Page 1

MONITORING RADA V L A D E KANTONA 10 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2013.GODINE

Centri civilnih inicijativa (CCI) je bosanskohercegovačka nevladina, neprofitna organizacija, koja radi na razvoju civilnog društva diljem Bosne i Hercegovine. Misija Centara civilnih inicijativa jeste promicanje i poticanje aktivnog sudjelovanja građana u demokratskim procesima i jačanje kapaciteta organizacija i pojedinaca kako bi uspješnije rješavali probleme u zajednicama diljem Bosne i Hercegovine.


SADRŽAJ UVOD ...................................................................................................................................................... 3 POLITIČKI KONTEKST................................................................................................................................ 3 STVARANJE PREDUVJETA ZA EFIKASAN RAD (KLJUČNI DOKUMENTI) ........................................................ 4 PRORAČUN KANTONA 10 ZA 2013. GODINU ........................................................................................ 4 PROGRAM RADA ................................................................................................................................. 5 RAD VLADE U PRVOM KVARTALU 2013. GODINE ..................................................................................... 7 OBIM ODRŽANIH SJEDNICA .............................................................................................................. 7 ODNOS VLADE I SKUPŠTINE ........................................................................................................... 10 PRISUSTVO ČLANOVA VLADE SJEDNICAMA .................................................................................... 11 PREGLED RADA MINISTARSTAVA ................................................................................................... 12 PRIMANJA ČLANOVA VLADE .................................................................................................................. 15 ZAKLJUČCI ............................................................................................................................................. 16 PREPORUKE ........................................................................................................................................... 18 DODATAK: Zaključak Skupštine o Izvješću o Izvršenoj reviziji financijskih izvješća Proračuna Kantona 10 za 2011.godinu: ..................................................................................................................................... 19


UVOD Izvješće o monitoringu rada Vlade Kantona 10 za razdoblje od 01.01. – 31. 03. 2013.godine, daje presjek rezultata rada ove institucije u prvom kvartalu 2013.godine, te je ponovno fokusirano na odgovornost Vlade Kantona 10 prema javnosti BiH. Kvartalno izvješće o monitoringu rada Vlade Kantona 10, koje je pred vama, je fokusirano na analiziranje rada Vlade kao tijela, ali i pojedinačnog učinka i odgovornosti svakog od članova Vlade. Glavni parametri kojim smo se vodili pri kreiranju ovog izvješća su podatci prikupljeni iz zapisnika sa sjednica i službene web stranice Vlade, CCI-eva izvješća o monitoringu iz prethodnih razdoblja, podatci Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za upošljavanje, kao i napisi iz medija. Ovo izvješće predstavlja nastavak nastojanja Centara civilnih inicijativa (CCI) da, kontinuiranim praćenjem i periodičnim izvještavanjem, javnosti omogući uvid u rad institucija vlasti i iste učini odgovornijim u obavljanju svojih obveza.

POLITIČKI KONTEKST Nakon skoro dvogodišnjeg iščekivanja na formiranje vlasti u Kantonu 10, vrlo brzo se uvidjelo da je ista formirana na interesnim, a ne programskim principima, što se pokazalo već i u prvom kvartalu tekuće 2013.godine, jer je došlo do određenog „nesporazuma“ između koalicijskih partnera vezano za nepoštivanje prethodno potpisanog Sporazuma. Naime, na 14.sjednici Vlade Kantona 10 od 31.01.2013.godine, ministri iz SNSD-a (Željko Rujević, Anka Papak-Dodig i Darko Horvat) su se izjasnili da »zbog nepoštivanja potpisanog Sporazuma neće, na navedenoj sjednici i na budućim sjednicama, sudjelovati u radu Vlade u smislu izjašnjavanja i odlučivanja, sve dok se ne ispoštuje navedeni Sporazum”. Detalji navedenog Sporazuma nisu navedeni kroz zapisnike sa sjednica Vlade, no u medijskim napisima, koji su se objavili cca. mjesec dana nakon što su I zastupnici SNSD-a odbili sudjelovati u radu Skupštine, navodi se izjava zastupnika Slaviše Mihajlovića, koji je pobliže obrazložio o čemu se radi: “Mi smo u sklopu vladajuće koalicije inzistirali na rješavanju Zakona o šumama što je za nas vitalni nacionalni interes, bolji položaj o raspodjeli sredstava u svim općinama kantona, decidan i korektan dogovor o uposlenjima pri javnim poduzećima gdje bi svi trebali biti jednako zastupljeni i sporazum s Kliničkom bolnicom u Banja Luci, gdje bi se imala bolja i kvalitetnija zdravstvena zaštita.“ Tako je još jednom nespremnošću na neophodni kompromis onemogućen politički dogovor između vladajuće koalicije, što je dovelo do značajnog usporenja rada kako Vlade, tako i Skupštine.


STVARANJE PREDUVJETA ZA EFIKASAN RAD (KLJUČNI DOKUMENTI) PRORAČUN KANTONA 10 ZA 2013. GODINU Iako je već tijekom rujna 2012.godine prilikom rasprave o Proračunu za 2012.godinu od strane zastupnika u Skupštini Kantona 10 istaknuta potreba da se barem Proračun za 2013. godinu usvoji u zakonskom roku, Proračun za 2013.godinu nije usvojen do kraja 2012.godine. Naime, Vlada je na svojoj 11.sjednici (od 17.12.2012.g) na Dnevni red stavila razmatranje prednacrta Proračuna Kantona 10 za 2013.godinu, međutim, ministar financija, Branko Ivković, je Vladi obrazložio kako su pristigli zahtjevi proračunskih korisnika i kako su u ukupnom zbiru veći za nekih 8 milijuna KM, te je predložio da se korisnicima, koji su probili Smjernice ekonomske I fiskalne politike Kantona 10, vrate zahtjevi na doradu, i da Vlada ne raspravlja o prednacrtu Proračuna za 2013.godinu1 već da se usvoji Odluka o privremenom financiranju za razdoblje siječanj-ožujak 2013.godine, te da se ista uputi u skupštinsku proceduru. Navedena Odluka je usvojena na 14.sjednici Skupštine Kantona 10 (od 21.12.2012.g). Međutim, i prvi kvartal 2013.godine je prošao bez usvojenog Proračuna, čime su vlasti ovog Kantona još jednom pokazali krajnju neodgovornost spram, ne samo proračunskih korisnika, već i svih građana ovog Kantona, koji, bez jednog od temeljnih dokumenata, odnosno tzv. »žile kucavice« svake razine vlasti, teško mogu vjerovati, a kamoli očekivati bilo kakav skori napredak i razvoj ionako osiromašenog Kantona. Vlada je nacrt Proračuna za 2013.godinu, kao i Zakon o njegovu izvršenju, usvojila i uputila u skupštinsku proceduru tek 31.01.2013. godine, nakon čega je iste usvojila i Skupština na svojoj sjednici od 19.02.2013.godine, a Vlada unatoč tome, u prvom kvartalu nije uspjela izraditi prijedlog Proračuna, te isti dostaviti Skupštini na razmatranje. Naime, prijedlog Proračuna za 2013.godinu je trebao biti razmatran na sjednici Vlade od 18.03.2013.godine, međutim, rasprava o istome je odgođena jer je ministar Branko Ivković iznijeo zahtjeve koji su pristigli za uvrštavanje u Proračun za 2013. godinu. Nakon izlaganja ministra Ivkovića ministri su davali prijedloge po resorima, govoreći o uštedama i načinu ušteda, te o potrebama branitelja, poljoprivrednika, socijale, povratnika itd. Na koncu rasprave zaključeno je da se o Proračunu još jednom raspravi na stranačkom sastanku uz sudjelovanje i

1

Na svojoj 14. sjednici, održanoj 31.01.2013.godine Vlada Kantona 10 je razmatrala i usvojila nacrt Proračuna Vlade Kantona 10 za 2013. godinu u iznosu od 69.212.457 KM i nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna za 2013. godinu, te su isti upućeni u skupštinsku proceduru.


predstavnika Skupštine Kantona 10 u petak 22. ožujka 2013. godine. 2 Kada je riječ o samom nacrtu Proračuna, zastupnici su imali brojne primjedbe i konkretne prijedloge za izmjene na isti, te su također istakli da je iznos od planiranih 69.212.457,00 KM »prenapuhan«, te da bi navedeni iznos trebao biti mnogo manji, osobito ako se uzme u obzir činjenica da je stanje u gospodarstvu iznimno loše (što je u konačnici bilo i vidljivo kroz diskusiju, koja se razvila na tematskoj sjednici o gospodarstvu u Kantonu3). Ono što se može istaknuti kao pozitivno u nacrtu Proračuna jeste činjenica da su se prihodi od javnih poduzeća i eksploatacije prirodnih resursa uvećali za 263,14% u odnosu na 2012.godinu, te sada ukupno iznose 1.000.000,00 KM. U svakom slučaju, tek kada na skupštinske klupe dođe prijedlog Proračuna za 2013.godinu, bit će vidljivo jesu li napravljene neke od ključnih izmjena na istome, a koje su bile predložene od strane skupštinskih zastupnika.

PROGRAM RADA Iako su sva ministarstva svoje programe rada dostavile u prvom kvartalu na razmatranje Vladi, ista u izvještajnom razdoblju nije usvojila i uputila u skupštinsku proceduru vlastiti Program rada za 2013.godinu. U nastavku prenosimo datume razmatranja pojedinih programa rada ministarstava na sjednicama Vlade. Kao što je vidljivo, Ministarstvo unutarnjih poslova je prvo (31.01.) dostavilo svoj Program rada na Vladu. Ministarstvo: Ministarstvo financija

Datum dostavljanja Programa rada na sjednicama Vlade: 13.03.2013.

Ministarstvo gospodarstva

27.02.2013.

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

27.02.2013.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

13.03.2013.

Ministarstvo unutarnjih poslova

31.01.2013.

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa

13.03.2013.

Ministarstvo pravosuđa i uprave

13.03.2013.

13.03.2013.

Tabela1: Datumi dostavljanja Programa rada na sjednice Vlade od strane ministarstava Iako su i sama ministarstva najodgovornija za kasno kreiranje programa rada i dostavljanje na Vladu sa zakašnjenjem od par mjeseci, odgovornost svakako snosi i predsjednik Vlade, koji je po Poslovniku o

2

Vlada je prijedlog Proračuna Kantona 10 za 2013.godinu, te Zakon o njegovu izvršenju usvojila tek na svojoj 17.sjednici (30.04.2013.), te ih je nakon toga uputila u redovnu skupštinsku proceduru. 3 Ista je održana 14.03.2013.godine.


radu odgovoran da „(...) osigurava pravovremeno izvršenje planova, programa rada i zaključaka Vlade, osigurava primjenu ovog poslovnika i drugih akata Vlade i unapređuje unutarnju organizaciju i rad Vlade“.4 Kada je riječ o samoj metodologiji kreiranja i sadržaju Programa rada »stare« Vlade proteklih godina, praksa je bila da je svako ministarstvo po vlastitom nahođenju kreiralo izgled i sadržaj svog Programa rada. Tako su npr. neka ministarstva jasno precizirala i taksativno pobrojala mjere/aktivnosti i rokove za usvajanje/obavljanje istih, te su jasno razdvojili normativno-pravne akte od ostalih aktivnosti, dok su npr. određena ministarstva samo narativno pobrojala neke aktivnosti na kojima, citiramo, „bi se trebalo raditi“ u tijeku jedne godine, bez jasno preciziranih naziva i rokova za usvajanje/obavljanje istih. Ministarstva uglavnom nisu razdvajala one mjere koje će se realizirati unutar ministarstava od onih koje će se dostaviti Vladi Kantona 10 na usvajanje. Tako je program rada Vlade uglavnom predstavljao skup programa rada svih ministarstava sa kratkim osvrtom predsjednika Vlade u kojem je uglavnom isticao neke od aktualnih problema u kantonu i neke od mjera/aktivnosti koje će se provoditi u tijeku godine, a koje su se našle u programima rada pojedinačnih ministarstava. Ovakav vid kreiranja programa rada, bez jasno preciziranih mjera/aktivnosti i rokova za usvajanje istih, onemogućava Vladi da sustavno planira i prati realizaciju planiranih aktivnosti, s ciljem poboljšanja vlastite učinkovitosti i općenito stanja u Kantonu 10, te također onemogućava javnost da dobije precizan uvid u rad vlasti, čime se dovodi u pitanje transparentnost rada istih. No, tek kada integralni tekst Programa rada »nove« Vlade za 2013.godinu dođe na skupštinske klupe, vidjet ćemo je li ova Vlada unijela neke inovacije i pozitivne iskorake u kreiranju i sadržaju vlastitog programa. Za sada jedino što možemo konstatirati jeste da i ova Vlada, baš kao i prethodna, probija vlastite rokove kada je riječ o donošenju Programa rada. Godina

2007.

2008.

2009.

2010.

Datum usvajanja Programa rada od strane stare i nove Vlade

05.07.

27.05.

28.05.

11.03.

2011. 2012. 2013. ---

---

Tabela 2: Datumi usvajanja programa rada od 01.01. 2007.- 31.03. 2013. godine

4

Narodne novine Hercegbosanske županije , Poslovnik o radu Vlade Hercegbosanske županije, br. 3, 1997.godina, čl. 9., str. 86.

---


RAD VLADE U PRVOM KVARTALU 2013. GODINE OBIM ODRŽANIH SJEDNICA Vlada Kantona 10 je u prvom kvartalu održala ukupno 6 sjednica (2 izvanredne i 4 redovne, od kojih je jedna održana u dva nastavka). Članovi Vlade su na navedenim sjednicama, sumarno, zasjedali nešto manje od dva osmosatna radna dana, odnosno preciznije 15 sati i 25 minuta. Po sjednici je realizirano u prosjeku oko 11 točaka dnevnog reda, o kojima su, u prosjeku, članovi Vlade raspravljali oko 2 sata. Ovdje svakako moramo napomenuti, da su članovi Vlade, izuzev rada na sjednicama Vlade angažirani i u svojim resornim ministarstvima, u okviru kojih također obavljaju svoje redovne dužnosti. Rb r 1 2 3 4 5 6 7

Datum

R.br. sjednice

04-012013 11-012013 31-012013 27-022013 13-032013 18-032013 18-032013

Tip Izvanredna

3

2

Planirano mjera 2

13

Redovna

4

4

3

3

3

00:12

14

Redovna

12

12

11

12

12

01:15

15

Redovna

22

22

21

24

24

03:47

16

Redovna početak Redovna nastavak Izvanredna sjednica Ukupno:

22

22

22

22

22

05:35

12

12

11

11

9

04:20

1

1

1

1

1

00:01

76

75

71

75

73

15:25

Prosječno:

10,8

10,7

10,1

10,7

10,4

02:12

1

16 2

Planirano točaka

Realizirano točaka

Razmatrano mjera 2

Realizirano mjera 2

Trajanje 00:15

Tabela: Pregled sjednica Vlade u prvom kvartalu 2013.godine

Od ukupno 75 razmatranih mjera u prvom kvartalu 2013.godine, 72 su usvojene/primljene k znanju, 1 nije usvojena, a za 2 mjere se rasprava odgodila.5 Status mjere/akta

Usvojeno/primljeno k znanju

Nije usvojeno

Odgađa

se

Ukupno

rasprava 72

1

2

75

Tabela: Status razmatranih mjera u prvom kvartalu 2013.godine

-Vlada Kantona nije usvojila Odluku o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-2-1728/13 od 22. veljače 2013. godine i odobravanju Studije o opravdanosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Glamoč na lokaciji Bundina Kosa.

5

Za pregled svih mjera, molimo posjetite: http://vlastibih.com/2013/#


Rasprava je odgođena za prijedlog Proračuna Kantona 10 za 2013.godinu, te za prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna Kantona 10 za 2013.godinu. Naime, ministar Branko Ivković je na sjednici iznijeo zahtjeve koji su pristigli za uvrštavanje u Proračun za 2013. godinu. Nakon izlaganja ministra Ivkovića ministri su davali prijedloge po resorima, govoreći o uštedama i načinu ušteda te o potrebama branitelja, poljoprivrednika, socijale, povratnika itd. Na koncu rasprave zaključeno je da se o Proračunu još jednom raspravi na stranačkom sastanku uz sudjelovanje i predstavnika Skupštine Kantona 10. U nastavku smo pružili pregled realiziranih mjera na sjednicama Vlade prvom kvartalu 2013.godine:

Dijagram: Pregled usvojenih mjera na sjednicama Vlade u prvom kvartalu 2013.godine

Najveći broj realiziranih mjera u prvom kvartalu se odnosi na odluke (31%), koje se uglavnom tiču kadrovske politike (imenovanja, razrješenja i sl.) ili operacionalizacije proračunskih sredstava. Zakoni čine oko 10% realiziranih mjera na sjednicama Vlade. Po jedan zakon je predložen od strane Ministarstva financija, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, te Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a po dva zakona od Ministarstva pravosuđa i uprave, te Ministarstva unutarnjih poslova. Naime, radi se o sljedećim zakonima: R.br.

Naziv zakona

Predlagač

Pregled dešavanja na sjednicama

Aktualni status zakona

Vlade i Skupštine 1.

Zakon o izvršavanju proračuna za 2013.godinu

Ministarstvo financija

31-01-2013 - Vlada Kantona br.10 Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno - ; 19-02-2013 - Skupština Kantona br.10 - Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno -;

U proceduri


18-03-2013 - Vlada Kantona br.10 Prijedlog - Odgađa se rasprava - ; 2.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije

Ministarstvo rada, zdravstva,

28-12-2012 - Vlada Kantona br.10 -

socijalne skrbi i prognanih

Prednacrt - Primljeno k znanju - ;

U proceduri

27-02-2013 - Vlada Kantona br.10 Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno - ; 3.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama Kantona 10

Ministarstvo

unutarnjih

poslova

27-02-2013 - Vlada Kantona br.10 Prijedlog - Usvojeno - Utvrđeno - ;

U proceduri

09-04-2013 - Skupština Kantona br.10 - Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno -; 4.

Zakon o oružju i streljivu Kantona 10

Ministarstvo

unutarnjih

poslova

13-03-2013 - Vlada Kantona br.10 Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno - ;

U proceduri

09-04-2013 - Skupština Kantona br.10 - Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno -; 5.

Zakon o namještenicima i državnim službenicima Hercegbosanske županije

Ministarstvo

pravosuđa

i

uprave

17-12-2012 - Vlada Kantona br.10 Prednacrt - Primljeno k znanju - ;

U proceduri

13-03-2013 - Vlada Kantona br.10 Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno - ; 09-04-2013 - Skupština Kantona br.10 - Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno 6.

Zakon o sudskim pristojbama Hercegbosanske županije

Ministarstvo

pravosuđa

i

uprave

17-12-2012 - Vlada Kantona br.10 Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno - ;

U proceduri

19-02-2013 - Skupština Kantona br.10 - Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno -; 13-03-2013 - Vlada Kantona br.10 Prijedlog - Usvojeno - Utvrđeno - ; 09-04-2013 - Skupština Kantona br.10 - Prijedlog - Vraćeno na doradu - ; 7.

Zakon o šumama Kantona 10

Ministarstvo

poljoprivrede,

vodoprivrede i šumarstva

29-03-2010 - Vlada Kantona br.10 Prednacrt - ; 13-03-2013 - Vlada Kantona br.10 Nacrt - Usvojeno - Utvrđeno 09-04-2013 – Skupština Kantona br.10 - Nacrt Usvojeno - Utvrđeno - ;

U proceduri


ODNOS VLADE I SKUPŠTINE Od ukupno 8 mjera, koje je Vlada uputila u skupštinsku proceduru u izvještajnom razdoblju, skupština je razmatrala i usvojila 3 mjere (36%), dok su 4 mjere, koje su od strane Vlade upućene u skupštinsku proceduru 13.03., usvojene na 17.sjednici Skupštine, koja nije obuhvaćena izvještajnim razdobljem, a održana je 09.04.2013.godine. Jedino nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti kantona 10, koji je u skupštinsku proceduru od strane Vlade upućen 27.02., još uvijek nije razmatran od strane Skupštine. Navedeno govori da Vlada još uvijek priprema i usvaja veoma skroman broj ključnih mjera, koje dalje upućuje na usvajanje u Skupštinu, no, možemo reći, da Skupština uglavnom dobro prati intenzitet rada Vlade. Ono što ovdje svakako treba spomenuti jeste i odgovornost same Skupštine, koja je izabrala ovu Vladu i koja bi kao takva trebala pozvati Vladu na odgovornost i poduzeti aktivnosti na intenziviranju njenog rada (npr. kroz iniciranje donošenja zakona i drugih strateških dokumenata.) U izvještajnom razdoblju tako su usvojene sljedeće 3 mjera/akti, koje je Vlada dostavila na Skupštinu: -

Nacrt Proračuna Kantona 10 za 2013.godinu;

-

Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna Kantona 10 za 2013.godinu,

-

Nacrt Zakona o sudskim pristojbama Kantona 10, kojeg je Vlada u formi nacrta usvojila već 17.12.2012. godine i uputila u skupštinsku proceduru.

Kada je riječ o zastupničkim pitanjima i inicijativama, 6 zastupnika (24%) je ukupno postavilo 9 različitih pitanja na 15 institucija (neka od pitanja su istovremeno upućena na više institucija, te je stoga u donjoj tabeli naveden ukupan broj od 15 pitanja iako se u stvari radi o 9 pojedinačnih pitanja), te tako postotak dobijenih odgovora u izvještajnom razdoblju iznosi 20%. Upućeno na instituciju

Inicijative pokrenuto

Inicijative prihvaćeno

Pitanja postavljeno

Pitanja odgovoreno

Ne odgovoreno pitanja

Odgovori koji nisu zadovoljili zastupnike

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ministarstvo pravosuđa i uprave

0

0

3

1

2

1

0

0

2

0

2

0

Ministarstvo unutarnjih poslova

0

0

1

0

1

0

Ministrastvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Premijer Kantona 10

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

Skupština Kantona 10

1

1

0

0

0

0

Stručne službe Vlade

0

0

1

0

1

1

Ured za zakonodavstvo K 10

0

0

2

0

2

0

Vlada Kantona 10

0

0

3

0

3

1

Ukupno:

1

1

15

3

12

4

Tabela: Pregled broja upućenih inicijativa i zastupničkih pitanja (upućenih prema institucijama), te broj (ne)odgovorenih pitanja, odnosno (ne) prihvaćenih inicijativa u prvom kvartalu 2013.godine.


Kada je riječ o odnosu Vlade i Skupštine, ovdje svakako trebamo spomenuti i činjenicu da Vlada pored toga što ne pruža odgovore na sva pristigla zastupnička pitanja, ista se kontinuirano oglušuje na Zaključke Skupštine, kao i na obveze spram Skupštine koje proističu iz istih, kao što je riječ npr. o Zaključku Skupštine o Izvješću o izvršenoj reviziji financijskih izvješća Proračuna Kantona 10 za 2011.godinu, koji je Skupština usvojila 16.11.2012.godine na svojoj 13. redovnoj sjednici. Integralni tekst Zaključka nalazi se u Dodatku ovog izvješća. Nereagiranjem na ovakve i slične zahtjeve Skupštine, Vlada, odnosno izvršna vlast se ponaša ignorantski u odnosu na zakonodavnu vlast, koja ju je izabrala i kojoj je odgovorna za svoj rad. Međutim, dio odgovornosti za ovakvo stanje snosi i sama Skupština, koja bi u odnosu na Vladu trebala zauzeti „čvršći“ stav i inzistirati na dostavljanju svih traženih informacija, te istu podsjetiti na činjenicu da je Skupština „kontrolor“ rada Vlade, te da ona kako bira Vladu, tako je i smjenjuje.

PRISUSTVO ČLANOVA VLADE SJEDNICAMA Kao što je iz naredne tabele vidljivo, svi članovi Vlade su bili uglavnom prisutni na svim zasjedanjima u izvještajnom razdoblju: Član Vlade

Stranka

Ukupno zasjedanja6

Prisutan/a

Odsutan/a

Galić Petar

HDZ BiH

7

7

0

Gelo Petar

HDZ 1990

7

7

0

Hodžić Hikmet

SDA

7

6

1

Horvat Darko

SNSD

7

7

0

Ivković Branko

HDZ BiH

7

7

0

Lovrić Mario

HDZ BiH

7

7

0

Papak-Dodig Anka

SNSD

7

7

0

Rimac Nediljko

HDZ 1990

7

7

0

Rujević Željko

SNSD

7

6

1

Tabela: Prisustvo zasjedanjima u prvom kvartalu 2013.godine

6

Ovdje je navedeno 7 zasjedanja, a radi se o ukupno 6 sjednica Vlade od kojih je jedna održana u dva nastavka.


PREGLED RADA MINISTARSTAVA Kao što je iz narednog dijagrama vidljivo, 73% mjera na sjednicama Vlade u prvom kvartalu 2013. godine je predloženo od strane ministarstava, a one također čine i 74% svih usvojenih mjera/akata u ovom razdoblju.

