Page 55

เขต 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

จังหวัด ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําพูน ลําพูน ลําพูน ลําพูน ลําพูน ลําพูน ลําพูน ลําพูน เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย

รายชื่อ รพ รพช.เมืองปาน รพช.แม,เมาะ รพช.เสริมงาม รพช.แม,ทะ รพช.สบปราบ รพช.ห-างฉัตร รพท.ลําพูน รพช.ลี้ รพช.แม,ทา รพช.บ-านโฮ,ง รพช.ปXาซาง รพช.บ-านธิ รพช.ทุ,งหัวช-าง รพช.เวียงหนองล,อง รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห รพช.แม,จัน รพช.แม,สาย รพช.เทิง รพช.พาน รพร.เชียงของ รพช.เวียงปXาเปdา รพช.ขุนตาล รพช.เชียงแสน รพช.แม,ฟdาหลวง รพช.ปXาแดด รพช.เวียงแก,น รพช.แม,สรวย รพช.พญาเม็งราย รพช.แม,ลาว รพช.เวียงเชียงรุ-ง(เวียงชัย) รพช.สมเด็จพระญาณสังวร รพช.ดอยหลวง

ระดับ รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลศูนย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม,

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11157 11146 11148 11154 11155 11156 10714 11142 11140 11141 11144 11145 11143

001115700 001114600 001114800 001115400 001115500 001115600 001071400 001114200 001114000 001114100 001114400 001114500 001114300

10674 11192 11194 11189 11190 11454 11196 11199 11193 11200 11191 11198 11195 11197 11201 11202 15012

001067400 001119200 001119400 001118900 001119000 001145400 001119600 001119900 001119300 001120000 001119100 001119800 001119500 001119700 001120100 001120200 001501200

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement