Page 1

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

1


COLOFON Jack High is een uitgave van de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond en verschijnt drie keer per jaar. Leden van de NIOBB ontvangen Jack High via het secretariaat van hun club. Oplage: 1300 Redactie en vormgeving: Peter Snel Aan dit nummer hebben meegewerkt: Jan Lenselink, Ton Harte, Jaap Lubout, Wim Smit, Ralph de Rooij, Rita Schrijber, Peter Snel, Hans de Koning en Jan Boers broek. Druk: Drukwerkdeal.nl, Deventer Heeft u iets te melden? Moet u iets van het hart? Wilt u een ervaring delen met anderen? Schroom dan niet en mail uw tekst naar pesnel@zonnet.nl. En als u nog geen afscheid hebt kunnen nemen van pen en papier mag opsturen via de postbode ook: Redactie Jack High, Bredaseweg 76, 4702 KV Roosendaal. Het volgende nummer van Jack High eind februari 2014. Kopij graag voor 15 januari 2014 inleveren. © Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

2

INHOUD Colofon en inhoud 2 Oude liefde roest niet 3 ‘Zonder vrijwilligers geen bond’ 4 Spelregelvraagstukken 6 Mijmeringen 7 Jack High: Plagiaat? 8 Bolsspel van hoog niveau 9 Quick 1888 kiest de buitenlucht 10 Hong Kong bowlers 12 Gemenbest Spelen 13 NIOBB op 50 Plus Beurs 15 World Bowls president Joe Aaon 16 Open Regio Zuid Pairs toernooi 17 Bowlsrwis Potters 18 Reilen en Zeilen 20 Green, green grass of home... 22 \


Oude liefde roest niet

I

k denk dat velen van u met spanning hebben uitgekeken naar de eerste uitgave van het hernieuwde bowls magazine. Dit geldt uiteraard ook voor mij, te meer omdat ik in het verleden zo’n kleine tien jaar deel heb uitgemaakt van de redactiecommissie die de opdracht had om met beperkte middelen elk kwartaal een aantrekkelijk blad samen te stellen. Leden als Harry Tijben, Raoul Dirckx en later Cor van Raaphorst liggen hierbij nog vers in mijn geheugen. Half juni was het dan zover. Jack High was geboren! Even vreemd vanwege het kleinere formaat maar, al doorbladerend, bleek mij alras dat hier wat vormgeving betreft een vakman achter zat. Peter Snel, bestuurslid van onze bond en afkomstig uit de grafische sector, heeft bijna in z’n uppie een aantrekkelijke blad weten samen te stellen en ik neem aan dat één en ander hem menig zweetdruppeltje heeft gekost. Klasse! Over de inhoud zelf kan men natuurlijk discussiëren de een zal wellicht wat meer nieuws over het bowls spel in eigen land willen zien, de ander zal minder belangstelling hebben voor verslagen over in het buitenland gespeelde wedstrijden etcetera, etcetera. Voorkeuren zullen hoe dan ook blijven bestaan. Toch is het in mijn ogen belangrijk om zoveel zowel nationaal als internationaal op de hoogte te blijven van zoveel mogelijk activiteiten in onze bowlsport. Alle mensen die zich in een of andere functie inzetten voor onze bond verdienen ons respect en ik hoop van harte dat ieder lid zich dit realiseert en zo mogelijk een steentje (mag ook

een grote steen zijn) bijdraagt om de taken van ons huidige bondsbestuur te verlichten. Helaas ben ik zelf vanwege mijn leeftijd niet meer in staat om weer een functie op mij te nemen, maar bovenstaande woorden moesten mij toch even van het hart. Oude liefde roest nu eenmaal niet. Jaap Lubout Lid van verdienste

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

3


‘Zonder vrijwilligers geen bond’ Jan Lenselink, voorzitter van de NIOBB, schrijft deze column op persoonlijke titel. De inhoud is zijn verantwoordelijkheid, kan prikkelend zijn en hoeft niet de mening van het bestuur te verwoorden.

