Page 9

เครือ เขต

จังหวัด

ขาย 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10

12 12 12 12 11 10 10 11 10 10 10 14 14 14 14 11 13 13 13 13

รวม ปฐมภูมิ (แหง) ศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง ตติยภูมิ (แหง) ทุติยภูมิ (แหง) ประชากร จํานวน ปชก. จํานวน เตียง / รพช. (แหง) เขตเมือง รพสต. แพทย ตอ เตียง 10000 ทารก มะเร็ง อุบัติเหตุ หัวใจ รพศ. รพท. รพท. แมขาย ขนาดเล็ก สร-างใหม ขนาดเล็ก แมขาย ขนาดใหญ ขนาดกลาง แพทย ปชก. แรกเกิด

กาฬสินธุ. ขอนแกน มหาสารคาม ร;อยเอ็ด

982,578 1,767,601 940,911 1,309,708

136 370 137 165

7,225 1,025 10.4 4,777 2,077 11.8 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 2 6,868 857 9.1 7,938 1,119 8.5 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

1

รวม

5,000,798

808

6,189 5,078 10.2

2

นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี

703,392 403,542 624,066 1,122,905 509,395 502,868 1,544,786

59 11,922 676 51 7,913 280 100 6,241 804 155 7,245 1,524 78 6,531 629 57 8,822 438 231 6,687 1,626

รวม

5,410,954

731

7,402 5,977 11.0

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย. สุรินทร.

1,127,423 2,582,089 1,553,765 1,381,761

134 476 247 225

8,414 984 8.7 5,425 2,379 9.2 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 6,291 1,887 12.1 6,141 1,347 9.7 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

รวม

6,645,038 1,082 6,141 6,597

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ

339,575 539,257 1,452,471 1,813,088 372,137

43 73 150 342 55

7,897 440 13.0 7,387 650 12.1 9,683 1,507 10.4 5,301 1,900 10.5 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 6,766 280 7.5

รวม

4,516,528

663

6,812 4,777 10.6

0/2

0/2

1/1

0/1

9.6 6.9 12.9 13.6 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 12.3 8.7 10.5 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 1

9.9

0/2

1/1

1/0

0/2

1/1

1/0

1/1

1/1

1/0

1/0

1/1

1/0

1 1

2 1 2 1 1 1

1

2

1

1

4 4 2 3

18 26 13 20

2 5 3 4

156 248 176 231

12 1

5 1 1

41 8 5 11 13 2 4 12

13 1

14 2 1 2 4 2 2 3

811

1 1 1

1 1

3

1

2

77 12 8 14 18 9 6 21

7 1 3 1 3

88 16 33 23 17

16 3 3 3 3

872

8

89 7 9 22 26 7

12 1 2 8 14 1

951

71

26

834

1 1

2

2

7 2 6 2 1

55 9 15 14 8

4

2 1 1

6 3 5 3 3

1 1 1 1 1 1

4

14

11

2

2

3 2

1 2

46 6 6 13 15 6

5

2

5

3

46

1

5 1

1 1 1

1

9 15 6 11

1

1

3

1 1 2 1

1 1 1 2

1 1 2

3 3 2 4

1 1

1 3 5 8

151 61 127 167 74 83 209 167 350 224 210 78 112 254 312 78

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement