Page 1

ร่าง คำสั่ง ศูนย์อนำมัยที่ ๔ รำชบุรี ที่ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กร และคณะทางานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี ............................................................................................ อนุสนธิกรมอนามัยได้มีคาสั่งที่ 1042/๒๕๕6 ลงวันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๕6 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการและคณะทางานสื่อสารองค์กรกรมอนามัย ประจาปี ๒๕๕6 เพื่อให้การบริหารราชการของสานัก สื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย เป็นไปด้วยความเหมาะสม คล่องตั ว มีประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและตอบโต้ความเสี่ยง ของศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี ขึ้นเพื่อให้การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อทั้งภายนอก และภายในองค์กรสนองตอบนโยบาย ภารกิจ และ เป้าหมายของกรมอนามัยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้ทั่วถึง อย่างมีประสิทธิผลทั้งองค์กร และภาคีเครือข่าย ตลอดจนสามารถสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ๑. ที่ปรึกษาคณะกรรมการสื่อสารองค์กร ๑.๑ นำยแพทย์ชลทิศ ๑.๒ นำยแพทย์สันติ ๑.๓ ทันตแพทย์หญิงวรวรรณ ๑.๔ นำงสุจิตรำ ๑.๕ นำงนุชรำ

ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ ๔ รำชบุรี เตชำชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ อัศวกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ ผลประไพร รักษำกำรนักโภชนำกำรเชี่ยวชำญ บุญกนก รักษำกำรนักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ

มีหน้าที่ ๑. กำหนดนโยบำยในกำรสื่อสำร และตอบโต้ควำมเสี่ยง ทำงด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ และอนำมัยสิ่งแวดล้อม ตัดสินใจ และสั่งกำร ประกำศภำวะวิกฤต แถลงนโยบำยกำรตอบโต้ภำวะวิกฤต และข้อมูลต่อสำธำรณชน ๒. สนับสนุนกำรดำเนินงำน กำรแก้ไขปัญหำ และให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กร และคณะทำงำน สื่อสำรและตอบโต้ควำมเสี่ยง ของ ศูนย์อนำมัยที่ 4 รำชบุรี เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ๒. คณะกรรมการสื่อสารองค์กร ๒.๑ แพทย์หญิงมณฑำ ๒.๒ นำงปรำณี ๒.๓ นำงพัชรี ๒.๔ นำงสำวพรณิชำ ๒.๕ นายเมธี 2.6 นางพัชรี ๒.7 นางสุภาภรณ์ ๒.8 นางสาวนิศากร

ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี ไชยะวัฒน หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพ ประธำน ภำคสวรรค์ หัวหน้ำกลุ่มอำนวยกำร กรรมกำร วำรีนิล หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และงำนวิจัย กรรมกำร ชุณหคันธรส หัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำล กรรมกำร ชุ่มศิริ หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้ กรรมการ วงษ์ศา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ หลักรอด กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ ฝ้ายเครือ นักประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ


-๒๑. ๒. ๓. ๔.

มีหน้าที่ กำหนดนโยบำย และยุทธศำสตร์ รวมทั้งทิศทำงและภำพลักษณ์ขององค์กร ในกำรสื่อสำรองค์กรภำยนอก และ ภำยในของศูนย์อนำมัยที่ 4 รำชบุรี ให้ตอบสนองต่อภำรกิจ และเป้ำหมำยของกรมอนำมัยอย่ำงเป็นระบบ มี ประสิทธิภำพ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ควบคุม กำกับ และติดตำม กำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรสื่อสำรองค์กรศูนย์อนำมัยที่ 4 รำชบุรี ที่สอดรับ กับนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ และภำรกิจกำรดำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ และอนำมัยสิ่งแวดล้อม ของกรมอนำมัย ให้กำรสนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหำ และให้คำปรึกษำแก่คณะทำงำนสื่อสำรและตอบโต้ควำมเสี่ยง เพื่อให้กำร ดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อื่นๆ ตำมที่ผู้อำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ 4 รำชบุรีมอบหมำย

๓. คณะทางานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง มีรายนามดังต่อไปนี้ ** คุณสมบัติเวลาไปติดต่อขอจากกลุ่มต่างๆ คือขอตัวแทนจากงาน/กลุ่ม ที่มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารทา ความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดี สามารถเป็นตัวแทนกลุ่ม หรืองาน ในการส่งข่าว และข้อมูลเพื่อให้นักประชาสัมพันธ์ จัดทาข่าวปชส. ทาสื่อเชิงรุก(ตามปฏิทิน-สื่อสารสาธารณะ) หรือสื่อสารความเสี่ยงได้ ) ๓.๑ ทันตแพทย์หญิงดลฤดี แก้วสวำท งำนทันตกรรม กรรมกำร ๓.๒ นำงสำวพรณิภำ เผือกหอม งำนDPAC (ออกกำลังกำย-โภชนำกำร) กรรมกำร ๓.๓ นำงสำวภภัสสร มุกดำเกษม งำนแม่และเด็ก กรรมกำร ๓.๔ นำงมำลี ชัยมังคโล วัยเรียนและเยำวชน กรรมกำร ๓.๕ นำงศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ งำนวัยทำงำน กรรมกำร ๓.๖ นำงสำวอุทัยวรรณ โคกตำทอง งำนวัยสูงอำยุ กรรมกำร ๓.๗ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ(ผู้ป่วยนอก) กรรมกำร ๓.๘ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ(ผู้ป่วยใน) กรรมกำร ๓.๙ นำยอำนุภำพ วงษ์สงวน กลุ่มจัดกำรควำมรู้ฯ กรรมกำร ๓.๑๐ นำยสุทธิวัฒน์ ดำรำศรีศักดิ์ กลุ่มยุทธศำสตร์และงำนวิจัย กรรมกำร ๓.๑๑ นำงสำวมัตติกำ ยงอยู่ กลุ่มพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรรมกำร ๓.๑๒ นำงสำวนิศำกร ฝ้ำยเครือ กลุ่มอำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร มีหน้าที่ 1. ร่ว มกำหนดกลยุทธ์ และวำงแผนปฏิบัติกำรตอบโต้ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรส่งเสริมสุ ขภำพและอนำมัย สิ่งแวดล้อม ของศูนย์อนำมัยที่ 4 รำชบุรี 2. กำหนดประเด็น เพื่อกำรวำงแผนกำรสื่อสำร ทั้งในทั้งภำวะปกติ(เชิงรุก) และภำวะวิกฤต (เชิงรับ) 3. เฝ้ำระวัง ติดตำมข้อมูล ข่ำวสำร สถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรส่งเสริม สุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม และประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรคุกคำมภำวะสุขภำพของประชำชนของงำน/กลุ่มงำน และพิจำรณำหำมำตรกำร จัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมในกำรตอบโต้ และสื่อสำรควำมเสี่ยง เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ 4. เป็นตัวแทนงำน/กลุ่มงำนในกำรรับ -ส่งข้อมูล ข่ำวสำร กำรแจ้ง เตือน เนื้อหำสำคัญ(Key messege) และมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม กับงำนประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใน


กำรสื่อสำรทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร เพื่อตอบโต้ควำมเสี่ยงทั้งเชิงรุก(ภำวะปกติ) และเชิงรับ(ภำวะวิกฤต ) โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของหัวหน้ำกลุ่มงำน หรือ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ 5. ร่วมให้ข้อคิดเห็นในกำรประยุกต์ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภำพของช่องทำงในกำรรับ -ส่งข้อมูล กำรแจ้งเตือน กำรประสำนงำน และ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ของศูนย์ ฯ โดยใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบ สำรสนเทศให้ มีควำมทัน สมัย และเร่ งด่วนทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ให้ สำมำรถสื่อสำรควำมเสี่ ยงได้ในทุก สถำนกำรณ์ 6. ส่งเสริม และสนับสนุน ในกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ และสื่อสำรทั้งภำยนอกและภำยในศูนย์อนำมัยที่ 4 รำชบุรี ทั้งในภำวะปกติ และภำวะวิกฤต 7. ติดตำม และประเมินผลกำรสื่อสำร และตอบโต้ควำมเสี่ยงของศูนย์อนำมัยที่ 4 รำชบุรี 8. อื่นๆ ตำมที่ผู้อำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ 4 รำชบุรี มอบหมำย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกำยน ๒๕๕๗

(นำยแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล) ผู้อำนวยกำรศูนย์อนำมัยที่ ๔ รำชบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคกก สื่อสารความเสี่ยง ศอ4 พย56 (1)