Page 1

LPR LASTEN JA NUORTEN PALVELUT

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI


AINUTLAATUISTA OPPIMISTA JOKAINEN MEISTÄ ON AIKANSA LAPSI. SILTI KASVUAMME KOHTI AIKUISUUTTA OHJAAVAT SAMAT ASIAT: LÄHEISTEN SUHTEIDEN MUOTOUTUMINEN, UUDEN OPPIMINEN JA TAITOJEN KEHITTYMINEN.

Leikkiä ja oppia Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Siksi annamme lapselle hoivaa ja huolehdimme hänen perustarpeistaan. Samalla varmistamme, että lapsi saa kiinnostua ja innostua maailmasta turvallisessa oppimisympäristössä.

Uusia asioita koko ajan oppiva lapsi ja nuori rakentaa omaa käsitystään ympäröivästä maailmasta – omassa tahdissaan. Nämä herkät vuodet vaativat vanhemmilta ja kasvatuksen ammattilaisilta erityistä huolenpitoa. Jatkuvan muutoksen ja kehityksen keskellä lapsi ja nuori joutuu totuttelemaan uusiin elämänvaiheisiin yhä uudelleen ja uudelleen. Se tarkoittaa koko elämän kestävää oppimista. Siksi on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat kasvaa ja kehittyä turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Kaupungissa, jossa ihminen kohdataan yksilönä, mutta toimitaan yhteisönä.

Kasvun paikka Edistys tapahtuu pienin askelin. Askeleet ovat suunniteltuja ja tuettuja, sillä haluamme tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle tasavertaiset mahdollisuudet onnistua. Siksi keskitymme hyviin asioihin, jotta kaikki saisivat kokea ryhmässä toimimisen ja uuden oppimisen iloa.

RATKAISUKESKEISYYS – VAHVISTETAAN TOINEN TOISIAMME Ratkaisukeskeisyys on osa toimintakulttuuriamme lasten ja nuorten palveluissa. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulma­ tilanteita. Lapsia, nuoria ja henkilökuntaa kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kyse on vuorovaikutuksesta, jossa näkyvät: Tavoitelähtöisyys, tulevaisuussuuntautuneisuus ja voimavarat Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori Edistyminen omista lähtökohdista Yhteistyö, arvostus ja kannustus

LAPSIYSTÄVÄLLINEN LAPPEENRANTA Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin pohjalla on YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus, joka astui Suomessa voimaan 1991. Suomen Unicef on myöntänyt Lappeen­rannan kaupungille Lapsi­ ystävällinen kunta -tunnustuksen osoituksena johdon­mukaisesta työstä, jolla Lappeenrannassa edistetään lasten hyvinvointia. Lapsiystävällinen kunta - ja Lapsiystävällinen Lappeenranta­ -toimintamallien pohjalla ovat YK:n Lapsen oikeuksien yleis­ sopimuksen neljä yleisperiaatetta, jotka ohjaavat lasten kanssa tehtävää työtä ja lapsia koskevaa päätöksentekoa: Syrjimättömyys Lapsen edun ensisijainen harkinta Oikeus elämään ja kehittymiseen

Parasta aikaa Elämän parhaat hetket juoksevat nopeasti. Me huolehdimme, että osaavilla nuorilla pysyvät jalat maassa ja pää pilvissä. Jokaisen omia vahvuuksia tukevilla valinnoilla haluamme turvata, että lukio olisi jokaiselle opiskelijalle hänen elämänsä paras ratkaisu.

Se oma juttu Pelaat tai relaat, sillä ei ole merkitystä. Täällä jokainen saa olla oma itsensä. Hoidamme nuorille tekemistä ja näkemistä tai tarvittaessa kuuntelemme ja keskustelemme. Meininki pysyy aitona, rentona ja rehellisenä, sillä me olemme olemassa nuoria varten.

Lapsen näkemysten kunnioittaminen

2

| LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LASTEN JA NUORTEN PALVELUT |

3


YHDESSÄ TOIMIEN LAPPEENRANTA PAINOTTAA LASTEN JA NUORTEN PALVELUISSA MONIPUOLISTA TOIMINTAA JA OPETUSTA.

LIIKUNTA Liikunta edistää hyvinvointia ja oppimista. Arjessa lapsi on aktiivinen toimija. Kaikkia innostetaan ja kannustetaan liikkumaan. Yhteistyötä tehdään liikuntatoimen sekä paikallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

LUONTOYHTEYS

Noin

4 000

LEIKKIEN JA OPPIEN

alle kouluikäistä lasta

VARHAISKASVATUKSELLA TARKOITETAAN LAPSEN SUUNNITELMALLISTA JA TAVOITTEELLISTA KASVATUKSEN, OPETUKSEN JA HOIDON MUODOSTAMAA KOKONAISUUTTA, JOSSA PAINOTTUU ERITYISESTI PEDAGOGIIKKA.

4

TIETOA JA TAITOA

HYVINVOIVA LAPSI

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhden­ vertaisuutta edistävä sekä syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatussuunnitelma on dokumentti, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet. Suunnitelmassa kuvataan lapsen osaaminen, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteuttaminen. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan vähintään kerran toimintavuoden aikana yhdessä huoltajien kanssa.

| LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

MONIPUOLINEN PALVELUVALIKOIMA

Kunnalliset päiväkodit & esiopetus - liikuntakerhot, kielikerhot ja luontokerhot

Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa kasvua ja oppimista. Metsä sekä pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös oppimisympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä.

OSALLISUUS Opetuksen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on myös mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa opetuksen sisältöön omien mielenkiinnon kohteidensa kautta. Kasvatusyhteistyö näkyy huoltajia osallistavina toimintatapoina, jotka suunnitellaan vuosittain huoltajien kanssa. Palautetta kerätään aktiivisesti erilaisilla kyselyillä sekä vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn avulla.

Yksityiset päiväkodit Perhepäivähoito Yksityinen perhepäivähoito Maksuttomat leikkikerhot Avoin päiväkoti ts. ”äiti-lapsi -kerhot”

LASTEN JA NUORTEN PALVELUT |

5


UUDESTA INNOSTUEN

YKSILÖLLISIÄ OPINTOPOLKUJA YHTEISÖSSÄ OPPIEN

Noin

6 200

peruskouluikäistä oppilasta

PERUSOPETUS TARJOAA KAIKILLE YHTEISET TIEDOT JA TAIDOT SEKÄ KASVUN JA OPPIMISEN TUEN OPETUSSUUNNITELMAN POHJALTA.

JUNIOR UNIVERSITY KASVATTAA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TEKIJÖITÄ Lappeenrannan esi- ja perusopetuksen oppilaat sekä lukion opiskelijat pääsevät harjoittelemaan ongelmanratkaisutaitoja monitieteellisissä ilmiöprojekteissa, jotka toteutetaan yhteistyössä LUT Junior Universityn kanssa. Projekteissa luonnon­tieteet, teknologia, insinööritaito, matematiikka, taide ja muotoilu sulautuvat mukaan oppimisprosesseihin. Kaikki lapset ja nuoret kulkevat opintojensa aikana yhteisen tiede­polun, joka antaa valmiuksia kohdata tulevaisuuden haasteita.

Haluamme kasvattaa oppilaista rohkeita, luovia ja innovatiivisia kaupunkilaisia oivaltaen, onnistuen ja yhdessä oppien. Oppilaat kohdataan yksilöinä ja heidän annetaan edetä omien vahvuuksien ja valintojen kautta. Yksilöt muodostavat yhteisön, jossa erilaisuus on sallittua. Kouluissa toimitaan tiimeinä, joissa harjoitellaan vuorovaikutusta niin kouluyhteisön sisällä kuin myös ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Toimintakulttuurimme on ratkaisukeskeistä, katsomme eteenpäin ja etsimme mahdollisuuksia.

LAAJA-ALAISET JA PERUSTAIDOT KESKIÖSSÄ

Lappeenrannan perusopetuksessa jokaisen lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on keskiössä. Koulutyössä oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä taitavan henkilökunnan kanssa. Koulupäivän joustava rakenne mahdollistaa riittävät lepo- ja harrastushetket, joissa oppilaat valitsevat oman kiinnostuksensa kautta omaehtoista tai ohjattua toimintaa monipuolisesta harrastustarjottimesta.

Lappeenrannan opetuksessa painotetaan laaja-alaisten taitojen harjoittelua, jonka avulla luodaan perusta elinikäiselle ­oppimiselle ja tulevaisuudessa tarvittaville taidoille muuttuvassa yhteiskunnassa. Haluamme tarjota jokaiselle lapsella ja nuorelle hyvät perustaidot tulevaisuutta varten, joten korostamme kouluissa myös luku-, kirjoitus- ja matemaattisten taitojen harjoittelua. Rajakaupunkina arvostamme kansain­välisyyttä ja ilmapiirimme on monikulttuurista. Kansainvälisyys näkyy perusopetuksessa esimerkiksi mahdollisuutena valita vieraita kieliä monipuolisesta kielivalikoimasta ja erilaisina kansainvälisinä yhteistyöprojekteina sekä hankkeina.

ARVOT – KAIKKI KOHDALLAAN Yhteisiin arvoihimme tiivistyy käsityksemme ihmisarvosta, kasvatettavasta sekä opiskelun, opetuksen ja oppimisen tavoitteista. Arvot ovat toimintamme tärkein perusta, ja niiden tehtävänä on taata kaikille yhden­mukaiset, tasa-arvoiset ja turvalliset edellytykset kasvaa paitsi nuorina koulutien kulkijoina myös ihmisinä: Välittäminen Oppiminen Ihmisenä kasvaminen Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

6

| LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

HALUAMME ANTAA LAPSILLE JA NUORILLE MAHDOLLISUUDEN KOHDATA MONIPUOLISESTI ERILAISIA MAAILMAN ILMIÖITÄ, INNOSTUA ASIOIDEN TUTKIMISESTA JA UUSIEN RATKAISUJEN LUOMISESTA.

Kasvatuksen arvoihin ja etiikkaan kuuluu, että moniarvoisessa yhteiskunnassa jokainen opiskelija voi tuntea suvaitsevaisuutta ja saada yksilöllistä huolenpitoa.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Monilukutaito Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Työelämätaidot ja yrittäjyys Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

LASTEN JA NUORTEN PALVELUT |

7


LUKEMATON MÄÄRÄ TIETOA JA TAITOA LUKIO AVAA OVEN MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN JA TOIVEIDEN MUKAISEEN TULEVAISUUTEEN. LUKIOSSA VOI SAADA HYVÄN KIELITAIDON, KEHITTÄÄ AJATTELUA MATEMATIIKAN AVULLA JA LAAJENTAA TIETOJA REAALIAINEISSA.

JOKAISELLE HARRASTUS, OMA JUTTU

Noin

1 200 Lukioikäistä opiskelijaa

Lukion keskeisin tehtävä on tarjota opiskelijalle laaja yleissivistävä opintopolku. Yleissivistys ei ole pelkästään tietoa, vaan myös valmiuksia ja taitoja toimia nopeasti muuttuvassa maailmassa. Siihen kuuluu kyky ajatella monipuolisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja havaita asioiden yhteyksiä. Lukio-opinnot rakentavat opiskelijalle erinomaisen perustan jatko-opintoihin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

KIMPISEN LUKIO – Kestävät eväät elämään Kimpisen lukiossa pidetään arvossa hyviä perinteitä ja innostutaan uusista tuulista. Työnteon ja yrittämisen lomaan mahtuu myös huumoria ja oivalluksia. Kimpisen lukiossa on tärkeää, että opiskelijat voivat edetä omien vahvuuksiensa mukaan. Kaikessa näkyy välittäminen sekä sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä elämäntapa. Liikuntapainotteisuus Yrittäjyysprojektit

SINUN NÄKÖISESI OPETUSSUNNITELMA Ainevalintojen avulla lukiossa keskitytään omiin kiinnostuksen kohteisiin ja valmistaudutaan tulevaisuuden tarjoamiin uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Luokattomassa lukiossa opiskelijalla on mahdollisuus edetä omaan tahtiinsa, oman opintosuunnitelmansa mukaisesti. Luokkien sijaan jokaisella opiskelijalla on tukenaan oma ohjausryhmä ja ryhmänohjaaja lukiovuosien ajan.

Kansainvälinen yhteistyö

www.lappeenranta.fi/kimpisen-lukio

OPINTOJA MUISSA OPPILAITOKSISSA Lukio-opintoihin voidaan lukea hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja enintään ­kolme kurssia lukuvuotta kohden. Esimerkiksi aikuis- ja kesälukiossa, kesäyliopistossa, musiikki­ opistossa, taidekouluissa, tanssiopistossa, avoimessa yliopistossa, verkkolukiossa, kielimatkoilla ja Etelä-­ Karjalan Urheiluakatemiassa opiskeltuja kursseja voidaan liittää lukiotutkintoon. Nämä eivät kuitenkaan korvaa mitään lukion oppimäärän mukaista kurssia.

– Rohkea klassikko

IB-LUKIO – SUUNTANA KANSAINVÄLISYYS (International Baccalaureate Diploma)

ISK-LUKIO – VENÄJÄN KIELI JA KULTTUURI KESKIÖSSÄ

Etelä-Karjalan IB-lukion Lappeenrannan toimipiste toimii Lyseon lukion yhteydessä. IB on yliopistoon valmentava komivuotinen koulutusohjelma, jonka opiskelukieli on englanti. IB-Dibloma on kansain­välinen ylioppilastutkinto, joka vastaa kotimaista ylioppilastutkintoa.

Itä-Suomen koulun lukio toimii Lappeenrannan Lyseon lukion yhteydessä kaupungin keskustassa.

Lyseon lukiolla on pitkä historia. Silti se on moderni ja kansainvälinen yleislukio. Ilo on asenne ja erilaisuuden hyväksyminen arvo. Lyseon lukiossa luokattomuus kasvaa opintojen edetessä ja opiskelija pääsee itsenäisesti suunnittelemaan opintojaan ja vaikuttamaan niiden sisältöön. Opiskelussa korostuu opiskelijoiden vapaus ja vastuu. Opiskelu on monipuolista, itsenäistä ja joustavaa. Englantia englanniksi kansainvälisyyttä korostaen Poikkitaiteelliset projektit Luonnontieteet fokuksessa

www.lprlyseo.fi | LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Lappeenranta toteuttaa ns. harrastustakuuta järjestämällä perusopetuksen yksiköissä kaikille avoimia harrastekerhoja koulupäivän aikana ja koulun jälkeen. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus päästä kokeilemaan jotain häntä itseään kiinnostavaa harrastusta mahdollisimman helposti ja ilman kustannuksia. Tarjontaa on useista liikunnal­lisista vaihto­ehdoista erityyppisiin kulttuuriharrastuksiin. Harrastekerhoja järjestävät järjestöt, seurat ja koulut, kun taas taiteen perusopetusta järjestävät oppilaitokset, seurakunta sekä kaupalliset toimijat. Kaupunki puolestaan koordinoi ja rahoittaa toimintaa. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku tuottaa kulttuuri- ja taidekasvatussisältöisiä matalan kynnyksen lastenkulttuuripalveluja päiväkodeille ja kouluille yhteistyössä kulttuurilaitosten, taiteen perusopetus­ yksiköiden, taiteilijoiden ja opettajien kanssa.

LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO

8

LAPPEENRANTA HALUAA ANTAA JOKAISELLE LAPSELLE JA NUORELLE MAHDOLLISUUDEN HARRASTAA. HARRASTUS ON MITÄ PARHAIN ROKOTE MONIA ELÄMÄN KARIKKOJA VASTAAN. JOKAISELLA ON HYVÄ OLLA JOKU HARRASTUS, JOKU OMA JUTTU, JONKA PARISSA NAUTTII JA JOKA TUO ELÄMÄÄN SISÄLTÖÄ JA RYTMIÄ.

Lappeenrannan tanssiopiston, Lappeenrannan kuvataidekoulun, Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilu­ koulun, Lappeenrannan musiikkiopiston, Taidekoulu Estradin sirkus-, teatteri- ja bändilinjojen sekä MuSiKa -musiikkikoulun toiminnoissa on mukana useita satoja lapsia ja nuoria joka ilta. Taiteen perusopetus on asteelta toiselle etenevää tavoitteellista eri taiteenlajien opetusta. Kaupunki tukee taiteen perusopetusta järjestäviä oppilaitoksia, jotta ne pystyvät tarjoamaan kohtuuhintaista opetusta oppilailleen. Järjestöt ja seurat ovat merkittäviä harrastusmahdollisuuksia tarjoavia toimijoita. Kaupunki tukee nuorisojärjestöjä taloudellisesti avustuksin sekä myöntää tilojaan nuorisojärjestöjen ja liikuntaseurojen junioritoimintoja varten käyttöön hyvin edullisesti.

www.lastenmetku.fi LASTEN JA NUORTEN PALVELUT |

9


NUORTEN ASIALLA

MUKAVIA MESTOJA Nuorisotilat tarjoavat monenlaista tekemistä. Tiloilla voi pelailla pingistä, biljardia, digipelejä, lautapelejä, askarrella, kokkailla tai järjestää kilpailuja, ohjelmaa tai tapahtumia. Jokainen voi osallistua toimintaan, sen suunnitteluun ja toteutukseen sen verran kuin itse haluaa. Osallistavan budjetoinnin kautta nuoret itse päättävät, miten käytettävissä oleva rahat jaetaan kulloiseenkin toimintaan. Nuorisotilatoiminta on osa yhteisöllistä nuorisotyötä, jonka tavoitteena on tarjota nuorille mukava yhteinen paikka, jossa voi opetella sosiaalisia ja muita elämässä tarvittavia taitoja luontevasti turvallisessa ympäristössä. Nuorisotyö tukee nuoren itsenäistymistä ja kasvamista omaksi persoonakseen.

NUORISOTOIMI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA JA ELINOLOJA, TUKEE ELÄMÄNHALLINTAA JA TERVETTÄ KASVUA SEKÄ TARJOAA MONIPUOLISIA HARRASTUS- JA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA LAPPEENRANNAN ALUEEN NUORILLE. NUORISOTOIMEN TYÖNTEKIJÄT OVAT KOULUTETTUJA AMMATTILAISIA, JOILLA ON VAHVA OTE NUORTEN MAAILMAAN.

ENSIMMÄISIÄ KOKEMUKSIA TYÖELÄMÄSTÄ Nuorisotoimi työllistää nuoria ympärivuotisesti pääpainon ollessa kesätyöpaikoissa. Nuorisotoimen työpaikoissa nuori saa ensimmäisiä oikeita kokemuksia siitä, miten työelämä toimii työn hakemisesta, työhaastatteluista ja työpaikan saamisesta alkaen edelleen oman pankkitilin ja verokortin hankkimiseen ja itse työn tekemiseen ja palkanmaksuun saakka. Monelle lappeenrantalaiselle ensimmäinen työpaikka on ollut nuorten kesätyöleiri, joita on järjestetty vuodesta 1958 alkaen.

