BLACK - Design with character (EN, PL, CZ, RU)

Page 1

Black

BLACK DESIGN WITH CHARACTER

EN Firm lines, pronounced architecture, unambiguous design. From bold statements and contrasting features to slick finishes and monochrome designs, anything and everything is possible with the colour black. Whatever the environment, whatever the style; our BLACK collection helps create elegant, timeless and unique interiors.

PL Wyraziste linie, wymowna architektura, klarowny design. Od odważnych rozwiązań i kontrastujących elementów do eleganckich wykończeń i monochromatycznych projektów – a wszystko to dzięki czerni. Niezależnie od otoczenia, niezależnie od stylu; nasza kolekcja BLACK pomaga tworzyć eleganckie, ponadczasowe i wyjątkowe wnętrza.

CZ Pevné linie, výrazná architektura, jednoznačný design. S černou barvou je možné všechno – od odvážných výrazů a kontrastních prvků až po elegantní povrchové úpravy a jednobarevné provedení. Bez ohledu na prostředí a styl pomáhá naše kolekce BLACK vytvářet elegantní, nadčasové a jedinečné interiéry.

RU Решительные линии, четкая архитектура, ясная конструкция. От смелых решений с контрастными

элементами до монохромных композиций с гладкой отделкой – черный цвет позволяет делать все. Какой бы ни была окружающая обстановка, каким бы ни был стиль, наша коллекция BLACK помогает создавать элегантные, всегда актуальные и оригинальные интерьеры.

3

A SUBTLE ASSOCIATION OF LIGHT AND DARKNESS

EN Bringing light and darkness together. By merging seemingly opposite and mutually exclusive concepts in one, our black lighting profiles are the embodiment of a new hybrid to enhance interiors in unprecedented ways.

CZ Propojení světla a tmy. Díky spojení zdánlivě protichůdných a vzájemně se vylučujících konceptů v jeden celek jsou naše černé světelné lišty ztělesněním nového profilového hybridu, který nebývalým způsobem vylepšuje interiéry.

PL Łączenie światła i ciemności. Łącząc ze sobą pozornie przeciwstawne i wykluczające się koncepcje w jedną całość, nasze czarne profile oświetleniowe stanowią ucieleśnienie nowej hybrydy, która ubogaca wnętrza w niespotykany dotąd sposób.

RU Свет и темнота, соединенные воедино. Объединяя в одно целое, казалось бы, противоположные и взаимоисключающие понятия, наши черные световые профили являются воплощением нового гибридного подхода, позволяющего подчеркивать стиль интерьеров абсолютно новым образом.

4

High quality polystyrene

Wykonane z wysokiej jakości polistyrenu

Vysoce kvalitní polystyren

Высококачественный полистирол

Finished black & black core

Wykończenie czarne & czarny rdzeń

černým povr chem & černé jádro Черная отделка и черная сердцевина

100% waterproof 100% procentowo wodoodporne 100% voděodolný

Водостойкий 100%

Scratch-resistant Odporna na zarysowania

Odolnost proti poškrábání

Устойчивый к царапинам

Shock resistant

Odporność na wstrząsy Odolný proti nárazu

Ударопрочный

Contains min. 30% recycled material Co najmniej 30% materiałów z recyklingu Min. 30 % recyklovaného materiálu Н е менее 30% переработанного материала

Ideal for concealing cables

Idealne do ukrywania kabli

Ideální pro skrytí kabelů

Идеально маскирует кабели

Dimensionally stable

Nie ulegają deformacji Tvarově stabilní

Сохраняет форму

Fast installation

Szybka instalacja Rychlá instalace Быстро устанавливается

EN Our skirtingboards have been awarded with the German quality label “Blauer Engel” as low-emission and safe to health products.

PL Naše soklové lišty byly oceněny německou značkou kvality „Modrý anděl“ coby zdravotně nezávadný výrobek s nízkými emisemi.

CZ Nasze listwy cokołowe zostały nagrodzone znakiem ekologicznym „Błękitny Anioł” jako produkt niskoemisyjny i nieszkodliwy dla zdrowia.

RU Наши плинтусы были награждены немецким знаком качества «Голубой ангел» как особенно безопасный для здоровья продукт с низким уровнем выбросов.

