Page 1

1 จดหมายวารสารข่าวราชภัฏเชียงราย

ร.ชร. ชวนทุกคน-น้ องใหม่

เดิน-วิ่ง-ปัน่ 29 ก.ย.

ฉลอง 45 ปี ม. รับ “ริสท์แบนด์” ฟรี


จดหมายวารสารข่าวราชภัฏเชียงราย 2

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มร.ชร. จัดเดิน-วิ่ง-ปัน่ เพื่อสุขภาพ และทาบุญตักบาตร 29 ก.ย. นี้ 9.54 ก.ม. จาก 5 แยกพ่อขุนฯ ถึง มหา’ลัย มี รางวัลมากมายตามประเภท-กติกา วันนี้ สุดท้ายการ รับสมัคร ชวน นศ. น้ องใหม่ทุกคนร่วมวิ่งประเพณี เพื่อ เป็ น “เอกลักษณ์ ” ฟรี และรับของที่ระลึก “ริสท์แบนด์” สุดหรู ฉลองครบ 45 ปี วันก่อตัง้ มหาวิทยาลัย ยุค “วค. ครูเชียงราย” ส่วนตอนเย็นกองพัฒน์ ฯ จัดให้พบกับ งานเขย่าหัวใจวัยรุ่น “เปิดโลกกิจกรรม-เฟรชชี่ไนท์” พร้อม “ศิลปิน” รับเชิญที่หอประชุมใหญ่ เริ่มบ่ายโมง


3 จดหมายวารสารข่าวราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.ศรชัย มุง่ ไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร. ชร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจะจัดงานครบรอบ 45 ปี มร.ชร. ขึน้ ใน วันที่ 29 ก.ย. (61) นี้ ซึง่ ถือเป็นประเพณีทุกๆ ปี ทัง้ นี้เพื่อให้ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะ/สานักวิชา/วิทยาลัย ในหน่วยงานต่างๆ ได้ราลึกถึงความเป็นมาและการพัฒนาการด้าน ต่างๆ ทีท่ าให้ มร.ชร. มีความ เจริญรุง่ เรืองมาหลายยุคสมัยจน ปจั จุบนั ซึง่ เป็ นสถาบันการศึกษาทีส่ าคัญและเป็ นยังเป็ น “สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก” ของเชียงราย ทีม่ กี ารพัฒนาการจาก อดีตทีเ่ ริม่ ต้นมาจากการเป็น วิทยาลัยครูเชียงราย เมือ่ วันที่ 29 ก.ย. 2516

วารสารข่าว มรชร  

นส.นิรมล วันต๊ะ 591770077 sect.AD

วารสารข่าว มรชร  

นส.นิรมล วันต๊ะ 591770077 sect.AD

Advertisement