Page 56

เขต 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

จังหวัด น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน พะเยา

รายชื่อ รพ

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพท.น,าน รพร.ปOว รพช.แม,จริม รพช.บ-านหลวง รพช.นาน-อย รพช.ท,าวังผา รพช.เวียงสา รพช.ทุ,งช-าง รพช.เชียงกลาง รพช.นาหมื่น รพช.สันติสุข รพช.สองแคว รพช.เฉลิมพระเกียรติ รพช.บ,อเกลือ รพช.ภูเพียง รพท.พะเยา

โรงพยาบาลทั่วไป

10716 001071600

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม,

11453 11173 11174 11175 11176 11177 11178 11179 11180 11181 11183 11625 11182

โรงพยาบาลทั่วไป

10717 001071700

16 พะเยา

รพท.เชียงคํา

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

รพช.เชียงม,วน รพช.ปง รพช.จุน รพช.ดอกคําใตรพช.แม,ใจ รพช.ภูกามยาว รพช.ภูซาง รพท.แพร, รพร.เด,นชัย รพช.ร-องกวาง รพช.สูงเม,น รพช.สอง รพช.หนองม,วงไข,

รพท.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,

10718 11185 11187 11184 11186 11188

001071800 001118500 001118700 001118400 001118600 001118800

โรงพยาบาลทั่วไป

10715 11452 11166 11169 11167 11172

001071500 001145200 001116600 001116900 001116700 001117200

พะเยา พะเยา พะเยา พะเยา พะเยา พะเยา พะเยา แพร, แพร, แพร, แพร, แพร, แพร,

รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

001145300 001117300 001117400 001117500 001117600 001117700 001117800 001117900 001118000 001118100 001118300 001162500 001118200

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement