Page 1

เว็บบล็อก (Weblog)


เสนอ อาจารย์ส ุจิตตรา จันทร์ลอย


โดย 1. นายวีรย ุทธ โคตรพรมมา รหัสนักศึกษา 564152064


2. นางสาวนิตยา เทียนทอง รหัสนักศึกษา 564152041


3. นางสาวเบญจรัตน์ สาวสวรรค์ รหัสนักศึกษา 5641520


4. นางสาวนันทกานต์ ตะเกิงผล รหัสนักศึกษา 564152056


5. นางสาวรักษ์สดุ า จันทร์โท รหัสนักศึกษา 564152010


เว็บบล็อก(Weblog) บล็อกมาจากการผสมคำาระหว่าง WEB ( Wolrd Wide Web) +LOG (บันทึก) = BLOG คือ เว็บไซต์ที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรือ่ งราวของตนเองลงในเว็บได้ ตลอดเวลา การสร้างเว็บบล็อกสามารถทำาได้ง่ายๆ ด้วย ตัวเอง ไม่ซบั ซ้อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำาเป็นต้องรภ้ ู าษา HTML อย่างต้องมีความรพ ้ ู ้ ืนฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์ คำาว่า "บล็อก" สามารถใช้เป็นคำากริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อกและนอกจากนี้ผท้ ู ี่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะ ถ ูกเรียกว่า บล็อกเกอร์


ความเป็นมาของบล็อก “Weblog” ถ ูกใช้งานเป็นครัง้ แรกโดย Jorn Barger ใน เดือนธันวาคม ปีค.ศ. 1997 เริม่ แรกคนที่เขียนบล็อกนัน้ ยัง ทำากันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเพจขึ้นเองทีละหน้าเขียน เป็นงานอดิเรกของกลมุ่ สื่ออิสระต่างๆ หลายๆแห่งกลายเป็น แหล่งข่าวสำาคัญให้กบั หนังสือพิมพ์หรือสำานักข่าวชัน้ นำาแต่ใน ปัจจุบันนี้ผค้ ู นหลายล้านคนจากทัว่ ท ุกมุมโลก หันมาเขียน บล็อกกันอย่างแพร่หลาย ตัง้ แต่นกั เรียน นักศึกษาอาจารย์นกั เขียน ตลอดจนผูบ้ ริหารบริษทั ยักษ์ใหญ่อีกทัง้ ยังมีเครือ่ งมือ หรือซอฟท์แวร์ให้เราใช้ในการเขียนบล็อกได้มากมาย


ความหมายของคำาว่า Blog บล็อก คือร ูปแบบหนึ่งของเว็บไซต์เป็นการบันทึก บทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของบล็อกนัน้ สามารถครอบคล ุมได้ท ุกเรือ่ ง มีเนื้อหาได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งราวส่วนตัวที่ สามารถเรียกได้ว่าไดอารีออนไลน์หรือเป็นบทความ เฉพาะด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือสื่อสารการ ประกาศข่าวสารการแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ ผลงาน ในหลายด้าน


เช่น สิ่งแวดล้อม การเมือง เทคโนโลยี กีฬา ธ ุรกิจ การค้า เป็นต้น อีกทัง้ ยังสามารถแตกแขนงไปใน เนื้อหาในประเภท ต่างๆอีกมากมาย ตามความถนัด ความสนใจของ เจ้าของบล็อกเพราะสิ่งสำาคัญที่ทำาให้บล็อกเป็นที่นิยมก็ คือ ผูเ้ ขียนบล็อกนัน่ เองบล็อกถ ูกเขียนขึ้นในลำาดับที่ เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียน ล่าส ุดไว้ที่ลำาดับแรกส ุด โดยปกติบล็อกจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงค์และสื่อชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็น เพลง วิดีโอ หรือสื่ออื่นๆ ที่สามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ได้


จุดเด่น และจุดแตกตางของบล็อกกับเว็บไซต์โดย ปกติคือ บล็อกเป็นเครือ่ งมือสื่อสารที่สามารถสื่อถึงความ เป็นกันเองระหว่างผูเ้ ขียนบล็อกและผูอ้ ่านบล็อกที่เป็นกลมุ่ เป้าหมายผ่านทางระบบการแสดงความคิดเห็น (Comment) ของตนเองใส่ลงไปในบทความนัน้ ๆซึ่งทำาให้ผเ้ ู ขียนสามารถ ได้ผลตอบกลับโดยทันทีบล็อกบางแห่งจะมีอิทธิพลในการ โน้มน้าวจิตใจผูอ้ ่านสูงมากแต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็ จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลมุ่ เฉพาะเช่น กลมุ่ เพื่อนๆ หรือครอบครัว


ส่วนประกอบของ Blog บล็อกประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 1. หัวข้อ (Title) 2. เนื้อหา (Post หรือ Content) 3. วันเวลาที่เขียน (Date/Time)


การใช้งานบล็อก ผูใ้ ช้งานบล็อกจะแก่ไขและบริหารบล็อกผ่านทาง เว็บเบราว์เซอร์เหมือนการใช้งานและอ่านเว็บไซต์ทวั่ ไป โดยจะมีร ูปแบบบริหารบล็อกที่แตกต่างกัน เช่นบาง ระบบที่มีบรรณาธิการของบล็อก ผูเ้ ขียนหลายคน จะส่ง เรือ่ งเขาทางบล็อกและจะต้องรอให้บรรณาธิการอน ุมัติ ให้บล็อกเผยแพร่กอ่ นบล็อกถึงจะแสดงผลในเว็บไซต์ นนได้ซึ่งจะแตกต่างจากบล็อกส่วนตัวที่จะให้แสดงผล ได้ทนั ที


ผูเ้ ขียนบล็อกในปัจจุบนั จะใช้งานบล็อกในร ูปแบบใดร ูป แบบหนึ่งไม่ว่า ติดตัง้ ซอฟต์แวร์ของตัวเองหรือใช้งาน บล็อกผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการบล็อก ผูเ้ ขียนบล็อก สามารถใช้งานได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งมีพ้ ืนฐานความรใ้ ู น ด้าน HTML หรือการทำาเว็บไซต์แต่อย่างใด ทำาให้ผเ้ ู ขียน บล็อกสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารจัดการ เพิ่มเติม ข้อมูลและสารสนเทศแทนได้นอกจากนี้ระบบ การจัดการบล็อกจะสนับสน ุนระบบ WYSIWYG ซึ่งทำาให้ ง่ายต่อการเขียน และอาจเพิ่มเติมการมีเทมเพลตใน หลายแบบให้เลือกใช้


สำาหรับผูอ้ ่านบล็อกจะใช้งานได้ในลักษณะเหมือนอ่าน เว็บไซต์ทวั่ ไป และสามารถแสดงความเห็นได้ในส่วนท้าย ของแต่ละบล็อกโดยอาจจะต้องผ่านการลงทะเบียนใน บางบล็อก นอกจากนี้ผอ้ ู ่านบล็อกสามารถอ่านบล็อกได้ ผ่านระบบฟีด (Feed) ซึ่งมีให้บริการในบล็อกทัว่ ไป ทำาให้ ผูใ้ ช้สามารถอ่านบล็อกได้โดยตรงผ่านโปรแกรมตัวอื่น โดยไม่จำาเป็นต้องเข้ามาสูห่ น้าบล็อกนัน้


ลักษณะสำาคัญของเว็บบล็อก 1. แสดงเนื้อหาเป็นช ุด ๆ และแต่ละช ุดมีวนั ที่ ที่บนั ทึก เนื้อหากำากับไว้อย่างชัดเจน 2. เรียงลำาดับเนื้อหาตามวันที่ โดยข้อความใหม่ลา่ ส ุด ที่บนั ทึกเข้าไปจะถ ูกแสดงอยูด่ า้ นบนส ุดของหน้าเว็บไซต์ ส่วน ข้อความที่บนั ทึกเข้าไปก่อนหน้านัน้ จะอยูถ่ ดั ลงไปเรือ่ ย ๆ 3. มีการบันทึกเรือ่ งราวความร ้ ู ความบันเทิง ข่าวสาร หรือประสบการณ์ที่พบเห็น โดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่าำ เสมอ 4. มีการสะสมช ุดเนื้อหาย้อนหลัง ผูอ้ ่านสามารถค้นหา ตามวันเวลา (archive) หรือค้นหาจากคำาสำาคัญ (tag) ได้


5. อาจอน ุญาตให้ผอ้ ู ่านสามารถแสดงความคิด เห็น (comment) หรือแชร์ขอ้ มูลร่วมกันได้ 6. อาจมีการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาออกเป็น กลมุ่ ๆ (category) 7. มีการสร้างลิงค์ที่สนใจไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ 8. บันทึกที่ใส่ในเว็บบล็อกสามารถเป็นได้ทงั้ ร ูป แบบข้อความ ร ูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ตลอดจน ข้อมูลจากเว็บ YouTube เพื่อเพิ่มความสนใจและดึงด ูด ให้ผอ้ ู ่านเข้ามาอ่านเว็บบล็อกของเรา


ประโยชน์ของเว็บบล็อก

1. เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรส้ ู ึกของผู้ ยนเกี่ยวกับเรือ่ งต่างๆ เพื่อเสนอให้ผค้ ู นสาธารณะได้รบั ร ้ ู 2. เป็นเครือ่ งมือช่วยในด้านธ ุรกิจ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 3. เป็นแหล่งความรใ้ ู หม่ๆ ที่ถ ูกต้องและชัดเจน จากผูม้ ี ความรเ้ ู ฉพาะด้านๆ นัน้ 4. ทำาให้ทนั ต่อเหต ุการณ์ในโลกปัจจุบัน 5. ใช้เป็นเครือ่ งมือสร้างความร ้ ู การเขียน blog สำาหรับ ทึกเรือ่ งราว ข่าวสาร ความรแ้ ู ละประสบการณ์ต่าง ๆ ใน ที่ผเ้ ู ล่าสนใจ


6. เป็นเครือ่ งมือในการเผยแพร่ความร ้ ู โดยหลักการของ blog คือการเผยแพร่เรือ่ งราวที่ผเ้ ู ขียนเขียนไว้บน blog เพื่อแสดงตัวตนของผูเ้ ขียนออกสูส่ าธารณชน 7. เป็นเครือ่ งมือแลกเปลี่ยนความร ้ ู การเขียน blog จะ อน ุญาตให้ผอ้ ู ่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อความรท้ ู ี่ผ ้ ู เขียนถ่ายทอดลงไปใน blog และผูเ้ ขียนได้เขียนโต้ตอบต่อ ความคิดเห็นนัน้ ๆ 8. เป็นเครือ่ งมือในการค้นหาความร ้ ู ผูช้ ำานาญการ และ ช ุมชนปฏิบตั ิ การเขียนและอ่าน blog เป็นวิธีการค้นหา ความร ้ ู ช่วยให้คน้ พบผูม้ ีความรค้ ู วามชำานาญในด้าน ต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น


9. เป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมและแยกแยะประเภทของ ความร ้ ู สกัดแก่นความร ้ ู และสร้างความสัมพันธ์ของความ ร ้ ู วิธีการหนึ่งที่ระบบ blog 10. เป็นเครือ่ งมือในการสร้างลำาดับความน่าเชื่อถือและ ความถ ูกต้องของความรโ้ ู ดยผูน้ ำาเอาความรน้ ู นั้ ไปใช้ 11. ใช้เป็นเครือ่ งมือแสดงรายละเอียดของแก่นความร ้ ู อย่างเป็นระบบ 12. เป็นศูนย์ความรข้ ู ององค์การ เพราะให้พนักงานและ บ ุคลากร แต่ละคนเขียน blog ส่วนตัวไว้ หากพนักงานและ บ ุคลากรท่านนัน้ ลาออกไป ความรย้ ู งั คงอยูท่ ี่องค์กรให้รนุ่ น้องศึกษาไปโดยการถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนความร ้ ู


เว็บไซต์ที่ให้บริการบล็อก ปัจจุบนั ได้มีการผูใ้ ห้บริการสร้างเว็บบล็อกไว้ให้ฟรี สำาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการมีเว็บเป็นของตนเอง ได้เข้ามาสมัคร และใช้งาน ซึ่งในประเทศไทยก็มีเว็บบล็อกมากมายให้ เลือกใช้ฟรี เช่น Wordpress Multiply Exteen oknation เป็นต้น ซึ่งในหัวข้อต่อไปนี้เราจะได้นำาเสนอการสมัคร และใช้งาน Wordpress


การสร้างเว็บบล็อกด้วย Wordpress 1.ขัน้ ตอนการสมัครใช้งาน 1.1 เตรียมความพร้อมก่อนสมัครใช้งาน - ตรวจสอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ว่าสามารถใช้ งานอินเตอร์เน็ตได้ - ต้องมีอีเมลล์ที่ใช้งานได้จริง 1.2 เข้าไปยังลิงค์ http://th.wordpress.com


คลิกที่ปุ่ม “สมัครตอนนีเ้ ลย”


1.3 กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครดังนี้ ข้อแนะนำา ชื่อผูใ้ ช้ : เป็ นภาษาอังกฤษตัว พิมพ์เล็กทัง้ หมดหรือตัวเลขก็ได้ 4 ตัวอักษรขึน้ ไป รหัสผ่าน : ขึน้ อยู่กบั ผูส้ มัคร ยืนยันรหัสผ่าน : พิมพ์รหัสผ่าน อีกครัง้ Email Address : อีเมลล์ที่มีอยู่จริงของผูส้ มัครใช้งานได้ คลิกเลือก : I have read and agree คลิกเลือก: ขอบล็อกให้ฉนั จากนัน้ กด “ต่อไป”


1.4 การตัง้ ค่าให้เว็บบล็อกก่อนการใช้งาน


1.5 คลิกสมัครใช้บล็อก 1.6 หลังจากนัน้ จะมีขอ้ ความขึ้นว่า Complete Registration สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้วดังภาพ


1.7 ไปยืนยันการสมัครอีกครัง้ ในอีเมลล์ของเรา โดย ระบบจะส่งลิงค์เข้าไปในอีเมลล์ของเรา ให้ไปคลิกที่ลิงค์ นัน้ เพื่อยืนยัน


1.8 หลังจากคลิกลิงค์ดงั กล่าวระบบจะเปิดลิงค์อตั โนมัติ ให้เรา เป็นอันเสร็จสมบูรณ์


1.9 ทดสอบการใช้งาน เปิดด ูเว็บบล็อกของท่าน จาก URL ที่ท่านสมัครเอาไว้จะเห็นหน้าเว็บบล็อกของเรา

เราสามารถเข้าไปเขียนข้อความเรือ่ งราว อัพโหลด ร ูปภาพ ใส่วิดีโอ เนื้อหาที่น่าสนใจ ใส่เพลง และจัดร ูปแบบ การนำาเสนอเว็บบล็อกนี้ได้


การสร้า งเว็บ บล็อ กด้ว ย

Multiply.com

multiply.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการบล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์ สาหรับเขียนบันทึกเล่าเรือ่ ง ราวประจาวัน เพื่อสื่อสารความรส้ ู ึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความร ้ ู และข่าวสาร ในเรือ่ งที่ผเ้ ู ขียน (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทาให้บล็อกต่างกับเว็บ บอร์ด และเนื่องจากความจริงใจ และอิสระทางความคิดที่ สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยูใ่ นลักษณะของ การบอกถึงความ เป็นตัวตนของผูเ้ ขียนได้เป็นอย่างดี จึงทาให้บล็อก (Blog) เป็น สื่อที่นิยมมากขึ้นเรือ่ ยๆ ในปัจจุบันและนานาประเทศ


1. การเข้าใช้ Multiply.com การเข้าใช้ระบบ Multiply.com สามารถเข้าใช้ได้โดย การพิมพ์ URL หรือที่เรียกกันติดปาก ว่าชื่อเว็บไซต์ ใน Browser เช่น Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox เป็นต้น ซึ่งขัน้ ตอนมีดงั นี้ 1.1 เริม่ แรกให้เปิด Browser ขึ้นมา ในที่น้ ีผมใช้ Internet Explorer ในการใช้งาน 1.2 พิมพ์ URL หรือชื่อเว็บไซต์ ในที่น้ ีคือ http:// multiply.com ลงไปในช่อง Address แล้วกดปุ่ม Enter บนแป้น พิมพ์ หรือคลิกปุ่ม ในหน้า Browser 1.3 เราก็จะเข้ามายังเว็บไซต์ Multiply.com ทันที


2. การสมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้ Multiply.com การเข้าใช้ระบบ Multiply.com ผูใ้ ช้จาเป็ นต้องสมัครสมาชิก ในระบบเสียก่อน เพื่อทำาการ ลงทะเบียนในระบบจึงจะสามารถ เข้าใช้งานได้ โดยมีขนั้ ตอนดังนี้ 2.1 เริ่มแรกให้เข้าไปยังเว็บ Multiply.com 2.2 คลิกที่ลิงค์ “Join form Free” เพื่อลงทะเบียนใช้ งาน


2.3 ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในช่องว่าง โดยเฉพาะช่องที่มี * อยูด่ า้ นหน้า โดยข้อมูล ต่าง ๆ มีดงั นี้ * Pick a User ID= ชื่อที่ตอ้ งการเปิดใช้ * Pick a Password = รหัสผ่าน * First Name = ชื่อจริง * Last Name = นามสก ุล * E-Mail Address = อีเมลที่ใช้สมัคร * Date of Birth = วัน/เดือน/ปี เกิด * Gender = เพศ * Country = ประเทศ •Zip Code = รหัสประเทศ • E-mail Alerts = ต้องการให้ระบบ แจ้งกลับแบบไหน


2.4 ให้กรอกรายละเอียดในช่องว่าง หรือไม่ตอ้ งใส่ก็ได้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการรับ Contacts 2.5 จากนัน้ ให้คลิกที่ปุ่ม “NEXT” เพื่อดาเนินการต่อไป


2.6 เราก็จะสามารถเข้าใช้งานบล็อกใน Multiply.com ได้ทนั ทีดงั ร ูป


3. การเข้าระบบ (Login) ใน Multiply.com การเข้าใช้ระบบ Multiply.com ผูใ้ ช้ตอ้ ง เข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถบันทึกบทความลงใน บล็อกได้ โดยการเข้า ระบบ มีขนั้ ตอนดังนี้ 3.1 เข้าไปยังเว็บ Multiply.com 3.2 ให้ใส่ “User ID” และ “Password” ตามที่ได้กรอก ไว้ตอนสมัครใช้ระบบ 3.3 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ป่ มุ “Sign In” เพื่อเข้าระบบ


3.4 เราก็จะสามารถเข้าใช้งานบล็อกใน Multiply.com ได้ดงั ร ูป


การสร้างเว็บบล็อกด้วย Ok nation.net 1. การลงทะเบียน 1.1 ไปที่ลิงค์ www.oknation.net/blogจากนัน้ คลิก ที่ "สร้าง Blog" จะเข้าสูห่ น้าลงทะเบียน


1.2 กรอกข้อมูลของค ุณลงในแบบฟอร์ม


1.3 กำาหนดชื่อบล็อก ในหัวข้อกำาหนดชื่อ บล็อก มีช่องที่ตอ้ งให้กรอก 5 ช่อง ซึ่งล้วนแต่มีความสำาคัญต่อ บล็อก ของค ุณ


เมื่อค ุณกรอกข้อมูลครบทัง้ 5 ช่อง แล้ว ให้คลิกที่ป่ มุ "หน้าถัดไป" จะถึงขัน้ ตอนส ุดท้าย คือ การเลือก template จะมี template ให้ค ุณเลือกหลายร ูปแบบ เลือก กันได้ ตามความพอใจ เมื่อเสร็จแล้ว คลิกที่ป่ มุ "หน้าถัด ไป" อีกครัง้ ค ุณก็มีบล็อกเป็นของตัวเอง เริม่ เขียนเรือ่ ง กันได้เลย


