Page 70

@[m_djWbj_`Z P[[h ^e][aehj_d] š Aehj_d]X_`X[a[dZ[ X[Zh_`l[d[dm_da[bi š =[[dfkdj[d cWWh[khe¼i

WIJ VERZETTEN BERGEN VOOR U

'  Aeef_[jiX_`[[dlWdZ[Z[[bd[c[dZ[ X[Zh_`l[d[dbWWj`[DWj_edWb[IfehjfWip_[d$ @[ah_`]jZWWhX_`aehj_d]Z_[c[j[[d][ijehj mehZjef`[ifehjfWij[]e[Z$

( C[bZ`[WWdefmmm$dWj_edWb[ifehjfWi$db$ DWWWdc[bZ_d]akd`[`[ifehjfWij[]e[Z X[ij[Z[d[dfheÄj[h[dlWdWbb[leehZ[b[d

Specialist in bergsportverzekeringen

Z_[Z[DWj_edWb[IfehjfWi`[j[X_[Z[d^[[\j$

) @[ifehjfWij[]e[Zakd`[X_`leehX[[bZ X[ij[Z[dWWd`[Yedjh_Xkj_["ifehjWhj_a[b[d" ]e[Z[Ze[b[de\`[akdj^[jel[hcWa[ddWWh `[[_][dXWdah[a[d_d]$

W.A. HIENFELD B.V. Postbus 75133 Telefoon Telefax E-mail

1070 AC Amsterdam 0031(0)20 - 5 469 469 0031(0)20 - 6 427 701 info@hienfeld.nl

mmm$dWj_edWb[ifehjfWi$db

Voor informatie: Koninklijke NKBV te Woerden.

32-HL408-advertenties 64

02-09-2008 15:59:38

Hoogtelijn september 2008  

Hoogtelijn is het enige allround klim- en bergsporttijdschrift van Nederland, van en voor leden! Hoogtelijn verschijnt 5 keer per jaar en bi...

Hoogtelijn september 2008  

Hoogtelijn is het enige allround klim- en bergsporttijdschrift van Nederland, van en voor leden! Hoogtelijn verschijnt 5 keer per jaar en bi...

Advertisement