Page 31

การจัดตั้งศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงภายใน รพศ./รพท. ๔ สาขาๆ ละ ๓ ระดับ กระจายทั่วทุกภาค ลําดับ

ภาค

รพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง ใตใตใตใตใตใตใต-

พุทธชินราช ลําปาง นครพิงค เชียงรายประชานุเคราะห สวรรคประชารักษ สรรพสิทธิประสงค มหาราชนครราชสีมา สกลนคร อุดรธานี ขอนแก,น สุรินทร ร-อยเอ็ด ชลบุรี สระบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา พระปกเกล-า นครปฐม พระนารายณมหาราช ฉะเชิงเทรา เจ-าพระยาอภัยภูเบศร พระนั่งเกล-า หัวหิน สุราษฏรธานี หาดใหญ, มหาราชนครศรีธรรมราช ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วชิระภูเก็ต ยะลา ตรัง

ทารกแรกเกิด มะเร็ง อุบัติเหตุ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

หัวใจ

๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑

๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑

๑ ๒

๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒

๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒

หมายเหตุ สาขามะเร็ง : - กรณี ๒ plus จะให-รังสีรักษาที่ไหน ให-ระดับเขตพิจารณา - จังหวัดที่มี รพท.มากกว,า ๑ แห,ง ให-เขตพิจารณา รพ.ที่จะพัฒนาเป?นระดับ ๓

๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑

๒ ๒ ๑ ๒

๒ ๒

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement