Page 1

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

2017

KIMPISEN LUKIO | LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO | ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO (ISK)


Kimpisen lukio

n a n n a r n Lappee o i k u l n o e Lys

2

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

I tä-Suomen suomalais-venäläis en koulun lukio


Sisältö 4 TERVETULOA LUKIOON! 6 LUKION ABC 8 Kurssit ja jaksot 9 Lukiokoulutuksen tuntijako 11 Alumnin terveiset ysiluokkalaisille 12 Ylioppilastutkinto 13 Ohjausta opintoihin

14 LUKIO-OPISKELIJAN ELÄMÄÄ 15 Ykkösenä 16 Vanhana 18 Abina 20 LUMA-keskus Saimaa 21 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia 22 Opiskeluterveys 23 Lukiolaisen opiskelukustannukset, opintotuki ja opiskelijaedut 23 Oppimisen tuki lukiossa

24 KIMPISEN LUKIO 26 LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO 28 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO (ISK) 30 NÄIN HAET LUKIOON 30 31 31 31

Lukioiden opiskelijavalinta Lukioiden ainevalintakortti Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen Ohjeita ainevalintakortin täyttämiseen

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

3


4

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


tervetuloa

LUKIOON! TERVETULOA LUKIOON OPISKELEMAAN JA HANKKIMAAN ELÄMÄSSÄ TARVITTAVAA YLEISSIVISTYSTÄ. Lukio avaa oven mahdollisuuksien maailmaan ja toiveiden mukaiseen tulevaisuuteen. Lukiossa voi saada hyvän kielitaidon, kehittää ajattelua matematiikan avulla ja laajentaa tietoja reaaliaineissa. Lukiossa oppii paljon uusia ja mielenkiintoisia asioita. Opiskelussa ja opetuksessa suunnataan katse jatko-opintoihin ja unelmien uravalintoihin. Ainevalintojen avulla kes­kitytään omiin kiinnostuksen kohteisiin ja valmistaudutaan tulevaisuuden tarjoamiin uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tässä oppaassa kerrotaan lukion merkityksestä, lukiossa opiskelusta ja esitellään Lappeenrannassa toimivat lukiot. Lappeenrannan lukioista Kimpisen lukio ja Lappeenrannan Lyseon lukio ovat yleislukioita, joissa on valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi myös laaja soveltavien kurssien tarjonta. Lappeenrannan Lyseon lukion yhteydessä toimii myös Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio ISK. Tervetuloa tutustumaan lukioihin tammikuussa järjestettävissä esittelyilloissa! Lisä­ tietoa lukioista saat myös lukioiden kotisivuilta ja oman koulusi opinto-ohjaajilta. Lappeenrannan lukioissa sinusta huolehditaan! Tervetuloa lukiolaisen elämään!

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

5


6

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


Lukion

ABC LUKIOKOULUTUS ON HYVÄ PERUSTA JATKO-OPINTOIHIN YLIOPISTOISSA, AMMATTIKORKEAKOULUISSA JA LUKION OPPIMÄÄRÄÄN PERUSTUVASSA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA.

Luokattomassa lukiossa opiskelijalla on mahdollisuus edetä omaan tahtiinsa, oman opintosuunnitelmansa mukaisesti. Luokkien sijaan jokaisella opiskelijalla on tukenaan oma ohjausryhmä ja ryhmänohjaaja lukiovuosien ajan. Lukion alussa opiskellaan pääasiassa omassa ohjausryhmässä, mutta ainevalintojen myötä ohjausryhmien opiskelijat hajaantuvat jaksoittain eri kursseille.

Oma tahti oma mahti

75

2-4

KURSSIA SUORITETTAVA VÄHINTÄÄN

VUOTTA OPINTOJA

LISÄKSI VAIHTOOPPILASVUOSI­ MAHDOLLISUUS

PAKOLLISIA 47-51 & SYVENTÄVIÄ 10

LUKUVUODESSA 5 JAKSOA & 5 KOEVIIKKOA

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

7


KURSSIT JA JAKSOT

8

Lukiossa opiskellaan lukion oppimäärä ja valmennetaan opiskelija ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin. Lukion oppimäärä koostuu vähintään 75 kurssista, joista 47–51 on pakollisia kursseja. Lyhyen matematiikan opiskelijalla pakollisia kursseja on 47 ja pitkän matematiikan opiskelijalla 51. Syventäviä kursseja opiskellaan vähintään 10. Syventävät kurssit liittyvät pakollisiin kursseihin ja nimensä mukaisesti syventävät pakollisilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Pakolliset ja syventävät kurssit ovat valtakunnallisia kursseja ja ylioppilastutkinnon kokeet perustuvat niihin. Pakollisten kurssien lisäksi lukiossa opiskellaan myös soveltavia koulukohtaisia kursseja. Syventävät ja soveltavat kurssit valitaan oman kiinnostuksen mukaan. Lukion oppimäärän suorittamisen tavoiteaika on kolme vuotta, mutta opintoihin voi käyttää 2–4 vuotta. Mahdollista vaihto-oppilasvuotta ei lasketa mukaan kolmen vuoden tavoiteaikaan.

siis 6 kurssia/jakso. Pääsääntöisesti jokaisella kurssilla pidetään kolme 75 minuutin oppituntia viikossa. Joitain kursseja voidaan opiskella myös hajautetusti useamman jakson aikana. Ensimmäisenä vuonna pakollisia kursseja opiskellaan eniten, toisena vuonna valinnaisten kurssien määrä lisääntyy ja kolmantena vuonna opinto-ohjelmassa painottuvat syventävät ja ylioppilastutkintoon valmistavat kurssit.

Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joiden aikana opiskellaan viittä tai useampaa ainetta. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. Jos opinnot jaetaan kolmen vuoden tavoiteajalle, opiskellaan ensimmäisenä ja toisena vuonna noin 30 kurssia ja kolmantena vuonna noin 15–20 kurssia. Keskimäärin kolmen vuoden suunnitelmassa opiskellaan

Lukiot tekevät yhteistyötä sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston että Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Korkeakouluissa suoritetut kurssit lasketaan mukaan lukiokursseihin ja mahdollisesti hyväksiluetaan tulevissa korkeakouluopinnoissa.

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Lukio-opintoihin voidaan lukea hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja enintään kolme kurssia lukuvuotta kohden. Esimerkiksi aikuis- ja kesälukiossa, kesäyliopistossa, musiikkiopistossa, taidekouluissa, tanssiopistossa, avoimessa yliopistossa, verkkolukiossa, kielimatkoilla ja Etelä-Karjalan Urheiluakatemiassa opiskeltuja kursseja voidaan liittää lukiotutkintoon.


Lukiokoulutuksen

TUNTIJAKO OPPIAINE TAI AINERYHMÄ

PAKOLLISET KURSSIT

SYVENTÄVÄT KURSSIT

6

3

A-kieli (pk:n vuosiluokilta 1–6 alkava kieli)

6

2

B-kieli (pk:n vuosiluokilta 7–9 alkava kieli)

5

2

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (tai suomi toisena kielenä) KIELET

muut kielet (B2+B3)

8+8

MATEMATIIKKA yhteinen opintokokonaisuus

1

lyhyt oppimäärä

5

2

pitkä oppimäärä

9

3

Biologia

2

3

Maantiede

1

3

Fysiikka

1

6

Kemia

1

4

Filosofia

2

2

Psykologia

1

4

Historia

3

3

Yhteiskuntaoppi

3

1

Uskonto tai elämänkatsomustieto

2

4

Terveystieto

1

2

2

3

Musiikki *

1–2

2

Kuvataide *

1–2

2

YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET

HUMANISTIS-YHTEISKUNNALLISET TIETEET

TAITO- JA TAIDEAINEET Liikunta

* Musiikissa ja kuvataiteessa on yhteensä kolme pakollista kurssia. Molemmista aineista suoritetaan pakollisena ensimmäinen kurssi ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi voi valita joko musiikin tai kuvataiteen kurssin.

OPINTO-OHJAUS

2

TEEMAOPINNOT PAKOLLISET KURSSIT

3 47–51

SYVENTÄVÄT KURSSIT VÄHINTÄÄN KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN

10 75

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

9


HELLO

CIAO

toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

31

KURSSIA, JOISTA 11 PAKOLLISIA & 20 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA JA ALOJA: TULKKI, KIELENKÄÄNTÄJÄ, OPETTAJA, TUTKIJA, MATKAILUALA, KAUPAN ALA, FINANSSIALA

Lukioaikana hankittu monipuolinen kie­ litaito on hyödyksi niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin. Monilla aloilla ja monissa työtehtävissä tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja monipuolisesta kielitaidosta on hyötyä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Jatko-opinnoissa on mahdollista jatkaa kielten opiskelua. Myös osa tenttikirjoista ja opetuksesta voi olla vieraskielisiä. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritetaan pakollisia toisen kotimaisen kielen ja englannin opintoja. Yliopistot ja korkeakoulut antavat kielistä pisteitä monille aloille.

Kielitarjonta OPISKELIJALLE TARJOLLA

7 VIERASTA KIELTÄ A-KIELET: ENGLANTI, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ B-KIELI: RUOTSI | B2-KIELET: ESPANJA, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ | B3-KIELET: ESPANJA, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ, ITALIA Valinnaisten kielten ryhmät toteutetaan joko omassa lukiossa tai lukioiden yhteisenä ryhmänä.

10

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

VALTAKUNNALLINEN LUKION TUNTI­ JAKO on jokaisen lukion tuntijaon

perustana. Lisäksi lukio voi tarjota koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa. Taito- ja taideaineissa voi suorittaa lukiodiplomeja, joilla lukion opiskelija saa mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Lukiodiplomien tehtävät ja arviointikriteerit ovat valtakunnallisia. Lukiodiplomit voivat kuulua lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin. Teemaopintojen sisältöjä voidaan valita vähintään kahdesta eri oppiai-

neesta tai oppiainerajat ylittävistä aihekokonaisuuksista, jotka liittyvät nykyajan ilmiöiden havainnointiin sekä asioiden välisten yhteyksien ymmärtämiseen. TEEMAOPINTOJEN TAVOITTEENA on lisätä vertaisoppimista, ajattelu- sekä ongelmanratkaisutaitoja ja rohkaista opiskelijoita toimimaan hyvän tulevaisuuden puolesta. Kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat sekä teknologia ja yhteiskunta.

Lukion ainevalinnoilla on merkitystä jatko-opintoihin pyrittäessä. Jatko-opintojen valintaperusteet ja pisteytykset vaihtelevat hakukohteittain. Tarkempia tietoja voit kysyä omalta opinto-ohjaajaltasi ja aineenopettajiltasi.


ALUMNIN TERVEISET YSILUOKKALAISELLE SOSIOLOGIAN OPISKELIJA VENLA SAARINEN

KUKA Venla Saarinen, sosiologian opiskelija ja Jyväskylän yliopiston opiskelijalähettiläs. VALMISTUI YLIOPPILAAKSI 2009

HEI YSILUOKKALAINEN! Peruskoulutaipaleesi alkaa olla lopuillaan ja on aika kääntää katse tulevaisuuteen. Kannustan jokaista ysiluokkalaista pysähtymään hetkeksi ja pohtimaan, mikä on se minun juttuni ja mistä minä olen kiinnostunut. Seuraava askel ei määritä koko loppuelämääsi, mutta antaa suuntaviivat tuleville vuosille. Hain lukioon, koska tiesin jo tuolloin tähtäimessäni olevan yliopisto-opinnot. Lukiokoulutus valmistaa opiskelijaa pikkuhiljaa kohti akateemisia opintoja ja antaa loistavat valmiudet erilaisiin jatko-opintoihin. Lukio-opinnot valitsevan kannattaa valmistautua siihen, että opiskelut eivät pääty lukioon, vaan jatkuvat lukion jälkeen korkeakoulussa. Minulle lukioaika merkitsi kasvamista ihmisenä ja oman tien löytämistä. Lukiossa pystyin ensimmäistä kertaa keskittymään syvemmin juuri niihin itseäni kiinnostaviin juttuihin. Minulle ne kiinnostavat jutut olivat historia, yhteiskuntaoppi, musiikki ja liikunta. Lukio-opintoni olivatkin sekoitus luku­ aineita ja luovaa toimintaa! Muistellessani lukioaikaa, tärkeimmät muistot liittyvät kuitenkin ystäviin. Lukioaika oli hyvin yhteisöllistä ja lukiossa solmitut ystävyyssuhteet ovat niitä tärkeimpiä tänäkin päivänä. Lukion yhteisöllisyyttä tukevat erilaiset perinteet, joista hauskimmat muistot

liittyvät penkkareihin ja lukion päätösjuhlaan eli lakkiaisiin. Siitä päivästä, kun painoin valkolakin päähäni, on kohta lähes seitsemän vuotta. Lukion jälkeen opiskelin vuoden avoimessa yliopistossa rakastamaani historiaa, mutta sattumien kautta päädyin lopulta opiskelemaan yhteiskuntatieteitä. Nyt meneillään on kuudes vuosi sosiologian opintoja Jyväskylän yliopistossa ja tarkoitukseni on saavuttaa opiskelu-urani huipentuma ensi keväänä, jolloin valmistun yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Haluan toivottaa onnea ja tsemppiä jokaisen ysiluokkalaisen jatko-opin­ toihin! Minne tahansa menetkin, pysy uskollisena itsellesi ja tee asioita, jotka todella vievät sinua eteenpäin ja kiinnostavat sinua. Näin olen itse pyrkinyt aina tekemään, enkä voisi olla tyytyväisempi valintoihini valmistumisen kynnyksellä. On tärkeää asettaa päämääriä ja pyrkiä saavuttamaan ne, mutta vähintään yhtä tärkeää on nauttia matkasta kohti päämäärää! Mahtavia opiskeluvuosia teille toivottaen,

Venla Saarinen VENLA SAARINEN SOSIOLOGIAN OPISKELIJA Jyväskylän yliopiston opiskelijalähettiläs

Reaaliaineet

50

KURSSIA, JOISTA 17 PAKOLLISIA & 33 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA PAPPI, PSYKOLOGI, PROVIISORI, ARKEOLOGI, EKONOMI, GEOLOGI, UPSEERI, BIOLOGI, KEMISTI, METEOROLOGI, OPETTAJA, RAVITSEMUSTERAPEUTTI, KURAAT­TORI, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, SOSIONOMI, ASIANAJAJA, METSÄNHOITAJA, FYYSIKKO Reaaliaineita kannattaa opiskella oman kiinnostuksen mukaan. Joillakin aloilla edellytetään tiettyjen reaaliaineiden oppimäärien hallitsemista: esimer­kiksi lääketieteellisessä tiedekunnassa bio­ logian, kemian ja fysiikan opintoja ja teknillisillä aloilla fysiikan ja/tai kemian opintoja. Ainereaalikokeista voi saada pisteitä monille aloille yliopistoissa ja korkeakouluissa. Valintakokeet saat­ tavat perustua tiettyyn reaaliaineen lukion oppimäärään.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

11


YLIOPPILASTUTKINTO Valtakunnallinen ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Ylioppilastutkinto koostuu vähintään neljästä pakollisesta kokeesta, joista äidinkieli on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai jonkin reaaliaineen koe. Näistä kolmesta muusta pakollisesta kokeesta yhden tulee olla pitkän oppimäärän mukainen koe. Käytännössä pitkän oppimäärän koe on joko matematiikan koe tai pitkä kielen koe. Pakollisten kokeiden lisäksi voi kirjoittaa myös ylimääräisiä kokeita. Ylimääräisistä kokeista voi olla hyötyä jatko-opintoihin haettaessa. Jokaisella tutkintokerralla eri koeaineilla on oma koepäivänsä, paitsi reaaliaineiden kokeilla, jotka on jaettu kahdelle eri koepäivälle. Yhtenä koepäivänä voi

osallistua yhden reaaliaineen kokeeseen. Jos hajauttaa tutkinnon, voi kirjoittaa useampia reaaliaineita. Ensimmäisenä reaaliaineiden koepäivänä voit osallistua yhteen seuraavista reaaliaineiden kokeista: psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia. Toisena koepäivänä voi puolestaan osallistua yhteen seuraavista: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto. Lyhyitä kieliä voi halutessaan kirjoittaa kaksi samana päivänä. A-kielet kirjoitetaan eri tutkintokerroilla. Ylioppilastutkintoon osallistumisesta peritään jokaiselta tutkintokerralta perusmaksu ja koekohtaiset maksut. Ylioppilastutkintolautakunta vahvistaa maksujen suuruuden vuosittain. Vuonna 2016 perusmaksu oli 14 € ja koekohtainen maksu 28 €. Tarkempia tietoja ylioppilastutkinnosta saat osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi.

Ylioppilastutkinto KOOSTUU VÄHINTÄÄN 4 PAKOLLISESTA KOKEESTA

Äidinkieli KAIKILLE PAKOLLINEN

2 12

Yo-tutkinto järjestetään

KERTAA VUODESSA, KEVÄÄLLÄ & SYKSYLLÄ

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

1 KOE PITKÄN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN Käytännössä pitkän matematiikan tai pitkän kielen koe.

TUTKINTO SUORITETAAN 1-3 PERÄKKÄISELLÄ KERRALLA

14 € PERUSMAKSU | 28 € KOEKOHTAINEN MAKSU Yo-tutkinnon maksut vuonna 2016, maksun suuruus vahvistetaan vuosittain.


OHJAUSTA OPINTOIHIN Lukiossa opiskelija saa ohjausta ja tukea koko lukio-opintojen ajan ryhmänohjaajalta, aineenopettajilta ja opinto-ohjaajalta. Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja tapaa ryhmänsä säännöllisesti ryhmänohjaajan tuokioissa. Aineenopettajat ohjaavat opiskelijaa oman oppiaineensa opiskelussa ja opiskelutaitojen kehittämisessä. Opinto-ohjaajalta saat ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisesti, pienryhmissä, opinto-ohjauksen oppi­ tunneilla ja erilaisissa tiedotustilaisuuksissa. Kaikille yhteiset opinto-ohjauksen kurssit opiskellaan hajautetusti kolmen lukuvuoden aikana. Ohjaustunneilla tutustutaan lukio-opiskeluun, ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja jatkoopintomahdollisuuksiin. Jokaisen lukiolaisen kanssa tehdään opintosuunnitelma, ylioppilastutkintosuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

13


LUKIOOPISKELIJAN ELÄMÄÄ MILLAISTA ON LUKIO -OPISKELU JA LUKIOLAISEN ARKI? OPISKELIJAT KERTOVAT KOKEMUKSIAAN OMALTA OPINTOPOLULTAAN.

14

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


YKKÖSENÄ

PINJA 1. VUOSIKURSSILLA

ELINA 1. VUOSIKURSSILLA

Lukio-opinnot alkoi tosi hyvissä merkeissä; heti ekana päivänä tutustuin moniin kivoihin tyyppeihin. Opiskelutkin lähti kivasti käyntiin, eikä opiskelutapoja tarvinnut erityisesti muuttaa. Ainut, että aikaa opiskeluun on mennyt enemmän kuin peruskoulussa.

Lukioon tulin sen takia, että sen antoi hyvän mahdollisuuden opiskella haluamiani kieliä.

Alkuun kaikki tuntui kuitenkin vähän erilaiselta, etenkin oman lukujärjestyksen tekeminen, mutta oikeastaan se olikin aika yksinkertaista. Valitsin kaikkea kivaa: teatteri-ilmaisua, psykologiaa, musiikkia ja luovaa kirjoittamista sekä suomeksi että englanniksi. Historian kurssit vaikuttavat myös mielenkiintoisilta. Haluan ehdottomasti kurssille, jossa tehdään matka Berliiniin. Lähdin heti mukaan myös Erasmus-projektiin, jossa on mahdollisuus vierailla Tŝekissä, Italiassa ja Ruotsissa. Ilmaisutaidossa on hauskaa. Siellä ujommatkin uskaltavat lähteä mukaan leikkeihin ja saavat itsevarmuutta. Elämässä tarvitaan heittääntymiskykyä :) Opettajat ovat olleet mukavia ja innokkaita opettamaan. Luin koeviikkoon enemmän kuin koskaan. Kokeet eivät kuitenkaan olleet niin vaikeita kuin luulin. Ne ovat kyllä laajempia kuin peruskoulussa, mutta kysymysten valin­ naisuus helpotti vastaamista. Yhteishenki on ollut huipussaan. Oli loistava päätös tulla lukioon!

Kivointa lukiossa on ollut oppiaineiden monipuolisuus, uudet opettajat ja tietenkin uudet kaverit. Kivaa lukiossa on myös se, että opiskelu on paljon vapaampaa kuin yläkoulussa ja samalla vastuutakin on paljon enemmän itsellä. Ensimmäisen jakson jälkeen uskallan sanoa, että lukio on minun paikkani. Lukion alussa sain hyvin tietoa kurssivalinnoista ja koeviikosta. Luulin lukion olevan vaikeampaa, mutta täällä onkin tosi kivaa :) Koeviikolla on lyhyemmät koulupäivät ja aikaa lukemiseen. Koeviikolla saa keskittyä vain kokeisiin. Aloitin valmistautumisen kokeeseen pari päivää aikaisemmin. Valitsin lyhyen matikan, jotta jää tilaa kielille. Olen opiskellut 8. luokalta alkaen venäjää. Lisäksi aloitin lukiossa espanjan ja ranskan. Yleensä koulupäivä alkaa klo 8 ja loppuu klo 14.15, mikä sopii minulle hyvin. Asioita käydään tunneilla nopeassa tahdissa, mutta onneksi ne voi katsoa kotona esim. Edmodosta. Olen pärjännyt entisillä opiskelutavoilla. Teen läksyt yleensä heti koulun jälkeen. Lukuläksyihin käytän kuitenkin enemmän aikaa kuin peruskoulussa, jotta pysyn tahdissa mukana.

Matematiikka Pitkä matematiikka

13

KURSSIA, JOISTA 10 PAKOLLISIA & 3 SYVENTÄVIÄ

Lyhyt matematiikka

8

KURSSIA, JOISTA 6 PAKOLLISIA & 2 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA: LÄÄKÄRI, PROVIISORI, DIPLOMIINSINÖÖRI, ARKKITEHTI, OPETTAJA, EKONOMI, LIIKENNELENTÄJÄ, ANALYYTIKKO Matematiikka on hyödyllinen, usein myös välttämätön pyrittäessä teknillisille ja matemaattis-luonnon­ tieteellisille aloille. Teknilliset yliopistot edellyttävät matematiikan pitkän oppimäärän suorittamista. Myös kaupallisen alan ja psykologian pääsykokeissa on usein matematiikan osioita.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

15


VANHANA

taide- ja taitoaineet

13

KURSSIA, JOISTA 5 PAKOLLISIA & 7 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA: GRAAFIKKO, MEDIANOMI, MUUSIKKO, NÄYTTELIJÄ, TANSSIJA, OPETTAJA, TAITEILIJA, VALMENTAJA, COPYWRITER, TEOLLINEN MUOTOILIJA, SISUSTUSARKKITEHTI Jos suunnittelet jatko-opintoja taide-, liikunta- ja opetusaloilla, kannattaa hankkia vahva perusta opintojen ja harrastusten kautta. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja esimerkiksi kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa. Taide- ja liikunta-alojen pääsykokeet mittaavat soveltuvuutta ja taipumuksia alalle.

16

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

RONJA 2. VUOSIKURSSILLA

JUKKA 2. VUOSIKURSSILLA

Koeviikko on hyvä systeemi, kun kokeet on sijoitettu samalle viikolle. Koeviikolla pystyy keskittymään vain kokeisiin, koska ei ole muuta opetusta. Tällöin jää myös hyvin aikaa kerrata seuraavan päivän kokeeseen.

Lukiossa ei ole ollenkaan niin rankkaa kuin etukäteen luulin. Lukiokirjoja saan helposti ostettua käytettynä vanhemmilta opiskelijoilta – osan saan sukulaisilta.

Lukiossa oppii suunnittelemaan omaa ajankäyttöä. Varaan aikaa läksyille ennen treenejä, ettei ilta veny liian myöhäksi. Tein YO-suunnitelman jo 1. vuoden keväällä. Nyt toisen vuoden syksyllä tarkistin suunnitelman ja se pysyy samanlaisena. Aloitan kirjoitukset 3. vuoden syksyllä psykologialla. Loput neljä ainetta kirjoitan 3. vuoden keväällä. Olen mukana Erasmus+ -projektissa. Meillä on tällä hetkellä koululla vieraita yhdeksästä eri maasta. Meidän perhe on majoittanut espanjalaisen tytön. Vuoden päästä minulla on tarkoitus lähteä vastavierailulle Espanjaan :) Tänä vuonna pääsen osallistumaan kauan odotettuihin vanhojen tansseihin – vihdoin päivä prinsessana :) Puvun tilasin jo 1. jakson aikana. Lukion jälkeen minulla on suunnitelmissa kauppatieteelliset opinnot yliopistossa.

Koeviikko on toimiva käytäntö. Koeviikolla on hyvin aikaa lukea kokeisiin. Opiskelen pitkää matikkaa, jossa pärjää töitä tekemällä. Valitsen kurssit niin, että koulupäivän jälkeen jää omaa aikaa ennen treenejä. Pelaan jääkiekkoa ja harkat on kolmesti viikossa ja siihen pelit päälle. Läksyt teen jo hyppytunneilla tai ennen treenejä. Joskus on parempi lukea illalla rauhassa tai viikonloppuna sitten enemmän. Aloitan kirjoitukset kolmannen vuoden syksyllä, jolloin on suunnitelmissa kirjoittaa terveystieto ja biologia. Kolmannen keväällä kirjoitan sitten äidinkielen, pitkän matematiikan, englannin ja maantiedon. Ajatus kirjoituksista laittaa opiskelemaan. Vuoden kuluttua ne jo on edessä :) Jatko-opintosuunnitelmat eivät ole vielä aivan selvillä, mutta yliopistoon aion joka tapauksessa hakea. Vanhojentansseissa tanssin tyttöystäväni kanssa. Aion vuokrata juhla-asuksi frakin. Olen myös vanhojentanssitoimikunnassa, jossa suunnitellaan juhlaan liittyviä käytännönjärjestelyjä.


VANHANA

TUTORIN TERVEISET HEI SINÄ TULEVA UUSI LUKIOLAINEN! Lukio-opinnoissa peruskoulun aineisiin syvennytään uudella tasolla ja ylioppilas lähtee kattava yleistietopaketti mukanaan kohti tulevaa. Lukio-opiskelu on pitkälti hyvin teoreettista. Tämä vaatii kärsivällisyyttä ja paneutumista. Kurssimuotoinen lukio mahdollistaa kuitenkin mieluisten aineiden opiskelun, mikä lisää motivaatiota ja mielekkyyttä. Kaikessa ei tarvitse loistaa, vaan voi keskittyä itselle tärkeisiin aineisiin. Apua ja tukea on tarjolla, eikä sitä tule pelätä pyytää. Opiskeltavat alueet ovat lukiossa huomattavasti laajempia kuin peruskoulussa. Tärkeämpää on ymmärtää kokonaisuus kuin muistaa nippelitietoa. Oman oppimistavan ja jaksamisen tunnistaminen on suuri etu. On oltava omatoiminen ja vastuuntuntoinen. Näitä taitoja onkin hyvä harjoitella lukiossa ennen kuin lähtee Suureen Maailmaan. Lukion ohella tulee muistaa, että elämässä on muutakin. On tärkeää pitää yhteyttä ystäviin, harrastaa ja tehdä jotakin mieluisaa, jotta saa ajatukset välillä irti opiskelusta. Itselle ei saa luoda turhia paineita ja on hyvä muistaa laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Lukion ei tulisi olla suorittamista vaan oppimista ja suuntautumista kohti tulevaisuutta.

Eeva-tutor

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

17


ABINA

Aa Äidinkieli ja kirjallisuus

TOMI 3. VUOSIKURSSILLA Tulin lukioon, koska haluan jatkaa korkea­kouluun. Tokavuoden keväällä löysin suunnan jatko-opinnoille. Tämä selvensi myös lukio-opintoja ja toi motivaatiota lisää. Haaveissani on johtotehtävät hotelli- ja ravintola-alalla. Lukio on labyrintti, jossa on monta vaihtoehtoista reittiä päästä perille. Jotkut haluavat löytää suorimman reitin, toiset kulkevat mielenkiinnosta kiertotietä ja osa eksyy välillä hetkeksi umpikujaan. Lukio-opinnoissa tarvitaan säntillisyyttä :) Aloitin lukiossa saksan opiskelun, koska se on Euroopassa laajalti puhuttu ja siksi hyödyllinen kieli. Myös maa kiinnostaa.

18

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Tällä hetkellä on helpottunut olo, kun ensimmäinen YO-kirjoitus on takana. Enää ei tarvitse jännittää itse tilannetta vaan voin keskittyä vain lukemiseen. Koulussa ja kokeessa keskittyminen on tärkeää. Moottoriurheiluharrastukseni kautta olen oppinut keskittymään meneillä olevaan asiaan. Asioista on tärkeää osata poimia ne olennaisimmat jutut! Toimin opiskelijakunnan hallituksessa, jossa pääsee vaikuttamaan lukion asioihin. Meitä kuunnellaan oikeasti! Olemalla aktiivinen pääsee osallistumaan erilaisiin toimintoihin. Tapahtumien suunnittelu yhdessä on kivaa. Lukion juhlat ja tapahtumat nostavat yhteishenkeä.

9

KURSSIA, JOISTA 6 PAKOLLISIA & 3 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA: TOIMITTAJA, DRAMATURGI, OPETTAJA, TIEDOTTAJA, KIRJAILIJA Hyvä äidinkielen taito on perusta kaikissa ammateissa. Se antaa eväitä muun muassa sujuvaan tekstin tuottamiseen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoihin. Yliopistot ja korkeakoulut antavat äidinkielestä pisteitä lähes kaikille aloille.


ABINA

Abien

ajankohtaiset Yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen Miten kirjoitukset menee? Mitä, jos yo-koe ei mennyt läpi? Uusinko syksyn kokeen? Miten valmistaudun kevään kirjoituksiin, onko lukutekniikka hallussa? Kauanko lukuloma kestää? Montako kurssia vielä tarvitsen ja mitä kursseja? Missä vaiheessa 75 kurssia pitää olla suoritettu? Miten aika riittää viimeisenä vuotena sekä lukiossa että harrastuksessa? AINO 3. VUOSIKURSSILLA Kahdet kirjoitukset ovat jo takana. Ihan miellyttävä syksy on ollut, sillä kursseja on enää vähän jäljellä. Lisäksi saan kursseja myös sirkuksesta. Olen huomannut, että tässä vaiheessa pitää tietää, mitkä opiskelutavat ovat itselle kannattavia esim. kirjoituksia ajatellen. Vähän jäi hissan kirjoitusten arvosana kaivelemaan. Huomasin, etten ole tehnyt tarpeeksi muistiinpanoja. Yksinkertaisella työn lisäämisellä voisi saada paremman lopputuloksen. Keväällä kirjoitan englannin, äidinkielen ja yhteiskuntaopin kokeet sekä uusin ehkä historian. Ruotsin kirjoitin jo. Halusin osata ruotsia paremmin ja tarvitsen kieltä jatkossa. Odotan itseltäni pitkäjänteisyyttä kevään kirjoituksissa. Myös jatko-opiskelupaikalla motivoin

itseäni. Tällä hetkellä minua kiinnostaa sosiaali- ja kulttuuriantropologian opinnot Turussa tai Helsingissä. Aion hakea jatko-opintoihin keväällä, vaikka moni muukin asia kiinnostaa. Olen säästänyt kesätyörahoja jo ja tehnyt syksyn myös töitä koulun ohessa, mikä osin vaikutti kirjoitusten tuloksiin. Tulevana talvena ei ole töitä ja on vapaa-aikaa enemmän. Sirkuksen päättötyö on myös keväällä edessä. Sirkus on kuitenkin mieleistä tekemistä ja virkistää opiskelun ohella.

Milloin abihuppari tulee? Voiko yo-juhlassa olla täyspitkä juhlamekko?

Jatkokoulutus! Mitä tulevaisuudessa? Mitä lukion jälkeen? Otanko suoritusmerkintöjä päättö­ todistukseen?

Olen myös abitoimikunnassa, jossa olemme jo hankkineet rekat penkkareita varten. Hauskaa hommaa kaikkien hyväksi.

Pääsykokeisiin valmistautuminen ja opiskelupaikan hakeminen, milloin ja miten?

En ole kertaakaan katunut, että tulin lukioon. Aika on mennyt tosi nopeasti.

Kuinka vaikeaa on saada jatkoopiskelupaikka? Pitäisinkö välivuoden?

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

19


LUMA-KESKUS SAIMAA TIEDETOIMINTAA YLIOPISTOLLA JA AMMATTIKORKEAKOULULLA LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON (LUT) JA S­ AIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEINEN LUMA-KESKUS SAIMAA JÄRJESTÄÄ TIEDETOIMINTAA KAIKENIKÄISILLE KOULULAISILLE, JA TEKEE YHTEISTYÖTÄ ERITYISESTI LAPPEENRANNAN ­LUKIOIDEN KANSSA. TARJONTA VAIHTELEE VUOSITTAIN – MYÖS LUKIOIDEN TARPEIDEN MUKAAN. IDEOITA JA TOIVEITA SAA ESITTÄÄ!

Vakiintuneena LUMA-toimintamuotona lukioilla on Yliopistomatematiikan esittelykurssi, jolla matematiikan ja fysiikan yliopisto-opettajat esittelevät erilaisia soveltavan matematiikan aiheita. Kestävän kehityksen aihepiiristä on järjestetty teemapäiviä yliopistolla, tuottaen sisältöä kestävän kehityksen projektikurssille, joka järjestettiin yhteistyössä lukioiden kanssa ensimmäisen kerran lukuvuonna 2015–2016. Opetusyhteistyö jatkuu, ja kurssin puitteissa syntyy keke-tutor-toimintaa lukioihin. LUMA-toiminnan tyypillisiä muotoja ovat kampusvierailut sekä tiedeleirit ja -kerhot. Tiedeleirejä järjestetään yleensä loma-aikoina, kuten kesäkuun ensimmäisillä viikoilla, tai muutamaan päivään tiivistettynä syysloma-aikaan. Aiheet vaihtelevat matematiikasta ja luonnontieteistä vaikkapa pelinsuunnitteluun ja -ohjelmointiin tai biomekaniikkaan. Myös talouspuolen asiantuntemus näkyy tiedetoiminnassa yhä enemmän, yrittäjyyteen ja kestävän kehityksen liiketoimintaan liittyvinä työpajoina. Yhteistyötä jatketaan myös metsäteollisuusyritysten kanssa tulevilla tiedeleireillä. Tulevan lukuvuoden leirejä rahoittavat mm. Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto ja Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, joten ne ovat osallistujille pääosin maksuttomia. Leiriviikon suorittaneet voivat hakea kurssin hyväksyttämistä lukio-opintoihin tai myöhemmin yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin. LUMA-keskus tiedottaa kursseista nettisivullaan www.lut.fi/luma, Facebook-sivullaan ja suoraan kouluille, sitä mukaa kun aiheet ja ajankohdat vahvistuvat Valtakunnallisesti LUMA-toimintaa koordinoi LUMA-keskus Suomi Helsingin yliopistolla. Kaikkien LUMA-keskusten yhteinen Suomi100-hanke StarT toimii “sateenvarjona” lähivuosien koululaistapahtumille. StarT-hankkeen puitteissa tuetaan kaikenikäisten koululaisten monialaista projektioppimista, ja tarjotaan mahdollisuus esitellä parhaita tiedeprojekteja amerikkalaisten “science fair” -tapahtumien hengessä, LUMA-keskusten järjestämillä tiedefestareilla. Lappeenrannan lukiot ovat hankkeessa mukana, joten projektitoimintaan ja tiedefestareille osallistuminen on mahdollista, oppilaiden ja opettajien innostuksen mukaan.

20

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

LISÄTIETOA: www.lut.fi/luma www.facebook.com/lumakeskussaimaa www.luma.fi/start


VALMENTAUTUMINEN JA HARJOITTELUN SEURANTA

ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIAN URHEILIJAKOULUTUS ON TARKOITETTU TAVOITTEELLISESTI URHEILEVILLE.

Urheilijakoulutus tarjoaa kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tähtääville tai siellä jo oleville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmennusmahdollisuudet. Lappeenrannan seudun akatemiayhteistyöoppilaitoksia ovat kaikki Lappeenrannan lukiot sekä Saimaan ammattiopisto.

johtuviin poissaoloihin ja voivatko poissaolot heikentää kurssiarvosanojani. Eniten kuitenkin mietitytti, pystynkö panostamaan sekä urheiluun että kouluun.

URHEILUAKATEMIAN OPISKELIJA AINO: Peruskoulun jälkeen siirtyminen toisen asteen opintoihin on varmasti jännittävää. Lukiossa opiskelun sanotaan vievän enemmän aikaa ja vaativan enemmän työtä, joten onko siitä mahdollisuus selvitä, jos sen lisäksi vielä harrastaa tavoitteellisesti jotain urheilulajia? Myös minä pohdin, miten lukio-opiskelu tulee vaikuttamaan treenaamiseeni. Minua jännitti se, jos läksyjä tulee paljon, etten ehdi tekemään treenejä tai jos koulupäivät ovat niin pitkiä ja rankkoja, etten jaksa tehdä treenejä. Toisaalta minua pelotti, miten lukiossa suhtaudutaan kisamatkoista ja leireistä

Aitajuoksu oli jo pitkään ennen lukioon tuloa ollut päälajini ja halusin keskittyä siihen yhtä paljon kuin opiskeluunkin. Alun mietinnöistäni huolimatta pian kuitenkin ymmärsin, että lukioon tultaessa on ensimmäistä kertaa oikeasti mahdollisuus yhdistää tavoitteellinen urheilu ja koulunkäynti. Kolmena aamuna viikossa olevat aamutreenit antoivat huomattavasti lisätunteja kehittää ominaisuuksiani, jotka olivat ehkä jääneet heikommalle tai joita ei tavallisten treenien yhteydessä välttämättä ollut ehtinyt tekemään. Yksilölajin urheilijana keskityinkin aamuisin paljon mm. kehonhallintaan ja palauttaviin treeneihin, jotka tukivat omaa viikoittaista harjoitusohjelmaani ja pian aamutreenien antama lisähyöty alkoi näkyä kehityksessäni. Vaikka aamutreenit ovatkin loistava mahdollisuus yhdistää urheilu ja koulunkäynti, on hyvä myös huomioida kokonaisrasitus. Aikaiset herätykset aamutreeneihin, pitkät koulupäivät ja niiden jälkeiset treenit sekä

Urheilijakoulutuksen aamuharjoitukset pidetään kolmena koulupäivänä viikossa. Harjoitukset alkavat joka aamu viimeistään klo 8.00. Koeviikkojen osalta harjoitusjärjestelyt ovat lajikohtaisia. Lukiolaisilta ei vaadita osallistumista harjoituksiin koeviikon aikana. Harjoituksista pidetään harjoituspäiväkirjaa. Urheilijakoulutuksesta on mahdollisuus saada opintosuorituksia lukio- tai ammatilliseen tutkintoon kunkin oppilaitoksen sopimusten mukaisesti. URHEILIJAKOULUTUKSEEN HAKEMINEN Urheilijakoulutukseen voidaan valita urheilijoita, joilla on kansallista ja/tai kansainvälistä menestystä, maajoukkueedustuksia tai urheilijan harjoittelu vastaa huippu-urheilun vaatimuksia. Voit hakea urheilijakoulutukseen erillisellä hakulomakkeella 9. luokan keväällä. Lisätietoja osoitteesta www.eklu.fi/etelakarjalan-urheiluakatemia ja Etelä-Karjalan Urheiluakatemian koordinaattorilta Elina Sinisalolta elina.sinisalo@eklu.fi, puh. 040 952 4843.

lukio-opiskelun vaatima työmäärä voivat muuttaa viikot helposti liian raskaiksi. Yllättävän nopeasti ymmärsin, että tärkeintä kokonaisuuden kannalta olivat ne omat tavoitteet niin koulua kuin urheiluakin kohtaan. Jos tavoitteet ovat molempiin korkealla, yksi helppo keino keventää kuormaa on pidentää valmistumisajankohtaa. Minä päädyin valmistumaan 3,5 vuodessa ja olinkin todella tyytyväinen valintaani, sillä se mahdollisti ylioppilaskirjoitusten jakamisen kolmelle kerralle sekä kevyemmät lukujärjestykset. Yhtä yleispätevää ohjetta urheilun ja opiskelun yhdistämiselle ei kuitenkaan voida antaa vaan kokonaisuuteen vaikuttavat monet tekijät: pitkä matikka saattaa teettää enemmän töitä kuin lyhyt matikka ja eri urheilulajit ovat keskenään hyvin erilaisia. On myös mahdollista, että lukiovuosien aikana tulee yllättäviä tilanteita kuten loukkaantumisia tai yhtäkkisiä edustustehtäviä. Tärkeintä kuitenkin on, että miettii tarkasti omat tavoitteet ja on valmis tekemään niiden eteen töitä. Opo ja muut opettajat ovat valmiita auttamaan ja parhaimmillaan on mahdollista saada kokonaisuus, jossa opiskelu ja urheilu tukevat toinen toisiaan! LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

21


OPISKELUTERVEYS TERVETULOA KÄYTTÄMÄÄN OPISKELUTERVEYDEN PALVELUITA!

Kuulumme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alaisuuteen. Ammatiltamme olemme terveydenhoitajia, kuraattoreita, psykologeja, lääkäreitä ja psykologinen sairaanhoitaja sekä seksuaalineuvojakin meiltä löytyy avuksesi. Psykologit ovat apunasi, jos koet mielialaan liittyviä pulmia kuten masennusta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuusoireita tai vaikkapa univaikeuksia. Mikäli olet huomannut opiskeluun tai oppimiseen liittyviä

22

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

vaikeuksia, voidaan niitäkin selvitellä yhdessä psykologin kanssa. Kuraattorin työ on esim. koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin liittyvien pulmien selvittelyä ja tukea yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa muiden lähihenkilöiden tai verkostojen avulla. Terveydenhoitaja tekee kaikille lukiolaisille terveystarkastuksen ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tytöt käyvät lääkärin-

tarkastuksessa 1. vuonna ja suurin osa pojista 2. vuonna kutsuntatarkastuksen yhteydessä. Kutsuntatarkastus tehdään armeijaan lähtöä varten sinä vuonna kun täytät 18 vuotta. Myös tytöt voivat hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Lukion terveydenhoitajalle pääset ajanvarauksella. Tarjoamme mm. terveysneuvontaa ja teemme erilaisten tilanteiden selvittelyä. Äkillisissä sairastumisissa voit tarvittaessa käydä opiskeluterveyden päivystysvastaanotolla Rakuunamäellä, jossa terveydenhoitajamme arvioi tilanteesi ja varaa tarvittaessa sinulle ajan vastaanotolle. Hammashuoltoon varaat ajan itse tarvittaessa. Lääkäriin saat yhteyden terveydenhoitajan kautta, kuraattorille ja/tai psykologille voit varata ajan itse. Käytämme Wilmaa, jonka kautta saat meihin parhaiten yhteyden. Kanssamme voit keskustella luottamuksellisesti. Lähes kaikki palvelumme ovat maksuttomia lukiolaisille. Lisätietoa mahdollisista maksuista saat lukion aloitettuasi. Olemme opintojesi tukena koko opintojesi ajan!


LUKIOLAISEN OPISKELUKUSTANNUKSET, OPINTOTUKI JA OPISKELIJAEDUT Lukiolaisena huolehdit itse tarvittavien oppikirjojen ja muiden opiskeluvälineiden hankkimisesta. Lukio-opinnoissa edellytetään opiskelijalta myös oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Konetta käytetään opiskelun apuvälineenä koulussa ja kotona. Koneella tehdään myös sähköisiä kurssikokeita sekä osallistutaan ylioppilastutkinnon kokeisiin, jotka syksystä 2016 alkaen muuttuvat vaiheittain sähköisiksi. Opiskelija vastaa itse koneensa toiminnasta. Koululla on käytössä langaton verkko, johon koneella voi liittyä. Koneen tulee olla käynnistettävissä muistitikulta ja liitettävissä langalliseen verkkoon (lisätietoja osoitteesta www. ylioppilas­tutkinto.fi). Lukioissa ei ole lukukausimaksuja ja lukion opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Lähes kaikki opiskeluterveyden palvelut ovat lukiolaisille maksuttomia. Lukiolaisena sinulla on mahdolli-

suus saada päätoimisia lukio-opintoja varten opintorahaa ja valtion takaamaa opintolainaa 17 vuotta täytettyäsi. Asumiseen voit saada asumislisää. Ikäsi, asumismuotosi ja vanhempiesi tulot vaikuttavat opintotuen määrään. Myös koulumatkaan voit saada koulumatkatukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on yli 10 km. Jos koulumatka on alle 10 km, käytössä on Waltti-kortti. Löydät ajantasaiset hakuohjeet Kelan ja Lappeenrannan kaupungin internetsivuilta. Lukio-opiskelijoille on erilaisia opiskelija-alennuksia ja näitä tarjoavat esimerkiksi VR, Matkahuolto ja erilaiset liikkeet. Tutustu eri vaihtoehtoihin. Tarvittaessa saat opiskelutodistuksen lukion kansliasta. Lisätietoja, ohjeita ja tukien hakulomakkeita saat lukion kansliasta, KELA:n toimistosta ja osoitteesta www.kela.fi.

OPPIMISEN TUKI LUKIO-OPINNOISSA tieto- ja viestintätekniikka AMMATTEJA: OHJELMISTOSUUNNITTELIJA, KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELIJA, WEBMASTER Tieto- ja viestintätekniikka on välttämätön työväline opinnoissa ja työelämässä.

Oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään huomioiden opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Lukion erityisopettaja auttaa oppimiseen liittyvien vaikeuksien selvittelyssä. Erityisopettaja ei anna lukiossa tukiopetusta eri oppiaineissa, vaan ohjaa opiskelutavoissa ja suunnittelee tukitoimia yhdessä

opiskelijan ja aineenopettajan kanssa. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma. Lukion erityisopettaja vastaa myös lukitestauksesta ja lukilausunnoista. Erityisopettajan arvioima lukivaikeus mahdollistaa opiskelijalle erityisjärjestelyjen käytön lukioaikana. Opiskelija voi anoa erikseen erityisjärjestelyjä ylioppilastutkintolautakunnalta yo-kirjoituksia varten. Erityisopettaja auttaa tarvittavien lausuntojen hankkimisessa.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

23


”Mahdollisuus lisäapuun tarvittaessa.” ”Saa valita itse, mitä ja miten opiskelee.” ”Opiskelu sujuu paremmin, kun ei ole paineita.” POLUSTA SANOTTUA

“Kimpisessä parasta on ollut kannustava ilmapiiri ja mukava ympäristö.” 1. VUODEN OPISKELIJA

KIMPISEN

LUKIO

KESTÄVÄT EVÄÄT ELÄMÄÄN

KIMPISEN LUKIOSSA PIDÄMME ARVOSSA HYVIÄ PERINTEITÄ JA INNOSTUMME UUSISTA TUULISTA. Opiskelijamme ovat myönteisiä ja tunneilla aidosti mukana. Työnteon ja yrittämisen lomaan mahtuu myös huumoria ja oivalluksia. Meille on tärkeää, että opiskelijamme voivat edetä omien vahvuuksiensa mukaan ja opiskelijat tukevat toinen toistaan. Kaikessa näkyy välittäminen ja sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä elämäntapa.

PERUSTETTU OPISKELIJOITA OPETTAJIA

1939 582 50

Lukiossamme on kehitetty yksilöllisen ja joustavan oppimisen malli, POLKU, joka mahdollistaa opiskelun ohjatusti ja yksilöllisesti vaihtoehtona perinteiselle kurssille. Polkuopintoja tarjotaan äidinkielessä, englannissa, ruotsissa, matematiikassa ja kuvataiteessa. Tutorit ja opiskelijakunnan hallitus järjestävät opiskelun vastapainoksi piristäviä tapahtumia, teemapäiviä ja juhlia. Tutorit ja oma ryhmänohjaajasi ovat sinua varten, jotta lukiopolkusi saa hyvän alun.

Opettajamme ovat innostuneita ja innovatiivisia. Meillä opiskelijoiden yritteliäisyytä tuetaan. Mitkään työskentelytavat eivät ole mahdottomia, ja opiskelijoiden toiveita kuunnellaan kurssien toteutuksessa. Parhaat ideat tulevat usein opiskelijoiltamme.

@kimpisenlukio

Pohjolankatu 2 53100 Lappeenranta www.lappeenranta.fi

24

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Rehtori Olli Mielonen puh. 040 197 0899 olli.mielonen@lappeenranta.fi Erityisopettaja Arja Kemppainen puh. 040 504 1309 arja.kemppainen@lappeenranta.fi

Opinto-ohjaus Tuija Jaatinen puh. 040 720 9118 tuija.jaatinen@lappeenranta.fi Mira Kankkunen puh. 040 631 6444 mira.kankkunen@lappeenranta.fi

Lukiosihteeri Maria Saukkonen puh. 040 130 9109 maria.saukkonen@lappeenranta.fi


lä ts ä Kimmo Me

Liikunta

”Kimpisessä ymmärrettiin urheiluun panostavan nuoren haasteet ja luotiin puitteet sille, että koulua pystyi käymään oman rytmin mukaan. Opettajat olivat ymmärtäväisiä ja kannustavia.”

LIIKUNTAPAINOTUS • ryhmään valitaan vuosittain 20–25 opiskelijaa • voit hakeutua, mikäli harrastat liikuntaa monipuolisesti • liikuntaa joka jaksossa • lukioaikana yhteensä 6 kurssia.

VILLE HÄMÄLÄINEN JÄÄKIEKKOILIJA

Yrittäjyys YRITTÄJYYSPAINOTUS KIMMOKE • ryhmään valitaan vuosittain 20 opiskelijaa • lukioaikana yhteensä 5 kurssia • tutustutaan yrittäjiin ja yritystoimintaan, osallistutaan oman mielenkiinnon mukaan projekteihin ja vapaaehtoistyöhön ja/tai harjoitellaan pienimuotoisesti yrittäjyyttä • opit kantamaan vastuuta, löytämään ja vahvistamaan vahvuuksiasi, olemaan aloitteellinen ja aktiivinen sekä pitkäjänteinen • oppimistasi taidoista on hyötyä opinnoissa, harrastuksissa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa

”Lukiossa menestyminen on tärkeää, koska lukion yo-todistus on ainut jota olen itsekin urani varrella tarvinnut! Sain nimittäin yo-kirjoitusten arvosanoista lisäpisteitä yliopiston hakuun.” VILLE SUNI AUTO SUNIN TJ, KAUPPATIETEIDEN MAISTERI

Kansainvälisyys VALITSE KANSAINVÄLISYYS – MATKOJA JA ELÄMYKSIÄ Kansainvälisyys näkyy lukiomme arjessa monin eri tavoin. Sinulla on mahdollisuus valita kursseja, joiden sisältöön kuuluu opintomatka ulkomaille. Voit myös hakea pitempi aikaisiin vaihto-ohjelmiin ja tutustua vaihto-opiskelijoihin omassa koulussa. Yhteistyökumppanimme ovat Italiasta, Ranskasta, Venäjältä ja Kiinasta. Näiden lisäksi käynnissä on myös Erasmus+ projekteja.

“Our statue, the magic square, represents the unity which makes the power. It means the solidarity, fraternity, and especially the trust.” RANSKALAISLUKION (LE LYCÉE INTERNATIONAL DE FERNEY-VOLTAIRE) OPISKELIJOIDEN VIERAILUVIIKON SATOA

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

25


”Olin kuullut paljon Lyseon hyvästä yhteishengestä, mikä olikin ratkaisevana tekijänä lukiovalinnassani. Kertaakaan en lukion aikana katunut päätöstäni koulun valinnasta.” KATARIINA SUDENSALMI ENSIHOITAJA

LAPPEENRANNAN

LYSEON LUKIO ROHKEA KLASSIKKO

Lyseon lukiolla on pitkä historia. Silti olemme moderni ja kansainvälinen yleislukio. Intohimona meillä on uuden oppiminen. Uskomme, että innostus ja kannustus tuottavat parhaat tulokset. Tervetuloa opiskelijaksi meille! ILO ON ASENNE. Lyseossa jokainen kuuluu porukkaan. Olemme iloinen yhteisö, joka arvostaa jokaista omana itsenään. HALUAMME OPPIA. Erilaisilla polkukursseilla voi syventää tietoja ja taitoja monipuolisesti täysin oman aikataulun mukaan. LUPA OLLA ERILAINEN. Lyseon lukiossa luokattomuus kasvaa opintojen edetessä. Pääset itse suunnittelemaan opintojasi ja vaikuttamaan niiden sisältöön! Kurssimuotoisessa lukiossa korostuu opiskelijoiden vapaus ja vastuu. Opiskelu on monipuolista, itsenäistä ja joustavaa.

26

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

“Vanhin lapsistani aloitti juuri lukion Kaakkois-Aasian United World Collegessa. Läksyjä on paljon, ja usein isä saa kunnian olla niissä avuksi. Näissä puhteissa omat kouluajat tulevat luonnollisesti mieleen. Vaikka hiilen allotrooppeja ja Venäjän vallankumouksen vaiheita pitää hetken aikaa etsiä muistin sopukoista, olen hyvin ylpeä ja kiitollinen siitä yleissivistyksestä, jonka Lappeenrannan Lyseon lukio aikoinaan antoi. Kannustava ja humaani ilmapiiri, taitavat ja persoonalliset opettajat sekä tietysti mahtavat luokkakaverit antoivat sellaiset eväät elämään, joita kelpaa vielä 25 vuoden jälkeenkin syödä. Kiitos siitä.” LASSE LINDSTRÖM REGIONAL ACCOUNT DIRECTOR, SODEXO SINGAPORE


Taide

Luma

TULE SELLAISENA KUN OLET Lyseolla on mahdollisuus osallistua innostuneeseen ja innovatiiviseen taiteiden opiskeluun. Kuvataiteen, musiikin ja teatteri-ilmaisun soveltavia ja syventäviä kursseja toteutetaan laaja-alaisesti.

RIMA KORKEALLA Englantia englanniksi Lyseossa voi valita englannin kielessä ryhmän, jossa edetään muita kursseja nopeammin. Ilmoitathan kiinnostuksestasi näitä opintoja kohtaan lukion ainevalintakortissa.

Tärkeä osa Lyseon taideopintoja ovat erilaiset poikkitaiteelliset projektit ja esiintymiset, joissa jokainen nuori saa tuoda esille omaa erityisosaamistaan.

