Page 1

28.01.2009.

Eiektronski fakultet Nig Katedra za Elektroniku Studijska grupa Upravljanje sitemima Predmet Elektronika Predmetni nastavnik: prof. Dr. Vlastimir Pavlovie

Pisani deo ispita iz predmeta ELEKTRONIKA Napomena 1. Na ispitu je zabranjena upotreba bilo kakve literature. Kandidata koji koristi literaturu de2urni asistent 6e opomenuti i time kandidat zavrgava polaganje ispita sa negativ nom (Krenom. Ukoliko se kandidat odmah ne udalji iz sale. protiv njega ce biti poyeden disciplinski postupak. 2. Zabranjen je bilo kakav razgovor sa bilo kime u toku ispita. Daurnom asistentu nije dozvoljeno da daje bilo kakva objagnjenja. Svaki razgovor smatra se prekrgajem sa obe strane. Predmetni nastavnik 6e prihvatiti i anonimne prijave za prekrgaje pc) ovom osnovu. 3. Kandidatima nije dozvoljeno da ispit napuste pre isteka 30 min. od po'eetka ispita. Posle napugtanja sale nije dozvoljen povratak na ispit nezavisno od razloga napugtanja sale. 1. Zadatak. Za kolo izvora konstantne struje sa slike 1 odrediti jednosmernu kolektorsku struju tranzistora T2, IC?. Poznato je: R 1 = 11(12 Vcc = 12 V . Parametri tranzistora su: V; V BEI =VBE2 = 0975 131 =112 =100 V BE3 = 0,7 V ; 133 = 60

0 1,10

T3 V

CC

Slika 1

C2


2. Zadatak Za kolo sa slike 2: a) Nacrtati S'emu za jednosmerni re2im rada i odrediti jednosmerni napon na emitoru tranzistora T2, VE2; b) Nacrtati §emu za naizmenieni re2im rada (AC re2im); c) Odrediti ulaznu otpornost R u ld; d) Odrediti ulaznu otpornost pojaa'av,ka Ruip

R

B Il R uld Elementi kola su: R B = 200 kf2; R E = 500 ; R x = 1 kf2 ; C s -4 co ; V. =12 V . Paratnetri idealnih tranzistora su: h ilEI =2kS2 ; 1 21E1 = /31 = 30 ; ri3E1 - 116 1 h

i 1E2

- 0 .51(.0 ; -11-21E2 - )32 = 5°

13E2 = 0-65 V .

//

RB Jo

R U0 o

R tit, — = ----

Ruld

E

Slika 2.


3. Zadatak Za kolo kaskodnog pojaevaea prikazano na slici 2: a) Nacrtati 'Semu za naizmenieni re2im; b) Odrediti ulaznu otpornost pojaeavaea, R u i p ; c) Odrediti naponsko pojacanje

=

u

.

g

Poznato je: R 1 = R 2 =100 k.(2 ; R 3 = 700 S2 . Tranzistori Ti i T2 imaju identiene karakteristike. Parametri tranzistora su: h liE = lkf2; h 12E = 0; h21 E = 75; h22E = 0 .

T U P

X Rul e Slika 3.


4.Zadatak Na slici 4 prikazano je kolo diferencijalnog poja6avaea. a) Odrediti jednosmerni napon na kolektoru drugog tranzistora Vc2; b) Nacrtati gemu za naizmeni6ni raim rada; c) Odrediti izraz za ulaznu otpornost diferencijalnog pojaeavea, R u i p. Poznato je: R B1 = R B2 =165 la); R ci R C2 =1 kf2 ; 10 2 InA ; Vcc =12 V . Tranzistori T 1 i T2 imaju idealne karakteristike. Parametri tranzistora su: h liE =1 kL ; 11 21E = fl = 50 ; VBE = 0.7

RB

CI

B2

1 X

Vcc

X

R uip

Slika 4


5. Zadatak Na slici 5 prikazan je pojaeava6 u sprezi sa zajednie'kim gejtom. Poznato je: R 1 = 5001d2 ; R2 = 500 kS2 ; R s = 500 S2 ;

RD = 5 kS2 ; C s ---> 00 .

Parametri tranzistora su: S = 2 mA/V ; R 1 = 50 ki-2. a) Nacrtati ยงemu kola za naizmeniena analizu; b) Odrediti ulaznu otpornost pojaCavga, Ru i p; c) Odrediti naponsko poja6anje A n =

u

.

g

R1

1 Ud

I

R2

ug 1 X

R ulp

Ru I f

Slika 5


6. Zadatak Na slici 6 prikazano je kolo oscilatora prostoperiodienih oscilacija. Odrediti aestanost oscilovanja ako je R I = R 2 = 10 kf2 ; R, = R, =5k; C I = 64 nF; C 2 = 4 IT. Smatrati da su operacioni pojaeavaei idealni.

C-7

R4

Slika 6

blanket2  

131 =11 2 =100 BE3 = 0,7 V ; 133 = 60 T 3 0 C2 V CC 28.01.2009. Slika 1 V; V 0 1 , 1 R = ---- Ruld Slika 2. R U 0 E T a) Nacrtati 'Semu za n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you