การสร้างเว็บบล็อกด้วย EXTEEN.COM EXTEEN.COM เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับคนที่ชอบ เขียนบล็อกส่วนตัว สำาหรับชาว DEKMAHA สำาหรับใครที่ ต้องการเขียนบล็อกเป็นของตัวเองสำาหรับคนที่ไม่มีงบในการ เปิดเว็บไซต์สามารถไปหัดเขียนบนเว็บไซต์ EXTEEN.COM เป็น ตัวอย่างเว็บบล็อกหนึ่งที่มีธีมสวยๆ และวิธีการใช้งานที่ง่าย และสะดวก


1. เข้าเว็บไซต์ http://exteen.com/ไปที่มมุ ขวาบน กดเข้าไปที่ Sign Up


หลังจากกด Sign Up ให้เราไปที่อีเมลล์ ของเราที่เราใส่ ไว้ให้เราไปยืนยันว่าเรามีตวั ตนอยูจ่ ริง อีเมลล์สามารถใช้ งานได้จริงอยูใ่ น INBOX หรืออยูใ่ นถังขยะนะครับ ลองเช็ค ด ูให้ดี หลังจากนัน้ ให้เรากดเข้าไปที่ให้มา


หลังจากที่กดเสร็จจะแสดงหน้าตาแบบนี้คือ Complete! คือยืนยันสำาเร็จ จากนัน้ จึงมาเริม ่ ต้นเขียนบล็อก


หลังจากเขียนเสร็จแล้วให้เรากดที่ Publish แปลว่า เผยแพร่บทความ


สามารถเลือกธีมได้ตามใจชอบ หากเลือกเสร็จแล้วให้กด Copy to my slot แล้วกด Activated ที่ตวั ธีมที่เราเลือกได้เลย


ผลลัพธ์การสร้างเว็บบล็อกด้วย EXTEEN.COM


การสร้างเว็บบล็อกด้วย My Space 1. คลิกไปที่ลิงค์ http://spaces.live.com/แต่เบื้อง ต้นเราต้องเป็นสมาชิกก่อนใครที่มี My Space อยูแ่ ล้วก็เข้าไป ใช้งานได้เลย


2. ไปที่เขียนข้อความในบล็อกโดยกำาหนด ชือ่ แล้วก็ประเภท


3. สามารถอัพโหลดร ูปภาพได้ทีละ 5 ร ูปเลย แล้วก็จะ ไปเก็บที่ร ูปถ่ายรวมของเรา


4. ก็มีร ูปแบบคล้าย widow live writer ถ้าใครที่เคยใช้จะ เห็นว่าใช้งานได้ง่ายมาก


5. มีระบบปรับแต่งเหมือนบล็อกทัว่ ๆไป


สร ุป บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยูก่ บั เจ้าของ บล็อกโดยสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การ แสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปัจจุบนั นอกจากนี้บล็อกที่ถ ูกเขียน เฉพาะเรือ่ งส่วนตัวหรือจะเรียกว่าไดอารีออนไลน์ซึ่งไดอารีออนไลน์ นี่เองเป็นจุดเริม่ ต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบนั นอกจากนี้ตามบริษทั เอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทำาบล็อกของทางบริษทั ขึ้น เพื่อเสนอ แนวความเห็นใหม่ใหักบั ล ูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมา ในลักษณะเดียวกับข่าวสัน้ และได้รบั การตอบรับจากทางล ูกค้าที่ แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์


ซึ่งในปัจจุบนั มีคนนิยมเขียน Blog เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็มีเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการ Blog จำานวนมากทำาให้ผท้ ู ี่คิดจะมีเว็บไซต์เป็นของ ตนเอง ไม่ตอ้ งยง่ ุ ยากในการติดตัง้ เช่า Host ให้เปลืองเงินซึ่งมี เว็บไซต์ที่ให้บริการ Blog ฟรีอยูม่ ากมาย สามารถเลือกสมัครใช้งาน ได้ตามที่ตอ้ งการ เช่น Wordpress Multiply Exteen oknation และ My space ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้น


คำาถาม ? 1.เว็บบล็อกคืออะไร 2.ประโยชน์ของเว็บบล็อกมีอะไรบ้าง 3. จงยกตัวอย่างเว็บบล็อกที่ให้บริการบล็อก มา 3 ตัวอย่าง


สิ้นส ุดการนำาเสนอแล้ว... ขอบค ุณค่ะ ^^

งานนำเสนอ weblog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you