Issuu on Google+

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Fuchsiana

52e jaargang no. 6 • December 2016

(On)kruiden Vriendendag 2017 Snoeien van planten vaak ondergewaardeerd

Verschijnt 6 x per jaar


Tuinreizen naar alle windstreken

Vraag onze brochure aan via de website www.gardentours.nl en bekijk ons reisaanbod 2017! James Wattstraat 2a, 3261 MB Oud Beijerland Tel.: 088 - 0071300, e-mail: info@gardentours.nl website: www.gardentours.nl


Fuchsiana Inhoudsopgave

52e jaargang - nr. 6 • December 2016

Colofon............................................................................................................................................................ 4 Van de voorzitter.............................................................................................................................................. 5 Van de redactie................................................................................................................................................ 6 Betaling contributie 2017.................................................................................................................................. 6 Lezers schrijven................................................................................................................................................ 7 Vriendendag 2017.............................................................................................................................................8 (On)kruiden 3. Persicaria maculosa; perzikkruid.................................................................................................. 10 Uitslag fotowedstrijd Vriendendag 2016.............................................................................................................. 12 Uitgebreide Technische Commissie (UTC)........................................................................................................... 13 Oproep.............................................................................................................................................................13 Van het ledensecretariaat.................................................................................................................................. 14 Kleurenplaten 'Sir Matt Busby' en 'Topflight'........................................................................................................ 15 Fotopuzzel 81................................................................................................................................................... 19 Overpeinzingen uit 1975 van S. Montag..............................................................................................................20 Product of Holland CCV..................................................................................................................................... 22 Snoeien van planten vaak ondergewaardeerd..................................................................................................... 23 www.fuchsiavereniging.nl.................................................................................................................................. 26 Fuchsia's in Aquarel - 93, ‘HeRi Trevally’............................................................................................................. 28 Regiobladen en regionieuws.............................................................................................................................. 29 Kalender...........................................................................................................................................................30

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana Kopij voor het FEBRUARI-NUMMER van 2017 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk woensdag 4 januari 2017 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl.

3


Officieel orgaan van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden Hoofdbestuur Voorzitter: Cor van Empel Timmermannsweg 87, 5813 AM Ysselsteyn. Tel. 0493 52 95 54 • voorzitter@nkvf.nl

Bibliotheek: Fon Koek Leeuwenhorstlaan 16, 2203 BK Noordwijk Tel. 071 361 08 87 • bibliotheek@nkvf.nl Redactie Fuchsiana:

Secretaris: Margo Vaandrager Brugstraat 14, 1906 WV Limmen Tel. 072 505 17 89 • secretaris@nkvf.nl

Dominicus Bergsma Omkromte 12, 8501 CR Joure Tel. 0513 41 24 82 • secretaris.redactie@nkvf.nl

Penningmeester tevens vicevoorzitter: Cor Boom. Henry Dunantstraat 19, 2861 VD. Bergambacht. Tel. 0182 35 46 78 • penningmeester@nkvf.nl Algemeen lid en voorzitter websitecommissie: Joke Koek Leeuwenhorstlaan 16, 2203 BK Noordwijk Tel. 071 361 08 87 • alg.lid2@nkvf.nl Ledensecretaris: Tiny v.d. Sande Bergstraat 4, 5298 VK Liempde Tel. 0411 63 15 91 • ledensecretaris@nkvf.nl Algemeen lid: Huub Steeghs De Weel 14, 5975 XZ Sevenum Tel. 077 467 23 39 • alg.lid1@nkvf.nl Voorzitter UTC: Jan de Groot Biezenkamp 57, 8081 JA Elburg Tel. 0525 68 25 64 • utc.voorzitter@nkvf.nl Voorzitter redactie Fuchsiana: Sjaak Loef Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen Tel. 0182 64 91 20 • eindredactie@nkvf.nl Notulist: Leen Klok Abbewerveweg 1a, 3238 LH Zwartewaal Tel. 0181 46 18 69 • l.klok@planet.nl

4

Ria Nauta Puntenburgerlaan 42, 3812 CE Amersfoort Tel. 0334 65 08 72 • advertenties.redactie@nkvf.nl Webmaster: Germ Wentink, Wieselseweg 24,

7345 CD Wenum-Wiesel, Tel. 06 189 413 45 • germwentink@hotmail.com Ereleden: Mieke Meursing, Miep Aalhuizen en Jan de Nie. Bankrekeningnummer ledensecretariaat: ING Bank nr. NL32INGB0001691900 Internet: www.fuchsiavereniging.nl Facebook: www.facebook.com/NKvF1965 ISSN nr.: 1382-2004. Copyright:

Zonder schriftelijke toestemming van de redactie mogen geen artikelen, foto’s en illustraties uit dit blad worden overgenomen of verspreid. Ontwerp & Vormgeving: Redactie Fuchsiana Druk: Editoo B.V. te Arnhem Voorpagina: Fuchsia ‘Bianca’ Foto: Coen Bakker Bewerking kerstlay-out: Sjaak Loef


Van de voorzitter Beste fuchsiavrienden, De fuchsia’s staan in de winterberging, dus hebben we tijd voor andere zaken. Zo hadden we zaterdag 5 november onze najaarsvergadering met de ledenraadsleden. Tijdens deze vergadering kwam ook de herverkiezing van de voorzitter ter sprake, daar mijn termijn in 2017 afloopt. Of ik mezelf weer herkiesbaar wil stellen als jullie voorzitter, daarvoor wilde ik graag de mening van de ledenraadsleden horen. Tot mijn genoegen stemden alle ledenraadsleden voor dat ik me in 2017 herkiesbaar zou stellen. Wat ik hen toen ook heb toegezegd. Ook is in deze vergadering tot groot genoegen van mij het voorstel gedaan om de contributie in 2018 niet te verhogen. Twee jaar geleden heb ik het voorstel gedaan dat ik als voorzitter alle onderafdelingen zou bezoeken. Enkele van deze afdelingen heb ik inmiddels al bezocht, de andere wil ik nog bezoeken. In de vergadering van 5 november heb ik aan de ledenraadsleden het volgende voorstel gedaan. Mijn medebestuursleden en ik willen alle regio’s gaan bezoeken om zo de binding met onze leden aan te halen en onze leden de gelegenheid geven om ons persoonlijk vragen te kunnen stellen. Dit voorstel werd door de ledenraadsleden met enthousiasme aangenomen, zodat we in 2017 contact zullen opnemen met de regiobesturen om de regio’s te kunnen bezoeken. Op 10 september was onze jaarlijkse plantenwedstrijd, ditmaal bij kwekerij Zeelenberg. Het aanbod planten vond ik niet al te groot, daarom wil ik elk lid oproepen om voor onze Vriendendag in 2017 planten beschikbaar te stellen voor deze wedstrijd. Men hoeft zich hiervoor van te voren niet aan te melden. Dus heeft u een mooie fuchsia breng deze dan mee naar onze Vriendendag in 2017. Onze fotowedstrijd voor het onderdeel Mieke Meursing-trofee is gewijzigd, iedereen kan hiervoor nu een of twee foto’s inzenden. En deze zullen voor het eerst door een publieksjury beoordeeld worden. Dus leden, pak je fototoestel en maak een paar mooie foto’s van je tuin of van een fuchsia. Ik zal er later nog op terug komen hoe deze ingezonden kunnen worden. Nu het jaar ten einde loopt rest mij nog u en allen die u lief heeft een voorspoedig maar vooral een gezond en bloemrijk 2017 toe te wensen. Cor van Empel.

Ledenraadsvergadering op 5 november 2016

5


Van de redactie U heeft het natuurlijk al gezien. Deze laatste Fuchsiana van 2016 is, net als voorgaande jaren, uitgevoerd met een sfeervol kerstcover. De meeste bladen blikken in december terug op wat er is voorgevallen in het afgelopen jaar. Zelf ben ik niet zo van het terugblikken, tenzij je er lering uit kunt trekken. Voor de rest kun je weinig meer veranderen aan het verleden. Het lijkt me beter de blik op de toekomst te richten. Toch wil ik deze keer een uitzondering maken en ga met u terug naar het voor Fuchsiana gedenkwaardige jaar 2013. Het augustusnummer 2013 van ons prachtige blad was namelijk de eerste uitgave in A4-formaat. Voorheen werd Fuchsiana jaren achtereen gedrukt in A5 afmeting. De redactie was al een tijd van mening dat je in de eenentwintigste eeuw als landelijke vereniging geen blad meer in A5-formaat naar de leden kon versturen. Gekscherend merkte ik wel eens cynisch op: ‘we moeten weer aan de slag met het parochieblad van de NKvF’. Maar voor wij als redactie de eerste Fuchsiana in A4 konden laten drukken, moesten er heel wat hindernissen worden genomen. Er is een enquête onder de leden gehouden. We hadden bij meerdere drukkers een offerte aangevraagd en het hoofdbestuur liep ook bepaald niet warm voor de door ons voorgestelde veranderingen. Na veel rekenwerk en discussie over en weer kreeg de redactie groen licht voor het laten drukken van Fuchsiana in A4-formaat. De gehele uitgave van het augustusnummer 2013 was door de redactie ontworpen en vormgegeven. Alleen het drukken werd verzorgd door Editoo. Met spanning werd naar de eerste uitgave uitgekeken. Zowel door de voor- als tegenstanders van het nieuwe formaat. Maar vooral ook door de redactie zelf. Zou de uitgave de vuurproef kunnen doorstaan? Nu, dat kon de eerste uitgave met glans. Het blad zag er

gelikt uit. Natuurlijk zaten er hier en daar wat schoonheidsfouten in de tekst en de lay-out, maar dat hadden we van te voren ingecalculeerd. Wel werden dergelijke missers door de criticasters onder een vergrootglas gelegd en werd de eindredacteur daarmee (van harte?) ingewreven. Iedere uitgave van Fuchsiana wordt naderhand door de redactie uitvoerig pagina voor pagina geëvalueerd. In de afgelopen jaren hebben we steeds kleine verbeteringen

Zou de uitgave de vuurproef kunnen doorstaan? doorgevoerd om het blad met de tijd mee te laten gaan. De redactie is zich er terdege van bewust dat, op het moment dat we op de lauweren gaan rusten, het begin van het einde daar is. De felle en soms onterechte kritiek welke we na de eerste uitgaven van de vernieuwde Fuchsiana in ontvangst mochten nemen, is verstomd. Wij vermoeden dat niemand meer terugverlangt naar het oude formaat. Na jaren van gestaag afnemend ledental, is het aantal leden de laatste tijd gestabiliseerd. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. De redactie is er van overtuigd dat deze positieve ontwikkeling mede te danken is aan de in 2013 in gang gezette vernieuwingen van ons prachtige ledenblad. Oh ja, zou ik het toch nog bijna vergeten: namens de redactie wens ik u prettige feestdagen, maar vooral een gezond en gelukkig 2017 toe. Dominicus Bergsma, secretaris redactie Fuchsiana. Reageren: Secretaris.redactie@nkvf.nl.

Betaling contributie 2017 Bij deze Fuchsiana ontvangt u zoals gewoonlijk weer de acceptgiro om de contributie ad € 27,50 voor 2017 te betalen. Het verzoek aan u is: betaal zo snel mogelijk. Indien u via internetbankieren gaat betalen vergeet dan vooral niet uw lidnummer te vermelden. Het nummer staat vermeld op de acceptgiro. Dit voorkomt dat u een herinnering in de bus krijgt. Het is namelijk niet mogelijk om uw betaling te verwerken als het lidnummer niet bekend is. Ieder jaar weer komen er betalingen binnen die niet thuisgebracht kunnen worden. Vervelend voor u en voor mij. Maak uw betaling ALLEEN over op nummer NL32INGB0001691900 t.n.v. Ned. Kring van Fuchsiavrienden te Liempde. Onder degenen waarvan de contributie voor 1 januari ontvangen is worden drie bonnen ter waarde van € 7,50 verloot, te besteden bij kwekers of het servicepunt van de regio. Betaal dus snel. Voor het aanbrengen van een nieuw lid ontvangt u een cadeaubon van € 5,00. Het nieuwe lid ontvangt het mooie boekje “Leven met Fuchsia’s”. Tiny van de Sande, ledensecretaris.

6


- Advertentie -

Lezers schrijven Verzorging fuchsia’s. Half april doe ik alle planten verpotten en dus ook onze wedstrijdplant. Eerst haal ik het bovenste laagje potgrond van de plant af. Vervolgens doe ik boven in de potgrond kort werkende osmocote, 3 tot 4 maanden werkzaam met veel stikstof en fosfor voor snelle groei en wortelvorming. Evenzo osmocote met veel magnesium voor sterk blad en kalium voor een goede bloei later in het seizoen. Ook doe ik er altijd nog extra een beetje Condit bij. Dit is een langwerkende biologische mest die bij de firma Mertens in Horst verkrijgbaar is. Nu alles een beetje afdekken met potgrond en half mei de planten naar buiten. Voor de rest van het jaar hoeven ze alleen nog maar water. Dit doe ik zelf met een druppelsysteem. Totaal heb ik ongeveer 350 fuchsia’s en in de zomer hoef ik er maar af en toe naar te kijken. Zo zie je maar: ik heb fuchsia’s en de fuchsia’s hebben niet mij. Groetjes, Nan Crougs, NKvF-lid regio 28, Noord en Midden Limburg.

7


Vriendendag 2017 Beste fuchsiavrienden, In de Fuchsiana van oktober heeft u kunnen lezen dat onze Vriendendag in 2017 op zaterdag 9 september wordt gehouden tijdens de jaarlijkse Herfst-Fair bij kwekerij van der Velde in Heerde. Na een eerste overleg beginnen de contouren voor deze Vriendendag al zichtbaar te worden.

Het geheel zal in het teken staan van de herfst. Met een gezellige kleinschalige Fair bij de in herfstsfeer aangeklede kwekerij. U vindt er een groot assortiment aan bijzondere pompoenen, kalebassen en andere herfstvruchten.

Tijdens deze Herfst-Fair en Vriendendag zullen er verschillende activiteiten en presentaties plaatsvinden zoals: -

Een bloemschikpresentatie. Een herfstmodeshow. Stands met jam van appels en peren, biologische appelsap, enz. Handgemaakte sieraden van 'Ayuda Maya' uit Guatemala. Collega-kwekers van andere producten, zoals komkommers, paprika’s, enz. De inkomsthal wordt prachtig ingericht met diverse stands met velerlei verschillende artikelen. Plukken in de bloemen- en fruitpluktuin. Ook de tuin met winterharde fuchsia’s is de moeite waard om te bezichtigen. De entree voor deze dag is € 2,50 inclusief een kop koffie of thee. Een kleine fuchsiashow zal zeker niet ontbreken.

Tijdens de Vriendendag zal er door de heer Leo Koppens uit Nederweert in de presentatieruimte enkele keren een videopresentatie worden gegeven over ,,Aangenaam vertoeven in een wondere wereld’’. Sinds enkele jaren wordt zijn tuin niet alleen bevolkt door prachtige fuchsia’s, maar ook door bijzondere, haast onaardse wezens. Een eigenaardig volkje, ontstaan uit allerlei houtsoorten, heeft namelijk in de sprookjestuin zijn intrek genomen.

8


Van dit alles heeft Leo een mooie impressie gemaakt. Want ook fotograferen is een grote hobby van hem. Hier maakt hij ook korte filmpjes van. De fuchsiarokjes brachten hem op het idee om een ballet uit te voeren. Dit is de “notenkraker” van Tsjaikovski geworden. Op muziek van André Rieux. Daarnaast heeft hij een film gemaakt van de vier jaargetijden in de tuin. Een presentatie die zeer de moeite waard is om te gaan bekijken tijdens de Vriendendag. De heer G. Schurink, al meer dan 25 jaar lid van de NKvF, zal speciaal voor deze gelegenheid zijn tuin openstellen voor publiek. Hij heeft een prachtige collectie met veel bijzondere kuipplanten, die hij in z’n tuin heeft verwerkt. Hij zal u er graag meer over vertellen. U hoeft er niet met eigen vervoer heen, want voor passend vervoer zal worden gezorgd. Landelijke wedstrijd: Op de Vriendendag zal regio 8 weer de jaarlijkse plantenwedstrijd organiseren. Hopelijk zullen veel van onze leden op deze dag mooie planten meebrengen om te laten keuren. Fotowedstrijd: Zoals ieder jaar zullen ook weer de gebruikelijke fotowedstrijd en de Mieke Meursingfotowedstrijd worden gehouden. Op de Vriendendag zullen weer diverse stands van de NKvF aanwezig zijn. Onder voorbehoud zal ook de derde keuring van de nieuwigheden worden gehouden. Noteer deze datum al vast in uw agenda en kom naar Heerde om andere fuchsiavrienden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. In de Fuchsiana van februari komen we uitgebreid terug op de activiteiten en standhouders op 9 september 2017. Voor meer informatie: Tiny van de Sande ironka@home.nl Huub Steeghs huub.steeghs@hetnet.nl Esther van der Velde info@kwekerijvandervelde.nl

tel.: 041-1631591 tel.: 077-4672339 tel.: 057-8695727

9


(On)kruiden deel 3. Persicaria maculosa; perzikkruid. Synoniem: Polygonum persicaria. Ik heb deze soort zelf leren kennen onder de naam Polygonum persicaria. Maar door het voortschrijdende inzicht hebben de heren botanici het geslacht Polygonum tegenwoordig verdeeld in wel 4 andere geslachten, waaronder onze Persicaria. Het is een algemeen voorkomende, eenjarige plant uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Het perzikkruid is een gemakkelijk te herkennen plantensoort. Het is een tot 1 m hoog groeiende plant die algemeen voorkomt in West-Europa op braakliggende gronden, in bermen langs wegen en oevers en in plantsoenen. Hij heeft groene lancetvormige en gaafrandige bladeren, die vaak met een donkere vlek bezet is op het midden van het blad. Aan de voet van het blad bevindt zich een bruin tuitje, met korte haartjes bezet. Deze tuitjes zijn rond de stengels vergroeide steunblaadjes (typisch voor de duizendknoopfamilie). De naam persicaria heeft hij gekregen omdat het blad veel op het blad van de perzik leek. In 1485 komt de naam perzikkruid al voor in de Hortus sanitatis. Omdat het lancetvormige blad ook veel weg heeft van een wilgenblad kreeg het ook streeknamen als Wilde Wilg of Wilgeblad en nog veel meer namen die op de wilg sloegen, al dan niet in de streektaal.

De naam Polygonum betekent duizendknoop en slaat op de kenmerkende knopen in de stengel. Bij deze soort zijn de stengeldelen tussen de knopen vaak rood waar dan de namen Roodbeen, Roodpoot en Roodschonk op slaan met nog heel veel andere verbasteringen van rood. Voor de naam Smeerschinkel kan voor het tweede deel van dit woord de volgende verklaring worden gegeven: het woord Schinkel of Schenkel heeft hier de betekenis van been of bot en wel het onderbeen bij mensen en dieren. De knokige stengel met ‘knieën’ heeft dus hier een rol gespeeld. De huidige soortnaam maculosa betekent bevlekt of bezoedeld en verwijst naar de, al eerder genoemde, donkere vlekken op het blad.

10

Meestal zit aan vlekken op bladeren een Jezus- of Mariaverhaal vast. Witte vlekken zijn dan tranen van Maria en zwarte vlekken bloeddruppels van Jezus. Dat is ook hier het geval. Die vlekken op de bladeren zijn volgens een oude legende ontstaan doordat bloeddruppels van Christus, toen Hij aan het kruis hing, op de bladeren vielen van het Perzikkruid dat onder het kruis groeide. Daarom heet het in sommige streken ook wel Christuskruid of Jezusgras. De naam Rutte is waarschijnlijk afkomstig van rut in de betekenis van onkruid. Er staat namelijk ergens: ”Onze hof zit vol rut”. Ditzelfde rut betekent ook schorriemorrie. De naam vlokruid komt ook voor, waarschijnlijk afkomstig van Dodonaeus. Want we vinden bij hem: "Dit cruyt hier te lande nae den Hooch Duytschen somtijds Vloycruyt gheheeten geweest, maer meest Persickcruyt". In het Kleines Destilierbuch van Hieronymus Brunschuygk (1500) vinden we voor het eerst de naam Flohkrut. Men wil de naam verklaren vanwege de bruinachtige vlekken op de bladeren, die door het volk als overblijfselen van vlooiepikken aangezien werden. De bloemen zijn roze tot wit en staan in een langwerpig trosje, een schijnaar. Hij bloeit van juni tot in december. Ze hebben vijf kroonbladen, vijf tot acht, spiraalsgewijs staande meeldraden en twee stijlen. De plant is een lekkernij voor vogels en zou helpen om de roze kleur, die sommige vogels hebben, te behouden. Vooral toen er nog wildzangvogels gehouden mochten worden. De


barmsijzen zouden hiervan hun mooie rode kleur op borst en pet behouden. Maar daar werd vooral het zaad voor gebruikt. De vrucht is een dopvrucht met een 3 mm groot zaadje. De namen Platzaad en Platte Krodde duiden op de min of meer platte vorm van het zaad. Die zijn namelijk aan een zijde plat en aan de andere iets bol. Die namen heeft het gekregen van de graankopers want die vonden vroeger veel zaden van dit akkeronkruid tussen het graan. Een andere naam die slaat op de vorm van de zaadjes, is die van Grutjes. Deze naam is ontstaan omdat de zaden overeenkomst vertonen met die van de nauw verwante Boekweit (Fagopýrum esculéntum), die grutten genoemd worden, en ook wel boekweitgort. Deze soorten zijn dan ook zeer nauw verwant omdat boekweit vroeger in hetzelfde geslacht als het Perzikkruid ondergebracht was en toen Polýgonum fagopýrum heette. Deze plant bevat kiezelzuur en looistoffen, waardoor hij voor verschillende medische toepassingen werd gebruikt. Er worden etherische oliën van gemaakt die gebruikt worden tegen longaandoeningen, gewrichtsontsteking, jicht en eczeem. Ook worden er verfstoffen voor textiel van gemaakt die mooi gele en diepgroene tinten hebben. Vroeger werd voor geneeskundige doeleinden het Perzikkruid onder meer gebruikt bij buikloop en als samentrekkend middel, maar ook als wondkruid. Men liet namelijk het sap op de wond druppelen. Ook legde men wel het gekneusde blad op de wonden. “Persick cruyt gruen ghestooten es goet gheleyt op die versche wonden/want het vercoelt ende bescermt die selve van alle verhittinghen ende apostumatien. Tselve

doet oock dat sap van den bladeren daer in ghedruypt”. De plant komt voor op zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, omgewerkte en vaak kalkarme grond en groeit dus op akkers, langs spoorwegen, moestuinen, ruderale plaatsen, braakliggende grond, omgewerkte bermen, plantsoenen en open plekken aan waterkanten. Dus ook deze plant kunt u vinden in uw tuin. Henk Hoefakker.

11


Uitslag fotowedstrijd Vriendendag 2016 In de Fuchsiana van augustus 2016 heeft u op pagina 22 de uitslag kunnen lezen van de fotowedstrijd tijdens de Vriendendag op 18 juni 2016 in Appeltern. Helaas was de uitslag niet geheel juist afgedrukt. Onderstaand kunt u nu de correcte tekst lezen en daarbij de betreffende winnende foto's van de categorie algemeen en de categorie close-up bekijken. Categorie algemeen: 1e prijs: de heer G. Achterkamp met een foto van de tuin van de heer Kees Spek, 2e prijs: Mevrouw M. Poffers met een foto van hun tuin. Categorie close-up: 1e prijs: de heer H. Rijkers met een foto van de fuchsia 'NKvF 50', 2e prijs: de heer J. Wagemans met een foto van de fuchsia 'Ashley'.

1e prijs categorie algemeen

2e prijs categorie algemeen

1e prijs categorie close-up

2e prijs categorie close-up

12


Uitgebreide Technische Commissie (UTC) Botanische groep: De vergaderdata voor 2017 zijn als volgt vastgesteld: 25 maart in De Bilt. Verder op 20 mei en 26 augustus. Waar de beide laatste vergaderingen zullen worden gehouden zal later bekend worden gemaakt. Veredelingsgroep + Studiegroep Winterharde Fuchsia's. Deze gecombineerde groep kwam op 1 oktober 2016 in Heerde bijeen. Er werden goede afspraken gemaakt ten aanzien van het proefveld in Heerde. Ook werden er voorstellen besproken voor veredelingsprojecten voor de komende jaren. Uitgebreid werd aandacht besteed aan bestuiving en bevruchting van fuchsia's. De volgende vergaderingen zullen weer in Heerde worden gehouden bij Kwekerij van der Velde omdat daar ook het proefveld staat. Deze vergaderingen staan gepland voor 8 april en 17 oktober 2017. Beschrijvingsgroep. De beschrijvingsgroep heeft alle planten, die in 2015 en 2016 ter keuring zijn aangeboden en waarvan de veredelaar heeft aangegeven dat hij deze planten graag ingeschreven ziet worden bij de AFS, aangeboden bij de AFS.

Oproep

Oproep

Oproep

Oproep

Oproep

HOOFDBESTUUR ZOEKT NIEUWE SECRETARIS. Het is van het grootste belang dat er een nieuwe secretaris komt. In de voorjaarsvergadering van 2018 neemt Margo Vaandrager afscheid van ons bestuur. Zoekt u in uw afdeling en bespreekt u deze vacature met uw regioleden. Het zou mooi zijn als onze secretaris de nieuwe secretaris een jaartje zou kunnen inwerken. Het is leuk werk en je bent zeer betrokken bij onze vereniging. Wat bijzonder prettig is, is dat wij, het HB, een notulist hebben, wat de functie van secretaris een stuk lichter maakt. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Margo Vaandrager, tel. 072-5051789, e-mail: secretaris@nkvf.nl. ORGANISATOR VRIENDENDAG. Huub Steeghs wil zijn taak als organisator van de Vriendendag neerleggen. Hij heeft jaren de organisatie van de Vriendendag voor zijn rekening genomen maar die wil hij nu aan een ander overdragen. Wij zijn dus naarstig op zoek naar iemand die deze taak op zich zou willen nemen. Huub zou graag iemand het komende jaar naast zich hebben om hem/haar zo in te kunnen werken en hem/haar te informeren over de gang van zaken. Het is, maar dat behoeven wij u niet te vertellen, van het grootste belang dat deze functie in 2018 ingevuld kan worden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Huub Steeghs, tel. 077-4672339, e-mail: alg.lid1@nkvf.nl. REDACTIELID FUCHSIANA. Sinds het afscheid van Gerard Rosema (december 2015) is er nog steeds een vacature binnen de redactie van Fuchsiana. De redactie komt in principe 6 x per jaar bij elkaar op een centrale plaats in Nederland. De werkzaamheden, zoals het plaatsen van artikelen en foto’s e.d., kunnen volledig vanuit huis worden uitgevoerd middels een onlineverbinding met de drukker. Het nieuwe redactielid zal een ééndaagse instructie krijgen van de drukker ‘Editoo’ te Arnhem, zodat hij/zij probleemloos aan de slag kan met het online bewerken van Fuchsiana. Uiteraard wordt hij/zij ook ondersteund door de zittende redactieleden. In samenwerking met de andere leden wordt Fuchsiana elke 2 maanden vormgegeven en uiteindelijk door de eindredacteur afgesloten. Daarna geeft de eindredacteur de opdracht aan de drukker om Fuchsiana te drukken en te verzenden naar de leden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Loef, tel. 0182-649120, e-mail: eindredactie@nkvf.nl.

13


Van het ledensecretariaat November 2016 Overleden: De heer W. Grootenboer Oude Tonge De heer J. Melten Obdam Mevrouw H.J. Morrenhof-van Leeuwen Raalte De heer H.G. Ubbink Winterswijk

Nieuwe leden: De heer P.A. Beckers De heer A.M.J. van den Berg De heer Bocken De heer R. Bom Mevrouw Brouwer De heer T. van Eijk Mevrouw S. den Hartog De heer P. Holloway Mevrouw M.E.M. van Hoof De heer D. Hoos Mevrouw M. Jansen-Plasmeijer Mevrouw P.C. Knippels De heer A.M.J. Koster Mevrouw H. Kramer-van de Wal De heer K. Schutten-Hop De heer J. de Winter Mevrouw J. de Winter

Alblasserdam Klundert Ruurlo Vinkeveen Scharnegoutum Kaatsheuvel Hoogblokland Trowbridge (GB) Heerlen Anna Paulowna Oegstgeest Drunen Heerhugowaard Koudum Hengelo Borne Borne

Neem even contact op met het ledensecretariaat als: U gaat verhuizen, Uw adresgegevens niet kloppen, U Fuchsiana niet heeft ontvangen, U een ander e-mailadres heeft gekregen. Bel tel. nr. 0411-631591 of mail: ledensecretaris@nkvf.nl

Contributie NKvF 2017: Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 27,50 per jaar. Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 13,75 per jaar. Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden. Betaling via: ING Bank nr. NL32INGB0001691900. The Association's year runs from 1 January to 31 december. Membership fee € 27.50 per year. Roommates and youth members to 18 years € 13.75 per year. After notification is sent a giro. Contribution foreign members deposit via: IBAN-nr.: NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A. Tiny van de Sande, Ledensecretaris.

14


'Sir Matt Busby', Sinton 1997 UK

AFS nr.: 4379.

Afstamming: 'Dimples' x 'Swingtime'.

What's in a name? Voetbal en fuchsialiefhebberij zijn echt heel verschillend. Toch zijn er liefhebbers van beide, wat zo nu en dan blijkt uit bijvoorbeeld de naamgeving. Wie kent niet 'Fiorentina' met de clubkleuren van die succesvolle Italiaanse voetbalclub? Dat de Britse veredelaar R. Sinton uit Ormskirk zijn dubbelbloemige rood-witte aanwinst naar een Engelse, of liever gezegd, Schotse voetbalgrootheid 'Sir Matt Busby' noemde is niet vreemd. Rood-wit is de thuiskleur van Manchester United, waarmee Matt Busby veel lief en leed deelde, eerst als speler en later als coach. Maar net overleefde hij de vreselijke vliegtuigramp in MĂźnchen (1958), waar hij het grootste deel van zijn ploeg verloor, die hij heel snel weer wist op te bouwen om tien jaar later de Europacup I te winnen. Dat zelfde jaar mocht hij Sir voor zijn naam zetten. Dat de heer Sinton er echt op uit was om een mooie dubbelbloemige cultivar in de clubkleuren van Manchester United te kweken staat voor mij haast vast. Waarom anders maak je een kruising tussen twee fuchsia's met dezelfde dominante en daarom bij veredelaars meestal gemeden kleurstelling? 'Sir Matt Busby' is een mooie dubbelbloemige rood-witte hangfuchsia voor het volle licht, maar gezien de wat kwetsbare bloem, liefst op een luw plekje. De plant is zelfvertakkend en rijk bloeiend. Daarbij komt voor de voetballiefhebbers onder ons nog een extra charme.

H.J. de Graaff.

15


'Sir Matt Busby'

Foto: Dominicus Bergsma


'Topflight'

Foto: Sjaak Loef


'Topflight', R. Walker (Fuchsia-La), 1964 US

AFS nr.: ---.

Afstamming onbekend

Roy A. Walker, uit Long Beach California, was zowel beroepskweker als veredelaar. Zijn eerste veredelingssucces dateert uit 1952. Van zijn 49 aanwinsten zijn er 16 geregistreerd op zijn eigen naam en 33 op zijn naam en de naam van zijn nurserie Fuchsia-La. Dat achtervoegsel betekent dat ze vallen onder een geregistreerd handelsmerk voor Californië, zoiets als ons kwekersrecht. 'Topflight' was dus een wettelijk beschermde nieuwigheid, maar ik neem aan dat die bescherming al lang is vervallen. Deze fuchsia is, wat je kan verwachten van Amerikaanse introducties uit die tijd, een grootbloemige, dubbelbloemige hangfuchsia, waarvan de violetblauwe bloemkroon het meest opvalt en ook de meeste nieuwwaarde heeft. Leo Boullemier geeft aan dat de plant zeer bruikbaar is voor toepassing in baskets. De bloei is normaal, wat bij dergelijke grootbloemige cultivars wil zeggen één bloem per bladoksel, wat ook voldoende is. Met meer bloemen zouden ze elkaar verdringen waardoor de mooie bloemvorm teniet zou worden gedaan. Een sierlijke hangbak op ooghoogte met 'Topflight' vraagt in ons klimaat een plekje in het volle licht. Volgens mijn gegevens werd deze cultivar, ondanks de interessante kroonkleur, nooit gebruikt voor verdere veredeling.

H.J. de Graaff.

18


Fotopuzzel 81

Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

'Morgenrood' 'Brutus' ‘Alfred de Groot' 'Herald' 'Roesse Blacky' 'Dark Eyes’

1

2

3

Uw oplossing vóór 4 januari 2017 zenden: - óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen - óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl. Eén inzending per lid, via post of via de website. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot. Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent dat u: óf meespeelt via dit blad óf u bekijkt alles nog eens goed op www.fuchsiavereniging.nl en maakt daar uw keuze. Uw oplossing kunt u zowel per briefkaart als per e-mail inzenden. De oplossing van fotopuzzel 80 is: Foto 1: ‘Lucinda’ Foto 2: ‘Lisa’ Foto 3: ‘Leonhart von Fuchs’ Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 80 kwam “uit de bus”: de heer Niesten uit Heemskerk. Gefeliciteerd! Foto's: Sjaak Loef

19


Overpeinzingen uit 1975 van S. Montag S. Montag, het alter ego van de op 21 juli j.l overleden journalist H.J.A. Hofland, heeft als columnist voor het NRC in totaal 1875 afleveringen van zijn rubriek Overpeinzingen geschreven. Als eerbetoon aan die scherpzinnige, soms wat mopperende Amsterdammer, werd zijn eerste Overpeinzing uit 1975 nog eens gepubliceerd in NRCWEEKEND in juni 2016. Aangezien deze eerste overpeinzing voor een groot deel is gewijd aan zijn ervaring met het houden van een fuchsia en zijn strijd met witte vlieg wil de redactie u dit niet onthouden.

Overpeinzingen Een kamerplant heeft mij tot massamoordenaar gemaakt, en dat is als volgt in zijn werk gegaan. Het zal nu ongeveer twee jaar geleden zijn dat ik mij een fuchsia aanschafte, een gewas in een pot, bloeiend, goed in het blad en stevig van stam. Aanvankelijk liep alles bevredigend, maar na verloop van een paar weken werd de plant steeds triester: een gevolg van aantasting door een bepaald gedierte, een soort vliegje en zijn larven.

Over Montags geboorte doen twee verhalen de ronde. Hoflands versie: het was een noodgreep, nadat een columnist van het Algemeen Handelsblad, Nico Scheepmaker, uit protest was opgestapt omdat hij een stukje over de kroonprinses niet wilde aanpassen, zoals adjuncthoofdredacteur Hofland hem had gevraagd. Een vervanger bleek echter niet te vinden, dus liet de "assistent van de hoofdredacteur" zich "door zijn schrijfmachine leiden" en schreef hij het stuk dat begint met de zin "Een kamerplant heeft mij tot massamoordenaar gemaakt". Ondertekend: S. Montag. Het andere, waarheidsgetrouwere verhaal is dat Montag al eerder debuteerde en wel in 1973, bij een bespiegeling die door niemand anders dan Hofland geschreven kan zijn. Hij tekende met Samuel Montag, de enige keer dat hij zijn voornaam gebruikte. Korte tijd later dook hij nog eens op, als auteur van een herdenkingsstuk over A.P. Scheltema, de voormalige eigenaar van een legendarisch journalistencafé in Amsterdam waar Hofland graag kwam. Over één ding bestaat geen twijfel. Het pseudoniem is ontleend aan de Britse handelsbank Samuel Montagu & Co., waarvan Hofland een advertentie had gezien. Montag wordt, schreef Hofland, "gedreven door de reconstructie van zijn jeugd en de triestheid van het vergaan van de tijd". Hij voorspelde een tragisch einde in een ziekenhuis maar daar is het (voor beiden) niet van gekomen. Hoflands alter ego is, zoals hij al voorspelde, vermoedelijk in het niets opgelost, "ergens onderweg van de ene straathoek naar de andere".

20

Automatisch kiest men in een dergelijk geval voor de plant en tegen het dier. (Bij de tegenstelling tussen gras en koe bijvoorbeeld is het precies andersom.) Raadpleging van een deskundige leerde dat de bespuiting met een bepaald mengsel van zeepsop en spiritus weldra geen levende larf of vlieg op het blad zou overlaten. Een rigoureus middel, want ook de plant werd hierdoor zichtbaar aan de rand van de afgrond gebracht. Geen sier meer voor de vensterbank zijnde, werd ze naar een hoek van de tuin gedeporteerd. Maar o wonder! De steen die door de tempelbouwers… In ieder geval deden regen en zon hun heilzame werk, en hoewel vliegjes de fuchsia bleven kwellen, was het dieptepunt voorbij. Toen de winter aanbrak, verdween het gedierte en ik haalde de plant in huis, op zolder, in een vertrek waar ik regelmatig kom. Dode onderdelen werden gesnoeid, en andere takken die ik nadelig voor een eventuele groei achtte, sneed ik, na langdurig beraad met mijzelf, ook af. In het voorjaar kwam de beloning voor de trouw die ik mijn fuchsia betoond had. Overal verschenen uitspruitsels en begon fris jong groen blad te groeien. Een hartverwarmend schouwspel. Aan de vliegen dacht ik niet meer. Tot op een morgen het eerste gedrochtje, van van God weet waar, was teruggekeerd om zijn heilloos werk voort te zetten. Ik hield mijn sigaar onder het blad waarop het had plaatsgenomen, zo dat het vrijwel in de dunne rooksliert verdween. Het insect schoot omhoog en stortte onmiddellijk daarna levenloos neer. De eerste gesneuvelde van het seizoen. Wat lag er nog in het verschiet?


Ik onderzocht het uitwendig nog ongeschonden kadavertje, eerst met een vergrootglas, vervolgens onder een eenvoudige microscoop. Wat ik zag was geen pretje. De vlieg heeft een spookachtig aanzien. De trijpen vleugels zijn spierwit en het achterdeel van het lichaam dat een vettige indruk maakt, heeft dezelfde kleur. Insectenpoten zijn ons zoogdieren toch al vreemd en vervullen ons met xenofobe weerzin. Dit doet ook de kop die is uitgerust met grote zwarte ogen. Zo mogelijk nog meer afkeer wekt echter de larf (als het hierna te beschrijven creatuur tenminste de larf is). Zij is aanmerkelijk kleiner dan de vlieg en met het blote oog slechts waarneembaar als een ongestructureerd puntje. Maar de microscoop leert anders. Vermoedelijk hebben we hier te doen met een van de meest vraatzuchtige onder de miniatuurmonsters, waaronder een fuchsia te lijden kan hebben. Het dier is ovaal en voorzien van een aantal met weerhaken beklede poten. Ook met een speldenpunt, die er onder de lens uitziet als het uiteinde van een heipaal, valt deze onophoudelijk doorvretende larf niet van zijn plaats te duwen. En dan te bedenken dat er dikwijls tientallen op één blad zitten. Godgodgod.

den, hopen de kadavers zich op, want rusteloos planten de vliegen zich voort, en even rusteloos worden ze vermoord. Door mij, de dierenvriend! Na iedere massamoord was ik mijn handen. In de Memoirs of Hecate County beschrijft Edmund Wilson het lot van iemand die een vijver had waarin hij, voor het plezier van beide partijen, eenden kweekte. Toen vestigde zich een roofschildpad in het water, die de eenden aan een poot naar beneden trok en opat. De man kocht een geweer en beschoot de schildpadden, maar

De relatie tussen vlieg en larf is mij niet duidelijk. Zijn ze twee fasen in dezelfde metamorfose? De vlieg legt eieren, dat is bekend. Daaruit kruipen nieuwe ondieren die zich vervolgens weer tot vliegen transformeren. Maar hoe, waar en wanneer, en trouwens óf de larf in een vlieg verandert, dat zijn raadsels waarvan de oplossing mijn geduld te boven gaat. Voor mij volstaat de wetenschap dat ze vijanden van de fuchsia zijn, en dus ook de mijne. Maar wat te doen? Herwigs Praktische Tuin-Encyclopaedie, tweede druk, 1949, waarin dit parasietendom als ‘witte vlieg’ of ‘motluis’ bekendstaat, meldt dat een scheut tetrachloormethaan op een lap nog het meest belovend is, maar dan moet de eigenaar van de geteisterde plant een gasdichte kist in huis hebben. Zo praktisch als Herwig zich vindt, is hij dus niet. Maar als de nood het hoogst is! Zou het succes hebben als ik de ‘motluis’ eens persoonlijk te lijf ging? Zo gedacht zo gedaan: ik nam een blad tussen duim en wijsvinger en drukte meteen al zes vliegen tegelijk dood. Hierdoor aangemoedigd begon ik de andere bladeren te behandelen, en weldra waren op deze wijze meer dan tweehonderd vijanden omgekomen en als stofjes neergedwarreld. Nu verzon ik allerlei listen om het dodenaantal te kunnen opvoeren. Zo leerde ik met behulp van gordijn en leeslamp de invalshoek van het licht te veranderen, waardoor ik grote aantallen insecten ontdekte die zich tot dan in de schaduw verborgen hadden gehouden. Met één streek van mijn duim herschiep ik hele larvenkolonies in knekelvelden. Complete families werden op zondagmorgen aan hun ontbijt door de dood verrast. Onder de fuchsia, wier voortbestaan nu onverbrekelijk met het mijne is verbon-

Foto: www.plantsome.nl

zijn schot was niet opgewassen tegen het tempo van hun voortplanting. Bovendien begon het toenemende aantal gesneuvelde dieren hem te hinderen. 'Kook er soep van', zei hij tegen zijn vrouw. Het was uitstekende soep, die ook door zijn gasten werd geprezen. ‘Die moet je inblikken’, zei een van hen. Ook dit gebeurde, en zo werd hij van eendenredder tot schildpaddensoepfabrikant. Altijd weer zijn het de perversies van onze toewijding die ons overvallen, waardoor we al te gretig capituleren, en die onze zwakke onschuld reddeloos vermoorden. S. Montag. Uit: NRCWEEKEND, Zaterdag 25 juni & zondag 26 juni 2016.

21


Product of Holland CCV De appels en peren zijn geplukt. Onze bijen zijn ingewinterd op hun al jarenlange standplaats bij de "Appelenburg", een gemengd boomgaard- en sierteeltbedrijf in Buitenkaag. Voor het eerst haalden die bijen maar net genoeg om zichzelf te bedruipen en als er geen ruime suikergift voor de winter was verstrekt, zou het voorjaar 1917 "einde oefening" zijn. Toch beweren onze weerkundigen dat 2016 een te warm jaar was en ik wil ze echt niet verdenken van het promoten van de angst voor meer dan 2 graden Celcius in deze eeuw met al het daarmee gepaard gaande onheil.

Fuchsia 'Peter Rijkoort'

Foto: H.J. de Graaff

Het afgelopen groeiseizoen mag dan warmer dan normaal geweest zijn: onze fuchsia's deed het geen goed. Het voorjaar bleef te koel en het zomerweer was zo wisselend dat je haast niet meer wist of het nu zomer, herfst of lente was. Kortom, de meeste fuchsia's bloeiden laat en minder. Bij mij ging de bloemschermen vormende

22

pantrihybride 'Nectarine' het best met de klimaatomstandigheden om. Ze bloeide als eerste en nu, begin november, staat het eind van de haast onuitputtelijke schermen nog in volle bloei. In de laatste Fuchsiana zag ik dat onze redactievoorzitter mijn oude, uit mijn zicht verdwenen veredelingscollega Arend Moerman bezocht. Arend kwam er wat later bij, maar was meteen aardig op de hoogte van het klappen van de zweep. Hij vertelde mij eertijds dat dat kwam door Product of Holland. Voor mij zal hij altijd verbonden blijven met 'Windhapper' met de lange kelkbladen en 'Impala' met de lange bloembuis, zaken waar hij kundig op selecteerde. Jammer dat hij zijn latere aanwinsten voor zichzelf houdt, maar ik heb er op onze leeftijd begrip voor. Dat brengt me op de drempel van het Nieuwe Jaar, terugdenkend aan mensen die ik mocht ontmoeten en in het speciaal mijn oude helaas overleden vrienden Liesbeth en Peter Rijkoort. Weinigen van ons hebben zoveel inzet getoond voor de NKvF en in het bijzonder voor de UTC. Veel van de beschrijvingen voor eerst de Computer/Determinatiegroep en later voor de Beschrijvingsgroep werden door hen, vaak in het gezelschap van Rie Dekker, gemaakt. Van die beschrijvingen profiteert, ook door het wegvallen van Leo Boullemier, de hele fuchsiawereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik met de twee toenmalige steunpilaren van de beschrijvingsgroep, Sigrid van Schaik en Martien Soeters, tijdens de Vriendendag 2015 in Utrecht een plan besprak voor een eerbetoon aan Liesbeth en Peter. Hoewel naar veel voor de vereniging belangrijke mensen (alle voorzitters) fuchsia's vernoemd zijn, was deze eer beide werkers nooit ten deel gevallen. Met Liesbeth is dat nu gelukt door de cultivar met het NKvF nummer 5001. De fuchsia 'Peter Rijkoort', die nummer 0001 zou krijgen, is inmiddels wel in omloop maar niet genomineerd en er bestaat twijfel of dat nog zal gebeuren. Het gaat hier om een aanwinst van Hans van Aspert uit een zelfbestuiving van F. triphylla x F. fulgens Rubra Grandiflora. Dat de keuze als postuum eerbewijs aan Peter op deze plant is gevallen kan ik me voorstellen. Als u bijgaande foto ziet, zult u dat begrijpen. Ik blijf hopen dat het goedkomt. Voor de stap over de drempel naar 2017 wens ik u, speciaal de harde werkers voor onze mooie liefhebberij, een gelukkig en gezond jaar met een wat standvastiger klimaat voor onze fuchsia's. Lisse 1 november 2016.

H.J. de Graaff.


Snoeien van planten vaak ondergewaardeerd

Vaak hoor je aan het eind van het seizoen: de planten snoeien, dan in de kas en klaar, en dan eindelijk rust. Ikzelf vind dat snoeien een kunst is en ik heb veel geleerd van anderen. Eigenlijk moeten we spreken over vormgeven, waarbij de basis een stek is, want om te kunnen snoeien moet je eerst iets hebben om te snoeien. Toppen en snoeien zijn de basis van een mooie plant. Als men dit niet goed doet zie je de gevolgen later. Maak onderscheid in hangers, struikjes en kroonboompjes. Ik zal proberen ze stuk voor stuk te behandelen. Bepaal bij de stekken wat je ermee wilt doen. Hangers: Hangers, opgebouwd uit jonge stekken, hebben mijn voorkeur. De grond is nog los en voedselrijk en je ziet geen oude takken. Deze planten ogen ook altijd mooier dan oude hangers. Bepaal naargelang de groeikracht van de stekken het aantal stekken dat je in de pot wilt zetten. Als basis bv. een Deense pot. Van kleinbladige planten met enkele bloemen zou ik minimaal 10 stekken en van een grootbladige plant met dubbele bloemen 6 stekken in de pot zetten. Zet ze zeker 5 cm van de rand van de pot, dit met het oog op het snoeien. Begin hier als het mogelijk is eind februari mee in de kas. Top de stekken na elk bladpaar en herhaal dit tot begin of half mei. Wil je deze planten bewaren, snoei ze dan in het najaar terug tot aan de eerste ogen die ontstaan zijn na de laatste keer toppen. Bewaar je de plant nogmaals, snoei in het najaar weer terug tot aan de eerste ogen van de Foto 1 'Jaspers Marieke' takken die weer zijn uitgelopen na het snoeien van het jaar ervoor. Foto 1: dit is een 5 jaar oude half hanger ‘Jaspers Marieke’. Ik heb hem in het midden bewust wat hoger gehouden, dit geeft een wat vollere plant. Een tip: jonge planten die nog nooit overwinterd hebben willen nog wel eens doodgaan in de winter. Snoei deze jonge planten al half september, er ontstaan dan nog jonge uitlopers. Laat het blad zitten, zet ze op een lichte plek in de kas, het liefst op een tafel of schap dan zal de plant niet in rust gaan, waardoor overwinteren veel makkelijker gaat. Dit heet Foto 2 groen overwinteren. Wel luchten als dat mogelijk is, anders ontstaat er botrytis (grauwe schimmel). Zorg wel dat ze ziektevrij zijn en geen roest en ongedierte hebben wanneer ze de kas in gaan. Struikjes: Hier geldt eigenlijk hetzelfde voor als bij de hangers. Je kunt één stek gebruiken, maar het is ook goed mogelijk om drie stekken zeer dicht tegen elkaar te zetten, je hebt dan sneller een wat forsere plant. Voor het snoeien en overwinteren gelden de zelfde regels als bij hangers om mooie bossige planten te krijgen. Gebruik opgaande soorten. Zie foto 2: de linkerplant is een middelsnelle groeier, de rechterplant is een plant met korte internodiën (ruimte tussen de bladparen). Zelf laat ik deze planten het eerste jaar nooit bloeien, deze investering verdien je het volgende jaar dubbel en dwars terug!

23


Kroonboompjes:

Foto 3

Het kiezen van een cultivar. Zelf heb ik de ervaring dat je van een halfhanger als ‘Janske Vermeulen’ (zie de 12 jaar oude plant op foto 3 en 3a), of cultivars die tussen half-hang en opgaand in zitten (foto 4 en 4a, “Jaspers Pink Pipes” van 3 jaar oud) de mooist kroonboompjes kunt maken die jaren meegaan. De kroon blijft bij deze cultivars veel platter dan bij echte opgaande soorten, waardoor je de onderkant van de kroon niet ziet. Cultivars met korte internodiën die goed vertakken hebben uiteraard de voorkeur. Je begint met een stek en als het mogelijk is met een stek die drie bladeren per bladpaar heeft. Begin hiermee in januari of februari. Ikzelf zet de stek in de

Foto 3a

woonkamer voor het raam, je hebt dan al een grotere voorsprong t.o.v. dezelfde stek die je in de kas zet. Bepaal de hoogte. Houd er rekening mee dat na de eerste keer toppen er nog een kroon op komt van ongeveer 10 tot 20 cm, afhankelijk van de stek die je gebruikt. Denk ook aan de potmaat die mede bepalend is voor de totale hoogte, bv. als de plant onder een schap komt te staan in de winter. Na de eerste keer toppen gelden dezelfde regels als bij hangers en struikjes. Verwijder de zijtakjes maar niet de bladeren van de stam. Ook deze boompjes laat ik het eerste jaar nooit bloeien. Als je dit aanhoudt wordt de hanger, het struikje of de kroon van een kroonboom elk jaar maar 1 tot 1,5 cm groter. Dit voorkomt dat ze te veel ruimte in de kas innemen. Om echt mooie struikjes of kroonboompjes te krijgen zou je deze het eerste jaar niet moeten laten bloeien, maar elke keer na een bladpaar weer moeten toppen. Als je 6 keer alle uitlopers topt ontstaan er 64 takjes. Als de plant zo de kas ingaat (met blad), en je topt in het voorjaar nog een keer alle uitlopers heb je 128 takje waar bloemen aan komen. Het blad aan de stam van de kroonboompjes laten zitten.

Foto 4a Foto 4

Oude hangers, struiken en kroonbomen: Snoei deze terug tot aan één bladpaar van de uitgelopen takken na het snoeien het jaar daarvoor. Zijn deze bladeren er afgevallen dan zie je altijd nog de ogen waar de bladeren gezeten hebben (zie foto 5).

Foto 5

24

Mocht er een tak doodgegaan zijn probeer dit gat dan op te vullen met jonge uitlopers van de naastgelegen takken. Op foto 6 is mooi te zien waar het eerste bladpaar zit bij een jonge uitloper. Dit zijn de kleine blaadjes dicht bij het uitlooppunt.

Foto 6


Foto 7

Foto 7: ‘Jaspers Lightning’ 5 jaar oud; op foto 7a dezelfde plant gesnoeid, en foto 8: ‘Checkerboard’ 30 jaar oud. Foto 8a de plant gesnoeid voor de winterberging.

Foto 7a

Foto 8

Foto 8a

Oude lelijke struiken of kroonbomen vernieuwen: Doe dit rigoureus, knip alle ontsierende takken weg tot vlak bij de stam (foto 9 en 9a). De beste tijd hiervoor is april of mei als de groei er weer goed in zit. Wees niet bang dat de plant niet meer uitloopt; het is maar zelden dat dit niet gebeurt. Broes de afgeknipte takken de eerste week twee keer per dag nat. Top de uitlopers na elk bladpaar en ga hier mee door tot de plant de kas weer ingaat. Laat al het blad zitten en zet de plant op een lichte plaats. Je hebt dan een jaar geen bloemen aan de plant maar het jaar erop wel weer een mooie plant.

Foto 9

Foto 9a

Nog enkele opmerkingen en tips. Als de planten zijn gesnoeid en de labels nagekeken zijn, is het raadzaam om ook eens te kijken of er dood hout in de plant zit. Meestal zit er meer dood hout in de plant dan je verwacht, na elke keer snoeien ontstaat er een stukje dood hout.

Foto 10

Meestal kan dat geen kwaad maar foto 10 laat zien wat toch de gevolgen kunnen zijn. Hier zat een dode tak. Dat gat of die beschadiging kan de plant wel aan maar het is wel een zwakke plek, die problemen kan geven als er veel wind staat. Foto 11 laat zien wat er gebeurt als je losse schors laat zitten, hier is dus geen tak afgescheurd maar is de schors losgegaan Deze plekken moeten wel behandeld worden. Ten eerste moet al het zachte hout wegkrabd of weggesneden worden, waarna er een behandeling moet plaatsvinden met een

Foto 11

schimmelwerend middel. Dit enige malen herhalen; zorg ervoor dat de wonden goed kunnen opdrogen. Alle foto’s zijn genomen eind oktober, begin november. Heeft u vragen? Mail mij gerust, dan bel of mail ik u terug, e-mail: hvan.aspert@ziggo.nl. Hans van Aspert, november 2016.

25


Nu we in deze periode wat minder druk zijn met onze fuchsia's, is het nu het moment om via het menu-item Forum die vraag te stellen die ons eigenlijk al lang bezig houdt. Het menu-item Forum is de plek waar we elkaar digitaal ontmoeten. Inloggen is wel noodzakelijk. Met het lidnummer en wachtwoord is er een mogelijkheid om de vraag bij dit item te stellen. Klik hier op het item Forum. Het onderstaande Forum-item opent zich.

Lidnummer en Wachtwoord Er kan gekozen worden uit een heel scala van forumcategorieĂŤn (zie afbeelding)

Zie de tabbladen, klik er maar eens op: Index (is nu actief), Recente onderwerpen (pas geplaatste), Nieuw onderwerp (bericht plaatsen), Mijn onderwerpen (uw geplaatste berichten) en Zoeken.

Klik op dit kleine driehoekje en alle ForumcategorieĂŤn worden zichtbaar.

26


Klik op het onderwerp Stekken en Planten. Hier staan de vragen en eventueel de bijbehorende antwoorden.

Zelf een vraag stellen? Dat gaat als volgt: klik op het tabblad Nieuw onderwerp

Categorie: kies Stekken en Planten of een andere categorie.

Kies hier het Onderwerp: b.v. Belichting najaarsstekken. Type hier uw vraag, antwoord of opmerking. Eventueel vergezeld met een toevoeging of bijlage(n).

Klik op Voorbeeld om te zien hoe het bericht er uit ziet. Tevreden? Klik dan op Toevoegen, het bericht wordt geplaatst en is zichtbaar voor andere vrienden van de Fuchsia.

De websitecommissie, Gerrit Koerselman.

27


Fuchsia’s in Aquarel - 93

‘HeRi Trevally’

Aat van Wijk

Buiting (Ned.) 2008 AFS nr. 6934

Afstamming: ‘Roesse Lupus’ x ‘Maxima’s Baby’ Opgaande fuchsia met schotelvormig bloemen. Geschikt om te kweken als een struik met stevige takken. Het best in gefilterd licht. ‘HeRi’ gebruikt als stalnaam is samengesteld uit de voornamen van de kweker en zijn partner. ‘Trevally’ is een forse oceaanvis. 28


Regiobladen en regionieuws 'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 3: Verslag ledenvergadering 19 maart 2016. Agenda najaarsledenvergadering 15 oktober 2016. Bestuurslid gezocht. Cursus fotografie. Verslag van het nazomer-fuchsia-floralia-festival op 3 september 2016. Facebookpagina "fuchsiavriendenregiofriesland". Verslag open tuinen 2016. Verslag reisje op 3 augustus 2016.

'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 4: Activiteitenkalender. Effectieve Micro-Organismen (EM). Verslag open dagen Floralia Borne. Verslag tuinentocht 2016. Iets over Salland. Doe uw planten een jas aan voor de komende winter.

'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid Gelre) nr. 6: Uitnodiging bijeenkomst op 12 november 2016 met lezing over het veredelen van fuchsia's door Gerard Rosema. Agenda 2017. Verslag bijeenkomst op 3 september 2016. Mooie maar dodelijke bloemen 4: Rhododendron. Verslag landelijke wedstrijden op 10 september 2016. Kies de juiste snoeimethode bij elke fuchsia-groep door Hans van Aspert. Verslag bezochte open tuinen. Bloembollen voor luie? tuiniers. Vogels in de tuin deel 20: Boomklever.

'Fuchsia Weelde' (Regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 4: 12 november lezing door Hans Verberne over de streekdracht. Verslag bijeenkomst 17 september 2016. Verslag stekkenwedstrijd. De winterberging. Koken met Leo. 'De Gieter' (Regio 11, Noord Holland Midden) nr. 4: Agenda 2016/2017. Verslag dagtocht op 23 juli 2016. Verslag open dagen Hofgeest. Uitslag wedstrijdplanten 2016. Verslag september bijeenkomst.

'Rijnlands regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 6: Najaarsbijeenkomst 5 november 2016. Verslag nazomerbijeenkomst en viering 30-jarig bestaan op 20 augustus 2016. Aktiviteitenkalender 2016-2017.

't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 3: In Memoriam Ger Jansen. Uitnodiging najaarsbijeenkomst op 29 oktober 2016. Beschikbaarstellen planten/stekken door de leden aan de vereniging. Show regio 19 in Bergambacht. Open tuinen een enorm succes. Markten in de Hoeksche Waard in 2016. Verslag stekkenruilbeurs op 29 april 2016. Verslagen en foto's markten Klein Profijt (11 juni 2016) en Groei en Bloei (27 augustus 2016). Fotocollage biologische markt bij het museum De Duinhuisjes in Rockanje. Verslag najaarsbijeenkomst op 31 oktober 2015.

'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 3: Uitnodiging ledenbijeenkomst op 17 oktober 2016. Op bezoek bij Ton van Heusden. Lezing Kees Spek op 13 juni 2016 'Fuchsia van stek tot stam'. Uit de oude doos. Bij mij in kas en tuin deel 1 door A.B. Bremer. Ineke's (tuin)dagboek.

'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 21: Verslag Boerendag op 3 september 2016. Verslag stekkenkeuring op 17 september 2016. Programma 2017. Fuchsia's met mooie bessen.

'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 3: Verslag contactmiddag op 18 juni 2016. Agenda najaarsvergadering 4 november 2016. Verslag busreis naar Emsflower. Verslag open tuindagen 2016. Verslag fietstocht op 20 augustus 2016. Verslag contactmiddagen en open tuinen. 25 jaar Fuchsiakoerier.

29


Kalender December 2016 17

Regio 6, Oost Gelderland. Kerstmiddag.

Januari 2017 07 13 14 14 14 14 14 14 16 16 21 21 21 28

Regio 7, Veluwe. Nieuwjaarsreceptie. Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie. Regio 1, Friesland. Nieuwjaarsreceptie. Regio 8, Zuid-Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst. Regio 9, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsreceptie. Regio 11, Noord Holland Midden. Nieuwjaarsreceptie. Regio 18, Delfland. Nieuwjaarsbijeenkomst. Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsreceptie. Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie. Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie m.m.v. conferencier Karel v.d. Kate. Regio 3, Drenthe. Nieuwjaarsreceptie. Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst. Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Nieuwjaarsreceptie. Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst.

Februari 2017 11 25

Regio 7, Veluwe. Lezing over de natuur van Noorwegen en cultuur van ItaliĂŤ door de heer Wim Zondag. Regio 11, Noord Holland Midden. Potgronddag.

Maart 2017 04 04 10 11 11 13 18 18 18 25 25

Regio 9, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering. Regio 25, De Kempen. Stekcursus (onder voorbehoud). Regio 25, De Kempen. Voorjaarsvergadering. Regio 11, Noord Holland Midden. Jaarvergadering. Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering. Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering. Regio 3, Drenthe. Algemene ledenvergadering. Regio 8, Zuid-Gelre. Jaarvergadering. Regio 18, Delfland. Jaarvergadering. Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering. Regio 17, Rijnland. Algemene ledenvergadering.

April 2017 01 08 22 29

NKvF. Ledenraadsvergadering in Eemnes. Regio 9, Noord-Holland Noord. Uitstapje naar kwekerij v.d. Velde en Tinnegieterij. Regio 7, Veluwe. Lezing (onder voorbehoud). Regio 11, Noord Holland Midden. Stekkenmarkt.

Mei 2017 13 13 15 17 20 20

30

Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt. Regio 25, De Kempen. Contactmiddag-stekkenruil. Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst. Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken. Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt. Regio 9, Noord-Holland Noord. Laatste bijeenkomst voor de zomer.


Juni 2017 17

Regio 8, Zuid-Gelre. Barbecue.

Juli 2017 15 29

Regio 17, Rijnland. Tuinentocht. Regio 3, Drenthe. Tuinentocht.

Augustus 2017 19

Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten bij de fam. Moes in Diever.

September 2017 09 16 23

NKvF, Vriendendag in Heerde. Regio 9, Noord-Holland Noord. Stekkenkeuring. Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsvergadering.

Oktober 2017 07

Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.

November 2017 11

Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst. - Advertentie -

Fuchsia’ s & Pelargonium s voor een bij zonder assortim ent 3600 soor t en Spek Fuchsi a’ s 350 soor t en Pel ar goni ums eenj ar i ge zomer bl oei er s zomer bl oemenpl ukt ui n gr oenwor kshops voorgr oepen

Plantenshow in Geuren en Kleuren 11 t/m 15 j uli 2017(10.00 tot 17.00 uur)

Cat al ogus 2017 met ni euwe Fuchsi a’ s en Pel argoni ums, verkri j gbaardoor€6, 95 overt e maken op I BAN: NL31RABO0154673951

Openingstij den: 4 mrtt / m 30 j uni 1j ul it / m 28 okt

ma t / m za

9. 00 t ot12. 00 uur 13. 00 t ot17. 00 uur

wo,do vr ,za

9. 00 t ot17. 00 uur

Koni ngsdag,Hemel vaar t sdag en 2e Pi nkst er dag open van 11. 00 t ot17. 00 uur

4 maart2017 aanvang Fuchsi a en Pel argoni um verkoop Bor chgr aver weg 3a |8181RW Heer de |Tel .0578695727 www. kweker i j vander vel de. nl|i nf o@ kweker i j vander vel de. nl

31


'Creiler Flora'

Foto: Dominicus Bergsma


Fuchsiana 2016 nr 6 december (webversie)