Page 1

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร


จัดทำาโดย นางสาวพรสุ ดา เกษตรรุ่ งทรัพย์ รหัส 544148009 นางสาวสุ ดารัตน์ สุวรรณ์ รหัส 544148028 นางสาวนิภาพร ฤทธิ์ มหา รหัส 544148029 ำ นางสาวน้าฝน เมฆวัน รหัส 544148041 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป หมู่ 1


ระบบ(System) หมายถึง การทำางานขององค์ประกอบย่อยๆอย่างอิสระแต่มี ปฏิสมั พันธ์ซ่ ึ งกันและกันจนเป็ นโครงสร้างที่สมบูรณ์ของแต่ละงาน สามารถตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขได้ทุกขั้นตอน ระบบจึงเป็ น หัวใจสำาคัญของงานหรื อการดำาเนินงานทุกประเภท


วิธีเชิงระบบ (System Approach) เป็ นกระบวนการคิดหรื อทำางานอย่างมีแบบแผนชัดเจนใน การนำาเนื้อหาความรู้ดา้ นต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็ นวิธีการหรื อผลผลิตมา ประยุกต์ใช้อย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้การทำางานบรรลุวตั ถุประสงค์ อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ วิธีระบบยังเป็ นการช่วยป้ องกันและ แก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นด้วย


องค์ องค์ปประกอบของวิ ระกอบของวิธธีรีระบบ ะบบ วิธีระบบจะมีองค์ประกอบที่สาำ คัญ 3 ประการคือ 1) ปัจจัยนำาเข้า (input) หมายถึง วัตถุสิ่งของ จุดมุ่งหมาย ทรัพยากร ปัญหา ความต้องการ ข้อกำาหนด กฎเกณฑ์ อันเป็ นต้นเหตุของประเด็น ปัณหาต่างๆ 2) กระบวนการ (process) หมายถึง ขั้นตอนการทำากิจกรรมหรื อการดำาเนิน งาน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาและปัจจัยนำาเข้าให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หรื อความต้องการ 3) ผลลัพธ์ (output) หมายถึง ผลงานหรื อผลผลิตที่ได้จากกระบวนการวัตถุดิบ หรื อกระบวนการนำาเข้า


ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) คือระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าว ได้วา่ เป็ นกลุ่มของส่ วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ทาำ งาน เกี่ยวข้องกันในการเก็บ (นำาเข้า), จัดการ (ประมวลผล) และ เผยแพร่ (แสดงผล) ข้อมูลและสารสนเทศและสนับสนุนกล ไกลของผลสะท้อนกลับ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์


องค์ องค์ปประกอบของระบบสารสนเทศ ระกอบของระบบสารสนเทศ

Inputs Inputs

Processing Processing

Outputs Outputs


ส่ วนทีน่ ำาเข้ า (Inputs) ได้แก่ การรวบรวมและการจัดเตรี ยมข้อมูลดิบ ส่ วนที่นาำ เข้านี้ สามารถมีได้หลายรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ นการโทรเข้าเพื่อขอ ข้อมูลในระบบสอบถามเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่ลกู ค้ากรอกใน ใบ สอบถามการให้บริ การของร้านค้าฯลฯ


การประมวลผล (Processing) เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนและการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปของ ส่ วนแสดงผลที่มีประโยชน์ ตัวอย่างของการประมวลผลได้แก่ การคำานวณ การเปรี ยบเทียบ การเลือกทางเลือกในการ ปฏิบตั ิ งานและการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในอนาคตโดยการประมวลผล สามารถทำาได้ดว้ ยตนเองหรื อสามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ก็ได้


ส่ วนแสดงผล (Outputs) เกี่ยวข้ องกับการผลิตสารสนเทศที่มีประโยชน์ มักจะ อยูใ่ นรูปของเอกสาร หรื อรายงานหรื ออาจะเป็ นเช็คที่จ่ายให้ กับพนักงาน รายงานที่นำาเสนอผู้บริหารและสารสนเทศที่ถกู ผลิตออกมาให้ กบั ผู้ถือหุ้น ธนาคาร หรื อกลุม่ อื่นๆ โดยส่วน แสดงผลของระบบหนึง่ อาจใช้ เป็ นส่วนที่นำาเข้ าเพื่อควบคุม ระบบหรื ออุปกรณ์อื่นๆ ก็ได้


ผลสะท้ อนกลับ (Feedback) คือส่ วนแสดงผลที่ใช้ในการทำาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงต่อส่ วนที่นาำ เข้าหรื อส่ วนประมวลผล เช่น ความ ผิดพลาดหรื อปัญหาที่เกิดขึ้น อาจจำาเป็ นต้องแก้ไขข้อมูลนำา เข้าหรื อทำาการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลเพื่อให้ได้ส่วน แสดงผลที่ถกู ต้อง


องค์ ประกอบระบบสารสนเทศทัว่ ไป องค์ประกอบระบบสารสนเทศทัว่ ไปประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware), ซอฟต์แวร์ (Software), ข้อมูล(Data), บุคคล (People),ซึ่งถูกกำาหนดขึ้นเพื่อ ทำาการรวบรวม, จัดการ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลให้ เป็ นสารสนเทศ


1. ฮาร์ ดแวร์ คืออุปกรณ์ทางกายภาพ ที่ใช้ในการรวบรวม การนำาเข้า และการจัดเก็บข้อมูล, ประมวลผล ข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ และแสดง สารสนเทศที่เป็ นผลลัพธ์ออกมา 2. ซอฟต์ แวร์ ประกอบด้วยกลุ่มของโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ร่ วมกับฮาร์ดแวร์และใช้ในการประมวลผลข้อมูลเป็ นสารสนเทศ 3. ข้ อมูล ในส่ วนนี้หมายถึงข้อมูลและสารสนเทศที่ถกู เก็บอยูใ่ นฐาน ข้อมูล โดยฐานข้อมูล (Database) หมายถึงกลุ่มของค่าความจริ งและ สารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกันนัน่ เอง 4. บุคคล หมายถึงบุคคลที่ใช้งานและปฏิบตั ิงานร่ วมกับระบบ สารสนเทศ


กระบวนการจั กระบวนการจัดดระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ 1) การเก็บรวบรวมข้ อมูล (Data collection) หมายถึงการดำาเนินการตาม ภารกิจดังต่อไปนี้ (1) การสำารวจวัตถุประสงค์และความต้องการสารสนเทศจากผูใ้ ช้ (2) การปรับปรุ งแบบที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล (3) การคัดเลือกข้อมูลจากแบบรายงาน (4) การพิจารณาเพิม่ เติมแหล่งในการจัดเก็บข้อมูล (5) จำาแนกหมวดหมู่ขอ้ มูลที่รวบรวมได้ (6) กำาหนดเวลาในการเก็บข้อมูลแต่ละชนิด (7) ดำาเนินการจัดเก็บข้อมูล (8) การมอบหมายบุคคลให้มีหน้าที่ในการดำาเนินการ


2) การประมวลผลข้ อมูล (Data Processing) หมายถึง การจัดประมวลผลหรื อวิเคราะห์ผลที่เก็บ ข้อมูลรักษาไว้ ให้ผบู้ ริ หารประกอบการตัดสิ นใจ รวมทั้งการ ประมวลผลตามความต้องการของผูใ้ ช้เป็ นการเฉพาะเรื่ อง วิธี การประมวลผลอาจกระทำาด้วยมือ หรื อเครื่ องกลเป็ นกระบวน การในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศที่กาำ หนดไว้


3) การเก็บรักษาข้ อมูล (Data storing) หมายถึง การดำาเนินการดังนี้ (1) การคัดเลือกข้อมูลไว้ในสื่ อต่างๆ (2) การจำาแนกตามหมวดหมู่ของข้อมูลเรี ยงลำาดับ (3) การแก้ไข และจัดกระทำาข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั (4) การจัดระบบข้อมูล


4) การนำาเสนอข้ อมูล (Data Presentation) หมายถึง การกำาหนดชนิดและรู ปแบบของสารสนเทศเพื่อนำา เสนอตามความเหมาะสมในการนำาไปใช้ ซึ่งประกอบสื่ อการนำา เสนอวิธีการนำาเสนอ และระยะเวลาในการนำาเสนอโดยสรุ ป กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยส่ วนที่มีความ สำาคัญ คือการรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล หรื อการการประมวลผลข้อมูลซึ่ งอาจกระทำาได้โดยใช้มือหรื อใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็ นการคัดเลือกจำาแนกแก้ไขข้อมูลให้เป็ น ปัจจุบนั ตลอดจนการจัดระบบข้อมูล และสามารถนำาเสนอข้อมูล เมื่อมีการใช้ท้ งั ในด้านการบริ การ


ประเภทของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ การจำาแนกสารสนเทศตามจำานวนคนที่เกี่ยวข้องในองค์กร แบ่ง ได้ 3 ระดับ ดังนี้ 1.ระบบสารสนเทศระดับบุคคล ระบบสารสนเทศระดับบุคคล คือ ระบบข้อมูลที่เสริ ม ประสิ ทธิภาพและเพิ่มผลงานให้บุคลากรในแต่ละคนในองค์กร ระบบสารสนเทศระดับบุคคลนี้ มีแนวทางในการประยุกต์ที่ช่วย ให้การทำางานในหน้าที่รับผิดชอบและส่ วนตัวของผูน้ ้ นั มีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ


2. ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม คือ ระบบสารสนเทศที่ช่วย เสริ มการทำางานของกลุ่มบุคคล ที่มีเป้ าหมายการทำางานร่ วมกันให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยทำาให้เป้ าหมายของธุรกิจดำาเนินไปได้ อย่างมีประสิ ทธิผล แนวทางหลักก็คือการทำาให้เกิดการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันโดยเฉพาะข้อมูล และอุปกรณ์เทคโนโลยีพ้ืน ฐาน


3. ระบบสารสนเทศระดับองค์ กร ระบบสารสนเทศระดับองค์กร คือ ระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนงานขององค์กรในภาพรวม ระบบในลักษณะนี้ จะ เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของหลายแผนก โดยการใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและส่ งผ่านถึงกันจากแผนกหนึ่งข้ามไปอีกแผนก หนึ่งได้ ระบบสารสนเทศดังกล่าวนี้จึงสามารถสนับสนุนงานการ ใช้ขอ้ มูลเพื่อการบริ หารงานในระดับผูป้ ฏิบตั ิการ และสนับสนุน งานการบริ หารและจัดการในระดับที่สูงขึ้นได้ดว้ ย


ข้ อมูล(Data) คือ สิ่ งต่างๆ หรื อข้อเท็จจริ งที่เราสนใจ ที่ได้รับจาก ประสาทสัมผัสหรื อสื่ อต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับมีท้ งั ดีและไม่ดี การนำา ข้อมูลที่ดีมาใช้จะทำาให้เกิดประโยชน์ในการสื่ อสารและการ ตัดสิ นใจ ลักษณะของข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือ ได้ ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้ และมีความทันสมัย


สารสนเทศ (Information) คือ สิ่ งที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูล เพื่อให้ สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน การพัฒนา การควบคุม และการตัดสิ นใจ ข้ อมูล

ประมวลผล

สารสนเทศ


ลักษณะของสารสนเทศทีด่ ี คือ สารสนเทศต้องถูกต้องเม่นยำา เมื่อพิจารณา สารสนเทศแล้วต้องเข้าใจง่ายมีวิธีการรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อ ถือ และเป็ นวิธีที่ประหยัดเหมาะสมกับราคา นอก จากนี้ตอ้ งตรวจสอบได้ ยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้อง การของผูใ้ ช้และที่สาำ คัญต้องมีความปลอดภัย


เครือข่ ายสื่ อสารข้ อมูล คือ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ ึงใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกันให้สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันหรื อแลกเปลี่ยนกันได้ โดยใช้สายสื่ อสารข้อมูลจากสายทองแดงหรื อเส้นใยแก้วนำาแสง นิยมแบ่งเครื อข่ายตามพื้นที่และจำานวนเครื่ องที่ใช้งาน ได้แก่


1. LAN

คือระบบเครื อข่าย แบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ในระยะจำากัด เช่น ในอาคารเดียวกัน หรื อบริ เวณเดียวกันที่สามารถ ลากสายถึงกันได้โดยตรง ส่ วนมากจะใช้สายเคเบิ้ล หรื อ ที่เรี ยกกันว่า สายแลน เป็ นตัวกลางในการเชื่อมต่อ อัตราเร็ วของเครื อข่าย LAN อยูท่ ี่ระหว่าง 1-100 Mbps ทั้งนี้ความเร็ วข้อมูลขึ้นอยูก่ บั ตัวกลาง สายส่ งที่ใช้ เทคนิคการส่ งสัญญาณ และข้อกำาหนดของผูใ้ ห้บริ การ เน็ตเวิร์ค


2. WAN เป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงกันในระยะทางที่ห่างไกลซึ่ งอาจมีพ้ืน ฐานการเชื่อมต่อจาก LAN ภายในองค์กรแล้วขยายให้มีการเชื่อมต่อ ที่กว้างขึ้น ซึ่ งระยะทางในการเชื่อมต่อกันนั้นจะไกลหลาย ๆ กิโลเมตร ดังนั้นความเร็ วในการเชื่อมโยงระหว่างกันอาจไม่สูงมาก นัก เพราะระยะทางไกลทำาให้มีสญ ั ญาณรบกวนได้สูง ขึ้ นอยูก่ บั แอปพลิเคชัน่ และขนาดของข้อมูล


3. อินเทอร์ เน็ต (Internet) หมายถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสายตรงเชื่อม ต่อไปยังสถาบันหรื อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำานวยความสะดวกให้ แก่ผใู ้ ช้ทวั่ โลก ผูใ้ ช้เครื อข่ายนี้สามารถสื่ อสารถึงกันได้ทางอีเมล์ สามารถสื บค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้ มข้อมูล และโปรแกรมมาใช้ได้


Microsoft Powerpoint  

Microsoft Powerpoint to weblog

Microsoft Powerpoint  

Microsoft Powerpoint to weblog