Page 1

ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ สานักทันตสาธารณสุข


การจัดตั้งกองทุนทันตกรรมขึ้น เพื่อ เพิ่มการเข้าถึงบริการ และเพื่อควบคุมสถานการณ์การเกิดโรคในช่องปาก ปี

งบรวม งบบริการ PP (ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบฟันเทียม (ล้านบาท)

งบพัฒนาระบบ (ล้านบาท)

๒๕๕๔

๑,๓๑๔

๑,๑๔๖

๑๐๘

๖๐

๒๕๕๕

๑,๓๖๐

๑,๐๐๕

๒๘๐

๗๕

๑,๐๓๓

บริหารจัดการ ในค่าใช้จ่ายสูง

๔๒.๓

๒๕๕๖

๑,๐๘๕


การจัดสรรงบบริการ PP ให้จังหวัด ปี ๒๕๕๔

จังหวัด ๕.๒ บำท/ ประชำกร บำท/ ๒๕๕๕ ๑.๗๒ ประชำกร ๑.๗๒ ไ่ ดบำท/ จำนวนงบประมำณที ๒๕๕๖ ้ จัดสรรประชำกร

<๑๐ ล้ านบาท ๑๐-๒๐ ลำนบำท ้ ๒๐-๓๐ ลำนบำท ้ > ๓๐ ล้ านบาท

อำเภอ ๑๒.๑๓ บำท/ ประชำกร ๑๓.๗๓ บำท/ ประชำกร จ๑๔.๐๘ ำนวนจังหวับำท/ ด ประชำกร 3๖ จังหวัด 2๗ จังหวัด 11 จังหวัด ๒ จังหวัด


แผนงำน /โครงกำรระดับจังหวัด : พัฒนำระบบบริกำรฯ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ วัตถุประสงค ์ ๑ ศึ กษำ สถำนกำรณ ์ ๒ พัฒนำระบบ ขอมู ้ ล ๓ นิเทศกำกับ ๔ พัฒนำ ศักยภำพบุคลำกร ๕ ประเมินผล

จำนวน เงิน (ลำน ้ บำท)

ร้อยละ

จำนวน เงิน (ลำนบำท) ้

ร้อยละ

6.7

๖.๖๐

2.2

7.5

13.8

๑๓.๗๐

4

13.4

2.8 10.2

9.2 34.3

2.3

7.5

19.5 ๑๙.๓๐ ๔๐.๘๐ ๔๐.๔๐ 2.5

๒.๔๐


แผนงำน/โครงกำรระดับจังหวัด : จัดบริกำร วัตถุประสงค ์

จัดบริกำรบูรณำ กำร จัดบริกำรเชิงรุก บริกำรทันตฯ ใน รพ.สต. PP รวมกั บ อสม. / ่ น ่ ทองถิ ้

๒๕๕๔ จำนวน รอยละ ้ เงิน (ลำนบำท) ้ ๑๓.๗

6.8

๒๕๕๕ จำนวน รอยละ ้ เงิน (ลำน ้ บำท) ๑๔.๔ 13.6

๒๔.๕ ๓๔.๗

14.0 17.1

๑๙.๓ ๑๐.๔

18.3 9.8

๑๓.๘

6.8

๗.๑

6.7


แผนงำน / โครงกำรกำรระดับอำเภอในกลุมเป ่ ้ ำหมำยหลัก

วัตถุประสงค ์

ANC WBC เด็กกอนวั ยเรียน ่ นร.ประถม/นร. มัธยม ผู้สูงอำยุ

๒๕๕๔ จำนวน เงิน รอยละ ้ (ลำน ้ บำท) ๖๒.๘ 9.9 ๖๔.๓ 10.1 ๘๔.๘ 13.3

๒๕๕๕ จำนวน เงิน รอยละ ้ (ลำน ้ บำท) ๕๗.๓๐ 7.7 ๖๕.๗ 8.8 ๑๐๒.๕ 13.7

๒๖๓.๒ ๔๑.๓ ๒๗๑.๒ ๔๕.๔ 7.1 ๕๕.๔

36.2 7.4


ผลลัพธ ์ : ตอบวัตถุประสงค ์ จำกขอมู กำรสุขภำพ จำก ้ ลเครือขำยบริ ่ ฐำนขอมู ้ ล สบรส. จำนวน ๕๖๓ แหง่ จำก ทัง้ หมด 826 แหง่ คิดเป็ นรอยละ ๖๘.๒ ้ เปรียบเทียบปี ๕๓ และ ๕๕ เปรียบเทียบงบประมำณจัดบริกำรสุขภำพช่องปำก ปี ๕๓ และ ๕๕ ภำพรวมเพิม ่ ขึน ้ เฉลีย ่ ๑.๗ เทำ่ (ระหวำง ๑.๔ - ๒.๖ เทำ) งบ PP ่ ่ เพิม ่ ขึน ้ ๔.๒ เทำ่ งบบริกำรทันตกรรม เพิม ่ ขึน ้ ๑.๓ เทำ่ จังหวัดทีไ่ ดรั ่ ขึน ้ สูงสุด ๕ ้ บงบประมำณ PP เพิม อันดับคือ ภูเก็ต นนทบุร ี สมุทรสงครำม


ผลงำน : กำรเขำถึ ้ งบริกำร

อัตรำผูใช ้ ้บริกำรทันตกรรม จำนวนครัง้ ตอ ่ 1,000 ประชำกรจำแนกตำมประเภทบริกำร ๓ กลุมคื ่ อ อัตรำกำรใช้บริกำร P&P อัตรำกำรใช้ บริกำรทันตกรรมพืน ้ ฐำน และ อัตรำกำรใช้ บริกำรทันตกรรมเฉพำะทำง

อัตรำใช้บริกำร ปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๕ % เพิ่ม บริกำรทันตกรรม รวม

227.0

262.3

๑๕.๖

สูงสุด ๕ อันดับ คือ ภูเก็ต ยโสธร พังงำ ระนอง สตูล เทำกั ่ บ ๕๙๔ ๔๘๖.๘ ๔๘๔.๕ ๔๘๔.๑ และ


อัตรำใช้บริกำร ปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๕ % เพิ่ม บริกำร P&P 97.4 127.7 ๓๑.๑ สูงสุด ๕ อันดับ คือ ภูเก็ต สุรน ิ ทร ์ ระนอง พังงำ นครรำชสี มำ เทำกั ๓๒๔.๓ ๓๐๓ ่ บ ๔๖๔.๑ ๒๘๒.๒ และ ๒๒๐.๑ ครัง้ ตอ ่ 1,000 ประชากร ตำมลำดับ บ ริ ก ำ ร ทั น ต ก ร ร ม 107.6 110.7 ๒.๙ พืน ้ ฐำน สูงสุด ๕ อันดับ คือ ยโสธร นครรำชสี มำ เลย พิษณุ โลก ฉะเชิงเทรำ เทำกั ๒๐๗.๒ ่ บ ๒๔๙.๗ ๑๗๗.๗ ๑๕๕.๗ ๑๒๓.๓ ครัง้ ตอ ่ 1,000 ประชากร ตำมลำดับ บ ริ ก ำ ร ทั น ต ก ร ร ม 23.9 ๘.๘ 22.0 ครั ง้


อัตรำผูใช ้ ้บริกำรทันตกรรม ตอ ่ 1,000 ประชำกรในกลุมเด็ ่ ก กลุมอำยุ ๐-๒ ปี ่ จังหวัดมีอต ั รำกำรใช้บริกำร P&P สูงสุด ๕ อันดับคือ ภูเก็ต สตูล ประจวบคีรข ี น ั ธ ์ พังงำ สุพรรณบุร ี เทำกั ๗๕๖ ่ บ 1785.2 ๑๒๓๒.๙ 699 และ ๕๒๘.๕ ครัง้ ตอ ่ 1,000 ประชำกร ตำมลำดับ กลุมอำยุ ๓-๕ ปี ่ จังหวัดมีอต ั รำกำรใช้บริกำร P&P สูงสุด ๕ อันดับคือ สุพรรณบุร ี พังงำ นครรำชสี มำ และสุรน ิ ทร เทำกับ ๑๙๒๒.๖ ๑๘๕๐.๙


กลุมอำยุ ๖-๑๔ ปี ่ จังหวัดมีอต ั รำกำรใช้บริกำร P&P สูงสุด ๕ อันดับคือ ภูเก็ต สุรน ิ ทร ์ ยโสธร พระนครศรีอยุธยำ และสมุทรสงครำม เทำกั ่ บ ๘2๑.๑ ๗๘๗.๔ ๖๓๘ และ ๕๗๔.๗ ครัง้ ตอ ่ 1,000 ประชำกรตำมลำดับ


ตัวชีว้ ด ั แสดงคุณภำพบริกำร แสดงโดยใช้ตัวชีว้ ด ั ๒ ตัว คือ รอยละผลงำนบริ กำร P&P ตอ ้ ่ บริกำรทัง้ หมด พบวำจั ่ ส ี ั ดส่วนบริกำร P&P ตอบริ กำร ่ งหวัดทีม ่ ทัง้ หมดสูงสุด ๕ อันดับคือ จังหวัดภูเก็ต สกลนคร ระนอง กระบี่ และสุรน ิ ทร ์ เทำกั ่ บ รอยละ ๗๗.๓ ๖๔.๓ ๖2.๘ ๖๑.๗ และ ้ 61.7 ตำมลำดับ สั ดส่วนงำน อุดฟัน ตอ ่ ถอนฟัน มีจงั หวัดที่ สั ดส่วนงำน อุดฟัน ตอ ่ ถอนฟันมำกกวำ่ ๑ รวม ๔๒ จังหวัด


อัตรำกำรใช้บริกำรทันตกรรมของประชำชน ไทย เปรียบเทียบปี 255๒ และ 255๔ ขอมู ิ หงชำติ ้ ลจำกสำนักงำนสถิตแ ่

ปัจจัย พืน ้ ที่ พืน ้ ที่ กรุงเทพ เขตเทศบำล นอกเขต

ปี 2552

ปี 2554

13.9 9.6

14.4 9.4


ปัจจัย

ภำค กรุงเทพมหำน คร กลำง เหนือ ตะวันออกเฉี ย งเหนือ ใต้

ปี 2552

ปี 2554

13.9 8.4 9.6

14.4 8.4 9.8

8.2 8.5

8.3 8.7


ปัจจัย กลุมวั ่ ย กลุม ่ 0-4 ปี กลุม ่ 5-14 ปี กลุม ่ 15-24 ปี กลุมวั ่ ย 2559 ปี กลุมสู ่ งอำยุ รวม

ปี 2552

ปี 2554

3.2 14.7

2.3 11

7.8

11.1

9.1 8.6 9.1

9.5 7.6 9.3


ปัจจัย ปี 2552 สวัสดิกำรรักษำพยำบำล ไมมี 8.2 ่ สิ ทธิ ข้ำรำชกำร 16 สิ ทธิ UC 8.1 ประกันสั งคม /ประกัน

ปี 2554 6.3 14.3 8.1


สถำนะสุขภำพช่องปำก (Oral Health Status) จำกรำยงำนตรวจรำชกำร มีตวั ชีว้ ด ั รวม ๕ ตัวชีว้ ด ั ปี ๒๕๕๕ คือ รอยละเด็ กกลุมอำยุ 1.5 ปี ปรำศจำกฟันผุ มี ้ ่ รำยงำน ๑๘ จังหวัด พบอัตรำปรำศจำกฟันผุอยูระหว ำง ๕๕.๓-๙๙.๓ ่ ่ กกลุมอำยุ ๒) รอยละเด็ 3 ปี ปรำศจำกฟันผุ มี ่ ้ รำยงำน ๗๔ จังหวัด จังหวัดทีม ่ อ ี ต ั รำไดตำม ้ เกณฑไม ๔๐ ์ น ่ ้ อยกวำร ่ อยละ ้ จำนวน ๓๘ จังหวัดคิดเป็ นรอยละ ๕๑.๔ ้ ๓) รอยละเด็ กกลุมอำยุ 6 ปี ปรำศจำกฟันผุ มี ้ ่ รำยงำน ๒๓ จังหวัด พบอัตรำปรำศจำกฟันผุ


๔) รอยละเด็ 12 ปี ปรำศจำกฟันผุ กกลุมอำยุ ้ ่ มีรำยงำน ๗๓ จังหวัด จังหวัดทีม ่ อ ี ต ั รำ ไม ไดตำมเกณฑ ๔๕ ้ ่ อยละ ่ ้ อยกวำร ้ ์ น จำนวน ๓๓ จังหวัดคิดเป็ นรอยละ ๔๕.๒ ้ ๕) รอยละกลุ มอำยุ 60 ปี ทีม ่ ฟ ี น ั ใช้งำนได้ ้ ่ ไมน ่ รี ำยงำน ๗๑จังหวัด ่ ้ อยกวำ่ ๒๐ ซีม จังหวัดทีม ่ อ ี ต ั รำไดตำมเกณฑ ไม ้ ่ ้ อยกวำ่ ์ น รอยละ ๕๑ จำนวน ๔๓ จังหวัดคิดเป็ น ้ รอยละ ๖๐.๖ ้


กำรเปลีย ่ นแปลง  นโยบำยปลัดกระทรวง  กำรปฏิรป ู กระทรวงสำธำรณสุข/ บทบำทองคกร ์  แผนสุขภำพเขต  งบประมำณ PP  กระบวนกำรดำเนินกำรเน้นบูรณำ กำรและเชิงรุก อยำงมี ส่วนรวม บน ่ ่ ข้อมูลเชิงประจักษ์


วงเงินงบ PP ที่ดำเนิ นกำรร่วมกัน คำวั ่ คซีน สมุดบันทึก 1,130 แผนระดัล บำน ้ ชำติ 550 ลำน ้

1. งบ NPP 1,682 ล ้ งบ PPE 3,300 2.ำน ลำน ้ (หักเงินเดือน) 3. งบ PPA 1,114 ลำน ้ (หักงบสนับสนุ นกองทุนตำบล) งบรวม (เขตละลำน 6,082 ้ 500 4. งบสนับสนุ น 502 ลำน) ้ งบกระทรวง ลำน 5.้ งบทันต 1,085 ( เขตละ 80 949 ลำน ้ ลำน ลำน) ้ ้ 6. งบกองทุนโรคเรือ ้ รัง 82 ลำน ้ นโยบำยรวมงบประมำณ PP เป็ นกอนรวม ้ เพือ ่ ควำมคลองตั วในกำรบริหำร ่


บริการ(4 แผน)

พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่งต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย

สส ปก (13 แผน)

บริหาร (8 แผน)

การเงินการคลัง สุขภาพสตรี และทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS การบริหารกาลังคน-จริยธรรม สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS ระบบข้อมูล สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การบริหารเวชภัณฑ์ สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง สาธารณสุขชายแดน ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุและผู้พิการ ยาเสพติด โครงการพระราชดาริ อาหารปลอดภัย การควบคุมโรคติดต่อ สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 21


ลักษณะสำคัญของ แผนสุขภำพเขต - แยกแผนยอย ตำมหัวข้อเป็ น 25 ่ แผน เกีย ่ วของทั นต ฯ ๑๒ ้ - เนื้อหำหลักแตละแผน : สถำนกำรณ ์ ผลตำม แผน ่ ตัวชีว้ ด ั กลยุทธ ์ และ มำตรกำรสำคัญ แผนปฏิบต ั แ ิ ตละระดั บแสดงควำมชัดเจนชัดในเนื้อหำหลัก ่

- แผน PP ทันตฯ รองรับงำน BS และ NP ตำม กลุ มวั - บริ ่ กยำร BS เน้นควำมครอบคลุม ควำม ถู ตอง - กระดั ้ เขต จังหวัด เครือขำย ้ บแผน ๓ ชัน ่ อลำเภอ/ต ำบล อลงมำตำมระดั บชัน ้ ้ ทีมพืน ้ ทีม ่ ส ี ่ วนรวมพั ฒนำกรอบแผนสุขภำพเขตทีเ่ กีย ่ วของ ่ ้ ทันตฯ เพือ ่ ใช้เป็ นแนวทำง


กำรปรับตัวรับกำรเปลีย ่ นแปลง สรำงควำมพร อม ้ ้

 มีข้อมูลสถำนกำรณพื ้ ทีร่ ะดับจังหวัดและ ์ น อำเภอในกลุมเป (สำรวจ ่ ้ ำหมำยสำคัญ เพิม ่ วิจย ั พืน ้ ที่ วิเครำะหข ่ อ ี ยู)่ ้ ลทีม ์ อมู  มีระบบขอมู ้ ลสำรสนเทศทันตสำธำรณสุข (ขอมู ่ น ั กำล ้ ลบริกำร ทรัพยำกร ฯลฯ ทีท ถูกตอง) ้  จังหวัดและอำเภอมีกลยุทธและมำตรกำร ์ แกปั ่ ด ั เจน รูปั ี ก้ไข ้ ญหำทีช ้ ญหำ สำเหตุ วิธแ ภำคีรวมด ำเนินกำร ่


สรำงควำมพร อม ้ ้  พัฒนำแผนสุขภำพเขต จังหวัด อำเภอ ดำนทั นตฯให้ตอบสนองกำรแกปั ้ ้ ญหำ

 งบประมำณ ??? ..... กองทุนทันตกรรม หรือ แผนสุขภำพเขต จังหวัด อำเภอ  กำรพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลงำน ตนเอง  วิธท ี ำงำนเป็ นเครือขำยอย ำงมี ส่วนรวม ทัง้ ่ ่ ่ ในองคกรสำธำรณสุ ข องคกรชุ มชน/ทองถิ น ่ ้ ์ ์ และภำคเอกชน และ ออกแบบรูปแบบ บริกำรบูรณำกำรและกำรทำงำนเชิงรุก


กลุมงำนพั ฒนำระบบทันตสำธำรณสุขตองท ำ ่ ้ อะไร  พัฒนำจังหวัดนำรองจั ดบริกำรบูรณำ ่ กำรเพือ ่ แก้ปัญหำฟันผุ โภชนำกำร และ พัฒนำกำรในกลุม ่ WCC และศูนยเด็ ์ ก ประชุ ม ๒๕-๒๖ มี น ำคม ๕๖ ……๑๑  พัฒนำกรอบแผนสุขภำพเขตดำนทั นตฯ ้ จั ง หวั ด ให้ตอบสนองกำรแก้ปัญหำพืน ้ ที่ (ศูนยเขต ์ และจังหวัดทีส ่ นใจ) ประชุม ๒๓-๒๕ เม.ย. ๕๖  พัฒนำระบบขอมู ้ ลทันตใน ๒๑ แฟ้ม /๔๓ แฟ้ม และกำรดึงรำยงำนตอบตัวชีว้ ด ั (ศูนยเขตและ ์ จั งหวัพัดฒ ทีนำระบบติ ส ่ นใจ) ๒๙-๓๐ เม.ย. ๕๖นผล ดตำมและประเมิ งำนตนเอง (ศูนยเขตและจั งหวัดทีส ่ นใจ) ์ ๑๕-๑๖ พ.ค. ๕๖


ประเด็นกำรประชุมกลุมย ่ อย ่  เสนอชือ ่ ตัวแทนระดับเขตและจังหวัดในเรือ ่ ง OHSP ๓ คนและแผนสุขภำพเขตดำนทั นต ๒ วง ้ (เขต ๓ คน จังหวัด ๑ คน) แผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพช่องปำกระดับเขต และจังหวัด  แนวทำงจัดซือ ้ ยูนิตทำฟัน และ กำรจัดลำดับ ควำมสำคัญครุภณ ั ฑทั ์ นตกรรม ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐  หลักกำรในกำรจัดสรรทันตแพทยคู ์ สั ่ ญญำปี ๒๕๕๖  กำรเตรียมควำมพรอมฝึ กนักเรียนทันตำภิบำล ้ ปี ๒๕๕๖

กองทุนทันตกรรมไม่แน่นอน ??? จะปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

กองทุนทันตกรรมไม่แน่นอน ??? จะปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ สำนักทันตสาธารณสุข

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you