Page 1

ITim

nSide

Thai Magazine เทีย่ วดับรอน ... พักผอนชิลลชิลล ที่

✎ อิมธิรา ออนคํา ครูคนใหม ทีจ่ ะทําใหคณ ุ อยากเปนลูกศิษย


บทบรรณาธิการ

✍บรรณธิการ ปรียาภัทร รุงทิวา

MS. YAN DANLI MS. LI DONGMEI

ก ! MS.QIN LIANCUI " # MS. RAO XUE $ " MS.YANG XINMEI

✍ฝายศิลป

อาติยะ MR. ZHOU LINGXING กัญญชลี MS. ZHOU JIE เจนขวัญ MS. LI BEI จอมนาง MS.MO JING

✍ฝายพิมพ

ศรสุดา MS. PU MENGJIE พรรณกร MS. SUN WANJIA อรรวินทร MS.DENG JIA ดาวฤกษ MR.SU CANYONG ปริมล MS.TIAN XUAN ประกาศิต MR.LI YINGCONG กอบแกว MS.ZHANG HUIJUN

I

นิตยาสาร Inside Thai Magazine เลมนี้เปนผลงานของรายวิชา TC 3043 การเขียนสําหรับการสื่อสารมวลชน รวบรวมผลงานของนักศึกษากลุมตง ฟาง ชั้นปที่4 สาขาวิชาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นิตยาสารเลมนี้จัดขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหความรูและความบันเทิงกับผูอาน เรื่อง เดนประจําฉบับที่คุณผูอานพลาดไมไดคือ บทสัมภาษณ “อาจารยอิมธิรา ออนคํา” ครูคนใหมทําใหคุณอยากเปนลูกศิษย เธอมีมุมมองตอการใชชีวิตและการสอนอยางไร ตองติดตามในเลม สําหรับเทศกาลวาเลนไทนแบบสากลหลายๆ คนคงรูจักกันอยางดี แตถาเปนวาเลน ไทนสไตลจีนๆ ตองติดตามอานใน “วันวาเลนไทนจีน : เทศกาลชีซี” คนที่ชื่ชอบวัฒนธรรมจีนอยาง “งิ้ว” Inside Thai Magazine ฉบับนี้ก็ไมพลาด ที่จะนําเสนอใหทานไดอานกันอยางจุใจ และสุดทายขอพาคุณผูอานปลีกตัวไปแวะเที่ยวดับรอน-พักผอนชิลลชิลลที่..เกาะ เสม็ดนะคะ ขอขอบคุณอาจารยวนิสา สัมภวะผล สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่กรุณาใหคําแนะนําแกไขบกพรอง ตางๆ ทําใหนิตยสารเลมนี้สมบูรณยิ่งขึ้น และขอบคุณฝายศิลป ฝายพิมพ และฝายพิ สูรนอักษรที่ใหการรวมมือในการทํานิตยสารเลมนี้ ที่สําคัญ ขอบคุณผูอานที่นารักและ คอยติดตาม Inside Thai Magazine ของเรามาอยางตอเนื่อง ... ขอบคุณคะ 12 กุมภาพันธ 2557

Thai Magazine

nSide

ITim


I T i m หลากรสความอรอยของความรูและความบันเทิง

18 6ชั่งโมงสําคัญที่สุดในหนึงวัน 19 รักษาความรักระยะไกล

5 7 ชิงหมิง 8 เทศกาล “ตอนอู” ของจีน 11 วันไหวพระจันทร

19 ตํารับอาหารที่ดีตอสุขภาพ 20 นอนดึก็แกเร็ว

15 การแพทยแผนจีนในประเทศไทย 18 เคล็ด (ไม) ลับสําหรับผูหญิง

27 @ตลาดน้าํ บางน้ําผึ้ง 24 พัทยา แหลงทองเที่ยวที่ไมควรพลาด

20 ระวังรักษาตาของคุณ

10 วันวาเลนไทนจีน --ชีซี

21 งิ้ว


ITim

30 เสนหของเกาะเหวยโจ 31 เรื่องที่ตองระวังในการนอน

เที่ยวดับรอน-พักผอน ชิลลชิลลที่ เกาะเสม็ด

36 เรียนภาษาไทยไดดีควรทําอยางไร 37 เปดมุมชีวิตและการทํางานอาจารยพี่ฝน 39 นศ.ชาวจีนใจกลาเปดธุรกิจรานอาหาร ขาง มฉก. 39 รุงทิวา นักศึกษาวาที่ “เถาแกเนี้ย” นักศึกษาจีนรับรางวัลการประกวด กลาวสุนทรพจน 41 โครงการผะหมืเชื่อมสัมพันธวัฒธรรม 42 คุณปาหอพัก3เรียกรองใหชวยรักษาตูเย็น 42 นักศึกษาจีน ถูกหมากัด 43 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดการประกวดรอง เพลงคาราโอเกะไทย-จีน 2557 44 ม.หัวเฉียวฯ The Youth of Inn

40

25 32


ITim

โดย: กอบแกว วั นตรุ ษ จี นคื อวั ฒนธรรมที่ สํ า คั ญ ของประเทศจี น คนจี นคิ ดว& า วั นตรุ ษ จี น แสดงว&า อยู&กับครอบครัว ความสุขหวนกลับมาอยู&พรอมกัน อยู&ในเมืองจีนวันตรุษจีนคือ วันแรกของป, อยู&ในสมัยก&อน มีภูติผีบีศาจที่มี รูปร&างหนาตาน&าเกลียดน&ากลัวมาก มันชอบกินสัตว0ป,ก ทํารายใหมนุษย0ตามใจชอบ สัตว0นั้น ทุกวันส&งทายป,เก&า คนก็หลบสัตว0นั้น ไปหุบเขากับครอบครัว หนึ่งป,มีคน มาขออาหาร มีหนึ่งคนบอกเขาว&าตองไปรับ แต&สัตว0นั้นจะมา แต&คนนี้บอกว&า ถาเขา ไดอยู&ในบานคืนนี้ เขาจะใหสัตว0นั้นออกไป

เมื่อตอนกลางคืน สัตว0เขามา แต&เจอ กระดาษสี แ ดงอยู& ที่ ห นา ประตู ในบานคื อ สว&างไสว แลวมี เสียงฟ7า แลบฟ7าผ& าฉับพลั น สัตว0นั้นรูสึกกลัวมาก จึงวิ่งหนีไป เมื่อป,ใหม& มามนุ ษ ย0 ก็ รู ว& า สั ต ว0 นั้ น กลั ว สี แ ดง ความ สว& า งไสวกั บ เสี ย งฟ7 า แลบฟ7 า ผ& า มนุ ษ ย0 จึ ง ฉลองดวยกั น ไปถามสารทุ ก ข0 สุ ก ดิ บ วันตรุษจีนจึงเป9นวันเฉลิมฉลอง

20


ITim

อยู& ใ นเมื อ งจี น คนจี น รู สึ ก วั น ตรุษจีนสําคัญมาก ภาคเหนือชอบกินเกี๊ยว ชอบใส& เ หรี ย ญในเกี๊ ย ว ถาใครไดกิ น จึ ง แสดงว&า เขาจะโชคดีในป,ใหม& แต& ภาคใต ชอบโคมไฟ คนจี น ก็ จ ะไปเยี่ ย มเยี ย น เพื่อนๆ กั บญาติ ผูใหญ&จะใหเงินใหเด็กๆ แสดงส& งอวยพรใหเด็ กมี ความสุ ขและอยู& เย็นเป9นสุข คนจีนเชื่อถือว&า วันตรุษจีนใส& เ สื้ อ ผ า ใ ห ม& ดี ก ว& า แ ส ด ง ว& า จ ะ มี ความกาวหนา ชีวิตในป,ใหม&ก็จะดีกว&าป,ที่ ผ& า นไปแลว ในวั น นั้ น ไม& มี ค นจะโมโห เพราะเป9นลางสังหรณ0ที่ ไม&ดี ถามี เด็ กชน ถวย ผูใหญ&ก็จะพูดว&า ชนจะอยู&เย็นเป9น สุขทุกป, เพราะ ภาษาจีน ”ชน” กับ ”ป,” มี เสียงเหมือนกัน เหมือนกับ”เกา” กับ“กาว” ของภาษาไทย

ส& ว นใหญ& ค นจี น ก็ รู สึ ก ว& า วั น ตรุ ษ จี น ตอง กลับบานอยู&กับครอบครัว ไม&ว&า มีเรื่องอย&างไร ถากลับไดก็กลับไป สําหรับคนจีนวันตรุษจี น เป9 น สํ า คั ญ กว& า วั น เกิ ด ของตนเอง เพราะ ประเพณีนี้เป9นประเพณีนี้ที่มีมายาวนาน นี่ก็คือวัฒนธรรมวันตรุษจีนของประเทศจีน

20


ITim

ศิรดา

เมื่ อ กลาวถึ ง เทศกาลชิ ง หมิ ง แลว ลูกหลานชาวจีนตองรูจักแนนอน ถาใครไม รู จั ก แสดงวาคนนั้ น ตองไมใชคนจี น แนๆ เพราะวาชิ ง หมิ ง เป' น 1 ใน 8 เทศกาลที่ สําคัญที่สุดของจีน ชิงหมิงเริ่มตั้งแตสมัยราชวงศ/โจของจีน มีประวัติศาสตร/ยาวประมาณ 2500 ป5 บุรุษ จี น สื บ ทอดตอมาจนถึ ง ป8 จ จุ บั น ทํ า ให เทศกาลชิงหมิงกลายเป'นเทศกาลสําคัญ ของจีน ชิ ง หมิ ง เป' น วั น ที่ 5 เมษายนของทุ ก ป5 จริ ง ๆแลวคื อ วั นที่ 5-10 เมษายน แตวั นที่ 5 เป'นวันเริ่มตน ชาวจีนก็เลยนับวันที่ 5 เป'น หลั ก ในชวงเวลานี้ ช าวจี น ก็ จ ะมี ก ารจั ด กิจกรรมตางๆ และกิจกรรมที่สําคัญที่สุด ซึ่งเป'นกิจกรรมที่ขาดไมได นั้นก็คือการไหว บรรพบุรุษนั้นเองคะ วิธีการไหวบรรพบุรุษ นั้นอาจะแตกตางกันไปตามแตละที่ สําหรับ บานเกิดดิฉันกวางซีจะไหวแบบนี้คะ พอถึงวั นชิงหมิงคนในครอบครั วญาติ พี่ นองตางๆก็ จะมารวมตั ว กั นและก็ พ ากั นไป ไหวบรรพบุรุษตามภูเขาตางๆที่มีฮวงจุยของ บรรพบุรุษบานเราโดยสิ่ ง ของที่ ต องนํ าไป ดวย ไดแก ขาวเหนี ย ว หมู ไก ผลไม เหลา ธูป เทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง เป'นตน การไหวนั้นมี 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ทําความสะอาดฮวงจุยเพื่อให บรรพบุรุษไดอยูในสภาพที่สะอาดและเพื่ อ บอกคนอื่นวาคนนั้นยังมีลูกหลานอยู ขั้ น ตอนที่ 2 เอาอาหารที่ นํ า มามาถวาย บรรพบุรุษโดยวางอาหารอยูบนหนาฮวงจุย จัดใหเรียบรอยและวางไวประมาณ 10-15 นาที ระหวางนี้ทุกคนก็จะจุดธูปเทียนมาไหวและขอ พรจากบรรพบุรุษ ขั้นตอนที่ 3 เผากระดาษเงินกระดาษทอง และกระดาษบานใหกั บ บรรพบุ รุ ษ ทํ า ให บรรพบุ รุษกิ นใชอยู ดีเพื่ อ ตอบแทนบุ ญ คุ ณ ของบรรพบุรุษ เสร็จแลวเก็บของไปยังฮวงจุย อื่นๆตอไปและทําพิธีเชนนี้ตอๆไป เมื่อทําพิธีครบทุกฮวงจุย คนในครอบครัว ก็จะเอาอาหารที่นําไปถวายบรรพบุรุษมาแบง กั น ทาน เพราะถื อ วาอาหารเหลานั้ น เป' น อาหารที่มีบุญ กินแลวจะโชคดีในชีวิตตอไป เทศกาลชิงหมิงอาจะไมใชเทศกาลที่สนุก สักเทาไร แตมันสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมที่ แทจริ ง ของประเทศจี น ถาเธอสนใจ มาลอง สัมผัสไดเลยคะ

7


ITim

เทศกาล “ตอนอู” ของจีน “ตอนอู”

เปนเสียงตัวหนังสือ

จีน 端午(duanwu)เทศกาลตอนอู ชื่ออังกฤษคือ Dragon Boat Festival หรือ Double fifth Festival คนจีน เรียกวา 端午节(duanwujie) เทศกาลไหวกวีเอกชีขวนของจีน ซึ่งตรง กั บ วั น ที่ ห า เดื อ นห า ตามจั น ทรคติ หรื อ ว า เลยกวาสารทขนมจาง ประเทศจี นมี ประวั ติ วา มี ตัวหนั ง สือ จี นจด บั น ทึ ก ไว ห า พั น กว า ป และอุ ด มสมบู ร ณ ดั ง นั้ น ก็ เ ลยทํ า ให ป ระเทศจี น มี เ ทศกาล มากมาย เช น วั น ตรุ ษ จี น (春节) เทศกาลหยวนเซี ย ว (元宵)เป น ต น ประเทศจีนยังมีสิ่ไตรมาสในสี่ฤดูในหนึ่งปดวย

แต วัน นี้ ฉั น จะมาแนะนํ า เทศกาลตอนอู ข องจี นให ทุ ก ๆ ท านทราบ เทศกาลนี้ ยั ง มี อี ก ยี่ สิบ กว า ชื่ อ เช น 午日节 (wurijie) 重阳节(chongyangjie)盂兰 节(yulanjie)เป น ต น บางที เ รี ย กสารทขนมจ า ง หรื อ เทศกาลเรื อ มั ง กร ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ที่ ห า เดื อ นห า ตาม จันทรคติ(ปฎิทินจีน) แมชื่อมีหลากหลาย แตพิธีและประเพณี ตางๆที่เปนหลัก สวนใหญก็จะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันมา ไดสองพันกวาป แลว วันนี้จะมีการไปตั กเอาน้ําหนวดเครา มังกร ซึ่งเปนการไปตักเอาน้ําพุที่เย็นและปริสุทธิ์ในตอนเชา เอากิ่งไมใหมๆมาเสียปประตูบาน ไปเที่ยวในภูเขา และเอา ดอกไม ผลไมปา ตางๆกลับมา กินขนมจาง เตะฟุตบอลจีน เลนชิงชา เอาเหลาขาวทําเช็ดตัวเด็ก ดื่มเหลาขาว กินผลไม สดตามฤดู เปนตน สี่งที่ทุกคนรูจักกันทั่วไปก็คือ กินขนมจาง และแขงขันเรือมังกร ขนมจางทุกๆบาน ทุกคนตองกิน ในปจจุบัน การแขงเรือมังกรใน เทศกาลตอนอู ไมไดจัดใน ทุ ก ๆเมื อ งในประเทศจี น ยั ง เป น งานกี ฬา international เชนงานแขงเรือมังกร international ในมหานครหนาน หนิงทุกๆป


ITim

เทศกาล“ตอนอู” ของจีนไมไดมีอยูในประเทศ จีนอยางเดียว ยังมีอยูในประเทศที่ติตกับประเทศ จีน เชนเกาหลีเหนือ เกาหลีใต ญี่ปุน เวียวนาม มองโกเลืย เพราะประเทศเหลานี้แตกอนเปนของ ประเทศจี น ใช ตั ว หนั ง สื อ เดี ย วกั น มี ป ระเพณี เหมือนกัน ปจจุบันยังไปยังถึงประเทศในอาเซี่ยน ด ว ย โดยเฉพาะในสิ ง คโปร เป นจํ านวนมากที่ สุ ด เพราะสิงคโปร 97% เปนคนจีน

ในวันที่ 20 มีถุนยน 2006 เทศกาลตอนอูได เขาสูมรดกแหงชาติวันที่ 30 กันยายน 2009 ไดเลือกเขาสูมรดกโลก ปจจุบันเปนวันเทศกาล ตามกฎหมายแหงชาติมาหลายปและตอๆไป หวั ง ว า คนจี นทุ ก ๆคนรู จั ก จดจํ าและพั ฒนา เทศกาลตอนอู (端午节)ต อ ไป ยิ น ดี ตอนรับทุกๆคนทุกประเทศมาเที่ยวในประเทศ จีน มาฉลองกันในเทศกาลตอนอูจัด

ชีวติ มีความสุข โดย เจนขวัญ “พ&อแม&ของเธอแต&งงาน 20 ป,แลว ไม&เคยทะเลาะกัน ทําไดยังไง” ฉันบอกว&า “พ&อแม& อยู&ดวยกันในวันแรก หมาเห&าแม& แม&บอกว&า นี้เป9น ครั้งแรก หมาเห&าอีกครั้ง แม&บอกว&า นี้เป9นครั้งที่ สอง หมาเห&าอีกครั้ง หมาถูกแม&ฆ&าตาย พ&อโกรธ มากบอกว&า อิบา แม&บอกว&านี้เป9นครั้งแรก…” ตั้งแต&นั้น พวกเขาก็ไดมีชีวิตที่มีความสุขได ตลอดไป

ความมุงมั่นของเพื่อน โดย กอบแกว A : ถาวันหนึ่งแกคิดถึงฉันก็โทร.มาสิ ฉันจะ ไปเจอแก ไม&ว&าเมื่อไร& พายุฝนก็ไม&น&ากลัว นี้ คือความมุ&งมั่นใหเพื่อน B : จริงเหลอ ตื้นตันใจจัง A : จริง แค&แกพูดว&า จะเชิญกินขาว


ITim

วันวาเลนไทน์จีน --ชีซี พูดถึงวันวาเลนไทนเชื่อกันวาคนสวนใหญก็จะนึกถึงวัน วาเลนไทนของตะวันตก ที่จีนก็มีเทศกาลแบบนี้ คนจีนเรียกกัน วา”ชี ซี”เทศกาลชี ซีเป.น เทศกาลหนึ่ งที่ รู สึ ก โรแมนติก ที่ สุ ด ใน เทศกาลประเพณี จี น ”ชี ซี ” มี ชื่ อ อื่ น วา ”ฉี เ ฉี่ ย วเจี๋ ย ” หรื อ “หนอยเอ5อเจ5ย” “ชีซี” ก็ใตรงกับวันจันทรคติเดือน 7 คืนนั้นทุกป7 อากาศ อบอุนพืชพันธุมีกลิ่นหอม ทองฟ:าก็สดสส มีดาว 2 ดวงมองเห็น ไดอยางชัดเจน ที่ปลายทางชางเผือกทั้งสองฝ>าย ดาวดวงหนึ่ง ชื่ อ ดาวโคบาลและอี ก ดวงหนึ่ ง ชื่ อ ดาวเวกา การนั่ ง มองดาว โคบาลกับดาวเวกาเป. นประพณีหนึ่งของเทศกาลนี้ มี ตํา นาน กลาวมาวา กลางคื น ที่ จัน ทรคติ เดื อน 7 นี้เป. น เวลาที่โ คบาล กับเวกานัดพบกันอยูบนสะพานนกกางเขน ทุกๆคนรูสึกวา เวกาเป.นนางฟ:าทานหนึ่ งที่หนาตาสวย ฉลาด ใจดี สตรีที่อยูในโลกมนุษยก็ออกมากลางคืนและทําพิธี เพื่ อ ไหวเวกา พรอมหวั ง วาตั ว เองมี ค วามฉลาดมี มื อ ที่ ปราดเปรื่องคลองแคลว มีชีวิตอยางสบายสุข สําหรับความรัก สาวๆก็ตองเขารวมแนนอน ในคืนนั้น สาวๆตางก็ออกมา วาง ผลไมตางๆที่มีในฤดูนั้นไวบนโตCะ แลวก็ไหวเวกาดวย หวังวา ตัวเอง

มี ฝ7 มื อ ที่ ช่ํ า ชองในทางดานการเย็ บ ปD ก ถั ก รอย พรอม ความรักที่ยิ่งใหญ มีความสุขตลอดชีวิต เพราะวาสําหรับ ผูหญิงสมัยกอน การแตงงานเป.นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิต เขาจะมีความสุขหรือไม ดังนั้น ไมเพียงแตผูหญิงออกมา ไหวเวกา หนุ มๆ ก็ อ อกมาเหมื อ นกั น อธิ ษ ฐานกั บ ทองฟ: า หวั ง วามี บุพ เพสั น นิ ว าสที่ ส มบู ร ณและเต็ ม ไป ดวยความสุ ข ตลอดชี วิ ต เพราะฉะนั้ น เทศกาล ”ชี ซี ” มีอีกชือหนึ่งวา ”ฉีเฉี่ยวเจี๋ย” มี ตํ า นานกลาววา ถาตอนกลางคื น เงี ย บสงบอยู เทศกาล ”ชีซี”เงยหนาก็มองเห็นโคบาลกับเวกานัดพบ กั น อยู บนทางชางเผื อ ก ผลไมอาจจะแอบฟD ง คํ า รั ก ออนโยนระหวางโคบาลและเวกาไดนะ โดย ดาเรษฐ

10


ITim

%" & ' (

เทศกาลไหวพระจันทร มีชื่อทางการภาษาจีนวา "จงชิวเจี๋ย" (อังกฤษ: MidAutumn Festival) เป5นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไมรวง เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว จะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ (กันยายนตามปฏิทินสากล) นอกจากนี้แลว ยังมีขนมชนิดหนึ่ง เรียกวา "ขนมไหว พระจันทร" (yuebing) ที่มีสันฐานกลมคลายขนมเคก ทําจากแปMง มีไสตาง ๆ เป5น ธัญพืช ใชเซนไหวและรับประทานกันจนเป5นเอกลักษณสําหรับเทศกาลนี้ ในเทศกาลนี้ ชาวจีนจะเฉลิมฉลองดวยการไหวดวงจันทรในเวลากลางคืน จะ จัดเป5นประเพณีใหญ มีการเฉลิมฉลองดวยโคมไฟสีแดง เป5นสีสันยามค่ําคืนหรือ บางแหงอาจมีการเชิดมั ง กร ทั้ ง นี้จ ะมี ชื่ อเรี ยกตางกั นออกไปตามแตทองถิ่ น ปTจจุบันในจีนเกือบทุกถิ่น ไตหวัน ฮองกง เทศกาลนี้เป5นเทศกาลใหญอันดับ 2 รองจากตรุษจีนเทานั้น วันไหวพระจันทรเป5นวันที่พระจันทรสองแสงงดงามที่สุดและเต็มดวงที่สุด ชาวจีนจึงใหพระจั นทรเป5นสัญลักษณของความสวยงามเป5นสื่อกลางของการ คิดถึงซึ่งกันและกัน เมื่อคนในครอบครัวจากบานเกิดไปไกลคิดถึงครอบครัวก็ให แหงนมองดวงจันทรสงความรูสึกที่ดีสงความคิดถึงไปสูครอบครัวและคนที่รัก ผานดวงจันทร


ITim

กาพยกลอนที่ เ กี่ ย วของกั บ พระจันทรก็มีมากมายเหลือคณา เชนกัน ก็ถายทอดใหเห็นถึงหัวอก ของคนคิ ด ถึ ง บานที่ ฝ ากไวกั บ พ ร ะ จั น ท ร ก ล อ น 静夜思 (jingyesi)ของหลี่ไป[ (libai) กวี สมัยราชวงศถังที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

ยามแสงจันทรสองสวางหนาเตียงนอน 床前明月光,

ดูเสมือนพันดินคลุม ไปดวยน้ําคางแข็ง 疑是地上霜。

เงยหนาขึ้นมองแสงจันทร 举头望明月,

กมหนาคิดถึงบานเกิดเมืองนอน 低头思故乡。

เป5นกลอนที่เสมือนหนึ่งเสียงจากใจของลูกหลานจีนที่อยูไกลในตางแดนทั่วโลก ในคืนวันไหวพระจันทร ตํานานเทศกาล ไหวพระจันทร เรื่องราวเลาขานกันวา ในสมัยโบราณมีอยูวัน หนึ่ง อยูๆ ก็ปรากฏพระอาทิตยบนทองฟMา มากถึง 10 ดวง แผดเผาจนแผนดิน แหงแลงไปหมด ทะเลเหือดแหง ทุกหนแหงลุกเป5นควันไฟ ชาวบานตางสิ้นหวังที่ จะมีชีวิตอยูรอดไปได เรื่องราวทุกขรอนของชาว บานนี้ไดยินถึงหูของผูกลานาม โฮวยี่ (houyi) เขาจึงอยูเฉยไมได ไดขึ้นไปบนยอดเขาคุนหลุน ใชพละกําลังสุดฤทธิ์ ดึงเกาทัณฑยิงพระอาทิตยดับไป 9 ดวง วีรกรรมครั้งนี้ทําใหชาวบานรอดพน จากความตาย จึงไดรับการเคารพ รักใครจากชาวบาน และผูกลาตาง ๆ ในแผนดิน ตางเดินทางมาเพื่อขอเป5นลูกศิษยฝcกวิทยายุทธ ซึ่งในเหลาผูเกลาเหลานี้มีผูจิตใจ คิดชั่วนายเผิงเหมิง (pengmeng) รวมอยูดวย


I T i m หลากรสความอร่อยของความรู้และความบันเทิง หลั ง จากนั้ น โฮวยี่ ไ ดแตงงานกั บ สาวงามที่ มี จิ ต ใจ ออนโยน มีความเมตตาชื่อฉางเอeอ(chang'e) ชีวิตของทั้งคู จึง เป5 นคู กิ่ งทองใบหยกที่ช าวบานตางยิน ดีช มชอบกั น วั น หนึ่ง โฮวยี่ ไดขึ้นไปยอดเขาคุน หลุน เพื่ อเยี่ยมมิตรสหายและ ศึ กษาธรรม ในระหวางทางบั ง เอิ ญ ไดพบกั บ ฮองเฮาแหง สวรรค โฮวยี่จึงไดกราบของยาอายุวัฒนะ ซึ่งกลาวกันวาเมื่อ กิ น เขาไปแลวจึ ง สามารถเหาะเหิ น ขึ้ น สวรรคกลายเป5 น เซี ย น ทันที โฮวยี่ไดยามาแลว แตก็อาลัยอาวรณฉางเอeอ จึงไมอยาก ทิ้งนางไวคนเดียว จึงไดแตมอบยาดังกลาวใหฉางเอeอเก็ บ รักษาไวในลิ้นชักโตhะเครื่องแปMง แตก็ไมคลาดสายตาของเผิง เหมิงผูซึ่งรูเรื่องราวดังกลาวดวย หลังจากนั้นสามวัน โฮวยี่ ไดพาเหลาลูกศิษยออกไปลาสัตว แตเผิงเหมิงแกลงปiวย จึง ทําเป5นนอนรักษาอยูในบาน เมื่อไดโอกาส เผิงเหมิงจึงควง กระบี่ขูบังคับใหฉางเอeอมอบยาใหเขา ฉางเอeอรูวาตนไมใชคู ตอสูของเผิงเหมิง จึงหยิบยาออกมา แตฉวยจังหวะในเสี้ยว วินาทีเอายาเขาปากกลืมจนหมดสิ้น จากนั้น รางของฉางเอeอ ก็ลอยเหนือพื้นดิน และเหาะออกหนาตาง เหินฟMาสูสวรรค

ไป แตเนื่องจากยังเป5นหวงสามี จึงเหาะ ไปเป5นเซียนใน โลกพระจันทร เนื่องจากอยูใกลโลกมนุษยมากที่สุด ค่ํา คื น นั้ น เมื่ อ โฮวยี่ ก ลั บ จากการลาสั ต ว สาวใชรองหม รองไหเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางวันใหฟTง โฮวยี่ทั้งเจ็บแคนทั้งโศกเศรา แตก็ทําอะไรไมได เนื่อง จากเผิงเหมิงหนีไปไกลแลว ก็ไดแตนั่งรองไหพรอมกับ เหงียนหนาตะโกนเรียกชื่อภรรยาตัวเอง ทันใดนั้น เขาก็ สังเกตเห็นพระจันทรในคืนนี้มันสดสกาวและสวางกวาทุก คื น ที่ ผ าน ๆ มา และยั ง สั ง เกตเห็ น เงาเคลื่ อ นไหวใน พระจันทรซึ่งดูเหมือนรูปรางของฉางเอeอ

13


I T i m หลากรสความอร่อยของความรู้และความบันเทิง

เมื่อชาวบานไดยินเรื่องราวของฉางเอeอกลายเป5นเซียนบนพระจันทร ตางก็จัดขนมเซนไหวพรอมจุดธูปกราบไหวขอพรจาก ฉางเอeอผูซึ่งมีความเมตตาใหคุมครองชีวิตมี ความสงบสุข จึงเป5นจุดเริ่มตนของตํานานเทศกาลไหวพระจันทรตั้งแตนั้นมา จะเห็นวา ตํานานของฉางเอeอขางตนนั้น เมื่อเทียบกับตํานานฉบับดั้งเดิมมันชางแตกตางกันเหลือเกิน ตํานานขางตนไดผาน การปรุงแตงเติมสีสัน ใหเรื่องราวของฉางเอeอเป5นเรื่องสวยงาม เพื่อใหเขากับความงามของแสงจันทรในค่ําคืนนั้น และให เหมาะกับทัศนะคติของผูรับสื่อในยุคนั้นๆ

เทศกาลวันไหวพระจันทรเป5นเทศกาลที่แสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศจีน และเป5นเอกลักษของชาติจีน แตในปTจจุบันนี้ สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปไดรวดเร็ว ความหมายของเทศกาลวันไหวพระจันทรก็เปลี่ยนแปลงตามดวย สมัยนี้คนสวนใหญจะ ไมรู วาทํ า ไมจึง จั ดเทศกาลวั น ไหวพระจัน ทร ความหมายของเทศกาลวัน ไหวพระจั นทรก็ เปลี่ ยนแปลงตามดวยขนมไหว พระจันทรก็กลายเป5นเครื่องมือที่มาโออวดตนเอง สมัยนี้คนสวนใหญจะไมรูวาทําไมจึงจัดเทศกาลวันไหวพระจันทร เพราะอะไร มีความหมายอยางไร เหตุที่เกิดปTญหานี้ก็เพราะวาการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการไมถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุนใหม อีกอยางหนึ่งคือคนรุนใหมตอนนี้ไดรับวัฒนธรรมชาติอื่นเขามาแทรกแซงตั้งมากมายเทศกาลนั้นเป5นของชาติไหน แมแตเป5น เทศกาลของชาติเองก็ลืมไป ทําใหเทศกาลของชาติตนเองเริ่มหายไปเรื่อยๆ เราจึงหวังวา กอนที่เราไปฉลองเทศกาลวันไหว พระจันทร เราควรไปถายทอดใหรูจักกันกอนวาเทศกาลนี้ มีประวัติอยางไร มีความหมายอยางไร ไหวเพื่ออะไร ทําไมคน สมั ย กอนถึ ง ไดนั บ ถื อ ธรรมชาติ เราควรสื บ ทอดกั น ตอๆไป ทํ า ใหคนในปT จ จุ บั น นี้ ไ ดเขาใจไดลึ ก ไมสะสมกั น มา รู จั ก ความสําคัญและความหมายที่แทจริงของการจัดเทศกาลวันไหวพระจันทรนี้

14


ITim

%" $ "

การแพทยแผนจีนหมายถึงการแพทย แผนโบราณของจี น ซึ่ ง สื บ ทอดนาน หลายพั นป'แ ละไดหลอมรวมเป*นสวน สําคัญสวนหนึ่งในวัฒนธรรมของชน ชาติจีน การแพทยแผนโบราณของจีน ใชหลั ก การหยิ นหยางและธาตุ ทั้ งหา เป* น ทฤษฎี พื้ น ฐาน และใชวิ ธี ต รวจ วิ นิจฉั ย โรค 4 วิ ธี คื อ วั่ ง(การมอง) เหวิน (การฟ=งและสูดดม ) เวิ่น(การ ถาม )และ เชี่ย( การจับแมะหรือการจับ ชี พ จร) หลั ก การแพทยแผนจี น ถื อ วา อวัยวะทุกสวนในรางกายรวมเป*นองค เดียว ดังนั้นการวินิจฉัยและรักษาโรค จึ ง ไมไดพิ จ ารณาจากความผิ ด ปกติ ข องอวั ย วะเฉพาะ สวนหรืออาการป?วยเพียงดานเดียว แตจะพิจารณาจาก ป=จจัยรอบดานและใหความสําคัญกั บแนวคิดองครวม ของรางกายเป*นการแพทยแผนไทย ในการดูแลสุขภาพ ของคนไทยมากกวา 700 ป' โรงพยาบาล แหงแรกที่เปDดใหบริการการแพทย แผนจีน ตั้งแต พ.ศ.2446 รวมทั้ง สมาคมแพทยจีนในประเทศไทย ไดกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 ตอมามี การพัฒนาศาสตรโรงพยาบาลแหงแรกที่เปDดใหบริการการแพทยแผนจีน ตั้งแต พ.ศ.2446 รวมทั้งสมาคมแพทยจีนในประเทศไทยไดกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 ตอมามีการพัฒนาศาสตรการแพทย แผนจีนและมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปDดการเรียนการสอนในสาขาการแพทยแผนจีนและเมื่อวันที


ITim

วั น ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดมี ก ารตรา พระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการแพทยแผน จีนเป*นสาขาประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะสําหรับประเทศไทยป=จจุบัน ไดมี ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขาแพทยแผน จี น เพื่ อดู แ ลมาตรฐานและการประกอบโรคศิ ลปะ ของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนให เหมาะสม รวมกับกับสาขาการแพทยอื่นๆ ในการ ดูแลสุขภาพประชาชนไทย

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย กั บ ป ร ะ เ ท ศ จี น มี ความสั ม พั น ธตั้ ง แตสมั ย โปราณ มี ค น จีนจํ านวนมากเขามาอาศั ยในประเทศ ไทย โดยนําวัฒนธรรมจีนเขามาดวย ทํา ใหวั ฒ นธรรมไทยกั บ วั ฒ นธรรมจี น ได ผสมผสานกัน ดังนั้นคนไทยไดสืบทอด กา ร แพท ยแ ผ นจี นและ ยา สมุ น ไ พ ร ตอ ๆ ไป ทํ า ใหการแพทยแผนจี น ใน ประเทศไทยและประเทศจี น มี ลั ก ษณะ คลาย ๆ กั น โดยวิ ธี ก ารรั ก ษาคื อ การ ฝ=งเข็ม การนวดกดจุด การฝLกซี่กง ครอบ แกว และกวาซา เป* น ตน วิ ธี ก ารตรวจ วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค มี 4 อ ย า ง ไ ด แ ก วั่ ง (การ มอง) เห วิ น ( กา รสู ด ด ม) เวิ่ น (การถาม) เชี่ย(การจับแมะ) และตางก็ใช ยาสมุนไพรมารักษา บางทีใชเป*นยา เม็ ด ก็ มี แตสวนใหญคื อ นํ า เอายา สมุ น ไพรมาตม ชึ่ ง เป* น การรั ก ษาโรค แบบธรรมชาติ

การแพทยแผนจีนเชื่อวา หลักการดํารงชีวิตและการ เ กิ ด โ ร ค ภั ย ต า ง ๆ มี ความสั มพั นธอยางไกลชิ ด กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ธรรมชาติ เชนสภาพอากาศ ในแตละฤดูกาล สภาพของพื้น ที ต าง ๆ การผลั ด เปลี่ ย นของ เ ว ล า ก ล า ง วั น แ ล ะ กลา ง คื น เ พร า ะ วา สภ า พ อากาศของประเทศไทยกั บ ประเทศจีนมีความแตกตางกัน มาก ดังนั้น บางทีการใชชนิด ของยาสมุ น ไพรและปริ ม าณ ก า ร ใ ช ข อ ง ย า ส มุ น ไ พ ร ก็ แตกตางกั น ไปดวย และมี อี ก สวนหนึ่ ง ที่ ไ มเหมื อ นกั น ก็ คื อ แ พ ท ย แ ผ น จี น ใ น จี น สมบูรณกวาแพทยแผนจีนใน ไทย แพทยแผนจี น ในจี น มี วัฒนธรรมหลายพันป'แลว แต เ ข า ม า ที่ ไ ท ย แ ค กี่ ร อ ย ป' เ ท า นั้ น เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ แลว บางอยางในของแพทย แผนจี น ในไทยอาจจะขาด หายไป ทํ า ใหแพทยแผนจี น ในไทยไมสมบูรณเทากับที่จีน

การแพทยแผนจีนมีผลดี ต อ สั ง ค ม ไ ท ย เ ย อ ะ แ ย ะ มากมาย ถึ ง แมการแพทย แ ผ น จี น เ ป* น วิ ธี รั ก ษ า ที่ เกาแกมาก เห็ น ผลอาจจะ ชากวา แตการแพทยแผน จี น มี ผ ลในการรั ก ษาโรค เป*นอยางดี บางโรคที่แพทย แผนป=จจุบันหรือแพทยแผน ไทยรั ก ษาไมได แพทยแผน จี น ส า ม า ร ถ รั ก ษ า ไ ด อยางเชนป ระเท ศไทยมี สภาพภู มิ อ ากาศลมมรสุ ม เขตรอน อากาศรอนและชื้น

ปกติคนสวนใหญนิยมเปDด เครื่ อ งปรั บ อากาศในหอง และเครื่ อ งปรั บ อากาศเย็ น มาก ดังนั้น โรคไขขอ โรค หื ด โ ร ค ก ร ะ เ พ า ะ อ า ห า ร โ ร ค ผิ ว ห นั ง เป*นตน


ITim

ก นอกจากนี้ คนไทยเป*นคนที่ชอบกินของหวาน จึงทํา ใ ห จํ า น ว น ค น ที่ มี โ ร ค เ บ า ห ว า น เ ย อ ะ ขึ้ น ใ น ขณะเดี ย วกั น ความดั น โลหิ ต โรคหั ว ใจ โรคหลอดเลื อ ด หั วใจ โรคติ ด ตอทางเพศสั มพั น ธและโรคเอดสก็ ป รากฏที่ ไทยงาย โรคเหลานี้ เ ป* น โรคที่ รั ก ษาคอนขางยากดวย การแพทยแผนป= จ จุ บั น แตโรคเหลานี้ เ รารั ก ษาดวย การแพทยแผนจีนได เวลามีความตองการ คนไทยนิยมไป หาหมอดานแพทยแผนจีนแลว

ตั้งแตการแพทยแผนจีนไดรับการยอมรับจากรัฐบาลไทย การแพทยแผน จีนในสังคมไทยมีการพัฒนากันมากขึ้น โดยในป=จจุบัน ประเทศไทยมี การเปD ดโรงพยาบาลแพทยแผนจีนเยอะขึ้น ทํ า ไหคนไทยไดเลื อกอี กทาง หนึ่ ง ในการรั ก ษาโรค ในขณะเดี ย วกั น สงเสริ ม การพั ฒ นาในดาน เศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยหลายแหงเริ่มเปDด คณะการแพทยแผนจีน ทําไหคนที่เรียนแพทยแผนจีนมีจํานวนเยอะขึ้น ทํ า ใหนั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กอาชี พ เกี่ ย วกั บ การแพทยแผนจี น ได การแพทยแผนจีนเขามาที่ไทยทําใหไทยจีนทั้งสองประเทศไดแลกเปลี่ยน ความรู ความคิ ด เห็ น ในดานการแพทย สงเสริ ม การมิ ต รภาพทั้ ง สอง ประเทศ

การแพทยแผนจีนในไทยในป=จจุบัน เริ่มมีความสําคัญ เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งดวยการติ ด ตอระหวางไทยกั บ จี น และ ความสัมพันธที่กระชับแนบแนน สงผลใหเกิดความรวมมือ ระหวางรัฐบาลทั้งสองประเทศ การแพทยแผนจีนเป*นสวน หนึ่งที่สําคัญในวงการแพทยของไทย ตอนนี้เริ่มออกกฏหมายมาเพื่อใหสังคมยอมรับ มากขึ้ น ในอนาคตขางหนา การแพทยแผนจีนในประเทศไทยจะ พัฒนาแบบมีมาตราฐานมากขึ้น

17


I T i m หลากรสความอร่อยของความรู้และความบันเทิง

เคล็ด (ไม) ลับ สําหรับผูหญิง โดย พรรณกร สังคมปDจจุบันพัฒนาอยางรวดเร็ว จังหวะการใชชีวิตของมนุษยก็เร็วขึ้นไปดวย ปDจจุบันนี้ ผูหญิงเราทุกคน ก็อยากใหตนเองสวยยิ่งขึ้น ผิวดีและรางกายแข็งแรง ดั้งนัน้ ผูหญิงปDจจุบันนี้มีความสนใจมากในการบํารุงรักษา ตัวเอง ตอนนี้ขอแนะนําสองเรื่องใหผูหญิงไดรับรู เพื่อใหผูหญิงทุกคนสวยยิ่งขึ้น มีความสุขตลอดชีวิต 1. กินทอแดงวันละ 3เม็ด ตอนเชากินกับนมจะ ไดทําใหผูหญิงสีหนาดี เพราะวาทอแดงทําให เลือดไหลเวียนดี 2. ผูหญิงทุกคนก็มีประจําเดือน ในชวงเวลานี้ เรากินเผ็ดๆไมได กินน้ําเย็นไมได เราตองกิน น้ําอุน กินอาหารที่อบอุน

6ชั่งโมงสําคัญที่สุดในหนึ่งวัน โดย อรรวินทร เวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับกินผลไม : ก&อนกินขาว1ชั่วโมง เวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแปรงฟGน : หลังกินขาว 3 นาที เวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับกินชา : หลังกินขาว1ชั่วโมง เวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับออกกําลังกาย : พลบคํา เวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเดินเล&น : หลังกินขาว 45 นาที หรือ 2 ชั่วโมง เวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับกินนม : ก&อนนอน


I T i m หลากรสความอร่อยของความรู้และความบันเทิง

รักษาความรักระยะไกล โดย กอบแกว

ตํารับอาหารที่ดีตอสุขภาพ โดย เจนขวัญ

คนรักอยูไกลเปนทุกขทรมาน เพราะไมไดเจอ ไมไดกอดเมื่อเราตองการ แตก็มีความสุข เพราะมีคนจะ คุมครองความรักดวยกัน วันนี้เราจะมีเคล็ดลับรักษาความ รักระยะไกลเพื่อแบงความสุขกัน ไวใจซึ่งกันและกัน เชื่อวาที่รักเปนคนที่นาเชื่อถือ สรางประหลาดใจใหที่ รั ก ความประหลาดใจให อารมณที่พลุงพลาน ทุ ก วั น ก็ ต องคุ ย กั น เลน สองคนไมไดอยู ดวยกั น คุยกันเลนจึงเปนสิ่งที่สําคัญ มีเรื่องอะไร หรือมีความรูสึก อยางไร ก็ตองบอกใหเหมือนกับอยูดวยกัน ใหเกิดความ สนุกสนานและมีความรักยิ่งขึ้น วิ ธี ที่ มี เ ยอะจะไดใหความรั ก ดี ขึ้ น แตมี ค วามที่ สําคัญก็คือ เปนคนที่มั่นใจ นาเชื่อถือ ใหอภัย เขาใจกัน รักและทะนุกนอม อาหารเปนสิ่ งสํ าคัญ ตอรางกายมาก งั้ น เราตองจั ด อาหารที่ ดี ต อสุ ข ภาพมาก ที่สุด ตอนเชากินน้ําผิ้ง ถวยหนึ่ง ไมควร หวานมากเกินไป สามารถป5องกันทองผูก กินกับขนมป6งธัญพืช กิ น นม เป รี้ ย วถ วย หนึ่ งป ร ะ มา ณ 200 ml ไมควรเย็นมากเกินไป ไมนั้นเกิด อาการปวดทองงาย ตอนเที่ ย ง ควรกิ น ปลา ไก คุ ณ สามารถเพิ่ ม เติ ม ไดแลวกิ น กั บ ผั ก ดวย หลั งจากกิน ขาวสามารถกิ นชา แกวหนึ่ ง ชวยสงเสริมการยอยอาหาร ตอนเย็นกินขาวควรกินน้ําซุปถวยหนึ่ง กอนแลวกินขาว กินผักดวย ตอนเย็น ไมควรกินเยอะเกินไป อยากไดสุ ข ภาพที่ แ ข็ ง เรง สามารถ ลองดูลองทําตามไดเลยคะ


I T i m หลากรสความอร่อยของความรู้และความบันเทิง

นอนดึก…แก่ เร็ว

โดย ดาเรษฐ์

วัยรุ่ นปั จจุบนั นี 'นิยมนอนดึกหรื อไม่นอนทังคื ' นเลย ทําแบบนี 'ทําไม่ดี ต่อร่ างกายและทําให้ บคุ คลแก่เร็ ว นอนดึกมีข้อเสียเยอะแยะมากมาย ต่อร่างกาย เช่น ไม่มีการนอนที0พอเพียงในเวลาที0เหมาะสม จริ งๆแล้ ว การนอนไม่ควรตํ0ากว่า 8 ชัว0 โมง และเวลานอนไม่ควรเกิน 5 ทุม่ ไม่งนก็ ั ' ขดั ขวางการขับถ่ายของเก่าที0อยูร่ ่างกายออกไป และเสริ มสร้ างของใหม่ขึ 'นมาแทนที0 นอนดึกทําให้ ผิวหน้ าปรากฏจุดด่างดําและถุงใต้ ตาและทําให้ ผิวหน้ ามีสิวและแก่เร็ ว นอนดึกตื0นช้ าก็ทําให้ กระเพาะไม่ดี ทําให้ เป็ นโรคกระเพาะได้ ดังนัน' ทุกคนควรนอนตรงเวลา ตื0นตรงเวลา เพื0อรักษาสุขภาพของ ตนเองนะคะ

ระวังรักษาตาของคุณ โดย ศิรดา

ปDจ จุบั น นี้ คอมพิว เตอรกลายเป.น สิ่ง ที่สํ าคั ญมาก ไมวาจะอดานการทํางานหรือชีวิต ประจําวัน ทําใหคน จํานวนมากตองนั่งอยูหนาจอ และการนั่งครั้งละหลาย ชั่ ว โมง เพราะเป. น เวลานานมาก เราจะรู สึ ก เมื่ อ ยลา สายตามาก ถาทําเชนนี่เป.นเวลานาน อาจจะทําใหตาเรา เกิดปDญหาตางๆ ได ดังนั้น เราควรทําเชนนี้ 1.เวลาใชคอมเป.นเวลานาน ควรใช 30 นาทีแลวพัก 5 นาทีโดย 5 นาทีนี้ ควรยืนขึ้นและสายตามองไปวิวขาง นอก 2.การนั่งควรนั่งหางจากหนาจออยางนอย 30 cm 3.ควรดื่มน้ําใหเยอะๆ เพื่อสุขภาพตาที่ดีของเรา ตองทําตามนะคะ


ITim

ก งิ้ว หรือ อุ ป รากรจีน เปน การแสดงที่ผสมผสานการขั บ รองและการเจรจาประกอบ กับลีลาทาทางของนักแสดงให ออกเปนเรื่องราว โดยสมัยนั้น ไดนํ า เอาเหตุ ก ารณ( ต างๆ ใน พงศาวดารและประวัติศาสตร( ม า ดั ด แ ป ล ง เ ป น บ ท แ ส ด ง รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารนํ า เอาความ เชื่อทางประเพณีและศาสนาเขา ไปผสมผสานกั บ การแสดงงิ้ ว ดวย เดิ ม ประเทศจี น มี งิ้ ว ราว 300 กวาประเภท สวนใหญจะ เ ป น งิ้ ว ท อ ง ถิ่ น ส ว น งิ้ ว ระดั บ ประเทศ เชน งิ้ วป3 ก กิ่ ง , งิ้วเสาซิง, งิ้วเหอหนัน และงิ้ว กวางตุง โดยงิ้วป3กกิ่งเปนงิ้วที่ มีชื่อเสียงมากที่สุด โดยป3จจุบัน ถือเปนตัวแทนงิ้วประจําชาติจีน

%" )

ความโดดเดนของการแสดงงิ้วนั้นนอกจากลีลาการรายรําและการเคลื่อนไหวของผู แสดงแลวเสื้ อ ผาเครื่ อ งแต งกายตลอดจนการแต งหนาก็ เ ปนส วนสํ า คั ญ ที่ ทํ า ใหมี เอกลัก ษณ(เฉพาะตัว อยางเชนสีสันของการแตงหนาที่แตกตางกันไปก็ จะบงบอกถึ ง บุคลิกและอุปนิสัยของตัวละครได อยางเชน แตงหนาสีแดงจะมีความหมายไปในทางที่ดีเปนสัญลักษณ(ของผูซื่อสัตย(และ กลาหาญ การแตงหนาสีดํามีความหมายเปนกลางเปนสัญลักษณ(ของผูหาวหาญ ไมเห็น แก ตั ว และเฉลี ย วฉลาด หากว าแต งหนาเปนสี น้ํ า เงิ น ก็ จ ะมี ค วามหมายเปนกลาง เชนเดียวกัน และยังถือวาเปนสัญลักษณ(ของวีรบุรุษชาวบานอีกดวยสวนการแตงหนาที่ สีขาวและสีเหลืองมักจะมีความหมายไปทางลบเปนสัญลักษณ(ของผูเหี้ยมโหดและคดโกง

21


ITim

งิ้ ว ที่ ย อมรั บ กั น ว าเปนงิ้ ว ที่ ส มบู ร ณ( แ บบชนิ ด แรกคื อ ละครใต (หนานซี่) 南戏/南戲 ของสมัยราชวงศ(ซงใต แถบเมือง เวินโจว จนกระทั่งสมัย ราชวงศ(ชิง จึงเกิด ‘งิ้ว ป3กกิ่ง’ ซึ่งถือไดวาเปนศิลปะประจําชาติ และมีความโดด เดนมาก เพราะเปนการแสดงที่เอาความเดนของงิ้วทุกชนิด มารวมเขาดวยกัน มีการแสดงที่โลดโผนกว างิ้วแตจิ๋ว มี การรองในลักษณะของโอเปรา รองลากเสียงเพื่อแสดง พลังเสี ยง และมีการดัดเสียงรองเพื่อแสดงศิลปะการใช เสียงที่หลากหลายดวย ในประเภทงิ้วก็จะแบงเปน 2 ประเภท ก็คืองิ้วกลางและงิ้วทองถิ่ง

งิ้ ว ป3 ก กิ่ ง ข องจี น ถู ก ข น า น น า ม ว า เป น “อุปรากรแหงบูรพา” นับเปนมรดกทาง วัฒนธรรมแหงชาติขนานแทของจีน เพราะ เกิดขึ้นในป3กกิ่ง จึงมีชื่อเรียกกันวา “จิงจวี้” ที่ แ ปลเปนไทยว า “งิ้ ว ป3 ก กิ่ ง ” งิ้ ว ป3 ก กิ่ ง มี ประวัติกวา 200 ปFแลว ตนกําเนิดของงิ้ว ป3กกิ่ งตองยอนหลั งไปถึง งิ้ว ทองถิ่น เก าแก บางชนิดในอดีต โดยเฉพาะคือ “ฮุยป3น” ที่ เป น งิ้ ว ท อ ง ถิ่ น ที่ เ คย แ พ ร ห ล า ย อ ย า ง กวางขวางในภาคใตของจีนเมื่อศตวรรษที่ 18 ในปF 1790 คณะแรกเขาสู กรุ งป3 ก กิ่ งเพื่ อ เขาร วมงานแสดงเนื่ อ งใน วโรกาสเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของจักรพรรดิ หลั ง จากนั้ น มี ค ณะแสดงงิ้ ว “ฮุ ย ป3 น ” จํ า นวนไม นอยได ทยอยเขาไปแสดงในกรุ ง ป3 ก กิ่ ง เนื่ อ งจาก “ฮุ ย ป3 น ” เคลื่ อ นยายไปมาตามที่ ต าง ๆ บ อย ๆ เขาใจดู ด ซั บ เอาบท ละครและศิ ล ปะการแสดงของงิ้ ว ชนิ ด อื่ น ๆ มาปรั บใชเปน ของตัวเองอยูเสมอ ประกอบกับป3กกิ่งเปนแหลงที่รวมของ งิ้ ว ทองถิ่ น มากมาย จึ ง ช วยให “ฮุ ย ป3 น ” ไดยกระดั บ ศิลปะการแสดงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ในปลายศตวรรษที่ 19 ตนศตวรรษที่ 20 หลังผานการหลอมรวมเปนเวลานานหลาย สิบปF งิ้วป3กกิ่งจึงกอรูปขึ้นในที่สุด และกลายเปนการแสดง งิ้วบนเวทีชนิดใหญที่สุดของจีน


ITim

ตัวละครในงิ้วป3กกิ่งของจีนแบงเปนสี่ประเภทหลัก ไดแก เซิง ตั้น จิ้ง และโฉว ในสี่ประเภทหลัก

นี้ยังจะแบงยอยลงไปอีก เซิง แบงเปน เหลาเซิง เสี่ยวเซิง และอูเซิง ตั้น แบงออกเปน ชินอี อูตั้น ฮวาตั้น และ เหลาตั้น จิ้ง ตัวละครประเภทตางๆ โฉว ตัวละครที่รูปแบบการแตงหนามีลวดลาย เหลาเซิง หมายถึงชายวัยกลางคนมักจะปรากฏตัวใน ภาพลักษณ(ของบุคคลที่ซื่อสัตย( กษัตริย(หรือขุนนางผูใหญ เสี่ยวเซิง หมายถึงชายหนุม อูเซิง หมายถึงสตรีที่รูจักศิลปะในการตอสู เปนผูชาย โฉว ก็หมายถึงตัวละครที่รูปแบบการแตงหนามีลวดลาย เชนกัน แตสวนใหญหมายถึงชนชั้นระดับลางหรือวีรบุรุษ พื้นบานที่มีความฉลาดหรือตลกขบขัน งิ้วในประเทศไทย การแสดงงิ้ ว ตามเอกสารเก าที่ สุ ด ที่ มี ก ารพู ด ถึ ง การ แสดงงิ้ว คือ จดหมายเหตุลาลูแบร( ซึ่งเปนราชทูตจากราช สํานักฝรั่งเศส ที่เขามาเจริญพระราชไมตรีกับสมเด็จพระ นารายณ( เมื่อ พ.ศ. 2230 และมีบันทึกอีกชวงหนึ่งเมื่อครั้ง สมัยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช กรุงธนบุรี ครั้งมี การอัญเชิญพระแกวมรกตลองน้ํามายังพระนคร นอกจาก ขบวนแหจะมี โขน ละคร ดนตรีปFOพาทย(แลว ยังมีคณะงิ้วอีก 2 ลําเรือแสดงลองลงมาดวยกันอีกดวย

การแสดงงิ้วในเมืองไทยไดรับความนิยมสูงสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยสมัยนั้นมี ทั้งคณะของทั้งไทยและจีน และยังมีการเปPดโรงเรียนสอนงิ้วและมีโรงงิ้วแสดงเปนประจํามากมายบนถนนเยาวราช 23


ITim

ก สําหรับวัฒนธรรมงิ้วในสังคมไทย เผยแพรองค(ความรู งิ้วในสังคมไทยในฐานะสวนหนึ่งของศิลปะและวัฒนธรรม ไทยภายใตมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในฐานะ สื่ อ สาร วั ฒ นธร รม กา รเมื อ งซึ่ ง สะทอน จิ ต วิ ญ ญา ณ ธรรมศาสตร( การเรียนรูถึงการปรับตัวความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ งิ้วในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย การเรียนรูและเผยแพรกระบวนการฟSTนฟูสืบสานและ สืบทอดศิลปะการแสดงงิ้วในสังคมไทยป3จจุบันในฐานะที่ เปนส วนหนึ่ ง ของการแพร กระจายและการอนุ รั ก ษ( ศิลปวัฒนธรรมการแสดงที่เปนมรดกโลก กิจกรรมรูปแบบหนึ่งในการเผยแพรกระบวนการสืบ สานและอนุรักษ(งิ้วในฐานะมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในมิติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความรูเบื้องตนเชิงวิชาการในการแสดงงิ้วในฐานะ ศิลปะการแสดงที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมไปพัฒนาตอยอด การสรางความรวมมือทางวัฒนธรรมของกลุมประชาคม อาเซียนบวกสองในปFตอไป


ITim

เทีย่ วดับรอนรอน-พักผอนชิลลชิลล ที่

ถ า

คนที่ อ ยา กจะห า

สถานที่ เงียบสงบ มี ธรรมชาติ อันงดงาม อากาศสดใสสําหรับ พักผอ นหย อนใจและคลายความ รอน แหลงทองเที่ยวอันดับหนึ่ง คงหนีไมพนก็คือ เกาะเสม็ด เกาะเสม็ ด เป น สถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มของ นักทองเที่ยวทั้งคนตางชาติและคน ไทย โดยเฉพาะคน กรุ ง เท พ เพร า ะอ ยู ห า งจา ก กรุงเทพเพียง 200 กวากิโลเมตร ที่สําคัญคือการเดินทางไปก็ไมยาก สามารถเดิ น ทางไปในวั น หยุ ด เสาร–อาทิตยไดสะดวกสบาย เกาะเสม็ ด ตั้ ง อยู ใ นเขต ตํ า บลเพ อ.เมื อ ง จ.ระยอง อยู หางจากฝงบานเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร สภาพของเกาะเสม็ด มี สัน เขาเป น แนวยาว รู ปร า งของ เกาะเสม็ ด มี ลั ก ษณะเป น รู ป สามเหลี่ ย ม ยาวประมาณ 6 กิ โ ลเมตร ส ว นที่ ก ว า งที่ สุ ด ของ เกาะเสม็ด กวางประมาณ 3 กิโลเมตร เกาะเสม็ดเปนชื่อเกาะ ในวรรณคดี ไ ทย เรื่ อ ง“พระ อภัยมณี”ของสุนทรภู

เกาะเสม็ด %" & ' (

เสน ห มั ด ใจของเกาะเสม็ ด นอกจากจะมีหาดทรายขาวละเอียดที่ สะอาดบริสุทธิ์เหมือนแกว น้ําทะเล เย็นใสนาสัมผัสแลว ยังมีกิจกรรมที่ ส นุ ก ทั้ ง ก ล า ง วั น แ ล ะ ก ล า ง คื น กิ จ กรรมทางน้ํ า ก็ มี ม ากมายหลาย อยาง เชน เรือกลวย เจ็ทสกี สกีน้ํา กิ จ กรรมอึ ก อย า งหนึ่ ง สํ า หรั บ คนที่ ชอบการผจญภั ย และความตื่ น เต น ขอแนะนํ าเช า มอเตอร ไ ซค ขับเที่ ยว ชมทิ ว ทั ศน วั น ละ 300 บาท น้ํ า มั น เติ ม ฟรี แต ต อ งมี ค วาม เชี่ ย วชาญในการขั บ มอเตอร ไ ซค เพราะถนนในเกาะเสม็ ด เป น หลุ ม เป น บ อ มาก ส ว นคนที่ ไ ม ไ ด ขั บ มอเตอรไซคก็ไมตองหวง ในเกาะก็มี รถแท็กซี่ใหเชา หรือเดินเที่ยวก็สนุก เหมื อ นกั น และได อ อกกํ า ลั ง กาย ด ว ย กลางคื น มี กิ จ กรรมและการ แสดงกองไฟที่นาสนใจใหชม

ภายในเกาะเสม็ด ประกอบไปดวยชายหาดและอาวตางๆ เชน หาดทรายแกว อาวนอยหนา อาวลูกโยน อาวไผ เปนตน มีโรงแรม เกสตเฮาส ที่พักขึ้นเต็มอยูทุกหาด การเลือกพักแตละที่ก็แลวแตงบประมาณ และความชอบของแตละคน เกาะเสม็ดทะเลสวย ไปงาย นักทองเที่ยวที่เคยไปเที่ยวมาตางการันตีวา ถาไปถึงแลวแทบจะไมอยากกลับเลยทีเดียว คุณจะ รออะไรอีก ออกเดินทางไดแลว!! 25


ITim

การเดินทาง • รถยนตสวนตัว ใชทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท หรือเสนบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข 34 วิ่งบนมอเตอรเวย เขาระยอง ถึงระยองเลี้ยวซายวิ่งไป บานเพอีกประมาณ 20 นาที • รถโดยสาร จากสถานีขนสงสายตะวันออก ( เอกมัย) มีรถปรับอากาศไปยังตัวจังหวัดระยอง และอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดหลายเสนทาง ไดแก จากสถานีขนสงหมอชิต ถนนกํ า แพงเพชร 2 มี รถโดยสารประจํ า ทางทั้งรถ ธรรมดา และรถปรับอากาศชั้น 2 หมอชิต-ระยอง ออก ทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวล 04.30-16.30 น. ใชเวลา เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ โทร. 0 2936 2841 • การเดิ น ทางจากบ า นเพไปเกาะเสม็ ด จากท า เรื อ บานเพ มีเรือโดยสารบริการ 8.00 - 16.00 น. (รอผูโดยสารอยางนอยประมาณ 20 คนจึงออกเรือ) คา โดยสารระหวางบานเพ-หาดทรายแกว (ทาเรือหนาดาน) ไป-กลับ 100 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และเรือ speed boat ราคาประมาณ 1,500 - 2,600 บาทตอเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมงขึ้นอยูกับจํานวนคนและ ขนาดของเรือ โดย http://www.koh-samet.org/go-to-samet.htm

……………………………………………… คนไทย โดย ศิรดา

ทุกคนในเมืองไทย เปนผูใจกวางเมตตา ถาใครเจอปญหา ตองช"วยใหอย"างเต็มที่ ไม"ว"าต"อผูใด ยิ้มกันใหเปนขวัญดี ไดคบคนแบบนี้ ควรดีใจอย"างยิ่งนัก

สัมพันธ.ไทย-จีน โดย ศิรดา

จีนกับไทยใช"อื่นไกลใจรักมั่น ใหผองชนทั้งสองฝ2ายไดภูมิใจ ถาชาติใดเจอปญหาที่หนักหนา ขอใหชาวทั่วถิ่นสองชาตินี้

สัมพันธ.นั้นอยู"มาตั้งยาวไกล ที่ไดมีเพื่อนมิตรที่แสนดี เพื่อจะมาช"วยเหลืออย"างเต็มที่ เปนเพื่อนมิตรที่แสนดีตลอดไป


ITim

--โดย กัญญาพัชร

วันหยุดสุดสัปดาห/นี้ ถาใครยังไมมีโปรแกรมไปทองเที่ยวผอนคลายความเครียด ทั้งจากการงาน การเรียน แลววันนี้ กัญญาพัชรจะแนะนําสถานที่หนึ่งที่ทั้งนาเที่ยวและนาผอนคลายไปดวย นั่นก็คือ ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับใครๆที่ยังไมมีโปรแกรมในสัปดาห/นี้ ตามมาเขาไปเดินเลนเลยคะ ตลาดน้ํ า บางน้ํ า ผึ้ ง ตั้ ง อยู ที่ ตํ า บลบางน้ํ า ผึ้ ง อํ า เภอพระ ประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เป' น สถานที่ สํ า หรั บ ขาย สิ น คาของชุ ม ชนบางน้ํ า ผึ้ ง และตํ า บลใกลเคี ย ง ฝ8D ง เมื อ งพระ ประแดง แลวเดินเขาไปดูกันวามันเป'นอยางไหน เดินเขาไปถึงตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง คงจะไดเห็นสินคามากมาก หลากหลายที่อยูสองขางทาง ทั้งของกิน ของประดับ ของฝาก และของใชดวย เป'นอยางแรกที่เขาในสายตาของนักทองเที่ยว อาจจะเป'นคลองซายมือ นี่เป'นคลอง สายหนึ่งที่มาจากแมน้ํา เจาพระยา

ยังเป'นเหตุหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวเขามาที่นี่ไดรับความ เย็นสบาย นอกจากนี้ คลองนี้ยังสะอาดดวย ถาสังเกตก็ จะไดเห็นแมคามากมายที่คาขายดวยการพายเรื อ สิ่ง ที่ ขายสวนใหญจะเป'นผัก ผลไม และอาหารฝ5มือชาวบาน เชน กEวยเตี๋ยวหมูตมยํา ขนมจีนน้ํายา หอยทอดในถาด ขนมครก ขนมใสไส มี กลุ มแมบาน ทํ าขนมทองหยอด เม็ ด ขนุ น ฝอ ยทอ ง นอ กจากอ าหารที่ มี ใ หเลื อ ก หลากหลายแลว เดินเขาไปเรื่อยๆ ยังไดเห็นตนไมนานา พันธ/ ขายที่ถนนสองฝGาย ปลาสวยงามหลายชนิด ที่นา ประทั บ ใจคื อ ของเลนประดั บ ที่ ทํ า จากกะลามะพราว ถาอยากไปทํ ากิจกรรมอื่ นๆ ก็ ยัง มี อี กมากมายใหเลื อ ก อยางเชน พาย เรือ ฟ8งดนตรีในสวน ถาเหนื่อยแลวก็ แวะพั ก นั่ ง เลนกิ นน้ํ าเย็ นๆที่ เรื อ นสวนได เป' นเรื อ นของ โบราณ มีของเกามากมาย อยางถวยชาม สําหรับ คนที่ อยากนอนอยูอากาศบริสุทธ/ ที่นี่ก็มี homestay ใหเชา เชนกัน อยูไมไกลจากตลาดน้ํา เชน long stay ผูใหญออย ถามี เ วลามากกวานี้ ก็ ไ ดนั่ ง เรื อ ชมหิ่ ง หอยตอน กลางคื น แตเสียดายวาตอนนี้ ก็ถึ งเวลาลากอนแลวนะที่ ไมไดพาไปเที่ยวดวยกันตอ เจอไววันหลังนะ ฉบับนี้กัญญาพัชรคิดวาถาคุณผูอานมีเวลาวางก็อยาก ชวนมาเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งนะ

ลืม บอกแลวสิว าตลาดแหงนี้ เปT ดแควั นเสาร/ และอาทิ ต ย/ ตั้งแตเวลา 8:00-16:00 น. อยาพลาดเวลานะ

การเดินทาง รถยนต/สวนตัว ใชทางดวนมาลงที่ถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อ ลงทางดวนขับมาเรื่อย ๆ จะเห็นสามแยก พระประแดง-สุข สวัสดิ์ เลี้ยวซายตรงสถานีบริการน้ํามัน พอถึงตลาดพระ ประแดงใหเลี้ยวซายผานวัดทรงธรรมวรวิหารประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบปYายบอกทางเขาตลาดใหเลี้ยวขวาเขามา ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงสถานีอนามัยบางน้ําผึ้งซึ่งจะเป'น ที่จอดรถ รถโดยสารประจําทาง มีรถโดยสารประจําทางสาย ปอ.138, สาย 82, ปอ.140สาย 82, สาย 506 ไปลงตลาดพระ ประแดงแลวตอรถประจําทางสายพระประแดง-บางกอบัว27ก็ จะผาน ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง


ITim

By: ดาเรษฐ/

ถากลาวถึงประเทศไทย นักทองเที่ยวชาวตางชาติก็จะนึกถึงทะเล เกาะ ตลาดน้ําและกระเทย สถานที่ทองเที่ยวของเมืองไทยมีชื่อเสียง มากในโลกก็เพราะเหตุนี้เอง เชื่อวานักทองเที่ยวมาเที่ยวที่ไทยคงไม อยากพลาดโอกาสไปสถานที่ทองเที่ยวที่มีทั้งทะเล ตลาดน้ําและโชว3 ของกระเทยแนนอน ดังนั้น ถามาถึงเมืองไทยก็ตองไปเที่ยวที่พัทยา พัทยาเป4นเมืองทองเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของ ประเทศไทย มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย มีทั้งตลาดน้ํา ทะเล และการ แสดงโชว3ดวย ทั้งที่ก็นาสนใจ นาไปดวย ตลาดน้ํ า ที่ เ มื อ งไทยมี เ กื อ บทุ ก ที่ สวนใหญก็ มี ข องกิ น ของเลน ของใช ของอื่ น ๆ มาขาย แตตลาดน้ํ าที่ พั ท ยา เป4นตลาดน้ําพิเศษที่สุดของเมืองไทย มี ชื่อวา ตลาดน้ําสี่ภาค

20


I T i m หลากรสความอรอยของความรูและความบันเทิง ตลาดน้ําสี่ภาค มีจุดเดนคือมีของขายตางๆ ที่มาจากสี่ภาค ของไทย ตลาดน้ํ า สี่ ภ าคแบงเป4 น สี่ ภ าค ทุ ก ภาคก็ ข ายสิ น คาไม เหมื อ นกั น เพราะแตละสวนก็ ข ายของที่ มี ลั ก ษณะของสวนเอง นักทองเที่ยวจะซื้อของของแตละภาคไดโดยสะดวก เพราะตลาดอยู บนน้ํา ดังนั้นนักทองเที่ยวจะนั่งเรือไปซื้อของหรือไปเที่ยวเลน ชม ทิวทัศน3ได ถาไปเวลาที่เหมาะสม บางทีก็มีการแสดงดวย อีก สถานที่ ห นึ่ง ที่ นั กทองเที่ ย วชอบไปก็ คื อ ชายทะเล ทะเลของพั ท ยากวางใหญ น้ํ าใส เย็ น สบายดวย นั ก ทองเที่ ย วนิ ย มไปเลนน้ํ า นั่ ง พักผอนหรือเลนกีฬาทางน้ํา อยางเชน เรือใบ สกี น้ํ า เรื อ กลวย เป4 น ตน อยู รอบๆ ชายหาดก็ มี รานอาหาร รานเครื่ องดื่ม หางสรรพสินคา ถา เหนื่ อยแลว อยากพัก ผอนใหดีๆ แถวๆนั้น ก็มี ที่ นวดใหเลือก ราคาไมแพงและสบายดีดวย

ส ถ า น ที่ สุ ด ท า ย ที่ อ ย า ก แ น ะ นํ า ก็ คื อ ก า ร แ ส ด ง โ ช ว3 นักทองเที่ยวสวนใหญก็รูอยูแลววา ถามาเมืองไทยไมไดไปดูการ แสดงโชว3ก็นาเสียดายดวย การแสดงเกือบทั้งหมดเป4นจินตลีลา ประกอบเพลงที่ไดรับความนิยมในยุคสมัยตาง ๆ การแสดงสนุ สนาน ทําใหผูชมเพลิดเพลินใจและมีความสุข คนที่แสดงทั้งหมด เป4นผูชาย หลังจากการแสดงเสร็จ พวกนักแสดงก็ออกมา ขางนอกเพื่อใหนักทองเที่ยวชมหรือถายรูปกันก็ได

พัท ยาเป4 นเมืองที่ส วยมาก มี พั ฒ นากาวหนาดวย ถามาถึ ง เมืองไทย อยาลืมไปเที่ยวที่พัทยา นะคะ

20


ITim

เสนหของเกาะเหวยโจ โดย: โดย:ปรียาภัทร เกาะเหวยโจเป5 น เกาะภู เ ขาไฟที่ ใ หญ ที่สุดและมีอายุนอยที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยูในภาคใตของเมืองเปiยไห มณฑล กวางสี ซึ่งเป5นหนึ่งในเกาะที่สวยที่สุดใน ประเทศจี น ดั ง นั้ น จึ ง มี นั ก ทองเที่ ย ว จํานวนมากมาเที่ยวที่นี่

ทุกปj ในเกาะเหวยโจมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจหลายแหง เชน สวนธรณี วิ ท ยา มี หิ น ลาวาของการปะทุ ภู เ ขาไฟ มี รู ป รางที่ แ ปลก มากมาย และปากภูเขาไฟที่ซับซอน ชั้นตอชั้นสวยงามมาก คริสตจักรคาทอลิกที่สรางดวยปะการังและหินกลางทะเล ใชเวลาตั้ง 20 ปj สรางขึ้นในสมัยราชวงศชิงและมาถึงวันนี้มีรอยกวาปjแลวยัง รักษาไวอยางดี อาวที่ มีรู ป รางเหมื อ นหมู เรี ยกวา “จู จ ายหลิ่ ง ” และมี ช ายหาดที่ สวยงามมาก เรี ย กวา “อูe ฉ ายทาน” เพราะมี หิ น เม็ ด ที่ มี สี ห ลายสี บ น ชายหาด หลังจากน้ําลง แสงแดดสองสวางในเม็ดหินสวยงามมาก เราสามารถเดินเลนบนชายหาดและกินลมทะเล หรือไปเลนน้ําและวาย น้ํา ก็สนุกเหมือนกัน เกาะเหวยโจอุดมไปดวยในขนุน ถั่วลิสง กลวยและ ผาไหม มาเกาะเหวยโจไมกิ น อาหารทะเลหมายถึ ง ยั ง มาไมถึ ง เกาะเหวยโจ ปลิงทะเล เป[าฮื้อ และทองปลาไหลเป5นอาหารพิเศษที่มีชื่อเสียงเกาะเหวย โจ ทั้งสดและอรอย


ITim

เกาะเหวยโจเหมือนฤดูใบไมผลิตลอดปj มีสภาพ ภูมิอากาศสบาย ทรัพยากรอุ ดมสมบูรณ ทิ ว ทัศที่นสวยงามและอากาศบริสุทธิ์ เป5นสถานที่ ทองเที่ยวที่ดีสําหรับตากอากาศและพักผอน

เรื่องการนอนหลับเปนเรื่องสําคัญของมนุษย# ป$จจุบันนี้มนุษย#ทุกกลุ&ม ไม&ว&าจะเปนการทํางานหรือการเรียนต&างก็เกิดป$ญหาหนึ่ง คือคุณภาพการ นอนหลับ ไม& ค& อยดี ทําให2สุ ขภาพร&างกายไม&ค& อ ยแข็ง แรง ดั งนั้ น มี 2 เรื่องที่ควรระวังก&อนจะนอน คือ

1 ก&อนที่จะนอนเล&นมือถือ เมื่อนอนอยู&บนเตียงชอบเล&นเกมหรืออ&านข&าวที่ เราสนใจก็เกิดคาวมอยากอ&านต&อไป จึงทําให2นอนไม&หลับ

2 ก&อนที่จะนอนกินเยอะและดื่มเยอะ บางคนชอบดื่ม กาแฟหรือชา เครื่องดื่มแบบนี้ทําให2คนเกิดความสดชื่น จึง ทําให2คนนอนไม&หลับหรือนอนดึก

อยากเปนคนที่มีสุขภาพดี ควรระวัง 2 เรื่องนี้นะคะ


ITim

ในสายตาของนักศึกษา อาจารย(เอ็ม - อิมธิรา อ อนคํ า เธอเปนอาจารย( มี เ สน ห( ช วนใหใครๆ ก็ อยากชิ ด ใคล พอนึ ก ถึ ง เธอ สิ่ ง ที่ ป รากฎขึ้ น ใน สมองของนักศึกษาทุกคนก็คือ นารัก ใจดี ยิ้มหวาน ในชี วิ ต ปะจํ า วั น เธอเปนคนที่ ส บายๆ แต ชี วิ ต การ ทํางานเธอคงยังมีดานที่แตกตางกัน เรามาทําความ รูจักกับอาจารย(อิมธิรา ออนคํา อาจารย(ประจํา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณศิลปศาสตร( ในดานชีวิตทํางานของเธอกัน @นักศึกษา:อาจารย(มาสอนที่ มฉก.นานหรือยังคะ อ. เอ็ม:ประมาณ 2 ปFเกือบๆ 2ปFที่ไดทํางานทีน่ นี่ ะคะ @นักศึกษา: กอนหนานี้เคยสอนที่ไหน หรือทํางาอะไร มากอนไหมคะ อ.เอ็ม : เคยทํานะคะ ที่แรกคือสมัยตอนที่ยังไม จบปริญญาโท จบปริญญาตรีอยางนี้ จบป3Xบไดทํางาน เลยไดทําเปนนักเขียน แลวก็พิสูจน(อักษร นักเขียนก็เขียนคอลัมน(ในนิตยสาร เล็กๆ แลวก็พิสูจน(อักษรตรวจคําภาษาไทยถูกผิด พอทํา ไดอยูพักหนึ่งก็สอบเขาปริญญาโทได ก็เรียนหนังสืออยาง เดี ยวค ะ กั บ ช วยที่ บ านทํ า งาน แลวก็ สอนพิ เศษ รั บสอน พิ เ ศษเด็ ก ๆ เด็ ก ประถมตั้ ง แต ป.1 ถึ ง ป.5 ก็ รั บ สอน ภาษาไทยสังคม แลวอาจารย(ก็จะเลาเรื่องราว และเด็กก็ จะมีความสุข แลวพอชวงนั้นจบปริญญาโท อาจารย(ก็เปน อาจารย(ที่มหาวิทยาลัยนอร(ธ กรุงเทพ ที่มหาวิทยาลัยนี้ก็ ไดสอนนั ก ศึ ก ษาจี น เยอะมาก คื อ ทํ า งานอยู หนึ่ งปF น ะคะ แลวก็หนึ่งปFก็อยูแตกับคนจีน ไดสอนรุนพี่ ของพวกเรา ดวย รุ นพี่ นั ก ศึ ก ษาตงฟาง ครึ่ ง หนึ่ ง รุ นพี่ ที่ รั บ ปริ ญ ญา ไป น ะ ค ะ ค รึ่ ง หนึ่ ง ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต ง ฟ า ง ไ ป เ รี ย น ที่ นอร(ธ กรุงเทพ แลวอาจารย(ก็ไดเปนอาจารย(สอนพวก เขา ก็รูสึกมีความสุขกับนักศึกษาจีนที่นั่นมาก แตพอมาทํา ที่ ม.หัวเฉียวฯ ก็ happy มาก ๆ เลย เพราะวาคือ เหมือน กั น อ ะ คนจี น เราจะเหมื อ น ๆ กั น แลวก็ เ ปนคนยิ้ ม แยม แจมใส สุดทายพอจากมหาวิทยาลัย นอร(ธ กรุงเทพทํา

อยู ปF ห นึ่ ง ก็ เ ปลี่ ย น โชคดี ม าสอบเปนอาจารย( ที่ ม. หัวเฉียวฯ แลวก็ไดมาเปนอาจารย(จนถึงวันนี้ก็ ยังไมลาออก เพราะวารูสึกมีความสุขที่ไดมา


ITim

@นักศึกษา: แสดงวาอาจารย(สอนนักศึกษาจีนมา นานแงว อาจารย( มี วิ ธี ก ารสอนนั ก ศึ ก ษาไทยกั บ นักศึกษาจีนเหมือนหรือตางกันอยางไรคะ

อ.เอ็ ม : จริ ง ๆ แลว ขอเกริ่ น นิ ด หนึ่ ง นะคะ อาจารย( เอ็ม ปริญญาตรีจบภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมา ก็จะมีการ สื่อสารอยูแลว แลว 2 ก็คือพอจบป3Xบ อาจารย(ปริญญาตรีก็ แนะนํ า ใหเรี ย นต อปริ ญ ญาโท อาจารย( ก็ จ ะจบทางดาน Teaching Thai Language for foreigner มา ก็จะ เปนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ก็คือสอน ภาษาไทยใหชาวต างชาติ เพราะฉะนั้ น พอเราไดมาสอน จริง ๆ มันจะเห็นเลยวาตางกัน นักศึกษาไทยกับนักศึกษา จีน ต างกัน ตรงที่ก ารพู ด พู ด ถึ ง การพู ด กอนนะคะ การพู ด การสื่อ สารกั บผู เรียนก็ ตางกั นละ พอสื่อ สารกั บนั กศึ กษา จี น เราก็ ต องใชภาษาไทยที่ ใ หผู เรี ย นที่ เ ปนชาวต างชาติ ตีความนอยที่สุด เพราะมันเปนการสื่อสารเบื้องตน เราจะใช คําไหน เราจะพูดยังไงใหผู เรียนที่เปนชาวตางชาติที่ เพิ่งมา เข า ใ จภา ษ า ไท ยแบบง า ย ๆ ก อน เพร า ะเข า ยั ง ไม มี ประสบการณ( ก ารใชชี วิ ต การฟ3 ง คนไทย อั น นี้ คื อ สิ่ ง ที่ อยางคนจีนเราก็จะใชภาษาที่งายๆ สั้น ๆ อาน ตาง หรือแมกระทั่งสไลด( PPT การสอนเอกสารการสอนก็ แลวเขาใจ แลวสไลด(ก็จะมีรูปคอนขางเยอะ มี รู ป มี วี ดี โ อ มี สื่อ ที่ ผู เรี ยนฟ3 ง แลวเขาใจ ดู วี ดี โ อ จะมีการปรับใหไมเหมือนกัน แลวเขาใจว าเขาทํา อะไร อยางที่ อ าจารย(สอน พวกเราก็ คื อ เราจะเขาใจตรงนี้ แต ถาสอนคน ไทยก็ จ ะเปนอี ก แบบหนึ่ ง คื อ เอกสารก็ จ ะ ค อนขางยากนิ ด หนึ่ ง แลวก็ มี ก ารบรรยาย เพิ่มเติมจากเอกสาร เราจะใหความรูเขาใชภาษา ที่เร็ว พูดเร็ว พูดป3Xบเขาก็เขาใจ เอกสารมีขยาย ความ เชน เราใหเอกสารคุณไปอานนะ แลวคุณ ก็ ม าเอาเพิ่ ม บน Powerpoint ต างๆ เขาก็ ไ ป ค น ห า เ อ ง รู ป แ บ บ วิ ธี ก า ร พู ด ก า ร เขี ย น Powerpoint ก็ จ ะไม เหมื อ นกั น ตรง นี้ แลวก็อีกอยางหนึ่ง เทอมนี้อาจารย(สอนวิชา ค ติ ช น ทั้ ง ไ ท ย แ ล ะ จี น เ ชื่ อ ไ ห ม ค ะ Powerpoint ค ติ ช น ข อ ง ค น จี น กั บ Powerpoint คติ ช นคนไทยไม เหมื อ นกั น เลย คนไทยก็จะแบบยาก ๆ แข็ง ๆ คนจีนก็ จะง ายๆ อย างที่ ส อนใช ไหมคะ จะมี วี ดี โ อ มี อะไรใหพวกเราสนุ ก กั บ การเรี ย น แลวฟ3 ง 33 ภาษาไทย พัฒนาภาษาไทย


ITim

@นักศึกษา:ในชีวิตเปนครู มีเรื่องอะไรทํา ใหอาจารย(รูสึกประทับใจมากที่สุดคะ อ.เอ็ ม :มากที่ สุ ด นะคะ เปนครู น ะ ที่ ประทับใจเลย คือนักศึกษาชาวตางชาติ พูดภาษาไทยได เรียนได เขียนได อาน ได เวลาเรียนหนังสือ ถึงแมวาบางครั้ง จะเขียนผิดไปบาง แตคุณสื่อสารได สิ่ง ที่ อ า จ า ร ย( ย้ํ า ที่ สุ ด คื อ ใ ห สื่ อ ส า ร ได เขาใจไหมคะ คุณสื่อสารไดคุณอยู ได แต คุ ณ ก็ ต องเรี ยนรู หลั ก การเขี ย น ใ ห ถู ก ต อ ง เ พื่ อ เ อ า ม า ป ร ะ ก อ บ อาชี พ สิ่ ง ที่ อ าจารย( ป ระทั บ ใจก็ คื อ นักศึกษาจีนมีความอดทน สู มาวันแรก ภา ษา ไท ยไม ค อยรู อะไร จนวั น นี้ นั ก ศึ ก ษาสู จนประสบความสํ า เร็ จ ใน อีกระดับหนึ่งคือพูดภาษาไทยได และ อี ก ระดั บ หนึ่ ง ที่ ป ระทั บ ใจก็ คื อ วั น ที่ นักศึกษาเรียนจบ อันนี้ก็หมายถึงครูสง ถึงฝ3Oงแลวแหละ

เรียนจบแลว เชนเดียวกับ นั ก ศึ ก ษาไทย นั ก ศึ ก ษา ยิ้ ม “ตลกอาจารย( เ อ็ ม จั ง เลย” ไท ยไม หวั ง อะไร ก็ คื อ อะไรอย างนี้ คื อ ชอบมากไม ได บอกวาตัวเองเปนตัวตลกนะ ขอใหเรี ย นจบ และมี ง าน แต รู สึ ก ว านั ก ศึ ก ษามี ค วามสุ ข ดี ๆทําสิ่งที่ประทับใจทุกรุน นะคะเด็กทุกคนที่ อาจารย( ฉะนั้ น คํา ตอบในขอนี้ อ าจารย( ค ง เอ็ม สอนอาจารย(ก็หวังวา จะตอบว าใชหั ว ใจในการทํ า ทุ ก ใหเขามี อ นาคตที่ ดี วั น ที่ มี อยางทุกอยางเชน การคุย การ งานดี ๆ ทําอาจารย(แครู ก็ ใหคําปรึกษา เจอกันไปเที่ยว สอน ดี ใ จ แ ล ว อั น นี้ ก็ คื อ สิ่ ง ที่ หนั ง สื อ ทุ ก อย างใชหั ว ใจนะ คะ มั น ก็ อ อกมาเปนแบบนี้ ว า ประทับใจคะ ประทับใจ @นักศึกษา: อยางที่เราทุก อาจารย( เ ปนแบบนี้ นั ก ศึ ก ษาจะ ค น ท ร า บ กั น อ ยู แ ล ว สั ม ผั ส ไ ด ว า อ า จ า ร ย( เ ป น ค น ว า อ า จ า ร ย( ส นิ ท กั บ ยั ง ไ ง เ พ ร า ะ อ า จ า ร ย( จ ะ ไ ม นักศึกษา เขากับนักศึกษา ปP ด อาจารย( จ ะเปP ด ใหพวกเรารู ไดเปนอยางดี อาจารย(ทํา อ า จ า ร ย( เ อ็ ม คิ ด ยั ง ไ ง ทํ า อยางไรจึงทําไดเชนนี้คะ อะไร เปนยังไง อ.เอ็ม :ก็ไมรูนะ เราใชใจ ใชใจในการทําอะไร อยางเชนเรามาสอนหนังสือ เราก็ ตองใชใจสอน ใชไหมคะ ใจสอน แ ล ว ทํ า ยั ง ไ ง ผู เ รี ย น เ ป น ชาวต างชาติ ม าไกล พ อแม ก็ ไ ม ไดมาดวย เพราะฉะนั้ น ความ อบอุนที่เขาอยากไดก็ตองไดจาก ครู อาจารย( ก็ เ ลยทุ มเทดวยใจ โดยที่ไมไดคิด เรายินดีชวยเหลือ ทุ ก ค น ที เ ว ล า นั ก ศึ ก ษ า มี @นักศึกษา: ในเดือนกุมภาพันธ(ที่จะ ป3ญหา เดือดรอนอะไร แลวก็สิ่ง ถึงนี้ นักศึกษาจีนจะจบแลว อาจารย( ที่ อ ย า ก ใ ห นั ก ศึ ก ษ า มี เ สี ย ง มีอะไรอยากฝากใหนักศึกษาคะ หัวเราะ อ.เอ็ม : ที่อยากจะฝากมากที่สุด ก็คง เปนเรื่องของที่สอนอยูเสมอ เรื่องที่ หนึ่งก็คือจบแลวก็ขอใหโชคดีในการ หางานประกอบอาชี พ เพื่ อ ไดมี เ งิ น เลี้ยงตัวเองได ก็อยากจะใหพวกเรา อดทนในการหางาน อยากใหพวก เรากลาที่จะแสดงความสามารถ เรา 34 จบ ม.หั วเฉี ยวไปแลว คน ๆ นั้ นอาจ เปนหัวหนาคนรวมงานเวลาเราไป


ITim

สมัครงาน เต็มที่กับมันนะคะ อยากใหมีกําลังใจในการใช ชีวิต ชีวิตเราบางทีมันผิดหวัง เสียใจไมไดงานที่นี่ อยากให พ ว ก เ ร า ใ ห กํ า ลั ง ใ จ ตั ว เ อ ง เ ย อ ะ ๆ เ ข า ใ จ คํ า นี้ น ะ คะ เหมือนกับ ผิดหวังก็ตองบอกตัวเองวาไมเปนไร สมหวัง ก็ บ อกว าตั ว เองโชคดี จั ง เลย แล วฉั น จะทํ า วั น หนา ดี ที่ สุ ด เรื่ อ งนี้ อ ยากใหนั ก ศึ ก ษาอดทนและใหกํ า ลั ง ใจ ตั ว เ อ ง ส อ ง ข อ แ ล ว น ะ ค ะ ส า ม ก็ คื อ ก า ร ใ ช ชี วิ ต กั บ ผูอื่ น นัก ศึ กษาจะตองใชชี วิ ต กับผู อื่น ที่ ไม ใชเพื่ อนอี กต อไป แลว ไมใชเพื่อนที่นั่งเรียนอีกตอไป สิ่งสําคัญคือการทํายังไง ฉั น จะไปอยู กั บ กลุ มคนที่ ไ ม ใช เพื่ อ นฉั น ได เขาคื อ เพื่ อ น ร วมงาน เราก็ ต องปรั บ ตั ว ใช ไหมคะ นั ก ศึ ก ษาตองบอก ตัวเองใหปรับตัว แตปรับตัวที่นี่เปนการปรับตัวไปในทางที่ ดี ปรับตัวทํายังไงใหอยูกับเพื่อนรวมงานได การทํางาน มั น มี ทั้ ง คนชอบและไม ชอบเรา แต ถาเราทํ า ของเราดี ที่สุด มันก็คือดีที่สุดของเรา เราก็จะรูวาเราเปนคนดีนะ เรา ทํ า เต็ ม ที่ เราคิ ด ดี น ะ สามขอนี้ พวกเราเรี ย นจบแลว อยากจะใหเราอดทน ใหกําลังใจเราและก็ปรับตัวใหดี สาม อยางนี้ถาทําได ทํางานไดนานแลวก็อยูกับผูอื่นได แถมที่ สําคัญนะคะ เงินเดือนมีแลวทําไงคะ ขอสี่คืออะไร กตัญnู มี เงินแลวไปไหน กลับประเทศจีน พอแมอยากไดอะไรก็ซื้อให ชีวิตเรากลับมาทํางาน ชีวิตเราจะยิ่งดี เพราะวาอาจารย( พิสูจน(มาแลว ที่อยากจะฝากไวมี 4 ขอคะ


I T i m หลากรสความอร่อยของความรู้และความบันเทิง

โดย ปริมล เรียนภาษาไทยครั้งแรก เราส&วนใหญ&มีความยุ&งยากใจมาก ไม&รูเรียนเริ่ม จากที่ไหนก&อน ไม&รูเรียนเนื้อหาและความรูดานไหนหรือเรียนตัวอักษรกี่ตัว แลวก็รูสึกความรูทีหลังยากไปอีก ในเวลานี้คุณอาจจะถามว&า อยากเรียน ภาษาไทยไดดีตองมีวิธีการเรียนอย&างไร เรามาดูวิธีการต&อไปนี้กันนะคะ ขอหนึ่ง เขาใจลําดับการเขียนที่ถูกตอง สําหรับคนที่เรียนภาษาไทยครั้ง แรก มองเห็นภาษาไทยก็คิดโยงไปถึงลูกกบ วงแหวนหลายๆ วงไม&รูเริ่มตน จากที่ ไ หน ถาเราเขาใจลํ า ดั บ การเขี ย นที่ ถู ก ตองก็ ส ามารถช& ว ยเขี ย นตั ว อักษรไทยไดง&าย เขียนภาษาไทยได

ขอที่ สอง คั ดลอกตัว อักษรไทยมากมาย ตัวอั กษรไทยรวม ทั้งหมดมี 76 ตัว อยากจําใหแม&นตัวอักษรไทยก็ตองคัดลอกบ&อยๆ ในวิธีดําเนินการคัดลอก คุณจึงสามารถจําตัวอักษรไทยค&อย ๆ แบ&งแยกตัวอักษรไทยที่คลายกันได ขอที่สาม ใชปากพูดภาษาไทยบ&อยๆ เมื่อเพิ่งเรียนภาษาไทย ไม&ใช&เพียงฟGงความถี่ของเสียง หรืออกเสียงตามอาจารย0 ตองใช ปากพูดดวยกัน มีแต&ใชปากพูดบ&อยๆ คุณจึงไดรูพูดถูกหรือผิด ในเวลาที่ฝJกพูดตัวอักษร คุณสามารถหากระจกเงามามองเห็น ปาก รูปร&างลักษณะเป9นถูกหรือผิด ขณะเดียวกัน คุณสามารถ บันทึกเสียงของตนเอง เปรียบเทียบตนเองกับความถี่ของเสียง บางวิธีนี้ ก็เป9นวิธีการที่ดีช&วยทําใหเราออกเสียงที่ถูกตอง พูด บ&อย ๆ เราจึงก็รูเราพูดผิดตรงไหน ขอที่ สี่ แยกแยะใหชั ด เจนขอบั ง คั บ การอ& า นสะกดเสี ย ง พยัญชนะ พยัญชนะในภาษาไทยเป9นเนื้อหายากนิดหนึ่ง แต&ว&าเรา ไม&ตองกลัว ค&อยๆเรียนเราจึงจําได ขอที่ ห า เรี ย นคํ า กั บ ประโยคที่ ง& า ยและสนุ ก ก& อ น เราเรี ย น ภาษาไทยเรียนติดตามคําที่สนุกก&อน เขาใจคําที่ง&าย จําคําไว และการใชคํา แลวใชคําที่คุณเรียนไปแลวมาสรางประโยค ตอง สนใจลําดับไวยากรณ0 ความเป9นจริง ปริมาณคําไม&ตองเยอะ สิ่ง ที่ สํ า คั ญ คื อ คุ ณ สามารถพลิ ก แพลงใชคํ า ที่ คุ ณ เรี ย นไปแลว แสดงออกความหมายของคุณที่อยากแสดงออกได

ขอที่ ห ก ดู โ ทรทั ศ น0 ไทยและภาพยนตร0 ไทย ฟG ง หรื อ ดู โ ทรทั ศ น0 ไ ทยและหนั ง ไทย สามารถปลู ก ผั ง ความรู สึ ก ทางภาษาของ ต น เ อ ง เ มื่ อ ดู ว ลี ที่ ส นุ ก ก็ เ ขี ย น ไ ว ไ ด เ ลี ย น แ บ บ อ า ร ม ณ0 ใ น ห นั ง เ ร า ต อ ง มี จุดมุ&งหมายไปดูคนแสดงประโยคเป9นอย&างไร ถาคุณสามารถทําไดตามที่กล&าวมานี้ คุณ จะเรียนภาษาไทยไดและมีความกาวหนามาก .... ไม&เชื่อก็ลองดูนะคะ


ITim

ก จึ ง เลื อ กสอนที่ นี่ ก็ เ พราะวาตอนนั้ น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พึ่งตั้งได3 ป# และมหาวิทยาลัยเป%ดใหม เล็กๆ ก็เลยมีความรูสึกวา การที่เราอยู ในมหาวิทยาลัยที่ไมใหญโต มันก็นาจะ เป, น จุ ด เริ่ ม ตนที่ ดี ในการที่ จ ะเริ่ ม ตน ทํางานใหมดวย ก็จะไดโตไปพรอมกัน กับมหาวิทยาลัย

นัก ศึก ษา: ษา:เพราะวัฒนธรรมไทย

เปดมุมชีวติ และการทํางาน

อาจารยพี ฝ ่ น โดย ศรสุดา

สาขาภาษาและวัฒ นธรรมไทย คณะศิลปศาสตร4ก็เป,น อาจารย4คนหนึ่งในกลุมนี้ ที่ ไ ด รั บ ค ว า ม นิ ย ม ข อ ง นัก ศึก ษาเรา แลวตอไปเรา จะพาผู อานไดรู จั ก อาจารย4 พี่ฝนมากขึ้น เรามาเรียนที่ประเทศไทยใกล จะสองป# แ ลว อยางที่ เ ราทราบ อาจารย4คนไทยเป,นคนที่ชอบยิ้ม เมตตามี ค วามรั บผิ ดชอบ รัก ลู ก ศิษย4 อยางอาจารย4พี่ฝน อาจารย4 นริศรา เกตวัลห4 อาจารย4ประจํา

นัก ศึก ษา: ษา:อาจารย4ม า ทํ า ง า น ที่ ม ฉ ก .กี่ ป# แ ล ว ทําไมจึงเลือกสอนที่นี่ อาจารย4 :เริ่ ม ทํ า งาน ตั้งแตป# พ.ศ.2538 ตอนนี้ ก็เกือบ18-19ป#แลว ทําไม

กั บ จี น ไมเหมื อ นกั น อาจารย4 มี วิ ธี สอนนักศึกษาจีนและไทยเหมือนหรือ แตกตางกันอยางไร อาจารย4:มีวิธีการสอนที่แตกตางกัน อยางนัก ศึก ษาไทยเขาก็ จะเป, นคนไทย เพราะฉะนั้ นครู ก็ เ ป, น คนไทยคนหนึ่ ง วัฒนธรรมความเป,นอยูก็จะคลายคลึ ง กั น เพราะฉะนั้ นเวลาที่ พู ดเรื่ อ งอะไร สอนเรื่ อ งอะไรตางๆ เราสามารถที่ จ ะ ยกตั ว อยาง ภาพสั ง คม ยกตั ว อยาง เหตุ ก ารณ4 ต างๆ ในสั ง คม ไมวาจะใน อดีต ที่ไมไกลนักนะคะ หรือในปCจจุบัน ขาวสารบานเมื องหรือ วาความเป, นอยู หรื อวาประเพณี สามารถยกตัว อยาง และสามารถพูดไดทันทีไมตองอธิบาย ซ้ํา แตถาเป, นคนจีน ถาจะยกตัว อยาง เรื่ อ งของวั ฒ นธรรมไทย จะใชเวลา อธิ บายกั นนานมาก เพราะวาเขาไมมี ความรูพื้นฐานทางดานวัฒนธรรมไทย เลย รวมไปถึงเวลาที่สอนนักศึกษาจีน ก็ จ ะพู ด เกี่ ย วกั บ ความเป, น อยู ของคน ไทย ใหเคาไดทราบดวย เพราะวาการที่ เขามาอยูในเมืองไทยเขาก็ตองทําตัวให คลายคลึง หรือ ใหคนไทยมีความรูสึ ก พอใจ อยางเชน การอาบน้ํ า การแตง กาย เขาก็ ต องสามารถที่ จ ะอยู37ไดใน สังคมไทยอยางมีความสุข


ITim

นักศึกษา: ษา:อยางที่นักศึกษาเราได เห็นวาอาจารย4ป,นคนที่ร าเริงชอบยิ้ ม ตลอด อาจารย4เคยพบปCญหาหรือไม แลวมีวิธีแกปCญหาอยางไร อาจารย4:จริงๆ แลวเห็นวาเป,นคน ราเริง จึงชอบยิ้มตลอดก็เป,นนิสัยอยาง หนึ่ง คือเป,นคนไมคิดมาก ไมคิดเยอะ มี เพื่อนหลายคนเหมือนกันที่เขาคิดเยอะ เวลามี ใ ครมาทํ า อะไรดวยนิ ด หนึ่ ง มา พูดจาไมดีนิดนึง ไปซื้อของแมคาพูดจา ไมดีก็โกรธไป 3-4 วัน แตกับตัวเองเนี่ย เป, น คนตั ด ไมคิ ด มาก เจอเหตุ ก ารณ4 อะไรที่ทําใหไมสบายใจ สามารถตัดได อยางรวดเร็ว เพราะฉะนั้นสบายใจ

นักศึกษา : อาชีพอาจารย4เป,นอาชีพ ที่เหนื่ อยมาก แลวปกติอ าจารย4มี วิ ธี ผอนคลายหรือคลายเครียดอยางไร

อาจารย4 :วิ ธี ค ลายเครี ย ดของครู สบายมาก นั่นคืออยูบาน ไมไปไหน เลย เพราะถายิ่งออกมาเที่ยว ออกมา ขางนอก เดินหาง ยิ่งเหนื่อยใหญเลย เพราะวาคนเยอะ วิธีคลายเครียดที่ดี ที่สุดคือ อยูบาน เลนกับหมา เลนกับ แมว คุ ยกั บพอแม พาพอแมไปกิ น ขาวใกลๆ หรือไมก็ทํากับขาวกินเองที่ บาน

นักศึกษา: ษา:นักศึกษาเรารุนที่ อาจารย4 เคยสอนก็ ใ กลจะจบ ไป ทํางานแลว อาจารย4มีขอแนะนํา หรื อ ฝากขอคิ ดอะไรใหนั ก ศึ ก ษา เราเตรี ยมตั ว กอนออกไปทํ า งาน บาง

อาจารย4:ขอคิดที่อยากจะฝากไว คือ เรื่องของความอดทน และก็การ ยิ้มแยมแจมใส หนักเอาเบาสู และ ถาเกิ ด วาเจอการทํ า งานที่ มั น ยาก มั น หนั ก นะคะ ก็ ใ หยิ้ ม สู “สู ๆ”คะ แลวมันก็จะผานไปไดเอง

อาจารย4พี่ฝนนอกจากเป,นผูที่ ส อ น ใ ห เ ร า ไ ด มี ค ว า ม รู ความสามารถแลวยังเป,นเหมือน เพื่อนของเราที่ใหคําปลอบใจเรา และชวยเหลือเราเมื่อเราพบเจอ ปC ญ หาตางๆ ที่ เ ราหาทางแกไข ไ ม ไ ด ต อ น นี้ ผู อ า น ไ ด รู จั ก อาจารย4พี่ฝนมากขึ้นแลวใชไหม?


I T i m หลากรสความอร่อยของความรู้และความบันเทิง

นศ. นศ.ชาวจีนใจกลาเปTดรานอาหารขาง มฉก. มฉก. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ที่ผานมา นศ.ชาวจี น Miss.Li Dongmei (รุงทิวา ) นักศึกษาชาวจีนที่กําลังคึกษา ในป0ที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทยเป7นภาษาที่สองคณะศิลปศาสตร: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉยวเฉลิมพระเกียรติ เป>ดร@านอาหาร จี น "ยี เ ฃี ย ง"ที่ ซอยมั ณ ฑณา โดยเมนู ข อง"ร@ า นยี เ ฃี ย ง"คื อ อาหารตามสั่ง และกHวยเตี๋ยวโหลซือเป7นเมนูพิเศษ รุงทิวาเจ@าของร@านบอกวา"การเป>ดร@านอาหานจีน จุดมุงหมายคือ การได@รับประสบการณ:เป7นหลัก การได@รับ กําไรเป7นรอง" นางสาวรุงทิวาไมใชนักศึกษาชาวจีนคนแรกที่เป>ด ร@านอาหารจีนที่ซอยมัณฑณา เพื่อนนักศึกษาตางก็ยกนิ้วให@ ความกล@าหาญของเขา"ร@านยีเฃียง"ได@รับความชื่นชอบจาก ลูกค@านักศึกษาจีน มีลูกค@าประจําทุกวัน ลูกค@าบอกวา อาหาร ของ"ร@านยีเฃียง"มีรสชาติเหมือนที่บ@าน(ประเทศจีน)

รุงทิวา นักศึกษาวาที่ “เถ#าแกเนีย้ ”

โดย อรรวินทร)

วันนี เราเชิญชวนนางสาว รุ่งทิวา มาสัมภาษณ์ เธอเป็ นนักศึกษาจีนใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ ในชีวิตประจําวัน เธอไม่เพียงแค่เรียนหนั งสือ เธอก็ยงั เปิ ดร้านอาหารจีนของตนเองด้วย ถือได้ว่า เป็ นคนพิเศษคนหนึ0 งในนักศึกษาจีน ตอนนี เรามาทําความรูจ้ กั กับสาวสวยคนนี กนั ค่ะ

ทําไมจึงเลือกมาเรียนภาษาไทย ทีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติคะ

หนึ0 งคือ ได้รูจ้ กั เมืองไทย คือเวลาเรียนอยู่ที0 ม.6 มีเพื0อนนักเรียนเอา หนังไทยมาดูในห้อง ก็เลยรูว้ ่า ภาษาไทยมีหลายๆคํา คล้ายกับภาษาบ้าน เกิดตนเอง แล้วก็เลยอยากมาศึกษาประเทศไทยก็เลยเลือกเรียนภาษาไทย ค่ะ สองคือ หลังจากได้รูจ้ กั ประเทศไทยแล้ว ก็ยงั รูว้ ่าประเทศไทยมีคนจีน จํานวนมากเป็ นคนจีนที0 เดิ นทางมาเที0ยวหรือมาใช้ขีวิตมากที0สุด คิดว่าจะ เป็ นโอกาสหนึ0 ง ที0 ห างาน เพื0 อ เลี ย งชี พ ก็ เ ลยเลื อ กมาเรี ย นภาษาไทยที0 เมืองไทย 39 ส่วนที0 ทาํ ไมจึงมาเรียน ม.หัวเฉี ยวฯ ตอนแรกๆก็คิดว่า ทําเป็ นแบบนี จะทําให้ดิฉนั เก่งภาษาไทยมากขึน อีกอย่างหนึ0 งก็คือ ม.หัวเฉียวฯ คนสร้าง เป็ นคนจีนด้วย จึงมาเรียนที0นี0ค่ะ


ITim

ในขณะเรียนทีเมืองไทยได้รว่ มงานหรือกิจกรรมในมหาวิทยาลัยอะไรบ้างคะ ก็ ไ ม่ ม ากเลย ตอนแรกได้ร่ ว มงานกี ฬ าไทย-จี น ได้แ ข่ ง ขัน บาสเกตบอลมาสองปี แล้ว ตอนนี ก็ ย ัง ไม่ เสร็จ ประกวดนางงามหอพัก และประกวด "Miss Chinese ประจําปี 2014 ” ด้วยค่ะ

ได้ทราบว่า คุณเรียนไปด้วย แล้วก็เปิ ดร้านอาหารจีนด้วยมีสาเหตุอะไรจึงคิดมาเปิ ดร้านคะ หนึ0 งคือ ดิฉนั จะต้องหาวิธีเลียงตัวเอง เพราะเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว สองคือ ดิฉนั คิดว่า ในชีวิตยังมีอีกยาวนาน ก็ อยากเรียนรู ้ อยากฝึ กทําไปก่อน ถ้าทําแล้วมีความสําเร็จก็ยิ0งดี

แล้วตอนนี+ ธุรกิจในร้านเป็ นอย่างไรบ้างคะ ตอนนี ในร้า นก็ ไ ปได้ค่ ะ ดิ ฉั น คิ ด ว่ า ก็ รู ้แ ล้ว เป้าหมายของตนเองไม่ใช่วางแผนอย่างเดี ยว ไม่ใช่คิด อย่างเดี ยว ไม่งนเราจะไม่ ั รูผ้ ล ไม่รูส้ าํ เร็จหรื อไม่ ไม่รู ้ ปั ญ หา ก็ จ ะไม่รูก้ ารแก้ปั ญหา อี ก หนึ0 งคื อ การเปิ ด ร้านคื อต้องดูหลายๆด้าน ที0 อยู่ที0รา้ นต้องติ ดถนนที0 มี คนจํานวนมาก สินค้าเราจะต้องดี แล้วสินค้าตนเองอยู่ แถวนั นจะมีคนจะซื อ มีเป้าหมายกลุ่มคน สินค้าใหม่ สดและแปลก บริ ก ารดี ร้า นจะต้องสะอาดสวยงาม เรียบร้อย ราคาก็พอดีและโฆษณา การลงทุน ค่าเช่าที0 ด้วยต่างๆมากมาย

เรียนไปด้วย เปิ ดร้านด้วย มีวิธีจดั การอย่างไรคะ * 2& ' /.

! ก 7:00 . "+ * *10 2&* ";1ก *' * , ก,ก 'ก ก, / / '0 10 *2 &< 2 "+ 2"

* .! * '02 ' ก 1

ก ก

"+ ก, 1 ก 2&

2& &4"

2&

ในชีวิตมีเป้าหมายอะไรบ้างในการงาน และเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคืออะไร ' &'0

& *' $ ' &5

"+ ก, ก - . / )"ก, 1 6ก* "

'0 1 2 !

&3ก ! &

01 ก, $'

นักศึกษาจีนรับรางวัลการประกวดกลาวสุนทรพจน3 โดย ปรียาภัทร ภาษาไทย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ที่ผานมา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระ เกียรติได!จัดการประกวดกลาวสุนทรพจน&ภาษาไทยในหัวข!อ : เยาวชน ยุ ค ใหม มุ งใสใจคุ ณ ธรรม รางวั ล ชนะเลิ ศ ได! แ ก ไวทิ น (MR.Wei Jiahua ) น.ศ.ชั้นป>?ที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทยเป@นภาษาที่สอง คณะศิลป ศาสตร& (นักศึก ษาจีนแลกเปลี่ยนจาก ม.กวางวาย) รางวั ลรองชนะเลิ ศ อันดับ 1 ได!แก พริมา (MS.Hebaoling) น.ศ.ชั้นป>?ที่ 3 สาขาวิชา ภาษาไทยเป@นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร& (นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยน จาก ม.กวางวาย) 40


ITim

โครงการผะหมืเชือ่ มสัมพันธวัฒธรรม 01 +' >?

'0 4 = + ' !10 10 &

ก$Dก

2556 ก' * ' ก ก % ก =@ = 3 ? " BC C !- 2 +' + ก' * ;D0 ' ก$D ก ' ก$D ก 2 ก . กก '-

กก

'- &4". ก$Dก ' ก$Dก 2 $&@ & $2 ' ก ' ก 2 . ก$D ก ' ก$D ก 2 ' ก & $ ก$D ก ) ก Dก )ก ก ก '- ' ก " ก ก$Dก ' ก$Dก %! & $ )" ก$Dก ก ก$Dก * /

ก'

"

ก$Dก

"

ก$Dก 2

2

ก$Dก

"

ก$Dก

'

* /


ITim

คุณป7าหอพัก3เรียกรองใหช&วยรักษาตูเย็น 20 2556 ! "#$ % ก%&' 3 % ) % * *) + ก , ( *ก.) ก $ '0 " + 1 2 ,3$ 4 56$ 5 !," ) +67 5%$ 8 + + ก 9ก 58" 7 8, + ก : ; 5%$ ,3$ 4 : " 4 < ก ก) % 4 <9 ' % '5%$ ก 9ก %)ก ) '58" 7 8, )': %,1 ; 5%$ 1 ก $ '5 %,1ก 7 <ก 20 2556 1 <+ : ; 8+ %$ ' = ,3$ 4 : $ %4 7 8, >ก >): $ ,4 : 7',3$ 4 4 ก4 % : % ก) % 4 ?1 'ก +< : 7; 8ก ก:%) ก < ก,3$ 4 ; 5%$ 1 ก ก <9' +ก 5%$ ก 9 % ก $ '5%$ ก 9 ก + 1 2 ,3$ 4 %)ก ) 'ก 58" 7 8, 0$ : < "

ึ , 3 @ <ก 2556 ก 9ก < 6 Mr. Yin Long ก; )' ': +% " ' ' % ก + 0$ ก < ก 7 ': ' # ) * 'ก 81 0#$


ITim

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดการประกวดรอง เพลงคาราโอเกะไทย-จีน 2557 เมื่ อ วั น ที่ 15 มกราคม 2557ที่ ผ านมา คณะภาษาและวัฒนธรรมจี น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมการประกวดร-อง เพลงคาราโอเกะไทย-จีนขึ้น ณ ห-อง 222 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ มฉก. เวลา 13.00-18.00น. ซึ่งในงานนี้ผู-ที่เข-าประกวดมี ทั้ ง คนไทยและคนจี น ที่ ม าศึ ก ษาที่ ม ฉก. ผู- เ ข- า ประกวดตางแสดง ความสามารถพิเศษของตนเอง เต็มที่ การประกวดร- อ งเพลงจี น คาราโอเกะ ประจํ า ป> ก ารศึ ก ษา 2557 รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 น.ส. มนัญชยา จันทรNมังคละกุล ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ อั น ดั บ 2 น.ส. อรุณี แชกอ ผลงานประกวดมี ดังนี้ การประกวด ร- อ งเพลงไทยคาราโอเกะ ประจํ า ป> การศึกษา 2557 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 MS.Lu Yanhua (ไอฟJ า) รางวั ล ชนะเลิศอันดับ 2 MS.Liu Yichen (เวียง พิงคN) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 MR.Zhou Feijun (อันดา)

ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ อันดับ 3 นายชิตนนทN รัตมา


ITim

ม.หัวเฉียวฯ The Youth of Inn นัก ศึ กษาชั้น ป ที่ 4 สาขาวิ ชาการสื่ อสารภาษาไทยเปน ภาษาที่ 2 (นั กศึ ก ษา แลกเปลี่นยนจากมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศกวางซี) จะจบไปในสิ้นเดือนกุมภาพันธนี้ ระยะเวลา 2 ปที่ผานมา นักศึกษาดีใจที่ไดมาเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ และภู มิ ใ จที่ ไ ด เ ป น ลู ก ศิ ษ ย ที่ นี่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามทรงจํ า ที่ ดี ๆ อยู ใ นนี้ ใกล จ ะจบแล ว นักศึกษามีความรูสึกเยอะแยะมากมายและเรื่องหลาย ๆ เรื่องที่จะฝากไว

ผมมาเรียนประเทศไทย 2 ปแลว อาจารยที่ มฉก. สอนภาษาไทยเกงมาก ใจดี มีความรับผิดชอบ ผมไดมีโอกาสมาเรียนมาหาวิทยาลัยหัวเฉียวรูสึก ดีใจมาก ระหวางเวลา 2 ปนี้ผมไดรับความรู มากมาย ขอบคุณอาจารยสอนเรา

& ก $*

กํ า ลั ง จะจบการศึ ก ษาจาก มฉก. รูสึกอยางไมเต็มใจ ขอบคุณ มฉก. ที่ ใหดิฉันเรียนรู ขอบคุณอาจารยที่สอน ให ฉั น มี ค วามรู แ ละช ว ยฉั น ขอบคุ ณ เพื่อน ๆ ที่เปนหวงและชวยเหลือ

44


ITim

ก ผมมาเรียนที่ ม.หัวเฉียวฯ สองป แลวตอนนี้ใกลจะเรียนจบ แลวผมรูสึกเสียใจมากเพราะผมรัก ม.หัวเฉียวฯ ที่นี้มีเพื่อนๆกับอา จารผมยินดีที่ไดรูจักพวกเขา ม.หัวเฉียวฯ เปนมหาลัยที่ดีมาก สอนให เรามีความรู ไดเรียนที่นี้ผมโชคดีมาก ตอนนี้ จ ะเรี ย นจบ ผมหวั ง ว า เพื่ อ นๆในวั น หลั ง จะหางานได ที่ ชอบ ที่ดีขอใหทุกคนมีความสุข

๒ ป เวลาผานเร็วเกินไป เราก็จะเรียนจบจาก ม.หัวเฉียวฯ ในเการเรียน มี ทั้งดีใจ ทั้งสับสน ม.หัวเฉียวฯ สอนใหเราเรียนรูเพื่อรับใช สังคม สอนใหเราเปนคนที่ รับผิดชอบ ขอบคุณอาจารย ทุก ๆ คน

ใกลจะจบแลว!!! เรียนที่ม.หัวเฉียวฯ ไดรับความรูมากมาย ไดเรียนรูหลาย อยาง จะเรียนจบแลว ขอบคุณ อาจารยทุก ๆ คน ขอใหอาจารยทุก ๆ คุณมีความสุขตลอดไป


I T i m หลากรสความอรอยของความรูและความบันเทิง

ดาเรษฐ

ข อ บ คุ ณ ที่ ได ป น ลูก ศิ ษย ข อง ม. หั ว เฉี ย วฯ ขอบคุ ณ อาจารย ทุ ก ๆคน ที่ ค อ ย ดู แ ล สั่ ง ส อ น เ ร า ทํ า ใ ห เ ร า มี ค ว า ม รู รู จั ก ก า ร ร ว ม มื อ กั น แ ล ะ ขอบคุ ณ เพื่ อ นๆที่ อ ยู ข า งๆ เ ส มอ เ ร าจ ะ จดจํ า ความทรงจํ า ที่ ดีๆอยูในนี้ตลอดไปคะ

ศิรดา อรรวินทร

เ ว ล า ผ า น ไป เราเรี ย นที่ ม.หั ว เฉี ย วฯ มี สอ งป แล ว ใ น ร ะ ห ว า ง นี้ เ ร า ไ ด รั บ หลายๆ อย า ง แม วา มีความสุข ห รื อ ค ว า ม ผิ ด หวั ง ก็ เ ป น ทรั พ ยากรที่ เ รา ได สุ ข เล็ ก ๆ แต ยิ้มใหญ ๆ

ฉันมาเรียนที่ ม.หัวเฉียวฯ สองปแลว รูสึกยินดีมาก ขอให เพื่ อ นๆ ทุ ก คนสามารถหางานที่ ดี ไ ด และให อ าจารย มี ความสุขตลอดเวลา

ยินดีที่ไดมาเรียนที่ ม.หัวเฉียวฯ อยูที่นี่ ดิฉันไดรับความรูมากมาย ไดรูจัก เพื่ อ นเยอะๆ นี่ เ ป น สี่ ง ที่ ดี ใ นใจฉั น แต เ วลาผ า นไปเร็ ว มาก จะจบ การศึกษาที่ ม.หัวเฉียวฯ แลว ดิฉันไมอยากออกจาก ม.หัวเฉียว แตเรา ตองทํางานที่ขางนอก อยางไรก็ตาม ดิฉันขอบคุณอาจารยทุกๆคนที่สอน ความรูใหเรา และดูแลเราใหดี ๆ แลวก็ อยูกับเพื่อน ๆ เราดูแลซึ่งกันและ กัน เป น สิ่ งที่ดีใ จมาก ขอให เ พื่อนๆทุกคนไดง านดี ๆ ในสุดท า ย ขอใหั อาจารยและเพื่อนๆ มีความสุขตลอดเวลา

พรรณกร


I T i m หลากรสความอรอยของความรูและความบันเทิง

อาติยะ

เวลาผานไปเร็วเหลือเกิน แคเวลากะพริบตา ก็จะเรียน จบที่ ม.หัวเฉียวฯ แลว นึกถึงสองปนี้ที่ผานมา เหมือน เกิดภายในหนึ่งวัน ม.หัวเฉียวฯ นอกจากเปนสถานที่ที่ ใหฉันไดรับความรู ไดมีความสามารถติดตัว ยังทําใหฉัน ไดเรียนรูวาไมวาจะอยูที่ไหน เมื่อไร คนเราตองเปนที่พึ่ง ของตนเอง เราตองเขมแข็งไปเผชิญหนาปญหาตางๆที่ เราเจอ ดิฉันไมเคยเสียใจในภายหลังวาเลือกมาเรียนที่ ม.หัวเฉียวฯ ถึงแมวาตอนนี้ฉันใกลจะจากไปที่นี่ แตคงไม มี วั น ที่ จ ะทํ า ให ฉั น ลื ม ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งที ไ ด รั บ จากที่ นี่

กัญญาพัชร

ความรักนั้นแสนสั้น การลืมเลือนสิยาวนาน มาเรียนที่ ม.หัวเฉียวได 2 ปแลว ผมไมมีวันลืมอาจารยทุกคนที่ สอนเราและจะไมลืมเพื่อนๆทุกคนที่เรียนดวยกันครับ การที่ จํา เป น ต องพรากจากกัน กับคนรอบข า งเป น เรื่ อ งที่ ลํ า บาก แท จ ริ ง บนโลกใบนี้ ไ ม มี ทุ ก ข ใ คร สามารถอยูรอบตั วเราตลอด ทุก คนต องไปตามหา ความฝนดวยตัวเอง สิ่งที่เราทําไดก็คือเก็บความทรง จําของพวกเราที่อยูดวยกันไว ดิฉันจะไมมีวันลืมเลลา ที่พวกเราผานมาพรอมกัน ขอใหเพื่อนๆทุกคนไดอยู ชีวิตอยางที่ตนเองหวัง และขอบคุณอาจารยทุกคนที่ ใหดิฉันความรูดิฉัน

ถึงวันนี้แลว ถึงวันนี้แลว จบ ชี วิ ต เป น นั ก ศึ ก ษา จบการ เรียนที่ ม.หัวเฉียวฯ จึงจะได มีเวลาหางานทํา มีเงินกลับ บานแลว ไปอยูชีวิตกับคนที่ ตั ว เ อ ง ห วั ง อ ยู ก ลั บ ไ ป ประเทศจีน หวังให มีขีวิตที่มี ความสุข

รุงทิวา

ปรียาภัทร


นิตยสาร itim  
นิตยสาร itim  
Advertisement