Page 1

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสวนภูมิภาค วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพมหานคร

สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


สารบัญ ลําดับ

รายการ

๑. ๒. ๓. ๔

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ...................................................................... สรุปภาพรวม ๑๒ เครือข$าย............................................................................. กรอบการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ.......................................................... การจัดระดับและเกณฑ-มาตรฐานศูนย-ความเชี่ยวชาญระดับสูง ๔.๑ สาขาทารกแรกเกิด............................................................................. ๔.๒ สาขาโรคมะเร็ง.................................................................................... ๔.๓ สาขาโรคหัวใจ..................................................................................... ๔.๔ สาขาอุบัติเหตุ...................................................................................... บัญชีรายชื่อการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ ๔.๑ การจัดตั้งศูนย-ความเชี่ยวชาญระดับสูง ๔ สาขา................................. ๔.๒ เขต ๑ - ๑๘ ............................................................................... รายการที่ขอทบทวน (รอนําเข>าที่ประชุมคณะกรรมการฯ) ........................... ภาคผนวก - คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ..........................................................................

๕ ๖ ๗.

หน3า ๑ ๖ ๑๐ ๑๔ ๑๖ ๒๐ ๒๔ ๓๐ ๓๑ ๖๑ ๖๓


แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ๑. หลักการและเหตุผล กระทรวงสาธารณสุข มีหน>าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการจัดให>มีระบบบริการ สุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการส$งเสริมสุขภาพ การปBองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟEFนฟูสภาพ มีการ จัดระบบบริการสุขภาพออกเปGนหลายระดับ ได>แก$ บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) บริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) และบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) โดยมุ$งหวังให>บริการแต$ละระดับมีบทบาท หน>าที่ที่แตกต$างกัน และเชื่อมโยงกันด>วยระบบส$งต$อ (Referral System) เพื่อให>สามารถจัดบริการสุขภาพที่มี คุณภาพ และเกิดการใช>ทรัพยากรที่มีอยู$อย$างจํากัดอย$างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปGนระบบบริการสุขภาพที่มี ศักยภาพรองรับป\ญหาทางการแพทย-และสาธารณสุขที่มีความซับซ>อนในระดับพื้นที่ได> ป\จจุบันระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ประสบกับป\ญหาสําคัญหลายประการ ได>แก$ ป\ญหา เรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเปGนธรรมในการเข>าถึงบริการ ความแออัดของผู>รับบริการในสถาน บริการระดับสูง สะท>อนถึงการใช>ทรัพยากรที่ไม$เหมาะสม ไม$สอดคล>องกับบทบาทของสถานพยาบาลในการ ให>บริการ มีการแข$งขันขยายบริการและเกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู$อย$างจํากัดโดยขาดการวาง แผนการจัดระบบบริการที่ดี ก$อให>เกิดความไม$เปGนธรรมในการพัฒนาและการเข>าถึงบริการของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงจําเปGนต>องทบทวนแนวทางการพัฒนาหน$วยบริการให>มีทิศทางที่ชัดเจนและ เปGนระบบ ต>องดําเนินการให>มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมีระยะเวลาอย$างน>อย ๕ ป` ( ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุ$งพัฒนาระบบบริการทุกระดับตั้งแต$ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ ซึ่งรวมถึง การพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง สร>างระบบที่เชื่อมโยงกันเปGนเครือข$ายทั้งภายในจังหวัด ภายในเขต และ เปGน เครื อข$า ยระดับประเทศ อีกทั้งสมควรดํ าเนิ นการจัด ทําแผนการสนับ สนุน ทรัพยากรให> สอดคล>องกั บ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามบทบาทหน>าที่ของบริการแต$ละระดับ และส$งเสริมสนับสนุนให>ดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพบริการ ตามเกณฑ-มาตรฐานคุณภาพบริการ ที่เปGนที่ยอมรับกันในป\จจุบัน การกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จึงมีความจําเปGนต>องปรับเปลี่ยนกรอบ พื้นฐานความคิด (Paradigm shift) ทั้งแนวคิดพื้นฐาน มุมมองต$อป\ญหา และแนวปฏิบัติ เพื่อสามารถ ตอบสนองแนวโน>มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร ตลอดจนความต>องการด>านสุขภาพของประเทศ ได>ทันท$วงที อาทิเช$น การขยายสถานบริการปฐมภูมิที่มีขีดความสามารถในเขตเมือง ควบคู$กับการพัฒนา บริ การเวชปฏิ บั ติ ครอบครั ว การพั ฒ นาโรงพยาบาลชุ มชนในพื้ น ที่ สํ า คั ญ การพั ฒ นาความเชี่ ย วชาญทาง การแพทย-ระดับสูงในระดับภาค เปGนต>น ในป` ๒๕๕๓–๒๕๕๔ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ จึงได>แต$งตั้งคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย-ไพจิตร- วราชิต) เปGนประธาน เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ กระทรวงสาธารณสุข


๒. วัตถุประสงค ๒.๑ เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและออกแบบระบบบริการสุขภาพในส$วนภูมิภาคทั้งระบบ ให>มีขีด ความสามารถที่จะรองรับความท>าทายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได> ๒.๒ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการเปGนเครือข$ายให>สอดคล>องกับทิศทางการพัฒนาดังกล$าว โดย สอดประสานกันทั้งด>านโครงสร>าง บุคลากร และคุณภาพบริการ ๒.๓ ริเริ่มและขยายสถานบริการที่จําเปGน ตลอดจนการปรับปรุง หรือเสริมสร>างศักยภาพของสถาน บริการสาธารณสุขในส$วนภูมิภาคให>เปGนไปตามแผนพัฒนาเครือข$ายบริการ ๓. กรอบแนวคิด ๓.๑ ความจําเปGนของการจัดระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข$าย แทนการขยายโรงพยาบาลเปGน แห$งๆ โดยใช>หลักการ “เครือขายบริการที่ไรรอยตอ (Seamless Health Service Network)” ที่ สามารถเชื่อมโยงบริการทั้ง ๓ ระดับเข>าด>วยกัน ตั้งแต$ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งนี้ให>เปGนไป ตามสภาพข>อเท็จจริงทางภูมิศาสตร-และการคมนาคม โดยไม$มีเส>นแบ$งของการปกครองหรือการแบ$งเขตตรวจ ราชการ เปGนตัวขวางกั้น ๒. แต$ละจังหวัดจะต>องมี “เครือขายบริการระดั บจังหวัด (Provincial Health Service Network)” ที่สามารถรองรับการส$งต$อตามมาตรฐานระดับจังหวัดได>อย$างสมบูรณ- (Self-containment for Referral Provincial Network) อย$างน>อย ๑ เครือข$าย โดยเครือข$ายจะต>องพัฒนาประสิทธิภาพในการ ให>บริการของเครือข$ายให>สูงขึ้นตามมาตรฐานที่กําหนด ประกอบด>วยโรงพยาบาลทั่วไปที่อยู$ในระดับมาตรฐาน เปGนแม$ข$าย และรับผิดชอบการจัดบริการของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและเครือข$ายบริการปฐมภูมิ (CUP) เครือข$ายอาจส$งต$อผู>ปkวยไปนอกเครือข$ายเท$าที่จําเปGนหรือในรายที่เกินขีดความสามารถเท$านั้น ทั้งนี้การ บริหารเครือข$ายให>ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ๓. ให>มีการจัด “ระดับโรงพยาบาลรับผูป8วยสงตอ (Referral Hospital Cascade)” ตามขีด ความสามารถของโรงพยาบาลแต$ละระดับ เพื่อใช>ทรัพยากรภายในเครือข$ายที่มีอย$างจํากัดให>มีประสิทธิภาพ สูงสุด หลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ําซ>อน และขจัดสภาพการแข$งขันกัน ๔. ทิศทางการพัฒนาระบบบริการในแผน ๕ ปF จะให>ความให>ความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร- ๓ ประเด็น (Key Strategic Areas) ดังนี้ ๔.๑ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน$น (ทั้งเขตเมืองที่ตั้งของ ตัวจังหวัด และเขตเมืองอื่นๆ) ให>มีขีดความสามารถระดับแพทย-เวชปฏิบัติครอบครัวหรือแพทย-เวชปฏิบัติ ทั่วไป เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและประชากรวัยสูงอายุ ซึ่งจะมีภาระของการดูแลโรคเรื้อรัง โรคที่ เกิดจากความเสื่อมของร$างกาย และสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นมาก ๔.๒ การพั ฒ นาโรงพยาบาลระดั บ ต$ า งๆ ให> เ ปG น ส$ ว นหนึ่ ง ของระบบเครื อ ข$ า ยบริ ก าร เพื่ อ ให> โรงพยาบาลแต$ละแห$งเติบโตอย$างมีทิศทาง มีภารกิจหน>าที่ชัดเจน มีจังหวะก>าว และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ภายในเครือข$าย ๔.๓ การพัฒนาศูนย-ความเชี่ยวชาญระดับสูง ๔ สาขา ดังนี้ ทารกแรกเกิด มะเร็ง อุบัติเหตุ หัวใจ เพื่ อรองรั บ ระบบส$ ง ต$ อผู> ปk ว ยที่ มีความยุ$ งยากซั บ ซ> อนและใช> เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สู งและราคาแพง แบ$ งขี ด ความสามารถในการให>บริการเปGน ๓ ระดับ โดยกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศอย$างทั่วถึง


๕. โครงสร3างใหมตามภารกิจของสถานบริการภายในเครือขาย จาก Key Strategic Areas ทั้ง ๓ ประเด็น จะนําไปสู$การจัดโครงสร>างของสถานบริการต$างๆ ตาม ภารกิ จที่ เหมาะสมกั บพื้ นที่ โดยมี จุดเด$ นอยู$ที่การขยายหรื อยกระดั บ สถานบริ การให> สู งขึ้ น ในพื้ นที่ จํ า เปG น ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถของสถานบริการให>เปGนไปตามแผนพัฒนาเครือข$ายบริการ ดังนี้ ๕.๑ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในชุมชนเมือง / หนาแน$น ๕.๑.๑ จัดตั้ง “ศูนย-สุขภาพชุมชนเมือง” ที่สามารถดูแลประชากรในเขตเมืองขนาดไม$เกินแห$ง ละ ๓๐,๐๐๐ คน ได>อย$างต$อเนื่อง ผสมผสาน และเปGนองค-รวม โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย และให>ท>องถิ่น/ เอกชนมีส$วนร$วมอย$างเต็มที่ ๕.๑.๒ พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลขนาดใหญ$ที่รับผิดชอบประชากร ตั้งแต$ ๘,๐๐๐ คนขึ้นไป จํานวน ๑,๐๐๐ แห$ง ๕.๑.๓ ส$งเสริม สนับสนุนการดําเนินการบริการปฐมภูมิ แก$ รพ.สต. ๘,๗๕๕ แห$ง ๕.๑.๔ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข>อมูล ได>แก$ ข>อมูลสุขภาพที่เชื่อมโยงกับแม$ข$าย พัฒนาระบบการ ตรวจทางห>องปฏิบัติการและการรายงานผล Online ระบบปรึกษาทางไกล ๕.๑.๕ สนับสนุนงบประมาณให> รพ.สต ขนาดใหญ$ ๔๕,๐๐๐ บาท/แห$ง ( ๑,๐๐๐ แห$ง) และ ศสม. ๖๕๑,๓๑๕ บาท/แห$ง (๒๒๘ แห$ง) ๕. ๒ การพัฒนาโรงพยาบาลให>เปGนส$วนหนึ่งของเครือข$ายบริการ ดังนี้ เดิม ป`งปม ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระดับตติยภูมิ - รพศ. ๒๕ แห$ง ๓๓ แห$ง - รพท. ๔๘ แห$ง - รพท.ขนาดเล็ก ๑๖ แห$ง ๓๕ แห$ง (ยกระดับ รพช.๑๙ แห$ง) ระดับทุติยภูมิ - รพช.แม$ข$าย ไม$มี ๙๑ แห$ง - รพช.ขนาดใหญ$ ๗๓ แห$ง - รพช. ๕๑๘ แห$ง - รพช.ขนาดเล็ก ๓๕ แห$ง - รพช.สร>างใหม$ ๕๗ แห$ง ระดับปฐมภูมิ - ศูนย-สุขภาพชุมชนเมือง ๒๒๘ แห$ง - รพ.สต.ขนาดใหญ$ ๑,๐๐๐ แห$ง - รพ.สต. ๘,๗๕๐ แห$ง


๕.๓ การพัฒนาศูนย-ความเชี่ยวชาญระดับสูง จัดตั้งศูนย-ความเชี่ยวชาญระดับสูงภายใน รพศ./รพท. ๔ สาขา ได>แก$ หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด สาขาละ ๓ ระดับ กระจายทั่วทุกภาค ศูนยความเชี่ยวชาญ ระดับสูง ๑. ศูนย-โรคหัวใจ ๒. ศูนย-โรคมะเร็ง ๓. ศูนย-อุบัติเหตุ ๔. ศูนย-ทารกแรกเกิด

เดิม ระดับ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐

ระดับ ๒ ๗ ๑๐ ๑๘ ๐

ปFงบประมาณ ๒๕๕๕ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ๑๐ ๑๑ ๙ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๙ ๑๘

ทั้ ง นี้ กํ า หนดให> มี โ รงพยาบาลที่ มี ขีด ความสามารถอย$ า งน> อ ยระดั บ ๓ ของศู น ย- ค วามเชี่ ย วชาญ ระดับสูง ๔ สาขา ในทุกจังหวัด เพื่อเปGนหลักประกันว$าประชาชนในจังหวัดมีความเท$าเทียมกันในการเข>าถึง บริการพื้นฐาน ๖. การบริหารจัดการเครือขายบริการในสวนภูมิภาค ดําเนินการในรูปแบบของเครือข$ายบริการ โดย เชื่ อมโยงบริ ก ารตั้ ง แต$ ร ะดั บ ตติ ย ภู มิถึ งระดั บ ปฐมภู มิ ครอบคลุ มสถานบริ ก ารภายใน ๔-๘ จั งหวั ด ดู แ ล ประชากรประมาณ ๕ ล>านคน เปGน ๑ เครือข$าย รวมทั้งสิ้น ๑๒ เครือข$าย โดยมีคณะกรรมการบริหาร เครือข$ายบริการ ทําหน>าที่ดูแลระบบบริการ การเงินการคลังและการส$งต$อภายในเครือข$าย เพื่อเพิ่มคุณภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ ประชาชนได>รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง เปGนธรรม และสร>างระบบ บริหารจัดการที่มีเอกภาพ ๗. การจัดหาแหลงทุนเพื่อการพัฒนา แหล$งทุนหรืองบประมาณเพื่อพัฒนาเครือข$ายบริการให>เปGนไปตามแผน ๕ ป` ได>แก$ ๗.๑ งบประมาณรายจ$ายประจําป`ของกระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาเครือข$ายบริการ ๗.๒ งบค$าเสื่อมของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห$งชาติ ป`ละ ๕,๐๐๐ล>านบาท ๗.๓ รายจ$ายค$าเสื่อมจากยอดสินทรัพย-ไม$หมุนเวียน บริหารจัดการภายในเขต


สรุปภาพรวม ๑๒ เครือขายบริการ เครือ เขต

จังหวัด

ขาย 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

16 15 16 16 16 15 15 15 17 17 17 17 17 18 2 18 18 18

รวม ปฐมภูมิ (แหง) ศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง ตติยภูมิ (แหง) ทุติยภูมิ (แหง) ประชากร จํานวน ปชก. จํานวน เตียง / รพช. (แหง) เขตเมือง รพสต. แพทย ตอ เตียง 10000 ทารก มะเร็ง อุบัติเหตุ หัวใจ รพศ. รพท. รพท. แมขาย ขนาดเล็ก สร-างใหม ขนาดเล็ก แมขาย ขนาดใหญ ขนาดกลาง แพทย ปชก. แรกเกิด

เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

1,198,218 1,640,479 476,363 486,304 460,756 242,742 761,949 404,560

รวม

5,671,371 1,232 4,603 7,529 13.3

ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ. สุโขทัย อุตรดิตถ.

239 325 108 89 97 63 209 102

5,013 1,607 13.4 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 2 5,048 1,521 9.3 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 2 4,411 860 18.1 5,464 742 15.3 4,750 635 13.8 3,853 340 14.0 3,646 1,173 15.4 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 1 3,966 651 16.1 1/2

1/2

2/1

1/2

1 1 1 1 1 1

123 238 142 102 135

4,274 870 16.5 3,570 1,148 13.5 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 1 7,014 864 8.7 5,969 957 15.7 3,427 831 18.0

1

รวม

3,442,845

740

4,652 4,670 13.6

2

กําแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร นครสวรรค. อุทัยธานี รวม

727,093 334,934 552,690 1,073,495 327,959 3,016,171

82 54 106 213 63 518

8,867 714 9.8 6,202 546 16.3 5,214 732 13.2 5,040 1,192 11.1 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 2 5,206 690 21.0 5,823 3,874 12.8 0 / 2 0/ 1 1 / 0 0/ 1

1/0

0/1

1/0

1 2 2 1

1 3

5 2

3

1 1 1

1

11 2 1 2 1

6

2 1

4 1 1 1

1 1

4 1

1

1

525,684 849,692 996,031 608,820 462,618

1/0

2

2 3 1

1 4

1

6 1 2 3 6

3 1

1 1 3

10 16 12 5 6 4 10 5

18 24 15 9 8 7 13 8

4 3 2 4 2 1 3 2

211 266 123 94 119 71 141 71

5 1

102 9 9 11 9 9

21 3 3 2 3 3

1,096

1 1 2 3 1

47 12 8 12 14 8 54

14 2 1 2 5 1 11

617

1 1 1 2

1

68 4 7 5 6 7

1

29 7 5 6 8 5 31

1 1

1

1 2

7

114 143 153 118 89 122 72 109 189 89 581


เครือ เขต

จังหวัด

ขาย 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6

3 1 1 1 2 1 2 2 4 4 5 5 4 5 5 4 9 3 9 9 3 9 3 3

รวม ปฐมภูมิ (แหง) ศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง ตติยภูมิ (แหง) ทุติยภูมิ (แหง) ประชากร จํานวน ปชก. จํานวน เตียง / รพช. (แหง) เขตเมือง รพสต. แพทย ตอ เตียง 10000 ทารก มะเร็ง อุบัติเหตุ หัวใจ รพศ. รพท. รพท. แมขาย ขนาดเล็ก สร-างใหม ขนาดเล็ก แมขาย ขนาดใหญ ขนาดกลาง แพทย ปชก. แรกเกิด

นครนายก 252,734 นนทบุรี 1,101,743 ปทุมธานี 985,643 พระนครศรีอยุธยา 782,096 ลพบุรี 755,854 สระบุรี 617,384 สิงห.บุรี 214,661 อางทอง 284,970

41 158 99 149 116 193 67 59

6,164 434 17.2 6,973 596 5.4 ระดับ 2 ระดับ 2 9,956 552 5.6 5,249 1,142 14.6 ระดับ 2 6,516 1,208 16.0 ระดับ 2 3,199 1,325 21.5 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 3,204 664 30.9 4,830 514 18.0

รวม

4,995,085

882

5,663 6,435 12.9

กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ. เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี รวม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก;ว สมุทรปราการ รวม

839,776 157 5,349 1,478 17.6 860,246 180 4,779 900 10.5 509,134 98 5,195 778 15.3 464,033 76 6,106 635 13.7 839,075 251 3,343 2,215 26.4 194,057 36 5,390 380 19.6 491,887 98 5,019 620 12.6 845,850 170 4,976 1,450 17.1 5,044,058 1,066 4,732 8,456 16.8 514,616 171 3,009 1,065 20.7 673,933 137 4,919 1,003 14.9 1,316,293 289 4,555 1,522 11.6 220,921 46 4,803 490 22.2 466,572 101 4,620 835 17.9 626,402 130 4,818 1,000 16.0 544,100 73 7,453 555 10.2 1,185,180 128 9,259 595 5.0 5,548,017 1,075 5,161 7,065 12.7

1/1

1/0

ระดับ 2

1/1

1/ 1

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1

1 1 1 1 1 1 1 1 3

4 1

1

2 1 1 1

4 1 1 1

6

1 1 1/ 2

1/1

1/2

1/1

5 1

6

3

6 2 1 1 1

2

3 1 2

2 1 5 10 5 8 3 4

1 1 1

38 9 5 5 5 5 1

1

6

5

6

7 4 3 2

1

1

1 2 1 1

1

1

5

5

11

37

1

56 76 78 205 133 126 47 76

70 15 9 8 8 11 3 2 10

20 3 3 3 2 8 1 2 5

797

2 1

66 12 11 11 7 7 9 9 6

27 3 1 5 1 2 0 2 4

4

72

18

1

1

1 3

1 3 2 5 3 4 1 1

11 1

1

36 7 5 4 5 5 5 5 1

4 6 8 16 11 12 6 7

1 3 2 2 1 1

1 1

1 1

1 1

ระดับ 2

2

1

1

1 1 1/1 1/0 1/1 1/2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1

1 1 1 1

2 1 1 2

1 1

1

141 134 81 117 162 49 55 174 913 105 119 120 66 93 94 107 68 772


เครือ เขต

จังหวัด

ขาย 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10

12 12 12 12 11 10 10 11 10 10 10 14 14 14 14 11 13 13 13 13

รวม ปฐมภูมิ (แหง) ศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง ตติยภูมิ (แหง) ทุติยภูมิ (แหง) ประชากร จํานวน ปชก. จํานวน เตียง / รพช. (แหง) เขตเมือง รพสต. แพทย ตอ เตียง 10000 ทารก มะเร็ง อุบัติเหตุ หัวใจ รพศ. รพท. รพท. แมขาย ขนาดเล็ก สร-างใหม ขนาดเล็ก แมขาย ขนาดใหญ ขนาดกลาง แพทย ปชก. แรกเกิด

กาฬสินธุ. ขอนแกน มหาสารคาม ร;อยเอ็ด

982,578 1,767,601 940,911 1,309,708

136 370 137 165

7,225 1,025 10.4 4,777 2,077 11.8 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 2 6,868 857 9.1 7,938 1,119 8.5 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

1

รวม

5,000,798

808

6,189 5,078 10.2

2

นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี

703,392 403,542 624,066 1,122,905 509,395 502,868 1,544,786

59 11,922 676 51 7,913 280 100 6,241 804 155 7,245 1,524 78 6,531 629 57 8,822 438 231 6,687 1,626

รวม

5,410,954

731

7,402 5,977 11.0

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย. สุรินทร.

1,127,423 2,582,089 1,553,765 1,381,761

134 476 247 225

8,414 984 8.7 5,425 2,379 9.2 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 6,291 1,887 12.1 6,141 1,347 9.7 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

รวม

6,645,038 1,082 6,141 6,597

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ

339,575 539,257 1,452,471 1,813,088 372,137

43 73 150 342 55

7,897 440 13.0 7,387 650 12.1 9,683 1,507 10.4 5,301 1,900 10.5 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 6,766 280 7.5

รวม

4,516,528

663

6,812 4,777 10.6

0/2

0/2

1/1

0/1

9.6 6.9 12.9 13.6 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 12.3 8.7 10.5 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 1

9.9

0/2

1/1

1/0

0/2

1/1

1/0

1/1

1/1

1/0

1/0

1/1

1/0

1 1

2 1 2 1 1 1

1

2

1

1

4 4 2 3

18 26 13 20

2 5 3 4

156 248 176 231

12 1

5 1 1

41 8 5 11 13 2 4 12

13 1

14 2 1 2 4 2 2 3

811

1 1 1

1 1

3

1

2

77 12 8 14 18 9 6 21

7 1 3 1 3

88 16 33 23 17

16 3 3 3 3

872

8

89 7 9 22 26 7

12 1 2 8 14 1

951

71

26

834

1 1

2

2

7 2 6 2 1

55 9 15 14 8

4

2 1 1

6 3 5 3 3

1 1 1 1 1 1

4

14

11

2

2

3 2

1 2

46 6 6 13 15 6

5

2

5

3

46

1

5 1

1 1 1

1

9 15 6 11

1

1

3

1 1 2 1

1 1 1 2

1 1 2

3 3 2 4

1 1

1 3 5 8

151 61 127 167 74 83 209 167 350 224 210 78 112 254 312 78


เครือ เขต

จังหวัด

ขาย

รวม ปฐมภูมิ (แหง) ศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง ตติยภูมิ (แหง) ทุติยภูมิ (แหง) ประชากร จํานวน ปชก. จํานวน เตียง / รพช. (แหง) เขตเมือง รพสต. แพทย ตอ เตียง 10000 ทารก มะเร็ง อุบัติเหตุ หัวใจ รพศ. รพท. รพท. แมขาย ขนาดเล็ก สร-างใหม ขนาดเล็ก แมขาย ขนาดใหญ ขนาดกลาง แพทย ปชก. แรกเกิด

11

7 กระบี่

432,704

77

5,620

575

13.3

1

11

6 ชุมพร

489,964

93

5,268

909

18.6 ระดับ 2 ระดับ 2

1

11

6 นครศรีธรรมราช

1,522,561

240

6,344 1,713 11.3 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

11

7 พังงา

253,112

52

4,868

614

24.3

11

7 ภูเก็ต

345,067

121

2,852

629

18.2 ระดับ 2

11

7 ระนอง

183,079

28

6,539

404

22.1

11

6 สุราษฎร.ธานี

1,000,383

237

4,221 1,421 14.2 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1

1

4,226,870

848

4,985 6,265 14.8

3

รวม

1

2 1

ระดับ 2

1 3

4

1

1

1

1/2

1/1

1/1

4

1

8

3

72

5

4

11

2

94

8

1

22

2

250

6

1

9

3

64

3

4

21

3

1

1 1/3

6

2

2

5

2

45

12

1

20

6

165

78

22

711

10

6

125

1

5

4

10

5

39

10

1

1

6

1

2

9

13

5

111

3

12

7 ตรัง

622,659

135

4,612

760

12.2 ระดับ 2 ระดับ 2

12

8 นราธิวาส

737,162

116

6,355

750

10.2

1

12

8 ปBตตานี

655,259

102

6,424

703

10.7

1

1

1

9

12

2

126

12

6 พัทลุง

509,534

69

7,385

707

13.9

1

1

1

7

10

3

124

12

8 ยะลา

487,380

148

3,293

948

19.5 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

1

2

4

8

4

80

12

8 สงขลา

1,357,023

321

4,227 1,581 11.7 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 2

1

1

13

17

5

175

12

8 สตูล

297,163

56

5,306

1

4

6

2

54

รวม

4,666,180

947

4,927 5,703 12.2

3

5

2

4

9

52

1

76

27

795

รวมทั้งหมด

58,183,915 10,592 5,493 72,426 12.4 9 / 18 9 / 13 12 / 11 10 / 11 33

48

35

91

73

518

35

890

228

9,750

254

1

8.5

1

1 1

1

1 1/2

1/2

1/1

0/2

57


กรอบการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิ ๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งไดปรับปรุงอาคารสถานที่จากสถานีอนามัยเดิม และมี ความพรอมตามเกณฑ+ที่กําหนด มีแพทย+หมุนเวียนปฏิบัติงานชั่วคราวหรือเป0นการประจําหรือไมก็ตาม แต จะตองมีพยาบาลวิชาชีพ ๒. ศูนย+สุขภาพชุมชนเมืองที่มีแพทย+ปฏิบัติงานประจํา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๒.๑ ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนเมืองหรือพื้นที่เติบโตของเมือง ทั้งเมืองที่ตั้งของตัวจังหวัด และ เมืองอื่นๆ (อาจใชพื้นที่เขตเทศบาลเป0นเกณฑ+) โดยมีประชากรในความรับผิดชอบไมเกิน ๓๐,๐๐๐ คนตอแหง ๒.๒ มีขีดความสามารถดานเวชปฏิบัติทั่วไป ทันตกรรม เภสัชกรรม ชันสูตรโรค กายภาพบําบัดหรือกิจกรรมบําบัด และการแพทย+แผนไทยหรือแพทย+ทางเลือก สามารถตรวจรักษาผูป?วยนอก ทั่วไป ผูป?วยโรคเรื้อรัง การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ตลอดจนกลุมที่มีภาวะเสี่ยง ทั้งนี้ มิใชการแยกที่ตั้งหนวย OPD ของโรงพยาบาล หรือ Out-reached เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลเป0นวัตถุประสงค+หลัก ๒.๓ มีงานบริการเวชปฏิบัติครอบครัว และงานพัฒนาสุขภาพชุมชน ดวยการมี “แพทย+ประจําครอบครัว” ดูแลในมิติของสุขภาพองค+รวม การสรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน การสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยใหชุมชนมีบทบาทสําคัญ ๒.๔ มีบุคลากรประจําศูนย+ที่มีความพรอม ไดแก แพทย+เวชปฏิบัติหรือเวชปฏิบัติครอบครัว ทันตแพทย+ เภสัชกร พยาบาลวิ ชาชีพ นั กเทคนิคการแพทย+ นั กกายภาพบําบั ดหรื อนักกิจกรรมบําบั ด นักวิชาการสาธารณสุข เป0นตน ทั้งนี้ ระยะแรกของการดําเนินการอาจใชแพทย+ พยาบาล และบุคลากร หมุนเวียนจากโรงพยาบาลหลัก แตตอไปควรจัดหาบุคลากรใหสามารถดําเนินงานดวยตนเองได ๒.๕ การบริหารศูนย+สุขภาพชุมชนเมือง ในอนาคตควรพัฒนาไปสูการแยกประชากร รับผิดชอบของตัวเอง หรือ CUP split ภายใตรูปแบบที่หลากหลาย โดยอาศัยหนวยงานที่รับผิดชอบงาน สาธารณสุขเขตเมือง เชน เทศบาล หรือสถานบริการภาคเอกชนที่มีความพรอม หรือโรงพยาบาลของรัฐ การพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ ระบบบริการทุติยภูมิ แบงเป0น ๕ ระดับ ตามขีดความสามารถจากนอยไปมากที่สุด ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลชุมชนสรางใหม หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย+เวชปฏิบัติหรือแพทย+ทั่วไป หมุนเวียนปฏิบัติงานชั่วคราวหรือเป0นการประจํา เนนการใหบริการแบบผูป?วยนอก สนับสนุนเครือขายบริการ ปฐมภูมิของอําเภอ ๒. โรงพยาบาลชุ มชนขนาดเล็ก หมายถึง โรงพยาบาลชุ มชนขนาดเตียง ๑๐ เตียง ที่ มีแพทย+เวช ปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย+เวชปฏิบัติครอบครัว รวม ๑ – ๒ คน มีหองผาตัดเล็ก ไมมีหองผาตัด มีหองคลอด มีตึก ผูป?วยในใหการดูแลผูป?วยไมซับซอน ไมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง ดูแลโดยทีมแพทย+และพยาบาลไมมากนัก รองรับผูป?วยนอกและผูป?วยในเพื่อสังเกตอาการ/สงตอ สนับสนุนเครือขายบริการปฐมภูมิของแตละอําเภอ ไมจําเป0นตองทําหัตถการ เชน การผาตัดใหญ และไมจําเป0นตองจัดบริการผูป?วยในเต็มรูปแบบ ๓. โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดเตียง ๓๐ – ๙๐ เตียง ที่มีแพทย+ เวชปฏิบัติ หรือแพทย+เวชศาสตร+ครอบครัว รวม ๒ – ๕ คน ไมมีแพทย+เฉพาะทาง มีบริการผูป?วยใน มีหอง ผาตัด มีหองคลอด รองรับผูป?วยนอกและผูป?วยในของแตละอําเภอ สนับสนุนเครือขายบริการปฐมภูมิของแต ละอําเภอ ๔. โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดเตียง ๖๐ – ๑๒๐ เตียง ที่มี แพทย+เวชปฏิบัติ หรือแพทย+เวชศาสตร+ครอบครัว และแพทย+เฉพาะทางสาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ


นารีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญีแพทย+) เป0นบางสาขาเทาที่มีอยูป_จจุบัน (คงที่มีอยู เดิมไมเพิ่มจํานวน) รวม ๓ – ๑๐ คน มีหองผาตัด ผูป?วยใน หองคลอด และสนับสนุนเครือขายบริการปฐม ภูมิของแตละอําเภอ ๕. โรงพยาบาลชุมชนแมขาย หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๒๐ เตียงขึ้นไป ที่มีแพทย+ เวชปฏิบัติ หรือแพทย+เวชปฏิบัติครอบครัว ๓ – ๕ คน และแพทย+เฉพาะทางครบทั้ง ๖ สาขาหลัก สาขาละ อยางนอย ๒ คน มีผูป?วยใน หองผาตัด หองคลอด ICU NICU OR ศัลย+ และortho หองปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยประกอบการรักษาของแพทย+เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร+ รังสีวิทยาเพื่อวินิจฉัยประกอบการ รักษาของแพทย+เฉพาะทางสาขาหลัก ๖ สาขา รองรับการสงตอจากโรงพยาบาลชุมชนอื่นและลดการสงตอไป โรงพยาบาลทั่วไป และสนับสนุนเครือขายบริการปฐมภูมิของแตละอําเภอ การพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประกอบดวย ๑. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เป0นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูป?วยที่ตองการการรักษา ที่ยุงยากซับซอนระดับเชี่ยวชาญ รองรับผูป?วยสงตอจากเครือขายบริการทุติยภูมิในเครือขาย ประกอบดวย แพทย+ผูเชี่ยวชาญสาขาหลักทุกสาขา และสาขารองในบางสาขาที่จําเป0น ๒. โรงพยาบาลทั่วไป เป0นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูป?วยที่ตองการการรักษาที่ยุงยาก ซับซอนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงประกอบดวยแพทย+ผูเชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง ครบทุกสาขา และ สาขายอยบางสาขา เป0นศูนย+ความเชี่ยวชาญใน ๔ สาขาหลัก ระดับ ๒ หรือ ๓ สามารถรองรับผูป?วยสงตอ ภายในเครือขายบริการระดับจังหวัด อยางนอย ๑ แหง/จังหวัด ทั้งนี้โรงพยาบาลบางแหงอาจจัดภารกิจดาน แพทยศาสตร+ศึกษา โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได ๓. โรงพยาบาลศูนย+ เป0นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูป?วยที่ตองการการรักษาที่ยุงยาก ซับซอนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง (Advance & sophisticate technology) มี ภารกิจดานแพทยศาสตร+ศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย+ จึงประกอบดวยแพทย+ผูเชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขายอยครบทุกสาขาตามความจําเป0น เป0นศูนย+ความเชี่ยวชาญใน ๔ สาขาหลัก ระดับ ๑ หรือ ๒ สามารถรองรับผูป?วยสงตอจากระดับตติยภูมิ ภายในเขต/เขตใกลเคียง ครอบคลุม ๔ – ๘ จังหวัด/ แหง ๔. ศูนย+ความเชี่ยวชาญระดับสูง เป0นหนวยที่จัดตั้งขึ้นภายในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับ ระบบสงตอผูป?วย ๓ ระดับ ๔ สาขา ไดแก สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุ และสาขาทารกแรก เกิด โดยแตละสาขาแบงเป0น ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับ ๑ มีขีดความสามารถขั้นสูง ครอบคลุมการรักษาผูป?วยในสาขานั้นไดเกือบทั้งหมด เทียบเคียงการดูแลโดยโรงเรียนแพทย+ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ระดับภาค หรือกลุมเขต ระดับ ๒ เนนรองรับการสงตอ มีขีดความสามารถรองจากระดับ ๑ ระดับ ๓ เนนการดูแลในจังหวัด ดังนั้น รพ. ประจําจังหวัดทุกจังหวัดจะถูกพัฒนาเป0นอยางนอย ระดับ ๓ ของศูนย+ความเชี่ยวชาญระดับสูงทั้ง ๔ สาขา เพื่อเป0นหลักประกันวาประชาชน ในจังหวัดมีความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการพื้นฐาน


เกณฑในการพิจารณายกฐานะโรงพยาบาลชุมชนเป$นโรงพยาบาลชุมชนแม&ข&ายและ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ๑. จํานวนประชากรในเขตอําเภอที่ตั้งและการรับสงตอ ๒. ชวยลดภาระโรงพยาบาลขนาดใหญที่อยูใกลเคียง ใหทําภารกิจที่ซับซอนไดมากขึ้น ๓. สถานที่ตั้งอยูในจุดหางไกลโรงพยาบาลขนาดใหญ (รพศ./รพท.) หรืออยูบนทางหลวงระยะไกลจน เป0นป_ญหาอุปสรรคในการเขาถึงบริการ ๔. ที่ตั้งเป0นชุมชนที่อนาคตขยายตัวคอนขางมาก เชน เป0นชุมชนเมือง เขตอุตสาหกรรม เขตที่มีคนอพยพเขามามากขึ้น ๕. ป_จจุบันมีโครงสรางพื้นฐานของโรงพยาบาลดีมากพอ ดังนี้ - จํานวนที่ดิน - อาคารที่มีอยูในป_จจุบันและรวมที่กําลังกอสราง หรือรวมที่กําลังจะไดในอนาคตอันใกล - มีเตียงที่มีอยูในป_จจุบันมากพอ รวมทั้ง ICU (รวมทั้งที่กําลังกอสรางดวย) - มีครุภัณฑ+การแพทย+ที่สําคัญๆ รองรับ - ป_จจุบันมีผูป?วยนอก ผูป?วยใน RW ผาตัด คลอด มากพอ ๖. สถานที่ตั้งมีศักยภาพที่แพทย+อยูไดทั้งในป_จจุบันและอนาคต ดังนี้ - เมืองมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมมากพอ - ป_จจุบันมีแพทย+ทํางานอยูมากพอ - มีแพทย+ที่กําลังเรียนตออยูในสาขาเฉพาะทาง - อนาคตมีแพทย+ตองการอยูมากขึ้น ๗. สถานะทางการเงินในป_จจุบัน ๘. ศักยภาพการแสวงหารายไดจากการบริการในอนาคต ทั้งนี้ กลุ&มที่พร-อมทั้งโครงสร-างสิ่งก&อสร-าง เตียง การบริการ มีแพทยจํานวนมากพอและสามารถ ยกฐานะเป$นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ส&วนกลุ&มที่มีศักยภาพและความต-องการของพื้นที่ แต&โครงสร-าง พื้นฐานยังไม&พร-อม หรืออยู&ระหว&างการลงทุน ให-เป$นโรงพยาบาลชุมชนแม&ข&าย และเพิ่มการลงทุนเป$น ลําดับต-นๆ และยกฐานะเป$นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิต&อไป


การจัดระดับและเกณฑ์ มาตรฐานศู นย์ ความเชียวชาญระดับสู ง สาขาทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสั งกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข เกณฑ์ 1.ขีดความสามารถ - ด้ านการวินิจฉัย

1 เหมือนระดับ 2

ระดับ 2 ร่ วมกับ - NB Neurosurgery - PDA ligation - Palliative shunt in Congenital Heart Disease - ROP LASER - Development test - จัดตั8ง Transport net work 2. สถานที/เครืองมือ/เวชภัณฑ์ ระดับ 3 ร่ วมกับมีเตียง NICU - สถานที อย่างน้อย 2 เตียงต่อการคลอด 1,000 รายต่อปี -ด้ านการรักษา

-เครืองมือ/เวชภัณฑ์

ระดับ 2 ร่ วมกับ - Bedside echocardiography/ USG - Cooling system for treatment asphyxia - Invasive BP - EEG monitoring - Complete transport set

ระดับ 2 ระดับ 3 ร่ วมกับ - Echocardiography

ระดับ 3 ร่ วมกับ - NB surgery Pediatrics - Surfactant therapy

ระดับ 3 ร่ วมกับมีเตียง NICU อย่าง น้อย 1 เตียงต่อการคลอด 1,000 ราย ต่อปี (มาตรฐาน 80 ตร.ฟุต/คน) ระดับ 3 ร่ วมกับ - High Frequency Ventilator - Surfactant - Prostacyclin analog (iloprost) - Sildenafil

3 - x-ray - O2 monitoring - Blood gas - Hearing screening in high risk cases - ROP (Retinopathy of Prematurity) screening - Screening CHD (Congenital Heart Disease) - Respiratory failure in NB - Stabilize prepare for transport - Long term follow up - Back transport - NB care BW < 1000 g - Transport team

- มี Unit แยกจาก ICU อืSน - มี Milk bank - มีทีSพกั มารดา - มีหอ้ งแยกติดเชื8อ - Blood gas - Ultrasonography - Defibrillator - Transport Set - NIBP 1:4 คน - มีเครืS องมือต่อผูป้ ่ วย 1 คนดังนี8 1. O2 blender 2. CMV, CPAP 3. Radiant warmer, incubator 4. O2 monitoring 5. Infusion pump 1,syringe pump 2 6. Pressure Gauge - PGE1


1 3. กําลังคน - แพทย์

- พยาบาล

- Support team

- Neonatologist : Patient = 1:6 - จักษุแพทย์ทีSทาํ LASER ได้ - Neurosurgeon - Pediatric cardiologist - ศัลยแพทย์ทรวงอกสําหรับ close heart surgery - สูตินรี แพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ มารดาและทารก - แพทย์เวชศาสตร์ฟ8ื นฟู - พยาบาลทารกแรกเกิด (NNP) อย่างน้อยเวรละ 1คน - GN : Patient = 1:2 ระดับ 2 ร่ วมกับ - Speech therapy - Transport Network

ระดับ 2

3

- Neonatologist หรื อกุมาร แพทย์ทวัS ไปทีSผา่ นการอบรม อย่างน้อย 6 เดือน : Patient = 1:8 - กุมารแพทย์ทีSสามารถทํา echocardiography - Pediatric surgeon

- กุมารแพทย์ทีSมีประสบการณ์ การดูแลทารกแรกเกิด 1 : 1,000 การคลอดต่อปี - จักษุแพทย์ ROP screening

- พยาบาลทารกแรกเกิด (NNP) อย่างน้อย 1 คน - GN : Patient = 1:4 ระดับ 3 ร่ วมกับ - TPN team (เภสัชกร) - Microlab

- พยาบาลทีSมีประสบการณ์การดูแล ทารกแรกเกิด : ทารกป่ วย = 1:4 - บุคลากรตรวจ OAE - บุคลากรคัดกรองพัฒนาการทารก - Transport Team


การจัดระดับและเกณฑ์ มาตรฐานศู นย์ ความเชียวชาญระดับสู ง สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลสั งกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข เกณฑ์ 1.ขีดความสามารถ - ด้ านการวินิจฉัย

ระดับ 2

1

- การตรวจวินิจฉัย เช่น ตรวจทาง พยาธิวทิ ยาทีSสามารถย้อมพิเศษทีS หลากหลาย การทําFROZEN SECTION - การส่องกล้อง scope ต่างๆเช่น colonoscope, bronchoscope, Laparoscope, ERCP ในแง่การ วินิจฉัยและการรักษา - การตรวจทางรังสี เช่น เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์(อาจมี MRI) การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ - ด้ านการรักษา - สามารถทําการผ่าตัดทีSความ ซับซ้อนทีSตอ้ งการความรู ้ความ ชํานาญสูง - สามารถให้ยาต้านมะเร็ งได้ หลากหลาย และมีความซับซ้อน เช่น targeted therapy, การรักษา acute leukemia - มีบริ การการรักษาด้วยรังสี รักษา รังสี ร่วมรักษาและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ - การรักษาประคับประคองโดยทํา หัตถการต่างๆ - นําแพทย์ทางเลือกเข้ามาประยุกต์ ในการรักษา - สามารถเป็ นทีSปรึ กษาในด้านต่างๆ - ด้ านวิชาการ แก่โรงพยาบาลทีSมีศกั ยภาพ น้อยกว่า - มีการศึกษาวิจยั เกีSยวกับโรคมะเร็ ง 2. สถานที/เครืองมือ/เวชภัณฑ์ - สถานที - Day care unit - อาคารศูนย์เชีSยวชาญระดับสูง * - Radiotherapy unit ** - Nuclear medicine unit *** - หอผูป้ ่ วยเคมีบาํ บัด

- การตรวจวินิจฉัย เช่น ตรวจทาง พยาธิวทิ ยาทีSสามารถย้อมพิเศษทีS จําเป็ นได้ - การส่องกล้อง scope ต่างๆเช่น Gastroscope , bronchoscope Colonoscope , cystoscope - การตรวจทางรังสี เช่น เอกซเรย์ คอมพิวเตอร◌์

3 - สามารถให้การวินิจฉัยโรคมะเร็ง ด้วยวิธีทีSไม่ยงุ่ ยาก เช่น การตรวจทาง ห้องปฏิบตั ิการในการวินิจฉัยโรค มะเร็ งเม็ดเลือดขาว การตรวจเบื8องต้น ด้วย ultrasound

- สามารถให้การรักษาด้วยยาเคมี - สามารถทําการผ่าตัดไม่ซบั ซ้อนเช่น บําบัดทีSตอ้ งใช้ความรู ้ความชํานาญ modified radical mastectomy, ด้วยแพทย์เฉพาะทาง ทีSผา่ นการ colectomy อบรมการให้เคมีบาํ บัด - สามารถให้ยาเคมีบาํ บัดอย่างง่าย - การผ่าตัดทีSซบั ซ้อนแต่ไม่เท่า เช่น CMF, Mayo regimen การให้ยา ระดับ 1 tamoxifen - การรักษาแบบประคับประคอง - การรักษาแบบประคับประคองตาม ตามอาการ, การแพทย์ทางเลือก อาการ แพทย์ทางเลือก - อาจมีการรักษาด้านรังสี รักษา ในกรณี ทีSเป็ นพื8นทีSห่างไกลและมี จํานวนผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งจํานวนมาก

-

- Day care unit

-


เกณฑ์ - เครืองมือ/เวชภัณฑ์ ด้ านการวินิจฉัย

ด้ านการรักษา

3. กําลังคน Radiation unit - Radiotherapist - Physicist - Technician - Radiation nurses Medical oncology - Medical oncologist Hematology - Hematologist Pediatric oncology - Pediatric hematooncologist - Oncology nurses - Pharmacist Surgical oncology - Onco-surgeon - General surgeon - Pediatric surgeon - Colorectal surgeon

1 - Biological lab - Ultrasonography - CT scan - Mammography - Endoscope รวมถึง ERCP - Intervention unit - Nuclear medicine unit - +/- MRI - เครืS องตัดชิ8นเนื8อ (Frozen Section) - Biosafety carbinet. - Blood bank unit. เหมือนระดับ 2 เพิSม blood cell separator - Radiation therapy unit. - Intervention unit - Nuclear medicine

ระดับ 2

3

- Biological lab. - Ultrasonography. - CT scan. - Mammography. - Endoscope ยกเว้น ERCP

- Biological lab. - Ultrasonography.

- Biosafety carbinet. - Blood bank unit. ประกอบด้วย. 1. ตูเ้ ก็บเลือดและส่วนประกอบ ของเลือด 2. refrigerated centrifuge - Radiation therapy unit. ** กรณี ทีSอยูไ่ กล และจํานวนผูป้ ่ วย มะเร็ ง จํานวนมาก

- Biosafety carbinet.

2-4 1-2 4-10 1-3

0-1 0-1 0-3 0-1

0 0 0 0

2-3

1-2

0

2-3

1-2

0-1

2-3

0-1

0

2-4 3-4

1-2 1-2

0-1 0-1

1-3 6-8 0-3 0-3

0-1 3-5 0-1 0-1

0 1-2 0 0


เกณฑ์ - Neurological Surgeon - CVT - Urologist - Plastic Gynecological oncology - Gyneoncologist - General gynecologist ENT - ENT Diagnostic radiologist - Radiologist Intervention radiologist - Interventionist Nuclear medicine - Nuclear medicine - Nurse Pathology department - Pathologist - Cytologist Pain clinic -Anesthesiologist Department of medicine - Internist - Chest - GI - Nephrologist - Infectious - Endocrine - Dermatologist - Nutrition แพทย์ Medical informatics - Data management - Statistician - เจ้าหน้าทีเวชสถิติ

1 1-5

ระดับ 2 1-2

3 0-1

1-5 1-5 1-3

0-1 1-2 0-1

0 0-1 0

1-3 3-5

0-1 2-3

0 1-2

3-5

2-3

1-2

5-8

3-5

1-2

1-2

0

0

1-2 1-2

0 0

0 0

2-4 2-4

1-2 1-2

0 1

1-2

0-1

0

3-5 1-3 1-3 2-4 1-3 1-3 1-2 0-1

2-3 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

1-2 0 0 0 0 0 0 0

2-4 2-4 2

1-2 1-2 1-2

0-1 0-1 1


เกณฑ์ Rehabilitation unit - แพทย์ - นักกายภาพ Psychiatry - Psychiatrist Social - Social worker Orthopedics - Orthopedist Dental - Dentist Epidemiology - นักระบาดวิทยา

1

ระดับ 2

3

1-3 3-4

0-1 2-3

0 1-2

1-3

1

0

3-4

1-2

1

3-6

1-2

1

3-7

2-3

1-2

0-1

0

0

คําอธิบาย * หมายถึง อาคารศูนย์เชีSยวชาญระดับสูงประกอบด้วย หอผูป้ ่ วยทัวS ไป, หอผูป้ ่ วยพิเศษ, ห้องผ่าตัด, ห้อง Scope, Day care unit โดยใช้ร่วมกับหน่วยอืSน ** หมายถึง Radiotherapy unit ประกอบด้วย ห้องฉายแสงระยะไกล ขนาด 10 x 10 ตารางเมตร ห้องจําลองการฉายรังสี ขนาด 8 x 8 ตารางเมตร ห้อง CT simulator ขนาด 8 x 8 ตารางเมตร ห้องใส่แร่ ประกอบด้วย ห้องใส่ applicator ขนาด 8 x 8 ตารางเมตร , ห้อง x-ray แบบ c arm และ high dose rate afterloader, หอผูป้ ่ วยรังสี วทิ ยา *** หมายถึง Nuclear medical unit ประกอบด้วย Hot lab, ห้องฉี ดสารรังสี , Gamma camera, ห้องแยกผูป้ ่ วย, ห้องพักผูป้ ่ วยรอ Scan


การจัดระดับและเกณฑ์ มาตรฐานศู นย์ ความเชียวชาญระดับสู ง สาขาโรคหัวใจ โรงพยาบาลสั งกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข เกณฑ์ 1.ขีดความสามารถ - บริการมาตรฐาน

- บริการผู้ป่วยวิกฤต โรคหัวใจ

- การดูแล ผู้ป่วย รายโรค

1 - บริ การตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคหัวใจ ผูใ้ หญ่และเด็กทีSซบั ซ้อน มากด้วยการใช้เครืS องตรวจสวน หัวใจ, การตรวจรักษากระแสไฟฟ้ า หัวใจ ( Electrophysiologic study) และการผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด (Class III และ IV) - ดูแลผูป้ ่ วยวิกฤตโรค หัวใจทีS ซับซ้อน ได้แก่ Primary PCI, CTO, acute dissecting aortic aneurysm

ระดับ 2 - บริ การตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคหัวใจผูใ้ หญ่ และเด็กทีS ซับซ้อน ด้วยการใช้เครืS องตรวจ สวนหัวใจ และการผ่าตัดหัวใจ แบบเปิ ด(Class I และ II)

3 - บริ การตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคหัวใจผูใ้ หญ่และเด็กทีS พบบ่อย

- ดูแลผูป้ ่ วยวิกฤตโรค หัวใจ ได้แก่ Acute coronary syndrome, cardiac arrhythmia และ acute heart failure - ดูแลผูป้ ่ วยรายโรคทั8งผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ - ดูแลผูป้ ่ วยรายโรคทั8งผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ - ดูแลผูป้ ่ วยรายโรคทีSพบบ่อย เด็ก และการฟื8 นฟูสมรรถภาพ เด็ก และการฟื8 นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ Acute coronary syndrome หัวใจภายหลังภายหลังการผ่าตัด หัวใจภายหลังการผ่าตัด และ anticoagulation clinic - ส่งต่อไปยังส่วนกลางเมืSอเกิน - ส่งต่อเพืSอการวินิจฉัยและรักษา - ส่งต่อเพืSอการวินิจฉัยและรักษา ระดับขีดความสามารถ เมืSอเกินระดับขีดความสามารถ เมืSอเกินระดับขีดความสามารถ - พัฒนาเครื อข่ายสถานบริ การตาม - พัฒนาเครื อข่ายสถานบริ การตาม - พัฒนาเครื อข่ายสถานบริ การใน พื8นทีSรับผิดชอบ พื8นทีSรับผิดชอบ ระดับจังหวัด

- การดูแลเครือข่ ายที รับผิดชอบและ การ ส่ งต่ อไปศู นย์ โรคหัวใจ ทีมีศักยภาพสู งขึนH - การจัดการด้ านสารสนเทศ - จัดทําฐานข้อมูล, ระบบทะเบียน โรค และตัวชี8วดั ระดับพื8นทีS และ งานวิจยั ( * ภายใต้ รับผิดชอบ คกก.วิจยั ของ รพ.) - มีงานวิจยั - ภาระงาน(ราย/ปี ) Non-Invasive Medicine >3,000 ราย Echocardiography Exercise stress test Intervention : Medicine >1,500 ราย Catheter diagnosis >1,000 Catheter intervention > 500 Pacemaker implantation AICD implantation EPS & Ablation

- ดูแลผูป้ ่ วยวิกฤตโรค หัวใจทีS ซับซ้อน ได้แก่ Primary PCI, acute dissecting aortic aneurysm

- จัดทําฐานข้อมูล,ระบบทะเบียน โรคและตัวชี8วดั ระดับพื8นทีS รับผิดชอบ - มีงานวิจยั

- จัดทําฐานข้อมูล,ระบบทะเบียน โรค และตัวชี8วดั ระดับจังหวัด

>2,000 ราย

>500 ราย

>1,000 ราย >400 >200

-


เกณฑ์

1 >200 ราย >120 >50 >600 ราย >200 >200

Intervention : Pediatric Catheter diagnosis Catheter intervention Surgery CABG Vale & simple congenital Complex congenital Aorta ACS Fast track Heart clinic (s) Heart failure clinic Anticoagulation clinic Research work 2. สถานที/เครืองมือ/เวชภัณฑ์ - สถานที อาคารและสํานักงาน - อาจใช้อาคารทีSมีอยูเ่ ดิมโดย ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการ ใช้งานหรื อก่อสร้างใหม่โดยมี การกําหนดภูมิสถาปั ตย์ทีS เหมาะสมกับภาระงานและ โรงพยาบาลเดิมทีSมีอยู่ หอผูป้ ่ วยวิกฤต พร้อม 1:8-12 ติดตั8งเครืS องเฝ้ าระวังและ ติดตามการทํางานของ หัวใจ และสัญญาณชีพ (Central monitor) : พร้อม เครื อข่าย (Bedside monitor) หอผูป้ ่ วยวิกฤตศัลยกรรม 1:8 หัวใจพร้อมติดตั8งเครืS อง เฝ้ าระวังและติดตามการ ทํางานของหัวใจ และ สัญญาชีพ (Central monitor) : พร้อมเครื อข่าย (Bedside monitor)

ระดับ 2 >100 ราย >100 >400 ราย

- อาจใช้อาคารทีSมีอยูเ่ ดิม โดย ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการ ใช้งานหรื อก่อสร้างใหม่โดยมี การกําหนดภูมิสถาปั ตย์ทีS เหมาะสมกับภาระงาน และ โรงพยาบาลเดิมทีSมีอยู่ 1:8

1:4

3 -

- ใช้อาคารทีSมีอยูเ่ ดิม โดย ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการ ใช้งาน

0:2-4

-


เกณฑ์ ห้องผ่าตัดหัวใจพร้อม อุปกรณ์ ห้องตรวจสวนหัวใจ (Catheterization laboratory) ทีSติดตั8งเครืS อง Digital X-ray laboratory พร้อม CPR set with Defibrillator - เครืองมือ/เวชภัณฑ์ เครืS องตรวจหัวใจด้วยคลืSน เสี ยงสะท้อนความถีSสูง (Echocardiograph) เครืS องตรวจสมรรถภาพ หัวใจขณะออกกําลังกาย (Exercise Stress Test) เครืS องบันทึกคลืSนไฟฟ้ า หัวใจเคลืSอนทีS (Ambulatory ECG monitoring) เตียงตรวจ Tilt table test CPR set with Defibrillator including External pacemaker เครืS องช่วยหายใจชนิด ปริ มาตร (Volume respirator) Temporary transvenous pacemaker เครืS อง Intra-aortic balloon pump (IABP) Heart lung machine Coronary artery bypass surgery set Blood gas analysis

ระดับ 2 1

3 -

1+ Electrophysiology Study set

1

-

2 (w/TEE probe & Stress Echocardiograph) 1

1-2 (w/TEE probe & Stress Echocardiograph 1

1

1

1

1

-

1 2

1 2

1

8-12

8

2

2

2

1

2-4

2

-

1-2 1-2

1 1

-

1

1

-

1 1-2


เกณฑ์ 3. กําลังคน อายุรแพทย์โรคหัวใจ Nonlnvasive * อายุรแพทย์โรคหัวใจ Interventionist * กุมารแพทย์โรคหัวใจ Nonlnvasive* กุมารแพทย์โรคหัวใจ Interventionist * ศัลยแพทย์หวั ใจและ ทรวงอก * วิสญ ั ญีแพทย์โรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น แพทย์ / นักภายภาพบําบัด พยาบาลห้องตรวจพิเศษ พยาบาลหอผูป้ ่ วยวิกฤต โรคหัวใจ ** พยาบาลห้องผ่าตัดและ วิสญ ั ญีพยาบาล ** พยาบาลหอผูป้ ่ วยวิกฤต ศัลยกรรมหัวใจ** พยาบาลเฉพาะทาง Nurse case manager ** (ขอกรอบอัตรากําลังเพืSอ บรรจุตาํ แหน่งตามสายงาน ) พยาบาลห้อง Cath Lab นักเทคโนโลยีหวั ใจและ ทรวงอก และหรื อ พยาบาล (ห้องตรวจพิเศษ ห้องตรวจสวนหัวใจ และ perfusionist) (ขอกรอบอัตรากําลังเพืSอ บรรจุตาํ แหน่งตามสายงาน ) ทีมสนับสนุนสหสาขา วิชาชีพ

1

ระดับ 2

4

2-4

4

2

มี Cardiologist 1 และหรื ออายุรแพทย์ทีSอบรม Short Course 1-2 -

2

1-2

0

1-2

1

-

4-6

2-4

-

FT2 FT2 FT2 1-2 32

PT2 FT2 FT2 1-2 24

PT2 PT1 1 8

4-6

4-6

-

24

16

-

2

2

1

6-8 6-8

4 4-6

1

คําอธิบาย * หมายถึง บริ การโรคหัวใจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของภาระงาน ** หมายถึง ผ่านหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลทีSเกีSยวข้อง

การจัดระดับและเกณฑ์ มาตรฐานศู นย์ ความเชียวชาญระดับสู ง สาขาอุบัตเิ หตุ โรงพยาบาลสั งกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข

3


เกณฑ์ 1.ขีดความสามารถ - ความสามารถพร้ อม ให้ บริการ ดังนีH

ศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ ศัลยกรรมทัวS ไป เวชกรรมฉุกเฉิ น วิสญ ั ญี ไฟไหม้น8 าํ ร้อนลวก รังสี ร่วมรักษา (Interventional Radiology) ศัลยกรรม หู คอ จมูก ออร์โธปิ ดิคส์ ศัลยกรรมการบาดเจ็บ ใบหน้า จุลศัลยกรรม ศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอก และ หลอดเลือด จักษุศลั ยกรรม สูตินรี เวชกรรม กุมารศัลยกรรม นิติเวชกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม - ด้ านการฝึ กอบรม การฝึ กอบรมแพทย์ประจํา บ้านสาขาศัลยศาสตร์ (ทัวS ไป) การฝึ กอบรมแพทย์ประจํา บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น

1

- บําบัดรักษาผูบ้ าดเจ็บทุกรู ปแบบ โดยเฉพาะทีSซบั ซ้อนและพบไม่ บ่อย ทีSจาํ เป็ นต้องใช้เทคโนโลยี ขั8นสูงและบุคลากรทีSเพียงพอ - ดําเนินการฝึ กอบรมการทําวิจยั และการจัดการความรู ้สาํ หรับ บุคลากรทุกระดับเพืSอชี8นาํ ให้ นําไปใช้ประโยชน์ในสังคมได้ + + + + +

ระดับ 2

3

- บําบัดรักษาผูบ้ าดเจ็บ - ดูแลผูบ้ าดเจ็บในชุมชนทีSไม่มี ทุกระดับความรุ นแรงใน ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการดูแล พื8นทีSรับผิดชอบตามเกณฑ์ ผูบ้ าดเจ็บด้วยการประเมินการ เท่าทีSกาํ ลังบุคลากรและ กูช้ ีพ การทําหัตถการ หรื อการ ทรัพยากรอํานวย ผ่าตัดเบื8องต้นเพืSอรักษาเสถียร ภาวะรวมทั8งนําผูป้ ่ วยส่งต่อตาม เกณฑ์และข้อตกลงมาตรฐานทีS กําหนดร่ วมกันระหว่างศูนย์ บริ บาลผูบ้ าดเจ็บ + +/+ + + + + + + +/-

+

+/-

-

+ +

+ +

+/+

+

+

+/-

+ + +

+ + +

+/+/+/-

+

+/-

+/-

+ + + + + +

+ + +/+ + +

+/+ +/+ +

+

+/-

-

+

+/-

-


เกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ประจํา บ้านสาขาศัลยศาสตร์อบุ ตั ิเหตุ การฝึ กอบรมการช่วยชีวติ ผูบ้ าดเจ็บขั8นสูง 2. สถานที/เครืองมือ/เวชภัณฑ์ - สถานที ห้องพักฟื8 นหลังดมยาสลบ หออภิบาลผูป้ ่ วยบาดเจ็บวิกฤติ แยกเฉพาะ หน่วยบําบัดผูป้ ่ วยไฟไหม้น8 าํ ร้อนลวก - เครืองมือ/เวชภัณฑ์ เครืองมือช่ วยชีวติ ฉุกเฉิน เครืS องมือเปิ ดทางหายใจและ ช่วยการหายใจ (เช่น กล้องส่อง กล่องเสี ยง, หลอดคาในท่อลม ทุกขนาด รวมทั8งสิS งของทีS จําเป็ นต่างๆ) เครืS องดูดเสมหะ เครืS องเฝ้ าตรวจติดตาม คลืSนไฟฟ้ าหัวใจ/เครืS องกลับ ฟื8 นคืนคลืSนหัวใจ อุปกรณ์ใส่สายสวนเพืSอ ตรวจวัดแรงดันหลอดเลือดดํา ส่วนกลาง สารนํ8ามาตรฐาน พร้อม อุปกรณ์การให้สารนํ8า เครืS องมือผ่าตัดฉุกเฉินเพืSอ การ สวนล้างช่องท้อง อุปกรณ์ผา่ ตัดเจาะคอ เปิ ดช่อง ไครโครธัยรอยด์ อุปกรณ์ใส่ท่อระบายทรวงอก อุปกรณ์สวนล้างกระเพาะ อาหาร ยา, เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การ ช่วยชีวติ ฉุกเฉิ น

1

ระดับ 2

3

+

+/-

-

+

+

-

+ +

+ +

+/+/-

+

+

+/-

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+

+

+


เกณฑ์ เครืS องถ่ายภาพรังสี ระบบสืS อสารกับเวชพาหนะ (รถพยาบาล) อุปกรณ์ดึงกระดูก อุปกรณ์ดามส่วนการบาดเจ็บ อุปกรณ์ทาํ ความอบอุ่น สําหรับผูป้ ่ วย สําหรับอุ่นสารนํ8าและเลือด เครืS องวัดและติดตามความดัน หลอดเลือด เครืS องช่วยการหายใจ เครืS องตรวจด้วยคลืSนเสี ยง ความถีSสูง อุปกรณ์เปิ ดทรวงอก (thoracotomy set) เครืองมือพิเศษ เครืS องปอดหัวใจเทียมสําหรับ ผ่าตัดหัวใจชนิดเปิ ด เครืS องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม เครืS องทําความอบอุน่ สําหรับผูป้ ่ วย สําหรับอุ่นสารนํ8าและเลือด เครืS องมือพร้อมปฏิบตั ิการทาง รังสี วนิ ิจฉัยในห้องผ่าตัด ตลอดเวลาทีSทาํ การผ่าตัด อุปกรณ์ส่องตรวจ (Endoscope, Laparoscope) อุปกรณ์เปิ ดกะโหลกศีรษะ เครืS องปัS นแยกเม็ดเลือดเพืSอถ่าย คืนให้ผปู ้ ่ วยขณะผ่าตัด เครืS องมือติดตามอาการและ อุปกรณ์ช่วยชีวติ ฉุกเฉิ นพร้อม ตลอดเวลา เครืS องช่วยหายใจ อุปกรณ์เฝ้ าติดตามอาการผูป้ ่ วย และอุปกรณ์กชู้ ีพ (Monitor and resuscitation cart)

1 + +

ระดับ 2 + +

3 + +

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+/-

+/-

+

+

+/-

+ + +

+ + +

+ + +/-

+

+

+/-

+ +

+ +/-

+/+/-

+

+

+

+ +

+ +

+ +


เกณฑ์ อุปกรณ์เฝ้ าติดตามการ เปลีSยนแปลงอาการของผูป้ ่ วย advanced hemodynamic monitoring เครืS องวัดแรงดันเลือดแดง ในระบบไหลเวียน (systemic arterial pressure) เครืS องวัดแรงดันในโพรง กะโหลกศีรษะ อุปกรณ์วดั cardiac output อุปกรณ์ Systemic arterial pressure เครืS องติดตามความดันใน กะโหลกศีรษะ เครืS องบําบัดทดแทนไตต่อเนืSอง continuous renal replacement therapy หน่วยบําบัดผูป้ ่ วยไฟไหม้น8 าํ ร้อนลวก ความพร้อมปฏิบตั ิการรังสี วทิ ยา การตรวจหลอดเลือดด้วยสาย สวน (Angiography) การตรวจหลอดเลือดด้วย คอมพิวเตอร์ (CT angiography) การตรวจด้วยคลืSนเสี ยง ความถีSสูง (อัลตราซาวนด์) เวชศาสตร์นิวเคลียร์ การตรวจภาคตัดขวางด้วย คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เจ้าหน้าทีS CT Scan พร้อม ตลอดเวลา การตรวจด้วยคลืSน แม่เหล็กไฟฟ้ า (MRI & MRA) รังสี ร่วมรักษาห้ามเลือด (Angiographic embolization)

1

ระดับ 2

3

+

+

+/-

+

+

+/-

+

+

+/-

+ +

+ +

+/+/-

+

+

+/-

+

+

+/-

+

+

+/-

+

+/-

+/-

+

+

+/-

+

+

+

+

+/-

-

+

+

+/-

+

+

+/-

+

+/-

-

+

+/-

+/-


เกณฑ์ รังสี วนิ ิจฉัย และ/หรื อ รังสี ร่ วมรักษาขณะผ่าตัด บริ การทางห้องปฏิบตั ิการ ตลอดเวลา การตรวจเลือด ปั สสาวะ สาร คัดหลังS พื8นฐาน การหาหมู่เลือดและจัดเตรี ยม เลือด การตรวจหาการแข็งตัวของ เลือด คลังเลือดและระบบการ ประสานงานกับศูนย์บริ การ โลหิ ตแห่งชาติ การวิเคราะห์ก๊าชในเลือด การตรวจแอลกอฮอล์และ สารเสพติด การตรวจทางจุลชีววิทยา ความพร้อมทางโภชนบําบัด 3. กําลังคน - แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง สาขาเวช ศาสตร์ฉุกเฉิ นหรื อ ศัลยศาสตร์ แพทย์ทวSั ไปทีSผา่ นการอบรม การดูแลผูบ้ าดเจ็บขั8นสูง ATLS ศัลยศาสตร์อุบตั ิเหตุ ศัลยศาสตร์ (ทัวS ไป) ประสาทศัลยศาสตร์ วิสญ ั ญีวทิ ยา ออร์โธปิ ดิกส์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ทรวงอก ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา ศัลยศาสตร์ลาํ ไส้ใหญ่และ ทวารหนัก

1

ระดับ 2

3

+

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +/-

+

+

+/-

+/-

+/-

+

+ + + + + + + + +

+ + + + + + +/+ +/-

+/+ +/+ + +/+/+/+/-


เกณฑ์ สูติศาสตร์-นรี เวชวิทยา โสต ศอ นาสิ กวิทยา จักษุวทิ ยา รังสี ร่วมรักษา (Interventional Radiologist) กุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ พยาธิวทิ ยา/ นิติเวชศาสตร์ รังสี วทิ ยา เวชบําบัดวิกฤต หรื อ อายุรศาสตร์โรคระบบการ หายใจและภาวะวิกฤตโรค ระบบการหายใจ อายุรศาสตร์ (ทัวS ไป) อายุรศาสตร์โรคติดเชื8อ อายุรศาสตร์โรคไต อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจ เวชศาสตร์ฟ8ื นฟู - นักกายภาพบําบัด

1 + + + +

ระดับ 2 + + + +/-

3 + +/+/-

+ + + + +

+ + + + +

+ +/+/+ +/-

+ + + + + + +

+ +/+ +/+ + +

+ +/+/+/+/+/+


บัญชีรายชื่อการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ


การจัดตั้งศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูงภายใน รพศ./รพท. ๔ สาขาๆ ละ ๓ ระดับ กระจายทั่วทุกภาค ลําดับ

ภาค

รพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง ใตใตใตใตใตใตใต-

พุทธชินราช ลําปาง นครพิงค เชียงรายประชานุเคราะห สวรรคประชารักษ สรรพสิทธิประสงค มหาราชนครราชสีมา สกลนคร อุดรธานี ขอนแก,น สุรินทร ร-อยเอ็ด ชลบุรี สระบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา พระปกเกล-า นครปฐม พระนารายณมหาราช ฉะเชิงเทรา เจ-าพระยาอภัยภูเบศร พระนั่งเกล-า หัวหิน สุราษฏรธานี หาดใหญ, มหาราชนครศรีธรรมราช ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วชิระภูเก็ต ยะลา ตรัง

ทารกแรกเกิด มะเร็ง อุบัติเหตุ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

หัวใจ

๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑

๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑

๑ ๒

๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒

๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒

หมายเหตุ สาขามะเร็ง : - กรณี ๒ plus จะให-รังสีรักษาที่ไหน ให-ระดับเขตพิจารณา - จังหวัดที่มี รพท.มากกว,า ๑ แห,ง ให-เขตพิจารณา รพ.ที่จะพัฒนาเป?นระดับ ๓

๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑

๒ ๒ ๑ ๒

๒ ๒


บัญชีรายชื่อการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ เขต

จังหวัด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา

รายชื่อ รพ รพท.พระนั่งเกล-า รพช.บางใหญ, รพช.บางบัวทอง รพช.บางกรวย รพช.ปากเกร็ด รพช.ไทรน-อย รพท.ปทุมธานี รพช.ธัญบุรี รพช.คลองหลวง รพช.ประชาธิปOตย อําเภอธัญบุรี รพช.หนองเสือ รพช.ลาดหลุมแก-ว รพช.ลําลูกกา รพช.สามโคก รพศ.พระนครศรีอยุธยา

1 พระนครศรีอยุธยา รพท.เสนา

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

1 สระบุรี

รพช.บางปะอิน รพช.บางไทร รพช.ผักไห, รพช.ลาดบัวหลวง รพช.ท,าเรือ รพช.สมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)นครหลวง รพช.บางบาล รพช.บางปะหัน รพช.ภาชี รพช.วังน-อย รพช.อุทัย รพช.บางซ-าย รพช.มหาราช รพช.บ-านแพรก รพศ.สระบุรี รพท.พระพุทธบาท

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

10686 10757 10758 10756 10760 10759 โรงพยาบาลทั่วไป 10687 10762 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง 10761 รพช.ขนาดกลาง 10763 รพช.ขนาดกลาง 10764 รพช.ขนาดกลาง 10765 รพช.ขนาดกลาง 10766 รพช.ขนาดเล็ก 10767 โรงพยาบาลศูนย 10660 รพท.ขนาดเล็ก 10688 10772 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง 10770 รพช.ขนาดกลาง 10774 รพช.ขนาดกลาง 10776 รพช.ขนาดกลาง 10768 รพช.ขนาดกลาง 10769 รพช.ขนาดกลาง 10771 รพช.ขนาดกลาง 10773 รพช.ขนาดกลาง 10775 รพช.ขนาดกลาง 10777 รพช.ขนาดกลาง 10779 รพช.ขนาดเล็ก 10778 รพช.ขนาดเล็ก 10780 รพช.ขนาดเล็ก 10781 โรงพยาบาลศูนย 10661 รพท.ขนาดเล็ก 10695 โรงพยาบาลศูนย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง

001068600 001075700 001075800 001075600 001076000 001075900 001068700 001076200 001076100 001076300 001076400 001076500 001076600 001076700 001066000 001068800 001077200 001077000 001077400 001077600 001076800 001076900 001077100 001077300 001077500 001077700 001077900 001077800 001078000 001078100 001066100 001069500


เขต 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

จังหวัด สระบุรี สระบุรี สระบุรี สระบุรี สระบุรี สระบุรี สระบุรี สระบุรี สระบุรี สระบุรี ชัยนาท ชัยนาท ชัยนาท ชัยนาท ชัยนาท ชัยนาท ชัยนาท ชัยนาท ลพบุรี

รายชื่อ รพ รพช.บ-านหมอ รพช.วังม,วงสัทธรรม รพช.แก,งคอย รพช.หนองแค รพช.วิหารแดง รพช.หนองแซง รพช.เสาไหรพช.มวกเหล็ก รพช.ดอนพุด รพช.หนองโดน รพท.ชัยนาทนเรนทร รพช.มโนรมย รพช.วัดสิงห รพช.สรรพยา รพช.สรรคบุรี รพช.หันคา รพช.เนินขาม รพช.หนองมะโมง รพท.พระนารายณมหาราช

2 ลพบุรี

รพท.บ-านหมี่

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

รพช.โคกสําโรง รพช.ชัยบาดาล รพช.ท,าหลวง รพช.ลําสนธิ รพช.หนองม,วง รพช.ท,าวุ-ง รพช.พัฒนานิคม รพช.สระโบสถ รพช.โคกเจริญ รพท.สิงหบุรี

ลพบุรี ลพบุรี ลพบุรี ลพบุรี ลพบุรี ลพบุรี ลพบุรี ลพบุรี ลพบุรี สิงหบุรี

2 สิงหบุรี

รพท.อินทรบุรี

2 สิงหบุรี 2 สิงหบุรี

รพช.บางระจัน รพช.ค,ายบางระจัน

ระดับ รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดเล็ก โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลทั่วไป

รพท.ขนาดเล็ก รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดเล็ก โรงพยาบาลทั่วไป

รพท.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 10811 10816 10807 10808 10809 10810 10814 10815 10812 10813 10694 10802 10803 10804 10805 10806

001081100 001081600 001080700 001080800 001080900 001081000 001081400 001081500 001081200 001081300 001069400 001080200 001080300 001080400 001080500 001080600

10690 10691 10790 10791 10793 10796 10797 10792 10789 10794 10795 10692 10693 10798 10799

001069000 001069100 001079000 001079100 001079300 001079600 001079700 001079200 001078900 001079400 001079500 001069200 001069300 001079800 001079900


เขต 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

จังหวัด สิงหบุรี สิงหบุรี อ,างทอง อ,างทอง อ,างทอง อ,างทอง อ,างทอง อ,างทอง อ,างทอง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

รายชื่อ รพ รพช.ท,าช-าง รพช.พรหมบุรี รพท.อ,างทอง รพช.วิเศษชัยชาญ รพช.ไชโย รพช.ปXาโมก รพช.โพธิ์ทอง รพช.แสวงหา รพช.สามโกรพท.เมืองฉะเชิงเทรา รพช.พนมสารคาม รพช.สนามชัยเขต รพช.บางน้ําเปรี้ยว รพช.บางปะกง รพช.ท,าตะเกียบ รพช.บางคล-า รพช.บ-านโพธิ์ รพช.แปลงยาว รพช.ราชสาสน รพช.คลองเขื่อน

3 นครนายก

รพท.นครนายก

3 นครนายก 3 นครนายก 3 นครนายก

รพช.องครักษ รพช.บ-านนา รพช.ปากพลี

3 ปราจีนบุรี

รพศ.เจ-าพระยาอภัยภูเบศร

3 ปราจีนบุรี

รพช.กบินทรบุรี

3 3 3 3

รพช.นาดี รพช.บ-านสร-าง รพช.ประจันตคาม รพช.ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

10801 10800 โรงพยาบาลทั่วไป 10689 รพช.ขนาดใหญ, 10787 รพช.ขนาดกลาง 10782 รพช.ขนาดกลาง 10784 รพช.ขนาดกลาง 10785 รพช.ขนาดกลาง 10786 รพช.ขนาดเล็ก 10788 โรงพยาบาลศูนย 10697 10854 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, 10855 รพช.ขนาดใหญ, 10851 รพช.ขนาดใหญ, 10852 รพช.ขนาดกลาง 10833 รพช.ขนาดกลาง 10850 รพช.ขนาดกลาง 10853 รพช.ขนาดกลาง 10856 รพช.ขนาดกลาง 13747 รพช.สร-างใหม, รพท.ขนาดเล็ก 10698 รพช.ขนาดกลาง 10865 รพช.ขนาดกลาง 10864 รพช.ขนาดเล็ก 10863

001069800 001086500 001086400 001086300

10665 10857 10858 10859 10860 10861

001066500 001085700 001085800 001085900 001086000 001086100

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก

โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

001080100 001080000 001068900 001078700 001078200 001078400 001078500 001078600 001078800 001069700 001085400 001085500 001085100 001085200 001083300 001085000 001085300 001085600 001374700


เขต

จังหวัด

รายชื่อ รพ

3 ปราจีนบุรี 3 สมุทรปราการ

รพช.ศรีมโหสถ รพท.สมุทรปราการ

3 สมุทรปราการ

รพช.บางพลี

3 3 3 3 3

รพช.บางบ,อ รพช.บางจาก รพช.พระสมุทรเจดียสวาทยานนท รพช.บางเสาธง รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก-ว

สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สระแก-ว

3 สระแก-ว

รพช.อรัญประเทศ

3 3 3 3 3 3 3 4

รพช.ตาพระยา รพช.คลองหาด รพช.วังน้ําเย็น รพช.วัฒนานคร รพช.เขาฉกรรจ รพช.วังสมบูรณ รพช.โคกสูง รพท.พหลพลพยุหเสนา

สระแก-ว สระแก-ว สระแก-ว สระแก-ว สระแก-ว สระแก-ว สระแก-ว กาญจนบุรี

4 กาญจนบุรี

รพท.มะการักษ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

รพช.ทองผาภูมิ รพช.ท,าม,วง รพช.บ,อพลอย รพช.สมเด็จพระปZยมหาราชรมณียเขต รพช.สังขละบุรี รพช.เลาขวัญ รพช.พยาบาลสถานพระบารมี รพช.ไทรโยค รพช.ท,ากระดาน รพช.เจ-าคุณไพบูลยพนมทวน รพช.ด,านมะขามเตี้ย รพช.ห-วยกระเจา รพช.ศุกรศิริศรีสวัสดิ์ รพศ.นครปฐม รพช.สามพราน

กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นครปฐม

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม,

10862 10685 10753 10752 10754 10755

001086200 001068500 001075300 001075200 001075400 001075500

โรงพยาบาลทั่วไป

10699 10870 10867 10866 10868 10869 13817

001069900 001087000 001086700 001086600 001086800 001086900 001381700

10731 รพท.ขนาดเล็ก 10732 11283 รพช.แม,ข,าย 11282 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, 11280 รพช.ขนาดกลาง 11279 รพช.ขนาดกลาง 11284 รพช.ขนาดกลาง 11286 รพช.ขนาดกลาง 11288 รพช.ขนาดกลาง 11278 รพช.ขนาดกลาง 11281 รพช.ขนาดกลาง 11285 รพช.ขนาดกลาง 11287 รพช.ขนาดกลาง 21948 รพช.ขนาดเล็ก 14136 โรงพยาบาลศูนย 10679 11302 รพช.แม,ข,าย

001073100 001073200 001128300 001128200 001128000 001127900 001128400 001128600 001128800 001127800 001128100 001128500 001128700 002194800 001413600 001067900 001130200

รพท.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลทั่วไป


เขต 4 4 4 4 4 4 4 4 4

จังหวัด นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม ราชบุรี ราชบุรี

รายชื่อ รพ รพช.กําแพงแสน รพช.บางเลน รพช.นครชัยศรี รพช.ห-วยพลู รพช.ดอนตูม รพช.หลวงพ,อเปZ[น รพช.พุทธมณฑล รพศ.ราชบุรี รพท.บ-านโปXง

4 ราชบุรี 4 ราชบุรี

รพท.โพธาราม รพท.ดําเนินสะดวก

4 4 4 4 4 4 4 4

รพร.จอมบึง รพช.บางแพ รพช.เจ็ดเสมียน รพช.สวนผึ้ง รพช.ปากท,อ รพช.วัดเพลง รพช.บ-านคา รพศ.เจ-าพระยายมราช

ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

4 สุพรรณบุรี

รพท.สมเด็จพระสังฆราชองคที่17

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

รพช.อู,ทอง รพช.ด,านช-าง รพช.เดิมบางนางบวช รพช.บางปลาม-า รพช.ศรีประจันต รพช.ดอนเจดีย รพช.สามชุก รพช.หนองหญ-าไซ รพท.ประจวบคีรีขันธ รพท.หัวหิน รพช.บางสะพาน รพช.บางสะพานน-อย รพช.กุยบุรี

สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

ระดับ รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป

รพท.ขนาดเล็ก รพท.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11297 11301 11298 11299 11300 13819 11303 10677 10729 10730 10728 11458 11274 11275 11273 11276 11277

001129700 001130100 001129800 001129900 001130000 001381900 001130300 001067700 001072900 001073000 001072800 001145800 001127400 001127500 001127300 001127600 001127700

10678 10733 11295 11290 11289 11291 11292 11293 11294 11296 10737 11320 11317 11318 11315

001067800 001073300 001129500 001129000 001128900 001129100 001129200 001129300 001129400 001129600 001073700 001132000 001131700 001131800 001131500


เขต 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี เพชรบุรี เพชรบุรี เพชรบุรี เพชรบุรี เพชรบุรี เพชรบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

รายชื่อ รพ รพช.ทับสะแก รพช.ปราณบุรี รพช.สามร-อยยอด รพท.พระจอมเกล-า รพช.ชะอํา รพช.ท,ายาง รพช.บ-านลาด รพช.แก,งกระจาน รพช.เขาย-อย รพช.หนองหญ-าปล-อง รพช.บ-านแหลม รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล-า รพช.นภาลัย รพช.อัมพวา รพท.สมุทรสาคร

5 สมุทรสาคร

รพช.กระทุ,มแบน

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รพช.หลังสวน รพช.ท,าแซะ รพช.ปะทิว รพช.ละแม รพช.พะโต^ะ รพช.สวี รพช.มาบอํามฤต รพช.ปากน้ําชุมพร รพช.ปากน้ําหลังสวน รพช.ทุ,งตะโก รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ชุมพร ชุมพร ชุมพร ชุมพร ชุมพร ชุมพร ชุมพร ชุมพร ชุมพร ชุมพร ชุมพร นครศรีธรรมราช

6 นครศรีธรรมราช 6 นครศรีธรรมราช

รพช.ทุ,งสง รพช.สิชล

6 นครศรีธรรมราช 6 นครศรีธรรมราช 6 นครศรีธรรมราช

รพร.ฉวาง รพช.ท,าศาลา รพช.ปากพนัง

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

11316 11319 11321 โรงพยาบาลทั่วไป 10736 11310 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, 11311 รพช.ขนาดกลาง 11312 รพช.ขนาดกลาง 11314 รพช.ขนาดกลาง 11308 รพช.ขนาดกลาง 11309 รพช.ขนาดกลาง 11313 โรงพยาบาลทั่วไป 10735 รพช.ขนาดใหญ, 11306 รพช.ขนาดกลาง 11307 โรงพยาบาลศูนย 10734 รพท.ขนาดเล็ก 11304 โรงพยาบาลทั่วไป 10744 11379 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง 11376 รพช.ขนาดกลาง 11377 รพช.ขนาดกลาง 11381 รพช.ขนาดกลาง 11382 รพช.ขนาดกลาง 11383 รพช.ขนาดเล็ก 11378 รพช.ขนาดเล็ก 11375 รพช.ขนาดเล็ก 11380 รพช.ขนาดเล็ก 11385 โรงพยาบาลศูนย 10680 รพท.ขนาดเล็ก 11330 รพท.ขนาดเล็ก 11335 11325 รพช.แม,ข,าย 11329 รพช.แม,ข,าย 11333 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

001131600 001131900 001132100 001073600 001131000 001131100 001131200 001131400 001130800 001130900 001131300 001073500 001130600 001130700 001073400 001130400 001074400 001137900 001137600 001137700 001138100 001138200 001138300 001137800 001137500 001138000 001138500 001068000 001133000 001133500 001132500 001132900 001133300


เขต

จังหวัด

รายชื่อ รพ

ระดับ

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

รพช.ทุ,งใหญ, รพช.เชียรใหญ, รพช.ชะอวด รพช.ร,อนพิบูลย รพช.พิปูน รพช.นาบอน รพช.บางขัน รพช.พรหมคีรี รพช.ลานสกา รพช.ขนอม รพช.จุฬาภรณ รพช.หัวไทร รพช.ถ้ําพรรณรา รพช.ช-างกลาง รพช.พระพรหม รพช.นพพิตํา

รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

พัทลุง พัทลุง พัทลุง พัทลุง พัทลุง พัทลุง พัทลุง พัทลุง พัทลุง พัทลุง สุราษฎรธานี

รพท.พัทลุง รพช.ควนขนุน รพช.ตะโหมด รพช.กงหรา รพช.เขาชัยสน รพช.ปากพะยูน รพช.ศรีบรรพต รพช.ปXาบอน รพช.บางแก-ว รพช.ปXาพะยอม รพศ.สุราษฎรธานี

โรงพยาบาลทั่วไป

6 สุราษฎรธานี

รพท.เกาะสมุย

6 สุราษฎรธานี 6 สุราษฎรธานี

รพร.เวียงสระ รพช.กาญจนดิษฐ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11332 11327 11328 11334 11326 11331 11338 11322 11324 11336 11660 11337 11339

001133200 001132700 001132800 001133400 001132600 001133100 001133800 001132200 001132400 001133600 001166000 001133700 001133900

10747 11417 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, 11416 รพช.ขนาดกลาง 11414 รพช.ขนาดกลาง 11415 รพช.ขนาดกลาง 11418 รพช.ขนาดกลาง 11419 รพช.ขนาดกลาง 11420 รพช.ขนาดกลาง 11421 รพช.ขนาดกลาง 11422 โรงพยาบาลศูนย 10681 รพท.ขนาดเล็ก 10742 11459 รพช.แม,ข,าย 11357 รพช.แม,ข,าย

001074700 001141700 001141600 001141400 001141500 001141800 001141900 001142000 001142100 001142200 001068100 001074200 001145900 001135700


เขต

จังหวัด

รายชื่อ รพ

ระดับ

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

รพช.ไชยา รพช.บ-านนาสาร รพช.ท,าโรงช-าง รพช.พนม รพช.พระแสง รพช.ชัยบุรี รพช.ดอนสัก รพช.เกาะพะงัน รพช.ท,าชนะ รพช.คีรีรัฐนิคม รพช.ท,าฉาง รพช.บ-านนาเดิม รพช.เคียนซา รพช.พุนพิน รพช.วิภาวดี รพช.บ-านตาขุน

รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

กระบี่ กระบี่ กระบี่ กระบี่ กระบี่ กระบี่ กระบี่ กระบี่ ตรัง ตรัง ตรัง ตรัง ตรัง ตรัง ตรัง ตรัง

รพท.กระบี่ รพช.คลองท,อม รพช.ลําทับ รพช.เหนือคลอง รพช.เขาพนม รพช.อ,าวลึก รพช.ปลายพระยา รพช.เกาะลันตา รพศ.ตรัง รพช.ห-วยยอด รพช.ย,านตาขาว รพช.กันตัง รพช.ปะเหลียน รพช.วังวิเศษ รพช.รัษฎา รพช.สิเกา

โรงพยาบาลทั่วไป

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11360 11366 14138 11364 11369 11371 11358 11359 11361 11362 11365 11367 11368 11370 11654 11363

001136000 001136600 001413800 001136400 001136900 001137100 001135800 001135900 001136100 001136200 001136500 001136700 001136800 001137000 001165400 001136300

10738 รพช.ขนาดกลาง 11342 รพช.ขนาดกลาง 11345 รพช.ขนาดกลาง 11346 รพช.ขนาดกลาง 11340 รพช.ขนาดกลาง 11343 รพช.ขนาดกลาง 11344 รพช.ขนาดเล็ก 11341 โรงพยาบาลศูนย 10683 11411 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, 11408 รพช.ขนาดกลาง 11407 รพช.ขนาดกลาง 11409 รพช.ขนาดกลาง 11412 รพช.ขนาดกลาง 14139 รพช.ขนาดกลาง 11410

001073800 001134200 001134500 001134600 001134000 001134300 001134400 001134100 001068300 001141100 001140800 001140700 001140900 001141200 001413900 001141000


เขต

จังหวัด

รายชื่อ รพ

ระดับ

7 ตรัง 7 ตรัง 7 พังงา

รพช.นาโยง ก.หาดสําราญ รพท.พังงา

7 พังงา

รพท.ตะกั่วปXา

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

พังงา พังงา พังงา พังงา พังงา พังงา พังงา ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต

รพช.กะปงชัยพัฒน รพช.คุระบุรีชัยพัฒน รพช.ท-ายเหมืองชัยพัฒน รพช.ตะกั่วทุ,ง รพช.ทับปุด รพช.เกาะยาวชัยพัฒน รพช.บางไทร รพท.วชิระภูเก็ต รพช.ปXาตอง รพช.ถลาง

7 7 7 7 7 8

ระนอง ระนอง ระนอง ระนอง ระนอง นราธิวาส

รพท.ระนอง รพช.กะเปอร รพช.กระบุรี รพช.ละอุ,น รพช.สุขสําราญ รพท.นราธิวาสราชนครินทร

โรงพยาบาลทั่วไป

8 นราธิวาส

รพท.สุไหงโก-ลก

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

รพช.ตากใบ รพช.ระแงะ รพช.รือเสาะ รพช.บาเจาะ รพช.ศรีสาคร รพช.แว-ง รพช.สุคิริน รพช.สุไหงปาดี รพช.จะแนะ รพช.เจาะไอร-อง รพช.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

รพท.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส นราธิวาส

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11413 001141300

10739 รพท.ขนาดเล็ก 10740 รพช.ขนาดกลาง 11348 รพช.ขนาดกลาง 11352 รพช.ขนาดกลาง 11354 รพช.ขนาดกลาง 11349 รพช.ขนาดกลาง 11353 รพช.ขนาดกลาง 11347 รพช.ขนาดเล็ก 10770 โรงพยาบาลศูนย 10741 11355 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, 11356

001073900 001074000 001134800 001135200 001135400 001134900 001135300 001134700 001077000 001074100 001135500 001135600

10743 11372 11373 11323 11374 10750 10751 11435 11437 11438 11436 11439 11440 11441 11442 13818 15010 23771

001074300 001137200 001137300 001132300 001137400 001075000 001075100 001143500 001143700 001143800 001143600 001143900 001144000 001144100 001144200 001381800 001501000 002377100

โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดเล็ก โรงพยาบาลทั่วไป


เขต 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

จังหวัด ปOตตานี ปOตตานี ปOตตานี ปOตตานี ปOตตานี ปOตตานี ปOตตานี ปOตตานี ปOตตานี ปOตตานี ปOตตานี ปOตตานี

รายชื่อ รพ

ระดับ

รพท.ปOตตานี รพร.สายบุรี รพช.โคกโพธิ์ รพช.หนองจิก รพช.ปะนาเระ รพช.มายอ รพช.ทุ,งยางแดง รพช.ยะหริ่ง รพช.ยะรัง รพช.ไม-แก,น รพช.แม,ลาน รพช.กะพ-อ

โรงพยาบาลทั่วไป

8 ยะลา

รพศ.ยะลา

8 ยะลา

รพท.เบตง

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

รพช.รามัน รพร.ยะหา รพช.กาบัง รพช.กรงปZนัง รพช.บันนังสตา รพช.ธารโต รพศ.หาดใหญ, รพท.สงขลา รพช.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี รพช.ระโนด รพช.เทพา รพช.จะนะ รพช.สะบ-าย-อย รพช.สทิงพระ รพช.กระแสสินธุ รพช.รัตภูมิ รพช.สะเดา รพช.นาหม,อม

โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลศูนย

ยะลา ยะลา ยะลา ยะลา ยะลา ยะลา สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 10748 11460 11423 11424 11425 11426 11427 11429 11430 11428 11431 11464

001074800 001146000 001142300 001142400 001142500 001142600 001142700 001142900 001143000 001142800 001143100 001146400

10684 10749 11434 11461 13806 24689 11432 11433 10682 10745 11388 11392 11390 11387 11391 11386 11393 11394 11395 11396

001068400 001074900 001143400 001146100 001380600 002468900 001143200 001143300 001068200 001074500 001138800 001139200 001139000 001138700 001139100 001138600 001139300 001139400 001139500 001139600


เขต 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

จังหวัด สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา สงขลา สตูล สตูล สตูล สตูล สตูล สตูล จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี

รายชื่อ รพ รพช.ควนเนียง รพช.ปาดังเบซาร รพช.บางกล่ํา รพช.สิงหนคร รพช.คลองหอยโข,ง รพท.สตูล รพช.ละงู รพช.ควนโดน รพช.ควนกาหลง รพช.ท,าแพ รพช.ทุ,งหว-า รพศ.พระปกเกล-า รพช.ขลุง รพช.มะขาม รพช.สอยดาว รพช.นายายอาม รพช.ท,าใหม, รพช.เขาสุกิม รพช.สองพี่น-อง รพช.โปXงน้ําร-อน รพช.แหลมสิงห รพช.แก,งหางแมว รพช.เขาคิชฌกูฏ รพศ.ชลบุรี รพช.บางละมุง รพช.อ,าวอุดม รพช.บ-านบึง รพช.พนัสนิคม รพช.สัตหีบ รพช.พานทอง รพช.เกาะสีชัง รพช.วัดญาณสังวราราม รพช.หนองใหญ,

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

11397 11398 11399 11400 11401 โรงพยาบาลทั่วไป 10746 รพช.ขนาดใหญ, 11405 รพช.ขนาดกลาง 11402 รพช.ขนาดกลาง 11403 รพช.ขนาดกลาง 11404 รพช.ขนาดกลาง 11406 โรงพยาบาลศูนย 10664 รพช.ขนาดใหญ, 10834 รพช.ขนาดใหญ, 10839 รพช.ขนาดใหญ, 10841 รพช.ขนาดใหญ, 10843 รพช.ขนาดกลาง 10835 รพช.ขนาดกลาง 10836 รพช.ขนาดกลาง 10837 รพช.ขนาดกลาง 10838 รพช.ขนาดกลาง 10840 รพช.ขนาดกลาง 10842 รพช.ขนาดกลาง 10844 โรงพยาบาลศูนย 10662 โรงพยาบาลทั่วไป 10819 10823 รพช.แม,ข,าย 10817 รพช.แม,ข,าย 10822 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, 10825 รพช.ขนาดใหญ, 10821 รพช.ขนาดกลาง 10824 รพช.ขนาดกลาง 10820 รพช.ขนาดกลาง 10818 รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

001139700 001139800 001139900 001140000 001140100 001074600 001140500 001140200 001140300 001140400 001140600 001066400 001083400 001083900 001084100 001084300 001083500 001083600 001083700 001083800 001084000 001084200 001084400 001066200 001081900 001082300 001081700 001082200 001082500 001082100 001082400 001082000 001081800


เขต 9 9 9 9 9 9 9 9

จังหวัด ชลบุรี ตราด ตราด ตราด ตราด ตราด ตราด ตราด

รายชื่อ รพ รพช.บ,อทอง รพท.ตราด รพช.คลองใหญ, รพช.เขาสมิง รพช.บ,อไร, รพช.แหลมงอบ รพช.เกาะช-าง รพช.เกาะกูด

9 ระยอง

รพศ.ระยอง

9 ระยอง

รพช.แกลง

9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

รพช.มาบตาพุด รพช.บ-านฉาง รพช.วังจันทร รพช.บ-านค,าย รพช.ปลวกแดง รพช.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา รพช.นิคมพัฒนา รพช.บึงกาฬ รพช.เซกา รพช.บึงโขงหลง รพช.ศรีวิไล รพช.พรเจริญ รพช.โซ,พิสัย รพช.ปากคาด รพช.บุ,งคล-า รพท.เลย รพร.ด,านซ-าย รพช.นาแห-ว รพช.นาด-วง รพช.เชียงคาน รพช.ปากชม รพช.ภูเรือ

ระยอง ระยอง ระยอง ระยอง ระยอง ระยอง ระยอง บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย

ระดับ รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพท.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 10826 10696 10845 10846 10847 10848 13816 10849

001082600 001069600 001084500 001084600 001084700 001084800 001381600 001084900

10663 10829 10827 10828 10830 10831 10832 22734 23962 11040 11046 11048 11049 11041 11043 11047 11050 10705 11447 11033 11030 11031 11032 11034

001066300 001082900 001082700 001082800 001083000 001083100 001083200 002273400 002396200 001104000 001104600 001104800 001104900 001104100 001104300 001104700 001105000 001070500 001144700 001103300 001103000 001103100 001103200 001103400


เขต

จังหวัด

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย หนองคาย หนองคาย หนองคาย หนองคาย หนองคาย หนองคาย หนองคาย หนองคาย หนองคาย หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู อุดรธานี

รายชื่อ รพ รพช.ท,าลี่ รพช.เอราวัณ รพช.ภูกระดึง รพช.วังสะพุง รพช.ภูหลวง รพช.ผาขาว รพช.หนองหิน รพท.หนองคาย รพร.ท,าบ,อ รพช.โพนพิสัย รพช.ศรีเชียงใหม, รพช.สังคม รพช.สระใคร รพช.เฝdาไร, รพช.รัตนวาปe รพช.โพธิ์ตาก รพท.หนองบัวลําภู รพช.ศรีบุญเรือง รพช.โนนสัง รพช.สุวรรณคูหา รพช.นากลาง รพช.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพศ.อุดรธานี

10 อุดรธานี

รพช.กุมภวาปe

10 10 10 10 10 10 10 10 10

รพช.บ-านผือ รพช.หนองหาน รพช.เพ็ญ รพร.บ-านดุง รพช.หนองแสง รพช.โนนสะอาด รพช.ศรีธาตุ รพช.วังสามหมอ รพช.สร-างคอม

อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม,

11035 14133 11037 11036 11038 11039

001103500 001413300 001103700 001103600 001103800 001103900

โรงพยาบาลทั่วไป

10706 11448 11042 11044 11045 21356

001070600 001144800 001104200 001104400 001104500 002135600

10704 รพช.ขนาดใหญ, 10993 รพช.ขนาดกลาง 10992 รพช.ขนาดกลาง 10994 รพช.ขนาดกลาง 10991 รพช.ขนาดกลาง 23367 โรงพยาบาลศูนย 10671 รพท.ขนาดเล็ก 11015 11023 รพช.แม,ข,าย 11018 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, 11025 รพช.ขนาดใหญ, 11446 รพช.ขนาดกลาง 11027 รพช.ขนาดกลาง 11017 รพช.ขนาดกลาง 11021 รพช.ขนาดกลาง 11022 รพช.ขนาดกลาง 11026

001070400 001099300 001099200 001099400 001099100 002336700 001067100 001101500 001102300 001101800 001102500 001144600 001102700 001101700 001102100 001102200 001102600

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลทั่วไป


เขต 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

จังหวัด อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม นครพนม มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร สกลนคร

รายชื่อ รพ รพช.น้ําโสม รพช.นายูง รพช.พิบูลยรักษ รพช.ไชยวาน รพช.ทุ,งฝน รพช.กุดจับ รพช.หนองวัวซอ รพช.ห-วยเกิ้ง รพช.ประจักษศิลปาคม รพช.กู,แก-ว รพท.นครพนม รพร.ธาตุพนม รพช.ศรีสงคราม รพช.ปลาปาก รพช.ท,าอุเทน รพช.โพนสวรรค รพช.เรณูนคร รพช.บ-านแพง รพช.นาทม รพช.นาหว-า รพช.นาแก รพช.วังยาง รพท.มุกดาหาร รพช.นิคมคําสร-อย รพช.ดอนตาล รพช.ดงหลวง รพช.คําชะอี รพช.หว-านใหญ, รพช.หนองสูง รพท.สกลนคร

11 สกลนคร

รพร.สว,างแดนดิน

11 สกลนคร 11 สกลนคร

รพช.วานรนิวาส รพช.พังโคน

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,

11024 11028 11029 11020 11019 11013 11014 11016

001102400 001102800 001102900 001102000 001101900 001101300 001101400 001101600

โรงพยาบาลทั่วไป

10711 11451 11110 11104 11105 11112 11108 11106 11107 11111 11109

001071100 001145100 001111000 001110400 001110500 001111200 001110800 001110600 001110700 001111100 001110900

10712 รพช.ขนาดกลาง 11113 รพช.ขนาดกลาง 11114 รพช.ขนาดกลาง 11115 รพช.ขนาดกลาง 11116 รพช.ขนาดกลาง 11117 รพช.ขนาดกลาง 11118 โรงพยาบาลศูนย 10710 รพท.ขนาดเล็ก 11450 11095 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, 11092

001071200 001111300 001111400 001111500 001111600 001111700 001111800 001071000 001145000 001109500 001109200

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลทั่วไป


เขต 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

จังหวัด สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร สกลนคร กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ กาฬสินธุ

รายชื่อ รพ รพช.คําตากล-า รพช.อากาศอํานวย รพช.พระอาจารยฝOfนอาจาโร(พรรณานิคม) รพช.กุสุมาลย รพช.กุดบาก รพช.เต,างอย รพช.โคกศรีสุพรรณ รพช.โพนนาแก-ว รพช.วาริชภูมิ รพช.บ-านม,วง รพช.พระอาจารยแบนธนากโร รพช.ส,องดาว รพช.เจริญศิลปg รพช.นิคมน้ําอูน รพท.กาฬสินธุ รพช.สมเด็จ รพช.ยางตลาด รพร.กุฉินารายณ รพช.กมลาไสย รพช.ห-วยผึ้ง รพช.คําม,วง รพช.นามน รพช.สหัสขันธ รพช.หนองกุงศรี รพช.ร,องคํา รพช.ห-วยเม็ก รพช.เขาวง รพช.ท,าคันโท รพช.นาคู รพช.ฆ-องชัย รพช.สามชัย รพช.ดอนจาน

ระดับ รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11096 11098 11091 11089 11090 11100 11101 11103 11093 11097 21323 11099 11102 11094 10709 11087 11081 11449 11078 11088 11084 11077 11083 11086 11079 11082 11080 11085

001109600 001109800 001109100 001108900 001109000 001110000 001110100 001110300 001109300 001109700 002132300 001109900 001110200 001109400 001070900 001108700 001108100 001144900 001107800 001108800 001108400 001107700 001108300 001108600 001107900 001108200 001108000 001108500


เขต

จังหวัด

รายชื่อ รพ

12 ขอนแก,น

รพศ.ขอนแก,น

12 ขอนแก,น 12 ขอนแก,น

รพช.ชุมแพ รพท.สิรินธรจังหวัดขอนแก,น

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น ขอนแก,น

12 มหาสารคาม

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพช.บ-านไผ, รพช.พล รพร.กระนวน รพช.น้ําพอง รพช.สีชมพู รพช.ภูผาม,าน รพช.เปhอยน-อย รพช.ชนบท รพช.แวงใหญ, รพช.แวงน-อย รพช.หนองสองห-อง รพช.เขาสวนกวาง รพช.อุบลรัตน รพช.ซําสูง รพช.บ-านฝาง รพช.พระยืน รพช.หนองเรือ รพช.ภูเวียง รพช.มัญจาคีรี รพช.หนองนาคํา รพช.โคกโพธิ์ชัย รพช.โนนศิลา รพช.เวียงเก,า

โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพท.ขนาดเล็ก รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,

10670 10998 12275 11002 11004 11445 11000 10999 11012 11003 11010 11005 11006 11007 11011 11001 14132 10995 10996 10997 11008 11009

001067000 001099800 001227500 001100200 001100400 001144500 001100000 001099900 001101200 001100300 001101000 001100500 001100600 001100700 001101100 001100100 001413200 001099500 001099600 001099700 001100800 001100900

รพท.มหาสารคาม

โรงพยาบาลทั่วไป

10707 001070700


เขต

จังหวัด

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

มหาสารคาม มหาสารคาม มหาสารคาม มหาสารคาม มหาสารคาม มหาสารคาม มหาสารคาม มหาสารคาม มหาสารคาม มหาสารคาม มหาสารคาม มหาสารคาม ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด ร-อยเอ็ด

รายชื่อ รพ รพช.บรบือ รพช.พยัคฆภูมิพิสัย รพช.โกสุมพิสัย รพช.วาปeปทุม รพช.นาเชือก รพช.นาดูน รพช.ยางสีสุราช รพช.แกดํา รพช.กันทรวิชัย รพช.เชียงยืน รพช.ชื่นชม รพช.กุดรัง รพท.ร-อยเอ็ด รพช.โพนทอง รพช.สุวรรณภูมิ รพช.เสลภูมิ รพช.เกษตรวิสัย รพช.พนมไพร รพช.ปทุมรัตต รพช.โพธิ์ชัย รพช.หนองพอก รพช.เมยวดี รพช.โพนทราย รพช.จัตุรพัตรพิมาน รพช.ธวัชบุรี รพช.เมืองสรวง รพช.อาจสามารถ รพช.ศรีสมเด็จ รพช.จังหาร รพช.หนองฮี รพช.เชียงขวัญ รพช.ทุ,งเขาหลวง

ระดับ รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลศูนย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11055 11057 11052 11058 11056 11059 11060 11051 11053 11054

001105500 001105700 001105200 001105800 001105600 001105900 001106000 001105100 001105300 001105400

10708 11066 11070 11069 11061 11065 11062 11067 11068 11074 11072 11063 11064 11071 11073 11075 11076

001070800 001106600 001107000 001106900 001106100 001106500 001106200 001106700 001106800 001107400 001107200 001106300 001106400 001107100 001107300 001107500 001107600


เขต 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

จังหวัด ยโสธร ยโสธร ยโสธร ยโสธร ยโสธร ยโสธร ยโสธร ยโสธร ยโสธร ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ

รายชื่อ รพ รพท.ยโสธร รพร.เลิงนกทา รพช.ทรายมูล รพช.กุดชุม รพช.คําเขื่อนแก-ว รพช.ปXาติ้ว รพช.มหาชนะชัย รพช.ค-อวัง รพช.ไทยเจริญ รพท.ศรีสะเกษ รพช.กันทรลักษ รพช.ขุขันธ รพช.อุทุมพรพิสัย รพช.ขุนหาญ รพช.ราษีไศล รพช.เบญจลักษณเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา รพช.ศรีรัตนะ รพช.โนนคูณ รพช.ปรางคกู, รพช.ภูสิงห รพช.ยางชุมน-อย รพช.กันทรารมย รพช.ไพรบึง รพช.วังหิน รพช.น้ําเกลี้ยง รพช.เมืองจันทร รพช.บึงบูรพ รพช.ห-วยทับทัน รพช.พยุห รพช.โพธิ์ศรีสุวรรณ รพช.ศิลาลาด รพท.อํานาจเจริญ

ระดับ โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลทั่วไป

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 10701 11444 10963 10964 10965 10966 10967 10968 10969 10700 10929 10930 10935 10933 10934 23125 10939 10938 10932 10942 10927 10928 10931 10940 10941 10943 10936 10937

001070100 001144400 001096300 001096400 001096500 001096600 001096700 001096800 001096900 001070000 001092900 001093000 001093500 001093300 001093400 002312500 001093900 001093800 001093200 001094200 001092700 001092800 001093100 001094000 001094100 001094300 001093600 001093700

10703 001070300


เขต

จังหวัด

รายชื่อ รพ

13 13 13 13 13 13 13 13

อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี อุบลราชธานี

รพช.พนา รพช.ชานุมาน รพช.ปทุมราชวงศา รพช.เสนางคนิคม รพช.หัวตะพาน รพช.ลืออํานาจ รพศ.สรรพสิทธิประสงค รพช.50พรรษามหาวชิราลงกรณ

13 อุบลราชธานี

รพช.วารินชําราบ

13 อุบลราชธานี

รพร.เดชอุดม

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

รพช.ตระการพืชผล รพช.พิบูลมังสาหาร รพช.ศรีเมืองใหม, รพช.เขมราฐ รพช.กุดข-าวปุdน รพช.โพธิ์ไทร รพช.โขงเจียม รพช.สิรินธร รพช.สําโรง รพช.นาจะหลวย รพช.น้ํายืน รพช.บุณฑริก รพช.ทุ,งศรีอุดม รพช.เขื่องใน รพช.ตาลสุม รพช.ดอนมดแดง รพช.ม,วงสามสิบ รพช.น้ําขุ,น รพช.เหล,าเสือโก-ก รพช.สว,างวีรวงศ รพช.นาเยีย

อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลศูนย

10987 10985 10986 10988 10989 10990 10669

001098700 001098500 001098600 001098800 001098900 001099000 001066900

โรงพยาบาลทั่วไป

21984 10954 11443 10951 10956 10944 10947 10952 10958 10945 10961 10959 10948 10949 10950 10962 10946 10957 10960 10953

002198400 001095400 001144300 001095100 001095600 001094400 001094700 001095200 001095800 001094500 001096100 001095900 001094800 001094900 001095000 001096200 001094600 001095700 001096000 001095300

รพท.ขนาดเล็ก รพท.ขนาดเล็ก รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,


เขต

จังหวัด

13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

อุบลราชธานี ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ นครราชสีมา

รายชื่อ รพ รพข.นาตาล รพท.ชัยภูมิ รพช.ภูเขียว รพช.แก-งคร-อ รพช.หนองบัวแดง รพช.บําเหน็จณรงค รพช.จัตุรัส รพช.คอนสาร รพช.เกษตรสมบูรณ รพช.บ-านแท,น รพช.คอนสวรรค รพช.บ-านเขว-า รพช.หนองบัวระเหว รพช.เทพสถิต รพช.ภักดีชุมพล รพช.เนินสง,า รพช.ซับใหญ, รพศ.มหาราชนครราชสีมา

14 นครราชสีมา

รพช.ปากช,องนานา

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

รพช.นครราชสีมา รพช.พิมาย รพช.โชคชัย รพช.ครบุรี รพช.ด,านขุนทด รพช.บัวใหญ, รพช.ชุมพวง รพช.ประทาย รพช.ปOกธงชัย รพช.สีคิ้ว รพช.สูงเนิน รพช.จักราช รพช.วังน้ําเขียว รพช.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย,า100ปeเมืองยาง

นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพท.ขนาดเล็ก รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

10702 10978 10980 10973 10975 10974 10981 10972 10979 10971 10970 10976 10977 10982 10983

001070200 001097800 001098000 001097300 001097500 001097400 001098100 001097200 001097900 001097100 001097000 001097600 001097700 001098200 001098300

10666 10890 23839 10884 10876 10871 10877 10881 10886 10882 10883 10889 10887 10875 10894 11602

001066600 001089000 002383900 001088400 001087600 001087100 001087700 001088100 001088600 001088200 001088300 001088900 001088700 001087500 001089400 001160200


เขต

จังหวัด

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา บุรีรัมย

รายชื่อ รพ รพช.ลําทะเมนชัย รพช.โนนแดง รพช.หนองบุนนาก รพช.เสิงสาง รพช.คง รพช.บ-านเหลื่อม รพช.แก-งสนามนาง รพช.โนนไทย รพช.พระทองคํา รพช.โนนสูง รพช.ขามสะแกแสง รพช.ห-วยแถลง รพช.ขามทะเลสอ รพช.เฉลิมพระเกียรติ รพช.สีดา รพช.บัวลาย รพช.เทพารักษ รพศ.บุรีรัมย

14 บุรีรัมย

รพช.นางรอง

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

รพช.ลําปลายมาศ รพช.ประโคนชัย รพช.สตึก รพช.ละหานทราย รพช.พุทไธสง รพช.ปะคํา รพช.โนนสุวรรณ รพช.ชํานิ รพช.โนนดินแดง รพช.เฉลิมพระเกียรติ รพช.หนองกี่ รพช.บ-านกรวด รพช.หนองหงส รพช.พลับพลาชัย

บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย

ระดับ รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11608 10893 10891 10872 10873 10874 10892 10878 22456 10879 10880 10885 10888 24692

001160800 001089300 001089100 001087200 001087300 001087400 001089200 001087800 002245600 001087900 001088000 001088500 001088800 002469200

10667 10897 10904 10900 10905 10899 10902 10906 10911 10912 10914 11619 10898 10901 10908 10909

001066700 001089700 001090400 001090000 001090500 001089900 001090200 001090600 001091100 001091200 001091400 001161900 001089800 001090100 001090800 001090900


เขต 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

จังหวัด บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย บุรีรัมย สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร สุรินทร

รายชื่อ รพ

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพช.นาโพธิ์ รพช.บ-านใหม,ไชยพจน รพช.กระสัง รพช.คูเมือง รพช.ห-วยราช รพช.แคนดงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช.บ-านด,าน รพศ.สุรินทร รพช.ปราสาท รพช.รัตนบุรี รพช.ศีขรภูมิ รพช.สังขะ รพช.ท,าตูม รพช.ชุมพลบุรี รพช.สนม รพช.สําโรงทาบ รพช.กาบเชิง รพช.พนมดงรัก รพช.บัวเชด รพช.จอมพระ รพช.ลําดวน รพช.เขวาสินรินทร รพช.ศรีณรงค รพช.โนนนารายณ

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,

10907 10913 10896 10895 10910 23578

001090700 001091300 001089600 001089500 001091000 002357800

10668 10918 10920 10922 10923 10916 10915 10921 10925 10919 22302 10926 10917 10924

001066800 001091800 001092000 001092200 001092300 001091600 001091500 001092100 001092500 001091900 002230200 001092600 001091700 001092400

15 เชียงใหม,

รพท.นครพิงค

15 เชียงใหม, 15 เชียงใหม,

รพช.จอมทอง รพช.ฝาง

15 เชียงใหม, 15 เชียงใหม,

รพช.สันปXาตอง รพช.สันทราย

โรงพยาบาลศูนย รพท.ขนาดเล็ก รพท.ขนาดเล็ก รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย

10713 11119 11125 11128 11130

001071300 001111900 001112500 001112800 001113000


เขต 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

จังหวัด เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, เชียงใหม, แม,ฮ,องสอน แม,ฮ,องสอน แม,ฮ,องสอน แม,ฮ,องสอน แม,ฮ,องสอน แม,ฮ,องสอน แม,ฮ,องสอน ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําปาง

รายชื่อ รพ รพช.หางดง รพช.เชียงดาว รพช.แม,แจ,ม รพช.ฮอด รพช.ดอยเต,า รพช.อมกjอย รพช.ดอยหล,อ รพช.แม,อาย รพช.ไชยปราการ รพช.แม,วาง รพช.ดอยสะเก็ด รพช.แม,แตง รพช.สะเมิง รพช.พร-าว รพช.สันกําแพง รพช.สารภี รพช.เวียงแหง รพช.แม,ออน รพช.วัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพท.ศรีสังวาลย รพช.แม,สะเรียง รพช.ปาย รพช.แม,ลาน-อย รพช.สบเมย รพช.ขุนยวม รพช.ปางมะผ-า รพศ.ลําปาง รพช.เกาะคา รพช.เถิน รพช.งาว รพช.แม,พริก รพช.แจ-ห,ม รพช.วังเหนือ

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

11131 11121 11120 11132 11133 11134 11643 11126 11137 11138 11122 11123 11124 11127 11129 11135 11136 11139 23736 โรงพยาบาลทั่วไป 10719 11205 รพช.แม,ข,าย 11204 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง 11206 รพช.ขนาดกลาง 11207 รพช.ขนาดกลาง 11203 รพช.ขนาดกลาง 11208 โรงพยาบาลศูนย 10672 11147 รพช.แม,ข,าย 11152 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง 11149 รพช.ขนาดกลาง 11153 รพช.ขนาดกลาง 11150 รพช.ขนาดกลาง 11151 รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก

001113100 001112100 001112000 001113200 001113300 001113400 001164300 001112600 001113700 001113800 001112200 001112300 001112400 001112700 001112900 001113500 001113600 001113900 002373600 001071900 001120500 001120400 001120600 001120700 001120300 001120800 001067200 001114700 001115200 001114900 001115300 001115000 001115100


เขต 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

จังหวัด ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําปาง ลําพูน ลําพูน ลําพูน ลําพูน ลําพูน ลําพูน ลําพูน ลําพูน เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย

รายชื่อ รพ รพช.เมืองปาน รพช.แม,เมาะ รพช.เสริมงาม รพช.แม,ทะ รพช.สบปราบ รพช.ห-างฉัตร รพท.ลําพูน รพช.ลี้ รพช.แม,ทา รพช.บ-านโฮ,ง รพช.ปXาซาง รพช.บ-านธิ รพช.ทุ,งหัวช-าง รพช.เวียงหนองล,อง รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห รพช.แม,จัน รพช.แม,สาย รพช.เทิง รพช.พาน รพร.เชียงของ รพช.เวียงปXาเปdา รพช.ขุนตาล รพช.เชียงแสน รพช.แม,ฟdาหลวง รพช.ปXาแดด รพช.เวียงแก,น รพช.แม,สรวย รพช.พญาเม็งราย รพช.แม,ลาว รพช.เวียงเชียงรุ-ง(เวียงชัย) รพช.สมเด็จพระญาณสังวร รพช.ดอยหลวง

ระดับ รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลศูนย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม,

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11157 11146 11148 11154 11155 11156 10714 11142 11140 11141 11144 11145 11143

001115700 001114600 001114800 001115400 001115500 001115600 001071400 001114200 001114000 001114100 001114400 001114500 001114300

10674 11192 11194 11189 11190 11454 11196 11199 11193 11200 11191 11198 11195 11197 11201 11202 15012

001067400 001119200 001119400 001118900 001119000 001145400 001119600 001119900 001119300 001120000 001119100 001119800 001119500 001119700 001120100 001120200 001501200


เขต 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

จังหวัด น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน น,าน พะเยา

รายชื่อ รพ

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพท.น,าน รพร.ปOว รพช.แม,จริม รพช.บ-านหลวง รพช.นาน-อย รพช.ท,าวังผา รพช.เวียงสา รพช.ทุ,งช-าง รพช.เชียงกลาง รพช.นาหมื่น รพช.สันติสุข รพช.สองแคว รพช.เฉลิมพระเกียรติ รพช.บ,อเกลือ รพช.ภูเพียง รพท.พะเยา

โรงพยาบาลทั่วไป

10716 001071600

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม,

11453 11173 11174 11175 11176 11177 11178 11179 11180 11181 11183 11625 11182

โรงพยาบาลทั่วไป

10717 001071700

16 พะเยา

รพท.เชียงคํา

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

รพช.เชียงม,วน รพช.ปง รพช.จุน รพช.ดอกคําใตรพช.แม,ใจ รพช.ภูกามยาว รพช.ภูซาง รพท.แพร, รพร.เด,นชัย รพช.ร-องกวาง รพช.สูงเม,น รพช.สอง รพช.หนองม,วงไข,

รพท.ขนาดเล็ก รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม,

10718 11185 11187 11184 11186 11188

001071800 001118500 001118700 001118400 001118600 001118800

โรงพยาบาลทั่วไป

10715 11452 11166 11169 11167 11172

001071500 001145200 001116600 001116900 001116700 001117200

พะเยา พะเยา พะเยา พะเยา พะเยา พะเยา พะเยา แพร, แพร, แพร, แพร, แพร, แพร,

รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง

001145300 001117300 001117400 001117500 001117600 001117700 001117800 001117900 001118000 001118100 001118300 001162500 001118200


เขต 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

จังหวัด แพร, แพร, ตาก ตาก ตาก ตาก ตาก ตาก ตาก ตาก ตาก พิษณุโลก พิษณุโลก พิษณุโลก พิษณุโลก พิษณุโลก พิษณุโลก พิษณุโลก พิษณุโลก พิษณุโลก เพชรบูรณ เพชรบูรณ เพชรบูรณ เพชรบูรณ เพชรบูรณ เพชรบูรณ เพชรบูรณ เพชรบูรณ เพชรบูรณ เพชรบูรณ เพชรบูรณ สุโขทัย

17 สุโขทัย

รายชื่อ รพ รพช.ลอง รพช.วังชิ้น รพท.สมเด็จพระเจ-าตากสินมหาราช รพท.แม,สอด รพช.อุ-มผาง รพช.ท,าสองยาง รพช.แม,ระมาด รพช.พบพระ รพช.บ-านตาก รพช.สามเงา รพช.วังเจ-า รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก รพร.นครไทย รพช.บางระกํา รพช.บางกระทุ,ม รพช.พรหมพิราม รพช.วัดโบสถ รพช.วังทอง รพช.ชาติตระการ รพช.เนินมะปราง รพท.เพชรบูรณ รพช.หล,มสัก รพช.วิเชียรบุรี รพช.หนองไผ, รพร.หล,มเก,า รพช.ชนแดน รพช.ศรีเทพ รพช.บึงสามพัน รพช.วังโปXง รพช.เขาค-อ รพช.น้ําหนาว รพท.สุโขทัย รพท.ศรีสังวรสุโขทัย

ระดับ รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลศูนย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก โรงพยาบาลทั่วไป

รพท.ขนาดเล็ก

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11170 11171 10722 10723 11243 11241 11240 11242 11238 11239

001117000 001117100 001072200 001072300 001124300 001124100 001124000 001124200 001123800 001123900

10676 11455 11252 11253 11254 11255 11256 11251 11257 10727 11265 11266 11268 11457 11264 11267 11269 11271 11272 11270 10724 10725

001067600 001145500 001125200 001125300 001125400 001125500 001125600 001125100 001125700 001072700 001126500 001126600 001126800 001145700 001126400 001126700 001126900 001127100 001127200 001127000 001072400 001072500


เขต 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

จังหวัด สุโขทัย สุโขทัย สุโขทัย สุโขทัย สุโขทัย สุโขทัย สุโขทัย อุตรดิตถ อุตรดิตถ อุตรดิตถ อุตรดิตถ อุตรดิตถ อุตรดิตถ อุตรดิตถ อุตรดิตถ อุตรดิตถ กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค

รายชื่อ รพ รพช.สวรรคโลก รพช.ศรีนคร รพช.ทุ,งเสลี่ยม รพช.บ-านด,านลานหอย รพช.คีรีมาศ รพช.กงไกรลาศ รพช.ศรีสัชนาลัย รพศ.อุตรดิตถ รพช.น้ําปาด รพช.ตรอน รพช.ท,าปลา รพช.ฟากท,า รพช.บ-านโคก รพช.พิชัย รพช.ลับแล รพช.ทองแสนขัน รพท.กําแพงเพชร รพช.ขาณุวรลักษบุรี รพช.คลองขลุง รพช.พรานกระต,าย รพช.ลานกระบือ รพช.ไทรงาม รพช.คลองลาน รพช.ทรายทองวัฒนา รพช.ปางศิลาทอง รพช.บึงสามัคคี รพช.ทุ,งโพธิ์ทะเล รพช.โกสัมพีนคร รพศ.สวรรคประชารักษ รพช.ชุมแสง รพช.ตาคลี รพช.ลาดยาว รพช.ท,าตะโก

ระดับ รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลศูนย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลศูนย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดใหญ,

รหัส5หลัก รหัส9หลัก 11248 11249 11250 11244 11245 11246 11247 10673 11160 11158 11159 11161 11162 11163 11164 11165 10721 11231 11232 11233 11234 11229 11230 11235 11236 14135 11228

001124800 001124900 001125000 001124400 001124500 001124600 001124700 001067300 001116000 001115800 001115900 001116100 001116200 001116300 001116400 001116500 001072100 001123100 001123200 001123300 001123400 001122900 001123000 001123500 001123600 001413500 001122800

10675 11210 11214 11218 11215

001067500 001121000 001121400 001121800 001121500


เขต 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

จังหวัด นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค นครสวรรค พิจิตร พิจิตร พิจิตร พิจิตร พิจิตร พิจิตร พิจิตร พิจิตร พิจิตร พิจิตร พิจิตร พิจิตร อุทัยธานี อุทัยธานี อุทัยธานี อุทัยธานี อุทัยธานี อุทัยธานี อุทัยธานี อุทัยธานี

รายชื่อ รพ รพช.หนองบัว รพช.บรรพตพิสัย รพช.ไพศาลี รพช.โกรกพระ รพช.เก-าเลี้ยว รพช.พยุหะคีรี รพช.ตากฟdา รพช.แม,วงก รพช.ชุมตาบง รพท.พิจิตร รพช.บางมูลนาก รพร.ตะพานหิน รพช.วังทรายพูน รพช.โพธิ์ประทับช-าง รพช.สามง,าม รพช.วชิรบารมี รพช.โพทะเล รพช.ทับคล-อ รพช.บึงนาราง รพช.สากเหล็ก รพช.ดงเจริญ รพท.อุทัยธานี รพช.หนองฉาง รพช.ทัพทัน รพช.สว,างอารมณ รพช.บ-านไร, รพช.ลานสัก รพช.ห-วยคต รพช.หนองขาหย,าง

ระดับ

รหัส5หลัก รหัส9หลัก

รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม,

11211 11212 11216 11209 11213 11217 11219 11220

001121100 001121200 001121600 001120900 001121300 001121700 001121900 001122000

โรงพยาบาลทั่วไป

10726 11260 11456 11258 11259 11262 11631 11261 11263

001072600 001126000 001145600 001125800 001125900 001126200 001163100 001126100 001126300

10720 11223 11221 11222 11225 11226 11227 11224

001072000 001122300 001122100 001122200 001122500 001122600 001122700 001122400

รพช.แม,ข,าย รพช.แม,ข,าย รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, รพช.สร-างใหม, โรงพยาบาลทั่วไป

รพช.ขนาดใหญ, รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดกลาง รพช.ขนาดเล็ก


ขอทบทวนการจัดระดับ (รอนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ ) เครือ เขต หนวยงาน ขาย 2 17 จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย 3 3

18 จังหวัดนครสวรรค1 18 จังหวัดอุทัยธานี

4 4 5 5

3 2 4 4

จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม

6 6 6 7

3 3 9 12

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดกาฬสินธุ1

7 7

รายการ - รพ.แมระมาด ขอแกไขจาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ หรือ โรงพยาบาลชุมชนแมขาย - รพ.วังทอง ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ - รพ.ศรีสัชนาลัย ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ - รพ.สวรรคโลก ขอปรับจาก 2.1 เป#น 2.2 - รพ.ทาตะโก จาก รพช.ขนาดใหญ เป#น รพช. แมขาย - ขอแกไข รพ.หนองฉางเป#น รพช. แมขาย - ขอแกไข รพ.บานไร เป#น รพช.ขนาดใหญ - รพ.นครนายก ขอแกไขจากโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เป#น โรงพยาบาลทั่วไป - รพ.พระนารายณ1มหาราช ขอยกระดับจาก 2.3 เป#น 3.1 - รพ.พหลพลพยุหเสนา ขอแกไขจากโรงพยาบาลทั่วไป เป#น โรงพยาบาลศูนย1 รพ.นครปฐม - ขอเป#นศูนย1ความเชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็งระดับ 2 และศูนย1ความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ ระดับ 2

- ขอปรับปรุงแผนขยายเตียง รพ.สนามชัยเขตจากเดิม 90 เตียง เป#น 120 เตียง - รพ.เจาอภัยภูเบศร ขอเพิ่มศูนย1ฯ สาขาทารกแรกเกิด ระดับ 2 เพิ่มเติม - รพ.ระยอง (รพศ.) ขอพัฒนาเป#นศูนย1อุบัติเหตุ และ ศูนย1มะเร็ง - รพร. กุฉินารายณ1 จากโรงพยาบาลชุมชนแมขาย เป#น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก - รพ.กมลาไสย จากโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ เป#น โรงพยาบาลชุมชนแมขาย 12 จังหวัดขอนแกน - รพ.น้ําพอง ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ เป#น โรงพยาบาลชุมชนแมขาย 12 จังหวัดมหาสารคาม - รพ.มหาสารคาม 1.ขอยกระดับสถานบริการและขอปรับขนาดจํานวนเตียงจาก๔๗๒เป#น๕๘๐เตียง 2. ขอจัดตั้งศูนย1ความเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา (Retina Excellent Center) ระดับ ๑ 3. ขอจัดตั้งศูนย1ความเป#นเลิศดานการดูแลทารกแรกเกิดจากระดับ ๓ เป#นระดับ ๒

- รพ. โกสุมพิสัย ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ เป#น โรงพยาบาลชุมชนแมขาย - รพ.กุดรัง ขอแกไขจาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก เป#น โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง


เครือ เขต ขาย 7 12

หนวยงาน จังหวัดรอยเอ็ด

รายการ - รพ. รอยเอ็ด ขอรับการสนับสนุน งปม. ป[ 55 จํานวน 222,275,200 บาท เพื่อกอสรางโรงพยาบาลชุมชน อําเภอเมืองรอยเอ็ด ดวยที่ดินบริจาคเนื้อที่ 15-1-12.5 - รพ.โพนทอง ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนแมขาย เป#น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก - รพ.สุวรรณภูมิ ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนแมขาย เป#น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก - รพ.เมืองสรวง ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ - รพ.จตุรพักตรพิมาน ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ - รพ.อาจสามารถ ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ

8

11 จังหวัดสกลนคร

- รพ.พระอาจารย1ฝ^_นอาจาโร อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร ขอปรับจาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ

8 9

10 จังหวัดหนองคาย 14 จังหวัดชัยภูมิ

- รพ.โพนพิสัย ขอแกไขจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ เป#น โรงพยาบาลชุมชนแมขาย - รพ.ชัยภูมิ ขอทบทวนการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ เป#น รพศ. - รพ.ภูเขียว จาก รพช.แมขาย ขอทบทวนเป#น รพท.ขนาดเล็ก - รพ.จัตุรัส จาก รพช.ขนาดใหญ ขอทบทวนเป#น รพช.แมขาย - รพ.ซับใหญ เปaดใหบริการเมื่อ 1 ตค.54 ขอยกฐานะโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลซับใหญ เป#นโรงพยาบาลชุมชนประจําอําเภอขนาด 30 เตียง และขอกําหนดโครงสรางเป#นโรงพยาบาลชุมชนตามโครงสรางหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัด สป. ตอไป

9 14 จังหวัดสุรินทร1 10 11 จังหวัดมุกดาหาร 10 13 11 6

12 12

8 6

- รพ.ทาตูม จาก รพช.ขนาดใหญ เป#น รพช.แมขาย - รพ.มุกดาหาร ขอเป#นศูนย1ความเชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็ง ระดับ 2 เนื่องจากมีความพรอมในเรื่องอาคารสถานที่ รวมทั้งมีแพทย1เฉพาะทางดานรังสีรักษา จังหวัดศรีสะเกษ - รพ. กันทรารมย1 ขอยกระดับจาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เป#น โรงพยาบาลชุมชนแมขาย จังหวัดสุราษฎร1ธานี - รพ.เกาะสมุย ขอจัดระบบบริการสุขภาพเป#นพื้นที่พิเศษ ทั้งนี้ ผตร.เขต 6 (อ.จักรกฤษณ1) เห็นชอบตามแผนฯ ของรพ.เกาะสมุย - รพ. เวียงสระ ขอปรับจาก 60 เตียง เป#น 120 เตียง จังหวัดนราธิวาส - รพ.นราธิวาสราชนครินทร1 ขอแกไขจากกลุม รพท. เป#น รพศ. ที่มีการบริหารจัดการแบบ รพท. จังหวัดพัทลุง - ขอเพิ่ม รพ.ศรีนครินทร1 (ป^ญญานันทภิกขุ) ซึ่งเป#น รพช. 30 เตียงใหม ประจําอําเภอศรีนครินทร1 จังหวัดพัทลุง โดยขอเป#นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง


oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

oral service plan ระดับหน่วยบริการ (63หน้า)  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส วนภูมิภาค

Advertisement