Page 1

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กระทรวงสาธารณสุ ข (2556-2560)


ตาราง แสดงจานวนประชากร, แพทย์ และจานวนเตียง แยกรายเครือข่ าย

เครื อข่ าย

จานวน

จานวน

อัตราส่ วน

จานวน

เตียง :

ประชากร (คน)

แพทย์ (คน)

ปชก/แพทย์

เตียง

แสนประชากร

คข.ที่1

5,666,367

1,256

4,511

7,779

137.28

คข.ที่2

3,305,652

813

4,066

5,232

158.27

คข.ที่3

3,009,961

523

5,755

4,064

135.02

คข.ที่4

4,995,085

882

5,663

6,435

128.83

คข.ที่5

5,044,058

1,066

4,732

8,456

167.64

คข.ที่6

5,633,275

1,035

5,443

7,777

138.05

คข.ที่7

4,997,165

802

6,231

5,828

116.63

คข.ที่8

5,312,872

609

8,724

5,209

98.04

คข.ที่9

6,710,139

1,105

6,073

7,346

109.48

คข.ที่10

4,544,048

633

7,179

5,071

111.60

คข.ที่11

4,226,870

848

4,985

6,265

148.22

คข.ที่12

4,728,557

979

4,830

7,159

151.38

รวมทัง้ ประเทศ

58,424,993

10,551

5,537

ที่มา : แผนพัฒนาระบบบริ การของเครื อข่ายบริ การที่ 1-12 ( แผน1 บริ หารจัดการ, พบส. )

73,352

125.55


ตติยภูมิ(116)

ทุติยภูม(ิ 774)

• รพศ.(A) 33 แห่ง • รพท.ระดับจังหวัด (S) 48 แห่ง • รพท.ขนาดเล็ก (M1) 35 แห่ง

• รพช.แม่ข่าย(M2) 91 แห่ง • รพช.ขนาดใหญ่ (F1) 73 แห่ง • รพช.(F2) 518 แห่ง • รพช.ขนาดเล็ก (F3) 35 แห่ง • รพช.สร้างใหม่ 57 แห่ง

A

S

M1

M2

F1

ปฐมภูมิ(10,174) • ศสม 226 แห่ง. • รพ.สต. 9,570 แห่ง • สสช. 198 แห่ง

F2

F3

P


1. หัวใจและหลอดเลือด 2. มะเร็ง 3. อุบัติเหตุ 4.ทารกแรกเกิด 5. จิตเวช 6. ตาและไต 7. 5 สาขา 8. ทันตกรรม 9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 10. NCD

บรรลุ KPI

1. การพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ 2. การพัฒนาเพื่อแก้ปญ ั หาโรค/ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ 3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ 4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร

ระบบบริการคุณภาพ


* 10 สาขา 1.หัวใจและหลอดเลือด 2. มะเร็ง 3. อุบตั ิเหตุ 4. ทารกแรกเกิด 5 จิตเวช 6. ตาและไต 7. 5 สาขา 8. ทันตกรรม 9. บริการปฐมภูมิและสุขภาพ องค์รวม 10. NCD

3 Approach 1. เครือข่ายมาตรฐาน 2. ระบบการบริการที่มี ประสิทธิภาพ 3. โรคที่เป็นปัญหา Emergency - Fast Tract STEMI NSTEMI STROKE TRAUMA Newborn Blinding Fast Tract

- ลดอัตราป่ วย - ลดระยะเวลารอ คอย - มาตรฐานการ บริ การ - เข้าถึงบริ การ - ลดค่าใช้จา่ ย

- ลดอัตราตาย


SERVICE ACHIEVEMENT PLAN

1. Service delivery Model 2. HRM , HCW Development 3. Financing 4. Health Information 5. Medical Equipment and Medical Material supply ,Technology Assessment 6. Governance

ยุทธศาสตร์บบ ริกริารการ ยุทธศาสตร์ 1.Satellite OP & Outreach 1.Satellite OP & OP Outreach OP 2.Centralize IP IP 2.Centralize 3. Province same Hospital 3.One One Province same Hospital One Region One Ownership One Region One Ownership

SERVICE ACHIEVEMENT PLAN Purpose 1. Better Service 1) Accessibility - เข ้าถึงบริการทุกมิต ิ ั ้ ลง 2) Faster -คิวสน 3) Safer –ตายน ้อยลง - โรคแทรก ้ ซอนน ้อยลง 2. More Efficiency 1) Management Efficiency CFO , แผนเงินบารุง , เงินลงทุน UC ื้ ร่วม ระดับต่างๆ ,จัดซอ 2) Clinical Efficiency 3) Operational Efficiency-Outsource ้ -ไม่ซา้ ซอน

Key Success Factor

กลไกการข ับเคลือ ่ น

1.Leadership -กระทรวง –สป+กรม +สวรส+ สปสช+สพร+ฯลฯ -M&E -แก ้ปั ญหา 2.พล ังทางปัญญา -การทาข ้อมูลโดยสร ้างการมีสว่ นร่วมระดับต่างๆ ี เครือข่าย ทาง Horizontal จากเครือข่ายวิชาชพ ่ ี ผู ้เชยวชาญต่างๆโดยเฉพาะด ้านจัดการบริการ ,วิชาการ การบริหารระบบบริการ ื่ สาร พล ังทางการสอ -จาก Data Information ความรู ้ การปฏิบัต ิ ี ในระดับชาติ พวง จังหวัด 3.เครือข่ายวิชาชพ ี่ วชาญ 4.เครือข่ายผู ้เชย 0 1 Care จิตเวช หัวใจ อุบัตเิ หตุ ไต ตา CFO ฯลฯ 5. วัฒนธรรมการทางานร่วมกัน “พบส. ยุคใหม่” “พีน ่ ้องชว่ ยกัน” Seamless & Lean Service One Province Same Hospital One Region One Ownership 6.สานักงานเครือข่ายบริการ (Strong Secretariat Office) 7. งบประมาณผลักดันและขับเคลือ ่ นเครือข่าย บริการ ละ5 ล ้านบาท และปรับเปลีย ่ นระเบียบทีเ่ ป็ น อุปสรรค


1.Service Achievement Plan 10 สาขา รายเขต รายจ ังหว ัด ราย รพ. ่ มะเร็งท่อนาดีอส 1.1 10สาขา +Area Problem (เชน ี าน) +Special (โครงการพระราชดาริ +สาธารณสุขชายแดน + ยาเสพติด ) 1.2Refer System 1.3 การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบต ั ภ ิ ัย 1.4 ร่วมกับเอกชน,รพ.กระทรวงอืน ่ ๆ 1.5 แผนพัฒนาคุณภาพบริการ 1.6 ฯลฯ

2. Administrative Plan 2.1 2.2 2.3 2.4

เงินบารุง ื้ ยาร่วม,วัสดุ Lab. ร่วม,วัสดุการแพทย์รว่ ม จัดซอ แผนบุคลากร ่ ตรวจสอบ/วัดประสท ิ ธิผล แผนอภิบาลระบบเชน ิ ธิภาพ ฯลฯ ประสท

AREA HEALTH BOARD (เขตสุขภาพ) (PROVIDER BOARD)

Purchaser (สปสช. ปกส.

ี ลาง กรมบ ัญชก ,อปท.,ร ัฐวิสาหกิจ)

่ เสริมป้องก ันโรค และร่วมภาคีเครือข่าย 4. แผนสง 3. Investment Plan เขต

4.1 กลุม ่ วัยต่างๆ (ทารก,0-2ปี ,3-5ปี ,นั กเรียน,วัยรุน ่ +BS)ดูแลเฝ้ าระวังสตรีไทย, วัยทางาน สง่ เสริมสุขภาพผู ้สูงอายุและผู ้พิการ ่ อาชวี อนามัย COPD มะเร็งในพืน 4.2 ป้ องกันโรคไม่ตด ิ ต่อตามปั ญหาของพืน ้ ที(่ เชน ้ ที)่ 4.3 ควบคุมป้ องกันโรคติดต่อ 4.4 อาหารปลอดภัย ,สร ้างความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ 4.5 สงิ่ แวดล ้อมและระบบทีเ่ อือ ้ ต่อสุขภาพ(เหล ้า บุหรี่ Road Safety 4.6 DHS ,สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมภาคสว่ นต่างๆ 4.7 ตัง้ ครรภ์ในวัยรุน ่ 4.8 ลดตาย อุบต ั เิ หตุ เด็กจมน้ าตาย ฯลฯ


แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ (Goal)

“บริการสุขภาพที่ ตอบสนองต่อ ความต้องการ ของประชาชน”

หน่ วยงานรับผิ ดชอบ กระทรวงสาธารณสุ ข

Key Success Factors

- การกาหนดมาตรฐาน

กรอบขีดความสามารถ กรอบอัตรากาลังคน - การจัดการโรคที่เป็น ปั ญหาสุ ขภาพ - การบริ หารประสิทธิภาพ/ การสนับสนุ นการ ดาเนิ นการ

QUALITY IMPROVEMENT & INNOVATION

Project/Activity

- จัดทากรอบการพัฒนา ขีดความสามารถ/กรอบ การดาเนิ นการ10 สาขา - การนากรอบการพัฒนา ขีดความสามารถไปใช้ (Gap Analysis) และทา แผนพัฒนา12 เครื อข่าย - พัฒนากลไกการ M&E - การจัดสรร/สนับสนุ น ทรัพยากร - สร้างความรับรู /้ ร่วมมือ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง M&E

KPI & Target

- ลดอัตราตาย - ลดอัตราป่ วย - ลดระยะเวลารอคอย - มาตรฐานการบริ การ - เข้าถึงบริ การ - ลดค่าใช้จา่ ย

9


แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

“ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดย เครือข่ายบริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อสามารถ บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการ”


1. ลดอัตราตาย 2. ลดอัตราป่วย 3. ลดระยะเวลารอคอย 4. มาตรฐานการบริการ 5. เข้าถึงบริการ 6. ลดค่าใช้จ่าย


* • ลดอัตราตาย ในระยะ 3-5 ปี 1.

2.

3.

• ลดอัตราป่ วยในระยะ 2-3 ปี • (DM, HT, CKD) • มาตรฐานการบริ การ • Open Heart Surgery • Appendectomy • Caesarean Section • Hospital Accreditation • CMI


*

4.

5.

• การเข้าถึงบริการ • การส่งต่อผูป้ ่ วยนอกเขตบริ การ • สัดส่วนผป.นอกDM/HT ที่ไปรักษาที่ ศสม./รพสต. • ระยะเวลารอคอยที่ OPD • ระยะเวลารอคอยผ่าตัด Cataract, หัวใจ • ประสิทธิภาพ • สภาพคล่อง /ขาดทุน • แผนเงินบารุ ง • Unit Cost


* • ลดอัตราป่ วย • ลดอัตราตาย • ลดระยะเวลารอคอย • มาตรฐานการบริ การ • เข้าถึงบริ การ • ลดค่าใช้จ่าย

DM/HT/CKD/Blindness มะเร็ ง /อุบตั ิเหต /STOKE/โรคหัวใจ/ปอด/จิตเวช/ ทารกแรกเกิด ผ่าตัดหัวใจ/ฉายแสง/ฟันเทียม/ต้อกระจก หัวใจ/NICU/ ผ่าตัดคลอด/จิตเวช ผ่าตัดไส้ติ่ง ฯลฯ ผ่าตัดหัวใน/สวนหัวใจ/ศสม./ ผูป้ ่ วยNCD ใน รพ. สต/ การส่ งต่อ การบริ หารเวชภัณฑ์/ พบส. พี่นอ้ งช่วยกัน/ แบ่งปั นเครื่ องมือ ฯลฯ


* กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนได้อะไร

ตัวชี้วัด

ลดอัตราป่วย

ลดปัญหาป่วยทางทันตกรรม

เด็กอายุ 3 ปี มีฟันน้านมผุ ไม่ เกินร้อยละ ๕๕

ลดระยะเวลารอคอย

ได้รับบริการทาฟันเทียมที่ รวดเร็ว

ผู้สูงอายุ รอคิวทาฟันเทียม ไม่ เกิน ๖ เดือน

มาตรฐานการบริการ

เข้าถึงบริการ

ประเด็นเชิงบริหารที่เป็น Priority สาคัญ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริ การทางทันตกรรม

มีการจัดบริการทันตสุขภาพโดย ทันตแพทย์และ/หรือ ทันตาภิ บาล ในศสม.ทุกแห่ง ใน ๑ ปี และพัฒนาดีขึ้นตามลาดับ ได้รับการดูแล รักษาปัญหา/โรค ประชาชนทุกกลุม่ เข้าถึงบริการ การวาง Competency แต่ละ ทางทันตกรรม สุขภาพช่องปากร้อยละ ๒๐ ระดับ และเชื่อมโยง รพ.ใน ใน รพ.สต. มีบริการทันตสุขภาพ เครือข่าย เพียงพอและเข้าถึงใน ๓-๕ ปี ตามแผนที่เครือข่ายดาเนินการ


กลยุทธ์ในการดาเนินการ 3 Approach

1. เครือข่ายมาตรฐาน ิ ธิภาพ 2. ระบบการบริการทีม ่ ป ี ระสท

3. โรคทีเ่ ป็ นปั ญหา


1. การบริ หารจัดการ

1

2. พบส.

3. HR

2

4. Investment การลงทุน


* 1.กรรมการ

กรรมการ

2.พบส.

กรรมการ

- บริหาร - 10 คณะ

การใช้ทรัพยากรร่วม

- วิชาชี พ

3. Fast Tract

5.Investment

- Trauma

- อาคาร

- STEMI

- เครื่ องมือ

- STROKE

1. คน 2. เครื่องมือ

3. ห้องผ่าตัด 4. ยา 5. เตียง 6. จานวนคนไข้Refer กลับ 7. น้าใจ

4.HR


การใช้กลไกเครือข่าย พบส.ในการขับเคลื่อน Service Plan ประชาชนแข็งแรง *ส่ งเสริ มสุ ขภาพ *ป้ องกันโรค *รักษาพยาบาล *ฟื้ นฟูสุขภาพ

เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ Service Plan •Better Service •More Efficiency

แลกเปลี่ยน/ช่วยเหลือ/สนับสนุน ทรัพยากร(คน,เครื่ องมือ,อุปกรณ์ ) 1.ด้านบริ หาร 2.ด้านบริ การ 3.ด้านวิชาการ

•จัดโครงสร้างการบริ หารจัดการ เครื อข่ายกลุ่มโรค 10 สาขา เครื อข่ายวิชาชีพ

*แผนพัฒนาความสัมพันธ์ *แผนดาเนินการ 3 ด้าน


* การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการด้วย พบส. “พี่น้อง ช่วยกัน” สถานที/่ เตียง วิชาการ

ครุภัณฑ์

ส่งต่อ/ ปรึกษา

เวชภัณฑ์ พบส.

งบประมา ณ

บุคลากร

Lab

จ่ายกลาง


*DHS คืออะไร ระบบการทางานเพือ่ ร่ วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุ ข อย่ างมีประสิ ทธิภาพ บูรณรการภาคี เน้ นเป้ าหมาย ผ่ านกระบวนการชื่นชม และจัดการความรู้แบบอิง บริบทของแต่ ละสถานที่ *DHS คืออะไร


การพ ัฒนาเครือข่ายสุขภาพระด ับอาเภอ (District Health System) เน้นให้มก ี ารทางานร่วมก ันของผอ.รพ.ชุมชน ก ับสาธารณสุขอาเภอ และการทางานของเจ้าหน้าทีส ่ าธารณสุขร่วมก ับองค์กรปกครอง ท้องถิน ่ และชุมชน ซงึ่ มีการกาหนดให้ทก ุ อาเภอมีการแก้ปญ ั หา ่ เสริมให้ใชร้ ะบบ พบส. โดยให้พ ี่ สุขภาพตามบริบทของตน และสง ่ ยน้อง น้องชว ่ ยพี่ พีน ่ ยก ัน เชอ ื่ มโยงการดูแลต่อเนือ ชว ่ อ ้ งชว ่ งแบบไร้ รอยต่อ

 ประกาศนโยบายโดย รมว.สาธารณสุข 20 ธ.ค.2555

 สบรส.ร่วมก ับภาคีเครือข่ายค ัดเลือก 200 อาเภอ เป้าหมายปี 2556 กระจายในทุกภูมภ ิ าค 12 เครือข่าย ระด ับเขต  พ ัฒนา Road map to DHS พร้อมกาหนด KPI  เตรียมสร้างความเข้าใจให้แก่ระด ับผูป ้ ฏิบ ัติใน สสจ.ทุก แห่งในว ันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 เพือ ่ ทาหน้าที่ Coaching & M/E


เครือข่ ายสุ ขภาพระดับอาเภอ District Health System Network

การทางานร่ วมกันของ รพ.+ สสอ. + รพสต. + อปท.+ประชาสั งคม อาเภอสุ ขภาวะ


*เป้าหมาย ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิท่ีมี คุณภาพ และได้รบั ความไว้วางใจจากประชาชน


*ผลที่คาดว่าจะได้รับ *เกิดเครือข่ายการพัฒนาและการเรียนร้ ู การทางาน unity

ระหว่ างรพ. สสอ. สอ.และชุมชน *เกิดเครือข่ายการพัฒนาและการเรียนร้ ู การจัดการทรัพยากร ภายในเครื อข่ ายอย่ างเหมาะสม *มีระบบการจัดบริการทีจ่ าเป็ น(essential care) มีการเข้าถึง บริ การอย่ างเหมาะสม และครบถ้ วนทุกกล่ มุ ประชากร *การชื่นชมและเชิดชู *ชุมชนเข้มแข็ง และไม่ ทอดทิ้งกัน district health team


* 1.การบริหารจ ัดการ สุขภาพเป็นเอกภาพ ระด ับอาเภอ (Unity District Health Team)

5. ประชาชนและ ภาคีมส ี ว่ นร่วมในการ จ ัดการปัญหา สุขภาพ (Partnerships)

4. การสร้างคุณค่า และคุณภาพก ับ เครือข่ายบริการปฐม ภูม ิ (Appreciation & Quality)

DHS

2. การบริหาร ทร ัพยากรร่วมก ัน (Resouce Sharing)

3.การบริการปฐมภูม ิ ทีจ ่ าเป็น (Essential Care)


Conceptual Framework of DHS Development

Specialist

Provincial Hospital

Unity of District Health Teams (รพ.ชุมชน–สสอ.–รพ.สต.–อปท.–ชุมชน ) Other Sectors

CBL Essential Cares

Common Goal Common Action Common Learning

Action Research / R2R

Clinical Outcomes • Morbidity • Mortality • Quality of Life

Self Care

Psychosocial Outcomes • Value • Satisfaction • Happiness

SRM


1. 2. 3. 4.

P &P MCH EMS Acute Minor Diseases 5. Dental Health 6. Chronic Diseases 7. Psychiatric Diseases & Mental Health 8. Disabilities 9. End of life care 10.High risk groups (Preschool, Adolescent, Elderly)

•Concept & Policy •Structure & Organization •Resources Allocation & Sharing •Manpower Development •Information System •Supportive mechanism •New Management (Partnership & Networking)


แนวทางการพัฒนา DHSA ด้ วยกลไกบันได 5 ขัน้

ขัน้ ที่ 5

5.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีการกาหนดนโยบายสาธารณะด้ านการจัดการสุขภาพ 5.4 มีการขยายผลประเด็นสุขภาพอื่น หรื อมสามารถเป็ นแบบอย่างทีด่ ี 5.3 การพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงการดูแลมิติทางจิตใจและจิตวิญญาณ 5.2 เจ้ าหน้ าทีแ่ ละทีมงานรู้สกึ มีคณ ุ ค่าในตัวเองและงานทีท่ า 5.1 คณะกรรมการเครื อข่ายสุขภาพมีการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีแผนการบริ หารจัดการสุ ขภาพชุมชน พร้อมมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 4.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก้ปัญหา 4.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิงานประจาและพัฒนาด้านในตนเอง นาไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม 4.2 บุคคลอื่น/ผูร้ ับบริ การเห็นคุณค่าและชื่นชมเจ้าหน้าที่หรื อทีมงาน 4.1 คณะกรรมการสามารถดาเนิ นงานอย่างได้อย่างเป็ นรู ปธรรม (ตัวอย่าง โครงการต่างๆ) 3.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการคิดวางแผน จัดการระบบสุ ขภาพชุมชน ร่ วมกัน และมีผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็ นรู ปธรรม 3.4 มีการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริ บท หรื อ การดูแลสุ ขภาพที่จาเป็ นของประชาชน(Essential care) 3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิงานประจา 3.2 เจ้าหน้าที่หรื อทีมงานมีความพึงพอใจในงานและผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น 3.1 คณะกรรมการมีการใช้ขอ้ มูลในการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ 2.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมด้านสุ ขภาพ และอปท. ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ( Resource sharing) 2.4 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ ปญหาตามบริ บทพื้นที่ หรื อการดูแลสุ ขภาพที่จาเป็ นของประชาชน (Essential care) 2.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge, CBL, FM) และทักษะ (Skill) 2.2 เจ้าหน้าที่หรื อทีมงานนาข้อมูลของพื้นที่มาวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา 2.1 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่าเสมอพร้อมหลักฐานการบันทึก 1.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมด้านสุ ขภาพ 1.4 มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสุ ขภาพของพื้นที่ 1.3 มีการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคคลหรื อหน่วยงานส่ งเข้ารับการอบรมตามแผนจังหวัด/กระทรวง 1.2 เจ้าหน้าที่หรื อทีมงาน ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย 1.1 มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารจัดการเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอาเภอ พร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่ชดั เจน (Unity District Health Team)

ขัน้ ที่ 4

ขัน้ ที่ 3

ขัน้ ที่ 2

ขัน้ ที่ 1


ปี งบประมาณ 2555 ตุลาคม 2555 22 พ.ย. 2555 พ.ย.-ธ.ค. 2555

• กาหนดระดับสถานบริ การสุ ขภาพ • พัฒนาขีดความสามารถของสถานบริ การ • กาหนดกรอบการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพที่ เป็ นปัญหาสาคัญ • ชี้แจงกรอบการพัฒนาและแนวทางการจัดทาแผน เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพแต่งตั้งคณะกรรมการ • คณะกรรมการบริ หารเครื อข่าย • คณะกรรมการตาม 10 สาขาหลัก • 12 เครื อข่าย จัดทาแผน


ม.ค. 2556

• คณะกรรมการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาแผน 1 ( บริ หารจัดการ, พบส)

ก.พ. 2556

• เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพจัดทาแผน 2 (HR, Investment)

มี.ค. 2556

• จัดทาแนวทางการประเมินเครื อข่ายบริ การ (ตัวชี้วดั ภาพรวม ลดคิว ลดระยะเวลารอคอย)

พ.ค. 2556

• นาเสนอแผนเข้า ครม.

ก.ค.-ก.ย. 2556

• ติดตาม ประเมินผล


* 1. แผน พบส.

2. ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน 4 ระดับ 3. การตรวจนิเทศงาน 4. ผู้บริหารตรวจเยีย ่ ม


ตัวชีว้ ัด เป้าหมาย ระยะ 1 ปี

ระบบบริการ ข้ อ ๘

เครือขายมี ระบบพัฒนา ่ Service Plan ทีม ่ ก ี าร ดาเนินการได้ ตามแผน ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ อยาง ่


เกณฑ์เป้าหมาย ระดับความสาเร็จการดาเนิ นงาน ระดับที่ ๑ มีคณะกรรมการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญของเครื อข่ายบริ การตามกลุม่ บริ การ ระดับที่ ๒ มีการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละกลุม่ บริ การที่เป็นส่วนขาดของสถาน บริ การสุ ขภาพแต่ละระดับและเชื่อมโยงกับเครื อข่ายบริ การ ระดับที่ ๓ มีการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริ การ โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญจากเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ ระดับที่ ๔ มีการบริ หารจัดการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริ การของเครื อข่าย

บริ การ (เอกสารแนบท้าย)


* ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน ระดับที่ ๑ มีคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญของเครือข่ายบริการตามกลุ่มบริการ

แนวทางการนิเทศงาน/ประเมินผล

*มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ *มีคาสั่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 10 สาขา ของเครือข่าย *มีการประชุมของคณะกรรมการสม่าเสมอ อย่างน้อย 3 เดือน ครั้ง


* ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน ระดับที่ ๒ มีการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละกลุ่มบริการทีเ่ ป็นส่วนขาดของสถาน บริการสุขภาพแต่ละระดับและเชื่อมโยงกับเครือข่ายบริการ แนวทางการนิเทศงาน/ประเมินผล

*มีการใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ *มีการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ขีดความสามารถ ของแต่ละสถานพยาบาล (1.ที่ยังไม่ สามารถทาได้ตามเกณฑ์ 2. ทาได้ไม่ครอบคลุมทุกแห่งที่ควรจะทาได้)

*มีการวิเคราะห์ปัญหาของเครือข่าย (1.โรค/ภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพ 2.บริการ สาธารณสุขที่ยังไม่ครอบคลุม)

*มีการจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนา *มีการตั้งเป้าหมายของการพัฒนาของเครือข่ายชัดเจน


* ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน ระดับที่ ๓ มีการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการ โดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายบริการสุขภาพ

แนวทางการนิเทศงาน/ประเมินผล

*มีการจัดทาแผนพัฒนาสอดคล้องกับการวิเคราะห์ *มีส่วนร่วมของสถานบริการระดับต่างๆ ในการจัดทาแผน *เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรู้รับทราบเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ

*แผนมีความเชื่อมโยงทุกระดับตั้งแต่ศูนย์ความเชีย่ วชาญถึงระดับ ปฐมภูมิ


* ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน ระดับที่ ๔ มีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการ ของเครือข่ายบริการ

แนวทางการนิเทศงาน/ประเมินผล

*มีการดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการ และแผนการ จัดการทรัพยากร

*บรรลุเป้าหมายที่เป็นส่วนขาดจากการวิเคราะห์ ในระดับที่ 2 *บรรลุเป้าหมายการพัฒนารายสาขาตามเป้าหมายของ กระทรวงสาธารณสุข (เอกสารแนบท้าย)


*

2.1.1 พ ัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

ั มีการบริหารจ ัดการให้เป็นไปตามแผนพ ัฒนาศกยภาพระบบบริ การของเครือข่าย ที่

สาขา

เป้าหมาย

1

ห ัวใจ

1. ทุกโรงพยาบาลได ้รับการพัฒนา จนได ้ระดับ 1,2,3 ตามกาหนด ใน 5 ปี 2. ผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได ้รับการรักษาด ้วย ้ อดด ้วยการให ้ยา Fibrinolytic Agent หรือขยายหลอด การเปิ ดเสนเลื เลือดด ้วยบอลลูนหรือได ้รับการสง่ ต่อเพือ ่ ให ้ยาละลายลิม ่ เลือด/ทา ้ อดเท่ากับหรือมากกว่า ร ้อยละ 50 ในปี 2556 และ บอลลูนขยายเสนเลื มากกว่าร ้อยละ 80 ในปี 2558 ี ชวี ต 3. ผู ้ป่ วย STEMI เสย ิ เท่ากับหรือน ้อยกว่า ร ้อยละ 10 ในปี 2558 (Hos. Base)

หลอด เลือด

1. มี Stroke Unit ทุก รพ. ระดับ A เป็ นอย่างน ้อย และ รพ. ระดับS ที่ พร ้อม 2. รพ.ระดับ S , รพ.M1 ทุกแห่งสามารถให ้ Thrombolytic agent ได ้ ใน 1 ปี และมีจานวนผู ้ป่ วยมากขึน ้ ตามลาดับทุกปี และ M2, F1 ในปี ต่อๆไป


*

2.1.1 พ ัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

ั มีการบริหารจ ัดการให้เป็นไปตามแผนพ ัฒนาศกยภาพระบบบริ การของเครือข่าย ที่ สาขา 2 ทารกแรก เกิด

3

มะเร็ ง

เป้าหมาย 1. ทุกโรงพยาบาลได ้รับการพัฒนา จนได ้ระดับ 1,2,3 ตามกาหนด ใน 5 ปี 2. มี NICU ตามเกณฑ์เพียงพอ จนไม่มก ี าร Refer นอกจังหวัด นอก เครือข่าย ตามชนิดคนไข ้ใน 3 ปี 1. ทุกโรงพยาบาลได ้รับการพัฒนา จนได ้ระดับ 1,2,3 ตามกาหนด ใน 5 ปี 2. คิวระยะฉายแสงลดลงกว่า 50% ใน 3 ปี

4

อุบ ัติเหตุ

3. ภาคอีสานมีไข่พยาธิใบไม ้ตับ น ้อยกว่า 10% ใน 5 ปี (2560) ทุก จังหวัด ประเมินผลทุก 1-2 ปี โดย External Audit 1. ทุกโรงพยาบาลได ้รับการพัฒนา จนได ้ระดับ 1,2,3 ตามกาหนด ใน 5 ปี 2. การตายใน รพ.ทีม ่ ก ี ารให ้ PS(>0.75) ตายน ้อยกว่า 1 % ใน 1-3 ปี และทุกรายทีต ่ ายต ้องถูกทบทวน (ระยะยาว 5 ปี 2560 ลดตายต่อ แสน ลดปี ละ 1 ต่อแสน)


*

2.1.1 พ ัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

ั มีการบริหารจ ัดการให้เป็นไปตามแผนพ ัฒนาศกยภาพระบบบริ การของเครือข่าย ที่ สาขา 5 ตา

เป้าหมาย 1. ระยะเวลารอคอย Cataract (10/200) < 30 วัน 2. ระยะเวลารอคอย Cataract Low Vision (๒๐/๗๐) < 90วัน

ไต

6 7

8

1. มี CKD Clinic ตัง้ แต่ระดับ F1 ขึน ้ ไปเป็ นอย่างน ้อยใน 1 ปี และ พัฒนาดีขน ึ้ ตามลาดับ

2. คิวบริการ HD, CAPD มีบริการอย่างไม่มค ี วิ ใน 3 ปี จิตเวช 1.มีจต ิ เวชบริการทุกระดับตามมาตรฐานใน 5 ปี อย่างมีเป้ าหมายตาม แผนจิตเวชเครือข่ายเป็ นระยะเวลาทุกปี ทุกระดับโรงพยาบาล 5 สาขา 1. มีการกระจายการผ่าตัดผู ้ป่ วยไสติ้ ง่ อักเสบและผู ้ป่ วยสาคัญอืน ่ ๆ หล ัก ออกจาก รพศ.(A) ไปยัง รพ.ในเครือข่ายทีเ่ ครือข่ายเป็ นผู ้กาหนด > 50% ใน 2 ปี ท ันตกรรม 1. มีการจัดบริการทันตสุขภาพโดยทันตแพทย์และ/หรือ ทันตาภิบาล ในศสม.ทุกแห่ง ใน 1 ปี และพัฒนาดีขน ึ้ ตามลาดับ 2. ใน รพ.สต. มีบริการทันตสุขภาพเพียงพอและเข ้าถึงใน 3-5 ปี ตาม แผนทีเ่ ครือข่ายดาเนินการ


*

2.1.1 พ ัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

ั เป้าหมายการบริหารจ ัดการให้เป็นไปตามแผนพ ัฒนาศกยภาพระบบบริ การของเครือข่าย

ที่ สาขา เป้าหมาย 9 บริการปฐม 1.มี ศสม. ตามเกณฑ์มาตรฐานได ้ครอบคลุมประชากรในเขตเมือง ภูม ิ ทุตย ิ ภูม ิ ทัง้ หมดอย่างได ้มาตรฐาน (อยูใ่ น ตัวชวี้ ัดที่ 203) และสุขภาพ องค์รวม 10 NCD 1.มี CQI ในทุกระดับ ในตัวชวี้ ัดหลัก(ควบคุมน้ าตาล ความดันได ้ดีกว่า ปี ทผ ี่ า่ นมา ปี ละ 5 %


*

2.1.1 พ ัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

ต ัวชวี้ ัด/ผลสาเร็จ (202) เครือข่ายมี ระบบพัฒนา Service Plan ทีม ่ ก ี าร ดาเนินการได ้ตามแผน ระดับ 1 2 3 4 อย่าง น ้อย 4 สาขา และ ตัวชวี้ ัดอืน ่ ๆ (6 สาขา) ตามที่ กาหนด

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ ี่ วชาญของเครือข่ายบริการ 1. มีคณะกรรมการ/ผู ้เชย ตาม กลุม ่ บริการ

2. มีการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละกลุม ่ บริการทีเ่ ป็ นสว่ นขาดของ ื่ มโยงกับเครือข่าย สถานบริการสุขภาพแต่ละระดับและเชอ บริการ ั ยภาพระบบบริการโดยความเห็นชอบ 3. จัดทาแผนพัฒนาศก ี่ วชาญของเครือข่าย จากคณะกรรมการ/ผู ้เชย ั ยภาพระบบ 4. มีการบริหารจัดการให ้เป็ นไปตามแผนพัฒนาศก บริการของเครือข่าย ของแต่ละสาขา 10 สาขา


*

2.1.1 พ ัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

ต ัวชวี้ ัด/ผลสาเร็จ

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

(203) ร ้อยละของ จังหวัดทีม ่ ี ศสม.ใน เขตเมืองตามเกณฑ์ท ี่ กาหนด ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 70

1.กาหนดพืน ้ ทีเ่ ป้ าหมายการพัฒนา ศสม. เมือง ทีป ่ ระชากร ไม่ เกิน 30,000 คนต่อศูนย์ 2.มีการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์และทีมสุขภาพ 3.สนั บสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์และ ให ้บริการ ด ้านรักษา ป้ องกัน สง่ เสริม ฟื้ นฟูตลอดจนให ้บริการ เชงิ รุก


*

2.1.1 พ ัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

ต ัวชวี้ ัด/ผลสาเร็จ

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

ั สว่ นของ (201) สด จานวนผู ้ป่ วยนอก เบาหวาน/ความดัน โลหิตสูงทีไ่ ปรับการ รักษาที่ ศสม./รพสต. มากกว่าร ้อยละ 50

1.จังหวัด วิเคราะห์สภาพปั ญหาสถานการณ์ภาพรวมของผู ้ป่ วย เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง มีแผนงานในการป้ องกัน ควบคุม โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและแนวทางให ้การสนั บสนุน ทางวิชาการและทรัพยากร ประสานเครือข่ายบริการ และ ติดตามประเมินผล 2.อาเภอ มีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ (District Health Team) วางแผน กาหนดทิศทางการ จัดบริการสุขภาพให ้สอดคล ้องกับความจริงในแต่ละพืน ้ ที่ ้ เบาหวาน/ความ 3.โรงพยาบาลแม่ขา่ ยจัดทาแนวทางการใชยา ดันโลหิตสูง ให ้ศสม./รพสต.เป็ นมาตรฐานเดียวกัน

4. ศสม./รพสต. มีระบบการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต ี่ งต่อ สูงตามแนวทางการดาเนินงานเฝ้ าระวังฯในผู ้ทีม ่ ค ี วามเสย การเกิดโรคครอบคลุมกลุม ่ เป้ าหมาย 5.ศสม./รพสต. มีแนวทางการดูแลผู ้ป่ วย เบาหวาน/ความดัน ื่ มโยงต่อเนือ โลหิตสูง ทีเ่ ชอ ่ งจากโรงพยาบาลแม่ขา่ ย


