Page 1

English for Hotel Food and Beverage Servers

ENGLISH FOR HOTEL FOOD AND BEVERAGE SERVERS – TRAINEE’S BOOK

หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม – คูมือผูรับการฝก

UNIT 2 Socializing with Guests การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับแขกของโรงแรม Content เนื้อหา 2.1

Establishing good relationship with guests การสรางสัมพันธภาพที่ดกี ับแขกของโรงแรม Starting a conversation การเริ่มตนบทสนทนา Possible responses ประโยคที่แขกอาจจะใชตอบคุณ Small talk ประโยคที่ใชสรางความสัมพันธกับแขก

2.2

Showing understanding and giving correct responses การแสดงความเขาใจหรือไมเขาใจในสิ่งที่ไดยนิ และการใชภาษาไดอยางเหมาะสม Responding to requests การตอบรับสิ่งที่แขกตองการ Requesting for clarification การถามแขกเพื่อขอคําอธิบายเพิ่มเติม

15


English for Hotel Food and Beverage Servers

UNIT 2 SOCIALIZING WITH GUESTS การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับแขกของโรงแรม Pre-Test แบบประเมินผลกอนฝกอบรม Choose the most appropriate answer. เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 1. You are starting a conversation with a guest for the first time. To show that you care about their well-being while they are at your hotel, what should you say? การเริ่มบทสนทนากับแขกที่พบกันเปนครั้งแรก เพื่อแสดงวาเราเอาใจใสในความเปนอยูของแขกในระหวางที่เขาพัก อยูกับเรา คุณจะพูดวาอะไร a. Good morning, sir. Did you sleep well last night, Mr. Smith? b. Good morning, sir. Where are you going? c. Good morning, sir. Can you tell me your name, please? 2. What do you think the guest may respond to your question asking about his checking in last night? ขอใดคือประโยคที่แขกอาจใชตอบคุณ เมื่อคุณถามแขกเกี่ยวกับการเขาพักเมื่อคืนนี้ a. Is everything all right, ma’am? b. Very well, thank you. I had a good night’s sleep. c. I’m good. Are you O.K.? 3. When a guest makes a request, you should say… เมื่อแขกขอใหคุณชวยบางสิ่งบางอยาง คุณจะพูดวาอะไร a. OK, sir. b. No, sir. c. Certainly, sir. 4. When requesting more information from a guest, which should not be used? ถาคุณตองการขอขอมูลเพิ่มเติมกับแขก คุณไมควรพูดอยางไร a. Would you mind spelling your name, please? b. Would you like to stay at this hotel? c. Could you please show me your passport? 5. Which of the following has the same meaning as “I’m sorry, ma’am. I didn’t catch that.”? ประโยคใดมีความหมายตรงกับขอความ “ขอโทษครับ คุณผูหญิง ผมฟงไมทันครับ” a. I beg your pardon. b. Sorry. c. Of course. 16


English for Hotel Food and Beverage Servers

UNIT 2 Socializing with Guests 2.1 Establishing good relationship with guests การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับแขกของโรงแรม Starting a conversation การเริ่มตนบทสนทนา Language Focus Starting and maintaining a conversation การเริ่มตนและการชวนแขกสนทนา Starting a conversation: การเริ่มตนบทสนทนา How to start a conversation to show your care about their well-being while they are staying at your hotel. การเริ่มบทสนทนากับแขก เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส ดูแลความเปนอยูระหวางที่แขกพักที่โรงแรมของเรา Good morning, sir/madam. กูด มอรนิ่ง, เซอร/แมเดิ้ม. อรุณสวัสดิ์ครับทาน / คุณผูหญิง

How are you this morning? ฮาว อาร ยู ดิส มอรนิ่ง? สบายดีไหม Did you have a nice rest? ดิด ยู แฮ็ฟ อะ ไนซ เร็สท? พักผอนสบายดีไหม Did you sleep well last night, sir? ดิด ยู สลีพ เวลล ลาสท ไนท, เซอร? เมื่อคืนหลับสบายดีไหม Is everything all right, ma’am? อิส เอฟวรี่ธงิ ออล ไรท, แมม? ทุกอยางเรียบรอยดีไหม คุณผูหญิง

17


English for Hotel Food and Beverage Servers

Possible responses ประโยคที่แขกอาจจะใชตอบคุณ

These are some examples of responses a guest may use. ตัวอยางประโยคที่แขกอาจจะใชตอบในการสนทนา I’m fine, thank you. And how are you this morning? ไอ-ม ไฟน, แธงค คิ่ว. แอ็นด ฮาว อาร ยู ดิส มอรนิ่ง? สบายดีครับ ขอบคุณ แลวคุณละครับ Very well, thank you. เวรี่ เวล, แธงค คิ่ว. ดีครับ ขอบคุณ Very well, thank you. I had a good night’s sleep. เวรี่ เวล, แธงค คิ่ว.ไอ แฮ็ด อะ กูด ไนท-ส สลีพ. ดีครับ ขอบคุณ เมื่อคืนผมนอนหลับสบายครับ Very well, thank you. I slept very well. เวรี่ เวล, แธงค คิ่ว. ไอ สเล็พท เวรี่ เวล. ดีครับ ขอบคุณ ผมนอนหลับสบายมากครับ ………………… …………………

Very well, thank you.

18


English for Hotel Food and Beverage Servers

S m a l l ta l k

ประโยคที่ใชสรางความสัมพันธกักบั แขก To show your concern and to continue the conversation, these following questions can be used. คุณสามารถใชประโยคคําถามตอไปนี้เพื่อสรางความสัมพันธกับแขก และเพื่อแสดงวาคุณเอาใจใสในความเปนอยูของแขก Do you like Bangkok? ดู ยู ไลค แบงค็อก? คุณชอบกรุงเทพฯ ไหม Do you like Thai food? ดู ยู ไลค ไทย ฟูด? คุณชอบอาหารไทยไหม How was your trip / journey? ฮาว วัส ยอร ทริพ/เจอรนี่ย? การเดินทางเปนอยางไรบาง How are you going to spend your day? ฮาว อาร ยู โกอิ้ง ทู สเปนด ยอร เดย? วันนี้คุณจะทําอะไร Do you like the weather here? ดู ยู ไลค เดอะ เวเดอร เฮียร? คุณชอบอากาศที่นี่ไหม Did you have a good time shopping? ดิด ยู แฮ็ฟ อะ กุด ไทม ชอปปง? ไปชอปปงมาสนุกไหม Did you enjoy your sightseeing? ดิด ยู เอนจอย ยอร ไซทซีอิ้ง? ไปเที่ยวสนุกไหมครับ Did you enjoy your meal / breakfast / lunch / dinner? ดิด ยู เอ็นจอย ยอร มีล / เบร็คฟสท / ลันช / ดินเนอร? รับประทานอาหาร เชา/ กลางวัน /เย็น อรอยไหมครับ Is this your first visit to Bangkok /Phuket /…? อิส ดิ๊ส ยอร เฟรส วิสิท ทู แบงคอก / ภูเก็ต? คุณไป / มาที่ กรุงเทพฯ / ภูเก็ต เปนครั้งแรกหรือ

19


English for Hotel Food and Beverage Servers

Culture and Language Tips

ในภาษาไทย มีการลงทายประโยคเพื่อแสดงความสุภาพวา คะ/ครับ แตในภาษาอังกฤษ เราจะใชน้ําเสียงและกริยาทาทางเพื่อสื่อถึงความสุภาพนอบนอมกับผูที่เราพูดดวย

คําศัพทสําคัญ develop concern sightseeing spend long day wonderful plan

ดีเวลลอพ คอนเซิรน ไซทซีอิง สเปนด ลอง เดย วันเดอรฟุล แพลน

well being weather visit relationship the most beautiful marvelous

พัฒนา เอาใจใส การไปเที่ยว ใช วันที่ยาวนาน ดีเยี่ยม แผนการ

เวล บีอิ้ง เวเดอะ วิสิท รีเลชั่นชิพ เดอะ โมสท บิวตี้ฟูล มารเวิลเลิส

ความสุขสบาย อากาศ เยี่ยมเยียน, ไปเที่ยว ความสัมพันธ มากที่สุด สวย เยี่ยมยอด

Activity 1 Dialogue 1:

Waiter:

Guest:

Mrs. McCormick has finished her breakfast at the hotel restaurant. She’s signing her bill and going to leave the restaurant. What should you say to her? คุณนายแม็คคอมิค รับประทานอาหารเชาเรียบรอยแลว เธอกําลังเซ็นบิล และกําลังจะออกจาก หองอาหาร คุณจะพูดคุยอะไรกับเธอบาง Good morning, ma’am. How are you this morning? กูด มอรนิ่ง, แมม. ฮาว อาร ยู ดิส มอรนิ่ง? อรุณสวัสดิ์คะ คุณผูหญิง สบายดีไหมคะ Very well, thank you. Here is the bill. เวรี่เวล, แธงค คิ่ว. เฮียร อิส เดอะ บิล. สบายดีคะ ขอบคุณ นี่คะบิล 20


English for Hotel Food and Beverage Servers

Waiter:

Guest:

Waiter:

Guest:

Waiter:

Guest:

Waiter:

Guest:

Waiter:

Thank you. (The server takes the bill from the guest). Did you sleep well, ma’am? แธงค คิ่ว. ดิด ยู สลีพ เวล, แมม? ขอบคุณคะ (พนักงานรับบิลจากแขก) นอนหลับสบายดีไหมคะ Yes, thank you. I had a good sleep last night. Yesterday was a long day. เยส, แธงค คิ่ว. ไอ แฮ็ด อะ กุด สลีพ ลาสท ไนท. เยสเทอรเดย วัส อะ ลอง เดย. คะ หลับสบายดี เมื่อวานเปนวันที่เหนื่อยมากคะ Oh yes, how was your sightseeing trip to the Royal Palace? โอ เยส, ฮาว วัส ยอร ไซทซีอิ้ง ทริพ ทู เดอะโรยัล แพเลซ? ไปเที่ยวพระบรมหาราชวังเปนอยางไรบางคะ It was wonderful, thank you. It’s one of the most beautiful palaces in the world. อิท วัส วันเดอรฟูล, แธงค คิ่ว อิท-ส วัน อ็อฟ เดอะ โมสท บิ๊วตี้ฟูล แพเลส ซัส อิน เดอะ เวิรล. เยี่ยมมากคะ เปนหนึ่งในพระราชวังที่สวยที่สุดในโลกเลยนะคะ Yes, it is. And how are you going to spend your day today, ma’am? เยส, อิท อิ๊ส. แอ็นด ฮาว อาร ยู โกวิ่ง ทู สเปนด ยอร เดย ทูเดย, แมม? ขอบคุณคะ แลววันนี้คุณจะทําอะไรคะ I plan to shop all day today. ไอ แพลน ทู ชอพ ออล เดย ทูเดย. ฉันกะวาจะไปซื้อของทั้งวันเลยคะ Well, enjoy your shopping, ma’am. เวลล, เอ็นจอย ยอร ช็อปปง, แมม. ดีคะ คุณผูหญิง ซื้อของใหสนุกนะคะ Thank you. I will. Goodbye. แธงค คิ่ว. ไอ วิล. กูดบาย. ขอบคุณคะ ไปละนะ You’re welcome. Goodbye. ยู-เออร เวลคัม. กูดบาย. ดวยความยินดีคะ สวัสดีคะ

21


English for Hotel Food and Beverage Servers

Activity 2 What would you say to get the following responses from the guests? คุณจะถามแขกวาอยางไร จากคําตอบตอไปนี้ 1. You: ________________________________________________ Guest: No, this is my second visit to Bangkok. 2.

You: ________________________________________________ Guest: Yes, I really enjoyed my shopping trip.

3.

You: ________________________________________________ Guest: I love Thai food, though it’s a bit spicy.

4.

You: ________________________________________________ Guest: Everything is OK.

5.

You: ________________________________________________ Guest: The trip to Wat Pra Keaw was marvelous.

6.

You: ________________________________________________ Guest: It’s a nice day today.

22


English for Hotel Food and Beverage Servers

Activity 3 Complete the sentences in column A with the word or phrase in column B. เติมประโยคในคอลัมน A ใหสมบูรณดวยคําหรือวลีในคอลัมน B Column A

Column B

1. ___ How’s ………….. going?

A. glad

2. ___ It’s a ……………. day today.

B. visit

3. ___ How are you going to___your day?

C. everything

4. ___ It was a long day yesterday.

D. It was marvelous.

5. ___ How was the trip to Wat Pra Kaew?

E. nice

6. ___ I did …………… my shopping.

F. spend

7. ___ I’m ……………. you like it.

G. It took me many hours.

8. ___ feeling or being OK

H. enjoy

9. ___ Is it your first ……… to Bangkok?

I. well being

10. ___ Did you ………… sightseeing trip?

J. have a good

Activity 4 Work in pairs and practice dialogue 1. จับคู ฝกพูดบทสนทนาที่ 1 Activity 5 A guest arrived from Phuket last night. You are a restaurant server. Create a dialogue asking how he/she enjoyed Phuket. แขกมาจากภูเก็ตเมื่อคืนนี้ คุณเปนพนักงานหองอาหาร ถามแขกวาไปเที่ยวภูเก็ตเปนอยางไรบาง 23


English for Hotel Food and Beverage Servers

UNIT 2 Socializing with Guests 2.2 Showing understanding and giving correct responses การแสดงความเขาใจหรือไมเขาใจในสิ่งที่ไดยินและการใชภาษาไดอยางเหมาะสม Responding to requests การตอบรับสิ่งที่แขกตองการ Language Focus Responding and requesting for more information การตอบรับและถามขอมูลเพิ่ม Responding to request การตอบรับคําขอ To respond, when you understand, in a polite manner to guest’s requests with a polite manner. การตอบสนองคําขอรองของแขกดวยกริยาทาทางที่สุภาพ Yes, madam. เยส, แมเดิ้ม. ไดครับ คุณผูหญิง All right, ma’am. ออล ไรท, แมม. ไดครับ คุณผูหญิง Certainly, Mr. Thomson. เซอรเทิ่นลี่ (มิสเตอร ทอมสัน) ไดครับ คุณทอมสัน Of course, madam. อ็อฟ คอรส, แมเดิ้ม. ไดเลยครับ คุณผูหญิง Absolutely, ma’am. แอบโซลูทลี่, แมม. ไดแนนอนครับ คุณผูหญิง Definitely, sir. เดฟฟะนิทลี่, เซอร. ไดทันทีเลยครับ คุณผูชาย 24

Definitely, sir. Yes, madam. Certainly, Mr. Thomson.


English for Hotel Food and Beverage Servers

Language Tips

** สํานวนทั้งหมดนี้ก็คือการตอบรับ มีความหมายวา “Yes” นั่นเอง แตจะเปนการเสริมความเชื่อมั่นใหมากขึ้น แสดงความพรอม ยินดี และกระตือรือรนในการบริการ และการใหขอมูลมากขึ้น ไมควรใชคําวา “OK” ในการตอบรับ

Requesting for clarification การถามแขกเพื่อขอคําอธิบายเพิ่มเติม Requesting for more information: การถามเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม To request for more information or more document from guests in a polite manner. การถามเพื่อขอขอมูลเพิ่มจากแขกหรือเพื่อขอขอมูลทางเอกสารในรูปแบบที่เหมาะสม Could I have your name, please? คูด ไอ แฮ็ฟ ยอร เนม, พลีส? ขอทราบชื่อดวยครับ May I have your room number, please? เมย ไอ แฮ็ฟ ยอร รูม นัมเบอร, พลีส? ขอทราบหมายเลขหองครับ Would you mind spelling your name, please? วูด ยู ไมนด สเปลลิ่ง ยอร เนม, พลีส? ชวยสะกดชื่อคุณไดไหมครับ Could you please show me your passport? คุด ยู พลีส โชว มี ยอร พาสพอรท? ขอดูพาสปอรตของคุณไดไหมครับ

25


English for Hotel Food and Beverage Servers

Requesting for more information or asking for clarification การถามแขกในกรณีที่ฟงไมถนัด I beg your pardon? ไอ เบค ยอร พารดอน? ขอโทษครับ อะไรนะครับ I’m sorry, sir. Could you say that again, please? ไอ-ม ซอรรี่, เซอร. คูด ยู เซย แดท อะเกน, พลีส? ขอโทษนะครับ กรุณาพูดอีกครั้งครับ I’m sorry, ma’am. I didn’t catch it / that. ไอ-ม ซอรรี่, แมม. ไอ ดิดอึ้นท แคทช อิท /แดท. ขอโทษครับ คุณผูหญิง ผมฟงไมทันครับ Excuse me, sir. Could you spell your name, please? เอ็กสคิวส มี, เซอร. คูด ยู สเปล ยอร เนม, พลีส? ขอโทษครับทาน กรุณาสะกดชื่อดวยครับ

I’m sorry, ma’am. I didn’t catch it/that. I beg your pardon?

คําศัพทสําคัญ

Would you mind…? Could I…? May I…? Would you please …? certainly catch it definitely difficulty request make sure

วูด ยู ไมนด คูด ไอ เมย ไอ วูด ยู พลีส เซอรเท็นลิ แคทช อิท เดฟฟะนิทลี่ ดิฟฟคัลทิ รีเควสท เมค ชัวร

26

จะเปนอะไรไหม…. ใหฉัน…… ใหฉัน…… คุณกรุณา…. แนนอน จับ (ใจความ) ทัน แนนอน ความยากลําบาก คําขอ ทําใหแนใจ


English for Hotel Food and Beverage Servers

Activity 6 Dialogue 2:

Waiter:

Guest:

Waiter:

Guest:

Waiter:

Guest:

Waiter:

Guest:

Waiter::

You are the server in a hotel restaurant. Mr. Olestra O’Connor asked you to charge the bill to his room. What information do you need from him? คุณเปนพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หองอาหารของโรงแรม คุณโอเลสตรา โอคอนเนอรถามคุณในการที่เขาจะนําบิลคาอาหารไปรวมกับหองพัก ขอมูลอะไรที่คุณตองการจากเขา May I help you, sir? เมย ไอ เฮลพ ยู, เซอร? ใหดิฉันชวยอะไรไหมคะ Yes, please. Would you please charge this bill to Mr. O’Connor’s room? เยส, พลีส. วูด ยู พลีส ชารจ ดิส บิล ทู มิสเตอร โอคอนเนอร-ส รูม? ครับ คุณจะนําบิลนี่ไปรวมกับของหองของคุณโอคอนเนอรไดไหมครับ Certainly, sir. May I have the room number, please? เซอรเทิ่นลี่, เซอร. เมย ไอ แฮ็ฟ เดอะ รูม นัมเบอร, พลีส? ไดคะ ขอทราบหมายเลขหองดวยคะ Room 1108. รูม วัน วัน โอ เอด (หรือ อิเลฟเวน โอ เอท). หอง หนึ่ง หนึ่ง ศูนย แปด ครับ Thank you, sir. Could I have your name, please? แธงค คิ่ว, เซอร. คูด ไอ แฮ็ฟ ยอร เนม, พลีส? ขอบคุณคะ ขอทราบชื่อทานดวยคะ Of course, it’s Olestra. Olestra O’Connor. อ็อฟ คอรส, อิท-ส โอเลสตรา. โอเลสตรา โอคอนเนอร. ครับ ผมชื่อโอเลสตราครับ โอเลสตรา โอคอนเนอร I’m sorry, sir. Could you repeat that, please? ไอ-ม ซอรี่, เซอร. คุด ยู รีพีท แดท, พลีส? ขอโทษคะ คุณกรุณาพูดอีกครั้งไดไหมคะ Olestra O’Connor. โอเลสตรา โอคอนเนอร. โอเลสตรา โอคอนเนอรครับ Excuse me, sir. Would you mind spelling your name, please? เอ็กสคิวส มี, เซอร. วูด ยู ไมนด สเปลลิ่ง ยอร เนม, พลีส? ขอโทษนะคะ กรุณาสะกดชื่อทานดวยคะ

27


English for Hotel Food and Beverage Servers

Guest:

Waiter:

Guest:

Waiter:

O-L-E-S-T-R-A. O’ C-O-N-N-O-R โอ เอล อี เอส ที อาร เอ. โอ อะโพสโทรฟ ซี โอ ดับเบิ้ลเอ็น โอ อาร. โอ เอล อี เอส ที อาร เอ. โอ อะโพสโทรฟ ซี โอ ดับเบิ้ลเอ็น โอ อาร. Thank you, Mr. O’Connor. The bill will be charged to the room 1108 as your request. แธงค คิ่ว, มิสเตอร โอคอนเนอร. เดอะ บิล วิล บี ชารจด ทู เดอะ รูม วัน วัน โอ เอท แอส ยอร รีเควสท. ขอบคุณนะคะคุณโอคอนเนอร บิลจะนําไปรวมที่หอง หนึ่ง หนึ่ง ศูนย แปด ตามที่ทานตองการคะ Thank you, goodbye. แธงค คิ่ว, กูดบาย. ขอบคุณครับ สวัสดีครับ It’s my pleasure, sir. Goodbye. อิท-ส มาย พเลเชอะ, เซอร. กูดบาย. ดวยความยินดีคะ สวัสดีคะ

Activity 7 Students work in pairs (or in groups of 2-4) role play a situation similar to the previous dialogues, and practice the pronunciation. ทํากิจกรรมเปนคู หรือเปนกลุมๆ 2-4 คน เลนบทบาทสมมติที่คลายกับบทสนทนากอนหนานี้เพื่อฝกการออกเสียง

Activity 8 Role play this situation. A hotel food and beverage server is requesting for clarification. แสดงบทบาทสมมติในสถานการณที่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มกําลังถามแขกเพื่อขอคําอธิบายเพิ่มเติม You are a restaurant server who asks a guest to repeat the information because you have difficulty understanding them. ขอใหแขกพูดขอมูลเกี่ยวกับตัวเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณฟงไมชัด You are a restaurant server who requests more information from a guest. คุณเปนพนักงานหองอาหาร คุณตองการขอมูลเพิ่มเติมจากแขก Change roles and role play the situation again. สลับบทบาทกันและแสดงบทบาทสมมติอีกครั้ง 28


English for Hotel Food and Beverage Servers

UNIT 2 SOCIALIZING WITH GUESTS การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับแขกของโรงแรม Post-Test แบบประเมินผลหลังฝกอบรม Choose the most appropriate answer. เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 1. What would the server ask in the following situation? พนักงานบริการถามวาอยางไรในสถานการณตอไปนี้ Server: ………..…………… Guest: I slept very well, thank you. I slept like a baby. a. Good morning sir. Where are you going? b. Good morning, sir. Did you sleep well last night Mr. Sakchai? c. Good morning sir. Could I have your name, please? 2. What would you say to show your concern about a guest? คุณจะพูดวาอยางไรเพื่อแสดงวาคุณเอาใจใสในความเปนอยูของแขก a. Very well, thank you. I had a good night’s sleep. b. I am a good. Are you OK? c. Is everything all right, ma’am? 3. Which one of the following sentence is correct? ประโยคในขอใดตอไปนี้ที่ถูกตอง Server: ………..…………… Guest: Certainly, my name is Kathareya. a. Tell me your name. b. Could I have your name, please? c. Your name, ma’am? 4. Which one is incorrect? ขอความใดไมถูกตอง a. I beg your pardon? b. I’m sorry, sir. Could you say that again, please? c. Am so sorry. I don’t understand. 5. If you want to ask for more information from a guest, which is the best question to use? หากคุณตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากแขก คุณควรถามวาอยางไร a. Would you mind spelling your name, please? b. Hello. How are you today? c. Where will you going? 29

unit2  
unit2  

student book 2

Advertisement