Page 45

เขต 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

จังหวัด อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร สกลนคร

รายชื่อ รพ รพช.น้ําโสม รพช.นายูง รพช.พิบูลยรักษ รพช.ไชยวาน รพช.ทุ,งฝน รพช.กุดจับ รพช.หนองวัวซอ รพช.ห-วยเกิ้ง รพช.ประจักษศิลปาคม รพช.กู,แก-ว รพท.นครพนม รพร.ธาตุพนม รพช.ศรีสงคราม รพช.ปลาปาก รพช.ท,าอุเทน รพช.โพนสวรรค รพช.เรณูนคร รพช.บ-านแพง รพช.นาทม รพช.นาหว-า รพช.นาแก รพช.วังยาง รพท.มุกดาหาร รพช.นิคมคําสร-อย รพช.ดอนตาล รพช.ดงหลวง รพช.คําชะอี รพช.หว-านใหญ, รพช.หนองสูง รพท.สกลนคร

11 สกลนคร

รพร.สว,างแดนดิน

11 สกลนคร 11 สกลนคร

รพช.วานรนิวาส รพช.พังโคน

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,

11024 11028 11029 11020 11019 11013 11014 11016

001102400 001102800 001102900 001102000 001101900 001101300 001101400 001101600

โรงพยาบาลทั่วไป

10711 11451 11110 11104 11105 11112 11108 11106 11107 11111 11109

001071100 001145100 001111000 001110400 001110500 001111200 001110800 001110600 001110700 001111100 001110900

10712 รพช.ขนาดกลาง 11113 รพช.ขนาดกลาง 11114 รพช.ขนาดกลาง 11115 รพช.ขนาดกลาง 11116 รพช.ขนาดกลาง 11117 รพช.ขนาดกลาง 11118 โรงพยาบาลศูนย 10710 รพท.ขนาดเล็ก 11450 11095 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, 11092

001071200 001111300 001111400 001111500 001111600 001111700 001111800 001071000 001145000 001109500 001109200

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลทั่วไป

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement