Page 1

Power Point Presentation Test By Nitchanan Chaiyabud


รายงานเรื่อง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำาเสนองาน


การนำาเสนอ หรื อเรี ยกตามศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่าการพรี เซ้นท์ (Presentation) เป็ นการ บรรยาย หรื อนำาเสนอข้อมูลให้แก่ผฟู ้ ังโดยอาจมี อุปกรณ์ประกอบการบรรยายหรื อไม่กไ็ ด้ อดีต การเตรี ยมงานนำาเสนอแต่สกั ชิ้นต้องเตรี ยมตัว กันมากพอสมควร ตัวอย่างง่ายๆ ได้แก่ การ บรรยายหน้าชั้นเรี ยนของอาจารย์ผสู ้ อน การเตรี ยมอุปกรณ์สาำ หรับการนำาเสนอค่อนข้างยุง่ ยาก เริ่ มจากการเตรี ยมเนื้ อหา นำาภาพมาประกอบ นำาข้อมูลที่มีเขียนลงบนแผ่นสไลด์ (หรื อเขียน บนแผ่นใส) และบางครั้งอาจมีการอัดเสี ยง ประกอบการบรรยายร่ วมด้วย


เครื่องมือที่ใช้ ในการนำาเนอผลงาน ก่อนยุคคอมพิวเตอร์ การนำาเสนอผลงานในที่ ประชุมสัมมนามักจะใช้เครื่ องมือสองอย่างคือ เครื่ อง ฉายสไลด์ (Slide projector) และเครื่ องฉาย แผ่นใส(Overheard projector) การใช้งาน เครื่ องฉายสไลด์ค่อนข้างยุง่ ยาก เพราะต้องใช้กล้องถ่าย รู ปใส่ ฟิล์มพิเศษที่ลา้ งออกมาแล้วเป็ นภาพสำาหรับฉาย โดยเฉพาะ และต้องนำาฟิ ล์มนั้นมาตัดใส่ กรอบพิเศษจึง จะนำามาเข้าเครื่ องฉายได้ ข้อดีของการฉายสไลด์คือได้ ภาพที่สวยงามและชัดเจนแต่ขอ้ เสี ยคือต้องฉายในห้อง ที่มืดมาก


รูปแบบการนำาเสนอผลงาน โปรแกรม Power Point

เป็ นโปรแกรมนำาเสนอผลผลงานในชุด Microsoft Office เป็ นโปรแกรมที่ใช้ง่ายมากมีแม่แบบ (Template) ให้เลือกใช้หลายแบบ องค์ประกอบหลัก ของแต่ละหน้าของการนำาเสนอคือ หัวข้อ (Little) กับ ส่ วนเนื้อหาหลัก (Body text) เนื้ อหาหลักมักจะถูกนำา เสนอในแบบของ Bull Point คือการใช้เครื่ องหมาย พิเศษนำาหน้าข้อความที่ส้ นั กระทัดรัด แต่ได้ใจความมีการ จัดลำาดับความสำาคัญของข้อความโดยการย่อหน้า


โปรแกรม ProShow Gold

โปรแกรม Proshow Gold คือ โปรแกรม สำาหรับเรี ยงลำาดับภาพเพื่อนำาเสนอแบบมัลติมีเดีย ที่มี ความสามารถสร้างผลงานได้ในระดับมืออาชีพ ด้วย เทคนิคพิเศษมากมาย ใช้งานง่าย เหมาะสมต่อการนำา เสนอสื่ อ การเรี ยนการสอน การแนะนำาอัตชีวประวัติ สามารถเขียนชิ้นงานออกมาในรู ปแบบของวีซีดีได้อย่าง รวดเร็ ว เป็ นโปรแกรมที่ช่วยสร้างแผ่นวีซีดีจากรู ปภาพ ต่าง ๆ ที่ทาำ งานได้รวดเร็ว โดยสามารถทำาการใส่ เสี ยง เพลงประกอบได้ดว้ ย และสามารถแปลงไฟล์เป็ นไฟล์ ต่าง ๆ


10 ข้ อควรระวังเพือ่ ให้ ได้ ผลดีในการนำาเสนองาน 1. ตรวจสอบสี ให้ถูกต้อง 2. อย่าใช้สีและเทคนิคภาพจนเลอะ 3. การตรวจสอบขนาดของภาพสไลด์ให้เหมาะสม 4. ไปถึงที่บรรยายก่อนกำาหนดเวลา 5. เรี ยนรู ้การใช้งานสวิทช์ควบคุมให้ดี 6. ยืนอยูด่ า้ นซ้ายของผูฟ้ ัง 7. อย่าลืมปิ ด Screen Savers และ Energy Saver 8. ชัดเจน ทั้งภาพ เสี ยง และผูบ้ รรยาย 9. ใช้ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจ 10. เตรี ยมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน


จัดทำาโดย

นางสาวณิ ชนันทน์ ชัยบุตร รหัสนักศึกษา 564101011 ค.บ.1 ภาษาไทย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน  

test power point