Page 26

เกณฑ์ เครืS องถ่ายภาพรังสี ระบบสืS อสารกับเวชพาหนะ (รถพยาบาล) อุปกรณ์ดึงกระดูก อุปกรณ์ดามส่วนการบาดเจ็บ อุปกรณ์ทาํ ความอบอุ่น สําหรับผูป้ ่ วย สําหรับอุ่นสารนํ8าและเลือด เครืS องวัดและติดตามความดัน หลอดเลือด เครืS องช่วยการหายใจ เครืS องตรวจด้วยคลืSนเสี ยง ความถีSสูง อุปกรณ์เปิ ดทรวงอก (thoracotomy set) เครืองมือพิเศษ เครืS องปอดหัวใจเทียมสําหรับ ผ่าตัดหัวใจชนิดเปิ ด เครืS องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม เครืS องทําความอบอุน่ สําหรับผูป้ ่ วย สําหรับอุ่นสารนํ8าและเลือด เครืS องมือพร้อมปฏิบตั ิการทาง รังสี วนิ ิจฉัยในห้องผ่าตัด ตลอดเวลาทีSทาํ การผ่าตัด อุปกรณ์ส่องตรวจ (Endoscope, Laparoscope) อุปกรณ์เปิ ดกะโหลกศีรษะ เครืS องปัS นแยกเม็ดเลือดเพืSอถ่าย คืนให้ผปู ้ ่ วยขณะผ่าตัด เครืS องมือติดตามอาการและ อุปกรณ์ช่วยชีวติ ฉุกเฉิ นพร้อม ตลอดเวลา เครืS องช่วยหายใจ อุปกรณ์เฝ้ าติดตามอาการผูป้ ่ วย และอุปกรณ์กชู้ ีพ (Monitor and resuscitation cart)

1 + +

ระดับ 2 + +

3 + +

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+/-

+/-

+

+

+/-

+ + +

+ + +

+ + +/-

+

+

+/-

+ +

+ +/-

+/+/-

+

+

+

+ +

+ +

+ +

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement