Page 1

/i

rv,t

/o.y'.'

./ yc,..2.iri .i _

PATVIRTINTA LietuvosRespublikos kulturosministro 2013m. sausio8 d. isakymuNr. {V-5

NACIONALINIO KAUNO DRAMOS TEATRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. NacionalinisKauno dramosteatras(toliau vadinama- Teatras)yra biudZetinelstaiga,kurios paskirtis yra aukSdiausiumeniniu lygiu organizuoti profesionalaus scenos meno (spektakliq, koncertqir (ar) kitq meno programq) kurim4 ir vie54atlikim4. Pagal scenosmeno rflSi SisTeatras yra dramosteatras. 2. Teatro savininkasyra valstybe. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija yra LietuvosRespublikoskultlros ministerija (toliau vadinama- Kultlros ministerija). 3. Teatras yra vieSasisjuridinis asmuo, turintis nuostatus,antspaud4su savo pavadinimu, s4skaitasbanke. 4. Teatras turi

interneto svetaing www.dramosteatras.lt, kurioje nurodomas Teatro

pavadinimas, teisine forma, buveind, kodas bei registras,kuriame kaupiami ir saugomiduomenys apie Teatr4. 5. Vie5i prane5imai skelbiami Teatro interneto svetaineje.Pagal informacijos turini vie5i praneSimai taip pat gali buti skelbiami leidinyje ,,Valstybds Zinios" ir Sio leidinio priede ,,InformaciniaipraneSimai". 6. Teatro veikla grindZiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinemissutartimis, Europos S4jungosteisesaktais, Lietuvos Respublikosciviliniu kodeksu 12in.,2000,Nr.74-2262), LietuvosRespublikosbiudZetiniqistaigq istatymu1Zin., t9O| Nr. 1042322;2010,Nr. 15-699),LietuvosRespublikosteatrqir koncertiniqistaigqistatymu(zin,2004, Nr. 96-3523), kitais istatymais, Lietuvos RespublikosVyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos kultflrosministro isakymais,Siaisnuostataisir kitais teisesaktais. 7. Teatrobuveinesadresas:Laisves al.7l, Kaunas.

II. KULTfTROS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA

8. Kultlros ministerija: 8.1. tvirtina ir keidia Teatronuostatus; 8.2. priima i pareigasir i5 jq atleidZiaTeatrogeneralinidirektoriq;


ir

h

PATVIRTINTA LietuvosRespublikos kulttrosministro 2013m. sausio8 d. isakymuNr. fV-5

NACIONALINIO KAUNO DRAMOS TEATRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. NacionalinisKauno dramosteatras(toliau vadinama- Teatras)yra biudZetineistaiga,kurios paskirtis yra auk5diausiu meniniu lygiu organizuoti profesionalaus scenos meno (spektakliq, koncertq ir (ar) kitq meno programq) kurim4 ir vie54 atlikim4. Pagal scenosmeno r[Si Sis Teatras yra dramosteatras. 2. Teatro savininkasyra valstybe. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija yra LietuvosRespublikoskult[ros ministerija (toliau vadinama- Kulturos ministerija). 3. Teatras yra vie5asisjuridinis asmuo, turintis nuostatus,antspaud4su savo pavadinimu, s4skaitasbanke. 4. Teatras turi

interneto svetaing www.dramosteatras.lt, kurioje

nurodomas Teatro

pavadinimas, teisine forma, buveind, kodas bei registras,kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Teatr4 5. Vie5i praneSimaiskelbiami Teatro interneto svetaineje.Pagal informacijos turini vieSi prane5imai taip pat gali bfiti skelbiami leidinyje ,,Valstybes Zinios" ir Sio leidinio priede ,,InformaciniaipraneSimai". 6. Teatro veikla grindZiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinemissutartimis,Europos Sqjungosteisesaktais, Lietuvos Respublikosciviliniu kodeksu

(Zin., 2000,Nr. 74-2262),LietuvosRespublikos biudZetiniqistaigqistatymu12in, 1995,Nr. 1042322;2010, Nr. 15-699), LietuvosRespublikos teatryir koncertiniq Nr. istaigqistatymu12in.,2004, 96-3523),kitais istatymais,LietuvosRespublikosVyriausybesnutarimais,LietuvosRespublikos kultDrosministroisakymais, Siaisnuostatais ir kitaisteisesaktais. 7. Teatrobuveinesadresas: Laisvesal.7I. Kaunas.

II. KULTUROS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA

8. Kultiiros ministerija: 8.1. tvirtina ir keidia Teatronuostatus: 8.2. priima ipareigas ir i5 jq atleidiiaTeatro generalinidirektoriq;


2 8.3. priima sprendirn4del Teatrobuveinespakeitimo; 8.4. priima sprendimqdel Teatroreurganizavimoar likvidavimo; 8.5. priima sprendim4del Teatrofilialo steigimoir jo veiklos nutraukimo; 8.6. skiria u atleidLralikvidatoriq arbasudarolikvidacine komisij4 ir nutraukiajos igaliojimus; 8.7. nustatoTeatrui didZiausiEleistin4pareigybiqskaidiq; 8.8. gali nustatytiTeatrui privalomasveiklosuZduotis; 8.9. sprendZiakitus teisesaktqjos kompetencijaipriskirtusklausimus. Punktopakeitirnai; Nr. fV-44. 2U3-A122. Lin..Nr. l0-446

III. TEATRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. PagrindindTeatro veiklos sritis- profesionalusscenosmenas. 10.Teatroveiklostikslai: 10.1. savo veikla bei jame dirbandiq klrybiniq darbuotojq kolektyvq kurybine veikla auk5diausiumeniniu lygiu pristatlti i5kiliausiusnacionalinesmeninesklrybos laimejimus,puoseldti, pletoti ir skleisti Lietuvos kultur4, formq ir Zanrq ivairove kfrybi5kai interpretuotiir perteikti pasauliokulturq laimejimus.kurti Siuolaikiniomenotradicijas; 10.2. sudarl.ti s4lygastalentingiemsjauniems ir pripaZintiemsLietuvos bei pasaulioscenos meno k0rejamsir atlikejamspristatytisavoklryb4 Teatromeno programose; 10.3. uztikrinti visavertg Saliesmenindskultfros sklaid4 Salyje ir uZsienyje.formuoti Salies meninâ‚Źskulturos ivarzd1,pristatantuZsienioSalysenacionalinesscenosmeno laimejimus; 10.4.ugdyti. formuoti ir tenkinti visuomenesporeikiprofesionaliamscenosmenui. 11. Teatras,igyvendindamassavoveiklostikslus,atlieka Siasfunkcijas: 11.1. kuria ir vie5aiatlieka spektaklius,kitas literatlros, menoprogramas; 11.2. organizuoja Lietuvos ir uZsienioscenosmeno kuriniq pristatym4 visuomeneiir kitus meno ir kultlros renginius; programas; I 1.3. vykdo edukacines 11.4. rengia gastrolesSalyjeir uZsienyje,visuomeneipristatydamasprofesionalqscenosmen4; I 1.5. dalyvaujaSaliesir tarptautiniuoserenginiuose,programose; 11.6.atliekakitasteisesaktuosenustatvtas funkciias.

IV. TEATROTBISESIR PAREIGOS


-) 12.Teatras.atlikdanrassavofunkcijas.turi teisE: 12.1. pasirinkti kurr"bines veiklos krlptf . kur-vbinius darbuotojus" atlikejus. autorius ir repeftuar4,atitinkantijo veiklos tiksius: 72.2. savaranki5kainustat-v1i bilietq. kitq teikiamq mokamq paslaugqkainas.ikainius.tarifus. i5skyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos istatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuojavalstybear EuroposS4fungosteisesaktai; 12.3.lsigti ilgalaiki ir trumpalaikiturt4,sudarytisutartis,prisiirnti isipareigojimus: 12.4. gautipajamasi5 turto nuomosir paslaugqteikimo; 12.5.pletoti kurybinius ry5iussu Lietuvosir uZsieniovalstybiqpartneriais; 12.6. leisti bei platinti mokamusir nemokamusinformaciniusleidinius. garso,vaizdo ira5us, susijusiussu Teatro veikla; 12.7. gamtnti dekoracijas, kostiumus ir kit4 rekvizit4. reikaling4 spektakiiq ir kitq meno programqsceniniamigyvendinimui; 12.8.platinti mokamusir nemokamusgaminiussu Teatroatributika; 12.9, teises aktq nustaty.tatvarka isigyti autoriq turtines teisesi ktrinius, uZsakytiklrinius ir juos vie5ai atlikti; 12.10.sudaryti ekspertqkomisijasTeatroktrybines ir ukinesveiklos klausimamsnagrineti; 12.II. gautiparam4. 13.Teatras,igyvendindamas savotikslus,privalo: 13.1. vykdyti Siuosenuostatuose nurodyt4veikl4; 13.2.teisesaktq nustatl.tatvarkateikti Juridiniqasmenqregistrotvark)'tojui duomenisapie Sio registroobjektus: 13.3.vykdyti isipareigojimuspagalsudarytassutartis; 13.4.KultDrosministerijosnustatytatvarkaatestuotik[rybinius darbuotojus; 13.5. teikti Kult[ros ministerijai ir kitoms teises aktq numat]toms institucijoms veiklos ir finansines ataskaitas ; 13.6. teikti Kult[ros ministerijai tvirtinti Teatroperspektyvinesir sezonindskrJrybinesveiklos programas; 13.7.naudoti i5 Lietuvos RespublikosvalstybesbiudZetogaunamasleSastik Siuosenuostatuose nurodytiemstikslams igyvendinti; darbuotojqdarbos4lygas. 13.8.uZtikrintiZi[rovq saugum4ir saugias teisesir pareigas. 14. Teatrasgali tureti kitasteisesaktqnumatytas

