__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Αμδριακή, τεύχος Αυγούστου 2010

«Εμ Άμδρω, τω 1882. Από του ιστίου εις τομ ατμόμ»: έρευμα και μελέτη για τημ επαμέκθεση του Ναυτικού Μουσείου Άμδρου

Φχςξ Κ. Σαοοήπ

Τξ Νασςικό Μξσρείξ Άμδοξσ (έςξπ ίδοσρηπ 1972) ξτείλεςαι ρε υξοηγίεπ μελώμ ςηπ ετξπλιρςικήπ κξιμόςηςαπ ςξσ μηριξύ και ρήμεοα βοίρκεςαι σπό ςη διαυείοιρη ςξσ Δήμξσ Άμδοξσ. Σςη ρσλλξγή ςξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξλέπ, όογαμα μασριπλξΐαπ, μασςξλόγια, logbooks, σλικό γοατείξσ S.G.Embiricos, υειοόγοατα μασςικήπ εκπαίδεσρηπ, πξοςοέςα και μξμςέλα πλξίχμ. Τξ μξσρείξ απξςελεί εσμξψκό παοάδειγμα, κσοίχπ μεςά ςξμ εμπλξσςιρμό ςηπ ρσλλξγήπ ςξσ και ςξμ εκρσγυοξμιρμό ςχμ μέρχμ ςξσ, για ςξ ρυεδιαρμό και ςημ αμάπςσνη εκπαιδεσςικώμ δοάρεχμ για ρυξλικέπ ξμάδεπ παιδιώμ αλλά και ςα παιδιά επιρκέπςεπ ςξσ (νέμξι ςξσοίρςεπ ή ξμξγεμείπ Αμδοιώςεπ, καςά ςξσπ θεοιμξύπ κσοίχπ μήμεπ). Ωρςόρξ, η λειςξσογία ςξσ μόμξμ καςά ςη θεοιμή πεοίξδξ δεμ ςξσ επιςοέπει μα λειςξσογήρει απξςελερμαςικά ςόρξ χπ ποξπ ςη διατύλανη και ποξβξλή ςηπ μασςικήπ παοάδξρηπ ςξσ μηριξύ, όρξ και χπ ποξπ ςημ ανιξπξίηρή ςηπ ρςημ ςξσοιρςική αμάπςσνη ασςξύ. Με υοημαςξδόςηρη ςξσ Ιδούμαςξπ Αλέναμδοξπ Σ. Ωμάρηπ, έυει νεκιμήρει η εκπόμηρη μελέςηπ για ςημ επαμέκθερη ςξσ Μξσρείξσ, η ξπξία κοίμεςαι αμαγκαία ποξκειμέμξσ ασςό μα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ρύγυοξμεπ μξσρειξλξγικέπ απαιςήρειπ, και μιαπ ξλξκληοχμέμηπ εκπαιδεσςικήπ δοάρηπ για παιδιά 8-12 εςώμ. Η μελέςη τέοει ςξμ ςίςλξ εογαρίαπ «Εν Άνδρω, τω 1882. Από του ιστίου


εις τον ατμόν»: Ενδυνάμωση της τοπικής ταυτότητας με εκπαιδευτικές δράσεις στο Ναυτικό Μουσείο Άνδρου και έυει ςεθεί σπό ςημ αιγίδα ςξσ Δήμξσ Άμδοξσ. Σςόυξπ ςηπ μελέςηπ είμαι μα ρσμβάλλει ρημαμςικά ρςημ ςόμχρη ςηπ ιρςξοικήπ ςξπικήπ μμήμηπ εμόπ από ςξσπ ρημαμςικόςεοξσπ μασςόςξπξσπ ςηπ υώοαπ, με διεθμξύπ εμβέλειαπ μασςιλιακή κξιμόςηςα, με αμαμεμόμεμα ρξβαοά απξςελέρμαςα ςόρξ ρςημ αμαζχξγόμηρη ςξσ εμδιατέοξμςξπ για ςξ μασςικό επάγγελμα, όρξ και ρςημ πεοαιςέοχ ςξσοιρςική αμάπςσνη ςξσ μηριξύ. Σε ασςό ςξ πλαίριξ, η ρσμδοξμή ςχμ μςόπιχμ καςξίκχμ αλλά και ςχμ Αμδοιχςώμ πξσ ζξσμ εκςόπ μηριξύ θα ήςαμ βαούμξσρα για ςξ εγυείοημα με πληοξτόοηρη ρυεςική με ςη μασςική ιρςξοία ςηπ Άμδοξσ (τχςξγοατίεπ, επιρςξλέπ, καος-πξρςάλ, έγγοατα από ξικξγεμειακά αουεία μέρχ αμςιγοάτχμ, μασςικά κειμήλια, ποξτξοικέπ ρσμεμςεύνειπ κ.λπ.), ςη ρσμπλήοχρη ρυεςικξύ εοχςημαςξλξγίξσ για ςξσπ Αμδοιώςεπ μασςικξύπ αλλά και ςευμικξύ ςύπξσ πληοξτόοηρη πξσ ατξοά ςη μασςική ςέυμη διαυοξμικά. Όρξι επιθσμξύμ μα ρσμβάλλξσμ ρςξμ εμπλξσςιρμό ςηπ σπάουξσραπ ρσλλξγήπ ςξσ μξσρείξσ και μα διαθέρξσμ ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ, παοακαλξύμςαι μα επικξιμχμήρξσμ με ςιπ σπεύθσμεπ ςξσ έογξσ: Ελέμη Μπεμέκη, ιρςξοικό, σπξφήτια δο. Τμήμαςξπ Ιρςξοίαπ Ιξμίξσ Παμ/μίξσ, ςηλ. 6974749291, e-mail: benekiE@piraeusbank.gr Δο. Ναςάρα Φιλιππξσπξλίςη, μξσρειξλόγξ, Λέκςξοα μξσρειακήπ εκπαίδεσρηπ, Δημξκοίςειξ Παμ/μιξ Θοάκηπ, ςηλ. 6979070560, e-mail: afilipp@gmail.com

Profile for NMandrou NMandrou

Δημοσίευμα στην εφημερίδα Ανδριακή, τεύχος Αυγούστου 2010  

Δημοσίευμα στην εφημερίδα Ανδριακή, τεύχος Αυγούστου 2010 «Εν Άνδρω, τω 1882. Από του ιστίου εις τομ ατμόμ»: έρευαν και μελέτη για την επανέ...

Δημοσίευμα στην εφημερίδα Ανδριακή, τεύχος Αυγούστου 2010  

Δημοσίευμα στην εφημερίδα Ανδριακή, τεύχος Αυγούστου 2010 «Εν Άνδρω, τω 1882. Από του ιστίου εις τομ ατμόμ»: έρευαν και μελέτη για την επανέ...

Profile for nmandrou
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded