Page 1

เผยผลงานวิจัย ! ฝุ่นโรงไฟฟ้าชีวมวลกระทบสุขภาพประชาชน โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลและนิคมอุตสาหกรรมใน บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา ทำ�ให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกิ ด คำ � ถามและความกั ง วลด้ า นผลกระทบทางสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงจากการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล และเขต อุตสาหกรรม นอกจากนี้ในปี 2558-2560 ที่ผ่านมาและในปีนี้ ปัญหา หนึ่งที่ถือว่าเป็นผลกระทบสำ�คัญสำ�หรับภาคใต้ คือปัญหาหมอก ควันจากไฟไหม้ป่าประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทำ�ให้ระดับมลพิษทาง อากาศโดยเฉพาะความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูง ขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุ ทำ�ให้ประชากรในพื้นที่มีค่ามลพิษอากาศสูงมี อาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ โครงการผลกระทบทางสุขภาพทางเดินหายใจ คุณภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ จังหวัดสงขลา โดย ดร. นพ. ธร รมสินธ์ อิงวิยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ เพื่อสร้าง องค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศที่อาจ เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและเก็บข้อมูลสุขภาพและ อากาศพื้นฐานก่อนการจัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จากการสุ่มสำ�รวจจำ�นวน 100 คนซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ก่อ ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งหนึ่ง พบว่ามีประชากรทั้งหมดจำ�นวน 17 คนที่มีผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry ผิดปกติ ซึ่ง แปลว่าประชากรกลุ่มนี้มีโรคประจำ�ตัวทางเดินหายใจอยู่ก่อนแล้ว ได้แก่ โรคหืดหรือโรคถุงลมโป่งพอง ต่อมาได้มีการติดตามสมรรถภาพปอดของประชากรกลุ่ม ดังกล่าวด้วย Peak Spirometer ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบสมรรถภาพ ปอดด้วยการวัดความสามารถในการหายใจออกในระยะสั้น ซึ่ง ติดตามได้ทั้งสิ้นจำ�นวน 83 คน ซึ่งมีประชากร 15 คนที่มีผลจาก spirometry ผิดปกติจากกลุ่ม 17 คนดังกล่าวข้างต้น พบว่าผลการ ทดสอบจะมีความผิดปกติเมื่อผู้ป่วยมีพยาธิสภาพที่ปอด เช่น เป็น โรคหืด หรือถุงลมโป่งพองอยู่แล้ว และค่า มีค่าเพิ่มขึ้นในประชากร ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีสุขภาพดี พบว่าค่าสมรรถภาพปอดดีขึ้น สัมพันธ์กับช่วงที่โรงไฟฟ้าหยุดทำ�การชั่วคราว แต่ข้อควรระวังใน การแปลผล คือ เนื่องจากผลดังกล่าวไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับค่า มลพิษอากาศโดยตรง จึงอาจอธิบายด้วยเหตุจากความบังเอิญได้ อีกทาง

สำ�หรับพื้นที่วิจัยอีกแห่งคือพื้นที่อำ�เภอเทพา เนื่องจาก เป็ น พื้ น ที่ จั ด ตั้ ง โรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารตั้ ง โรงงาน อุตสาหกรรมมากนัก งานวิจัยในระยะนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อทำ�ทะเบียน พื้นฐานประชากรที่ป่วยและมีผลการตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ จากผู้ประสงค์เข้าร่วม 451 รายพบว่า มีประชากรร้อยละ 45 ที่ มีผลการตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ เนื่องจากเป็นการสุ่มโดย เจตนาของทางผู้วิจัยที่ต้องการสุ่มประชากรที่มีโรคประจำ�ตัวเกี่ยว กับทางเดินหายใจมากกว่าในกลุ่มประชากรผู้ที่ไม่มีโรคประจำ�ตัว โดยอาศัยการให้ประวัติโรคประจำ�ตัวโดยผู้เข้าร่วม ทั้ ง สองพื้ น ที่ พ บข้ อ จำ � กั ด ในการวิ เ คราะห์ เชื่ อ มโยงค่ า มลพิษอากาศ คือ ยังไม่มีข้อมูลฝั่งสุขภาพมากพอที่จะวิเคราะห์ เชื่อมโยง เนื่องจากเป็นการติดตามในปีแรกและมีข้อมูลเพียงปีเดียว ต้องมีการเก็บข้อมูลและติดตามต่อเนื่องในระยะวาว อย่างไรก็ตามหลักฐานจากทั้งสองพื้นที่สนับสนุนว่ากลุ่มที่ มีโรคประจำ�ตัวทางเดินหายใจควรได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดย เฉพาะในพื้นที่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรม

Profile for nipon rattanakom

บทความวิจัย "โรงไฟฟ้าชีวมวลกระทบสุขภาพประชาชน"  

บทความวิจัย "โรงไฟฟ้าชีวมวลกระทบสุขภาพประชาชน"  

Advertisement