V. TEATROVEIKLOS ORGANIZAVIMAS


-* 15. Teatrui vadovauja Teatrogeneralinisdirektorius,kuri LietuvosRespublikosdarbokodekso (Zin.- 2002.Nr. 64-2569) ir kitq teisesaktq nustaty.ta tvarka konkursobudu ! pareigaspriima ir i5 jr+ atle\dLiakuitlros rninistras. Teatro generalinisdirektorius yra tiesiogiai pavaldusir atskaitingas kult[rosministrui. Punktopakeitimai: N r . i v - 4 4 " 2 0 t 3 - 0 1 - 2 2z. i n . . N r . 1 0 - 4 4 6

16. Teatro veikla organizuojamaremiantis kultlros ministro patvirtintomis sezonindmisir perspektyvinemis kDrybines veiklos programomis bei metiniais veiklos planais, rengiamais vadovaujantisStrateginio planavimo metodika,patvirtinta Lietuvos RespublikosVyriausybes2002 m. birZelio6 d. nutarimuNr. 827 12in.,z0oz,Nr. 57-2312;2010,Nr. 102-5279). 17. Teatro generalinisdirektoriustvirtina Teatroadministracijosstruktlr4 ir pareigybiqs4ra54, nevir5ydamasKulturos ministerijosnustatytodidZiausioleistino pareigybiqskaidiaus. Punktopakeitimai: Nr. {V-44,20 I 3-01-22, Zin.,Nr. 10-446

18. Teatro generalinio direktoriaus ir darbuotojq darbo santykius ir darbo apmokejim4 reglamentuojaDarbo kodeksas,Teatrqir koncertiniqistaigq istatymas,5ie nuostatai,darbo tvarkos taisyklesir kiti teisesaktai. Punktopakeitintai: Nr. |V-44. 2013-0t-22.Zin..Nr. 10-446

19. Teatro generalinisdirektorius: 19.1.vadovauja Teatrui, organizuojajo darb4,uZtikrina Teatro tikslq igyvendinim4,nustatytrl funkcijq atlikim4, pavestquZdaviniqvykdymq; 19.2. uLtlkrina, kad Teatro veikloje butr+laikomasi istatymq, kitq teisesaktq ir Siq nuostatq reikalavimq; 19.3. priima i pareigasir atleidZiai5 jq darbuotojus,juos skatinabei skiria jiems drausmines nuobaudas; nustatotarnybiniusatlyginimusir priedus; 19.4.tvirtina darbuotojqpareigybiqapra5ymus, 19.5. tvirtina Teatro darbo tvarkos taisykles. kitus vidaus administravimotvarkomuosius dokumentus; vie5ojosektoriausatskaitomybes 19.6.garantuojapagal LietuvosRespublikos istatymE(Zin., 2007,Nr. 77-3046) teikiamq ataskaitqrinkiniq ir statistiniqataskaitqteisingum4;


5 1g.7.uZtikrinaracionalq ir taupr-1 leSqbei turto naudojim4.veiksming4Teatrovidauskontroles r'

I

srstemos sukflrrm4.los veikim4ir tobulinimq: 19.8.uZtikrina, kad Teatrofinansiniaiisipareigojimainevir5ytqjo finansiniqgalimybiq; 19.9.pasira5osutar1is,informaciniusirkitusdokumentus; 19.10.pagal kompetencij4priima isakymusir kontroliuojajrl vykdym4; 19.11. teises aktq nustatyta tvarka atstovaujaTeatrui visose valstybes ir savivaldybiq institucijoseir istaigosebei kiroseinstitucijose; I9.I2. vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq jarn nustatytas funkcijas bei Kulturos ministerijos pavedimus. Punktopakeirimai: Nr. iv-44. 2013-01-22, \in.,Nr. 10*446

VI. MENO TARYBOS SUDARYMAS. JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

20. Teatredvejq metq laikotarpiuisudaromakolegiali patariamojobalsoteisEturinti 7-11 nariq menotaryba,kurios sudeti,Teatrogeneraliniodirektoriausteikimu, tvirtina kulttros ministras.Meno tarybosdarbo reglament4tvirtina Teatrogeneralinisdirektorius. Punktopakeitimai; Nr. [V-44, 20t3 -01-22,Lin.,Nr. I 0-446

2l. I Teatro meno taryb4 ieina visuotiniamedarbuotojq susirinkime iSrinkti nariai. Meno tarybos nariais gali btrti patvirtinti iSkiliausiSaliesteatro ir kitq sridiq menininkai. mokslininkai, meno kritikai, visuomenâ‚Źs atstovai.Kult[ros ministerija i meno taryb1 skiria savo atstov4.Meno tarybainegali vadovauti Teatro generalinisdirektorius. Punktopakeitimai: Nr. [V-44, 2013-01-22,Zin.,Nr. 10-446

22.Meno taryba: 22.1. vertina Teatro sezonines ir perspektyvineskDrybines veiklos programas bei jq Teatrogeneraliniamdirektoriui; igyvendinimorezultatusir teikia rekomendacijas 22.2. aptaria naujausius pastatymus,Teatro kDrybinei veiklai reikSmingaskitas meno programasir teikia pasiDlymusdeljq menineskokybesir prieZiDros; 22.3. svarstoTeatro gastroliqplanusir repertuar4; 22.4. telkra sillymus del Teatrok[rybiniq darbuotojqatestavimo; 22.5. svarstokitus Teatro generaliniodirektoriauspateiktusklausimus.


Punktopakeitimai: Nr {V-44, 2Afi-Abz2,ain.,Nr. 1G446

23. Meno taryba i5 savo nariq i5sirenkapirminink4. Meno tarybos pirmininkas orgiinizuoja meno tarybos darbq ir atsako uZ jos veiklq. Meno tarybai negali vadovautiTeatro generalinis direktorius Punktopakeitimai Nr. {V-44, 2}fi -01-22,zin.,Nr. 10-446

24. Meno tarybos sekretoriumiskiriamasTeatrodarbuotojas.Meno tarybossekretoriustvarko meno tarybosdokumentus,protokoluoja posedZius. jeigu jame dalyvaujane mahiaukaip pusenariq.Meno 25. Meno tarybosposedisyra teisetas, tarybos posedZiuosegali dalvvauti kiti asmenys,jei svarstomuklausimu meno tarybapripaZista tikslinga i5klausyti Siq asmenqnuomongir pasiulymus. 26. Meno tarybos sprendimaipriimami atviru balsavimu,paprastaposedyjedaiyvaujandiqjq nariq balsq dauguma ir iforminami posedZioprotokolu,kuri pasira5omeno tarybospirmininkas ir sekretorius, 27. Jeigumeno tarybos narys atliekasavopareigasnetinkamaiarbadel pateisinamqprieZasdiq tinkamai jq atlikti negali, jis Teatro generaiinio direktoriaus sprendimu atSaukiamasarba atsistatydinakadencijai nepasibaigus,o i jo viet4 Teatro generaliniodirektoriausteikimu kultfiros ministrasskiriakitq nari. Punktopakeitimai: Nr. f V-44, 2013-01-22.Zin..Nr.t0-446

28. Jeigu nepasibaiguskadencijaipasikeidiadaugiau nei 213 meno tarybos nariq, tvirtinama naujameno tarybos sudetisnaujaikadencijai. 29. Meno tarybos nario kadencijqskaidiusneribojamas.

VII. TEATRO TURTAS IR LESOS

30. Teatrui priklausantis turtas nuosavybesteise priklauso valstybei. Teatras5i turt4 valdo, naudojair juo disponuojateisesaktq nustatytatvarka. 31. Teatrole5q Saltiniaigali bflti: 3 1.1. valstybesbiudZetoasignavimai: 31.2.kitosteisetaigautosieSos.


VI[.

VIDAUS ADMINISTRAVIMO

KONTROLE

32. Teatras teikia Kulturos ministeriiai ir kitoms teises aktq numatytoms institucijoms veiklos

33. Teatrasteikia finansines ir biudZetovykdymo ataskaitasteisesaktq nustatytatvarka. 34. Teatro finansindsveiklos kontrolg LietuvosRespublikosteisesaktq nustatytatvarka vykdo Lietuvos Respublikosvalstybeskontroleir kitos institucijos. 35. Teatrovidaus audit4 atliekaKultlros ministerijosVidaus audito skyrius.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Teatras gali b[ti pertvarkytas arba baigti savo veikl4 Lietuvos Respublikos istatymq nustatytatvarka.

Kult0rosministras

$ar{inasBirutis

20/3. o 2-/ L

Nacionalinio Kauno dramos teatro nuostatai  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you