Page 1

พรบ.กสทช. 2553 การประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน พ.อ.รศ.ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประจํากรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรรมการจัดทําแผนแมบทกิจการ Broadcasting กสทช. กรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม กสทช. กรรมการนโยบายโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม กสทช. ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม


หัวขอการบรรยาย สถานการณภัยคุกคามดาน ICT และแนวโนม

พรบ.กสทช. 2553 การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การเตรียมการของกองทัพ สรุป


สถานการณภัยคุกคามดาน ICT และแนวโนม


สถานการณภัยคุกคามดาน ICT และแนวโนม

เปนเวลากวาทศวรรษมาแลวที่นักคิดและนักคาดการณอนาคตได ทํานายไววา รูปแบบภัยคุกคามดานความมั่นคงของชาติจะเปลี่ยนไป อยางหนามือเปนหลังมือ (Radical change) โดยจะมีลักษณะเปน ภัยคุกคามเชิงเสมือน (Virtual threat) มากขึ้นเปนทวีคูณ


สถานการณภัยคุกคามดาน ICT และแนวโนม

สาเหตุ การพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต โดยทําการเชื่อมตอกันดวยระบบ เครือขายใยแกวนําแสงและระบบสื่อสารดาวเทียม จนทําใหโลกถูก เชื่อมตอกันโดยสมบูรณ •


สถานการณภัยคุกคามดาน ICT และแนวโนม

สาเหตุ การพัฒนาระบบสื่อสารเคลื่อนที่ทมี่ ีขดี ความสามารถสูงขึ้นอยาง รวดเร็ว และมีการใชงานอยางแพรหลาย ทําใหอํานาจขอมูลขาวสารถูก โอนจากภาครัฐสูภาคเอกชน และในที่สุดสูภาคประชาชน •


สถานการณภัยคุกคามดาน ICT และแนวโนม

สาเหตุ เทคโนโลยี ICT ที่มใี ชอยูในทองตลาดทั่วไปเริ่มมีขดี ความสามารถ เทาเทียมกับเทคโนโลยีของหนวยงานความมั่นคง จึงทําใหผทู ี่คิดจะทํา การกอการรายมีทางเลือกในการปฏิบัติมากขึ้นและซับซอนขึ้น ซึ่งเปน การยากที่จะตรวจจับได •


สถานการณภัยคุกคามดาน ICT และแนวโนม

สาเหตุ • มีการเคลื่อนยายอํานาจดานสารสนเทศ และสื่อจากภาครัฐสูภาคประชาชนและภาค ธุรกิจมากขึ้นทุกขณะ • การควบคุมยาก เนื่องจากแนวโนมในการ ใหสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมี มากขึ้น


สถานการณภัยคุกคามดาน ICT และแนวโนม

แนวโนม • การใชสื่อดิจิทัลภาคประชาชนงายและราคาถูกกวาอดีต วิทยุชุมชน Cable TV

การสื่อสารแบบ VDO Conference Digital TV, Digital Radio


สถานการณภัยคุกคามดาน ICT และแนวโนม

ในดานความมัน่ คงของรัฐ คลื่นความถี่ถือวาเปนทรัพยากรทีม่ ีความสําคัญยิ่ง ทั้งในดานการปองกันประเทศ การบริการสาธารณะ การอํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติหนาที่ ปจจุบันความสําคัญของการจัดสรรคลื่นความถี่ไดใหความสําคัญตอกิจการ ดานความมัน่ คงของรัฐนอยลงอยางนาเปนหวง โดยเฉพาะของประเทศไทย ซึ่งมุงเนนประโยชนทางเศรษฐกิจสูงมาก และใหอิสระในการใชงานอยางเกิน ขอบเขต


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และ กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ ระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น และการ แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสือ่ มวลชน สาธารณะ การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการควบรวม การครองสิทธิขา มสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผล เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของ ประชาชน


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พรบ. กสทช. 2553

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พรบ. กสทช. 2553

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่

ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ


160° 140° 120° 100° 80° 60° 40°

20°

C

B

170°

170°

พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

20° 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180° A

75°

7

60°

6

REGION 1 REGION 2

40° 30° 20°

4 3 2

0° 2 3 4

20° 30° 40° REGION 3

REGION 3 170°

160° 140° 120° 100° 80° 60° 40°

B 20°

A 0°

6

20° 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180°

170°

C

60°

The shaded part represents the Tropical Zones as defined in Nos. S5.16 to S5.20 and S5.21. S5-0

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่

ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ

Radio Regulation : RR การกําหนดยานความถี่วิทยุของวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการ อื่นเพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด โดย อางอิงขอบังคับวิทยุสากล (Radio Regulation : RR) ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU)


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่

ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พรบ. กสทช. 2553

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่

ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ การจัดสรรคลื่นความถี่


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พรบ. กสทช. 2553


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พรบ. กสทช. 2553

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

แผนแมบทกิจการกระจายเสียงฯ แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม

กองทัพตองศึกษา พรบ.กสทช.2553 และแผนแมบททั้งสาม


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ 11 คน • ดานกิจการกระจายเสียง • ดานกิจการโทรทัศน • ดานกิจการโทรคมนาคม • ดานกฎหมาย • ดานเศรษฐศาสตร • ดานการคุมครองผูบริโภคหรือดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กระจายเสียง) (โทรคมนาคม) • ดานการศึกษา วัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม

1 1 2 2 2 1 1 1

คน คน คน คน คน คน คน คน


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง

โดยวิธีการสรรหา


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

22 คน

22 คน

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง

โดยวิธีการสรรหา


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

22 คน

22 คน

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง

โดยวิธีการสรรหา


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

44 คน 22 คน

22 คน

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง

โดยวิธีการสรรหา


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

สว. ทําการคัดเลือก 44 คน 22 คน

22 คน

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง

โดยวิธีการสรรหา


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ 11 คน สว. ทําการคัดเลือก 44 คน 22 คน

22 คน

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง

โดยวิธีการสรรหา


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

60 วัน

11 คน

90 วัน

30 วัน

สว. ทําการคัดเลือก 44 คน 22 คน

22 คน

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง

โดยวิธีการสรรหา


60 วัน

พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

90 วัน

30 วัน

สว. ทําการคัดเลือก 44 คน 22 คน

22 คน

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง

โดยวิธีการสรรหา


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ประธาน

กสท.

กทค.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

5 คน

• ประธาน กสท. (รองประธาน กสทช.) 1 คน • กรรมการดานกฎหมายและเศรษฐศาสตร จํานวน 2 คน • กรรมการดานคุมครองผูบริโภคหรือสิทธิมนุษยฯ 1 คน • กรรมการที่เหลือ (ไมกําหนด) 1 คน

5 คน • ประธาน กสท. (รองประธาน กสทช.) 1 คน • กรรมการดานกฎหมายและเศรษฐศาสตร จํานวน 2 คน • กรรมการดานคุมครองผูบริโภคหรือสิทธิมนุษยฯ 1 คน • กรรมการที่เหลือ (ไมกําหนด) 1 คน


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ประธาน

กสท.

กทค.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553 มาตรา 28 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553 มาตรา 28 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ให กสทช. จัดใหมี การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดมา ประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสัง่ เกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใชบังคับ เปนการทั่วไปและเกี่ยวของกับการแขงขันในการประกอบ กิจการหรือมีผลกระทบตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ โดย ตองใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมา เหตุผล ความจําเปน และ สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นที่ตองการรับฟงความคิดเห็น ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบ วัน เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวน กสทช. อาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นให นอยกวาระยะเวลาที่กําหนดได


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553 มาตรา 28 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

• เมื่อ กสทช. อนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใช เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม • ในกรณีที่เปนการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือ กิจการโทรทัศนซงึ่ เปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่กําหนดไวใน กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหใชวิธี คัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ ระดับทองถิ่น โดยใหแยกกันประมูลในแตละระดับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด • บรรดาหนวยงานที่ไดรับยกเวนไมตองปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยการ ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งดวย แต กสทช. จะลดหยอนใหตามที่ เห็นสมควรก็ได โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของหนวยงานนั้น


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553 มาตรา 28 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

• ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศนเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาต จะโอนแกกัน มิไดผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพือ่ กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนตองประกอบกิจการดวยตนเอง จะมอบการ บริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผู มีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได แตการใหบุคคลอื่นเชาเวลา ดําเนินรายการบางชวงเวลาอาจกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขที่ กสทช. กําหนด


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553 มาตรา 28 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

• ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจาย เสียงหรือกิจการโทรทัศนผูใดมิไดประกอบกิจการที่ใช คลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กําหนดหรือ นําคลื่นความถีไ่ ปใชในกิจการนอกวัตถุประสงค หรือไม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่ หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด ให กสทช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตองหรือมี คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลืน่ ความถี่นั้นทั้งหมด หรือบางสวน


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553 มาตรา 28 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553 มาตรา 28 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ประเภทที่ 1 เพื่อการสงเสริมความรู การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การเกษตร และ การสงเสริมอาชีพอื่น ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ ประชาชน


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ประเภทที่ 2 เพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความ ปลอดภัยสาธารณะ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ประเภทที่ 2 เพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความ ปลอดภัยสาธารณะ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ประเภทที่ 2

มาตรา 44 มาตรา 20

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ บริการสาธารณะประเภททีส่ อง ให หารายไดจากการโฆษณาไดเทาที่ เพียงพอตอการประกอบกิจการโดย ไมเนนการแสวงหากําไร


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ประเภทที่ 2

มาตรา 44 มาตรา 20

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ บริการสาธารณะประเภททีส่ อง ให หารายไดจากการโฆษณาไดเทาที่ เพียงพอตอการประกอบกิจการโดย กสทช.าไร ไมประกาศ เนนการแสวงหากํ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ประเภทที่ 3 เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาล กับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน สงเสริมสนับสนุนในการเผยแพรเกีย่ วกับ การปกครองในระบอประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ

มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 33

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะตองกําหนดใหมีรายการที่ เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน ตอสาธารณะในสัดสวน

ไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ

มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ ที่มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการประกอบ กิจการบริการสาธารณะ แตตองเปน ประโยชนตามความตองการของชุมชนหรือ ทองถิ่นที่รับบริการ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ 1

2

3


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ 1 ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ระดับชาติ ออกใหสําหรับกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มี พื้นที่ใหบริการครอบคลุมทุกภาคของ ประเทศ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ 2 ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค ออกใหสําหรับกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มี พื้นที่การใหบริการในกลุม จังหวัด


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ มีสามประเภท • 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ สาธารณะ • 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ ชุมชน • 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ 3 ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ระดับทองถิ่น ออกใหสําหรับกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มี พื้นที่การใหบริการในจังหวัด


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41

มาตรา 11

มาตรา 43 มาตรา 44

ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ บริการสาธารณะ ตองเปน 1

กระทรวง ทบวง กรม องคกร อิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกร ปกครองสวนทองถิ่น องคการ มหาชน หรือหนวยงานอื่นใด ของรัฐที่มิใชรัฐวิสาหกิจ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41

มาตรา 11

มาตรา 43 มาตรา 44

ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ บริการสาธารณะ ตองเปน 2

สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทยที่มีวัตถุประสงคในการ ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน สาธารณะโดยไมแสวงหากําไร ในทางธุรกิจ


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41

มาตรา 11

มาตรา 43 มาตรา 44

ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ บริการสาธารณะ ตองเปน 3

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช ประโยชนดานการเรียนการ สอนหรือการเผยแพรความรูสู สังคมตามลักษณะและ หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด

รร.จปร. ?


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41

มาตรา 11

มาตรา 43

มาตรา 13

มาตรา 44

ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ทางธุรกิจตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย และตองมี ลักษณะดังมาตรา 13

กองทัพไมสามารถทําได


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41

มาตรา 11

มาตรา 43

มาตรา 13

มาตรา 44

มาตรา 16

ผูขอรับใบอนุญาตตองระบุสถานี ระบบ และวิธีการที่จะใชในการสง วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน รวมทั้งตองเสนอแผนบริการกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนให คณะกรรมการพิจารณาดวย


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 10

มาตรา 41

มาตรา 11

มาตรา 43

มาตรา 13

มาตรา 44

มาตรา 16 มาตรา 18

• ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย เสียงใหมีอายุไมเกินเจ็ดป • ใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศนใหมีอายุไมเกินสิบหาป


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 74

มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44

บทเฉพาะกาล

กองทัพตองเตรียมการ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน อื่นของรัฐ ที่ประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนอยูใน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ประกอบ กิจการนัน้ ไดตอไปจนถึงวันที่กําหนดใน แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศนใชบังคับโดยหากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหจัดทํา แผนประกอบกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศนเพื่อขอรับใบอนุญาตจาก คณะกรรมการ และใหคณะกรรมการออก ใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกสวน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ รัฐนั้นโดยคํานึงถึงความจําเปนของการ ประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 74

มาตรา 41

มาตรา 75

มาตรา 43 มาตรา 44

บทเฉพาะกาล

กองทัพตองเตรียมการ ผูใดไดรับอนุญาต สัมปทานหรือ สัญญา จากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการ โทรทัศนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ ใหผูนั้นมีสทิ ธิประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการ โทรทัศนตามที่ไดรับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้นตอไปจนกวา การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น จะสิ้นสุด


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

พรบ.กสทช. 2553

พรบ.ประกอบกิจการ กระจายเสียงฯ 2551

มาตรา 28

มาตรา 74

มาตรา 41

มาตรา 75

มาตรา 43 มาตรา 44

บทเฉพาะกาล

กองทัพตองเตรียมการ ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหแกผูไดรับอนุญาตสัมปทานหรือ สัญญา จากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐตามลักษณะ ประเภทและขอบเขตของการประกอบ กิจการที่ไดรับอนุญาต สัมปทานหรือ สัญญาโดยใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังกลาวใหมีอายุตามระยะเวลาที่ เหลืออยูของการอนุญาตสัมปทานหรือ สัญญานั้น และใหไดรับยกเวน คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 19 มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ กับผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสือ่ สารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ .............................. การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ ระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ..............

ประชาชน ผูประกอบกิจการ หรือหนวยงานของรัฐตามวรรคสามผูใด เห็นวาแผน แมบทที่ กสทช. กําหนดขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ให มีสทิ ธิฟองคดีตอศาลปกครองได โดยใหถือวาแผนแมบทดังกลาวเปนกฎตาม กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

พรบ. กสทช. 2553 มาตรา 48

(เฉพาะสวนที่สําคัญ)

• ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ให กสทช. รับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน ผูประกอบกิจการที่ใชประโยชนคลื่นความถี่ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูล ประกอบการพิจารณาดวย ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบ วัน และการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ใหคํานึงถึงการใชงานดานความมั่นคง ของรัฐตามความจําเปน


พรบ.กสทช. 2553 และการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

พรบ. กสทช. 2553 มาตรา 48

(เฉพาะสวนที่สําคัญ)

• ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ให กสทช. รับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน ผูประกอบกิจการที่ใชประโยชนคลื่นความถี่ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูล ประกอบการพิจารณาดวย ทัง้ นี้ เฉพาะในการใช ระยะเวลาในการรั บฟงความคิดเห็ธยุนทตโธปกรณ องไมนอแยกว าสามสิ บ งานในระบบอาวุ ละการสื ่อสาร วัน และการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี คํานึงถึงการใชงกานด เพือ่ใหการรบและการฝ ???านความมั่นคง ของรัฐตามความจําเปน


การเตรียมการของกองทัพ


การเตรียมการของกองทัพ เมื่อ กสทช. ใชอํานาจในการขอขอมูลการใชทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อพิจารณาการดําเนินการ การใชคลื่นความถี่ วาเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อกิจการความมั่นคงหรือเพื่อการพานิชย ตาม พรบ. กสทช. 2553 และพรบ.ประกอบกิจการฯ โดยกองทัพตองปฏิบัติตามรายละเอียด ในประกาศหลักเกณฑของ กสทช. ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตดวย


การเตรียมการของกองทัพ เมื่อ กสทช. ใชอํานาจในการขอขอมูลการใชทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อพิจารณาการดําเนินการ การใชคลื่นความถี่ วาเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อกิจการความมั่นคงหรือเพื่อการพานิชย ตาม พรบ. กสทช. 2553 และพรบ.ประกอบกิจการฯ โดยกองทัพตองปฏิบัติตามรายละเอียด ในประกาศหลักเกณฑของ กสทช. ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตดวย เตรียมการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในกิจการ Broadcasting และ โทรคมนาคม ในระดับยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหม

เปนการกําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตรดานการ บริหารคลืน่ ความถี่ในภาพรวม


การเตรียมการของกองทัพ เมื่อ กสทช. ใชอํานาจในการขอขอมูลการใชทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อพิจารณาการดําเนินการ การใชคลื่นความถี่ วาเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อกิจการความมั่นคงหรือเพื่อการพานิชย ตาม พรบ. กสทช. 2553 และพรบ.ประกอบกิจการฯ โดยกองทัพตองปฏิบัติตามรายละเอียด ในประกาศหลักเกณฑของ กสทช. ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตดวย เตรียมการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในกิจการ Broadcasting และ โทรคมนาคม ในระดับยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหม เตรียมการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในกิจการ Broadcasting และ โทรคมนาคม ในระดับยุทธศาสตรของเหลาทัพ

เปนการกําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตรและนโยบายเชิงปฏิบัติการ ในความจําเปนในการใชคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงเสนอตอ กสทช. เพื่อให กสทช. อนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่มีอยูทั้งหมด ตอไป


การเตรียมการของกองทัพ เมื่อ กสทช. ใชอํานาจในการขอขอมูลการใชทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อพิจารณาการดําเนินการ การใชคลื่นความถี่ วาเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อกิจการความมั่นคงหรือเพื่อการพานิชย ตาม พรบ. กสทช. 2553 และพรบ.ประกอบกิจการฯ โดยกองทัพตองปฏิบัติตามรายละเอียด ในประกาศหลักเกณฑของ กสทช. ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตดวย เตรียมการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในกิจการ Broadcasting และ โทรคมนาคม ในระดับยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหม เตรียมการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในกิจการ Broadcasting และ โทรคมนาคม ในระดับยุทธศาสตรของเหลาทัพ เตรียมการจัดทําแผนประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อขอรับใบอนุญาต จากคณะกรรมการ กสทช. พรบ.ประกอบกิจการ มาตรา 74 กระจายเสียงฯ 2551


การเตรียมการของกองทัพ เมื่อ กสทช. ใชอํานาจในการขอขอมูลการใชทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อพิจารณาการดําเนินการ การใชคลื่นความถี่ วาเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อกิจการความมั่นคงหรือเพื่อการพานิชย ตาม พรบ. กสทช. 2553 และพรบ.ประกอบกิจการฯ โดยกองทัพตองปฏิบัติตามรายละเอียด ในประกาศหลักเกณฑของ กสทช. ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตดวย เตรียมการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในกิจการ Broadcasting และ โทรคมนาคม ในระดับยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหม เตรียมการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในกิจการ Broadcasting และ โทรคมนาคม ในระดับยุทธศาสตรของเหลาทัพ เตรียมการจัดทําแผนประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อขอรับใบอนุญาต จากคณะกรรมการ กสทช. เตรียมบุคคลากรเขาสมัครในทุกสวนของ กสทช.


การเตรียมการของกองทัพ ประเด็นปญหาในอนาคต การเปลี่ยนผานจากระบบวิทยุและโทรทัศน จากระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล (Switch off) อาจเปนผลใหเกิดการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม ซึ่งมีความเปนไปไดสงู มากที่ กสทช. จะเรียกคืนความถี่จากผูไดรับใบอนุญาตรายเดิมเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ใหม ดวย วิธีการประมูล ตามที่ พรบ.กสทช. 2553 ไดกําหนดไว ประเทศสมาชิกตางๆในกลุมอาเซียนไดจัดใหมีการประชุม Asian Digital Broadcast (ADB) เพื่อหารือกันหลาย ครั้งในชวงเวลา 4-5 ป ที่ผานมาจนกระทั่งไดมีมติเกี่ยวกับความรวมมือเพื่อพัฒนา Digital Terrestrial Broadcasting ในกลุมประเทศอาเซียน ในคราวประชุม Ninth Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information (การประชุม AMRI ครั้งที่ 9) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2007 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยประเด็น หลักของการประชุม ไดแก การหารือความรวมมือดานการกระจายเสียงและภาพระบบดิจิทัล (ASEAN Digital Broadcasting Cooperation) ซึ่งทีป่ ระชุมไดมีมติเห็นชอบขอเสนอในการปรับเปลี่ยนสูการกระจายเสียงและภาพ ระบบดิจิทัลสําหรับภูมิภาคอาเซียนในภาพรวม เปนระบบมาตรฐานดิจิทัลของอาเซียน และรับทราบกําหนด วันหยุดออกอากาศดวยระบบอนาล็อก ในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)


การเตรียมการของกองทัพ ประเด็นปญหาในอนาคต ปญหาของกองทัพมิใชเพียงปญหาการเรียกคืนคลื่นความถี่อยางเดียว แตจะประสบกับการ แขงขันทีร่ ุนแรง เนื่องจากจะมีผูรวมในการประกอบการมากขึ้น และมีเทคโนโลยีที่ดีกวา เชน วิทยุและโทรทัศนดาวเทียมในระบบดิจทิ ลั การขอใบอนุญาตจะมีความซับซอยยุกยางมากขึ้นจากเงื่อนไขของกฎหมายใหม อีกทั้ง กรรมการ กสทช. อาจไมใหความสําคัญในดานความมั่นคงมากพอ


การเตรียมการของกองทัพ แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ กระทรวงกลาโหม


การเตรียมการของกองทัพ แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ กระทรวงกลาโหม

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่กองทัพไทย


การเตรียมการของกองทัพ แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ กระทรวงกลาโหม

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่กองทัพไทย

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่กองทัพบก


การเตรียมการของกองทัพ แผนแมบทการบริหารคลืน่ ความถี่กองทัพบก


การเตรียมการของกองทัพ แผนแมบทการบริหารคลืน่ ความถี่กองทัพบก

แผนปฏิบัติการการบริหารคลืน่ ความถี่กองทัพบก


การเตรียมการของกองทัพ แผนแมบทการบริหารคลืน่ ความถี่กองทัพบก

แผนปฏิบัติการการบริหารคลืน่ ความถี่กองทัพบก

แผนความตองการทรัพยากรคลืน่ ความถี่กองทัพบก


การเตรียมการของกองทัพ แผนแมบทการบริหารคลืน่ ความถี่กองทัพบก

แผนปฏิบัติการการบริหารคลืน่ ความถี่กองทัพบก

แผนความตองการทรัพยากรคลืน่ ความถี่กองทัพบก แผนประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ โทรทัศน

แผนประกอบกิจการ โทรคมนาคม


สรุป


บรรยาย กสทช. ททบ  

การประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศนการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน พ.อ.รศ.ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ พรบพรบ. . กสทชกสทช. . 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you