Dijagram: Omjer ukupnog broja razmatranih i usvojenih mjera na sjednicama nove Vlade u prvom kvartalu 2013.godine u odnosu na broj predloženih mjera od strane ministarstava

Ostale mjere koje su usvojene na sjednicama Vlade u izvještajnom razdoblju se odnose na mjere pripremljene od strane drugih predlagača, kao što su npr. Stručne službe Vlade, Uprava za ceste, Uprava civilne zaštite I sl. U nastavku slijedi prikaz sa brojem mjera/akata koje je svako od ministarstava predložilo Vladi na usvajanje u izvještajnom razdoblju.

Dijagram: Prikaz broja predloženih mjera od strane ministarstava, te broja mjera koje su usvojene od strane Vlade na sjednicama u prvom kvartalu 2013.godine.


Kao što je iz prethodnog dijagrama vidljivo, Ministarstvo gospodarstva je imalo najveći udio predloženih mjera od strane ministarstava na sjednicama Vlade u izvještajnom razdoblju, odnosno 13 od 55 (24%), od kojih se većina odnosila na izvješća Povjerenstva za koncesije, kao i koncesijskih ugovora generalno. Ovdje svakako treba spomenuti da su pored nacrta Proračuna Kantona 10 za 2013.godinu čiji je predlagač Ministarstvo financija, ključni akti za poboljšanje kvalitete življenja građana u ovom Kantonu predloženi od strane: 1. Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih:  (nacrt) Zakona o zdravstvenoj zaštiti Kantona 10 Budući je stupio na snagu novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti F BiH u kolovozu 2010. godine, kojim su bitno drukčije regulirana mnoga područja i oblasti zdravstvene zaštite u odnosu na prethodna zakonska rješenja iz 1997. godine a sukladno kojima je i donesen Zakon o zdravstvenoj zaštiti Kantona 10 iz 2005. godine, pojavila se potreba da se kantonalni zakon u bitnim segmentima uskladi sa federalnim zakonom, imajući u vidu podijeljenu nadležnost između kantona i F BiH prema Ustavu F BiH. Ovim se zakonom uređuju načela, mjere, način organiziranja i provođenja zdravstvene zaštite, nositelji društvene skrbi za zdravlje stanovništva, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, te sadržaj, način obavljanja i nadzor nad obavljanjem zdravstvene zaštite na teritoriju Kantona 10. Za provođenje ovog Zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva u Proračunu Kantona 10. Investicijska ulaganja u zdravstvene ustanove i financiranje ustanova iz sredstava osnivača, ovisit će od proračunskih mogućnosti Kantona, te će se odvijati na način kako je to realizirano i prethodnih godina.

2. Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: 

(nacrt) Zakona o šumama Kantona 10

Ustavni temelj za donošenje kantonalnog Zakona o šumama sadržan je u odredbama članka III 2.i) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kao i odredbama članka 15. i 26. Ustava Kantona 10. Međutim, Ministarstvo pravosuđa i uprave nije dalo Mišljenje na Zakon navodeći Presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koja se odnosi na donošenje Zakona bez ikakve konzultacije s jedinicama lokalne samouprave, te isto smatra da se to odnosi i na predloženi nacrt Zakona o šumama. Iako su se usvajanju navedenog nacrta Zakona protivili zastupnici iz SNSD-a I DNS-a, isti je i u formi nacrta usvojen i od strane Skupštine Kantona 10.


3. Ministarstva unutarnjih poslova: 

(nacrt) Zakona o sigurnosti prometa na cestama Kantona 10

Donošenje navedenog Zakona bilo je potrebno prije svega zbog harmonizacije zakonske regulative, ali i zbog financijskih razloga jer će sada prihodi iz ovog Zakona ići u kantonalni, a ne u državni proračun. 3. Ministarstva pravosuđa i uprave: 

(nacrt) Zakona o namještenicima i državnim službenicima Kantona 10

Radi se o jednom od ključnih zakona na razini kantona, kojim se regulira status namještenika i državnih službenika, interno i javno oglašavanje, stjecanje višeg stupnja naobrazbe, raspisivanje javnih natječaja za izbor službenika i namještenika, ispit općeg znanja, ocjenjivanje I vrednovanje istih I sl.

Za pregled svih mjera, koje su razmatrane na sjednicama Vlade Kantona 10 u izvještajnom razdoblju, molimo vas posjetite CCI web portal http://www.vlastibih.com/2013/ .


PRIMANJA ČLANOVA VLADE Na osnovu prosječnih mjesečnih primanja članova Vlade iz 2012.godine, izračunali smo da su članovi Vlade na ime plaća, paušala i ostalih naknada, građane ovog Kantona u prvom kvartalu 2013.godine koštali oko 82.000,00 KM7 (neto!). Prosječna primanja članova Vlade kreću se u iznosu oko 3.000,00 KM. U nastavku prenosimo tabelu prosječnih mjesečnih primanja članova Vlade Kantona 10: Član Vlade

Prosječna mjesečna primanja u KM

Nediljko Rimac

3.400

Horvat8*

3.600

Hikmet Hodžić

2.900

Petar Gelo

3.000

Anka Papak-Dodig*

3.000

Branko Ivković

3.000

Željko Rujević

3.000

Petar Galić

2.700

Mario Lovrić

2.700

Ukupno mjesečno

27.300

Darko

Tabela: Pregled prosječnih mjesečnih primanja članova Vlade

Kao što smo to u prethodnim izvješćima isticali, iznos primanja nositelja izvršne i zakonodavne vlasti nije sporan. Sporno je njihovo skromno zalaganje za poboljšanje kvalitete življenja u ovom kantonu, te skromno bavljenje ključnim i strateškim dokumentima, koji bi mogli riješiti neka od ključnih problema građana, kao što su npr. Strategija razvoja Kantona, Strategija zapošljavanja, Strategija ruralnog razvoja I sl.

7

Izračun napravljen na osnovu množenja ukupnog zbira prosječnih primanja članova Vlade sa brojem mjeseci u prvom kvartalu 2013.godine (27.300 KM x 3 = 81.900 KM) 8 Ministri Darko Horvat i Anka Papak-Dodig pored plaće i naknade za topli obrok, ostvaruju pravo i na naknadu za stanarinu, te naknadu za odvojeni život.


ZAKLJUČCI IAKO SE OČEKIVAO SNAŽNIJI „START“ NOVE VLADE U NOVOJ 2013.GODINI, ISTI SE NIJE DESIO Rad Vlade u prvom kvartalu, pored posvemašnje gospodarske krize i brojnih nagomilanih problema u Kantonu, dodatno je bio opterećen i neslogom među koalicijskim partnerima, što je također jedan od razloga zbog kojih ova Vlada, nije uspjela pravovremeno odgovoriti na potrebe građana ovog Kantona, te zajedno sa Skupštinom raditi na kreiranju pozitivnog gospodarskog okruženja i stvaranju nužnih preduvjeta za privlačenje investicija iz privatnog sektora. Vlada Kantona 10 je u prvom kvartalu održala ukupno 6 sjednica, na kojima su članovi Vlade, sumarno, zasjedali nešto manje od dva osmosatna radna dana. Od ukupno 75 razmatranih mjera u prvom kvartalu 2013.godine, 72 su usvojene, 1 nije usvojena, a za 2 mjere se rasprava odgodila. Najveći broj realiziranih mjera u pet mjeseci rada nove Vlade Kantona 10 se odnosi na odluke (31%), koje se uglavnom tiču kadrovske politike (imenovanja, razrješenja i sl.) ili operacionalizacije proračunskih sredstava. Zakoni (i to u formi nacrta) čine oko 10% realiziranih mjera na sjednicama Vlade. Ujedno, iako su ministarstva u prvom kvartalu na Vladu dostavila svoje programe rada za 2013.godinu, Vlada u izvještajnom razdoblju nije uspjela pripremiti i Skupštini dostaviti integralni tekst Programa rada Vlade za 2013.godinu. Vlada također nije na vrijeme uspjela izraditi prijedlog Proračuna Kantona 10 za 2013.godinu, te ga uputiti Skupštini na usvajanje. Odluka o privremenom financiranju za prva tri mjeseca 2013.godine je u vrijeme pisanja ovog izvješća9, već odavno istekla, a građani Kantona 10 i dalje čekaju na donošenje »ključnog dokumenta« za funkcioniranje cijelog Kantona. Kada je riječ o produktivnosti ministarstava, najproduktivnije je bilo Ministarstvo gospodarstva, koje je na Vladu dostavilo 13 mjera/akata, dok su ključne mjere/akti (njih 6,9%) od ukupnog broja svih usvojenih mjera/akata (pored nacrta Proračuna Kantona 10 za 2013.godinu) predloženi od strane Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih (nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti Kantona 10), Ministarstva unutarnjih poslova (nacrt Zakona o sigurnosti prometa na cestama Kantona 10), Ministarstva pravosuđa i uprave (nacrt Zakona o namještenicima i državnim službenicima Kantona 10), te uz određene kontroverze i nacrt Zakona o šumama Kantona 10, kojeg je pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Članovi Vlade su u prvom kvartalu, na ime plaća i drugih naknada, građane ovog Kantona koštali oko 82.000,00 KM neto.

9

Početak svibnja 2013.godine.


ODNOS VLADE I SKUPŠTINE UKAZUJE NA POTREBU INTENZIVIRANJA RADA I BOLJU KOORDINACIJU I S JEDNE I S DRUGE STRANE Od ukupno 8 mjera, koje je nova Vlada uputila u skupštinsku proceduru u izvještajnom razdoblju, skupština je razmatrala i usvojila 3 mjere. Navedeno govori da Vlada još uvijek priprema i usvaja veoma skroman broj ključnih mjera, koje dalje upućuje na usvajanje u Skupštinu. 6 zastupnika je ukupno postavilo 9 različitih pitanja na 15 institucija, od kojih Vlada, odnosno njene institucije nisu pružile odgovor u 80% slučajeva. Kada je riječ o odnosu Vlade i Skupštine, ovdje svakako trebamo spomenuti i činjenicu da Vlada, pored toga što ne pruža odgovore na sva pristigla zastupnička pitanja, ista se kontinuirano oglušuje i na Zaključke Skupštine, kao i na njene obveze spram Skupštine koje proističu iz istih. Nereagiranjem na ovakve i slične zahtjeve Skupštine, Vlada, odnosno izvršna vlast se stavlja u superioriran položaj u odnosu na zakonodavnu vlast, koja ju je izabrala na navedenu funkciju. No, ovdje još jednom moramo naglasiti da dio odgovornosti za ovakvo stanje snosi i sama Skupština, koja je ovu Vladu i birala, te bi ju isto tako i trebala pozvati na odgovornost. POTREBNE SU IZMJENE POSLOVNIKA O RADU VLADE Neke odredbe Poslovnika o radu Vlade Kantona 10 su nedorečene, odnosno nisu precizno formulirane kao npr. odredbe članka 17. u kojem se navodi da se godišnji program rada donosi “u pravilu” od početka kalendarske godine, što predstavlja jednu dosta nedorečenu formulaciju, te ostavlja prostor za slobodnu „interpretaciju“ do kada bi to program rada Vlade trebao biti najkasnije usvojen. Poslovnikom o radu nisu predviđene sankcije za kršenje obveza utvrđenih Poslovnikom.


PREPORUKE U skladu sa nalazima monitoringa potrebno je da:  se žurno na Skupštinu dostave prijedlozi mjera za poboljšanje stanja u gospodarstvu, te da se konačno započne s radom na projektima u cilju poboljšanja kvalitete života građana Kantona 10, te otklanjanju problema, koji su se nagomilali zbog 23-mjesečnog kašnjenja sa formiranjem izvršne Vlasti u Kantonu 10. U skladu s tim, u narednom razdoblju potrebno je intenzivnije raditi na donošenju zakona, strategija (primjerice Prostorni plan Kantona, Strategija razvoja Kantona, Strategija zapošljavanja, Strategija ruralnog razvoja I sl) i programa koji će značajnije utjecati na poboljšanje kvalitete života građana (primjerice u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, školstva, zapošljavanja, poljoprivrede i sl.), a u skladu sa nadležnostima kantonalnih vlasti.  se radi na boljoj koordinaciji rada između Vlade i Skupštine, te s tim u svezi da Vlada Skupštini dostavi sve traženo kroz Zaključak Skupštine od 16.11.2013. godine10, te da se zastupnicima redovno dostavljaju odgovori na postavljena zastupnička pitanja jer samo tako Vlada može pokazati da je spremna preuzeti odgovornost, ali i pokazati potrebnu razinu transparentnosti u svom radu.  se intenzivno nastavi pratiti stanje u oblasti koncesija, te kontinuirano izvještavati Skupštinu i javnost o efektima provedbe istih, a po potrebi održavati i periodične sastanke sa predstavnicima općina na čijem području se izdaju ugovori o koncesijama.  se kroz izmjene Poslovnika o radu, drugačije formulira obveza donošenja godišnjeg programa rada i smjesti na, mnogo logičniji, kraj prethodeće godine. Također, potrebno je definirati i određeni vid sankcioniranja za kršenje obveza utvrđenih Poslovnikom o radu;  se žurno usvoji Program rada Vlade za 2013.godinu, te da se isti kreira na način da se jasno preciziraju mjere (kao i rokovi za utvrđivanje istih u tijeku jedne godine), koje će u okviru normativno-pravne i informativno – analitičke aktivnosti pripremati i utvrđivati Vlada Kantona 10, odnosno kantonalna ministarstva i uprave;  se radi na uspostavljanju mehanizma praćenja realizacije programa rada, odnosno revidiranja u slučaju neispunjenja istog (npr. utvrditi obvezno mjesečno revidiranje i polugodišnje javno izvještavanje po pitanjima realizacije programa rada Vlade).

10

Vidi DODATAK ovog izvješća


DODATAK: Zaključak Skupštine o Izvješću o Izvršenoj financijskih izvješća Proračuna Kantona 10 za 2011.godinu:

reviziji

“Da Vlada HBŽ u roku od 60 dana dostavi Skupštini pisano izjašnjenje o razlozima zbog kojih tijekom 2011.godine Vlada HBŽ i resorna ministarstva nisu pristupila realizaciji preporuka u vezi aktivnosti i postupaka koje je naložila revizija po okončanju revizije za 2010.godinu; 1.1 Donošenje internih akata definiranih Zakonom o proračunima u FBiH i Smjernicama za

uspostavu i jačanje interne kontrole kod proračunskih korisnika i dosljedna primjena istih; 1.2 Analizu pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta proračunskih

korisnika, u cilju utvrđivanja da li su isti doneseni sukladno stvarnim potrebama za obavljanjem zakonom utvrđene djelatnosti; 1.3 Uspostavu odjela za internu reviziju sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i Pravilniku o internoj reviziji proračunskih korisnika; 1.4 Poštivanje odredbi Zakona o proračunima FBiH kod izrade istog u dijelu sačinjavanja detaljnog obrazloženja zahtjeva za dodjelu sredstava; 1.5 Prestrukturiranje rashoda sukladno članku 33. Zakona o proračunima u FBiH; 1.6 Poštivanje odredbi Zakona o proračunima u FBiH i Zakona o riznici u FBiH u dijelu sačinjavanja adekvatnih planova novčanih tijekova, odobravanja tromjesečnih i mjesečnih planova proračunskih korisnika i izvješćivanja istih o odobrenim operativnim planovima; 1.7 Donošenje pravilnika o vrsti vlastitih prihoda sukladno odredbama Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele; 1.8 Usuglašavanje ugovora o dodjeli koncesija sa Odlukom Vlade o visini mineralne osnovice za izračun koncesijske naknade za dodjeljivanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina: 1.9 Poduzimanje aktivnosti na naplati prihoda ostvarenih temeljem potpisanih ugovora o dodjeli koncesija; 1.10 Dosljedno poštivanje odredbi Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja; 1.11 Ograničavanje troškova mobilnih telefona za sve organe uprave i utvrđivanje ograničenja za korištenje fiksnih telefona, sukladno Smjernicama za uspostavu i jačanje internih kontrola kod proračunskih korisnika; 1.12 Reguliranje korištenja službenih vozila internim aktom, utvrđivanje normativa utroška goriva i vođenje propisanih evidencija; 1.13 Dosljedno poštivanje odredbi Uredbe o ograničavanju izdataka za reprezentaciju; 1 1 4 Preispitivanje isplate naknada za rad povjerenstava kod obavljanja poslova koji su pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu predviđeni kao redoviti poslovi i reguliranje poslova i zadataka koji će se obavljati putem povjerenstava i koji će biti plaćeni: 1.15 Popunjavanje radnih mjesta definiranih pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu na način utvrđen Zakonom o državnoj službi u F BiH i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH; 1 1 6 Evidentiranje rashoda i izdataka u obračunskom razdoblju u kojem je obveza za plaćanje i

nastala sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH; Realiziranje sredstava tekućih transfera temeljem usvojenih programa utroška od strane Vlade sa jasno definiranom namjenom i kriterijima za dodjelu sredstava: 1.18 Korištenje sredstava Tekuće pričuve samo u slučaju hitnih i nepredviđenih izdataka sukladno kriterijima za dodjelu sredstava; 1.17


Blagovremeno obavljanje popisa, donošenje odluka o usvajanju elaborata o popisu i knjigovodstveno evidentiranje promjena uz poštivanje odredbi zakona o proračunima u FBiH, Uredbe o računovodstvu proračuna u FBiH, Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u FBiH i Pravilnika o popisu sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza kod svih korisnika proračuna; 1.20 Nabavu stalnih sredstava sukladno Zakonu o javnim nabavama BIH i Zakonu o izvršenju proračuna Hercegbosanske županije; 1.21 Iskazivanje u financijskim izvješćima obveza utvrđenih od strane Porezne uprave FBiH; 1.22 Stvaranje preduvjeta za realiziranje namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje za namjene definirane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. 1.19

II. Da Vlada HBŽ u roku od 30 dana dostavi Skupštini pisano izjašnjenje o razlozima zbog kojih je došlo do pojave kvalifikacija u revizorskom mišljenju i koje su opredijelile Ured za reviziju da izrazi negativno mišljenje: 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zbog čega nije izvršeno usklađivanje stanja stalnih sredstava (sadašnje vrijednosti 22.895.779 KM), obveza (16.255.054 KM) i potraživanja {300.029 KM) iskazanih u knjigovodstvenim evidencijama sa stvarnim stanjem sukladno Zakonu o proračunima u FBiH, Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u FBiH. Također, zbog čega nije izvršeno usklađivanje stanja sredstava i izvora sredstava za iznos 853.226 KM sukladno naprijed spomenutim propisima; Zašto nisu poduzete potrebne mjere kako bi se prihodi temeljem potpisanih ugovora o koncesijama i naplatili.Zašto nisu usuglašeni već potpisani ugovori sa Odlukom Vlade o utvrđivanju koncesijske naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, stoje donijelo štetne posljedice pored Proračuna Županije i za proračune općina na čijem području se nalaze predmeti koncesija obzirom da se ovi prihodi dijele po definiranim omjerima između Županija i Općine; Zastoje izvršena realizacija transfera za kulturu u iznosu 300.000 KM i sport u iznosu 145.456 KM Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa bez definiranja kriterija za dodjelu sredstava, što je u suprotnosti s odredbama Zakona o izvršenju proračuna za 2011.godinu; Zašto nije provedena procedura odabira dobavljača za isporuke goriva i lož ulja, već su nabave u iznosu od 434.191 KM vršene od dobavljača s kojim je sklopljen ugovor o isporuci istog u 2008.godini; Zašto se nije pristupilo rješavanju pitanja obveza po rješenjima o pokretanju postupka prinudne naplate Porezne uprave FBiH na dan 31,12.2011.godine iznose 11.529.414 KM , a isti se odnose na poreze i doprinose od 5.968.363 KM i kamate i troškovi prinudne naplate 5.561.051 KM. Samo je dio utvrđenih obveza koji se odnosi na Ministarstvo unutarnjih poslova u iznosu 1.507.902 KM iskazan u vanbifančnoj evidenciji na dan 31.12.2011.godine, dok preostale obveze nisu uopće iskazane u financijskim izvješćima. Imajući u vidu činjenicu da odlaganje izmirenja ovih obveza ima za posljedicu obračun i plaćanje zateznih kamata i da će isto rezultirati povećanjem ukupnih troškova proračuna u narednom razdoblju, kada će se i kako intenzivirati aktivnosti na utvrđivanju stvarnih obveza; III.

Da Vlada HBŽ u roku od 60 dana dostavi Skupštini program provedbe preporuka Ureda za reviziju izraženih u izvješću za 2011.godinu, te da program sadrži nosioce aktivnosti, rokove, potrebne resurse za realizaciju sljedećih zaključaka:


3.1.

3.2. 3.3. 3.4.

3.5.

3.6.

3.7. 3.8.

3.9.

3.10. 3.11. 3.12.

3.13. 3.14. 3.15. 3.16.

3.17.

3.18. 3.19.

Potrebno je donijeti interne akte definirane Zakonom o proračunima u FBIH i Smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod proračunskih korisnika, kao i njihova dosljedna promjena s ciljem uspostave funkcionalnog sustava interne kontrole. Potrebno je uspostaviti odjel za internu reviziju sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i Pravilniku o internoj reviziji proračunskih korisnika; Dosljedno poštivati odredbe Zakona o proračunima u FBiH i zakona o riznici u FBiH; potrebno je da proračunski korisnici koji ostvaruju vlastite prihode donesu pravilnike o vrsti vlastitih prihoda kako je to Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele i predviđeno; Potrebno je ugovore o dodjeli koncesija usuglasiti sa Odlukom Vlade o visini mineralne osnovice za izračun koncesijske naknade za dodjeljivanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina; Potrebno je račune za eksploataciju mineralnih sirovina ispostavljati polugodišnje, iste evidentirati u knjizi izlaznih računa kao i u Glavnoj knjizi, te poduzeti neophodne aktivnosti kako bi se prihodi temeljem potpisanih ugovora o dodjeli koncesija i naplatili, a sve u cilju zaštite javnih dobara koja su im povjerena u nadležnost; Obračun i isplatu plaća i dodataka na plaću potrebno je vršiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Dosljedno se pridržavati odredbi uredbe o naknadama troškova za službena putovanja u dijelu obavljanja službenog puta tek nakon što je izdan nalog za službeni put, pravilno obračunavati dnevnica za inozemstvo od trenutka prelaska granice, a putne troškove priznavati samo osobama koji su uposlenici Županije; Potrebno je potrošnju mobilnih telefona ograničiti za sve organe uprave kao i utvrditi ograničenje za korištenje fiksnih telefona kako je to Smjernicama za uspostavu i jačanje internih kontrola kod proračunskih korisnika i predviđeno; Potrebno je da proračunski korisnici internim aktom urede način korištenja službenih vozila, da utvrde normative utroška goriva, te o istom vode propisane evidencije; Potrebno je dosljedno se pridržavati odredbi Uredbe o ograničavanju izdataka za reprezentaciju; Potrebno je preispitati isplatu naknada za rad povjerenstava za obavljanje poslova koji su pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu predviđeni kao redoviti poslovi, te internim aktima regulirati poslove i zadatke koji će se obavljati putem povjerenstava i koji će biti plaćeni; Angažiranje djelatnika za obavljanje redovnih poslova vršiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima; Rashode i izdatke evidentirati u obračunskom razdoblju u kojem je obveza za plaćanje i nastala sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH; Potrebno je transfere realizirati na način definiran Zakonom o izvršenju Proračuna HBŽ uz osiguranje transparentnosti i po unaprijed jasnim i mjerljivim kriterijima; Potrebno je sredstva Tekuće pričuve koristiti samo u slučaju hitnih i ne predviđenih izdataka, a za raspoređivanje istih donijeti kriterije kako bi utrošak sredstava tekuće pričuve bio transparentan i sukladan Zakonu o izvršavanju proračuna županije; Potrebno je izvršiti usuglašavanje stanja sredstava utvrđenog popisom sa knjigovodstvenim stanjem sukladno Zakonu o proračunima u FBiH, Uredbom o računovodstvu proračuna u FBIH i Pravilnikom o knjigovodstvu proračuna u FBiH, kao i izvršiti usuglašavanje sredstava i izvora sredstava sukladno spomenutim aktima; Dosljedno se pridržavati odredbi Zakona o javnim nabavama u BiH; Potrebno je izvršiti analizu naplativosti potraživanja i plasmana, te sukladno utvrđenom knjigovodstveno evidentirati iste, kako je to predviđeno Računovodstvenim politikama za županijske proračunske korisnike i riznicu, a u cilju istinitog i fer iskazivanja stanja u financijskim izvješćima;


3.20.

3.21. 3.22.

Potrebno je intenzivirati aktivnosti na usuglašavanju stvarnog stanja duga po osnovu poreza i doprinosa utvrđenih od strane Porezne uprave FBiH kako bi se isti moga o unijeti u Glavnu knjigu, a sve u cilju istinitog i fer iskazivanja stanja u financijskim izvješćima; Potrebno je potraživanja i obveze po izvršenim sudskim rješenjima knjigovodstveno evidentirati u Glavnoj knjizi, u cilju istinitog i fer iskazivanja stanja u financijskim izvješćima; Potrebno je od strane nadležnih stvoriti preduvjete kako bi se namjenska sredstva za zaštitu i spašavanje realizirala za namjene definirane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.”

IZVJESCE VLADA KANTONA 10 I-III 2013- FIN  

IZVJESCE VLADA KANTONA 10 I-III 2013- FIN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you