Page 1

แนวทางการบูรณาการแผนพัฒนาระบบ บริการส ุขภาพของเครือข่ายบริการ 22 พ.ย.2555 โดย.. นายแพทย์ส ุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผูต้ รวจราชการกระทรวง


ั ัดกระทรวงสำธำรณสุข 2538 - 2552 จำนวนผูป ้ ่ วยนอกจำแนกตำมประเภทสถำนบริกำรสงก 200 180

จำนวนผู้ป่วยนอก (ล้ำนครั้ง)

160 140 120

100

สอ.,สสช. รพช. รพศ.,รพท.

80 60 40 20 0 2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ปี

Source: การสาธารณสุข ไทย 2551 - 2553


้ การผู ้ป่ วยนอกสท ิ ธิ UC ของ รพ.สงั กัด สป.สธ. จานวนการใชบริ 150

้ ริกำรผูป จำนวนกำรใชบ ้ ่ วยนอก ปี 46-52 (ล้ำนครง) ั้

140.7

140

128.8

ล้ ำนครั้ง

130

119.3

120

111.9

112.5

111.6

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

114.8

110

100 ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

หมายเหตุ ผู ้ป่ วยนอกของปี 2552 เพิม ่ ขึน ้ จากปี 2545 ในอัตรา 32%

ที่มาข้อมูล: จากระบบรายงาน0110 รง.5 กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ


Source: วิพรรณ ประจวบเหมาะ 2554


คาดการณ์ ประชากรสูงอายุไทย


จานวนและสัดส่ วนผู้ป่วยตามระดับของสถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2552

16.9% (29.6) 35.3% (61.7) 47.8% (83.5)

รพศ./ รพท. รพช.

สอ./สสช. ( ) : จานวนผู้ป่วยนอกล้ านคน


ระบบบริการของไทย


อัตรำSTEMI ได้ ยำ SK 90

82.81 77.11

80

71.82 72

70

64.38 60

59.38 60

57.02 58.41

55.24

52.54

50

53.44 46.07

45.03

41.96

40

34.33

30 22.46

19.6 20

12.82

10 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

เฉลี่ย

19


เหตุทต ี่ อ ้ งทำ

1.งบลงทุนไม่พอ 30,000 25,000 20,000 15,000

งบลงทุน ก.สธ.

10,000 5,000

ปี งบประมำณ

25 54

25 53

25 52

25 51

25 50

25 49

25 48

25 47

25 46

25 45

25 44

25 43

25 42

25 41

0 25 40

้ นบำท) จำนวนเง ิน (ลำ

งบลงทุนของกระทรวงสำธำรณสุข ตังแต่ ้ ปี 2540 ถึง 2554


งบลงทุนของกระทรวงสำธำรณสุข และ สป.สช. ตังแต่ ้ ปี 2540 ถึง 2554

25,000 20,000

งบลงทุน ก.สธ.

15,000

งบลงทุน สป.สช.

10,000

รวม กสธ.+สป.สช.

5,000

ปี งบประมำณ

25 54

25 53

25 52

25 51

25 50

25 49

25 48

25 47

25 46

25 45

25 44

25 43

25 42

25 41

0 25 40

จำนวนเง ิน (ล ้ำนบำท)

30,000


ยุทธศำสตร์กำรจ ัดบริกำร( SERVICE PLAN)

แนวคิด (Concept) สอดคล้องยุทธศาสตร์ระบบบริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3.One Province same Hospital One Region One Ownership


OBJECTIVE หล ัก

1. Better Service 2.More Efficiency 3.Cost Containment ระยะยาว


OBJECTIVE หล ัก

1. Better Service 1) Accessibility 2) Faster -คิวสัน้ ลง 3)Safer -ตายน้ อยลง -โรคแทรกซ้อนน้ อยลง


OBJECTIVE หล ัก

2.More Efficiency -Management Efficiency -Clinical Efficiency -System Efficiency


ภาพรวมยุทธศาสตร์การดาเนินงานสุขภาพ Basic Package

Strategic Focus

ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจเติบโต

Specific Issue M&E


SERVICE ACHIEVEMENT PLAN 10 สำขำ

1.สาขาหัวใจ และหลอดเลือด 2.สาขามารดาและทารกแรกเกิด 3.สาขามะเร็ง 4.สาขาอุบตั ิ เหตุ 5.1สาขาตา 5.2 สาขาไต 6.สาขาจิตเวช 7.สาขาหลัก 5 สาขา(สูติ ศัลย์ อายุรกรรม กุมารฯ Ortho) 8.สาขาทันตกรรม 9.สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 10.สาขา โรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง (NCD)


เป้ำหมำย SERVICE PLAN 10 สำขำ

1.สาขาหัวใจ 1) ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันได้รบั การ รักษาด้วยการเปิดเส้นเลือดด้วยการให้ยา Fibrinolytic Agent หรือขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือได้รบั การส่ง ต่อเพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือด/ทาบอลลูนขยายเส้นเลือด เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 50 ในปี 2556 ,> 80% ในปี 2558 2)ผูป้ ่ วย STEMI เสียชีวิต เท่ากับหรือน้ อยกว่า ร้อยละ 10 ในปี 2558 (Hos.Base)


เป้ำหมำย SERVICE PLAN 10 สำขำ

สาขาหลอดเลือด 1) มีStroke Unit ทุก รพ. ระดับ A เป็ นอย่างน้ อย และ รพ. ระดับ S ที่พร้อม 2)ระดับ S ,M1 ทุก รพ. สามารถให้ Thrombolytic agent ได้ใน 1 ปี และมีจานวนผูป้ ่ วยมากขึน้ ตามลาดับทุกปี

2.สาขามารดาและทารกแรกเกิด 1.มี NICU ตามเกณฑ์เพียงพอ จนไม่มีการ Refer นอกจังหวัด นอกเครือข่าย ตามชนิดคนไข้ใน 3 ปี


เป้ำหมำย SERVICE PLAN 10 สำขำ

3.สาขามะเร็ง 1) ภาคอีสานมีไข่พยาธิใบไม้ตบั น้ อยกว่า 10% ใน 5 ปี (2560) ทุกจังหวัด ประเมินผลทุก 1-2 ปี โดย External Audit 2) สตรีไทยมีการตรวจเต้านม จนสามารถพบมะเร็งระยะ 1-2 มากกว่า หรือเท่ากับ 80% ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ ทุกปี 3) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >80% ใน 3 ปี 4) คิวระยะฉายแสงลดลงกว่า 50% ใน 3 ปี


เป้ำหมำย SERVICE PLAN 10 สำขำ

4. อุบตั ิ เหตุ 1) ทุก รพ.ได้มาตรฐาน 1,2,3,4 ตามที่กาหนด ใน 3-5 ปี 2) การตายใน รพ.ที่มีการให้ PS(>0.75) ตายน้ อยกว่า 30% ใน 1-3 ปี และทุกราย ที่ตายต้องถูกทบทวน (ระยะ ยาว 5 ปี 2560 ลดตายต่อแสน ลดปี ละ 1 ต่อแสน)


เป้ำหมำย SERVICE PLAN 10 สำขำ

5.1 สาขาตา 1. ระยะเวลารอคอย Cataract (10/200) < 30 วัน 2. ระยะเวลารอคอย Cataract Low Vision (20/70) < 90 วัน 5.2 สาขาไต 1. มี CKD Clinic ตัง้ แต่ระดับ F1 ขึน้ ไปเป็ นอย่างน้ อย ใน 1 ปี และพัฒนาดีขนึ้ ตามลาดับ 2. คิวบริการ HD, CAPD มีบริการอย่างไม่มีคิวใน 3 ปี


เป้ำหมำย SERVICE PLAN 10 สำขำ

6. สาขาจิตเวช มีจิตเวชบริการทุกระดับตามมาตรฐานใน 5 ปี อย่างมี เป้ าหมายเป็ นระยะทุกปี ทุกระดับโรงพยาบาล


เป้ำหมำย SERVICE PLAN 10 สำขำ

7 สาขาหลัก 1) มีการกระจายการผ่าตัดผูป้ ่ วยไส้ติ่งอักเสบ ออกจาก รพศ.(A) ไปยัง รพ.ในเครือข่ายที่เครือข่ายเป็ นผู้ กาหนด >50% ใน 2 ปี 2) ลดอัตรามารดาตาย ไม่เกิน 20 /แสนการเกิดมีชีพ ภายใน 5 ปี (ปัจจุบนั 30/แสนการเกิดมีชีพ) 3) CMI รายแผนกมีระบบจัดการตามเป้ าหมายเพื่อ กระจายผูป้ ่ วยที่ไม่มีความจาเป็ นหรือส่งกลับไปรักษา รพ.เป้ าหมาย


เป้ำหมำย SERVICE PLAN 10 สำขำ

8.สาขาทันตกรรม 1) มีการจัดบริการทันตสุขภาพโดยทันตแพทย์และ/หรือ ทันตาภิบาล ในศสม.ทุกแห่ง ใน 1 ปี และพัฒนาดีขึ้น ตามลาดับ 2) ใน รพ.สต. มีบริการทันตสุขภาพเพียงพอและเข้าถึงใน 3-5 ปี ตามแผนที่เครือข่ายดาเนินการพร้อมเครื่องมือที่ เหมาะสม


เป้ำหมำย SERVICE PLAN 10 สำขำ 9.สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 1) มี ศสม. ตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครอบคลุมประชากร ในเขตเมืองทัง้ หมดอย่างได้มาตรฐานใน 3ปี - 5 ปี 2) OP ใน รพ.ระดับ A, S, M1,M2,F1,F2 อย่างน้ อย ไม่เพิ่มขึ้นในปี 2556 และลดลง 30% ใน 5 ปี 3) สัดส่วน OPD ผป.เรือ้ รัง ดูแลใน รพ.สต., ศสม. > 50% ภายใน 3 ปี


เป้ำหมำย SERVICE PLAN 10 สำขำ 10.สาขาโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง(NCD) 1) มี CQI ในทุกระดับ ในตัวชี้วดั หลัก (ควบคุมน้าตาล, ความดันได้ดีกว่าปี ที่ผา่ นมาปี ละ 3-5%)


Service Plan ประกอบด้วย 1. Service Achievement Plan ้ ที่ - 10 เรือ ่ ง+ อืน ่ ๆทีเ่ ป็นปัญหำในพืน

-Integrated & Blend ้ ทีช - แผน พืน ่ ำวเขำภำคใต้ ่ Iodineฯลฯ ้ ทีเ่ ชน - โครงกำรพระรำชดำริในพืน -กำรบำดเจ็บจำกควำมไม่สงบในภำคใต้

2. Investment Plan -ก่อสร้ำง -ครุภ ัณฑ์


Service Plan ประกอบด้วย ่ 3. HRD เชน - พยำบำล NP -พยำบำลดมยำ -พยำบำลล้ำงไต -หมอเวชศำสตร์ครอบคร ัว - น ักวิชำกำรประเมินผลกำรวิจ ัย -พยำบำลจิตเวช ฯลฯ

-Integrated & Blend 4. Financing 5. Governance & Administrative 6. MIS , IT 7. Technology Assessment


ทำแผนอย่ำงไร 1) แผน Service Achievement Plan 1.1 ฐำนเดิม ( Situation analysis) ปัจจุบ ัน 1.2 ทำอะไรตำมแผน 3 มิต ิ 1.2.1 มิต ิ – มำตรฐำนระด ับ 1,2,3 (เฉพำะ 4 สำขำ) -มำตรฐำนระด ับสถำนบริกำร A,S,M1,M2 -โรคทีส ่ ำค ัญๆ ในสำขำนนๆ ั้ -Critical Point ในสำขำนนๆ ั้


ทำแผนอย่ำงไร 1.2.2 มิต ิ Better Service ้ ทีไ่ หน มำก - Accessibility ทำได้มำกขึน ้ เท่ำใด เมือ ขึน ่ ใด ั้ -Faster คิวสนลง รอน้อยลง ้ นน้อยลง -Safer ตำยน้อยลง โรคแทรกซอ


ทำแผนอย่ำงไร 1.2.3 มิต ิ More Efficiency ้ ำน้อยลง แต่ร ักษำโรคได้ดข - ใชย ี น ึ้ ้ ุคลำกรร่วมก ันมำกขึน ้ - ใชบ - ลดต้นทุนคน ของ ฯลฯ - ให้เอกชนทำถูกกว่ำ - กระจำยผูป ้ ่ วยจำกรพ.ใหญ่ ไปย ังรพ ขนำดเล็ก และชุมชน -ทำ Ambulatory และ Day Care Surgery ฯลฯ


ทำแผนอย่ำงไร 1.3 มีต ัวชวี้ ัดอะไร ทีไ่ หน เมือ ่ ใด ทำอย่ำงไร

2) แผน Investment ครุภ ัณฑ์ / ก่อสร้ำง

3) แผนพ ัฒนำกำล ังคน 4) แผนสร้ำงว ัฒนธรรมทำงำนร่วมก ัน “พบส. ยุคใหม่” KM Good Practice Best Practice

ื้ ยำ ว ัสดุกำรแพทย์ Lab. ร่วมก ัน 5) แผนกำรจ ัดซอ -PPP -ฯลฯ


กลไกกำรข ับเคลือ ่ น 1) Leadership - กระทรวง – สป +กรม+ สวรส+ สปสช+สพร+ฯลฯ -M&E -แก้ปญ ั หำ

2) พล ังทำงปัญญำ - กำรทำข้อมูลโดยสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมระด ับต่ำงๆ ี ทำง Horizontal จำกเครือข่ำยวิชำชพ ี่ วชำญต่ำงๆ เครือข่ำยผูเ้ ชย

ื่ สำร พล ังทำงกำรสอ -จำกData Information

ควำมรู ้

กำรปฏิบ ัติ


กลไกกำรข ับเคลือ ่ น ี ในระด ับชำติ พวง จ ังหว ัด 3) เครือข่ำยวิชำชพ ั ท ันต พยำบำล น ักเทคนิค น ักกำยภำพ - เภสช ี่ วชำญ 4) เครือข่ำยผูเ้ ชย 10Care จิตเวช ห ัวใจ อุบ ัติเหตุ ไต ตำ CFO ฯลฯ 5) ว ัฒนธรรมกำรทำงำนร่วมก ัน ่ ยก ัน” “พบส. ยุคใหม่” “พีน ่ อ ้ งชว Seamless & Lean Service One Province Same Hospital One Region One Ownership


กลไกกำรข ับเคลือ ่ น 6) สำน ักงำนเครือข่ำยบริกำร( Area Health Board) - Provider Board ประกอบด้วย ผตร เป็น ประธำน ฯลฯ หน้ำที่ * Strong Secretarial Off. * บริหำรแผน / ทำแผน * กำก ับ แก้ปญ ั หำ * ประเมินงำน คน 7) งบประมำณผล ักด ัน ข ับเคลือ ่ นเครือข่ำยบริกำร ละ 5ล้ำน -ปร ับระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรค


ิ ธิภำพ ประสท ี 1.เครือข่ำย – วิชำชพ ั บริหำร / พยำบำล / เภสชกร / ท ันตแพทย์ / เทคนิค กำรแพทย์ 2. CFO ... เขต / จ ังหว ัด 3. แผนเงินบำรุง - ทุกโรงพยำบำล ? - โรงพยำบำลทีม ่ ป ี ญ ั หำ 4. เงินลงทุน UC ระด ับต่ำงๆ How to Synchronize ก ับ Service Achievement Plan 5. Bargaining - ระด ับพวง / เขต / จ ังหว ัด - ยำ / ว ัสดุกำรแพทย์ / ครุภ ัณฑ์ / Lab - ฯลฯ


แนวทางการบูรณาการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายบริการ  

แนวทางการบูรณาการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายบริการ (22 พ.ย.2555) โดย..นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัยผู้ตรวจราชการกระทรวง

Advertisement