Page 1

13_FAC_086_Facilitair 5 binnenwerk 03-01-14 09:43 Pagina 12

Bedrijven willen niets liever dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar een van de makkelijkste maatregelen vergeten ze: energie besparen. Elk kantoorpand dat nog niets doet op dit gebied kan met eenvoudige maatregelen 15 procent besparen op energie. En veel meer is mogelijk. Het gebeurt nauwelijks. Dat terwijl de Wet Milieubeheer middelgrote en grote bedrijven zelfs verplicht tot energiebesparing. Selina Roskam van Agentschap NL verwacht dat de wet in de toekomst veel strenger zal worden gehandhaafd.

Elk kantoor kan 15 procent energie besparen

12

1 | 2014

Facilitair!


13_FAC_086_Facilitair 5 binnenwerk 03-01-14 09:43 Pagina 13

et is 2014. We hebben de kennis en de technieken om gebouwen, soms zelfs bestaande gebouwen, geheel energieneutraal te maken. Wie minder ver wil gaan en minder wil investeren, kan zomaar een ‘energiesprong’ maken en het verbruik met 40, 50 of 60 procent terugdringen. Bij elk kantoorpand waar nog niets gebeurt op dit gebied is met eenvoudige maatregelen 15 procent te besparen op energieverbruik en energiekosten, stelde Agentschap NL eerder in een rapport. Dat kan niet alleen, het moet zelfs. Er zijn waarschijnlijk weinig facility managers en andere beslissers die het weten, maar middelgrote en grote bedrijven zijn het verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

H

Het moet van de wet Selina Roskam, programma-adviseur energiebesparing in de gebouwde omgeving bij Agentschap NL: ‘Ik denk dat de meeste bedrijven zich rot zullen schrikken als straks de Omgevingsdienst op de stoep staat en dit soort maatregelen afdwingt of anders een dwangsom oplegt. De Wet Milieubeheer waarin dit is vastgelegd, bestaat al jaren. Probleem is dat bijna niemand dat weet. Dat komt ook doordat er vaak niet op werd gehandhaafd. In het Nationaal Energieakkoord is echter afgesproken dat Nederland elk jaar 1,5 procent extra energie moet gaan besparen. Het aandeel duurzame energie moet stijgen van 4 procent nu naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Dat is een grotere groei dan er de afgelopen jaren in Duitsland heeft plaatsgevonden. Een forse ambitie dus. In het Energieakkoord is óók afgesproken dat de naleving van het Activiteitenbesluit meer aandacht zal gaan krijgen. Ik denk dan ook dat de Wet Milieubeheer hoger op de agenda komt bij de handhavende instanties.’ >

Bedrijven zijn verplicht om energie te besparen

1 | 2014

Facilitair!

13


13_FAC_086_Facilitair 5 binnenwerk 03-01-14 09:43 Pagina 14

ESCo’s: gratis energie besparen

Minder kosten, meer comfort Selina Roskam kan er niet de vinger op leggen waarom bedrijven weinig gemotiveerd lijken om energie te besparen. ‘Vaak is het argument dat ze geen geld hebben om te investeren. Maar het gaat vaak om kleine dingen als kieren dichten, leidingen isoleren, lampen vervangen door TL5 of LED. Simpele maatregelen die weinig investeringen vragen maar flinke besparingen kunnen opleveren. Kennelijk hebben veel facility managers het niet op hun netvlies staan. Probleem is ook dat energie maar een heel kleine post is op de totale begroting van een bedrijf. Vaak is het maar 1 procent. Maar op de begroting van de facility manager is het wel een behoorlijke post. En daar valt dus pure winst te behalen. In geld, maar ook op MVO-gebied.’ Nog een goed argument voor facility managers: dit soort maatregelen verbeteren vaak ook nog eens de werkomgeving. ‘Kieren dichten, het voorkomen van koudevallen, nadenken over de gewenste temperatuur en klachten niet alleen oplossen maar liever nog voorkomen: het levert ook comfort op voor de gebruikers.’ Ga meten! In het vastgoed blijft het probleem dat veel gebouwen worden verhuurd. De verhuurder zou dan moeten investeren in energiebesparende maatregelen waar alleen de huurder, in ieder geval in eerste instantie, van profiteert. Dus blijft iedereen wachten tot de ander in actie komt. Agentschap NL probeert al jaren deze zogenaamde ‘circle of blame’ te doorbreken. ‘Maar je heb ook gebruikers die zelf eigenaar zijn van het pand. Daar heb je die vicieuze cirkel niet. Maar ook daar zie je nog weinig gebeuren.’ Ze heeft altijd hetzelfde advies voor facility managers: ‘Ga meten! Er zijn voldoende instrumenten. Bijvoorbeeld het Energielabel, dat je toch moet

De Trias Energetica: in drie stappen naar maximale energiebesparing Platform Duurzame Huisvesting Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennisen koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities. Het platform wil een verbetering bewerkstelligen van samenwerking in de huisvestingsketen en zo zorgen voor aantoonbare resultaten bij het verduurzamen van de huisvesting.

14

1 | 2014

Facilitair!


13_FAC_086_Facilitair 5 binnenwerk 03-01-14 09:43 Pagina 15

BREEAM NL In-Use verbetert duurzaamheidprestaties HET IDEE ACHTER GREEN LEASE IS DAT VERHUURDER EN GEBRUIKER SAMEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET DUURZAAM BEHEER EN GEBRUIK VAN HET GEBOUW

hebben als je een gebouw verhuurt of verkoopt. Dat geeft weliswaar niet aan hoe het gebouw wordt gebruikt, maar wel wat de status is. Is dat label geel, dan is het natuurlijk wel duidelijk dat je er veel aan kunt doen om het te verbeteren. Je kunt ook je energieleveranciers erbij betrekken. Of met de installateur om tafel gaan zitten. Of prestatiecontracten opstellen waarin afspraken zijn opgenomen over energiebesparing. Als je heel ambitieus bent kun je ook BREEAM In-Use erbij pakken om te kijken wat er kan worden gedaan aan verduurzaming.’ Green Lease Selina Roskam is, niet geheel toevallig, ook secretaris van het Platform Duurzame Huisvesting. Dat platform denkt met Green Lease inmiddels een oplossing te hebben gevonden voor de split incentives van verhuurder en huurder. ‘Het idee achter Green Lease is dat verhuurder en gebruiker samen verantwoordelijk zijn voor het duurzaam beheer en gebruik van het gebouw. Het natuurlijke moment om tot zo’n samenwerking te komen is de verlenging van het huurcontract. Het is een optie om dan een hogere huur af te spreken. De verhuurder kan dat geld dan investeren in verduurzaming en energiebesparing. De huur stijgt, maar de energiekosten voor de huurder nemen af, dus de huisvestingslasten blijven gelijk. Beide partijen winnen er ook bij. De huurder verbruikt minder energie of schonere energie en dat is goed voor zijn MVO-prestaties. De verhuurder heeft over vijf jaar een duurzamer pand. En dat is ook uit oogpunt van ondernemen slim, want het is nog maar de vraag of je een niet-duurzaam pand over vijf jaar nog wel krijgt verhuurd. <

Gedragscode voor duurzame eindgebruikers

1 | 2014

Facilitair!

15

Elk kantoor kan 15 procent energie besparen  
Elk kantoor kan 15 procent energie besparen  

Artikel in het Relatiemagazine van Facilicom van januari 2014 Bedrijven willen niets liever dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maa...

Advertisement