Page 61

เครือ เขต ขาย 7 12

หนวยงาน จังหวัดรอยเอ็ด

รายการ - รพ. รอยเอ็ด ขอรับการสนับสนุน งปม. ป[ 55 จํานวน 222,275,200 บาท เพื่อกอสรางโรงพยาบาลชุมชน อําเภอเมืองรอยเอ็ด ดวยที่ดินบริจาคเนื้อที่ 15-1-12.5 - รพ.โพนทอง ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนแมขาย เป#น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก - รพ.สุวรรณภูมิ ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนแมขาย เป#น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก - รพ.เมืองสรวง ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ - รพ.จตุรพักตรพิมาน ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ - รพ.อาจสามารถ ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ

8

11 จังหวัดสกลนคร

- รพ.พระอาจารย1ฝ^_นอาจาโร อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร ขอปรับจาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ

8 9

10 จังหวัดหนองคาย 14 จังหวัดชัยภูมิ

- รพ.โพนพิสัย ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ เป#น โรงพยาบาลชุมชนแมขาย - รพ.ชัยภูมิ ขอทบทวนการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ เป#น รพศ. - รพ.ภูเขียว จาก รพช.แมขาย ขอทบทวนเป#น รพท.ขนาดเล็ก - รพ.จัตุรัส จาก รพช.ขนาดใหญ ขอทบทวนเป#น รพช.แมขาย - รพ.ซับใหญ เปaดใหบริการเมื่อ 1 ตค.54 ขอยกฐานะโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลซับใหญ เป#นโรงพยาบาลชุมชนประจําอําเภอขนาด 30 เตียง และขอกําหนดโครงสรางเป#นโรงพยาบาลชุมชนตามโครงสรางหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัด สป. ตอไป

9 14 จังหวัดสุรินทร1 10 11 จังหวัดมุกดาหาร 10 13 11 6

12 12

8 6

- รพ.ทาตูม จาก รพช.ขนาดใหญ เป#น รพช.แมขาย - รพ.มุกดาหาร ขอเป#นศูนย1ความเชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็ง ระดับ 2 เนื่องจากมีความพรอมในเรื่องอาคารสถานที่ รวมทั้งมีแพทย1เฉพาะทางดานรังสีรักษา จังหวัดศรีสะเกษ - รพ. กันทรารมย1 ขอยกระดับจาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#น โรงพยาบาลชุมชนแมขาย จังหวัดสุราษฎร1ธานี - รพ.เกาะสมุย ขอจัดระบบบริการสุขภาพเป#นพื้นที่พิเศษ ทั้งนี้ ผตร.เขต 6 (อ.จักรกฤษณ1) เห็นชอบตามแผนฯ ของรพ.เกาะสมุย - รพ. เวียงสระ ขอปรับจาก 60 เตียง เป#น 120 เตียง จังหวัดนราธิวาส - รพ.นราธิวาสราชนครินทร1 ขอแกไขจากกลุม รพท. เป#น รพศ. ที่มีการบริหารจัดการแบบ รพท. จังหวัดพัทลุง - ขอเพิ่ม รพ.ศรีนครินทร1 (ป^ญญานันทภิกขุ) ซึ่งเป#น รพช. 30 เตียงใหม ประจําอําเภอศรีนครินทร1 จังหวัดพัทลุง โดยขอเป#นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement