Page 1

วาระ 4.1

แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนองนโยบายในการดูแลสุขภาพประชาชน

น.พ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


สภาพปั ญหา (Existing problems) • ผลลัพธ์ สุขภาพของประชาชน

• อัตราส่ วนมารดาตายยังสูง 38 : 100,000 • ไอคิวเด็กต่ากว่ า เฉลี่ย 6 % (2 %) • โรคเรือ้ รังเพิ่มรวดเร็ว • เข้ าไม่ ถงึ บริการ ฯลฯ

• การส่ งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

• เป้าหมายไม่ คมชัด • มาตรการไม่ สอดคล้ อง ไม่ บรู ณาการ • การจัดงบประมาณสนับสนุนขาดการมีส่วนร่ วม และกากับ

• การจัดระบบบริการและการลงทุน

• แออัด รอนาน • ปฏิเสธการส่ งต่ อ • ขีดความสามารถแตกต่ างกันระหว่ างพวงบริการ • ลงทุนขาดทิศทาง ไม่ ตอบสนองเป้าหมายสุขภาพ • ขาดประสิทธิภาพ


สภาพปั ญหา (Existing problems) • กาลังคน • ขาดแคลน • ขวัญกาลังใจในการรักษาไว้ ในระบบ • จาเป็ นต้ องเพิ่มประสิทธิภาพ

• ระบบข้ อมูลข่ าวสารสุขภาพ • ภาระหนักของหน่ วยบริการ • การแก้ ไขมุ่งเน้ นแต่ เทคโนโลยี ยังมีปัญหาการจัดการ

• บทบาทและการอภิบาลระบบ • ขาดกลไกที่มีประสิทธิผลระดับชาติ กระทรวง พวงบริการ • โครงสร้ างกระทรวงปั จจุบันไม่ รองรับ • ขาดความชัดเจนและการปฏิบัติตามบทบาท (ผู้ซอื ้ ผู้ให้ บริการ ผู้กากับ ผู้ประเมินผล)


เป้าหมายการพัฒนา (Goals) แผนสุขภาพ 2555-2559 • ประชาชนได้ อะไร (ผลลัพธ์ สุขภาพ : Health outcomes) • ลดแม่ ตาย ลูกตาย • เพิ่มพัฒนาการ ไอคิวเด็ก วัคซีนครอบคลุมจริง • หยุดปั จจัยเสี่ยง ชะลอโรคเรือ้ รัง • ฯลฯ

• กลุ่มดี (การส่ งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : P&P)

• กาหนดเป้าหมายและมาตรการตามกลุ่มอายุ และเชิงประเด็น • บูรณาการในระดับพวงบริการ เชื่อมกับระบบบริการ • การจัดงบประมาณสนับสนุนอย่ างมีส่วนร่ วม (สธ+สปสช) และกากับ • กลุ่มป่ วย (การจัดระบบบริการและการลงทุน : Service plan) • ลดแออัด รับบริการใกล้ บ้าน • การส่ งต่ อไร้ รอยต่ อ เบ็ดเสร็จในพวงบริการ • คุณภาพและความปลอดภัยบริการ • แผนการลงทุนที่ตอบสนองเป้าหมายสุขภาพ เป็ นธรรม • เพิ่มประสิทธิภาพ ใช้ งบประมาณอย่ างคุ้มค่ า


• กาหนดผลลัพธ์ สุขภาพ เป้าหมายและตัวชีว้ ัด ร่ วมกัน ของภาคีสุขภาพที่ เกี่ยวข้ อง 1. สป.สธ. และ กรม 2. สปสช. และผู้ซือ้ บริการอื่นๆ 3. ภาคีต่างๆ (สสส., สช, สวรส)

• มอบหมายให้ สวรส. และหน่ วยงานวิชาการอื่นๆ , ทีมวิชาการที่เกี่ยวข้ อง ทบทวนวิชาการ/สถานการณ์ กาหนดเป้าหมาย เสนอทางเลือก ตัวชีว้ ัด


1. กระบวนการส่ งเสริมสุขภาพ • กาหนดเป้าหมาย มาตรการ ตามกลุ่มอายุ เชิงประเด็นและนโยบาย ที่สาคัญของรั ฐบาล กลุ่มอายุ/ประชากร o เด็กและสตรี (EWEC) o 0-6 o วัยรุ่ น o วัยแรงงาน o สูงอายุ o ผู้พิการ

ประเด็น o โครงการพระราชดาริ o อาหารปลอดภัย o โรคเรือ้ รัง o สุขภาพผู้ศาสนา (พระสงฆ์ ) o อื่นๆ เช่ น แท๊ กซี่


กลไกการดาเนินงาน • การถ่ ายทอดเป้าหมาย ตัวชีว้ ัด – กรม – ผู้ตรวจ, นพ.สสจ. ผ่ านกลไกเครือข่ ายบริการ (12 เครือข่ าย)

• การสนับสนุนงบประมาณ – สป.สธ. และ สปสช. ร่ วมกาหนดแนวทางการจัดสรร งบ P&P ผ่ านเครือข่ ายบริการ


กรอบวงเงินการบริหารงบ P&P ปี 2556 P&P Capitation ิ ธิ 65.404 ล้านคน) ( 232.36 บาท x ปชก. ทุกสท

(1) NPP& Central procurement 25.72 บ.(11%)

(2) PP E 124.96 บ. (54%)

หักเงินเดือน Capitation+ Workload 99.96 บ.

(3) PPA 57.4บ. (25%)

(4) สน ับสนุนและ ่ เสริม สง 7.68บ.(3%)

คานวณจาก 313.70 บาท/ปชก.UC 48.445 ล้านคน

(5) ท ันตกรรม ่ เสริม สง 16.60บ. (7%)

ชุมชน (กองทุนอบต.) (40) จ ังหว ัด/เขต (17.4)

Quality Performance 25 บ. CUP/ สถานพยาบาล/ หน่วยบริการอืน ่ ๆ

กรณี สปสช.เขต 10 (กรุงเทพมหานคร) ให ้สามารถบูรณการการบริหารงบ PPE และ PPA เพือ ่ ให ้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่ กาหนด เนือ ่ งจากไม่มส ี าขาจังหวัดและบริบทพืน ้ ทีแ ่ ตกต่าง


2.ระบบบริการ (Service Plan) • ปรับแนวคิดการจัดระบบบริการ เพื่อ จัดทาแผนทรั พยากร • จัดบริการเพื่อแก้ ไข ปั ญหาสุขภาพ ในพืน้ ที่ • ใช้ ทรั พยากรที่มีอยู่ในเครื อข่ ายร่ วมกัน ตัง้ แต่ รพ.สต. ถึง รพศ.


2.ระบบบริการ (Service Plan) (ต่ อ) • เริ่มที่ 8 ประเด็น – โรคหัวใจและหลอดเลือด (NCD เบาหวาน ความดัน) – มะเร็ง – อุบัติเหตุ – ทารกแรกเกิด, อนามัยแม่ และเด็ก – สุขภาพจิต และจิตเวช – ปั ญหาบริการ ใน 5 สาขา (สูติ ศัลย อายุรกรรม เด็ก กระดูก) – ปั ญหาเฉพาะ (ตาและไต) – ปั ญหาบริการด้ านอื่นๆ เช่ น การฟื ้ นฟูสภาพ, การจัดบริการเขตเมือง


กลไกการดาเนินงาน • คณะทางาน 8 คณะ กาหนดแนวทาง ทบทวนกรอบ Service Plan • เครือข่ ายบริการ 12 เครือข่ าย โดยคณะกรรมการเครือข่ าย (ผู้ตรวจฯ ประธาน) ทบทวนการจัดบริการตามกรอบ ให้ สอดคล้ องกับ ข้ อมูล สภาพปั ญหาของพืน้ ที่ • จัดทาแผนพัฒนาระบบบริการ (คน เงิน ของ)


3. ระบบสนับสนุน • กาลังคน – วางมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ – จัดหาตาแหน่ งที่ขาดแคลนตามความจาเป็ นและเป้าหมายบริการ – จัดระบบค่ าตอบแทนที่เป็ นธรรม แก้ ไขความขาดแคนน – พัฒนาศักยภาพเพื่อคุณภาพบริการ

• การพัฒนาระบบข้ อมูล เพื่อลดภาระของบุคลากร – บูรณาการ ทัง้ สป.สธ., กรม. สปสช. – กาหนดแนวทางบริหารจัดการข้ อมูล

• การเพิ่มประสิทธิภาพ การเงินการคลัง


4.การพัฒนากลไกการดาเนินงาน กลไกระดับชาติ : คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแห่ งชาติ ( National Health Service Delivery Board)

รมว.สธ. ประธาน ปลัด สธ. เลขา กลไกระดับกระทรวง : คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ปลัด สธ. ประธาน รองปลัดที่ได้ รับมอบหมาย เลขา กลไกระดับเขต (พวง) บริการ คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพเขต ผู้ตรวจราชการ ประธาน นพ.สสจ.ที่ได้ รับมอบหมาย เลขา


5.ทบทวนโครงสร้ างในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• โครงสร้ างกระทรวง • สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (OSM) • สานักงานกาลังคน • สานักสาธารณสุขต่ างประเทศ • สานักประกันสุขภาพ • ปรั บปรุ งสานัก ฯลฯ


คณะทางานและกรอบเวลา (working group & time line) tasks

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. working group

P&P - กาหนดเป้าหมายและมาตรการ - ปรับการจัดสรรเงินและชุดบริการ -กาหนดกรอบ / ชีแ้ จง

รองนิทศั น์ ปธ คณะทางานย่ อย 2-3 คณะ

Service plan - กาหนดกรอบ - ร่ างแรก - ร่ างสมบูรณ์ (แผนลงทุน)

รองโสภณ ปธ คณะทางานย่ อย 8 คณะ

System reform - บอร์ ดชาติ - บอร์ ดกระทรวง - บอร์ ดเขต - ปรับโครงสร้ างกระทรวง

ปลัด ปธ


คณะทางานและกรอบเวลา (working group & time line) tasks ระบบสนับสนุน (กาลังคน ข้ อมูล การเงินการคลัง) - กาหนดกรอบ - วางเป้าหมาย/ทิศทาง - แผนปฏิบัติการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. working group . รองปลัดสุพรรณ ปธ คณะทางานย่ อย 2-3 คณะ


ข้ อเสนอเพื่อพิจารณา

• เห็นชอบ • หลักการและกรอบการดาเนินการ • กลไกการบริหารจัดการ


ร่ วมใจสร้ างเอกภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพอย่ างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนองนโยบายในการดูแลสุขภาพประชาชน  

แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนองนโยบายในการดูแลสุขภาพประชาชน น.พ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข