Page 1

1. Mezinárodní smlouvy a dohody

2. Spojenectví a přátelství

3. „Cordon Sanitaire“

4. Nová spojenectví a jejich proměny


5. Růst moci Německa od roku 1933

6. Nová území

7. Mezinárodní reakce

8. Pakt proti Kominterně

9. Smlouvy uzavřené Hitlerem

10. Konkordát


11. Volby 1932 v USA

12. Kandidáti

13. New Deal v praxi

14. Hospodářství v USA v době války


15. Nejvyšší a nejnižší nezaměstnanost

16. Krach společností

17. Nezaměstnanost a svět

18. Pokles produktivity, dovoz a vývoz


Druhá světová válka Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství Logickým důsledkem Smlouvy o neútočení mezi Německem a SSSR bylo uzavření německo-sovětské smlouvy o hranicích a přátelství, opět podepsané Mo- lotovem a Ribbentropem v Moskvě 28. září 1939, tedy již po likvidaci Polska. Připojeny byly důvěrný protokol, dva tajné protokoly a prohlášení obou vlád. Plán na zachování zbytkového Polska Stalin opustil. Vláda Německé říše a vláda SSSR považují po zhroucení bývalého polského státu za svůj výlučný úkol znovu nastolit mír a pořádek v této oblasti a zajistit obyvatelům, kteří zde žijí, mírumilovný život ve shodě s jejich národnostním charakterem. Za tím účelem se dohodly na následujícím: Čl. I Vláda Německé říše a vláda SSSR určily za hranici svých přirozených národních zájmů na území bývalého polského státu linii, která je vyznačena na přiložené mapě a která bude přesněji popsána v dodatečném protokolu. Čl. II Obě strany uznávají hranici svých přirozených zájmů vymezenou v článku I za definitivní a odmítají jakékoliv vměšování třetích sil do tohoto řešení. ČI. III Nutnou reorganizaci veřejné správy převezme na územích západně od linie vyznačené v článku I vláda Německé říše, na územích východně od této linie vláda SSSR. ČI. IV

Vláda Německé říše a vláda SSSR považují toto řešení za pevný základ pro pokračující rozvoj přátelských vztahů mezi svými národy... TAJNÝ DODATEČNÝ PROTOKOL Tajný dodatečný protokol podepsaný 23. srpna 1939 se pozměňuje v článku I v tom smyslu, že území litevského státu připadá do sféry vlivu SSSR, zatímco na druhé straně lublinská provincie a část varšavské provincie spadají do sféry vlivu Německa... PROHLÁŠENÍ VLÁDY NĚMECKÉ ŘÍŠE A VLÁDY S S S R Poté, co vláda Německé říše a vláda SSSR dnes podepsanou smlouvou definitivně vyřešily problémy, které vznikly zhroucením polského státu a vytvořily tak pevný základ pro trvalý mír ve východní Evropě, vyjadřují vzájemně své přesvědčení, že by sloužilo skutečným zájmům všech národů, kdyby skončil válečný stav existující v současnosti mezi Německem na jedné straně a Anglií a Francií na straně druhé. Obě vlády proto společně zaměří své úsilí, případně ve spojení s ostatními mírovými silami, k co nejrychlejšímu splnění tohoto cíle. Jestliže však úsilí obou vlád vyzní naprázdno, bude to důkazem, že Anglie a Francie jsou odpovědny za pokračující válku, načež, v případě pokračování války, budou se vlády Německa a SSSR vzájemně konzultovat o nutných opatřeních. (Pakty Stalina s Hitlerem. Praha: Naše vojsko, 1990. ) •Otázky a úkoly: 1. 0 čem svědčila tato německo-sovětská smlouva? 2. Jaký to mělo dopad na osud Litvy? 3. Jak byste označili prohlášení německé a sovětské vlády?

Třicátá léta a počátek druhé světové války  
Třicátá léta a počátek druhé světové války  

dokumenty a mapy