Page 5

๕. โครงสร3างใหมตามภารกิจของสถานบริการภายในเครือขาย จาก Key Strategic Areas ทั้ง ๓ ประเด็น จะนําไปสู$การจัดโครงสร>างของสถานบริการต$างๆ ตาม ภารกิ จที่ เหมาะสมกั บพื้ นที่ โดยมี จุดเด$ นอยู$ที่การขยายหรื อยกระดั บ สถานบริ การให> สู งขึ้ น ในพื้ นที่ จํ า เปG น ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถของสถานบริการให>เปGนไปตามแผนพัฒนาเครือข$ายบริการ ดังนี้ ๕.๑ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในชุมชนเมือง / หนาแน$น ๕.๑.๑ จัดตั้ง “ศูนย-สุขภาพชุมชนเมือง” ที่สามารถดูแลประชากรในเขตเมืองขนาดไม$เกินแห$ง ละ ๓๐,๐๐๐ คน ได>อย$างต$อเนื่อง ผสมผสาน และเปGนองค-รวม โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย และให>ท>องถิ่น/ เอกชนมีส$วนร$วมอย$างเต็มที่ ๕.๑.๒ พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลขนาดใหญ$ที่รับผิดชอบประชากร ตั้งแต$ ๘,๐๐๐ คนขึ้นไป จํานวน ๑,๐๐๐ แห$ง ๕.๑.๓ ส$งเสริม สนับสนุนการดําเนินการบริการปฐมภูมิ แก$ รพ.สต. ๘,๗๕๕ แห$ง ๕.๑.๔ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข>อมูล ได>แก$ ข>อมูลสุขภาพที่เชื่อมโยงกับแม$ข$าย พัฒนาระบบการ ตรวจทางห>องปฏิบัติการและการรายงานผล Online ระบบปรึกษาทางไกล ๕.๑.๕ สนับสนุนงบประมาณให> รพ.สต ขนาดใหญ$ ๔๕,๐๐๐ บาท/แห$ง ( ๑,๐๐๐ แห$ง) และ ศสม. ๖๕๑,๓๑๕ บาท/แห$ง (๒๒๘ แห$ง) ๕. ๒ การพัฒนาโรงพยาบาลให>เปGนส$วนหนึ่งของเครือข$ายบริการ ดังนี้ เดิม ป`งปม ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระดับตติยภูมิ - รพศ. ๒๕ แห$ง ๓๓ แห$ง - รพท. ๔๘ แห$ง - รพท.ขนาดเล็ก ๑๖ แห$ง ๓๕ แห$ง (ยกระดับ รพช.๑๙ แห$ง) ระดับทุติยภูมิ - รพช.แม$ข$าย ไม$มี ๙๑ แห$ง - รพช.ขนาดใหญ$ ๗๓ แห$ง - รพช. ๕๑๘ แห$ง - รพช.ขนาดเล็ก ๓๕ แห$ง - รพช.สร>างใหม$ ๕๗ แห$ง ระดับปฐมภูมิ - ศูนย-สุขภาพชุมชนเมือง ๒๒๘ แห$ง - รพ.สต.ขนาดใหญ$ ๑,๐๐๐ แห$ง - รพ.สต. ๘,๗๕๐ แห$ง

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement