Page 47

เขต

จังหวัด

รายชื่อ รพ

12 ขอนแก,น

รพศ.ขอนแก,น

12 ขอนแก,น 12 ขอนแก,น

รพช.ชุมแพ รพท.สิรินธรจังหวัดขอนแก,น

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น

12 มหาสารคาม

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพช.บ-านไผ, รพช.พล รพร.กระนวน รพช.น้ําพอง รพช.สีชมพู รพช.ภูผาม,าน รพช.เปhอยน-อย รพช.ชนบท รพช.แวงใหญ, รพช.แวงน-อย รพช.หนองสองห-อง รพช.เขาสวนกวาง รพช.อุบลรัตน รพช.ซําสูง รพช.บ-านฝาง รพช.พระยืน รพช.หนองเรือ รพช.ภูเวียง รพช.มัญจาคีรี รพช.หนองนาคํา รพช.โคกโพธิ์ชัย รพช.โนนศิลา รพช.เวียงเก,า

โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพท.ขนาดเล็ก รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,

10670 10998 12275 11002 11004 11445 11000 10999 11012 11003 11010 11005 11006 11007 11011 11001 14132 10995 10996 10997 11008 11009

001067000 001099800 001227500 001100200 001100400 001144500 001100000 001099900 001101200 001100300 001101000 001100500 001100600 001100700 001101100 001100100 001413200 001099500 001099600 001099700 001100800 001100900

รพท.มหาสารคาม

โรงพยาบาลทั่วไป

10707 001070700

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement