Page 1

JAARGANG 7 - NOVEMBER 2018

KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT

Procesoptimalisatie

FOUTEN & VERSPILLING VOORKOMEN

Prof. dr. Van Woensel Hedendaags consumentisme is gebaseerd op snelheid en keiharde garanties

CSW Automation VMI maakt weg vrij voor corebusiness: 'Deadlines zijn nu makkelijker haalbaar'

15 Agfa-Gevaert bespaart op alle fronten met led-tubes

001


VOORWOORD Procesoptimalisatie is meer dan het optimaliseren van processen

“We moeten onze processen optimaliseren!” Een kreet die we geregeld horen in verschillende organisaties. Dat is vast ook in uw organisatie aan de orde. Procesoptimalisaties zijn voor veel bedrijven dé manier om te kijken naar de kosten van hun Een optimaal proces volgens SixSigma: Een proces dat dusorganisatie.

danig is ingericht dat er een minimale foutmarge bestaat. Het proces is er op gericht om alle procesactiviteiten in één keer

Wanneer is een proces optimaal?

goed uit te voeren.

Een optimaal proces is zodanig ingericht dat met minimale kosten een doelstelling wordt behaald. In het optimale geval

Hoogleraar Prof. dr. Tom van Woensel is Academic Director

is het een doelstelling die gericht is op het leveren van

van het Global Supply Chain Management programma van de

klantwaarde. Een aantal methodieken die ondersteunen

Antwerp Management School, Directeur van het European

bij procesoptimalisaties definiëren een optimaal proces

Supply Chain Forum en voltijds hoogleraar Freight Transport

verschillend:

and Logistics aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Een optimaal proces volgens LEAN: Een proces dat dusdanig

In ons hoofdartikel geeft hij toelichting rond de term

is ingericht dat de acht vormen van verspilling continu worden

“SERVITIZATION” en hoe deze impact heeft op processen en

voorkomen.

vooral op ons handelen en ons denken. Hierbuiten hebben we een aantal praktische business cases rond supply chain en procesoptimalisatie voor u uitgelicht. Veel leesplezier.

Jo Breemans

002


15 004

Prof. dr. Van Woensel: hedendaags consumentisme is gebaseerd op snelheid en keiharde garanties

010

CSW Automation VMI maakt weg vrij voor corebusiness: 'Deadlines zijn nu makkelijker haalbaar'

022

Agfa-Gevaert bespaart op alle fronten met led-tubes

004 Servitization: de heilige graal Hedendaags consumentisme is gebaseerd op snelheid en keiharde garanties

015

Eaton MSFS: het innovatieve voedingssysteem voor motorstarters

016

Efficiënter werken dankzij Vendor Managed Inventory Minder stockbreuken en minder machinestilstand

018

Kabel Freco-EMC: aansluitkabels voor motors bestuurd door frequentie-omvormers

019

SICK zet opnieuw de standaard met de W16/W26-series optische sensoren

020

Cursusnieuws voorjaar 2019: industriële automatisering

022

Agfa-Gevaert bespaart op alle fronten met led-tubes

006 Excellente machineservice middels het alles-in-één Ilot platform van IXON

007

Geopend in Hoboken: het tweede verkoopkantoor voor Breemes

008 Maintenance repair & operations: onterecht sluitstuk op de begroting

010

CSW Automation: VMI maakt weg vrij voor corebusiness. 'Deadlines zijn nu makkelijker haalbaar'

012

Het nieuwe kastsyteem VX25 van Rittal. Van schakelkastinnovatie naar systeemperfectie

024

Zonder beheer altijd op voorraad: de RuwBouw Groep boekt tijdswinst met 2BIN-systeem itsme

013

Sirius 3RQ2: één gebruiksvriendelijke koppelrelais voor alle toepassingen

026

Outdoor professional: Guell series

027 014

Ratchet P-Clamp stroomlijnt uw kabelmanagement

Nauwkeurig positioneren en synchroniseren eenvoudig met een Danfoss frequentieregelaar

003


Servitization: de heilige graal Hedendaags consumentisme is gebaseerd op snelheid en keiharde garanties Hij is voltijds hoogleraar Freight Transport and Logistics aan de Technische Universiteit Eindhoven, Academic Director van het Global Supply Chain Management programma van de Antwerp Management School, directeur van het European Supply Chain

ness modellen volgens de professor. Hij trekt vervolgens de vergelijking door naar de wereld waarin Breemes actief is. “Voor een partij als jullie geldt dat natuurlijk ook. Jullie verkopen niet alleen elektrotechnische onderdelen, jullie bieden ‘up time garantie’, ‘mini-

Forum, én, hij komt geregeld bij bedrijven als ASML en DHL over

male down time’, jullie ontzorgen klanten op

de vloer. Een meer dan gerespecteerd professor die de afgelopen

seerde systemen. Daar zit jullie meerwaarde:

voorraadbeheer, zorgen voor geautomati-

jaren ook nog eens meer dan tachtig wetenschappelijk artikelen in

sustainable waarde creëren voor je klanten. In

gerenommeerde vakbladen publiceerde: Prof. dr. Tom van Woensel.

je welke voorraden neer? Hoe arrangeer je

Enthousiast neemt hij ons mee in de hedendaagse wereld van logistiek, supply chain en big data. Een wereld waarin ‘servitization’

jullie geval levert dat vragen op als: ‘Waar leg dat?’.” Voordat je bestelt, is het al geleverd Om zijn verhaal luister bij te zetten, neemt

sinds een aantal jaren het toverwoord is.

prof. dr. Van Woensel een afslag naar de business to consumer markt (B2C). “Waar ik mijn

Nog voor we zitten, steekt professor Van

van ‘up time’. Servitization.” Voilà, de wereld

voorraad neer ga leggen, hangt vooral af van

Woensel van wal met een heel concreet voor-

van Supply Chain.

de downstream vraag: wat moet er op het einde van de rit met een product gebeuren?

beeld: ASML, het Nederlandse hightech bedrijf dat gedurende het interview een stokpaard

Experience

Als consumenten tegenwoordig online shop-

zal zijn. “ASML verkoopt geen machines,

Als we zitten, haalt professor Van Woensel op

pen dan verwachten ze uiterlijk morgen, maar

zij verkoopt de garantie dat een machine

lower

producten

liever dezelfde dag nog, dat het product gele-

gedurende een heel lange tijd feilloos blijft

zoals kopieerapparaten en koffieautomaten

verd wordt. We gaan zelfs naar ‘same hour

werken”, schetst de hoogleraar het domein

ter illustratie aan. “Wij kopen hier op de

delivery’. In zekere zin zijn dat servicelevels

waarin hij werkzaam is. “Ze verkopen ‘up

managementschool geen koffieautomaat, wij

en KPI’s. Fysieke winkels, die kort geleden

time’. Het gaat meer en meer om service. Een

kopen koffie-experience. En de garantie dat je

nog werden afgeschreven, blijken nu eigenlijk

‘down time’ van een minuut kost daar bij wijze

zoveel kopjes per uur krijgt. Als deze koffie-

nodig te zijn om dat logistieke Supply Chain

van spreken zomaar duizenden euro's. ASML

automaat dan ineens de geest geeft, dan

apparaat te laten werken. Dat fysieke netwerk

heeft er alle baat bij dat de machines van zijn

wil ik dat het zeg maar binnen een uur

is nodig om snel bij de klant te zijn. Het gaat

klanten 24/7 doordraaien. Daar zijn ze volledig

gemaakt is. Daarover kun je afspraken maken.”

steeds meer om snelheid en garanties. De lat

op ingericht, daarop zijn hun afspraken met af-

Het illustreert het hedendaagse consumen-

wordt steeds hoger gelegd. De schoenen die

nemers gebaseerd. Daar hebben ze hun

tisme: gebaseerd op snelheid en garanties.

ik ’s ochtends online heb besteld worden

mondiale voorraadstrategie op gebaseerd.

Die afspraken, of Service Level Agreements,

geacht dezelfde namiddag nog bij mij afgele-

Minimalisatie van ‘down time’, maximalisatie

genereren overigens weer heel andere busi-

verd te worden.”

004

level

meer

dagelijkse


Interactie tussen data en besluitvorming De professor schiet weer terug naar de business to business markt. “Daar zie je toch wel hetzelfde fenomeen. Als afnemer maak je afspraken met je leverancier. Je zegt: ‘Binnen

Prof. dr. Van Woensel

een uur, of binnen twee uur, of binnen een dag, wil ik kunnen beschikken over het pro-

hebben. Daarop kun je je SLA’s bijvoorbeeld

niet precies te weten hoe de wiskunde

duct. Natuurlijk heeft dat gevolgen voor waar

weer inrichten, daarmee kun je afspraken

achter bepaalde modellen werkt of hoe de

je welke hoeveelheid voorraad gaat neer-

maken met je leveranciers, daarmee kun je

voorraadpolicy wordt berekend. Dat doe ik

leggen. ‘Down time’ wil je zoveel mogelijk

de efficiency in de keten vergroten. De

wel op de engineeringsschool in Eindhoven.

voorkomen, dus zet je in op predictive of

bottom line vraag moet overigens te allen

Maar ze moeten wél weten wat de systematiek

prescriptive maintenance. Maar dan moet je

tijde zijn: ‘Hoe kan ik die data nu slim gebrui-

is, wat de logica is van dat gebeuren. Als ze

wel juiste inschattingen kunnen maken van

ken zodat ik mijn besluitvoering in zijn

die software gaan inzetten, moeten ze weten

wat wanneer waar nodig is. Data is daarin

algemeenheid slimmer kan maken. Daar ont-

welke parameters ze moeten gebruiken,

ontzettend belangrijk: die leert je welke

breekt het vaak nog wel aan.” Van Woensel

waarom ze die gebruiken, wat die parameters

onderdelen sneller stuk gaan, die zegt iets

voorziet in machine learning, of data equity

doen, welke data die parameters opleveren

significants over ‘break downs’ of de ‘failure

technieken veel meerwaarde. “Maar dan heb

en wat die data vervolgens zegt. Dat ver-

rate’ van een bepaald stuk. Data gaan meer

je wel slimme algoritmiek nodig om die data

onderstelt wel een bepaald niveau van op-

en meer de besluitvorming bepalen: de inter-

te minen om daar slimme dingen uit te halen

leiding.”

actie tussen die twee wordt steeds belang-

en om daadwerkelijk te leren uit die data.

rijker.”

Te vaak wordt nu gedacht dat data het ant-

Autonome klant?

woord wel zullen geven. Maar welk antwoord

Terug naar de logistieke industriële context

of het antwoord op welke vraag?”

van Breemes stelt de hoogleraar tot slot de

Hoe kan ik data slim gebruiken?

vraag: “Willen jullie als Breemes die data gaan

Professor Van Woensel zoomt in op de industriële logistiek en het speelveld waarop

Weten wat de logica is

gebruiken om de kennis bij jullie klanten te

Breemes actief is in het bijzonder. De

Nu al die data ook in de hele logistieke keten

gaan optuigen?

meerwaarde ziet hij vooral in het koppelen

veel belangrijker is geworden, komt het ook

of ‘poolen’ van data. ”Jullie hebben data van

aan op datakennis, data-interpretatie en

Hebben jullie klanten de mensen en de tools

honderden klanten en daarmee een enorme

de juiste inzet van die data. Daar is volgens

om iets met die data te doen of willen jullie

bron aan kennis. Hoe gedragen die elektro-

professor Van Woensel wel een bepaald

het als unieke service aanbieden en op die

technische producten zich in industriële

opleidingsniveau voor nodig. Mensen die

manier extra waarde creëren?” Genoeg stof

omgevingen? Door die data van al jullie

weten wat ze meten. Die weten waarom ze

om over na te denken.

klanten te verzamelen en te analyseren, kun

wat meten. En met welk doel. Professor Van

je exact meten wat er gebeurt en kun je die

Woensel grijpt terug naar de Supply Chain

data vervolgens effectief in de keten inzetten.

opleiding die hij op de Antwerp Management

Data kan een enorm voorspellende waarde

School verzorgt. “Mijn studenten hier hoeven

005


Excellente machineservice middels het alles-in-één IIoT platform van IXON Reductie van machine downtime en vergroting van efficiëntie met IXON. Maak je organisatie toekomstbestendig met toegang tot de meest waardevolle machine inzichten in je eigen klantportaal. IXON maakt sinds haar ontstaan grote slagen op het gebied van machineconnectiviteit, machine inzicht, smart machines en predictive maintenance. Nieuwe innovaties dragen bij aan het leveren van excellente machineservice. Hun missie is helder, “Wij willen wereldwijd de meest veilige en gebruiksvriendelijke cloud IIoT en remote access oplossingen.” Kernwaarden binnen die oplossingen zijn veiligheid, stabiliteit en gebruiksgemak. Het alles-in-één IIoT platform van IXON De oplossingen die IXON biedt vertalen zich in de IXrouter en het all-in-one IXplatform, die •

Cloud Notify: Ontvang berichten over

naadloos op elkaar aansluiten. Hierin zijn alle

Sinds kort zijn er een aantal nieuwe innovaties

belangrijke tools aanwezig voor het op afstand

op de markt gebracht die de kernwaarden van

belangrijke events van je machines. Cloud

leveren van excellente machineservice:

IXON versterken:

Notify wordt volledig beheerd vanuit

IXrouter 4G & Wi-Fi: Deze ultieme hard-

het IXplatform. Dat betekent geen gedoe

binnen twee minuten middels VPN veilig

ware variant combineert alle connectie-

met bijkomende alarmeringmodules. Stel

te verbinden met hun machines. Zo

mogelijkheden van IXON in één ultiem

zelf triggers in en wees binnen enkele

kunnen zij remote service verlenen en

edge device. De IXrouter connecteert

kliks al op de hoogte van de machine-

troubleshooten alsof zij on-site zijn.

eenvoudig naar de cloud via ethernet,

status.

Cloud Access: Gebruikers kunnen een-

4G of Wi-Fi. Hiermee biedt IXON haar

voudig en direct vanuit de browser hun

gebruikers een geschikte connectietool

Met haar oplossingen biedt IXON een future-

HMI schermen en machine webpagina’s

voor iedere gewenste situatie. Afhanke-

proof IIoT platform, gericht op het verlagen

benaderen, zonder extra software.

lijk van de situatie ter plaatse kiezen

van machinedowntime en het vergroten van

Cloud Logging: De IXrouter weet een-

zij zelf eenvoudig via welke weg hun

efficiëntie. Hiermee dragen zij bij aan de ver-

voudig machine data uit de PLC te lezen

machine een connectie op moeten zet-

dere ontwikkelingen op het gebied van IIoT in

met behulp van de krachtige Cloud

ten naar de cloud.

de machinebouw.

VPN: Machinebouwers zijn in staat om

Logging functionaliteiten. Middels volle-

Failover: Gebruikers zijn verzekerd van

dig aan te passen dashboards kunnen

een constante en stabiele connectie naar

Tip: Alles over “IoT toepassen in de machine-

gebruikers vervolgens binnen enkele mi-

hun machines met de failover functio-

bouw” in de gratis whitepaper – www.ixon.

nuten hun machinedashboards in elkaar

naliteit. De overige connectie mogelijk-

cloud/signaal.

zetten, rapporten creëren en belangrijke

heden van de IXrouter 4G & Wi-Fi kunnen

gegevens met anderen delen.

namelijk worden ingesteld als failover in het geval dat de primaire connectie weg valt.

006


Geopend in 2018 in Hoboken:

Tweede verkoopkantoor voor Breemes In januari 2018 hebben wij in Hoboken ons gloednieuwe tweede verkoopkantoor geopend.

Vanuit Hoboken verleggen we onze grenzen

Breemes Hoboken

en zetten we een belangrijke stap in onze

Bedrijvencentrum “De Wolkammerij�

ontwikkeling, dit met de dienstverlening zoals

Adolf Greinerstraat 12

u dat van ons gewend bent.

2660 Hoboken Telefoon: 03 / 740 50 73

Reeds vele klanten hebben de weg gevonden

hoboken@breemes.be

naar deze nieuwe vestiging. Gesteund door Kurt Colin en zijn team willen wij voor u klaar staan om u en onze toekomstige klanten te helpen. Graag maken we tijd voor jullie om kennis te maken.

007


Maintenance repair & operations: onterecht sluitstuk op de begroting Een onderdeel van een paar eurocent kan de hele productie stilleggen en voor tonnen euro's schade aanrichten Maintenance, Repair & Operations (MRO) in een industriële context is vandaag de dag geen sinecure. De productiviteit moet gewaarborgd blijven, de eventuele ‘downtime’ moet zo kort

“Een machine in een fabriek bestaat uit ontzettend veel verschillende componenten”, begint Josse. “Mechanisch, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch… Al die onderdelen kunnen op elk moment stuk gaan en de hele productie stilleggen. Het probleem alleen is dat niemand goed kan voorspellen wanneer dat gebeurt. Natuurlijk kun je voor peperdure onderdelen meettoestellen inzetten die bijvoorbeeld

mogelijk zijn en tegelijkertijd mag het beheer

trillingen analyseren die met een vrij grote betrouwbaarheid kunnen

van de (kritische) voorraad machineonderdelen

het om componenten die veel kleiner en goedkoper zijn en waarvoor

nagenoeg niets kosten. Business Development Manager Josse Balthasar zoomt in op MRO in algemene zin en de oplossingen van Breemes in het bijzonder.

voorspellen wanneer iets stuk gaat. Maar in de meerderheid gaat zo’n analyse veel te duur is. Hoe ga je daar nu mee om? Welke onderdelen houd je waar op voorraad, tegen welke kosten, en wie zorgt ervoor dat een onderdeel er is op het moment dat je het nodig hebt? Wie houdt die productontwikkelingen allemaal bij? Josse schetst het decor waartegen de Maintenance Managers van industriële klanten tegenwoordig moeten werken. “In de industrie waarin wij werkzaam zijn, gaat het om machines waarin niet zelden honderden elektrotechnische producten van tientallen merken zitten. Dat moet allemaal in een systeem worden gestopt en worden onderhouden. En die onderdeelfabrikanten ontwikkelen ook nieuwe producten. Welnu, dat is één van de voordelen als je het MRO-beheer aan Breemes uitbesteedt. Wij houden exact in de gaten welke onderdelen niet meer leverbaar zijn, door welke onderdelen die vervangen gaan worden, of dat één op één omzetbaar is, of dat er toch bepaalde aanpassingen nodig zijn.” Hoe duurder hoe kritischer? Niet altijd. Productkennis en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen is één. Een ander wezenlijk punt in het MRO-verhaal betreft de bepaling van kriticiteit van de onderdelen. “Kriticiteit wordt sterk bepaald door twee componenten”, legt de Business Development Manager van Breemes uit. Eén: Kan het de productie stilleggen? Twee: Wat is de duur om de machine te herstellen? In dat laatste geval is de levertijd van onderdelen belangrijk, want vanwege de kosten beschikken steeds minder fabrikanten in België over een eigen voorraad en zijn ze aangewezen op de groothandel. Op het moment dat men de kriticiteit van al die onderdelen heeft bekeken, dan kan men in functie daarvan beoordelen wat het pakket onderdelen is dat op voorraad moet worden gehouden. Een fout die men daarbij dikwijls maakt is dat men als element in

008


die kriticiteitsbepaling ook de waarde in acht gaat nemen. Ja, dure elementen zijn vaak complexe elementen, dus die veroorzaken wel wat schade, maar een klein component zoals een zekering, kan de productie óók stilleggen. En als je die niet op voorraad hebt... Wij kunnen de Maintenance Manager uitstekend helpen om de kriticiteit te bepalen en daarop te ageren.” De hele fabriek in stukjes in het magazijn. Of niet? De productkennis is gewaarborgd, de kriticiteit bepaald, en dan is de grote vraag: ‘Wie gaat dat beheren?’. Dat beheer loopt vanaf het moment dat iets nodig is in de machine, tot en met het moment dat de boekhouding de factuur heeft ontvangen, betaald, geboekt en geklasseerd. Daar zit een enorm gamma aan stappen tussen die allemaal geld kosten. Josse Balthasar: “De som van alle administratieve en logistieke processen, gerelateerd aan het beheer van die MROproducten is erg complex en duur. Maar dat niet alleen. Ook de waarde van de MRO-voorraden is doorgaans zeer hoog, zit vol oude producten, mist vaak de juiste producten en is duur in het beheer. De Maintenance Manager zegt bij wijze van spreken: ‘Ik wil mijn hele fabriek in stukjes in het magazijn hebben’. Aan de andere kant heb je de financiële directeur die vindt dat zijn assets in die voorraad liggen te slapen, en niet ergens

Josse Balthasar

anders voor kunnen worden ingezet. En dat nota bene voor producten die misschien wel nooit worden gebruikt. Ze hebben beiden gelijk vol-

klanten in meerdere opzichten gebruiksgemak en efficiency. Het enige

gens Josse Balthasar, in die zin dat ze beiden een probleem hebben.

dat de kant hoeft te doen is aan het begin van het jaar een bestelbon-

“Breemes gaat daar precies tussenin zitten. Wij helpen de spanning

nummer voor het hele jaar door te geven. Breemes beheert vervolgens

tussen die twee zo klein mogelijk te maken. Wat moet er waar liggen, in

het totale administratieve en logistieke traject en stuurt één factuur per

welke hoeveelheid, wat is de rotatie in het magazijn et cetera.”

maand. Vroeger had je per besteld component één factuur waardoor je soms honderden facturen per jaar kreeg. Ik overdrijf niet als ik zeg

STLA: Stock Level Agreement

dat een factuur van bestelling tot en met het plaatsen in de klapper

Om de MRO-kosten van haar klanten verder te drukken, heeft Breemes

minstens honderd euro kost. Administratief valt het beheer op die

verschillende oplossingen in het schap. Van volledig beheer tot advies,

twaalf facturen en die bestelbon na, helemaal weg. Dat is dus een bespa-

van complete voorraad outsourcing tot Stock Level Agreement. Josse

ring met factor… En vooral: de klant weet dat zijn producten er liggen

Balthasar: ”Dat is een 24-uurs service waarbij we kritische onderdelen

wanneer hij ze nodig heeft – up time verzekerd!”

zeven dagen op zeven beschikbaar houden voor klanten. Vooral bij dure componenten kan dat wel eens een oplossing bieden. Het ene

Be connected

dure component ligt bij de klant op voorraad, het equivalent daarvan

Tot slot zoomt Josse nog in op het systeem dat ze voor hun MRO-

ligt op voorraad bij Breemes. In het laatste geval betaalt de klant pas

beheer inzetten: SAP. “Dankzij ons moederbedrijf itsme, kunnen we de

op het moment dat het component wordt afgenomen. Zolang dat pro-

intelligentie leveren om systemen te koppelen. Zo kunnen we orders en

duct binnen een redelijke termijn roteert, kost het de klant niets, terwijl

orderbevestigingen elektronisch uitwisselen en zelfs facturen via EDI

hij er wel 24 uur per dag, zeven dagen op zeven de beschikking over

sturen. Wij hebben een team ervaren specialisten die een koppeling

kan hebben. Dat is een soort voorfinanciering die we bieden.”

kunnen maken met nagenoeg elk ERP-systeem.”

Eén bestelbon, twaalf facturen. Per jaar! Met VMI (Vendor Managed Inventory) biedt Breemes haar klanten bovendien een volledig geautomatiseerd voorraadmanagementsysteem binnen de Supply Chain. Josse: “Het VMI-beheersysteem levert onze

009


VMI maakt weg vrij voor corebusiness 'Deadlines zijn nu makkelijker haalbaar' Onlangs introduceerde CSW Automation het VMI om beter grip te krijgen op de voorraden. Wij polsen wat deze verandering hen in de praktijk oplevert.

Vennoten Cédric Wéry en Sven Coeckelbergs

goed leent voor artikel- en stockbeheer.

startten drie jaar geleden samen CSW Auto-

Daardoor werd het niet consequent gebruikt.

mation, een systeem- en robotintegrator.

‘We introduceerden daarom een werkfiche

Een gemotiveerde groep van een zevental

waarop de medewerker zijn materialen diende

ingenieurs en techniekers zet zich in bij

bij te houden, maar ook dat werkte niet.

het ontwerpen, het bouwen en in dienst

‘Medewerkers hielden niet altijd bij wat zij

nemen van robotapplicaties en nieuwe

namen. Als je geluk had namen ze het laatste

machinesturingen, het reviseren van bestaan-

artikel en meldden ze dat. Als je pech had

de machinesturingen en het volledige aspect

was het artikel er niet meer en vielen we stil.

rond machineveiligheid. ‘We zijn actief in

Dan moesten we óf naar Breemes in Zon-hoven

verschillende sectoren, zoals automotive,

rijden om het zelf te halen óf wachten tot ze het

staalnijverheid, voeding, recycling en agra-

de volgende dag konden leveren.’ Sven: ‘Maar

risch. ‘Ons doel is onze klant volledig te

de uren van onze mensen lopen wel door. Ze

ontzorgen’, vertelt Cédric. ‘We starten vanaf

moeten hun project onderbreken en het later

het elektrisch en mechanisch ontwerp. Dat

weer oppakken.’ Dat gaat ten koste van de

betekent dat we de hierbij horende elek-

efficiëntie bij deze soms complexe projecten

trische

legt Cédric uit: ‘Je bent zo een uur kwijt om

schema’s

uittekenen,

robotcellen

mechanisch ontwerpen en de software voor

na te gaan waar je gebleven was.’

PLC, PC of robot ontwikkelen, schrijven en testen. In ons atelier bouwen we de stuur-

Introductie VMI

borden die nodig zijn voor onze eigen

CSW Automation wil inzetten op efficiëntie

projecten. Ook bouwen en bekabelen we

en

hier robotcellen. Ten slotte testen we alles

Daardoor kwam het VMI (Vendor Managed

en draaien we proef, waarna we het geheel

Inventory) van Breemes in beeld. ‘Het was

installeren en opleveren bij de klant.’

ons al snel duidelijk dat je met Breemes een

zich

richten

op

hun

corebusiness.

vertrouwensrelatie kunt opbouwen. Als je in Oude situatie

de problemen zit, staan zij er echt voor u als

Cédric maakt alle bestellingen en had daar

klant.’

voorheen een hele klus aan. ‘Dan waren tijdens de bouw van een installatie de ene dag

Breemes introduceerde het 2BIN-systeem bij

de klemmen op – waardoor onze medewerkers

CSW Automation. ‘Eigenlijk neemt Breemes

niet verder konden – en de volgende dag de

het stockbeheer van CSW Automation over,

kabels. Uiteindelijk deed ik zo’n vijftien tot

maar de voorraad blijft wel onze eigendom’,

twintig bestellingen per week. Maar als ik naar

aldus Cédric. ‘Wij maken gewoon gebruik

een klant was, bleef de bestelling liggen tot

van de systemen van Breemes, zoals hun

ik terug was.’

stellingen en gekleurde bakjes, maar ook hun artikelnummers. Die introduceerden we ook

vlnr: Josse Balthasar, Cédric Wéry en Sven Coeckelbergs

010

CSW Automation maakte voorheen gebruik van een beknopt ERP-pakket, dat zich niet

in onze systemen.’


Direct voordeel

grijp je mis. Daar hebben we nu geen last

CSW Automation voerde het VMI pas een

meer van.’ Voor grote projecten waarin

paar maanden geleden in. Toch merken ze nu

CSW Automation ineens veel materialen

al de voordelen ervan. ‘Alle artikelen zijn nu

nodig heeft, geven ze daar alsnog een extra

continu aanwezig. Daardoor vallen we minder

bestelling voor in. Zo gaat het niet ten koste

vaak stil, bijvoorbeeld op een klemmetje dat

van de voorraad voor andere projecten.

'Ik vind het belangrijk dat we met een leverancier werken die in ons gelooft'

CSW Automation ervaart het ook als een

er niet is. Vroeger was dat schering en inslag’, licht Cédric toe. ‘We zitten vaak met een

Beter financieel inzicht

voordeel dat ze nog maar met één hoofd-

harde deadline. Als je materiaal er dan niet op

Maar behalve goed voorraadbeheer ervaart

leverancier werken. ‘Ik hoef niet bij zes

tijd is, is dat heel frustrerend. De deadlines zijn

CSW Automation nog meer voordelen van

verschillende leveranciers langs, maar kan nu

nu makkelijker haalbaar. Bovendien word ik

VMI. Zo heeft het bedrijf nu beter zicht op de

één bestelling plaatsen en dat in één blok

nu voor een groot deel ontlast, doordat

waardebepaling van de voorraad. ‘Aan het

hier laten afzetten. We zijn een klein bedrijf

Breemes een keer in de twee weken de lege

eind van het jaar kunnen we onze boekhouder

en willen een paar betrouwbare partners om

voorraad scant en aanvult.’

precies doorgeven wat er in onze stock

ons heen waar we op kunnen vertrouwen’,

zit’, licht Cédric toe. Maar ook de werkelijke

zegt Cédric. ‘Ik vind het belangrijk dat we

projectkosten zijn nu beter in beeld. ‘We

met een leverancier werken die in ons ge-

registreren nu per project wat we verbrui-

looft. Iemand die met ons werkt aan waar wij

'We vallen nu minder snel stil'

ken en gebruiken dat in de nacalculatie. Dat

naartoe willen. Dat zat vanaf het begin wel

CSW Automation gebruikt het VMI voor de

is niet dóór het VMI, maar het VMI maakt wel

goed.’

grijpvoorraad, waarin alle materialen liggen

dat we er daardoor bewuster mee bezig zijn.

die nodig zijn voor gangbare projecten.

We zien dat er in een project veel meer hoge

Voorheen was dit gekoppeld aan het ERP-

kosten van kleine artikelen zitten die wij

systeem. ‘Maar in dat geval valt of staat de

eerder nooit telden. Die kennis nemen we

kwaliteit van het voorraadbeheer met de

mee in een volgende offerte. Nu registreren

registratie’, vertelt Cédric. ‘Als iemand tien

we nog handmatig, maar uiteindelijk willen

klemmen uit de voorraad haalt en deze

we ook de barcode van Breemes in onze

vergeet te registreren, dan zijn ze nog wel

systemen invoeren, zodat dit eenvoudiger en

op voorraad in het systeem, maar uiteindelijk

sneller gaat.’

011


Het nieuwe kastsysteem VX25 van Rittal

Van schakelkastinnovatie naar systeemperfectie Na vijf jaar ontwikkeling viert Rittal op Hannover Messe 2018 de première van haar nieuwe schakelkastsysteem VX25. Meteen de eerste behuizing die helemaal werd ontwikkeld op maat van de vereisten voor een hogere productiviteit in de sturings- en kastenbouw én van de Industrie 4.0 productieketen. Met de leuze ‘Systeemperfectie’ belooft Rittal een belangrijke inno-

Resultaat: een kast die werkt in functies en processen

vatiesprong, gebaseerd op een ruime ervaring en intensieve dialoog

Het nieuwe schakelkastsysteem VX25 staat voor veelzijdige mogelijk-

met de klant. De nieuwe VX25 biedt maximale datakwaliteit en

heden, een antwoord op alle klantvereisten en een perfecte symmetrie.

-consistentie, sterk verminderde complexiteit, tijdbesparing en een

Nooit eerder werd een schakelkast zo consequent afgestemd op

veilige assemblage.

maximaal gebruiksnut. Net als de kastenbouwer zelf denkt en werkt de VX25 in functies en processen.

Hoe het beste nog beter maken? Deze vraag lag bij Rittal aan de basis van de ontwikkeling van het

Kastprofiel als kern van de innovatie

nieuwe schakelkastsysteem. Kortere doorlooptijden in engineering en

Het innovatieve profiel onderscheidt zich door de beschikbare ruimte,

montage, gereduceerde complexiteit en een volwaardige bouwsteen

de efficiëntie bij engineering en montage, de uitbreidingsmogelijk-

voor de huidige digitalisering. Eigenschappen die de nieuwe kast

heden, de stabiliteit en daarmee ook door de veiligheid en flexibiliteit

100% compatibel maken met Industrie 4.0. Het is immers uitsluitend

in het atelier bij de klant.

de combinatie van de eigenlijke schakelkast en zijn digitale tweeling die voortaan zal kunnen voldoen aan alle digitaliseringsvereisten - van

Met de nieuwe behuizing is het gelukt alle belangrijke producteigen-

online configuratie en engineering over montage tot automatisering,

schappen van het bestaande TS 8 kastsysteem te behouden en deze

logistiek en onderhoud.

met tal van nieuwe functies aanzienlijk uit te breiden.

Intensieve dialoog met de gebruiker

‘Systeemperfectie’, de leuze staat tegelijk ook voor een productie

Doorslaggevend element bij de ontwikkeling van de nieuwe kast was

volgens hightech standaarden. Om het nieuwe kastprofiel van de

een grootschalig onderzoek bij kleine, middelgrote en grote bedrijven

VX25 te kunnen maken, investeerde Rittal in een gloednieuwe

wereldwijd. Deze gebruikersanalyse leverde bijzonder waardevolle

productie-installatie. Volautomatische installaties met in totaal 31

resultaten op. Zo’n 150 concrete vereisten voor de bouw van een

las- en handlingsrobotten garanderen maximale kwaliteit, precisie

nieuwe kast werden eruit gekristalliseerd, aangevuld met de resultaten

en stabiliteit.

uit bevraging bij klanten. Tijdens de ontwikkelingsfase hield Rittal met het belangrijkste rekening.

012


SIRIUS 3RQ2 één gebruiksvriendelijke koppelrelais voor alle toepassingen Wanneer alle mogelijkheden van een controller benut lijken, kunt u die toch nog uitbreiden via een koppelrelais. Nieuw is deze oplossing niet, maar tot nu toe had u vaak nog verschillende modellen nodig, naargelang bijvoorbeeld de stroomsterkte die een toepassing vergde. Daarin brengen we vandaag verandering, met onze universeel inzetbare en gebruiksvriendelijke SIRIUS 3RQ2. Een koppelrelais laat toe I/O’s en PLC-inputs

individueel kunt verwijderen met een mini-

en -outputs galvanisch te isoleren, signalen

mum aan bekabelwerk. De terminals zijn trou-

te versterken en te reproduceren of die

wens gelabeld, zodat u vlot de juiste kabels

om te zetten in andere signaalvormen of

toewijst. Verder vereist het device maar 90

stroomsterktes. Tegelijk biedt de component

mm montagediepte. Een DataMatrix-code

EMC-beveiliging en bescherming tegen over-

biedt vlotte toegang voor onderhoud en

spanning. U vindt deze oplossingen binnen

ondersteuning.

ons uitgebreide SIRIUS-portfolio. Een gamma dat we recent sterk vereenvoudigden, met

Stap naadloos en zonder veel inspanning

één standaardrelais voor al uw toepassingen:

over

de SIRIUS 3RQ2.

Het SIRIUS 3RQ2-koppelrelais vervangt onze 3RS18-reeks, en dat dus met slechts drie

Waarom zo breed inzetbaar?

varianten en dezelfde terminaltoewijzing. De

U kunt deze component gebruiken bij heel

nieuwe component werkt optimaal samen

wat voltages, van 24 tot 240 V AC/DC. Daarbij

met de SIMATIC S7-controllers en SIRIUS-

schakelt het relais betrouwbaarder dan ooit,

contactoren. U stapt dus eenvoudig over.

zelfs in de laagste mA-range, dankzij hard

Het nieuwe relais past zelfs visueel perfect

vergulde contacten (ook minder onderhouds-

bij andere SIRIUS-componenten, gezien zijn

kosten, dus). Bovendien bestaat het product

kwaliteitsvolle behuizing in modern titanium

in versies met één tot drie wisselcontacten,

grijs.

naargelang de capaciteit die u nodig hebt. Aangezien SIRIUS 3RQ2 met vele internationale standaarden overweg kan en over tal van certificaten zoals CE, UL/CSA en EAC beschikt, is hij geschikt voor tal van sectoren, waaronder spoorweginfrastructuur. Makkelijke installatie en onderhoud Het relais is makkelijk te installeren, te gebruiken en te onderhouden. Zo legt u vlot de connecties, dankzij de brede terminaldoorsnede van 4 mm². En dat zowel met in te vijzen als in te duwen terminals, die u nadien

013


Ratchet P-Clamp stroomlijnt uw kabelmanagement Een van onze klanten zocht een oplossing voor het fixeren van bekabeling en leidingwerk in bouwmachines. De klant zocht een component uit één deel, flexibel toe te passen. Onze expertise in kabelbinders en kabelklemmen leidde tot de Ratchet-P-Clamp.

De naam zegt het al, er is een kliksluiting toegevoegd aan een traditionele P-vormige klem. De kliksluiting zorgt ook voor automatische fixatie van de bundeling in de klem. Ook kan de kliksluiting worden ontgrendeld, waardoor de klem geopend en opnieuw gebruikt kan worden. Het samenstellen van een kabelboom, voorafgaand aan montage in de applicatie, wordt hiermee ook mogelijk voor zwaardere toepassingen. Met de Ratchet-P-Clamp heeft u de beschikking over: •

Keuzevrijheid: afzonderlijke fasen in voor- en eindmontage;

Installatiegemak: sluiten met één hand;

Opnieuw openen, opnieuw gebruiken: eenvoudig losnemen met een schroevendraaier met platte kop;

014

Voorraadreductie: vier flexibele maten (Ø 6,2 mm - 51 mm);


Eaton MSFS Het innovatieve voedingssysteem voor motorstarters Eaton’s Motor Starter Feeder System (MSFS) biedt machineen paneelbouwers een snelle, eenvoudige, veelzijdige en kosteneffectieve methode om motorstarters voor toepassingen met meerdere motoren te monteren. Het Feeder Systeem is de basis voor een veilige en innovatieve energiedistributie tot maximaal 125A. Deze modu-

Het MSFS Feeder Systeem overbrugt de kloof

waar op componenten zoals PKZ- en PKE-

laire oplossing is dankzij het

tussen het gebruik van eenvoudig gangbare

motorbeveiligingsschakelaars kunnen worden

plug-in-systeem eenvoudig en

energie verdeelsystemen om de motorstarters

toegevoegd, evenals speciale adapters voor

van stroom te voorzien, wat voordelig is,

grotere combinaties, zoals omkeerstarters.

gebruiksvriendelijk in te bouwen

maar slechts beperkte voordelen biedt, en systemen zoals de Eaton SASY-serie, die brede

De invoerklemmen voor het MSFS-systeem

in uw installaties. Het voedings-

functionaliteit biedt en belastingen tot 630 A

kunnen overal op de basismodule worden

kan verwerken, maar niet altijd kosteneffectief

geplaatst en met behulp van snap-lock-

is bij kleinere toepassingen.

technologie voor gereedschapsvrij bedraden

systeem is zeer snel, simpel en veilig te installeren. Het kan

worden aangesloten. Aan de boven- of Dit veelzijdige systeem bevat basismodules

onderkant van de klemmenblokken kunnen

met geïntegreerde driefasige geleiderails voor

voedingsaansluitingen worden gemaakt. De

het bedieningspaneel geplaatst

een maximale stroom van 125 A, aangevuld

klemmenblokken kunnen maximaal 80 A

worden. Simpel, flexibel en veilig.

met voedingsmodules en adapters voor

voeren.

motorbeveiligingsschakelaars,

vanuit de verpakking direct in

motorstarter-

combinaties en softstarters. Andere compo-

Uitgebreide veiligheid is een belangrijk voor-

nenten, zoals meetmodules, kunnen ook

deel van het MSFS-systeem, dat zorgt voor

eenvoudig worden geïntegreerd.

stroomverdeling in overeenstemming met IEC 61439 en UL 508. Het systeem biedt

Voor maximaal gemak en tijdbesparing

IP20-bescherming tegen contact met onder

kunnen de MSFS-basismodules direct op

spanning staande onderdelen, waardoor com-

een DIN-rail of op een montageplaat worden

ponenten kunnen worden vervangen zonder

gemonteerd. Eenmaal geïnstalleerd zijn de

dat de elektrische voeding hoeft te worden

basismodules, in beide gevallen, onmiddellijk

uitgeschakeld.

gereed voor adapters en voedingsmodules. De basismodules zijn verkrijgbaar voor het

www.eaton.eu/motorstarter

plaatsen van maximaal vier of acht adapters. Er worden standaard adapters aangeboden,

015


Efficiënter werken dankzij Vendor Managed Inventory Minder stockbreuken en minder machinestilstand Voorraadbeheer kostte Plastic Omnium vroeger veel tijd en geld. En dan nog leidden voorraadtekorten regelmatig tot improvisatie en creatieve, onpraktische of dure oplossingen. Maar sinds zij werken met het VMI van Breemes is dat verleden tijd.

technieker dit niet goed deed of vergat - bijvoorbeeld onder druk van een machinestilstand - dan klopte de voorraad niet meer, met opnieuw een machinestilstand als gevolg. Een vicieuze cirkel. ‘We moesten dan improviseren om de machine te herstellen met een alternatief. Dat haalden we dan tijdelijk uit een andere machine die stilstond, of we stuurden een taxi om het onderdeel te gaan halen. Geen optimale oplossingen uiteraard’, vertelt Raf.

'Voorheen moesten we soms improviseren om een machine te herstellen'

Plastic Omnium is een Frans familiebedrijf dat gekend is als toptoeleverancier binnen de automotive industry. Haar Clean Energy

Ook de administratieve rompslomp van het oude systeem kostte veel

Systems divisie is gespecialiseerd in de productie van brandstoftanks

tijd en geld. ‘Ik controleerde regelmatig de voorraad in onze Access

en dieselontvuilingssystemen. De site in Herentals levert deze produc-

database en genereerde daaruit een bestelling. Die bestelbon ging

ten voor een brede waaier aan klanten als Volvo, Daimler, Toyota,

naar de boekhouding, die de bon vanuit de database handmatig

Renault, Rolls Royce, enzovoorts.

omzette in een bestelling in SAP. Dat verstuurden we uiteindelijk naar Breemes.’ Maar na de levering kostte het nog veel tijd. ‘Logistiek

Machines draaiende houden

nam de verschillende leveringen in ontvangst en de techniekers

Als Maintenance en Automation Manager is Raf Van de Peer onder

boekten de artikelen in en legden ze op de juiste locatie.’ Al met al

meer verantwoordelijk voor het onderhoud van het machinepark in de

veel handelingen om het systeem draaiende te houden. ‘Het systeem

fabriek van Herentals. Er wordt doorgaans 24/7 geproduceerd. De

is arbeidsintensief en er bestaat een kans op fouten’, aldus Raf.

efficiëntie van de machines moet dus ook optimaal zijn. ‘Voor ons is het belangrijk dat de machines niet ongewenst stilvallen. Gebeurt het

Nooit meer stockbreuken

toch? Dan moeten we de machine zo snel mogelijk terug in dienst

Maar ruim een half jaar geleden introduceerde Plastic Omnium het

krijgen. Daarom is het belangrijk om de juiste spare parts op stock te

Vendor Managed Inventory (VMI) van Breemes. Het bedrijf gebruikt

hebben liggen om de stilstand tijd te minimaliseren.’

nu het 2BIN-systeem, waarbij de voorraad per artikel in twee bakjes ligt. Is het voorste bakje leeg? Dan zet de medewerker dat apart en

Doordat de fabriek continu draait, ligt er meer druk op maintenance.

pakt uit het tweede bakje. Breemes scant eenmaal per twee weken

Niet alleen doordat meer machines onderhoud nodig hebben, maar

alle lege bakjes en vult de voorraad weer aan. Raf: ‘We kozen voor

er is ook minder tijd om ze te maken of om onderhoud te plegen.

Breemes vanwege hun technische kennis van nieuwe artikelen in

Raf: ‘We proberen daarom door middel van preventief en predictief

elektriciteit, hun snelheid en accuratesse. Maar hiermee bewijst

onderhoud te voorkomen dat machineonderdelen tijdens de produc-

Breemes ook zijn kracht op het vlak van administratie en logistiek.

tie stukgaan.’

Het systeem heeft echt meerwaarde voor ons. Omdat Breemes nu alles beheert, kunnen onze mensen zich weer focussen op hun

Voorraadbeheer voorheen

eigenlijke taken. Ze hoeven bijvoorbeeld niks meer uit te boeken als

Goed voorraadbeheer is dus essentieel voor Plastic Omnium. Raf: ‘Voor-

ze iets uit het magazijn nemen. Breemes garandeert dat de voorraad

heen hadden we een Access database voor ons voorraadbeheer. Werd

automatisch wordt aangevuld en legt het ook op de juiste locatie

er iets uit het magazijn genomen? Dan moest de technieker dat in

in ons magazijn.’ ‘Toch blijkt in de praktijk het wegzetten van het bakje

het systeem aangeven. Onder een bepaalde hoeveelheid voorraad

nog weleens te veel gevraagd’, vertelt Josse Balthasar van Breemes.

gaf het systeem een melding.’ Maar daar ging het weleens mis. Als de

‘Onder druk van een machinestilstand zien medewerkers soms niet

016


Josse Balthasar en Raf Van De Peer dat het bakje leeg is.’ Gelukkig zorgt het 2BIN-systeem ervoor dat de

Tevreden medewerkers

voorraad toch niet opraakt. De volgende medewerker die grijpt, moet

‘Onze techniekers zijn tevreden met het nieuwe systeem. Ze vinden

alsnog eerst het lege bakje wegzetten alvorens hij bij het tweede

makkelijker hun artikelen. En we hebben minder stockbreuken en

bakje kan. ‘Daar is rekening mee gehouden bij de inrichting van de

daardoor minder machinestilstand’, vertelt Raf. ‘Het is al moeilijk

stellingen’, aldus Josse.

om techniekers te vinden. Het helpt ze tevreden te houden als ze zich niet met het magazijn bezig hoeven te houden.’ Josse legt uit dat

Besparing

een logische inrichting van de stellingen nog een lopend proces is

Maar het VMI scheelt ook veel administratieve en logistieke romp-

dat enkele weken duurt. ‘Raf stuurt mij daarin. Uiteindelijk willen we

slomp en kosten. ‘Vroeger hadden we wekelijks verschillende bestel-

dat de artikelen voor de medewerkers logisch gegroepeerd liggen,

lingen, leveringen en facturen, nu nog maar eenmaal per maand.

zodat zij nóg makkelijker vinden wat ze nodig hebben.’

Ook de bijbehorende werkzaamheden en kosten zijn minder’, vertelt Raf. ‘We brachten alles terug tot één bestelbon per jaar’, legt Josse uit. ‘Normaal leveren wij twee keer per maand en sturen slechts één

'Onze mensen kunnen zich weer focussen op hun eigenlijke taken'

maandfactuur. De jaarprijs voor dit systeem is vergelijkbaar met één maandloon van een magazijnier.’

Josse is trots op een klant als Plastic Omnium: ‘Hier leveren we het bewijs dat een bedrijf met de meest veeleisende klanten - de auto-

De voorraad is nu gebaseerd op het verbruik in de geschiedenis.

motive sector - met een gerust hart zijn volledige elektrotechnische

Gedurende het jaar kan Plastic Omnium daarom waar nodig wijzi-

pakket in beheer van een derde partij kan leggen, en gerust kan

gingen doorvoeren in de bestellingen. Vervolgens evalueren Breemes

slapen.’ Plastic Omnium ervaart dat ook zo. ‘We hebben getracht

en Plastic Omnium jaarlijks de voorraad per artikel. ‘Het doel is om

alle artikelen bij Breemes te leggen. Een aantal fabrikanten moest

de voorraad zo laag mogelijk te houden’, legt Josse uit. Raf ziet daar

worden overtuigd om niet meer rechtstreeks te leveren. We overtuig-

ook voordelen in: ‘Stock is immers geld. Met de overstap op VMI zijn

den hen dat onze bestellingen via Breemes toch bij hen uitkomen en

we kritisch naar de artikelen gaan kijken. Welke onderdelen halen we

dat open over de orders wordt gecommuniceerd, waarna ze overstag

bij verschillende fabrikanten, maar hebben dezelfde functionaliteit?

gingen.’

Kunnen we die vervangen door een en hetzelfde artikel? Zo kunnen we onze stock laag houden.’

017


Aansluitkabels voor motors bestuurd door frequentie-omvormers

Kabel Freco-EMC

Frequency Converter cable – Electro Magnetic Compatibility Het gebruik van de juiste kabel voor het aansluiten van frequentieomvormer-gestuurde motoren is een van de bepalende factoren om problemen met EMC te vermijden. Kabelwerk Eupen is vertrouwd met

Bovenop de karakteristieke eigenschappen van een laagspanningskabel 0,6/1kV, geeft de FRECO-EMC kabel een optimale bescherming tegen alle elektromagnetische invloeden. Deze bescherming is verzekerd door toepassing van een dubbele afscherming onder de vorm van een koperen band en een vlecht geoptimaliseerd volgens de wetten van de CEM. Hiermee verwezenlijkt men zeer lage impedantie-

het probleem en heeft er ook een oplossing voor:

waarden. Het gaat hier over een waarde die de efficiëntie van een

de FRECO-EMC kabel. Deze is uitgerust met een

volgens de methode bepaald in de norm CEI-62153-4-3. Dit verzekert

speciale dubbele afscherming.

kabelafscherming weergeeft in functie van de frequentie en zich meet de installateur het slagen van alle EMC testen voor zijn gehele installatie zonder een storing te veroorzaken in de elektronische omgeving. Voor de overdracht van energie op hoog vermogen, dus voor kabels in dikkere secties, is het aspect van de symmetrie van de 3 fases vergeleken met het scherm en vergeleken met de PE geleider belangrijk in de EMC theorie. Daarom heeft Kabelwerk Eupen ook zijn Freco EMC kabel met 150 mm², 185 mm² en 240 mm² met 3 PE geleiders, adequate sectie en symmetrische geplaatst in de tussenruimten van de 3-fasige kabel.

018


SICK zet opnieuw de standaard met de W16/W26-series optische sensoren Deze nieuwe generatie sensoren bevat de laatste state-of-the-art technologie om uw meest uitdagende detecties te realiseren. En dit in alle omstandigheden.

Voor de betrouwbare objectdetectie is de W16 uitgerust met nieuwe technologieën zoals TwinEye, LineSpot, ClearSens en OptoFilter. Via het nieuwe bedienings- en weergaveconcept BluePilot kan ze comfortabel en snel worden ingesteld. Omdat elke W16 als Smart Sensor is uitgevoerd, kan ze via IO-Link applicatiespecifiek worden geparametreerd. Bovendien biedt ze diagnosefuncties en Smart Tasks. Daarmee maakt ze de weg vrij voor Industrie 4.0. Als lichtbron zijn de goed zichtbare rode PinPoint-LED en de infrarood-LED leverbaar. De duurzame laserbeschrijving waarborgt de apparaatidentificatie op de lange termijn. Dankzij de zeer robuuste VISTAL®-behuizing en het preventieve onderhoud is de W16 uitermate betrouwbaar en voorkomt ze ongeplande machinestilstanden. Enkele highlights: •

ClearSens voor transparant detectie

LineSpot voor onregelmatig gevormde objecten

TwinEye ‘2 ogen zien meer dan 1’

OptoFilter voor LED immuniteit

BluePilot optische afstelhulp, instelling van de schakelafstand via druk-draaielement met optische schakelafstandsweergave

PinPoint-LED intense rode LED voor haarscherpe detectie

Smart Sensor powered by IO-Link

Smart Tasks voor geïntegreerde logische verwerking

Lees er alles over, of bekijk onze korte youtube video op de SICK Blog

019


Cursusnieuws voorjaar 2019

industriële automatisering Siemens TIA Portal SIMATIC S7 basis

Siemens TIA Portal SIMATIC S7-Panels :

In het voorjaar 2019 organiseren wij, in Zonhoven, een 2-daagse

Deze 2-daagse cursus richt zich vooral tot installateurs, inbedrijfstellers,

opleiding en richten we ons tot installateurs, inbedrijfstellers,

programmeurs, engineers, service en onderhoudsmedewerkers die

programmeurs en onderhoudsmensen die met S7-1200, S7-1500,

een Simatic HMI panel gaan programmeren. Voorkennis van de module

S7-300, S7-400 of ET200PLC gaan werken. Wilt u vertrouwd raken met

TIAP-Basis, TIAP-Update is wenselijk. De globale inhoud voorziet in een

de TIA Portal software met bijbehorende PLC en HMI hardware? Na

overzicht van de Simatic S7-PLC en HMI Panels, een overzicht van de

deze cursus begrijpt u de werking van de S7 PLC en bent u vertrouwd

TIAPORTAL WINCC software, de opbouw van een TIAPORTAL project,

met de opbouw van een TIA Portal project. Ook kunt u diverse online

Online functies in WINCC, Opbouw schermen, basis en geavanceerde

functies uitvoeren, waaronder een PLC en HMI project downloaden,

objecten, communicatie, alarmen, User administration, talen, datalog

testen en monitoren. U bent in staat een nieuw project met een PLC

en trend en praktijkoefeningen. Na deze module is de deelnemer

en HMI te maken, evenals een PLC-programma door het toepassen van

vertrouwd met WINCC TIAP software en bijhorende HMI hardware

basis PLC-instructies. Ook kunt u een HMI-configuratie maken door

en de opbouw van een TIA PORTAL project. Hij kan een nieuw project

basis HMI-objecten toe te passen. Wij zorgen voor een begeleidende

met een HMI maken en kan een HMI project downloaden. De opleiding

sylabus. Er bestaat een mogelijkheid voor een tussenkomst via KMO-

wordt voor u georganiseerd in de kantoren van Breemes te Zonhoven.

portefeuille op het inschrijvingsbedrag.

Voor deze cursus is een tussenkomst van KMO-portefeuille mogelijk voor een tegemoetkoming op het inschrijvingsbedrag.

Siemens TIA Portal SIMATIC S7 service storingzoeken Tijdens deze 2-daagse opleiding richten we ons tot medewerkers met basiskennis van TIA Portal die storingen in en rond SIMATIC S7 PLC’s gaan oplossen en met TIA Portal softwareplatform gaan werken. In de globale inhoud komen onder meer aan bod: hardware opbouw van S7-300/400 en S7-1200/1500 PLC’s, adresseren van variabele, hardware instellingen, inbedrijfstellen Profibus DP en Profinet netwerken met ET200, Back-up en restore van HMI-panelen, Wijzigingen van de hardware binnen TIA Portal, up – en downloaden van PLC en HMI projecten, werking van analoge signalen, aarding en bekabeling, testen van de hardware en het proces, wijzigen van kleine programmafouten en in –en externe fouten en foutdiagnose. Natuurlijk ontbreken ook de praktijkoefeningen niet. Op het investeringsbedrag bestaat de mogelijkheid voor tussenkomst via KMO-portefeuille.

020


Safety Engineer Program/ Safety Validation Engineer Program

Voorkennis

Het Safety Engineer cursusprogramma richt zich op praktische vaar-

digheden en maatregelen die essentieel zijn voor u en de medewerkers

Geen voorkennis vereist. Voor de deelname aan module 7 Safety Validation moet men wel de vorige 6 modules succesvol hebben afgelegd.

in uw bedrijf. Deze kennis brengen wij over in de vorm van workshops, groepstrainingen.

Voordelen Doelstelling

Met het certificaat van Pilz toont u uw vakkundigheid aan.

Het opleidingsprogramma “Safety Engineer” bestaat uit 6 verschillende

Praktische ervaring dankzij begeleiding door ervaren experts.

modules die de belangrijkste aspecten m.b.t. het veilig ontwerpen

Vakkennis op uniform niveau binnen de onderneming.

en onderhouden van machines behelzen. Doel is dat de deelnemers

Data 2019

tijdens het ganse opleidingstraject voldoende kennis opdoen om op

telkens 1 dag van 09u tot 17u, tenzij anders vermeld

een praktische, gestructureerde en onderbouwde wijze veiligheid aan te

module 1: 07 mei (0,5 dag van 13u tot 17u )

pakken in hun bedrijf.

module 2: 14 mei module 3: 15 mei

Na het volgen van al de modules heeft de cursist een diepgaand

module 4: 21 mei

kennisniveau waarmee hij/zij moeilijke veiligheidsvraagstukken in de

module 5: 22 mei

praktijk weet aan te pakken. Hierbij heeft hij/zij de nodige kennis om

module 6: 04 juni

conforme en werkbare oplossingen te bedenken.

optioneel module 7: 05 juni

Na afloop kan de cursist deelnemen aan een vragenlijst. Indien hij/

De opleiding gaat door in het opleidingscenter te Zonhoven. Natuurlijk

zij deze succesvol aflegt voor al de modules, zal hij/zij door Pilz het

kan u hiervoor een beroep doen op KMO-portefeuille voor een tege-

certificaat van “Safety Engineer” worden uitgereikt. Optioneel kan de

moetkoming in het investeringsbedrag.

deelnemer na het succesvol afronden van de 6 modules van het Safety Engineer programma nog kiezen om ook de module “Safety Validation“ te volgen. Door het volgen van deze laatste module kan de deelnemer de ganse safety lifecycle sluiten en kan hij/zij behalve een veilige installatie ontwerpen, deze ook valideren en eventueel CE markering voor het geheel toepassen. Na het volgen van deze extra module kan men het certificaat van “Safety Validation Engineer” ontvangen. Inhoud

Wilt u meer informatie over deze cursussen, dan verwijzen we

Deze cursus is opgedeeld in 6 modules:

u graag naar onze afdeling industrial automation. Inschrijven kan

Module 1: Machinery Safety Awareness Training

via info@breemes.be.

Module 2: Machinery Directive incorporating CE marking

Module 3: Risk Assessment workshop

Breemes is door het Vlaams Gewest erkend als “Erkend Dienst-

Module 4: Safety Design according to A&B standards

verlener” van de pijler “Opleiding” (DV.O206967).

Module 5: Practical training in EN ISO 13849-1

Module 6: Electrical Safety in Industrial Installations

Optioneel Module 7: Safety Validation

Het keurmerk “Cedeo-erkend” wordt verstrekt op basis van een onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

Doelgroep •

Machineontwerpers

Projectingenieurs

Onderhoud

Beheerders van machineparken

Preventieadviseurs

021


Agfa-Gevaert bespaart op alle fronten met led-tubes Breemes leverde al 18.000 led-tubes op het hoofdkantoor van de Belgische multinational In het kader van de Energie-

Dirk De Waele heeft zich terdege voorbereid

watt… Dat was keihard bewijs. Uiteindelijk

op het interview. Drie blaadjes met cijfers, fei-

zijn we ertoe gekomen dat we hier minstens

ten en onderzoeksgegevens liggen voor hem

50.000 tl-lampen hebben en dat we een

op tafel. Het hele verhaal van de vervanging

vervangingsproject het beste in verschillende

van de tl-lampen begint zo’n vijf jaar geleden.

fases konden aanpakken. Dus zijn we gaan

Dirk De Waele: “Mensen op het kantoor hoor-

uitrekenen wat het ons zou kosten als we in

heeft afgesloten, gaat de

den constant fluittonen en hadden last van

een eerste fase 20.000 lampen zouden ver-

firma haar CO2-uitstoot

de flikkering van de lampen. Uit intern onder-

vangen en wat dit ons zou opleveren. Zo kon-

zoek bleek dat dat door de oude ballast kwam;

den we ons investeringsbudget opstellen en

drastisch verminderen. Eén

die was aan het oscilleren. De led-tubes waren

indienen bij de directie. Die heeft dat goed-

toen net op de markt gekomen: die zijn we

gekeurd.”

van de projecten betreft de

gaan testen.”

beleidsovereenkomst die het Mortselse Agfa-Gevaert met de Vlaamse overheid

reductie van het energiepeil.

Terugverdientijd met 75% teruggebracht Eerste proef glansrijk geslaagd

Voordat de uiteindelijke lampen worden ge-

“Ik heb toen het initiatief genomen om drie-

kozen, vindt er een uitgebreide test van

honderd lampen op de tweede verdieping

verschillende merken plaats. Dirk De Waele:

van ons engineeringsgebouw te vervangen”,

“We hebben een twintigtal merken over de

en Laagspanning bij Agfa,

gaat Dirk De Waele verder. “Alle lampen met

vloer gehad. Die hebben we allemaal naast

vertelt over de vervanging

ballast hebben we eruit gegooid en vervangen

elkaar gelegd. We hebben een testlab

door led-tubes. Met de komst van de led-tubes

gebouwd: een donkere kamer waar we licht-

van 20.000 tl-lampen door

hadden we immers een zeer interessant alter-

metingen kunnen doen, waar we harmonisch

natief dat min of meer eenvoudig met de

kunnen meten, waar we de elektrische eigen-

energiezuinigere ledlampen.

bestaande tl-armaturen kon worden gebruikt.

schappen kunnen meten etc. De tabellen

Dat idee ben ik gaan promoten bij de directie.

met de resultaten hebben we allemaal naast

We hebben budget gekregen, het project uit-

elkaar gezet. De Philips-lamp kwam als beste

gevoerd en nu vijf jaar later zitten die lampen

uit de test. De terugverdientijd was drie jaar

er nog steeds in. Ik hoor geen enkele klacht

geleden zo’n twee tot drie jaar. Ondertussen

meer. Het licht gaat ineens aan, er zijn geen

zijn de prijzen gedaald en is de terugverdien-

flikkeringen meer, er is geen lawaai meer...”

tijd teruggebracht tot ruim acht maanden.

Dirk De Waele, Manager Elektriciteit Hoogspanning

“Dat levert ons een jaarlijkse besparing op van 2,1 gigawattuur aan elektriciteit.”

De tubes zijn simpelweg goedkoper gewor-

022

Heus laboratoriumonderzoek

den. Een zeer belangrijk aspect hierbij was

Om het project ook grootschalig binnen Agfa

overigens de CE-certificering. Met de led-

te kunnen doorvoeren, bouwt Dirk De Waele

tubes van Philips konden we de ballast

allereerst een laboratoriumopstelling. “Ik nam

kortsluiten zonder de armatuur en de interne

twee tl-lampen met ballast en twee ledlampen.

bekabeling te modificeren. De bedrading

Daar heb ik een wattmeter voor gehangen. De

naar de starter blijft, maar je haalt de starter

tl-lampen van anderhalve meter maten 144

eruit en vervangt die door een zekering die

watt, inclusief ballast, de twee ledlampen, 40

als nepstarter fungeert. Die fuse zorgt ervoor


Dirk De Waele en Kurt Colin dat je elektronica is afgezekerd waardoor de

zo’n 50.000 uren mee tegenover 15.000 uren

CE gegarandeerd is. Die zekeringen zijn mee-

voor tl-lampen. Niet alleen gaan de lampen

Agfa-Gevaert

geleverd in het pakket met de tubes.”

dus meer dan drie keer zo lang mee, je moet

De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produ-

bovendien ook heel wat minder werkuren

ceert en verdeelt een uitgebreid portfolio

Rechtstreeks van de fabriek

steken in het vervangen van defecte lampen,

van analoge en digitale beeldvorming-

Breemes heeft in de afgelopen periode zo’n

ballasten of starters. Maar led heeft ook andere

systemen en IT-oplossingen, voornamelijk

18.000 low-end led-tubes aan Agfa geleverd:

praktische voordelen. Een ledlamp maakt niet

voor de grafische industrie, de sector

in zeer nauwe afstemming. Dirk De Waele: “We

dat typische zoemgeluid van de ballast van

van de gezondheidszorg en ook voor

wilden die tubes gespreid geleverd krijgen

een tl-lamp. Een ledlamp flikkert niet en geeft

specifieke industriële toepassingen. De

want zoveel vrachtwagens in één keer was niet

onmiddellijk licht wanneer je de schakelaar

hoofdzetel en de moedermaatschappij van

handig qua opslag en logistiek. Breemes heeft

indrukt. Bovendien heeft ledlicht geen kleur-

Agfa bevinden zich in Mortsel, België.

de logistiek afgestemd op de planning. De ene

variatie.”

week kregen we zoveel lampen, de andere week zoveel. Om geen tijd te verliezen, heeft

Nog zeventig gebouwen te gaan

Terminologie

Philips de tubes telkens rechtstreeks hier aan

In zijn totaliteit gaat het bij Agfa-Gevaert in

Low-end led-tubes zijn voornamelijk ge-

de fabriek geleverd. Doordat Breemes al die

Mortsel om zo’n honderdtal gebouwen. Dirk

schikt voor kantoorruimtes. High-end

tubes niet over hoefden te laden werd de kans

De Waele: “We hebben er nu een dertigtal in

led-tubes kunnen beter tegen hoge tem-

op breuken ook verminderd.”

een grootschalig project gedaan. Dat is heel

peraturen en geven meer licht. Ze zijn

complex en chaotisch om te organiseren. Nu

voornamelijk geschikt voor warme ruim-

Besparing op besparing op besparing

gaan we gestructureerd gebouw per gebouw

tes met hoge plafonds, zoals productie-

Door de vervanging van de 20.000 tl-lampen

verder. Dat zijn kleinere investeringen. Als je

ruimtes. Een ballast (voorschakelappa-

– waarvan 18.000 door low-end led-tubes en

dat getrapt doet, per gebouw, dan duurt het

raat) is een elektrische component die in

2.000 door high-end led-tubes – bespaart Agfa

wel wat langer, maar dat is een bewuste keuze.

samenwerking met de starter de tl-lamp

jaarlijks 2,1 gigawattuur aan elektriciteit. Dirk

De toekomst is natuurlijk ledarmatuur met

laat ontsteken. (Bron: Plus, magazine

De Waele: ”Om je een idee te geven: dat komt

intelligentie. Die gaat een sensor hebben die

Agfa).

overeen met het totale elektriciteitsverbruik

aangaat als er iemand binnenkomt. Maar we

van 700 gezinnen. Een bijkomende belangrijke

zitten met de bestaande câblage en met de

besparing realiseer je uiteraard ook met de

bestaande infrastructuur. Voor Agfa hebben

levensduur van de lampen. Ledlampen gaan

we nu de beste oplossing gekozen.”

023


Zonder beheer altijd op voorraad De RuwBouw Groep boekt tijdwinst met 2BIN-systeem itsme De RuwBouw Groep gaat voor constructieve oplossingen. Bedoeld voor op de bouwplaats, maar net zo goed voor de eigen productielocaties. Neem bijvoorbeeld de vestiging in Breda, waar de technische dienst profiteert van het 2BINsysteem van itsme, het Nederlandse zuster-

op zoek naar meer efficiency: het zijn juist die kenmerken die maken dat aannemers al sinds jaar en dag vertrouwen op het bedrijf. Zo ook als het gaat om Dycore breedplaatvloeren, die De RuwBouw Groep hier in Breda produceert.

‘We maken het de bouw zo makkelijk mogelijk’ Jos kijkt uit over het tasveld, waar de vloeren gestapeld en verspreid over het terrein klaarliggen voor transport. De wapening, het beton,

bedrijf van Breemes. Tijdwinst is het resultaat.

de stalen randkisten: De RuwBouw Groep maakt het allemaal zelf.

Net als gemak.

maken”, vertelt Jos, terwijl hij wijst op de markeringen op één van de

“En dat alles om het de mensen op de bouw zo makkelijk mogelijk te vloeren. “Daardoor weet de aannemer precies vanaf welke punten hij

Hij heeft een veelzijdige functie, als hoofd van de technische dienst

moet hijsen. Zonder enig voorwerk, bedoeld om snel verder te kun-

bij De RuwBouw Groep in Breda. Aanpassingen qua automatisering,

nen. Bijdragen aan een snel bouwproces, dat is waar het ons om gaat.”

een-op-een-onderhoud, uitbreidingen aan gebouwen: Jos de Laat heeft er allemaal mee van doen. “Ik spreek dagelijks veel mensen. Bij-

Sneller en soepeler

voorbeeld voor nieuwe bestrating van ons terrein. Of als begeleider

Hoe constructief de oplossingen ook zijn, zonder efficiency op

bij een risicoanalyse, om maar eens iets heel anders te noemen. Die

de eigen vestigingen komt De RuwBouw Groep niet verder. Dus is

afwisseling, daar houd ik van.”

Jos maar wát scherp op mogelijke verbeteringen. En vraagt hij zich met zijn collega’s geregeld af waar het werk sneller en soepeler kan.

Geen dag hetzelfde, genoeg te doen. Jos voelt zich er goed bij,

“Dat doen we niet eens zozeer vanuit financiële overwegingen, wél

zéker wanneer het werk bijdraagt aan waar De RuwBouw Groep voor

om te worden ontzorgd. Veel van ons onderhoud is preventief. Als er

staat. De partner voor een gestroomlijnd bouwproces, voortdurend

hier al eens stilstand optreedt, dan is dat in slechts anderhalf procent van de bruto productietijd vanwege een technische storing. Dat is heel weinig en dat willen we graag zo houden.” Modificeren en vervangen, daar draait het om voor Jos en zijn collega’s, al het andere besteden ze het liefst zoveel mogelijk uit. Zo ook als het gaat om onderdelen bestellen. Het lijkt een detail, maar wat als je dat zo’n dertig keer per week moet doen? Jos pakt er pen en papier bij en komt met een snel rekensommetje uit op zo’n twaalf minuten per bestelling. “Vermenigvuldig dat met dertig en je komt uit op zo’n zes uur per week. Zes uur! Daar moesten we iets mee.” Dus ging Jos om tafel met itsme Connected Business, dat samen met klanten onder andere de stromen voor goederen en administratie optimaliseert. Denk bijvoorbeeld aan kitten en scanning. Maar ook aan een oplossing zoals een VMI-systeem (Vendor Managed Inventory) in de vorm van 2BIN, dat goederen verdeelt over twee bakken en

024


Han Elsen en Jos De Laat

zo misgrijpen voorkomt. Is het voorste bakje leeg? Dan kan de klant

itsme’s 2BIN-systeem draagt bij De RuwBouw Groep volop bij

verder met het bakje erachter, terwijl itsme de voorraad tijdig aanvult.

aan procesoptimalisatie, vertelt Jos. “Bovendien kijken we samen verder naar andere verbeteringen, onder andere voor wat betreft de

Simpel maar effectief

verlichting. In de productiehal hangen inmiddels acht verschillende

Het principe achter 2BIN is eigenlijk heel simpel, vertelt Jos. “En mis-

led-armaturen, bij wijze van test. En ook op het buitenterrein komt

schien daarom wel zo effectief. Wij ervaren in elk geval de voordelen,

in de nabije toekomst nieuwe verlichting, waarmee we duurzaam ver-

al sinds de eerste fase eind 2016. Toen ging het nog om alleen

der kunnen. We richten ons het liefst zoveel mogelijk op onze eigen

elektrotechnische artikelen, inmiddels maken ook veel mecha-

core-business, andere zaken laten we waar het kan over aan partners

nische onderdelen deel uit van ons 2BIN-systeem. In totaal omvat

zoals itsme. Dat werkt goed. En pakt uiteindelijk onderaan de streep

dat nu zo’n vijftienhonderd tot tweeduizend artikelen. Een flink

het beste uit.”

aantal, waar we zelf geen omkijken naar hebben. We hebben geen bestelmomenten meer, in plaats daarvan fungeert itsme als onze magazijnman. Bovendien weten we dat we altijd alles op voorraad

Eén van de grootste

hebben.” De RuwBouw Groep omvat drie merken: Calduran kalkzand-

‘itsme fungeert nu als onze magazijnman’

steen, Heembeton wanden en Dycore vloeren. Een breed aanbod, waarmee de leverancier aannemers constructief en duurzaam bedient. De RuwBouw Groep telt ruim 700 mede-

Vertegenwoordiger Han Elsen van itsme hoort Jos’ verhaal instem-

werkers en zeven productielocaties en maakt deel uit van het

mend aan. En stipt nog een ander voordeel aan van het 2BIN-systeem.

Ierse concern CRH. Met zo’n 87.000 medewerkers, 3.800 opera-

“In plaats van een factuur per bestelling ontvangt de klant één

tionele locaties en verspreid over 31 landen behaalde de

maandelijkse factuur. Dat scheelt veel administratie, nog los van

beursgenoteerde organisatie in april 2017 een marktwaarde

het overzicht bij de stelling.” Zeker gezien het totaal aantal artikelen

van ongeveer 27 miljard euro. CRH is het op één na grootste

is dat laatste een flinke pre, al was de omvang van de voorraad vol-

bouwmaterialenbedrijf wereldwijd en gebruikt op meerdere

gens Han nog niet eens zozeer de uitdaging. “De RuwBouw Groep is

locaties VMI. Dit laatste via itsme Connected Business, dat voor

een industriële eindklant, met een machinepark dat al jaren draait.

diezelfde locaties het proces en de (verborgen)

Dat heeft impact op de vraag of en in hoeverre een artikel verkrijg-

kosten in kaart heeft gebracht.

baar is. Vandaar de inzet van onze specialisten, die namens itsme Connected Business de beschikbaarheid uitgebreid in kaart hebben gebracht.”

025


Outdoor professional

Guell series 27 W > 430 W en 3600 lm > 58450 lm GUELL is een complete serie LED-schijnwerpers, ontwikkeld en vervaardigd voor het leveren van uiterst grote verlichtings-technische prestaties, die evolutie en technologische innovatie van de nieuwe lichtbronnen paren aan de typerende kenmerken van deze productsoort. De schijnwerpers, aangeboden met symmetrische en asymmetrische optiek, zijn leverbaar in diverse chromatische tinten: 3000 K, 4000 K en 5000 K kunnen in de meest verschillende omgevingen geĂŻnstalleerd worden: etalages, aan de buitenkant van winkels, zolders, sierlijsten, kleine sportcomplexen, buitenkant van fabrieken. www.performanceinlighting.com

GUELL 1

026

GUELL 2

GUELL 2.5

GUELL 3

GUELL 4


Nauwkeurig positioneren en synchroniseren eenvoudig met een Danfoss frequentieregelaar Integrated Motion Controller functie in VLT® AutomationDrive FC 302 Realiseer uiterst nauwkeurige positionering en synchronisatie, gewoon met behulp van een frequentieregelaar. Met zijn Integrated Motion Controller (IMC)-functie, vervangt de VLT® AutomationDrive FC 302 complexere positionerings- en synchronisatieregelaars en bespaart daarmee tijd en kosten.

Positionering en synchronisatie werden in het verleden meestal uitgevoerd met behulp van een servo-drive. Servoregelaars zijn echter kostbaar, lastig in bedrijf te stellen en vereisen extra bekabeling. En omdat servoregelaars niet werken met systemen zonder terugkoppeling is de kans op uitval hoog. Voor veel van deze toepassingen zijn de dynamische prestaties van een Servo-drive eigenlijk overbodig. Daarom biedt de FC 302 met IMC een voordelig en hoogwaardig alternatief voor servo-oplossingen voor eenassige positionerings- en synchroniseringstoepassingen. Gebruik IMC voor veel toepassingen die voorheen met servoregelaars werden gerealiseerd, zoals: •

Indexeertafels

Snijmachines

Verpakkingsmachines

Transportbanden

Zet de FC 302 met IMC in voor het regelen van een inductie- of PM-motor met of zonder motorterugkoppeling – zonder dat u hiervoor extra hardware nodig heeft. Bij sensorloze regeling (geen motorterugkoppeling) worden de beste prestaties bereikt met een PM-motor. Een sensorloze regeling van inductiemotoren is zeker toereikend voor minder veeleisende toepassingen. Met IMC bespaart u tijd en kosten: •

Door het ontbreken van geavanceerde programmering en het feit dat er minder componenten zijn, kosten het ontwerp, de installatie en de inbedrijfstelling minder tijd

Bespaar ook op een encoder, bekabeling en de installatie door een sensorloze regeling te gebruiken

Om te besparen op een startpositiesensor en de bekabeling, gebruikt u de functie “homing on torque limit” (koppelbegrenzing voor homing)

De IMC-oplossing staat garant voor een eenvoudige, veilige set-up: •

Configuratie op basis van parameters, geen geavanceerde programmering vereist. Minimale foutrisico’s door verminderde complexiteit

Gebruik voor extra functionaliteit de Smart Logic Controller (SLC), die volledig IMC-compatibel is

Gebruik de functie “homesynchronising” (startpositie synchronisatie) om tijdens het bedrijf de startpositie aan te passen

027


VESTIGINGEN

itsme - Hoofdkantoor Steurweg 2 - 4941 VR Raamsdonksveer Postbus 128 - 4940 AC Raamsdonksveer Nederland Telefoon: +31 162 484 200 Fax: +31 162 484 299 E-mail: info@itsme.eu

Schultz+Erbse Feldmühlenstraße 41 58099 Hagen Duitsland Telefoon: +49 2331 36 10 Fax: +49 2331 36 11 23 E-mail: info@schultzerbse.de

Breemes Vogelsancklaan 260 3520 Zonhoven België Telefoon: +32 11 399 499 Fax: +32 11 399 498 E-mail: info@breemes.be

Elektres Crta. Santa Coloma, 82 pis 2 17005 Girona Spanje Telefoon +34 972 181 090 Fax: +34 972 239 604 E-mail: info@elektres.es

ES Elektro Romania No 12, Muncii Blvd. RO - 400641, Cluj-Napoca Roemenië Telefoon: +40 364 41 63 33 Fax: +40 364 41 73 33 E-mail: info@eselektro.com

COLOFON SIGNAAL verschijnt vier keer per jaar SIGNAAL Redactie: Postbus 128 - 4940 AC Raamsdonksveer Telefoon +31 162 58 22 00 - E-mail: redactie@itsme.eu Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de redactie.

Wilt u in het vervolg geen uitgave van SIGNAAL meer missen? Stuur dan een e-mail met als onderwerp ‘aanmelding’ naar redactie@itsme.eu. Vergeet dan niet uw gegevens in de e-mail te vermelden.

Vormgeving: VBAT – Amsterdam - www.vbat.com

Wenst u Signaal niet langer te ontvangen of wilt u een wijziging doorgeven? Laat het ons weten op www.itsme.eu/signaal

Grafische adviezen en productie: SITNO – Bergen op Zoom - www.sitno.nl

SIGNAAL is een uitgave van itsme

028

Profile for itsme

Signaal 15 Breemes Proces Optimalisatie.  

Signaal 15 Breemes België Procesoptimalisatie is meer dan het optimaliseren van processen “We moeten onze processen optimaliseren!” Een kr...

Signaal 15 Breemes Proces Optimalisatie.  

Signaal 15 Breemes België Procesoptimalisatie is meer dan het optimaliseren van processen “We moeten onze processen optimaliseren!” Een kr...