Page 1

นายนิธิศ สมคิด 5204600203


Workmanship

Topic ( / ) Facebook Vocabulary ( / ) News 1st ( / ) News 2nd ( / ) News 3rd ( / ) News 4th ( / ) CD Cover ( / ) Animation ( / ) Article


Facebook Vocabular ลําดับ ที่

คําศัพท์

หน้ าที่

1

คําร้ องขอเป็ นเพื่อน

แสดงคนที่มาขอเป็ นเพื่อนกับ facebook เรา

2

การแจ้ งเตือน

แจ้ งเตือนคนมา comment สถานะหรื อ Like

3

อัพเดทสถานะ

ไว้ อพั เดทสถานะใหม่ที่เรา อยากจะอัพให้ คนอื่นเห็น

4

เรี ยงลําดับ

5

ถูกใจ

6

ตังค่ ้ าบัญชีผ้ ใู ช้

7

ตังค่ ้ าความเป็ นส่วนตัว

การตังค่ ้ าความเป็ นส่วนตัวที่ให้ เฉพาะเพื่อนดูเท่านัน้

8

มีเพื่อนร่วมกัน

9

เปลี่ยนภาพปก

แสดงให้ เห็นว่าเพื่อนของเราใน facebook มีเพื่อนร่วมกันกับใคร บ้ าง เปลี่ยนภาพปกที่เราต้ องการ

10

หน้ าแรก

แสดงฟี ดข่าวที่แสดงสถานะ เลือกดูได้ ทงเรื ั ้ ่ องเด่นหรื อข่าว ล่าสุด ไว้ กดถูกใจสถานะ รูปภาพ ของ เพื่อนๆใน facebook การตังค่ ้ าต่างๆใน facebook เช่น แอฟพิเคชัน่

แสดงข่าวสารเรื่ องราวต่างๆของ เพื่อนและข่าวใหม่ๆของเพจ ต่างๆที่เราไป Like

ภาพตัวอย่ าง


News 1st

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามให้ การต้ อนรับคณาจารย์ เเละ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเเห่งชาติเวียดนาม กรุงโฮจิมิน ที่เดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้ อมทังร่้ วมมือด้ านการเรี ยน ้ การสอน การวิจยั เเละเเลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันทังสอง

News 2nd

เสร็จสิ ้นไปแล้ วกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครัง้ ที่ 38 “จามจุรีเกมส์” เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มกราคมที่ผา่ นมา ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ นี ้ ทัพ นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยสยามสามารถสร้ างผลงานได้ อย่างยอดเยี่ยม


News 3rd รายงานข่าวแจ้ งว่า นางดวงชนก วังวิทยาสกุล อายุ 29 ปี ได้ คลอดลูกแฝด 6 คน เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ ผ่านมา ถือเป็ นกรณีศกึ ษาแรกของประเทศไทยตามคํายืนยันของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซึง่ ทําคลอดให้ นางดวงชนก โดยแฝดคนที่ 4 นํ ้าหนักน้ อยกว่าเกณฑ์จงึ ยังต้ องอยูท่ ี่แผนกบําบัดพิเศษ ้ ้ นายนพพร วังวิทยาสกุล พ่อของแฝด 6 คน เป็ นชาย 3 คนและหญิง 3 คน โดยตัง้ ทารกแรกเกิดก่อน ทังนี ชื่อลูกตามยี่ห้อรถยนต์ ดังนี ้ คนโตเป็ นผู้หญิงชื่อ ออดี ้, คนที่สองเป็ นผู้หญิงชื่อ ฟอร์ จนู , คนที่สามเป็ นผู้ชาย ชื่อ พอร์ ช, คนที่สี่เป็ นผู้หญิงชื่อ มิน,ิ คนที่ห้าเป็ นผู้ชายชื่อ โฟล์คและคนที่หกเป็ นผู้ชายชื่อ เฟี ยต นายนพพรเล่าว่า ไม่คดิ ว่าตนเองจะมีได้ลกู แฝด 6 คน เพราะนางดวงชนกอยูใ่ นภาวะมีบตุ รยาก มีความ ผิดปกติเรื่ องการตกไข่ จึงใช้ วิธีฉีดสเปิ ร์ มของฝ่ ายชายเข้ ารังไข่โดยตรง สําหรับการเลี ้ยงดูแฝด 6 คนนี ้ ได้ จ้างพี่เลี ้ยง 3 คน และมีญาติมาช่วยกันเลี ้ยงด้ วย 2

2

2

1

News 4th เมื่อเวลาประมาณ เที่ยงคืนวานนี ้ (11 ก.ค.) บี ้ – ธรรศภาคย์ ชี และ บอม – อนุรักษ์ บุญเพิ่มพูล ศิลปิ น สังกัด เคพีเอ็น อวอร์ ด (KPN) เดินทางมา โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล โชคชัย 4 เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บ จากการโดนกลุม่ ชายฉกรรจ์ซมุ่ ทําร้ ายระหว่างทางกลับที่พกั หลังจากกลับจากเล่นฟิ ตเนส กลางซอยอาภา ้ ้ บี ้ KPN เป็ นผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ และ บอม เป็ นผู้ซ้อนท้ าย เมื่อขับมาถึงที่ ภิรมย์ (ซ.เสือใหญ่ รัชดา) ทังนี เกิดเหตุ มีกลุม่ วัยรุ่นชาย 4 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ประกบบังคับให้ หยุดรถ ก่อนลงมือทําร้ ายร่างกายและ ชิงทรัพย์ บี ้ ได้ รับบาดเจ็บบริ เวณหน้ าผาก และบริเวณสันจมูก เป็ นแผลลึก เย็บจํานวน 33 เข็ม และขณะนี ้ พักรักษาตัวอยูท่ ี่ห้อง 309 ชัน้ 3 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล โชคชัย 4 ส่วน บอม มีรอยฟกชํ ้าตามร่างกาย เนื่องจากโดนไม้ หน้ าสามตีเข้ าที่หลัง เบื ้องต้ น ทางผู้จดั การศิลปิ นเคพีเอ็น อวอร์ ด พาบอม เข้ าแจ้ งความกับ สน.พหลโยธิน เป็ นที่เรี ยบร้ อย จะมีการแถลงข่าวให้ ทราบในเวลา 14.00 น. ของวันนี ้ 2

0

2

2

0


CD Cover


Animation


นักศึกษา ดื่ม ที่ไหน? ในปั จจุบนั ปั ญหาการดื่มสุรา ในที่ๆไม่เหมาะสมกับวัยและอายุกําลังเป็ นปั ญหาโลกแตก ที่ใคร หลายคนในสังคมต่างวิพากวิจารณ์ และช่วยกันเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ที่เห็นกัน อยูใ่ นปั จจุบนั ที่นิยมกันอาจจะเป็ นการรณรงค์เมาไม่ขบั ไม่ดื่มในวันสําคัญ หรื อเทศกาลต่างๆ หรื อไม่ดื่มใน สถานศึกษา หรื อสถานปฏิบตั ธิ รรม เพื่อลดผลที่เกิดจากการดื่มสุรา เช่น การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม และอุบตั เิ หตุตา่ งๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม การลดจํานวนการดื่มสุรา หรื อทําให้ ดื่มถูกที่ถกู เวลา โดยใช้ การรณรงค์ใช้ ได้ จริ งหรื อ? การรณรงค์ เราควรปลูกฝั งให้ กบั เยาวชนรุ่นแรกๆ อย่างประโยคที่วา่ “ไม้ ออ่ นดัดง่าย” จะใช้ ได้ กบั สังคมปั จจุบนั ได้ หรื อไม่ สถานศึกษาเป็ นสถานที่ในการแสวงหาความรู้และเรี ยนรู้คณ ุ ธรรมจริ ยธรรม เป็ นอีกจุดเริ่ มต้ นที่ควร ปลูกฝั งให้ เยาวชน มีความรู้และคุณธรรม จริ ยธรรม ทําในสิง่ ที่ถกู ที่ควร มีการรณรงค์มากมายที่จดั ทําขึ ้น เพื่อให้ งดดื่มเครื่ องดื่มแอลกฮอร์ ทกุ ประเภทในสถานศึกษา จะพบได้ บอ่ ยเป็ นปั ญหาที่ชวนคิด คงจะเถียง กับโลกปั จจุบนั ไม่ได้ วา่ ทุกคนแทบจะเคยดื่มเครื่ องดื่มแอลกฮอร์ เกือบจะทุกคน เราได้ ทําการสํารวจโดยการ ทําแบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่าง นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม ในหัวข้ อที่วา่ (นักศึกษา ดื่ม ที่ไหน?) พบว่า 36% ดื่มร้ าน เทค ผับ บาร์ หรื อสถานบันเทิงต่างๆ 30% ดื่มที่บ้าน 22% ดื่มที่หอพักนักศึกษา ส่วนที่น่า ตกใจ คือ 12% ดื่มในมหาวิทยาลัย เป็ นตัวเลขที่น่าประหลาดใจว่า นักศึกษาสามารถดื่มเครื่ องดื่มแอลก ฮอร์ ในสถานศึกษาได้ อย่างไร ทังที ้ ่สถานศึกษาได้ มีกฎดกณฑ์อย่างเข้ มงวด กวดขัน และมีบทลงโทษที่ รุนแรง อีกทังมี ้ การรณรงค์ที่มหาวิทยาลัยได้ จดั ทําขึ ้นอยูเ่ ป็ นประจํา ผู้คนในมหาลัยมากมายเป็ นหูเป็ นตา กันมากมาย มีอาจารย์และผู้ใหญ่มากมาย ทําไมจึงเกิดตัวเลขดังกล่าวขึ ้นได้ เป็ นผลสํารวจที่ทําให้ ชวนคิด ว่าการรณรงค์ไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกฮอร์ ผสม จะทําอย่างไรให้ ใช้ ได้ ผลเต็ม 100 เปอร์ เซ็นต์ คงจะเป็ นเรื่ อง ใหญ่พอสมควร ที่จะช่วยกันคิดหาทางออก สถานบันเทิงมีมากมายก่ายกองล้ อมรอบมหาวิทยาลัย เป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยที่ช่วยดึงดูด ให้ เด็กหนีไม่ พ้ นอบายมุข เมื่อมีอบายมุขมาจ่ออยูต่ รงหน้ าทุกวี่ทกุ วัน ศูนย์วิจยั ปั ญหาสุรา เผยพบจุดขายเหล้ ารอบ มหาวิทยาลัย 1,700 แห่ง เฉลี่ย 5.6 ร้ าน ในรัศมี 200 เมตร รอบม. ชี ้แนวโน้ มยอดพุง่


อย่างไรก็ตาม ทังนั ้ กศึกษาและประชาชนทัว่ ไปส่วนใหญ่เคยประสบกับปั ญหาที่เกิดจากการดื่ม เหล้ า เบียร์ ไวน์ ทังปั ้ ญหาระดับสังคม ปั ญหาครอบครัวและปั ญหาส่วนตัว แต่นกั ศึกษาส่วนใหญ่และ ประชาชนจํานวนมากก็ออ่ นแอเกินไปที่จะหักห้ ามใจไม่ดื่มเครื่ องเมแอลกฮอล์ น่าจะเป็ นเพราะความง่ายใน การเข้ าถึง และปั จจัยโฆษณาตอกยํ ้าซํ ้าซาก และพบเห็นได้ เกือบทุกที่ที่ประชาชนสัญจรไปมา ดังนัน้ การ ขับเคลื่อนผลักดันสังคมให้ เกิดความรับรู้ถึงผลเสียของการดื่มเหล้ า เบียร์ ไวน์ อาจจะไม่มีพลังเพียงพอ ถ้ า รัฐบาลไม่ออกมาตรการมาช่วยเหลืออย่างจริงใจและจริงจังต่อเนื่อง

5204600203  

รวบรวมผลงานรายวิชา ๅ41-409