AKTIIVISET OPISKELIJAT – HYVÄSSÄ SEURASSA Innokas opiskelijakunta näkyy koulun arkipäivässä erilaisten tapahtumien, retkien ja juhlien järjestelyissä. Lisäksi opiskelijakunnan hallituksen jäsenet osallistuvat päätösvaltaisina jäseninä koulun toiminnan suunnitteluun.

TAITE-LUOKKA Taite-luokkalaiset ovat taiteen tekijöitä ja taiteen kokijoita, joita yhdistää kiinnostus kulttuuria kohtaan. Taite on Lyseolla musiikkia, kuvataidetta ja teatteria, tuettuja mahdollisuuksia valita taidekursseja, matkoja näyttelyihin ja esityksiin, taiteilijatapaamisia ja oman kaupungin kulttuurielämään tutustumista. Lukio on monelle taitekohta, jossa haetaan elämän suuntaa. Taite-luokalla kasvua omaksi itseksi tukevat sekä taide että samanhenkiset nuoret.

Lyseon lukiossa aloittavien opiskelijoiden tukena toimii aktiivisia tutoreita. Jokainen ohjausryhmä saa omat tutorit heti ensimmäisenä koulupäivänä. MAAILMAN LUOKKAA Lyseossa on monipuolinen kansainvälisten kurssien, projektien ja hankkeiden valikoima, joihin sisältyy teemapäiviä, luentoja, näyttelyitä, vieraita ja matkoja.

LUKIODIPLOMIT Lyseossa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomit mediassa, musiikissa, kuvataiteessa, liikunnassa ja teatteri-ilmaisussa. Lukiodiplomista on hyötyä jatko-opintoihin haettaessa.

Lyseo on mukana Erasmus+ hankkeessa “Creativity Knows No Borders”, ”Teaching off the Beaten Path” ja ”Our Youth - Speeding On The Information Highway”. Lisäksi Lyseossa on meneillään myös Intia-projekti. Lyseossa voit osallistua kansainvälisyyskerhoon, verkkoprojekteihin tai kursseihin, joihin sisältyy matka esim. Firenzeen tai Berliiniin tai voit suorittaa maailmankansalaisen kypsyyskokeen.

KOULULEHTI LYSKARI Lyseon nettilehti Lyskari toimii läpi vuoden ja raportoi koulun tapahtumista sekä kiinnostavista ajan ilmiöistä. Osallistumalla lehden tekoon opiskelija voi saada kursseja kirjoittamisesta, kuvaamisesta, kuvittamisesta sekä videojuttujen tekemisestä. www.lyskari.fi

1892 571 45

Opiskelija voi kartuttaa jatko-opintovalmiuksiaan tilasto- ja todennäköisyyslaskennan jatkokurssilla, ja tutustua matemaattisiin jatko-opintoihin Yliopistomatematiikan esittelykurssilla, jossa opettajina toimivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston opettajat. Kemiassa voi ottaa selvää, mistä proteiinit ovat oikeasti tehty ja miten niitä voi muokata ruoanlaiton keinoin! Laboratoriokurssilla pääset mm. valmistamaan aspiriinia ja tutkimaan kananmunan kuoren vahvuutta. Makromolekyylien kurssilla selvitetään, mistä atomeista DNA ja RNA ovat muodostuneet. Fysiikassa tutustutaan elektroniikan ja tähtitieteen maailmaan. Opiskelija voi lähteä mukaan tiedeleirille Sveitsin Geneveen, jossa sijaitsee Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN. Biologia tarjoaa kiinnostuneille lääketieteellistä biologiaa sekä eläinten lajintuntemusta. Tietotekniikka taitoja voi syventää ohjelmoinnin kursseilla. Vietämme Lyseossa valtakunnallista LUMA-viikkoa järjestämällä erilaisia tempauksia. KIINNOSTUITKO? Hae Lyseon LUMA-ryhmään, joka tekee lukion toisena vuotena leirikoulumatkan johonkin Euroopan maahan. Luma-ryhmään voi hakea yhteishakuaikaan lukioiden ainevalintakortilla.

� PERUSTETTU OPISKELIJOITA OPETTAJIA

LUONNONTIETEET JA MATEMATIIKKA – ENEMMÄN KUIN LUULET LUMA aineissa tarjoamme monipuolisia soveltavia kursseja.

@ lprlyseo

Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.lprlyseo.fi

Opinto-ohjaaja Marjo Haapavuo puh. 040 664 7930 marjo.haapavuo@lappeenranta.fi

Erityisopettaja Satu Lajunen puh. 040 648 1808 satu.lajunen@lappeenranta.fi

Rehtori Mika Luukkonen puh. 040 514 7615 mika.luukkonen@lappeenranta.fi

Opinto-ohjaaja Helena Mielikäinen puh. 040 729 1139 helena.mielikainen@lappeenranta.fi

Lukiosihteeri Virpi Järvelä puh. 040 689 5313 virpi.jarvela@lappeenranta.fi

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

27


Itä-Suomen

SUOMALAISVENÄLÄISEN KOULUN LUKIO (ISK)

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO ON KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU. LUKIOSSAMME VOIT JATKAA VENÄJÄN KIELEN OPINTOJASI JA OPIT TUNTEMAAN VENÄLÄISTÄ KULTTUURIA JA YHTEISKUNTAA.

28

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


“Pidän arvokkaana Itä-Suomen koulusta saatua venäjän kielen osaamista sekä kulttuurin tuntemusta ja niistä on ollut minulle konkreettista hyötyä työelämässä. Jos nyt kävisin lukion uudelleen, tarttuisin entistä enemmän niihin kansainvälistymisen mahdollisuuksiin, joita Itä-Suomen koulu opiskelijoilleen tarjoaa.” LAURA HEINONEN HTM

PERUSTETTU OPISKELIJOITA OPETTAJIA

2002 131 14

@ isklukio.lpr

Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.itasuomenkoulu.fi Rehtori Katri Anttila puh. 040 594 5336 katri.anttila@itasuomenkoulu.fi Opinto-ohjaus Satu Komi puh. 040 844 6024 satu.komi@itasuomenkoulu.fi

OPISKELU

KANSAINVÄLISYYS

Itä-Suomen koulun lukio toimii Lappeenrannan Lyseon lukion yhteydessä kaupungin keskustassa. Lukiomme ilmapiiri on kansainvälinen ja monikulttuurinen. ISK:n lukiossa voit suorittaa erityislaajan venäjän ja laajan englannin oppimäärän. Venäjän kieltä voit opiskella myös äidinkielen oppimäärän mukaan.

Lukiossamme voit kehittää kykyjäsi kansainvälisessä toiminnassa ja Venäjä-yhteistyössä. Hankkimiasi tietoja ja taitoja pääset kokeilemaan käytännössä opintomatkojen aikana. Samalla sinulla on mahdollisuus opiskella Venäjällä yhteistyöyliopistoissamme, jotka ovat Moskovan valtiollinen yliopisto ja Pietarin valtiollinen yliopisto. Voit opiskella yliopistoissa lukio-opintojesi aikana yhteensä 3 viikkoa. Opintosi voit hyväksilukea lukion kurssimäärääsi.

Maahanmuuttajanuorille on tarjolla 12 kurssin laajuinen suomi toisena kielenä -opintokokonaisuus sekä mahdollisuus suorittaa lyhyt B3-kielen oppimäärä englannin ja ruotsin kielissä. Lukiomme opiskelijana sinulla on käytettävissäsi myös koko Lappeenrannan Lyseon lukion kurssitarjonta. Opetussuunnitelmamme poikkeaa valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta eduksesi siten, että voit halutessasi vähentää 8 kurssia valtakunnallisista pakollisista kursseista omien tulevaisuudensuunnitelmiesi mukaan. Yksilöllisen opintosuunnitelman laadinnassa sinua auttaa opinto-ohjaaja.

Lisäksi voit halutessasi lähteä opiskelijavaihtoon kansainvälisen yhteistyömme puitteissa tai osallistua Lappeenrannan Lyseon lukion kansainväliseen toimintaan. Voit hakea lukioomme, jos olet opiskellut Venäjää A-kielenä tai omaat muuten vastaavat tiedot. Haku: www.opintopolku.fi Täytä lukion ainevalintakortti, joka löytyy osoitteesta www.itasuomenkoulu.fi Palauta ainevalintakortti opinto-ohjaaja Satu Komille.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

29


NÄIN HAET LUKIOON LAPPEENRANNAN LUKIOIHIN HAETAAN VALTAKUNNALLISESSA LUKIOKOULUTUKSEN JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAUSSA 21.2.2017 KLO 8.00–14.3.2017 KLO 15.00.

Yhteishaku

YHTEISHAKULOMAKE TÄYTETÄÄN internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Voit hakea enintään viiteen yhteishaussa mukana olevaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Hakutoiveet laitetaan oman kiinnostuksen mukaiseen järjestykseen. Yhteishaun hakutoivejärjestys on sitova. Hakija tulee valituksi ensimmäisen hakutoiveensa mukaiseen koulutukseen, mikäli hänen pisteensä ja/tai keskiarvonsa siihen riittää. Lisätietoja yhteishausta ja haussa mukana olevasta koulutuksesta saat omalta opinto-ohjaajaltasi ja opintopolusta.

