Page 2

สารบัญ ลําดับ

รายการ

๑. ๒. ๓. ๔

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ...................................................................... สรุปภาพรวม ๑๒ เครือข$าย............................................................................. กรอบการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ.......................................................... การจัดระดับและเกณฑ-มาตรฐานศูนย-ความเชี่ยวชาญระดับสูง ๔.๑ สาขาทารกแรกเกิด............................................................................. ๔.๒ สาขาโรคมะเร็ง.................................................................................... ๔.๓ สาขาโรคหัวใจ..................................................................................... ๔.๔ สาขาอุบัติเหตุ...................................................................................... บัญชีรายชื่อการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ ๔.๑ การจัดตั้งศูนย-ความเชี่ยวชาญระดับสูง ๔ สาขา................................. ๔.๒ เขต ๑ - ๑๘ ............................................................................... รายการที่ขอทบทวน (รอนําเข>าที่ประชุมคณะกรรมการฯ) ........................... ภาคผนวก - คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ..........................................................................

๕ ๖ ๗.

หน3า ๑ ๖ ๑๐ ๑๔ ๑๖ ๒๐ ๒๔ ๓๐ ๓๑ ๖๑ ๖๓

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement