Page 1

ท้าทาย ท้ายเล่ม

โดย พีเ่ จน

“ เป็นทันตแพทย์เหรอ ดีนะ รวยดี ” คากล่าวทานองนี้คนในวงการทันตแพทย์คนุ้ เคยกันเป็ นอย่างดี เพราะคงต้อง ยอมรับว่า นี่คอื ภาพพจน์ ของวิชาชีพเราในสังคม เราถูกสังคมมองว่าไม่ค่อยจะทาอะไรเพื่อสังคม ซึง่ เป็ นภาพพจน์ทไ่ี ม่สวยงามนัก พวกเราคงไม่รวู้ ่าการทีใ่ ครก็ตามที่ส่งเงินลงมาก้อนหนึ่งมาให้วงการทันตสาธารณสุข เพื่อให้ทางานกับ คนพิการเป็ น กระบวนการทีท่ า้ ทายวงการเราอย่างสูง คนพิการนะ ไหนจะทายาก ไหนจะอุปสรรคมากมายกว่าจะมาถึงเก้าอี้ทาฟนั ทาฟนั ทัง้ น่ากลัว ทัง้ เสียงดัง ทัง้ ทานาน ทางด้านทันตบุคลากร ก็ไม่มที งั ้ สิง่ จูงใจ เช่น ตัวชีว้ ดั หรือ เงินค่าตอบแทนรายหัว (555 หมอฟนั มันจะทาไหมเนี่ย) พี่ว่าคนทีท่ า้ ทายเรามาก็คงไม่เคยคาดคิดว่าพวกเราจะรับคาท้าอย่างหน้ าชื่นตาบาน ขนาดนี้ ลองคิดดูสวิ ่าในเวลาเพียงสองปี ทีเ่ ครือข่ายทันตบุคลากรสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ เริม่ ต้นจากไม่มอี ะไรเลย จะ ขยายใหญ่โตมีผลงานเป็ นเรือ่ งเล่า เป็ นรูปธรรมชัดเจนดังทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือเล่มนี้ ความสาเร็จจากการท้าทายนี้คงไม่ได้มาจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่มาจากทันตบุคลากรกลุ่มหนึ่ง (จะรูต้ วั หรือไม่ก็ ตาม) ทีช่ อบความท้าทาย เขาเหล่านี้มจี ติ ใจดี เอือ้ เฟื้ อต่อคนอื่นๆอยากทาอะไรใหม่ๆด้วยตัวเอง อยากได้เรียนรู้ อยาก ลองผิดลองถูกจากประสบการณ์ตวั เอง เป็ นคนมีความสามารถ และก็รตู้ วั ว่าตนเองมีความสามารถจึงอยากเป็ นอิสระใน ั แต่พวกเขามีจุดอ่อนอยูอ่ ย่างคือ ใครท้าทายไม่ได้ ต้องลบ การคิดงานใหม่ๆ และก็มมุ านะทามันให้สาเร็จตามทีว่ าดฝนไว้ ล้างความท้าทายนัน้ ๆ ลงให้ได้ เขาจึงต้องทางานหนัก ต้องแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อยู่เสมอ เมื่อเขาทางานอะไรสาเร็จเขาก็ จะได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆมากมาย และเขาก็ตอ้ งการคาชืน่ ชมกับผลสาเร็จของเขา เพื่อให้เขามีความมันใจเพิ ่ ม่ ขึน้ เขาอยาก ได้ขอ้ เสนอแนะจากคนทีย่ อมรับในตัวเขา ฟงั เขาว่าเขาคิดอย่างไร เพียงแค่น้ีเขาก็พร้อมจะลุกมาทาอะไรใหม่ๆต่อไปโดย ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย คนทีอ่ ยู่ในเครือข่ายลองคิดดูนะคะว่าเราเป็ นเช่นนี้จริงหรือไม่ คนทีไ่ ด้อ่านมาถึงตรงนี้แต่ยงั ไม่ได้เข้าร่วมในเครือข่ายฯ พีว่ ่า “เครือข่ายทันตบุคลากรสร้างเสริ มสุขภาพคนพิ การ” ยังเปิ ดรับสมาชิกอยู่เสมอ เพราะเขาใจกว้าง และอยากได้สมาชิกจากคนทีห่ ลากหลาย ไม่เฉพาะแค่คนทีอ่ ยูใ่ นกระทรวงสาธารณสุขเท่านัน้ เขาอยาก แบ่งปนั ประสบการณ์ของเขากับภาคเอกชน หรือแม้แต่กบั อาจารย์มหาวิทยาลัย และไม่เฉพาะแค่ทนั ตบุคลากรแต่คนอื่นๆ ไม่ว่าอาชีพใดๆ โดยเฉพาะท่านทีเ่ ป็ นคนพิการ (ทีจ่ ริงเราทุกคนก็ disable ด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ) ถ้าท่าน ต้องการทาเพื่อให้คนพิการมีสุขภาพดีได้รบั บริการที่มคี ุณภาพอย่างเท่ าเทียมแล้วละก็ ขอเชิญมาร่วมเครือข่ายได้เลย รับรองไม่ผดิ หวังแน่ อย่างทีบ่ รรณาธิการกล่าวไว้ในบทบรรณาธิการว่า “เรายังมีอะไรให้ทาอีกตัง้ เยอะ” ความท้าทายยังรอเราอยูอ่ กี มากมาย ขอให้พวกเราสนุกสนานกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไม่มสี น้ิ สุด แม้วา่ ความท้าทายจะแปรเปลีย่ นไปตามเวลาที่ เปลีย่ นไป พวกเราคงต้องทาจนกว่าคนในสังคมจะพร้อมใจกันพูดว่า

“เป็นทันตแพทย์เหรอ ดีนะ ได้ทางานเพือ่ สังคม ได้ทางานเพือ่ คนอืน่ ” 

P Jane's article  

ท้าทาย ท้ายเล่ม

P Jane's article  

ท้าทาย ท้ายเล่ม