Page 1

Schoolgids

1


Inhoudsopgave

Een woord vooraf

1. De school

Een woord vooraf

De Paulusschool is een school voor ontwikkelings gericht onderwijs. Scholen verschillen in de manier van werken en in hoe kinderen er leren. Deze schoolgids geeft informatie over hoe dat gebeurt op De Paulus. Het is een hulpmiddel bij het kiezen van een school, maar is ook bedoeld als gids voor de ouders die hun kind(eren) reeds op onze school hebben aangemeld. Deze gids geeft aan waar de Paulusschool voor staat en wat er van de school verwacht mag worden.

De Paulusschool is in 1992 in Heiloo gestart en is gevestigd in het gebouwencomplex De Kring. De school is genoemd naar de rondreizende apostel Paulus, bovendien heeft in dit gebied vroeger de Paulusdijk gelegen. De Paulusschool is centraal gelegen in de wijk Ypestein en middels goede fiets- en wandelpaden voor de kinderen te bereiken.

Wat staat er in deze schoolgids?

Het volledige adres is:

In onze schoolgids vindt u een grote verscheidenheid aan onderwerpen, die informatie geven over de school. Enkele voorbeelden:

De Hucht 6 1851 ZC Heiloo 072 5339815 www.depaulusschool.nl

1. De school 1.1 Adres 1.2 Directie 1.3 Schoolgrootte 2. Waar de school voor staat 2.1 Visie op het onderwijs 2.2 De geloofsrichting 2.3 Hoe worden de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs uitgewerkt 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school 3.2 De activiteiten voor de kinderen 3.3 Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 4. De zorg voor de kinderen 4.1 De opvang van nieuwe kinderen in de school 4.2 Regeling leerling gebonden financiering 4.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 4.4 De wijze waarop het functioneren en leervorderingen van de kinderen besproken wordt met ouders 4.5 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 4.6 De begeleiding van de overgang van de kinderen naar het voortgezet onderwijs 4.7 Naschoolse activiteiten voor de kinderen 4.8 Voor- en naschoolse opvang 4.9 Overblijfmogelijkheden 5. De leraren Wijze van vervanging bij ziekte, verlof en scholing

- Hoe is het onderwijs in de school georganiseerd en wat leren de kinderen? - Op welke manier geven we vorm aan de katholieke identiteit van de school? - Hoe worden de kinderen die extra zorg nodig hebben begeleid? - Wat doen de ouderraad en de medezeggenschapsraad? - Adressen van mensen en instanties die met de school te maken hebben. Wie hebben aan de schoolgids gewerkt?

6. De ouders 6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 6.2 Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs en de school 6.3 Inspraak 6.4 Klachtenprocedure 6.5 Ouderbijdragen 6.6 Sponsoring 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving

De schoolgids is samengesteld door de directie en het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van de school. We hopen u middels deze schoolgids een goed beeld van de school te geven. Voor suggesties en verbeteringen staan wij open, hiervoor kunt u contact opnemen met de directie.

1.1 Adres

1.2 Bestuur De school valt onder het bestuur van Stichting Flore. Het adres is: Stichting Flore W.M. Dudokweg 47 1703 DA Heerhugowaard www.stichtingflore.nl Onder het bestuur van de stichting vallen diverse basisscholen van Heerhugowaard, Heiloo, Akersloot, Limmen, Egmond aan den Hoef, Groet, Schoorl, West-Beemster, Zuid-Schermer, Graft, de Rijp en Schermerhorn.

1.3 Schoolgrootte Het aantal kinderen op de school is ongeveer 255. Er zijn ongeveer 22 leerkrachten aan de school verbonden. Voor de groepsindeling wordt verwezen naar de schoolkalender die jaarlijks uitkomt.

8. De resultaten van het onderwijs 9. Regeling school- en vakantietijden 10. Overige info 10.1 Externe personen 10.2 De jaarkalender 10.3 Regelingen en brochures 11. Lijst van gebruikte afkortingen

2

3


2. Waar de school voor staat

2.2 Geloofsrichting

2.1 Visie op onderwijs

Naast een ontwikkelingsgerichte school is de Paulusschool een katholieke school. In de jaren 2012 tot en met 2015 neemt het team de tijd om een nieuwe combinatie te vinden tussen deze twee vormen van identiteit. De uitgangspunten van de school, betreffende de katholieke identiteit, dienen door iedereen gerespecteerd te worden. Bij het inschrijven van de kinderen wordt dit met de ouders besproken:

Onze missie De Paulusschool wil kinderen de mogelijkheid bieden zich breed te kunnen ontwikkelen volgens de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht onderwijs door ruimte te scheppen om te groeien. Binnen het onderwijsaanbod wordt uitgegaan van de kerndoelen. Daarbij willen we recht doen aan de verschillen tussen de kinderen, en de talenten en kwaliteiten versterken en vergroten. De Paulusschool is een katholieke basisschool, die vanuit het geloof de kinderen leert respectvol om te gaan met andere religies.

Binnen het onderwijsaanbod wordt uitgegaan van de kerndoelen. Daarbij willen we recht doen aan de verschillen tussen de kinderen, en de talenten en kwaliteiten versterken en vergroten. De kerndoelen die vastgesteld zijn door het ministerie van onderwijs worden als referentie gebruikt voor het onderwijsaanbod. Binnen ons onderwijs willen we recht doen aan al onze kinderen middels het bieden van een doorlopende ontwikkeling met daarin passende zorg. Voor alle kinderen geldt dat we de talenten en kwaliteiten waarmee een kind onze school binnenkomt optimaal willen vergroten en versterken.

Onze visie De Paulusschool wil kinderen de mogelijkheid bieden zich breed te kunnen ontwikkelen volgens de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht onderwijs door ruimte te scheppen om te groeien. Als een kind emotioneel vrij is, nieuwsgierig is en zelfvertrouwen heeft kan het gaan leren. Het gaat hierbij om het aanspreken van de brede ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind. De leerkracht nodigt de kinderen uit initiatieven te nemen in hun spel en leeractiviteiten, er is een betekenisvol aanbod vanuit de zone van naaste ontwikkeling. Op deze wijze wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot waardoor de motivatie om te leren wordt verhoogd.

De Paulusschool is een katholieke basisschool, die vanuit het geloof de kinderen leert respectvol om te gaan met andere religies. Het katholieke geloof is uitgangspunt en een inspiratiebron voor de religieuze ontwikkeling. We streven naar respectvolle omgangsvormen waarin we met naastenliefde en acceptatie van normen en waarden omgaan met elkaar. We geven aandacht aan de Christelijke jaarfeesten en vieren deze als schoolgemeenschap.

• In de groepen wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal, ‘Hemel en aarde’, waarin onderwerpen als: schepping, geboorte, dood etc. ter sprake komen. In de methode worden, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen, Bijbelverhalen aangeboden, zodat de kinderen vertrouwd worden met de wijze waarop de bijbel antwoord geeft op de levensvragen. • We besteden ruimschoots aandacht aan Christelijke jaarfeesten en vinden het belangrijk om deze als gemeenschap te vieren. Daarnaast zijn er vieringen waarin we de levensbeschouwelijke aspecten naar voren laten komen. Indien gewenst door de leerkrachten worden de vieringen in de kapel van PC Willibrord gehouden. Voor het voorbereiden van en het voorgaan in de viering wordt een beroep gedaan op de pastor van de parochie. • In alle groepen wordt wekelijks aandacht aan catechese besteed en gewerkt met gebedjesschriften waarin de kinderen beurtelings een gebed schrijven en voordragen. •

De activiteiten rond de eerste communie worden vanuit de kerk geregeld. Vanuit de school worden hier geen activiteiten voor gedaan. De ouders kunnen zelf hun kind aanmelden voor deelname, dit gebeurt op uitnodiging van de kerk.

Er wordt jaarlijks een activiteit door de school georganiseerd voor een ‘goed’ doel. De opbrengst hiervan wordt beschikbaar gesteld aan één organisatie die voor kinderen actief is in een derde wereldland.

In onze missie hebben we hierover het volgende geschreven: De Paulusschool is een katholieke basisschool, die vanuit het geloof de kinderen leert respectvol om te gaan met andere religies. En in onze visie is dat als volgt uitgewerkt: Het katholieke geloof is uitgangspunt en een inspiratiebron voor de religieuze ontwikkeling.

4

2.3 Hoe worden de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs uitgewerkt

Criteria bij het ontwikkelingsgericht onderwijs op onze school: Het onderwijs Onze blik op OGO is te vatten in vier belangrijke onderdelen. Hieronder leest u hoe wij dat praktisch invullen. • • • •

Wij zijn een leer/werkgemeenschap. Wij richten ons op de inhoud door thematiseren. Wij werken in de zone van naaste ontwikkeling. Reflectie, evaluatie en opbrengsten zijn belangrijk.

1 Leer/werkgemeenschap Iedereen mag, wil en kan meedoen. We laten zien waar we mee bezig zijn. We voeren gesprekken met elkaar om elkaar te begrijpen en te leren. We leren met en van elkaar en ontwikkelen ons cognitief, sociaal en creatief. We werken samen met ouders aan ontwikkeling van de kinderen. 2 Inhoud We verdiepen ons samen met kinderen in thema’s. In thema’s leren we kinderen actief mee te doen in de samenleving. De inhoud van een thema sluit aan bij de beleving van kinderen en leert ze meer over de wereld om hen heen. Activiteiten die we in een thema met de kinderen doen sluiten inhoudelijk op elkaar aan. 3 Zone van naaste ontwikkeling We werken met de kinderen aan activiteiten waarin ze steeds zelfstandiger worden. Activiteiten hebben duidelijke doelen. De kinderen leren vooral in spel- en onderzoeksactiviteiten waarin ze zelf actief kunnen zijn. 4 Reflectie, evaluatie, opbrengsten We plannen activiteiten die logisch voortkomen uit vorige activiteiten, door goed naar de ontwikkeling van kinderen te kijken. We zijn kritisch op onze eigen rol als leerkracht. Wij gaan na in hoeverre gestelde doelen worden bereikt. We maken kinderen mede verantwoordelijk voor hun ontwikkeling.

5


3. De organisatie van het onderwijs

3.3 Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

3.1 De organisatie van de school

Groepsgrootte

De groepen zijn verdeeld in een onderbouw (groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8). De kinderen zijn naar leeftijd ingedeeld in de groepen en deze groepen hebben ieder twee groepsleerkrachten per week.

De kleutergroepen starten ieder schooljaar met rond de twintig kinderen en het aantal kinderen neemt in de loop van het schooljaar toe. Kinderen die in mei, juni of juli 4 jaar worden, starten in het nieuwe schooljaar in een kleutergroep. In de andere groepen zitten ongeveer 25 kinderen.

De directie bestaat uit: directeur adjunct-directeur

3.2 De activiteiten voor de kinderen

: dhr. Peter Rokebrand : mw. Helga Dol

Het management team (MT) bestaat uit de directie en de bouwcoördinatoren. De interne begeleider (IB’er) coördineert de leerlingenzorg. Zij verzorgt de contacten met externe begeleiders, organiseert de signalering, de diagnostisering en de registratie daarvan. Zij is consultant voor collegae en organiseert de zorgbesprekingen.

Alle groepen werken met thema’s, bedacht samen met de kinderen en/of door de leerkracht. In de onderbouw beleven jonge kinderen nog veel plezier aan fantasierijke thema’s maar van de oudere kinderen wordt het wereldbeeld steeds realistischer en vraagt het om feitelijkheid. De inhoud van de thema’s wordt afgestemd op de kerndoelen. Hieronder vindt u een ontwerpschema dat de leerkracht gebruikt bij het ontwerpen van een thema.

Kinderen met een leerling-gebonden financiering budget (lgf) krijgen extra hulp. Dit gebeurt door een teamlid die voor de uitvoering hiervan benoemd is. De indeling van de groepen en de verdeling van de groepsleerkrachten staan jaarlijks vermeld in de schoolkalender.

4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school De plaatsing van een vierjarig kind op school

Reken- en wiskunde activiteiten

Gesprek en kring activiteiten

Spel activiteiten

Thema

6

Ook kan de school in het kader van Weer Samen Naar School (WSNS) een beroep doen op een Preventief Ambulante Begeleider (PAB’er). De PAB’er is bij onze school een vraagbaak voor de leerkrachten betreffende de hulp aan zorgkinderen. In voorkomende gevallen kan de PAB’er op verzoek van de leerkracht toetsen en testen bij kinderen afnemen of een observatie doen in de klas.

4. De zorg voor kinderen

Lees- en schrijf activiteiten

Creatieve activiteiten

Aan de school is een IB’er verbonden. Samen met de leerkrachten zorgt de IB’er voor de uitvoering en bewaking van het leerlingvolgsysteem. Dit systeem geeft de leerkrachten de mogelijkheid om alle kinderen op gezette tijden te toetsen op verschillende vakgebieden en met elkaar te bespreken. Daarbij gaat het niet alleen om leervorderingen, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding. De toetsen worden gebruikt om de resultaten te vergelijken met de landelijke normen. Soms is het noodzakelijk dat kinderen extra hulp krijgen, dit wordt in eerste instantie na overleg met de IB’er gegeven door de groepsleerkracht. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Onderzoeks activiteiten

Ouders die een kind, dat vier jaar gaat worden, willen inschrijven worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit betreft alleen een gezin waarvan het oudste kind wordt aangemeld. De directeur of adjunct directeur maakt kennis met de ouders en brengt in ieder geval de volgende onderwerpen ter sprake: de katholiciteit van de school, het onderwijskundig concept, de toelatingsprocedure, de schoolgids en bijzonderheden van het kind of gezin. Middels een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier wordt het kind voorlopig ingeschreven. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In de periode van maximaal vijf weken tot de vierde verjaardag mag het kind vijf dagdelen wennen. Als er geen onoverkomelijke problemen zijn wordt het kind definitief ingeschreven. Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt mogen de dag na hun verjaardag naar school komen. De directie verzorgt verder de inschrijving in het administratiesysteem en de kennisgeving van inschrijving aan de gemeente.

De school bepaalt, rekening houdend met verschillende omstandigheden, in welke groep en bij welke leerkracht het kind komt. Daarna ontvangt men de schoolgids, de schoolkalender, een opgave formulier voor schoolmelk en het lidmaatschaps formulier voor de oudervereniging. Kinderen die in de maanden mei, juni en juli de leeftijd van vier jaar bereiken worden pas in het nieuwe schooljaar toegelaten. De groepsleerkracht maakt met de ouders afspraken betreffende de eerste schooldag.

Kinderen afkomstig van een andere basisschool Kinderen afkomstig van andere basisscholen van de stichting Flore worden geplaatst nadat er een intakegesprek met de ouders heeft plaatsgevonden. Motieven van aanmelding, de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van het kind, alsmede het schoolconcept, de katholiciteit worden hierin ter sprake gebracht. Aan de ouders wordt de schoolgids en een aanmeldingsformulier uitgereikt.

Constructieve activiteiten

7


Aanmelding betekent niet automatisch inschrijving! De directie neemt voorafgaande aan de inschrijving contact op met de school waar het kind vandaan komt. Na overleg met de leerkrachten waarbij het kind geplaatst wordt en het team vindt inschrijving plaats na wederzijdse goedkeuring van de directies. De ouders ontvangen een schriftelijke bevestiging en de directie verzorgt de inschrijving. Leerlingen met een advies van groepsverlenging (zitten blijven) worden aangenomen, mits het standpunt van de vorige basisschool wordt overgenomen. In geval van geschil neemt het bestuur van de stichting Flore hierover een besluit.

• Indien er op de laatste basisschool een procedure loopt voor een verwijzing naar het speciaal basis onderwijs en er is geen sprake van een verhuizing, dan zal eerst deze procedure afgehandeld moeten worden. In dit geval dient een psychologisch rapport te worden overhandigd op grond waarvan de directie tot een oordeel kan komen. • Indien er door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) een beschikking is afgegevenvoor het speciaal basisonderwijs kan niet tot inschrijving worden overgegaan, rekening houdend met bijzondere omstandigheden zoals een verhuizing.

Besluiten worden door de school genomen op grond van overleg met alle betrokkenen, rekening houdend met het belang van de leerling en de school. Voor kinderen afkomstig van basisscholen niet behorende tot de stichting Flore geldt de bovenomschreven procedure, echter bij een geschil kan het bestuur niet bemiddelen. Motieven om niet tot inschrijving te kunnen overgaan zijn (dit is ter beoordeling van de directie): • Indien de ouders de visie van de stichting / de school niet onderschrijven en/of hun kinderen willenuitzonderen van schoolactiviteiten. • De ongeschiktheid van het kind om het regulier basisonderwijs te volgen gebaseerd op het ontvangen onderwijskundig rapport. Dit na overleg met de betreffende leerkrachten en het team. • Als de geloofsovertuiging van het gezin en het kind een belemmering vormt om deel te nemen aan alle (godsdienstige) activiteiten van de school. • We verwachten dat de kinderen zindelijk zijn, daar anders de leerkracht teveel uit de groep zal zijn en toezicht zal ontbreken (uitgezonderd medische indicatie). In overleg zal dan worden besloten tot uitstel van eerste aanname.

Ten eerste wordt de onderwijskundige problematiek van het kind doorgenomen. Vervolgens wordt bezien of de school in staat is de benodigde onderwijskundige kwaliteit aan het kind te bieden. Centraal in die beantwoording staan het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelings proces van het kind te ondersteunen. De school zal bij die beantwoording gebruik maken van de ondersteuning van bijvoorbeeld een school aangesloten bij een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het samenwerkings verband WSNS biedt. Bij het besluit (uiteindelijk zal het bevoegd gezag van de school dit besluit nemen) tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers van uit dat – bij toelating – de leerling de gehele basisschool periode op de school welkom zal zijn. Het aannemen van een kind met verwijzing van CVI (rugzakje) is in de volgende situaties mogelijk:

• Een zeer specifieke situatie in een groep. Te denken valt aan: • Een groep waarin reeds een gehandicapte leerling of een leerling met een lgf-budget is geplaatst, waardoor er onvoldoende tijd en zorg aan leerlingen zou kunnen worden besteed. • Als de grootte van de groep zodanig is dat bij meer leerlingen er geen garantie meer is voor goed onderwijs.

4.2 Regeling Leerling-gebonden Financiering (LGF-regeling) Op basis van de regeling Leerling Gebonden Financiering biedt de school onderwijs aan zogenaamde ‘rugzakleerlingen’. Deze leerlingen zijn geïndiceerd door een commissie van indicatiestelling (cvi) voor speciaal onderwijs of voor een andere vorm van onderwijs met ambulante begeleiding. Dit betekent dat ouders hun kind op onze school voor regulier onderwijs kunnen plaatsen, waarbij onze school dan extra geld en formatie krijgt en er vanuit het expertisecentrum ambulante begeleiding wordt geboden.

8

De mogelijkheden van aanname van ‘rugzakleerlingen’ kent zijn beperkingen. Steeds zal per aanmelding bekeken worden of deze leerlingen wel of niet kunnen worden toegelaten. Bij de beoordeling kijken wij naar het pedagogisch klimaat, het didactisch klimaat, de leerlingenzorg, de professionalisering van het team, de ondersteuning, de contacten met ouders en de omstandigheden in het gebouw en andere materiële omstandigheden.

• Indien eventuele bouwkundige aanpassingen die noodzakelijk zijn binnen het verkregen budget blijven. • Indien in de personele situatie voorzien kan worden (uren c.q. deskundigheid). • Indien de veiligheid van de andere kinderen in de groep onbelemmerd voortgang kan vinden. • Indien het onderwijs leerproces voor de andere kinderen in de groep onbelemmerd voortgang kan vinden. • Indien geen aanmerkelijke progressie in het ziektebeeld te verwachten is. • Indien er een blijvende, stijgende ontwikkelingslijn merkbaar is. • Indien de ouders akkoord gaan met het stappenplan zoals bij de intake opgesteld. In de bijlagen: ‘Aannamebeleid’ en ‘Toelating/ Verwijdering’ van de stichting Flore is uitgewerkt hoe de school verder omgaat met het toelaten en verwijderen van kinderen. De bijlagen zijn verkrijgbaar bij de directie. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet wordt door de directie na overleg met het team een besluit genomen. In 2013 vervalt bij wetgeving de ‘rugzakregeling’ vanaf deze datum worden de gelden aan de scholen toegekend.

4.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen (leerlingvolgsysteem) De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen. De kinderen worden door de groepsleerkrachten nauwkeurig in hun ontwikkeling gevolgd. Deze observaties worden geregistreerd. De kleutergroepen gebruiken het digitale ‘kinderdagboek’ om de ontwikkeling van de kinderen systematisch te volgen. In de andere groepen zijn er naast de observaties ook toetsmomenten om na te gaan hoe de vorderingen van ieder kind zijn. Ook dit wordt geregistreerd. De leerkracht heeft de verantwoording over de dagelijkse controle van het werk van de kinderen. De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht. Bij het volgen van de ontwikkeling van de kinderen gebruiken we het CITO Leerling Volgsysteem. Dit is een manier om de vorderingen van de kinderen vast te leggen met behulp van landelijk genormeerde toetsen. Het betreft de onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen. Ieder jaar staat vast wanneer welke toetsen afgenomen zullen worden. Tijdens de contactavonden worden de CITO resultaten besproken met de ouders. De CITO uitslagen zijn voor de contactavonden voor een bepaalde periode door ouders in te zien via de Digiduif. Na de contactavonden worden de resultaten met de kinderen uit de bovenbouw ook besproken en daarna in het Portfolio bewaard. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling houden wij de zogenaamde EGGO kaarten bij.

Indien nodig en bij doublures wordt er door de leerkracht een handelingsplan gemaakt om de problemen aan te pakken. Na ongeveer 8 weken vindt er een evaluatie (nabespreking) plaats. De ouders worden hiervan op de hoogte gehouden. De resultaten en overzichten worden bewaard in een aparte map die met de groep meegaat. Bovendien worden de gegevens opgeslagen in de computer.

9


Minimaal drie keer per jaar worden alle kinderen besproken in de ‘signaleringsvergadering’ zodat het team goed op de hoogte is van de voortgang van de kinderen. Ook kan de begeleiding van een kind besproken worden in een Zorgteam, waarbij een externe hulpverlener ook aanwezig is. De interne begeleider coördineert de bijeenkomsten en bewaken de procedures.

4.4 De wijze waarop het functioneren en de leervorderingen van de kinderen besproken wordt met ouders De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een rapport mee, op de helft van het schooljaar (half februari) en aan het einde van het schooljaar. De kinderen van groep 2, die doorgaan naar groep 3, krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport. In november worden alle ouders door de leerkracht op de gespreksavond uitgenodigd, dan wordt met name de sociaal-emotionele ontwikkeling besproken. Na het eerste rapport worden alle ouders uitgenodigd op de gespreksavond en na het tweede rapport kunnen de ouders van de gelegenheid gebruik maken om met de leerkracht een gesprek te voeren. De leerkracht kan natuurlijk ook de ouders uitnodigen. Tussendoor is het natuurlijk altijd mogelijk om, na afspraak, met de leerkracht iets te bespreken. Het is ook mogelijk dat de leerkracht u op een moment voor een gesprek uitnodigt.

Doubleren Een leerling kan op meerdere gronden niet geschikt geacht worden naar een volgend leerjaar te gaan. Cognitieve ontwikkelingsproblemen alleen mogen geen reden zijn voor doublure. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bij deze beslissing meegenomen. In uitzonderingsgevallen doubleren de kinderen, dit is ter beoordeling aan de leerkrachten en de directie. De regeling ‘wijziging onderwijsleerproces’ wordt gevolgd. Deze regeling is verkrijgbaar bij de directie. De overgang van groep 2 naar groep 3 is nooit alleen een zaak van mogelijkheden en onmogelijkheden van een individueel kind. Een combinatie van onderstaande factoren zal uiteindelijk de beslissing van de schoolleiding bepalen. • Het niveau van vaardigheden van het kind op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. • De informatie en visie van de ouders • De gehanteerde onderwijs en leermethodes • De zorgbreedte van de school

4.5 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften De procedure die gevolgd wordt indien een kind meer zorg nodig heeft (leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen) Wij bieden speciale zorg aan kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof en aan kinderen die meer begaafd zijn. De school stelt hiervoor jaarlijks een schoolzorgplan op, dat verkrijgbaar is bij de directie. In eerste instantie wordt geprobeerd om binnen de groep extra begeleiding te geven. De IB’er maakt samen met de groepsleerkracht een programma om het kind te helpen. Als dit onvoldoende resultaat geeft wordt het kind aangemeld voor remedial teaching of de plusklas, het krijgt dan extra begeleiding. De ouders worden ingelicht. Het beleid over ons onderwijs aan meer begaafde kinderen staat op de website. Soms komt het voor dat we een beroep doen op hulp van de preventief ambulant begeleider (Pab’er), medewerkers van de Onderwijs Begeleidings Dienst of andere medewerkers buiten de school om kinderen te observeren of te onderzoeken. In de zorgbespreking waar de IB’er, Pab’er en de groepsleerkracht bij aanwezig zijn worden de zorgleerlingen regelmatig besproken.

4.6 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen Aan het begin van groep 8 nemen de kinderen deel aan het NIO drempelonderzoek en LMT. In deze toetsen worden de intelligentie en het doorzettingsvermogen van de kinderen getoetst. Vervolgens worden de uitslagen met de leerkracht besproken en aan de ouders bekend gemaakt. In groep 8 in de maand november worden de uitslagen tijdens de rapportavonden met de ouders besproken. Vanaf schooljaar 2012-2013 zal er naar alle waarschijnlijkheid geen toetsing meer zijn van de leerlingen door de NIO en LMT. In het voorjaar van 2013 zullen de kinderen van groep 8 deelnemen aan de landelijke verplichte eindtoets voor het basisonderwijs. De ouders ontvangen het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Tevens is er in deze periode een algemene voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs.

4.7 Naschoolse activiteiten voor de kinderen Huiswerk Soms krijgen de kinderen een huiswerkopdracht. Het betreft stof om extra te oefenen. Aan de ouders wordt gevraagd dit te begeleiden. Daarnaast krijgen de kinderen vanaf groep 6 structureel huiswerk zoals regelmatig een topografie-opdracht en in groep 7/8 een reken- en taalopdracht. Dit laatste gebeurt om de kinderen alvast kennis te laten maken met het fenomeen ‘huiswerk’ en ze te leren hun tijd daarvoor in te delen. De groepsleerkrachten begeleiden dit door regelmatig de wijze waarop het huiswerk gemaakt kan worden te bespreken.

In de maanden februari/maart geeft de Groepsleerkracht schriftelijk het definitieve schooladvies (vmbo, havo of vwo) en bespreekt dit met de ouders. De kinderen bezoeken met de klas enkele scholen van het voortgezet onderwijs waarbij ook wat proeflessen gevolgd worden. Samen met hun ouders kunnen de kinderen dan de open dagen van het voortgezet onderwijs bezoeken. Nadat de definitieve keuze is gemaakt en de ouders hun kind hebben aangemeld, wint het voortgezet onderwijs informatie in over het kind bij de basisschool. De basisschool verstrekt informatie aan de school van voortgezet onderwijs middels het onderwijskundig eindrapport. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de aanname ligt bij het voortgezet onderwijs. Jaarlijks zijn er contacten tussen de mentoren van de brugklassen en de groepsleerkracht van groep 8 om de vorderingen van de kinderen te blijven volgen.

• De mogelijkheid van interne externe ondersteuning • Het welbevinden van het kind Zie verder het beleidsdocument ‘De overgang van groep 2 naar 3’ met hierin ook het beleid voor de zgn. ’herfstkinderen’ van groep 2.

10

Bij hoge uitzondering wordt, in samenspraak met de ouders, verwezen naar een school voor Speciaal Basisonderwijs. Daarvoor dient eerst de Permanente Commissie Leerlingenzorg te beoordelen of plaatsing gewenst en noodzakelijk is.

11


Sport

5. De leraren

De kinderen van de school nemen deel aan verschillende toernooien die georganiseerd worden in de gemeente Heiloo. Voor groep 5/6 is dit volleybal en voor groep 7/8 is dit voetbal.

Wijze van vervanging bij ziekte, ADV, studieverlof, scholing

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s en andere opleidingen

6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders

De meeste leerkrachten werken parttime. Dit betekent in de praktijk dat er in een groep meerdere leerkrachten werken. Bij ziekte of afwezigheid (studieverlof, scholing) kan het voorkomen dat er een andere groepsleerkracht zal gaan vervangen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Vervanging wordt, indien bekend, van tevoren aangekondigd. Indien er geen vervanging beschikbaar is worden de kinderen van de betreffende groep volgens een schema over de andere groepen verdeeld.

Regelmatig komen er op school aanvragen voor stageplaatsen binnen van de Opleiding Leraren Basisonderwijs of een (V)MBO opleiding. Na overleg met de groepsleerkrachten worden deze aanvragen gehonoreerd. Stagiaires komen voor wisselende periodes afhankelijk van de opleiding. De begeleiding gebeurt door de klassenleerkracht.

Ouders en leerkrachten hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid in de opvoeding van de kinderen. Het spreekt voor zich dat tussen ouders en school een goede band dient te zijn om de opvoeding zo evenwichtig mogelijk te laten verlopen. Op verschillende manieren probeert de school ouders bij het schoolgebeuren te betrekken. In onze school zijn letterlijk geen drempels en deze dienen er ook figuurlijk niet te zijn. Ouders worden uitgenodigd voor presentaties en zijn na schooltijd welkom in de klas om het werk van het kind te bekijken. We willen een school zijn waar u welkom bent en zich thuis voelt. Hulp van de ouders is voor ons van wezenlijk belang. Zonder ouderhulp zijn veel activiteiten niet mogelijk, bovendien is het voor u vaak interessant om zo de ‘werkplek’ van uw kind te bekijken.

4.8 Voor- en naschoolse opvang Binnen het gebouw van onze school is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de voor- en naschoolse opvang. Een professionele organisatie, Kits Oonlie, verzorgt deze opvang. Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden bij Kits Oonlie. Regelmatig is er overleg tussen de schoolleiding en de leiding van Kits Oonlie. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen op school.

4.9 Overblijfmogelijkheden De school biedt de ouders de gelegenheid om de kinderen op school te laten overblijven op de hele schooldagen. Dit gebeurt onder leiding van ouders. De kosten per kind worden in de jaarkalender bekend gemaakt, eten en drinken nemen de kinderen zelf mee. Voor regels en afspraken verwijzen we naar het overblijf reglement. Dit is te vinden op de website van de school. Soms kan het gebeuren dat uw kind onverwacht moet overblijven. U kunt dan bellen om dit door te geven. Het telefoonnummer staat in het overblijf reglement. De namen van de leden van de overblijfcommissie staan in de jaarkalender.

6. De ouders

Op deze wijze is er de eerste dag opvang voor de kinderen. Indien er de volgende dag nog geen vervanging beschikbaar is blijven de kinderen, nadat de ouders schriftelijk zijn ingelicht, één dag thuis. Daarna worden per toerbeurt klassen naar huis gestuurd, nadat bestuur en inspectie daarvan op de hoogte zijn gesteld totdat er weer vervanging is. Dit laatste heeft in het verleden zelden plaatsgevonden.

U kunt bijvoorbeeld helpen:

Scholing van leraren Het onderwijs is aan veranderingen onderhevig. De leerkrachten houden zich middels scholing op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Nascholings cursussen kunnen van verschillende aard zijn. Jaarlijks wordt er door het team een nascholingsplan samengesteld. In dit scholingsplan wordt aangegeven welke gebieden het team dit jaar wil ontwikkelen. Het scholingsplan vormt een onderdeel van het schoolplan, dit schoolplan wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de MR voorgelegd.

12

• • • • •

in het documentatiecentrum met het organiseren van feesten zoals Sinterklaas of Kerstmis bij het fietsen naar de gym bij het overblijven bij sommige activiteiten in de klas

Voor deze en andere activiteiten kunt u zich middels intekenlijsten beschikbaar stellen. Verder zijn aan de school een ouderraad en een medezeggenschapsraad verbonden. In deze schoolgids leest u meer hierover.

13


6.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Informatie aan de ouders over de kinderen Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht om samen over hun kind van gedachten te wisselen. Ook kunnen de leerkrachten contact met de ouders opnemen indien dit noodzakelijk is. In de kleuterperiode krijgt men één keer de gelegenheid om een ochtend in de groep te komen kijken.

6.4 Klachtenprocedure De leden worden door de ouders gekozen aan het begin van het schooljaar voor een periode van drie jaar. Voor de samenstelling van de ouderraad en meer informatie verwijzen we naar de jaarkalender. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. In het begin van het schooljaar organiseert de ouderraad de jaarlijkse ledenvergadering.

Informatie in de meer algemene zin

De medezeggenschapsraad (MR)

Op verschillende manieren proberen we u op de hoogte te houden van wat er op school gebeurt. Dit gebeurt door middel van:

‘De wet op de medezeggenschap scholen’ regelt de inspraak van ouders en leerkrachten ten opzichte van het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad (MR), bepaalt steeds haar standpunt met betrekking tot datgene wat het schoolbestuur, directie en het team zouden willen doen of doet, zoals beleidsvoorstellen of de uitvoering van die voorstellen. In de wet is geregeld over welke voorstellen de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Het bestuur is verplicht over een groot aantal zaken de mening van de MR te vragen. De invloed van de MR is vooral op beleidsmatige aspecten (de schoolbudgetten, het personeelsbeleid, ARBO, vakanties, klachtenregeling etc.) De MR bestaat uit twee gelijke geledingen: de ouders en de teamleden. Voor de samenstelling van de MR verwijzen we naar de jaarkalender.

• Deze schoolgids • De jaarkalender aan het begin van het schooljaar, met daarin het overzicht van de geplande activiteiten • De Pauluspost, een nieuwsbrief die iedere vrijdag via de Digiduif verstuurd wordt • De algemene ledenvergadering van de oudervereniging die aan het begin van het schooljaar wordt gehouden en u informatie geeft over de activiteiten van de ouderraad. Tevens worden het financieel jaarverslag, de begroting voor dat jaar en het jaarverslag van de MR aan de ouders voorgelegd,

De klacht, het probleem

Schoolcontactpersoon

Indien u een klacht of een probleem heeft gaat u natuurlijk als eerste naar de leerkracht van uw kind. Mocht u niet tevreden zijn over het vervolg dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Als dit nog niet naar tevredenheid is kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van stichting Flore.

De schoolcontactpersoon kan u uitgebreid informeren over de klachtenregeling die ons bestuur, Stichting Flore, hanteert. Klachten betreffende seksuele intimidatie, fysiek en geestelijk geweld dienen gemeld te worden bij de contactpersoon van de school. Ook informatie over de te volgen procedure of adressen en telefoonnummers zijn bij hem/haar bekend. Onze school is via het bestuur aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs.

De klacht of het probleem

De schoolcontactpersonen zijn mw. Marion Koenders – Glorie en mw. Ingrid Brasser telefoonnummer: 072-5339815 Vertrouwenspersoon

Gesprek met de leerkracht

Gesprek met de directeur

Gesprek met de directeur

De ouderraad (OR) Samen met het team organiseert de ouderraad talrijke activiteiten en festiviteiten voor de kinderen. We verwijzen hierbij naar artikel 4 van de ouderraadstatuten.

14

De inspectie van het onderwijs heeft een landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs seksuele intimidatie, fysiek en geestelijk geweld. De vertrouwensinspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. Het meldpunt is te bereiken onder telefoonnummer: 0900-1113111

• De website www.depauluschool.nl

6.3 Inspraak

Het bestuur van Stichting Flore heeft als vertrouwenspersonen benoemd Dhr. R.Musman, bereikbaar onder nummer 06-46646090 of musman@obdnoordwest.nl Vertrouwensinspecteurs

• De informatieavonden aan het begin van het schooljaar waarbij u kunt kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en waar u specifieke informatie krijgt over de activiteiten van de groep

• De Digiduif. Een communicatiemiddel waarbij u zichzelf aanmeldt en waardoor de leerkrachten de ouders kunnen bereiken

De vertrouwenspersoon zal u informeren over de wijze waarop de klacht verder afgehandeld zal worden en zal verder een bemiddelende, onafhankelijke rol spelen.

De MR brengt jaarlijks verslag uit aan haar beide geledingen, waarbij dan tevens de verkiezing van nieuwe MR leden plaats kan vinden. De MR’en van de scholen binnen ons schoolbestuur zijn verenigd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waar schooloverstijgende zaken worden behandeld (bijv. fusies, huisvesting en de besteding van een aantal budgetten). Een aantal MR bevoegdheden is dan ook doorgegeven aan de GMR. De relatie tussen de Ouderraad (het Dagelijks Bestuur van de oudervereniging) en Medezeggenschapsraad is formeel beperkt tot een klein aantal zaken. In de praktijk zullen beide raden echter regelmatig informeel overleg hebben omdat beiden hetzelfde beogen: Het goed functioneren van de school als geheel.

Gesprek met het bestuur

De school werkt volgens de klachtenregeling van de Stichting Flore. De klachtenregeling ligt ter inzage op de school.

Gesprek schoolcontact persoon

15


6.5 Ouderbijdragen

6.6 Sponsoring

De ouders zijn bij de opgave van het kind lid geworden van de ‘Oudervereniging Paulusschool’. De oudervereniging vraagt aan de ouders een vrijwillige contributie. Komt uw kind tussen de kerstvakantie en de paasvakantie dan wordt de helft van de contributie en na de paasvakantie een derde deel gevraagd.

Het komt steeds meer voor dat scholen op een of andere manier gesponsord worden. Om dit goed te regelen heeft het bestuur de Regeling Sponsoring opgesteld, waaraan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instemming heeft verleend. Belangrijkste punten uit de regeling zijn:

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering door de ouders. Hiervan worden bijv. de kosten van de sportdag, het sinterklaasfeest en het schoolreisje betaald. Jaarlijks wordt in de ledenvergadering, aan het begin van elk nieuw schooljaar, de hoogte van het bedrag vastgesteld. U ontvangt hiervoor een aparte nota van de penningmeester. Daarnaast wordt er in de groep die op kamp gaat aan de ouders een bijdrage gevraagd in de kosten. De kinderen kunnen twee maal van de school een vulpen krijgen, indien de derde vulpen door de school aan uw kind wordt verstrekt dient u de vulpen (€ 4,00) te bekostigen. In groep 3 dient er een 23-ringsmap te worden aangeschaft voor de kinderen door de ouders.

Schoolverzekering voor leerlingen De oudervereniging heeft voor de kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De polis en de schadeformulieren zijn verkrijgbaar bij de directie. De verzekering dekt echter alleen lichamelijk letsel en is geldig tijdens de schooluren of activiteiten die door de school georganiseerd worden zoals schoolreisjes, excursies en schoolkamp. De verzekering geldt ook gedurende het rechtstreeks gaan van school naar huis of van huis naar school. De verzekering dekt geen schade aan persoonlijke eigendommen.

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak van de school • Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school nooit in gevaar brengen • Sponsoring mag het onderwijsaanbod of de continuïteit van het onderwijs nooit beïnvloeden • Sponsoring wordt vastgelegd in het bij het reglement gevoegde sponsorcontract Klachten kunnen door een individuele ouder/verzorger die niet akkoord gaat met de aan de sponsoring verbonden wederprestatie worden ingediend bij: Secretariaat Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Postbus 82158 1508 ED Den Haag. Klachten betreffende de inhoud van de concrete reclame uitingen kunnen worden ingediend bij: De Reclame Code Commissie Paasheuvelweg 15 1105 BE Amsterdam. De regeling sponsoring ligt ter inzage op de school

7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving

Naast deze schoolgids is door de directie ‘het schoolplan’ gemaakt. Het schoolplan geeft voor ouders, bestuur en inspectie aan welke doelen er in het onderwijs bereikt moeten worden, op welke manier dit gebeurt en hoe de controle hierop plaatsvindt. Het schoolplan is ter inzage te verkrijgen bij de directie. Ook de beleidsplannen van het team komen hierin naar voren. Toch willen we hier alvast ingaan op enkele punten uit de beleidsplannen.

De Paulusschool maakt samen met de Openbare Basisschool Meander, de BSO Kits Oonlie en de wijkvereniging gebruik van het gebouw ’De Kring’ in de wijk Ypestein. Indien noodzakelijk, is er contact over praktische zaken zoals het gebruik van de speelpleinen en het gebruik van ruimtes. In het schooljaar 2001 – 2002 is het gebouw uitgebreid en verbouwd. De gemeente Heiloo is eigenaar van het gebouw en heeft de zorg voor het onderhoud.

Leerlingenzorg De school spant zich in om alle kinderen, ook de zorgkinderen, voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Vanuit het ministerie wordt het beleid gevoerd om alle kinderen zo goed mogelijk op te vangen in de basisschool. Met behulp van het leerlingvolgsysteem, de activiteiten van de interne begeleider, remedial teaching en de begeleiding vanuit de regionale expertisecentra dienen we voortdurend onderwijs op maat te geven aan de kinderen. Scholen hebben hiertoe een zgn.schoolzorgprofiel vastgesteld. Sinds 2012 is de wet op de referentieniveaus van kracht. Basisscholen dienen bij de kinderen aan het einde van de schooltijd referentieniveau 1 te hebben bereikt. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een kind hier niet aan kunnen voldoen. Ontwikkelingsgericht onderwijs In de groepen 1 t/m 8 van de school wordt vanuit uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs gewerkt. De school is actief bezig om zich verder te blijven ontwikkelen. Onderwijsinhoudelijk Ook onderwijsinhoudelijk blijven er aanpassingen noodzakelijk. Jaarlijks wordt er door het team een aantal onderdelen besproken om het onderwijs up-to-date te blijven geven. ARBO beleid Vanuit het ministerie zijn er eisen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de basisschool. Door de ARBO-inspectie zijn in het verleden aanbevelingen gedaan, die in de school zijn gerealiseerd. Het betreft aanbevelingen van technische en organisatorische aard. In dit kader worden er ook jaarlijks ontruimingsoefeningen gehouden.

16

De school kan rond speciale projecten inschrijven op de boekencollecties van de openbare bibliotheek of zelf een projectcollectie aanvragen. Jaarlijks nodigt de openbare bibliotheek enkele groepen uit ter kennismaking. Ook probeert zij de school bij andere activiteiten te betrekken zoals bij het organiseren van een voorleeswedstrijd. GGZ Heiloo is nabijgelegen en de kinderen van de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de sportzaal en het sportveld op het terrein van dit centrum. De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord-Kennemerland: Zodra uw kind 4 jaar is geworden neemt de afdeling jeugdgezondheidszorg de begeleiding van de gezondheid van het consultatiebureau voor zuigelingen over. De medewerkers van de afdeling letten op gezondheid, groei en ontwikkeling van het kind. In groep 2 wordt er periodiek onderzoek gedaan door de jeugdarts. Hierin wordt een lichamelijk onderzoek gedaan. In groep 5 wordt dit onderzoek gedaan door de jeugdverpleegkundige. In beide onderzoeken vindt een gesprek plaats met de ouders waarin vragen, klachten en problemen worden besproken. Soms is gericht onderzoek gewenst, bij twijfel over gehoor, spraak- of gezichtsvermogen of over het gedrag van het kind. U kunt als ouders, of leerkrachten (met toestemming van de ouders) zelf om een gericht onderzoek vragen. In sommige gevallen is het mogelijk dat de verpleegkundige bij u thuis komt om bepaalde zaken te bespreken, bijvoorbeeld bedplassen.

17


Argumenteren en redeneren

en

Experimenteren

18

n ge n i erk bew

Voorwaarden voor leren

In de onderbouw zijn dit:

Ons onderwijs is er in de eerste plaats op gericht dat een kind nieuwsgierig is, zich op zijn gemak voelt, en zelfvertrouwen heeft. Dit noemen we de voorwaarden om te kunnen leren. Hieronder kunt u lezen hoe uw kind zich in verschillende situaties gedraagt.

• • • • • • • • • •

hulpvaardig op verzoek gesloten houdt zich niet aan regels

o rd e n e n

en en

nem

Wa ar

ite

communiceren uiten en vormgeven actief zijn en initiatieven nemen wereld verkennen voorstellingsvermogen en creativiteit samen spelen en werken redeneren en probleem oplossen reflecteren zelfsturing zelfstandigheid

In de bovenbouw spreken we van: Houding ten opzichte van andere kinderen

Vrij om te reflecteren

Communiceren en expressie

ti v

Zelfstandigheid

contact met anderen neemt initiatief

afgezonderd is afwachtend

Houding ten opzichte van zichzelf

Beoordelen

n it

gsvermogen en

a cre

en den e h l e e v Hoe

hulpvaardig uit zichzelf spontaan houdt zich aan regels

Systematiseren

Veilige en onbelemmerde communicatie

un

m lli n

Houding ten opzichte van leerkracht

Modelvorming en representeren

i c e re

Em o

m

e

Schem atis erin ge ns ym bo Zelfsturing

vr i

rst e

vaardigheid

ed

Co

n

Sociale

gh

Reflecteren

ke n

ve

• veilige en onbelemmerde communicatie • vrij om te reflecteren • vrij om te construeren

Kerndoelen

Vrij om te construeren

di

ge

Vo o

i jz

Zelfvertrouwen hebben

rm

In de bovenbouw wordt er vanuit gegaan dat deze voorwaarden bereikt zijn en onderhouden worden en werken we met de voorwaarden:

Naar de ouders toe verwoorden we dat als volgt in het rapport:

Formaliseren

ar ie va hn he isc n tec to r e Mo en app dsch Geree

• zelfvertrouwen hebben • emotioneel vrij zijn • nieuwsgierig zijn

Nieu w zij n

neel tio jn

n nne rke ve

Werken we in de onderbouw aan: … dan rekenen en wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Het zijn de vier gebieden waarop de Cito toetsen kunnen worden toegepast en waarop de inspectie beoordeelt. Voor ons op de Paulus betekenen opbrengsten al jarenlang meer dan dit. Uiteraard zijn de specifieke kennis en vaardigheden, zoals wij deze vakken noemen, van onze kinderen in orde en volgens de inspectie zelfs prima. Vanzelfsprekend kan dit van ons verwacht worden. Maar deze punten komen in onze verslaglegging wel op de laatste pagina van het rapport.

We r

n initiat zijn e ief ief ne t Ac

d el

Onderwijs is meer…

n

n rke we

hierig sc

In het ontwikkelingsgerichte -, of Paulusonderwijs zorgen we ervoor dat bij het trainen van elke specifieke vaardigheid eerst de voorwaarden voor leren in orde zijn en dat daarbij aandacht wordt besteed aan de brede ontwikkeling van het kind. De voorwaarden om te kunnen leren zijn bij de onderbouw (1 t/m 4) anders dan bij de bovenbouw (5 t/m 8).

loss en

e den Re

vo U i te n e n

Voor ons is onderwijs echter meer dan de CITO scores:

Voorwaarden voor leren

en m

Wat betreft de resultaten op cognitief gebied dient de school te voldoen aan de normen die zijn vastgelegd voor de basisschool, de zgn. ‘eindtermen’, dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de inspectie van het onderwijs. De resultaten worden weergegeven op de kwaliteitskaart van de school. Deze kwaliteitskaart kunt u vinden op: www.onderwijsinspectie.nl

ing rm o v ol

Same ns pe len

8. De resultaten van het onderwijs

Geschre ven en g p p i e r ed n g e b n e ruk n orde te o W ta al o r b p l e n e e m n op re

toont veel zelfvertrouwen

toont weinig zelfvertrouwen

Archiveren Brede ontwikkeling van het kind Het belangrijkste aspect van de brede ontwikkeling van een kind wordt bij ons verwoord in de brede bedoelingen van ons onderwijs. Ook bij deze brede bedoelingen maken we een onderscheid in onderbouw en bovenbouw.

• • • • • • •

modelvorming en representeren communiceren en expressie experimenteren systematiseren archiveren beoordelen formaliseren

Naar de ouders toe verwoorden we dat als volgt in het rapport: Brede bedoelingen van het onderwijs Het onderwijs is in de loop der tijd veranderd. Wij zijn ervan overtuigd dat een kind veel leert als het de samenhang van dingen ziet en hierover met anderen van gedachten kan wisselen. Verder vinden wij dat een kind bovenstaande basisvaardigheden moet beheersen. Hierboven geven we de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen op dit gebied aan.

19


9 Regeling school- en vakantietijden * Actief zijn en initiatieven nemen:

is afwachtend weinig inbreng weinig betrokken

maakt zelf plannen veel inbreng in gesprekken betrokken bij thema

* Samen spelen en samen werken:

staat open voor initiatieven neemt vaak de leiding werkt goed samen

staat weinig open is meestal volgzaam gaat zijn/ haar eigen gang

Schooltijden

Maatregelen preventie schoolverzuim

De groepen 1 t/m 4: ochtend: 08.30 tot 11.30 uur middag: 13.15 tot 15.15 uur

We verzoeken u ons tijdig bericht te geven als uw kind ziek is. Is een kind niet afgemeld dan wordt er uiterlijk om 9.00 uur of om 13.45 gebeld om informatie in te winnen.

De groepen 5 t/m 8: ochtend: 08.30 tot 12.00 uur middag: 13.15 tot 15.15 uur (woensdag 12.15) woensdagmiddag is er geen school.

* Reflecteren (kritisch terugkijken)

kan werkproces evalueren is kritisch op eigen werk

heeft moeite met evalueren is snel tevreden

* Zelfsturing / zelfstandigheid:

gaat vlot aan het werk werkt zelfstandig

heeft aansporing nodig heeft sturing nodig

Verwijzingsadviezen voortgezet onderwijs Jaarlijks publiceert de school de uitstroomcijfers van de kinderen naar het type voortgezet onderwijs en de verschillende scholen van voortgezet onderwijs in de regio in het jaarverslag. Verwijzing naar de school voor speciaal basisonderwijs

In het kader van de zorgverbreding geeft de minister de scholen extra mogelijkheden om aan ‘zorgkinderen’ aandacht te besteden. Op deze manier wordt geprobeerd het aantal verwijzingen naar de school voor speciaal basisonderwijs terug te dringen tot twee procent van het totaal aantal kinderen op school.

We vragen u om met het bespreken van vakanties de vastgestelde data van de schoolvakanties te volgen. Alleen in speciale gevallen, zoals blijde en droevige familieomstandigheden, kan de directeur extra verlof geven. Boven tien dagen zal een verzoek bij de leerplichtambtenaar van de gemeente moeten worden ingediend. Indien u onverhoopt door uw werkgever verplicht wordt om buiten de vastgestelde schoolvakantie op vakantie te gaan moet u dit middels een formulier (verkrijgbaar bij de directie) vergezeld met een werknemersverklaring uiterlijk zes weken van tevoren aan te vragen. In de verklaring dient de werkgever aan te geven dat het de enige gezinsvakantie is van dat jaar en dat de werknemer niet in een reguliere schoolvakantie van zijn verlof gebruik kan maken.

Men kan per schooljaar 1 maal hiervan gebruik maken, weer voor ten hoogste tien dagen. Het is niet toegestaan in de eerste twee weken van het schooljaar hiervan gebruik te maken. De leerplicht geldt vanaf vijf jaar. Kinderen die vier jaar zijn mogen één dag in de week zonder opgave van redenen en een dag per week met opgave van redenen de school verzuimen. Binnen de gemeente Heiloo zijn er door de leerplichtambtenaar en de scholen afspraken gemaakt wanneer ongeoorloofd verzuim zal worden doorgegeven en er sanctie zal volgen.

Regels voor aanvang en einde schooltijd Tien minuten voor het begin van de schooltijd zijn de deuren geopend en kunnen de kinderen naar binnen. Gedurende deze tijd is er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 ook toezicht op het speelplein. De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen naar binnen gebracht worden. We vragen u wel op tijd weer weg te gaan zodat de lessen tijdig kunnen beginnen. Vanaf groep 4 verwachten we dat de kinderen zelfstandig de klas in gaan. Belangstellende ouders kunnen na schooltijd het werk van hun kind inzien. Alle kinderen hebben in de gang een eigen kapstokhaak waar zij hun jas in een luizencape en tas aan kunnen hangen. Bij het begin van de schooltijd gaat de bel als teken van het begin van de lessen. Kinderen die op de fiets mogen komen dienen hun fiets in de stalling te zetten. Iedere groep heeft zijn eigen rek. De ruimte is echter beperkt, daarom zijn er afspraken gemaakt binnen welke afstand de kinderen op de fiets mogen komen. (zie jaarkalender)

Vakantierooster We verwijzen hiervoor naar de jaarkalender.

jk S i K OO D

Kijk

DOOS

De groepen 1 t/m 3 worden door hun leerkracht aan het einde van de schooltijd naar buiten gebracht alwaar de kinderen kunnen worden opgehaald.

20

21


10. Overige informatie

Lijst van gebruikte afkortingen:

10.1 Externe personen

10.3 Regelingen en brochures

Rijksinspecteur

De volgende regelingen die de stichting Flore en onze school hanteren liggen ter inzage op school:

Onze school valt binnen het werkgebied van de inspectie Alkmaar Bao-6. Het adres is: Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over het onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) Schoolarts en afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD GGZ Noord-Kennemerland, sector Jeugdgezondheidszorg Hertog Albrechtweg 5 1823 DL ALKMAAR. Tel: 072 5662661

10.2 De jaarkalender In de jaarkalender die aan het begin van ieder schooljaar wordt uitgereikt staat onder andere de volgende informatie: Indeling van de groepen Samenstelling van de directie Samenstelling van het team Samenstelling van de ouderraad Samenstelling van de Medezeggenschapsraad Gymrooster Vakantieregeling

22

• • • • •

Regeling vakantie en schooltijden Regeling wijziging onderwijsleerproces Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling sponsoring Klachtenregeling

Overige brochures verkrijgbaar bij de directie: • Beleidsdocument ‘De overgang van groep 2 naar 3’ • Overblijfregeling Paulusschool • Folder naschoolse opvang U kunt natuurlijk ook kijken op onze website www.depaulusschool.nl

CITO : Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling CVI : Commissie Van Indicatiestelling DB : Dagelijks Bestuur GMR : Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad IB : Interne Begeleiding LGF : Leerling Gebonden Financiering (rugzakleerling) MR : Medezeggenschapsraad MT : Managementteam NIO : Nederlands Intelligentieonderzoek voor Onderwijs NPV-J : Nederlandse Persoonsvragenlijst voor de Jeugd OBD : Onderwijs Begeleidingsdienst OGO : Ontwikkelingsgericht Onderwijs PAB–er : Preventief Ambulante Begeleider PCL : Permanente Commissie Leerlingenzorg REC : Regionaal Expertise Centrum RT : Remedial Teaching OR : Ouderraad WSNS : Weer Samen Naar School

Kijk

DOOS

Kijk DOOS Kijk DOOS Kijk DOOS

23


De Hucht 6 1851 ZC Heiloo

24

tel 072 533 98 15 info@depaulusschool.nl www.depaulusschool.nl

Paulusschool schoolgids 2012  
Paulusschool schoolgids 2012  

Paulusschool schoolgids 2012

Advertisement