*

ั 2.1.2 การวิเคราะห์ศกยภาพในการบริ การด้าน ร ักษาพยาบาล

ต ัวชวี้ ัด/ผลสาเร็จ

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

(204) ร ้อยละของ รพ 1.โรงพยาบาลทุกแห่งวิเคราะห์ศักยภาพการให ้บริการ ศ.ทีม ่ ี CMI ไม่น ้อย รักษาพยาบาลโดยใชดั้ ชนีผู ้ป่ วยใน กว่า 1.8 และ รพท.ไม่ 2.เปรียบเทียบเกณฑ์สว่ นกลางกาหนด น ้อยกว่า 1.4 (ร ้อยละ 80)


*

่ ต่อ 2.1.3 การพ ัฒนาระบบสง

ต ัวชวี้ ัด/ผลสาเร็จ (205) จานวนการสง่ ต่อผู ้ป่ วยนอกเขต บริการ ลดลงร ้อยละ 50

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ 1. ศูนย์สง่ ต่อจังหวัด/เขต ทาบทบาทหน ้าทีใ่ นการรับสง่ ต่อ และรับชว่ งประสานหาโรงพยาบาลปลายทาง เพือ ่ รับผู ้ป่ วย ั เจน โดยทาหน ้าที่ จากโรงพยาบาลต ้นทางให ้สาเร็จอย่างชด แทนโรงพยาบาลต ้นทางทีร่ ้องขอจนเกิดผลสาเร็จ เพือ ่ แสดง ิ ธิภาพ และสร ้างความ ถึงการจัดระบบสง่ ต่อทีม ่ ป ี ระสท ื่ ถือให ้แก่ผู ้รับบริการและผู ้ให ้บริการทีโ่ รงพยาบาลต ้น น่าเชอ ทาง ี่ วชาญ 2. ศูนย์สง่ ต่อจังหวัด/เขต มีการประสานเครือข่ายผู ้เชย ในสาขาทีม ่ ก ี ารสง่ ต่อผู ้ป่ วยจานวนมากและเป็ นปั ญหาของ จังหวัด


*

2.1.4 การพ ัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ

ต ัวชว้ี ัด/ผลสาเร็จ

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

ั ฤทธิก (206) ร ้อยละของ ๑.ผลสม ์ ารดาเนินงานด ้านการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลได ้รับการ โรงพยาบาลมาตรฐาน HA พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ทีก ่ าหนด (ร ้อยละ 90) ๒.ข ้อมูลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (207) ร ้อยละของคลินก ิ NCD คุณภาพ(ไม่น ้อย กว่า ๗๐)

มีกระบวนการพัฒนาหลัก 1.มีทศ ิ ทางและนโยบาย NCD คุณภาพ 2.มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ ื่ มโยงชุมชน 3.จัดบริการเชอ 4.มีระบบสนั บสนุนการจัดการตนเอง ิ ใจ 5.มีระบบสนั บสนุนการตัดสน 6.มีระบบสารสนเทศ


*

2.1.4 การพ ัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ

ต ัวชว้ี ัด/ผลสาเร็จ (207) ร ้อยละของคลินก ิ NCD คุณภาพ (ไม่น ้อย กว่า ๗๐)(ต่อ)

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ มีผลลัพธ์ทางคลินก ิ

1.ร ้อยละของผู ้ป่ วย DM ทีค ่ วบคุมระดับน้ าตาลได ้ดี (ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50) 2.ร ้อยละของผู ้ป่ วย HT ทีค ่ วบคุมความดันโลหิตได ้ดี (ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40) ้ 3.ร ้อยละของผู ้ป่ วย DM ทีม ่ ภ ี าวะแทรกซอนได ้รับการดูแล รักษา/สง่ ต่อ เท่ากับ 100


*

2.1.4 การพ ัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ ต ัวชว้ี ัด/ผลสาเร็จ

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

(208) ร ้อยละของสถานพยาบาลเอกชน/ สถานประกอบการเพือ ่ สุขภาพได ้คุณภาพ มาตรฐาน ตามกฎหมาย (100)

1. ติดตามการปฏิบต ั งิ านตามแนวทางการ ดาเนินงาน

(209) ร ้อยละของเครือข่ายห ้องปฏิบต ั ก ิ าร ด ้านการแพทย์และสาธารณสุขได ้รับการ ั ยภาพ/คุณภาพ/หรือรับรอง พัฒนาศก คุณภาพมาตรฐาน ( 70 ของแผนการ ดาเนินงาน)

คุณภาพและมาตรฐานห ้องปฏิบัตก ิ าร ั สูตรสาธารณสุข (LA หรือ ISO 15189) ชน ร ้อยละ 70 ของ รพสต.ขนาดใหญ่ และ ศสม. และ รพช. รพศ/รพท.ทัง้ หมด

(210) ร ้อยละของผู ้ป่ วยนอกได ้รับบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกทีไ่ ด ้มาตรฐาน (เท่ากับ 14)

การรับบริการรักษาพยาบาลและฟื้ นฟู สภาพด ้วยการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกทีม ่ ม ี าตรฐาน

2. ติดตามผลการดาเนินงานคุ ้มครอง ผู ้บริโภคด ้านระบบบริการสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาลพ.ศ. 2542 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ ่ งสถาน ประกอบการเพือ ่ สุขภาพฯ พ.ศ. 2551


*

2.2.1 การจดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฉุกเฉิน

ต ัวชว้ี ัด/ผลสาเร็จ

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

(211) ร ้อยละของอาเภอ ทีม ่ ท ี ม ี DMAT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ ๘๐)

1. การมีทม ี ปฏิบัตก ิ ารชว่ ยเหลือทางการแพทย์เคลือ ่ นทีเ่ ร็ว (Disaster Medical Assistant Team:Thai DMAT ) ในระดับ อาเภอทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพ 2. การมีทม ี ให ้การชว่ ยเหลือเยียวยาจิตใจผู ้ประสบภาวะ วิกฤต ( MCATT : Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) ในระดับอาเภอทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพ 3. การมีทม ี เฝ้ าระวังสอบสวนเคลือ ่ นทีเ่ ร็ว(Surveillance and Rapid Response Team : SRRT)ในระดับอาเภอทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพ


*

2.2.1 การจดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฉุกเฉิน

ต ัวชว้ี ัด/ผลสาเร็จ (212) ร ้อยละของ ER EMS คุณภาพ (ไม่น ้อย กว่า 70)

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ การพัฒนาหน่วยบริการอุบัตเิ หตุฉุกเฉินทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพ โดย 1. ประชาชนสามารถเข ้าถึงระบบบริการด ้านการแพทย์ ฉุกเฉินในสถานบริการแต่ละระดับได ้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และ มีคณ ุ ภาพ 1.1 Pre-Hos. 1.communication 2.Dispatcher 3.Safety transport and Transfer 4. First Aid and Treatment 1.2 ER : 1 Triage 2.Fastact 3. Definitive treatment ิ ธิไ์ ด ้รับการสง่ ต่อเพือ 2. ประชาชนทุกสท ่ รับการรักษาที่ เหมาะสม ได ้อย่างมีคณ ุ ภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยและเป็ นธรรม

(213) จานวนทีม MERT ทีไ่ ด ้รับการพัฒนา (จานวน 24 ทีม)

การมีชด ุ ปฏิบัตก ิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์ (Medical Emergency Response Team) หรือชุด MERT ในระดับ จังหวัด ทีมค ี ณ ุ ภาพ


*

ั 2.3.1.การพ ัฒนาศกยภาพ อสม.

ต ัวชว้ี ัด/ผลสาเร็จ (214) ร ้อยละของ อสม. ทีไ่ ด ้รับการพัฒนา ั ยภาพเป็ น อสม. ศก ี่ วชาญ (ไม่น ้อยกว่า เชย 48)

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ ติดตามความก ้าวหน ้า และปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน


*

2.3.2.การบริหารจ ัดการเครือข่ายสุขภาพระด ับอาเภอ

ต ัวชวี้ ัด/ผลสาเร็จ

การตรวจราชการเชงิ กระบวนการ

(215) ร ้อยละของอาเภอ ทีม ่ ี District Health System (DHS) ที่ ื่ มโยงระบบบริการ เชอ ปฐมภูมก ิ บ ั ชุมชนและ ท ้องถิน ่ อย่างมีคณ ุ ภาพ ใช ้ SRM หรือเครือ ่ งมือ อืน ่ ๆในการทา แผนพัฒนา (ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 25)

1.การบริหารจัดการสุขภาพเป็ นเอกภาพระดับอาเภอ (Unity district team)

2.การบริหารทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing) 3.การจัดบริการปฐมภูมท ิ จ ี่ าเป็ น (Essential care) 4.การสร ้างคุณค่าและคุณภาพกับเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ (Appreciation& quality) 5.ประชาชนและภาคีมส ี ว่ นร่วมในการจัดการปั ญหาสุขภาพ (Partnerships)


* รพ.สต. (P1)

ศสม. (P2)

* ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก * ทันตกรรมป้องกัน * งานทันตกรรมเบือ้ งต้น

► ส่ งเสริ มสุ ขภาพช่องปาก

และส่งตอ ่

► ทันตกรรมป้ องกัน ► งานทันตกรรมพื้นฐาน

(อุด,ถอน,ขูด และฟัน เทียม) และส่ งต่อ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘.๐๓/๖๖๒๗ ลว.๑๔ มิย.๒๕๕๕


* รพ. F1-3 *ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก *งานบริการทันตกรรม ๕

และทันตกรรมป้องกัน

ซับซ้อน

สาขาหลัก ทีไ่ ม่

ศัลยกรรมช่องปากฯ

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

วิทยาเอนโดดอนท์

ทันตกรรมบูรณะ

ทันตกรรมประดิษฐ์

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘.๐๓/๖๖๒๗ ลว.๑๔ มิย.๒๕๕๕


* รพ. M1-2

*งานบริการทันตกรรม ๕

สาขาหลัก ที่ซับซ้อน *งานทันตกรรมเฉพาะทาง *รับการส่งต่อภายในจังหวัด

รพ. A, S ►งานเฉพาะทาง ที่ซับซ้อน

Oral Rehabilitation ฯลฯ ►รับการส่งต่อภายในจังหวัด และเขตสุขภาพ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘.๐๓/๖๖๒๗ ลว.๑๔ มิย.๒๕๕๕


1. ทิศทางและนโยบาย

4. การติดตามประเมินผล - มีระบบรายงานความก้าวหน้า มีการติดตามกากับ ในเครือข่าย - มีการทบทวนการพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพเป็น ระยะ และมีการปรับแผนการดาเนินการอย่าง ต่อเนื่อง

- มีการชี้แจง มอบหมายทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนของผู้ตรวจ - มีคณะกรรมการดาเนินงานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ชัดเจน

- คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ - มีการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบแต่ละสาขาชัดเจน - มีการทางานเป็นทีม ทุกระดับตั้งแต่ระดับอาเภอ จังหวัด จนถึง ระดับเครือข่าย (เขต) - มีการสื่อสารทิศทางและนโยบายไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ - สนับสนุนให้มกี ารดาเนินการ และมีกลไกในการแก้ปัญหาทางด้าน บริหารอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการ

3. กระบวนการดาเนินการ

2. ระบบข้อมูล

- มีการดาเนินการ พบส. ทุกจังหวัดในเครือข่าย

- มีระบบข้อมูลที่เป็นภาพรวมเครือข่ายที่จาเป็นในการจัดทา แผน

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน การ จัดบริการ ในเครือข่าย - มีการสนับสนุนทรัพยากร/ระดมทรัพยากร ในการ ดาเนินการของเครือข่าย

- มีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ผลการวิเคราะห์ในการวางแผน - มีระบบข้อมูลแสดงความก้าวหน้าการดาเนินการของ เครือข่าย - มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันสม่าเสมอ

ServicePlan เสนอประชุมทันต21กพ56  

ServicePlan เสนอประชุมทันต21กพ56 (นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิพร)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you