Page 1

ZzB,Avwg I WvK wcIb evZvm A‡bK `~‡i AvwQm ‡hvRb †hvRb gvBj `~‡i n‡Z cv‡i eid †`‡k A_ev giæi †`‡k A_ev ARvbv Øx‡ci evwm›`v n‡q wVKvbvnxb †Zvi Kv‡Q cvwibv †h †h‡Z cvwibv †h †h‡Z fvjevmvi Kv‡j g‡b Av‡Q †Zvi ‡Zvi Avi Avgvi ewÜZ `~Z WvK wcIb evZv‡mi K_v.. .. .. AvR Zv‡i ‡W‡K Kv‡Q nu¨v AviI Kv‡Q ewj Zv‡i hv‡i hv D‡o hv D‡o D‡o hv hv Avgvi Aw¯ÍZ¡ eÜzi Kv‡Q wb‡q hv I‡i wb‡q hv Avgvi ey‡K Rgv‡bv Av‡e‡Mi ¯‘wcK…Z Lvg w`‡q w`m Zv‡i w`m GKwU GKwU hZ‡b eû hZ‡b Avgvi cÖvY ågiv‡i ewjm ,Zv‡i ewjm Avgvi AvZ¥v‡i ‡hb iv‡L fvj iv‡L fvj.. .. ..

bvRg~j û`v ivbv wiqv`,31/07/2011 `~cyi-12:36

Tui Ami O Dak Peon Batas  
Tui Ami O Dak Peon Batas  

AvR Zv‡i ‡W‡K Kv‡Q nu¨v AviI Kv‡Q ewj Zv‡i hv‡i hv D‡o hv D‡o D‡o hv hv Avgvi Aw¯ÍZ¡ eÜzi Kv‡Q wb‡q hv I‡i wb‡q hv Avgvi ey‡K Rgv‡bv Av‡e‡Mi...