5

IL10

EN The IL10 BLACK skirting’s linear and simplistic design along with its soft black semi-mat finish help set the stage for characterful wall design. Light emerging from the top of the profile emphasizes walls and their composition. Natural materials such as wood, concrete or ashlar gain added dimension and a change in perspective with a parallel light source grazing the textured surfaces. Its simplistic nature also lends the profile a certain versatility; it can thus be installed in different directions and on other sections of the wall.

PL Linearny i uproszczony design listwy IL10 BLACK z jej delikatnym, czarnym, półmatowym wykończeniem pomagają stworzyć scenę dla projektów ściennych z nutką charakteru. Światło wydobywające się z górnej części profilu podkreśla ściany i ich kompozycję. Naturalne materiały, takie jak drewno, beton czy asfalt, zyskują dodatkowy wymiar i zmianę perspektywy dzięki równoległemu źródłu światła przeplatającemu teksturowane powierzchnie. Jego prostota nadaje również profilowi pewną uniwersalność; zapewnia możliwość montażu w różnych kierunkach i na innych odcinkach ściany.

CZ Lineární a jednoduchý design podlahové lišty IL10 BLACK spolu s měkkým polomatným povrchem pomáhá připravit scénu pro charakterní design stěn. Světlo vycházející z horní části profilu zvýrazňuje stěny a jejich strukturu. Přírodní materiály, jako je dřevo, beton či kamenné zdivo, získají s paralelním zdrojem světla opírajícího se do textury povrchu další rozměr a změnu perspektivy. Jednoduchost propůjčuje této liště také určitou všestrannost: umožňuje instalaci v různých směrech i na jiných částech stěny.secciones de la pared.

RU Линейный и лаконичный дизайн плинтуса IL10 BLACK, а также его мягкая черная полуматовая отделка создают основу для своеобразного оформления стен. Свет, выходящий из верхней части профиля, подчеркивает стены и их композицию. Натуральные материалы, такие как дерево, бетон или тесаный камень, приобретают дополнительный объем и изменяют перспективу благодаря параллельному источнику света, скользящему по текстурированным поверхностям. Упрощенный характер также придает профилю определенную универсальность, поэтому его можно устанавливать в разных направлениях и на других участках стены.

7

EN Through a low, floor-level installation, the IL10 seamlessly blends into this pure and modern space, where artificial and natural light sources perfectly complement each other.

PL Dzięki niskiej instalacji na poziomie podłogi, IL10 płynnie wtapia się w tę nowoczesną i pełną wyrazu przestrzeń, gdzie sztuczne i naturalne źródła światła doskonale się uzupełniają.

CZ IL10 se díky instalaci v úrovni podlahy hladce začleňuje do tohoto moderního a čistého prostoru, kde se umělé a přirozené zdroje světla dokonale doplňují.

RU Плинтус IL10 устанавливается низко, на уровне пола, что позволяет ему органично вписаться в это чистое современное пространство, где искусственный и естественный свет прекрасно дополняют друг друга.

4 1 IL10 BLACK 2 CURVE 3 CF2S 4 FL11 1
9
3
2
1 IL10 BLACK 2 IL12 2

EN As a perfect complement to the bathroom’s colour scheme and a subtle light source, the IL10 skirting masterfully highlights the stunning dark marble shower and washbasin.

PL Stanowiąc doskonałe uzupełnienie kolorystyki łazienki i subtelne źródło światła, listwa IL10 w sposób mistrzowski podkreśla oszałamiający ciemny marmurowy prysznic i umywalkę.

CZ Jako dokonalý doplněk barevného ladění koupelny a jemný zdroj světla lišta IL10 mistrovsky zvýrazňuje úžasný tmavý mramorový sprchový kout a umyvadlo.

RU Плинтус IL10 — идеальное дополнение цветовой гаммы этой ванной комнаты и изысканный источник света. Он мастерски подчеркивает душ и раковину из потрясающего темного мрамора.

11 1

IL11

EN Through its geometric features, sharp angular design and black finish all the way to the core of the element, the IL11 BLACK speaks for stability and modernity in skirting design. The diffusor integrated into the flank of the skirting provides the functional yet decorative element with a certain versatility enabling different lighting effects depending on its installation.

PL Poprzez swoje geometryczne cechy, ostre, kanciaste wzornictwo, właściwości oświetleniowe i czarne wykończenie aż do rdzenia elementu, model IL11 BLACK stanowi synonim stabilności i nowoczesności w zakresie projektowania listew. Dyfuzor zintegrowany z bokiem listwy zapewnia temu funkcjonalnemu, a zarazem dekoracyjnemu elementowi pewną uniwersalność, umożliwiającą uzyskanie różnych efektów świetlnych w zależności od sposobu montażu.

CZ Díky geometrickým rysům, ostrému a hranatému designu, světelným vlastnostem a černé barvě nejen povrchu, ale i vnitřku, znamená model IL11 BLACK stálost a modernost v designu podlahových lišt. Difuzor integrovaný v boční části lišty zajišťuje funkční, ale zároveň dekorativní prvek s určitou všestranností a nabízí různé světelné efekty v závislosti na instalaci.

RU Благодаря своим геометрическим элементам, резкому угловатому дизайну, световым характеристикам и черной отделке по всей поверхности плинтус IL11 BLACK является выражением уравновешенности и современности. Светорассеиватель, встроенный в боковую часть плинтуса, представляет собой функциональный, но декоративный элемент определенной универсальности, позволяющий создавать различные световые эффекты в зависимости от места его установки.

12
1 IL11 BLACK

EN Dimmed through the black diffusor, light spread across the bedroom’s floor and ceiling magnifies the space and adds a precious touch of warmth.

PL Przyciemnione przez czarny dyfuzor światło rozproszone po podłodze i suficie sypialni powiększa przestrzeń i wprowadza cenny powiew ciepła.

CZ Světlo rozprostřené po podlaze a stropě ložnice, tlumené černým difuzorem, zvětšuje prostor a dodává mu vzácný nádech tepla.

RU Свет, приглушенный черным диффузором, разливается по полу и потолку спальни, визуально увеличивая ее и добавляя драгоценные теплые нотки.

15 1 1

EN By using colour and light to play with space and depth, this staircase almost serves as an optical illusion marked by the bold contrast and angular design provided by the IL11 skirting.

PL Dzięki wykorzystaniu koloru i światła w ramach kompozycji z przestrzenią i głębią, schody te stanowią niemal optyczną iluzję, naznaczoną śmiałym kontrastem i kanciastym designem zapewnionym przez listwę IL11.

CZ Toto schodiště využívá barvy a světla ke hře s prostorem a hloubkou a díky výraznému kontrastu a hranatému designu lišty IL11 působí téměř jako optický klam.

1 IL11 BLACK 2 FL10

RU Благодаря умелому использованию

цвета и света для игры с пространством

и глубиной эта лестница становится

почти что оптической иллюзией, которую

подчеркивает смелый контраст и

угловатый дизайн плинтуса IL11.

2 1
18

EN This slick and agile lighting profile favours creative wall design and enables you to spread light across rooms easily. The element’s true strength lies in its simplicity, which renders multiple application possibilities; the IL12 BLACK can be installed on all parts of the wall and even on furniture. The characterful black finish also makes this element a favourite when it comes to providing a space with an added touch of warmth and intimacy.

PL Ten smukły i lekki profil oświetleniowy sprzyja kreatywnemu projektowaniu ścian i umożliwia łatwe rozprowadzanie światła wewnątrz pomieszczeń. Prawdziwa wartość tego elementu tkwi w jego prostocie, która zapewnia szereg możliwości zastosowania; IL12 BLACK można instalować na wszystkich częściach ściany, a nawet na meblach. Charakterystyczne czarne wykończenie sprawia, że ten element jest również chętnie wybierany przez osoby pragnące zapewnić przestrzeni dodatkowy dotyk ciepła i intymności.

CZ Tento elegantní a agilní světelný profil podporuje kreativní design stěn a umožňuje snadné rozptýlení světla po místnostech. Skutečná síla tohoto prvku spočívá v jeho jednoduchosti, která poskytuje mnohostranné možnosti použití; IL12 BLACK lze instalovat na všechny části stěny a dokonce i na nábytek. Charakteristické černé provedení dělá z tohoto prvku oblíbený prvek, který dodá prostoru teplo a intimitu.

RU Этот гладкий и гибкий световой профиль подчеркивает креативный дизайн стен и позволяет свету легко распространяться по комнатам. Истинная сила этого элемента заключается в его простоте, открывающей разнообразные возможности для применения: IL12 BLACK можно устанавливать в любой части стены и даже на мебели. Благодаря характерной черной отделке он является идеальным вариантом, когда нужно добавить помещению тепла и интимности.

19 IL12

EN Reflective surfaces such as glass and polished concrete give this black lighting installation a feeling of infinity. By gracefully surrounding the doorway, the IL12 also provides the space with a distinct, geometric and very contemporary touch.

PL Odbijające światło powierzchnie, takie jak szkło i wypolerowany beton, nadają tej czarnej instalacji oświetleniowej wrażenie nieskończoności. Poprzez pełne wdzięku otoczenie drzwi, IL12 zapewnia również przestrzeni wyraźny, geometryczny i niezwykle współczesny akcent.

CZ Reflexní povrchy, jako je sklo a leštěný beton, dodávají této černé světelné instalaci pocit nekonečnosti. Díky tomu, že IL12 elegantně obklopuje prostor dveří, dodává prostoru výrazný, geometrický a velmi moderní nádech.

RU Отражающие свет поверхности, такие как стекло и полированный бетон, сообщают черной световой инсталляции ощущение бесконечности.

Изящно обрамляя дверной проем, плинтус IL12 также придает пространству отчетливый геометрический и очень современный штрих.

1
2
IL12 BLACK
FT2 BLACK
21 2 1
2 1 3 1

EN Elegantly framed with sophisticated black touches and a warm light, the bookshelf turns into the focal point and centrepiece of the room.

PL Dzięki eleganckiej oprawie z wyrafinowanymi czarnymi akcentami i ciepłym światłem, regał zamienia się w centralny punkt pomieszczenia.

CZ Elegantně rámovaná police na knihy se sofistikovanými černými prvky a teplým světlem se stává ústředním bodem a centrem místnosti.

RU Эта книжная полка, элегантно обрамленная изысканными черными деталями и теплым светом, превращается в композиционный

комнаты.

центр
23 1 IL12 BLACK 2 DORIQUE 3 FL9

FT2

EN Cubic, robust and versatile. The FT2 BLACK serves as a reminder of the strengths of minimal design with a contemporary twist; the all-black finish. The uncomplicated and assured design makes this element appropriate for any room in any type of interior. As a fine and slick element, the black skirting can help create strong contrasts with brighter walls or bring a subtle balance to darker surroundings.

PL Sześcienna, wytrzymała i wszechstronna. FT2 BLACK stanowi połączenie minimalistycznego wzornictwa z nowoczesnym akcentem, dając w efekcie całkowicie czarne wykończenie. Nieskomplikowany a zarazem sprawdzony design sprawia, że element ten nadaje się do każdego pomieszczenia w każdym typie wnętrza. Jako delikatny i zgrabny element, czarna listwa może pomóc stworzyć silne kontrasty z jasnymi ścianami lub wprowadzić subtelną równowagę do ciemniejszego otoczenia.

CZ Hranatá, robustní a všestranná. Podlahová lišta FT2 BLACK upozorní na sílu minimalistického designu s puncem aktuálnosti: kompletně černým povrchem. Díky nekomplikovanému a sebejistému designu je tento prvek vhodný pro každou místnost a každý typ interiéru. Jemná a propracovaná podlahová lišta v černé barvě pomůže vytvořit silné kontrasty se světlejšími stěnami nebo vnést rafinovanou rovnováhu do tmavšího prostředí.

RU Кубический, прочный и универсальный. FT2 BLACK служит напоминанием о преимуществах минималистского дизайна с современной особенностью, полностью черной отделкой. Несложный и уверенный дизайн делает этот элемент подходящим для любого помещения в любом интерьере. Тонкий и гладкий черный плинтус может помочь создать сильный контраст с более яркими стенами или изящно уравновесить более темное окружение.

24
1 FT2 BLACK

EN In perfect harmony with the sanitary installations and decorative elements, the waterproof black skirting provides a subtle balance of colours and a crisp finishing touch.

PL Wodoodporna czarna listwa zapewnia subtelną równowagę kolorów i wyraziste wykończenie, pozostając w doskonałej harmonii z instalacją sanitarną i elementami dekoracyjnymi.

CZ Voděodolný černý lem, který dokonale ladí se sanitárním zařízením a dekorativními prvky, zajišťuje jemnou rovnováhu barev a svěží finální vzhled.

RU Гармонично сочетаясь с санитарным оборудованием и декоративными элементами, водостойкий черный плинтус создает изящную гармонию красок и придает интерьеру свежие нотки.

27 1

BLACK DIFFUSOR

EN The black diffusor is almost invisible when the LED lights are off and creates a completely different shade of light when they are on. By absorbing more light than its white variant, the black diffusor emits a uniform, soft light avoiding a clash of brightness with black profiles.

PL Czarny dyfuzor pozostaje niemal niewidoczny przy wyłączonym oświetleniu LED, a po jego włączeniu tworzy zupełnie inny odcień światła. Absorbując większą ilość światła niż jego biały odpowiednik, czarny dyfuzor emituje jednolite, łagodne światło, eliminując w ten sposób kontrast jasności z czarnymi profilami.

CZ Černý difuzor je téměř neviditelný, když jsou světla LED vypnutá, a vytváří zcela jiný odstín světla, když jsou zapnutá. Díky tomu, že černý difuzor pohlcuje více světla než jeho bílá varianta, vyzařuje rovnoměrné, měkké světlo a nedochází ke střetu jasu s černými profily.

RU Черный диффузор почти не виден, когда светодиодные лампы выключены, и придает абсолютно другой оттенок свету, когда они включены. Поглощая больше света, чем белая модель, черный диффузор излучает равномерный мягкий свет, позволяя избежать несоответствия яркости в сочетании с черными профилями.

28
IL11 BLACK with LED off. IL11 BLACK with LED on.

WHITE DIFFUSOR

EN Fitted as standard with a black diffusor, the IL10, IL11 and IL12 BLACK profiles can also be provided with a white diffusor on demand for more intense and contrasting lighting effects.

PL Profile IL10, IL11 i IL12 BLACK, wyposażone w czarny dyfuzor, na życzenie mogą być również dostarczone z białym dyfuzorem dla osiągnięcia bardziej intensywnych i kontrastujących efektów świetlnych.

CZ Profily IL10, IL11 a IL12 BLACK, které jsou vybaveny černým difuzorem, lze na požádání vybavit také bílým difuzorem pro intenzivnější a kontrastnější světelné efekty.

RU Оснащенные черным диффузором профили IL10, IL11 и IL12 BLACK также могут быть по запросу поставлены с белым диффузором для более насыщенного и контрастного светового эффекта.

29
IL11 BLACK with LED off. IL11 BLACK with LED on.
5412938987493
WHITE DIFFUSOR ART.NR. 3042522 EAN

BLACK PROFILES

EN You can order all our skirting’s factory finished in many RAL or NCS colours (minimum order 500 linear metres).

CZ Na přání lze naše podlahové lišty rovněž již z výroby objednat v nalakovaném provedení v barvě dle vašeho výběru (od 500 bm).

PL Możesz je również zamówić w dowolnym innym kolorze, a my pomalujemy je zgodnie z Twoim życzeniem (dotyczy zamówień od 500 metrów bieżących).

PT Вы также можете заказать наши плинтусы с заводской окраской, в любом цвете RAL (при заказе от 500 погонных метров).

* Black diffusor included, LED not included / W zestawie czarny dyfuzor , LED nie są dołączone / Černý difuzor v ceně, Svítidla nejsou součás tí dodávky / Черный

рассеиватель входит в комплект, Скрытое освещение Лампы (или LE D ленты) не входят в комплект
Installation instructions Glue consumption calculator
BLACK * WALLSTYL ® FINISHED BLACK (≈ RAL 7021) 80 x 20 x 2000 mm ART.NR. 3049709 EAN 5412938988629 26 m IL10 BLACK * WALLSTYL ® FINISHED BLACK (≈ RAL 7021) 80 x 23 x 2000 mm AR T.NR. 3049710 EAN 5412938988605 28 m 30
BLACK * WALLSTYL ® FINISHED BLACK (≈ RAL 7021) 80 x 20 x 2000 mm ART.NR. 3049709 EAN 5412938988629 26 m IL12 BLACK * WALLSTYL ® FINISHED BLACK (≈ RAL 7021) 20 x 25 x 2000 mm ART.NR. 3051572 EAN 5412938988735 60 m IL12 BLACK * WALLSTYL ® FINISHED BLACK (≈ RAL 7021) 20 x 25 x 2000 mm ART.NR. 3051572 EAN 5412938988735 60 m
BLACK WALLSTYL ® FINISHED BLACK (≈ RAL 7021) 58 x 13 x 2000 mm ART.NR. 3051246 EAN 5412938988643 34 m
IL11
IL11
FT2
80 20 80 20 80 23 20 25 13 58 25 20

PRIMED & PAINTABLE

ACCESSORIES

* White diffusor included, LED not included / W zestawie biały dyfuzor , LED nie są dołączone / Bílý difuzor v ceně, Svítidla nejsou součás tí dodávky / Белый рассеиватель входит в комплект, Скрытое освещение Лампы (или LE D ленты) не входят в комплект 31 IL10 * WALLSTYL ® PRIMED & PAINTABLE 80 x 23 x 2000 mm ART.NR. 3042071 EAN 5412938982955 28 m 80 20 80 20 80 23 80 23 IL11 * WALLSTYL ® PRIMED & PAINTABLE 80 x 20 x 2000 mm ART.NR. 3042072 EAN 5412938982979 26 m IL12 * WALLSTYL ® PRIMED & PAINTABLE 20 x 25 x 2000 mm ART.NR. 3044366 EAN 5412938984263 60 m FT2 WALLSTYL ® PRIMED & PAINTABLE 58 x 13 x 2000 mm ART.NR. 3012615 EAN 5412938971270 34 m FT2F WALLSTYL ® FINISHED WHITE (≈ RAL 9016) 58 x 13 x 2000 mm ART.NR. 3013093 EAN 5412938972604 34 m 13 58 13 58 ADEFIX ® ARSTYL ® , WALLSTYL ® , NOMASTYL ® 310 ml ART.NR. 3003756 EAN 5412938964326 24 pcs ADEFIX ® BLACK ARSTYL ® , WALLSTYL ® , NOMASTYL ® 310 ml ART.NR. 3027630 EAN 5412938978927 24 pcs 25 25 20 20 ADEFIX ® PLUS ARSTYL ® , WALLSTYL ® 290 ml ART.NR. 3003755 EAN 5412938964388 12 pcs

SUSTAINABILITY

EN All elements of the BLACK collection are made of highdensity polystyrene. The profiles contain recycled material and are themselves 100% recyclable. The black diffusor is made of polycarbonate and is also 100% recyclable. Moreover, all our skirtings have been awarded the “Blauer Engel” quality and eco-label.

PL Wszystkie elementy kolekcji BLACK wykonane zostały z wysokiej jakości polistyrenu o dużej gęstości. Profile składają się z materiału pochodzącego z recyklingu i same w 100% nadają się do ponownego przetworzenia. Czarny dyfuzor wykonany jest z poliwęglanu i również w 100% nadaje się do recyklingu. Ponadto wszystkie nasze listwy otrzymały znak jakości ekologicznej “Blauer Engel”.

CZ Všechny prvky kolekce BLACK jsou vyrobeny z polystyrenu vysoké hustoty. Profily obsahují recyklovaný materiál a jsou samy o sobě 100% recyklovatelné. Černý difuzor je z polykarbonátu a je rovněž 100% recyklovatelný. Kromě toho byla všem našim lištám udělena značka ekologické kvality “Blauer Engel”.

RU Все элементы коллекции BLACK сделаны из полистирола высокой плотности. Профили содержат переработанный материал и на 100% пригодны для вторичной переработки. Черный диффузор изготовлен из поликарбоната и на 100 % пригоден для вторичной переработки. Кроме того, всем нашим плинтусам присвоен знак экологического качества “Blauer Engel”.

32

EN If you wish to further discover the world of NOËL & MARQUET or find out about our full range of cornices, panel mouldings, skirtings, lighting profiles, wall panels, ceiling roses, façade decoration and functional profiles, take a look at our catalogues.

PL Jeśli chcesz dalej odkrywać świat NOËL & MARQUET lub zapoznać się z naszą pełną ofertą gzymsów, listew panelowych, listew przypodłogowych, profili oświetleniowych, paneli ściennych, rozet sufitowych, dekoracji fasadowych i profili użytkowych, zajrzyj do naszych katalogów.

CZ Chcete-li dále objevovat svět NOËL & MARQUET nebo se sez-námit s naším kompletním sortimentem říms, panelových lišt, soklových lišt, osvětlovacích profilů, nástěnných panelů, stropních rozet, fasádních dekorací a funkčních profilů, prohlédněte si naše katalogy.

RU Если вы хотите еще больше открыть для себя мир NOËL & MARQUET или ознакомиться с нашим полным ассортиментом карнизов, молдингов, плинтусов, профилей для освещения, стеновых панелей, потолочных розеток, декоративных и функциональных профилей для фасадов домов, посмотрите наши каталоги.

MAIN CATALOGUE PRODUCT OVERVIEW

CZ Katalogy, přehledy výrobků, instalační příručky, technické listy, projekty, vyhledávač realizačních firem a distributorů a mnoho dalšího naleznete na stránkách www.noel-marquet.com

PL Katalogi, przeglądy produktów, instrukcje instalacji, arkusze danych, projekty, lokalizator instalatorów i dystrybutorów oraz wiele więcej czeka na Ciebie na stronie www.noel-marquet.com

noelandmarquet_official

33

RU Каталоги, обзоры продукции, руководства по установке, технические паспорта, проекты, поиск мастеров по монтажу и дистрибьюторов, а так же многое другое ждет вас на сайте www.noel-marquet.com ATMOSPHERES CATALOGUE
EN Catalogues, product overviews, installation manuals, datasheets, projects, an installer-and-distributor locator and much more awaits you on www.noel-marquet.com
CATALOGUES

INTERNATIONAL

NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße

B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00

F +32 87 85 85 11 info@nmc.be

RUSSIA

NMC LLC. (Sales office)

7, Kronshtadtsky bvd (3rd floor)

RU - 125212 Moscow

T +7 495 232 69 58

F +7 495 232 53 73 info@nmcrus.ru

CONTACT COLOPHON

RESPONSIBLE EDITOR NMC SA / AG nmc.eu

CREATIVE DIRECTION Bertrand Lejoly bertrandlejoly.com

SPATIAL DESIGN Studio Utte studioutte.com

GRAPHIC DESIGN SU—F Studio suf.studio

PRINTED IN BELGIUM Snel snel.be

VERSION 2023

Subject to changes – errors excepted.

POLSKA

NMC Polska Sp.Zo.o.

Ul. Pyskowicka 15

PL - 41807 Zabrze

T +48 32 373 24 36

F +48 32 373 24 36 biuro@nmc.pl

UKRAINE

NMC Ukraine

Chervonoarminyska str. 55g office 1

UA - 03150 Kyiv

T +380 44 200 38 16

F +380 44 200 38 16 info@nmc-ukraine.com

CZECHIA

NMC Czech s.r.o.

Spořická 4949

Areál Povodi Ohře s.p. - P.O. Box 11

CZ - 430 02 Chomutov

T +420 474 63 87 81 - 4

F +420 474 63 87 85 info@nmc-czech.cz

EN All models and names are protected. All rights reserved by NMC SA, Belgium. The products in this catalogue are described according to the latest information at the time of printing. NMC reserves the right to make changes without notice. Colour reproductions can only serve as an indication and are not a point of reference and do not constitute a reference sample.

Dimensions of our products are subject to production tolerances of ± 5 % height and width, ± 5 mm length.

CZ Veškeré modely a veškerá jména jsou chráněny ochrannou známkou. Veškerá práva si vyhrazuje společnost NMC SA, Belgie. Produkty v tomto katalogu odpovídají stavu v okamžiku tisku. Společnost NMC si vyhrazuje právo na pozdější provedení změn, a to rovněž bez předchozího ohlášení. Veškeré zobrazené barvy slouží pouze orientačním účelům, přičemž se nejedná o referenční vzorky.

Rozměry našich produktů jsou zaokrouhleny na ± 5mm.

PL Opisy produktów przedstawione w niniejszej publikacji są zgodnie z informacjami posiadanymi przez nas w momencie oddania katalogu do druku. NMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Przedstawienia kolorów mają jedynie charakter poglądowy a niniejszy katalog nie stanowi próbnika oferowanych przez nas produktów.

Wymiary naszych produktów podawane są w zaokrągleniu do 5 mm.

RU Права на все модели и наименования защищены. Все права сохраняются за NMC SA, Бельгия. Последний пересмотр продукции, представленной в каталоге, осуществлялся перед сдачей в печать. Компания NMC оставляет за собой право на последующее внесение изменений без предварительного уведомления. Любое воспроизведение цвета может рассматриваться только как ориентировочный пример и не является эталонным образцом.

Указанные размеры продукции округлены до ± 5 мм.

ART. NR. 3050994 EN PL CZ RU NOEL – MARQUET.COM
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.