LUKIOIDEN OPISKELIJAVALINTA Lukioon pääsyn edellytyksenä on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Jos lukioon hakijoita on enemmän kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen 3.6.2017 mennessä suoritettujen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Huoltajan pyynnöstä voidaan oppilaan päättötodistuksesta jättää pois valinnaisen A2- tai B3-kielen numeroarvosana. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella.

30

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden em. oppiaineiden sekä liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanojen aritmeettinen keskiarvo. Alin hyväksyttävä keskiarvo, jolla voi tulla valituksi Lappeenrannan lukioihin on 7,00. Lukioon pääsyn keskiarvoraja voi muodostua korkeammaksi kuin 7,00, jos lukiopaikat täyttyvät jo ylemmillä keskiarvoilla valituksi tulleista. Mikäli hakija ylittää lukioon pääsyyn oikeuttavan keskiarvon, muttei ole päässyt haussa ensisijalle asettamaansa lukioon, hänet otetaan huomioon seuraavalle sijalle asetetun oppilaitoksen opiskelijavalinnassa.

21.2.2017 KLO 8–14.3.2017 KLO 15 TÄYTÄ HAKULOMAKE OSOITTEESSA WWW.OPINTOPOLKU.FI VOIT HAKEA ENINTÄÄN 5:EEN YHTEISHAUN KOULUTUKSEEN LUKIOON HAKEVAT TÄYTTÄVÄT MYÖS LUKION OPINTO-OHJELMAN AINEVALINTAKORTIN YHTEISHAUN PÄÄTTYMISEEN MENNESSÄ ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKION HAKEVILLE ON OMA AINEVALINTAKORTTI WWW.ITASUOMENKOULU.FI ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKION PÄÄSYKOE 4.5.2017 YHTEISHAUN TULOKSET JULKISTETAAN AIKAISINTAAN 15.6.2017 LAPPEENRANNAN LUKIOIDEN ALIN HYVÄKSYTTY KESKIARVO 7,00 Lukioon pääsyn keskiarvoraja voi muodostua korkeammaksi kuin 7,00, jos lukiopaikat täyttyvät jo ylemmillä keskiarvoilla valituksi tulleista.

OTA LUKIOPAIKKA VASTAAN TOIMITTAMALLA ALKUPERÄINEN PERUSKOULUN PÄÄTTÖTODISTUS LUKION KANSLIAAN VIIMEISTÄÄN 29.6.2017. LUKIOPAIKKA PYYDETÄÄN KUITENKIN OTTAMAAN VASTAAN 19.6.2017 KLO 15 MENNESSÄ. Maanantaihin 19.6.2017 klo 15 saakka kouluissa on ohjaushenkilöstöä antamassa lisätietoja.


Ohjeita ainevalinta­kortin täyttämiseen Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio järjestää hakijoilleen pääsykokeen 4.5.2017. LUKIOIDEN AINEVALINTAKORTTI Opintopolussa täytettävän yhteishaun hakulomakkeen lisäksi lukioon hakevat täyttävät myös lukion opinto-ohjelman ainevalintakortin yhteishaun päättymiseen mennessä. Lappeenrannan yläkoulujen oppilaat täyttävät ainevalintakortin Wilmassa oman opinto-ohjaajan antaman ohjeistuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset voivat tulostaa ainevalintakortin osoitteessa www.lappeenranta.fi › Palvelut › Kasvatus ja opetus › Lukiokoulutus. Täytetty ainevalintakortti palautetaan omalle opinto-ohjaajalle. Poikkeuksena ISK, ks. s. 29. Lukion ainevalintakorttiin kirjaamiesi tietojen perusteella lukiossa laaditaan sinulle valmis lukujärjestys 1. jaksoon. Näin pääset opinnoissasi hyvään alkuun. Ainevalintoja on mahdollista tarkistaa kesäkuussa, kun tulet vastaanottamaan lukiopaikkaasi. Ensimmäisen lukuvuoden ainevalinnat tehdään 1. jaksossa opinto-ohjauksen oppitunneilla.

YHTEISHAUN TULOKSET JA LUKIOPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Päätös lukioon valituista julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017 lukioiden ilmoitustauluilla, ulko-ovissa ja kotisivuilla. Opiskelijaksi hakenut saa lukion rehtorilta postitse kirjeenä lukioonottopäätöksen aikaisintaan 16.6.2017. Lukiopaikka otetaan vastaan jättämällä alkuperäinen perusopetuksen päättötodistus lukioon. Lukiopaikka pyydetään kuitenkin ottamaan vastaan 15.–19.6.2017 klo 15 mennessä, sillä siihen saakka kouluissa on ohjaushenkilöstöä antamassa lisätietoja. Otathan yhteyttä, jos et pääse käymään lukiolla näiden päivien aikana. Lukiopaikan voi ottaa vastaan 29.6.2017 saakka. Opiskelija ottaa paikan vastaan siinä lukiossa, johon hänet on valittu. Mikäli paikkaa ei ota vastaan määräaikaan mennessä, menettää valittu opiskeluoikeutensa. Jos lukioon valittu ei ota paikkaa vastaan, ilmoitetaan peruutuksesta mahdollisimman pian siihen lukioon, johon on tullut valituksi. Huomautus mahdollisesta virheestä opiskelijavalinnassa on tehtävä kirjallisena 20.6.2017 mennessä Asiakaspalvelu Winkkiin Lappeenrannan kaupungintalolle, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Lukioonottopäätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Ohjeet ovat lukioonottopäätöksen liitteenä. Jos et ole saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa, ota pikaisesti yhteyttä peruskoulusi opinto-ohjaajaan.

Ainevalintakortissa kysytään yhteystietojasi, viimeisintä lukuaineiden keskiarvoasi, yhteishaun hakutoiveitasi ja suunnitelmiasi ensimmäisen lukiovuoden ainevalinnoiksi kielissä, matematiikassa ja tietyissä valinnaisissa kursseissa. Ainevalintakorttia täyttäessäsi sinun kannattaa ottaa huomioon seuraavia asioita: KIELET: • lukiossa voit opiskella kahta A-kieltä. Voit tarvittaessa vaihtaa valinnaisen A-kielen tasoa B2 tai B3 -tasolle • voit jatkaa lukiossa yläkoulussa aloittamaasi valinnaista B2-kieltä tai vaihtaa kielen tasoa B3-kieleen • voit aloittaa lukiossa yhden tai useamman B3-kielen • lukiossa voit opiskella useampaa valinnaista kieltä • valinnaisia kieliä kannattaa valita etenkin, jos opiskelet lyhyttä matematiikkaa ÄIDINKIELI: • jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit opiskella lukiossa suomi toisena kielenä (=S2) oppimäärän mukaisia kursseja • S2-kielen opetus voidaan järjestää lukioiden välisenä yhteistyönä MATEMATIIKKA: • lukion ensimmäisessä jaksossa opiskellaan yhteisesti ensimmäinen matematiikan kurssi ja toisesta jaksosta lähtien kurssit eriytyvät lyhyen ja pitkän matematiikan opetukseen • pitkä matematiikka tukee fysiikan ja kemian opintoja, joista on hyötyä etenkin, jos suuntaat matemaattis-luonnontieteellisille aloille • sinun kannattaa valita pitkä matematiikka, jos olet innostunut haasteista ja/tai matematiikan arvosanasi on 8-10 • matematiikan tasoa voi ­vaihtaa pitkästä lyhyeen

VALINNAISKURSSIT: • voit valita tästä kohdasta valinnaisia kursseja, joita haluaisit ensimmäisenä vuonna opiskella • lukioiden valinnaisiin kursseihin voit tutustua lukioiden kurssioppaasta, joka löytyy osoitteesta www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Lukiokoulutus • lukiolaisena sinun on myös mahdollista valita kursseja toisesta kaupungin lukiosta NIVELKURSSIT YLÄKOULUSTA LUKIOON: • nivelkurssit tukevat kielten ja matematiikan opiskelun aloittamista lukiossa • nivelkursseja suositellaan opiskelijoille, joiden peruskoulun arvosana kyseisestä oppiaineesta on tyydyttävä tai välttävä • näitä kursseja voi valita lukion alettua LISÄTIETOJA: • tähän kohtaan voit kirjata tietoja, joilla arvelet olevan merkitystä lukio-opinnoissasi • voit esimerkiksi ilmoittaa opiskelleesi painotusluokalla tai olevasi kiinnostunut liikunta- ja/tai yrittäjyyspainotuksesta, tai TAITE- ja LUMA-luokista • tässä kohdassa voit myös ilmoittaa, jos olet hakemassa EKLU:n urheilijakoulutukseen Otathan tarvittaessa yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

31


KUTSU LAPPEENRANNAN LUKIOT KUTSUVAT 9. LUOKKALAISET HUOLTAJINEEN TUTUSTUMAAN LUKIO-OPISKELUUN JA LUKIOIHIN.

tervetuloa tutustumaan Kimpisen lukioon 18.1.2017 klo 18–20 Lappeenrannan Lyseon lukioon ja Itä-Suomen suomalaisvenäläisen koulun lukioon 25.1.2017 klo 18–20

Lämpimästi tervetuloa!

KIMPISEN LUKIO Pohjolankatu 2 53100 Lappeenranta www.lappeenranta.fi

LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.lprlyseo.fi

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.itasuomenkoulu.fi

Lukio-opas 2017 / Lappeenrannan lukiot  

Lappeenrannan lukiot

Lukio-opas 2017 / Lappeenrannan lukiot  

Lappeenrannan lukiot