APUA, TUKEA JA NEUVOJA OHJAAMO LAPPEENRANTA TARJOAA TIETOA, NEUVOA JA OHJAUSTA ESIM. OPISKELUUN, TYÖLLISTYMISEEN SEKÄ ARJEN HALLINTAAN. OHJAAMOSSA ON PAIKALLA ERI ALOJEN AMMATTILAISIA SAMAN KATON ALLA. Nuori saa nopeasti ohjausta ja apua mihin tahansa elämän pulmatilanteeseen. Ohjaamossa tehdään kohdennettua nuorisotyötä, jonka keskeinen tavoite on sosiaalinen vahvistaminen. Sosiaalista vahvistamista toteutetaan tukemalla nuoren vahvuuksia yhdessä nuoren kanssa sekä motivoimalla nuorta käymällä eteenpäin suuntaavaa ja positiivista dialogia. Etsivä nuorisotyö on tiiviisti yhteydessä Ohjaamon kanssa. Ohjaamon palvelut on suunnattu alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.

www.lappeenranta.fi/ohjaamo

NUORISOTYÖTÄ DIGIMAAILMASSA Digimaailma ja sen eri ympäristöt ovat nuorten arkipäivää. Nuorisotyöntekijät ovat läsnä myös siellä ja ottavat rohkeasti käyttöönsä ammatillisesti sopivia nuorten suosimia sovelluksia ja ohjelmia. Lappeenranta on mukana valtakunnallisessa Netari-­toiminnassa, jossa nuorisotyöntekijät tekevät työvuoroja Habbo-virtuaalinuorisotilalle. Digitaaliset pelit ovat nuorisotyön perusvälineistöä ja pelien ympärillä kommunikointi fyysisessä tai virtuaalimaailmassa on nuorisotyön toimintakenttää.

VAIKUTA JA VAIKUTU Lappeenrantalaisilla nuorilla on monia reittejä ottaa osaa kaupungin päätöksentekoon ja tuoda omia ajatuksiaan kaikkien tietoisuuteen. Nuorisovaltuusto, Lasten parlamentti ja oppilaskunnat ovat hyviä vaikuttamiskanavia, joissa pääsee edistämään asioita yhdessä muiden kanssa. Ne ovat myös paikkoja, joissa nuoret oppivat, millä keinoilla asioihin voi oikeasti vaikuttaa.

NUORISOTOIMEN TOIMIPISTEET Ohjaamo sekä Nuorisotila Monari Nuorisotila Krisse

KULTTUURINEN NUORISOTYÖ

10

| LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

#oikeestinuortenasialla #lprnuorisotoimi #ohjaamolappeenranta #lastenmetku #metkuillaan

Kulttuurinen nuorisotyö edistää lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien tasavertaista saavutettavuutta ja harrastetakuun toteutumista sekä kehittää niihin liittyviä lastenkulttuuripalveluja, kuten kulttuurikasvatusohjelmaa ja matalan kynnyksen harrastamista. Työskentely tapahtuu läheisessä yhteistyössä koulujen, kulttuurilaitosten ja harrastuksia järjestävien tahojen (järjestöt, seurat, yhdistykset) kanssa. Kulttuurisen nuorisotyön alaisuudessa toimii maakunnallinen Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku, johon kuuluvat kaikki Etelä-Karjalan kunnat.

Lauritsalan nuorisotila Nuorisotila Rientola, Joutseno Sammonlahden nuorisotila Asinsaaren leirikeskus, Taipalsaari Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku

www.lappeenranta.fi/nuorisotilat

LASTEN JA NUORTEN PALVELUT |

11


#LPRoppii Lue lisää lasten ja nuorten palveluista www.lappeenranta.fi

@monarilpr

Kaamospuhallus

@nuorisotilakrisse

Ohjaamo Lappeenranta

@lprnuva

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatus

@ohjaamolappeenranta @lastenmetku

ohjaamolpr @lpr_nsotoimi

Krisse Nuorisotila

@lprnuva

Monari

@LastenMetku

Lauritsalan Nuorisotila

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI