Page 1

െവ

മഅക്ക് പ ിയിൽ േപാകാതിരിക്കാൻ നാം കാരണം േതടി നട േതാർമയേ ാ. ു ു ൈക വിരൽ േനാക്കി, െപാ ിയ കാൽ വിരൽ േനാക്കി എെ ഭാഗയ്ം എ ് േമാഴി േതാർമയേ ു

ിയാഴ് ച

മറിവ ു ു എ െമ

ാ.

മീ മറിവകൾ കരിയാെത നിെ ിെല െകാതിച്ചേതാർമയേ ാ ു ു ു ഉണ ിയ മറിവകൾ ക്ക് മീെത വീ ു ം ണി ചു ിയേതാർമയേ ാ ു ു ു ആ മറിവകൾ കാ ി പ ിയിൽ േപാകാതിരിക്കാൻ അറബി സാറിേനാട് നാം ഒഴിവു േചാതിച്ചേതാർമയേ ു ു ു

ഒഴിവായ നാം പ േനരെ

ിയിൽ േപാകു

ഊണ് കഴി

വെര േനാക്കി കണ ്ണ ിറക്കി കളിയാക്കിയേതാർമയേ ു ു മഅ തീ ം വെര കളിച്ചേതാർമയേ ാ ു ു

ചാ

ി മാപ ല് യെട പറ ിൽ നാം മാവിെലറി ം െകാേക്കാ പറിച്ച ം ഓർ യേ ാ ു ു െകാഴു െകാേക്കാ കു ത ിപറിച്ച ം ആ പളി ആേവാളം ആസ ദിച്ച ം ഓർമയേ ു ു ു മധരം കാടം ആ പറ ി രികിലെട ഓടി നട ം പാറി കളിച്ച ം ഓർമയേ ു ു പടലവം ു നിറ ൂ മണ് തി യിൽ നി പണിതീരാ

ം ഊർ

താഴെ

ം ഓടിയം ിരമര ിെന വാരി പണർ ു നാം കാ ു ിൽ നാം വാളംപരിചയം കളിച്ചേതാർ മയേ ു ു ു

െക ിട

ാതിയെട േതാളത് കയറി കുതിര സവാരി നട ിയേതാർമയേ ാ ു ു രാവിെല എ ിയാൽ മതിലിൽ കയറി േപടിേയാെട കരാെ െക ിട ിേലക്ക് ഒളി

മ മ

ചട ചരൽ ന ു െട ടകെള ചംബിച്ചേതാർ മയേ ാ ു ൂ ു ൂ ു ദ് മാഷ് ഓഫീസിേലക്ക് വിളി ിച്ച ം അ ിെന പടപടാ മിടി ം െന

ദ് മാഷിെ

ാ ാ

ം ചു ു ം ഓടികളിച്ച ം ഓർമയേ ു

ു േനാ

ം ഓർമയേ ു

ദ് മാഷിെ

ു ു മായ് ഓഫീസിൽ േപായ ം ഓർമയേ അടിെയ തടക്കാൻ പാ ി ിൽ നാം ര നിക്കർ ധരിച്ചേതാർ മയേ ാ ു ു ു ്സ ഫൌസിയെയ ബസിൽ ഞാൻ തല ല് ിയ ം മ ദ് മാഷ് ക ം നാെള ഓഫീസിൽ വരാൻ പറ ം ഓർമയേ ു പിേ

് സ് കൂളിൽ വ ം വെര, തല ല് ു െകാളളം ു വെര ഒ

സേ

ാഷ് െകാ

സേ

ാഷ് െകാ

മണമു അവെ

രാ

ി ഞാൻ തി

ആദി എനിക്കി

ം ഓർമയു

പളിയം ു ു ചവർ ു ം ഞാൻ െകാ ു വ ം വാളൻ പളിയം ു ഓർമയേ ു ു വ ം ജാതിക്കയെട ു ു േഫാറിൻ േബാകം ാ ു ്സ ു േകാ സം ു െകാേതാേയാെട െതാ േതാർമയേ ുവ

പടമു െസ് കയിലം ാ റബറം ു , മാറു ു ു നാം മതിവ േവാളം ക ു െകാതിച്ചേതാർമയേ േഫാറിൻ ണിയെട യനിേഫാമം റബർഉ െപൻസിലം ു ു ു പറകിൽ ു േഫാറിൻ കുടയം ു ു ഓർ

ഓർമ േപ കളിൽ മായാെത നിൽകു

മണമു

ആ ചി

െൽക്ക

ഭംഗി കാലം കൂടിടേ ു

യേ ു

ാ ാ

ാ.

ാറം ു

ഫിേറാസിെ

ചു ു ം ഒ കൂടി അവെ ചി കഥാ പാരായണം േക ് നാം രസിച്ചേതാർമയേ ാ ു േകാളിൻസ് , മായാവി, ഇെൻസ് പക് ടർ വി ം, ാകുള, മല ല് ം മാേതവ ം എല ല് ാെമല ല് ാം ഓർകു േ

മായാവിയെട മയക്കഴ് ചയം ാകുളയെട േപടിയം അ തികളെട ആ സവർ ണ കാല ൾ ഇ േമാർകാറേ ാ ു ു ു ു കലർ ു ു ു രംഗ ൾ ഒ ം മറിയാെത ഈണ ിൽ സിനിമാക്കഥകൾ പറയു സലാമിെ ചാ ത ഇ േമാർകാറേ ാ ു ു മീൻ , ഷാരം, അറബിക്കടല് , പടേയാ ം, ആയധം എ െയ വർണ സിനിമകൾ ു , ഈനാട് ....... അ ിെന നാം കാണാെത ക ഉച്ചക്ക് ഊണി

നാം ഒ

ിച്ചി

ം രസേമറം ു കറികൾ നാം െകാതിേയാെട പ ി ം ചിേയാെട ഇ േമാർകാറേ ു ന ു െട പാവമാം േസ ്ന ഹിതൻ മഹ ദിെന നാം ഒ ിചൂ ിയ ന ു െട ന ഇ േമാർകാറേ ാ ു ു ഇ പ വാ ു ം വീതിച്ചു തി ം പിെ യം ഞാൻ ു പിെ യം ു ഓർകു ു ൈപസക്ക് നാം േബാ


എെ എെ

്സ മനസിൽ ഇ ്സ മനസിൽ ഇ

ം മായാെത നിൽകു

ചില െകാളാഷ് ചി

ം മായാെത നിൽകു

ചില െകാളാഷ് ചി

േചാ ു പാ ം കഴകി െവ ം െചല ല് ു േപാ ക്കാടിെല സരയ്കാ ി ു ൂ ബക്കിെല പടവം ഉറു ിെനയം ു ക ു ഞാ ം നാസറം ു ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു കല ു ു ഓടു ബക്കിെല പട ൾ െപൻസിൽ െകാ ് നിറം പിടി ിച്ചത് ു

ിയത്

ഓേരാ െപൻസിലം അ ം വെര എഴതി തീർകു സൾ ു ു ഫിക്കർ ു അവസാനെ എ ചീകിയാലം ഫിേറാസിെ മടി ു മു ് േപാെല െപാ ി നിൽകു ു പിെ യം ു . ഓടികളി േ ാൾ ഒരിക്കലം നിറാർ ു പിടി തരാെത ഓടാൻ കഴിയു ടി ർ കണെക്ക മു ിലു എല ല് ാവെരയം ാടു ു ഇടിച്ചു െതറി ിച്ചെകാേ ു സാബവിെ ക ിെല മലർവാടിയെടയം ു ു ബലരമയെടയം ു ു േശഖരം ു ച രൻ പ ല് ാസടിക് ബാഗും െകാ കണ ്ണ ട ഹാരിസ് , മകട ഹാരിസ് ൂ

് വ

അൻവർ മായാവി

അ ൂ ബ് .

ഒ വ ം കൂടി എെ

പഴയ വിദയ്ാലയം പകുവാൻ െകാതിേയറു ൂ ഒരിക്കൽ കൂടി എെ ച ാതികെള പണരാ ം വിദയ് കരാ ം െകാതിേയറു ു പച്ചയം ് ഉ ളൻ കല ല് ് നിറ ഇറക്കവം ല് ാസ് മറികളിൽ ഓടിെയ ാൻ െകാതിേയറു ു െവ യം ു യണിേഫാമി ൂ ു ഇറ ി എെ പഴയ ക ു ്സ എവിെടയെ െ മ ദ് സാർ എവിെടയെ െ അറബി സാർ എവിെടയെ െ ഒ ാം ന ർ ബസിെ ൈ വാറിക്ക ു ു ു മണമു ഉണ ിയ െച ക ഇതളകൾ ഇനിെയാരിക്കലം ല് ു ന ു െട കീശയിൽ നിറയില ു ഓടിക്കളിച്ചിനി ഒരിക്കലം െവ ാരം കല ല് ു കൾ തറയില ല് ു ന ു െട കാൽ വിരലകളിൽ ു ന ു െട പഴയ േസ ്ന ഹിതെ വിയർപം ൈക വിരൽ പാടകൾ ന ു െട െവ ു നിറ ു ു െചളിയം ചിരി ഇ

വാൻ ഞാൻ ഇനിയം ചിരിക്കാൻ നാസർ നീ ഇനിയമേ ാ ു ഇവിെടയു ് ഒ ു ു ിനി വീ ു ം നിറാർ നീ ഓടിെയ ാൽ ഇക്കളിയിൽ നിെ ഞാൻ െതാ ിരി ം.

ഷർ ിൽ ഇനിെയാരിക്കലം ല് ു പതിയില

School Days  

Nostalgic memories from Siddique from Islamic school days,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you