Page 60

ขอทบทวนการจัดระดับ (รอนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ ) เครือ เขต หนวยงาน ขาย 2 17 จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย 3 3

18 จังหวัดนครสวรรค1 18 จังหวัดอุทัยธานี

4 4 5 5

3 2 4 4

จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม

6 6 6 7

3 3 9 12

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดกาฬสินธุ1

7 7

รายการ - รพ.แมระมาด ขอแกไขจาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ หรือ โรงพยาบาลชุมชนแมขาย - รพ.วังทอง ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ - รพ.ศรีสัชนาลัย ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ - รพ.สวรรคโลก ขอปรับจาก 2.1 เป#น 2.2 - รพ.ทาตะโก จาก รพช.ขนาดใหญ เป#น รพช. แมขาย - ขอแกไข รพ.หนองฉางเป#น รพช. แมขาย - ขอแกไข รพ.บานไร เป#น รพช.ขนาดใหญ - รพ.นครนายก ขอแกไขจากโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เป#น โรงพยาบาลทั่วไป - รพ.พระนารายณ1มหาราช ขอยกระดับจาก 2.3 เป#น 3.1 - รพ.พหลพลพยุหเสนา ขอแกไขจากโรงพยาบาลทั่วไป เป#น โรงพยาบาลศูนย1 รพ.นครปฐม - ขอเป#นศูนย1ความเชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็งระดับ 2 และศูนย1ความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ ระดับ 2

- ขอปรับปรุงแผนขยายเตียง รพ.สนามชัยเขตจากเดิม 90 เตียง เป#น 120 เตียง - รพ.เจาอภัยภูเบศร ขอเพิ่มศูนย1ฯ สาขาทารกแรกเกิด ระดับ 2 เพิ่มเติม - รพ.ระยอง (รพศ.) ขอพัฒนาเป#นศูนย1อุบัติเหตุ และ ศูนย1มะเร็ง - รพร. กุฉินารายณ1 จากโรงพยาบาลชุมชนแมขาย เป#น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก - รพ.กมลาไสย จากโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ เป#น โรงพยาบาลชุมชนแมขาย 12 จังหวัดขอนแกน - รพ.น้ําพอง ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ เป#น โรงพยาบาลชุมชนแมขาย 12 จังหวัดมหาสารคาม - รพ.มหาสารคาม 1.ขอยกระดับสถานบริการและขอปรับขนาดจํานวนเตียงจาก๔๗๒เป#น๕๘๐เตียง 2. ขอจัดตั้งศูนย1ความเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา (Retina Excellent Center) ระดับ ๑ 3. ขอจัดตั้งศูนย1ความเป#นเลิศดานการดูแลทารกแรกเกิดจากระดับ ๓ เป#นระดับ ๒

- รพ. โกสุมพิสัย ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ เป#น โรงพยาบาลชุมชนแมขาย - รพ.กุดรัง ขอแกไขจาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก เป#น โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement