Page 1

Pvi LyUvi cvjs I AeyS wkï Pvi LyUvi cvjs ïB‡q Av‡Q †m bxie,wb_i mv`v Kvc‡o Rov‡q Pvwiw`‡K Kvbœvi †ivj AvMi evwZi myevm D”PwiZ,Aby”PwiZ †`vÔAv ‡KviAvb †ZjvIqv‡Zi gvayh©Zv bv‡K‡Z Zz‡jv Kv‡b‡Z Zz‡jv Rwg Rgv AvZ¥xq ¯^Rb c‡o Av‡Q n‡q wbZvšÍ a~‡jv Aejv wkïwU WvK‡Q`v`y,`v`y I `v`y GZ cÖv‡Yi WvK Zey b‡o bv cvjs‡q †kvqv cÖvYnxY †`nwU mv`v Kvc‡o UvbvUvwb wbR©xe gy‡L‡Z Pzgyi fuvR wgwó wgwó †ev‡ji Kvnb D`vË Avnev‡b Aejv wkïwU Gi w`‡K Pvq Ii w`‡K Pvq gv †hb cv_i evev †hb cv_i wd‡i bv cvIqvi AkÖæi wemR©b ‡K Kv‡K †`‡e ¯^všÍbv mevB †h AeyS AvR


week Av‡ÿc Aby‡kvPbvq Kuv`‡Q ‡m AeyS wkïI †PvL wU‡cwU‡c Sov‡”Q gy‡³vi eY©nxb Rj ej‡Q wkïwU µ›`‡b`v`y ! Zzwg eywS †i‡M AvQ ‡Zvgvi †Kv‡j _vwKwb e‡j ‡Zvgvi `vwo‡Z nvZ eyjvBwb e‡j ‡Zvgvi nv‡Z Lvqwb e‡j ‡Zvgvi Kv‡Q Mí ïwbwb e‡j `v`y DV ‡`L, Avwg fv‡jv n‡q †MwQ Avwg Avi `yóvwg Ki‡ev bv Av¤§yi K_v ïb‡ev AveŸyi K_v ïb‡ev Zzwg Avi ivM K‡i ‡_‡Kv bv DV,DV,DV bv e¨Kzj K‡›V e‡j D‡V wkïwU Pvi LyUvi cvjs‡q †kvqv `v`y DV‡e wK Avi ‡m †h Pjj wPi kvq‡b mKj gvqv ggZvi D‡aŸ© D‡V mgq wK c~iY Ki‡e k~Y¨¯’vb ?.......... bvRg~j û`v ivbv wiqv`,01/06/2011 weKvj-04:00 ( Avgvi GKRb wbKU AvZ¥x‡qi g„Zz¨‡Z Avwg gg©vnZ,‡kvKvfyZ...Zvi iæ‡ni gvM‡divZ Kvgbv KiwQ...Zvi ¯§i‡Y GB KweZvwU DrmM© KiwQ...)

Char Khutar Palong O Obuj Sisu  

Bangla Kobita (poem)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you