D

4

e vijftig jaar oude gymnastiekvereniging Sparta in Vorden wordt opgeven. Zo maar een kort berichtje in een regionaal dagblad. De reden van de opheffing is verontrustend. Sparta heeft wel voldoende leden maar er zijn geen vrijwilligers meer om de vereniging draaiende te houden. Ook in de NIOBB worden we met deze problematiek geconfronteerd. Er is al twee jaar geen werkgroep Topsport meer en de werkgroepen Out- en Indoor draaien op een te weinig enthousiastelingen en er is een gebrek aan umpires. Natuurlijk hoop ik dat ook dit stukje leden over de streep trekt en dat mensen zich gaan aanmelden om iets voor de NIOBB te gaan doen. Toch is het volgens mij ook tijd om na te denken hoe we in de toekomst de sport in Nederland moeten gaan organiseren. Meer en meer zal de overheid een beroep op mensen gaan doen om taken van die overheid over te gaan nemen. Dat kan ten koste van bestaand vrijwilligerswerk gaan. De zorg voor ouderen wordt, bijvoorbeeld, in de eerste plaats neergelegd bij de kinderen, familie en buren. In een dag zitten 24 uur en een mens kan zich niet in tweeën delen. Ook deze zomer hebben enkele actieve leden van de NIOBB veel tijd aan mantelzorg moeten besteden. Daardoor bleven er zaken voor de NIOBB liggen. Mogelijk moeten we op korte termijn prioriteiten gaan stellen. Op persoonlijke titel zet ik het werk voor de lokale vereniging dan bovenaan. Zonder verenigingen heeft de bond geen bestaansrecht, dus als er gekozen moet worden gaat de vereniging voor. Dat

dwingt ons om na te denken hoe we de regionale en landelijke activiteiten anders en slimmer kunnen organiseren. Ideeën zijn welkom. Ik denk dat we er allemaal voor open moeten staan dat we daarvoor in elk geval de nodige flexibiliteit op moeten brengen. De Nederlandse kampioenschappen kunnen, bijvoorbeeld ‘eenvoudiger’ georganiseerd worden (minder deelnemers, dus één wedstrijddag, knock out systeem, afstappen van de ranking etc.). Op lange termijn zit volgens mij de oplossing voor het tekort aan vrijwilligers in samenwerking tussen de sportverenigingen. Ik denk dat in deze tijd veel mensen graag meerdere sporten willen beoefenen. Als ingespeeld wordt op die behoefte, krijg je verenigingen die aan hun leden meer dan één sport gaan aanbieden. Bij zo’n constructie heb je minder verenigingen en dus in elk geval minder bestuursleden nodig. Van welke bond wordt je dan lid? Geen idee, maar ik weet wel dat ook bonden zich dienen te bezinnen op hun toekomstige taken. Wat de NIOBB betreft: het zal u niet verbazen dat ik vind dat het bestuur zich vooral dient te richten op de ondersteuning van de verenigingen; dus op zoek gaan naar subsidie, helpen bij ledenwerving, aandacht besteden aan de ontwikkeling van het spel en materialen etc. Dat is belangrijk want een sterke basis (lokale vereniging) is een voorwaarde voor een sterke bond.


NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

5


Spelregelvraagstukken: het bezit van de mat

T

ijdens een bowlswedstrijd zie je soms dat de partijen zich aan elkaar gaan ergeren. Dikwijls is dat niet nodig als de spelers rekening houden met de regel betreffende ‘het bezit van de mat’. De speler die aan de beurt is, heeft het bezit van de mat. Dat betekent, dat deze speler op de voetmat zal staan om de jack of bowl te spelen. De tegenpartij moet dan voldoende achter de head staan. De tegenpartij mag dus niet de head gaan bekijken of naar zijn medespeler roepen of gebaren. De speler houdt het bezit van de mat totdat de bowl die hij speelt tot stilstand komt. Dan gaat het bezit van de mat automatisch over naar de andere partij. De maat van de speler d ie net heeft gegooid mag dus niet nog even naar de head lopen om even goed te kijken hoe het ligt. Hij heeft immers niet meer het bezit van de mat. Het heeft ook weinig zin, want na de beurt van de tegenstander kan de head er weer heel anders bijliggen. De medespeler van het team dat nu de mat bezit, kan de head bekijken en de speler op de voetmat inlichten hoe de situatie nu is. Al dan niet geeft hij advies aan de speler op de voetmat. De andere

6

partij heeft niet het bezit van de mat en mag dus ook niet met elkaar communiceren. Heeft een speler een toucher gescoord, dan mag zijn medespeler de bowl markeren zodra deze tot stilstand is gekomen. Hij mag ook wachten tot de tegenspeler zijn bowl heeft gespeeld. Veel spelers vinden het niet prettig als de tegenpartij een toucher markeren terwijl zij al op de voetmat staan om te gaan gooien. Maar het mag wel. Hij heeft de tijd om te markeren totdat de bowl van de tegenspeler tot stilstand is gekomen. Als de tegenspeler een drive gaat spelen, dan moet hij de toucher laten marken, voordat hij de drive speelt. Na het spelen van een succesvolle drive is het dikwijls onmogelijk om de juiste bowl alsnog te marken. Daarna is markeren niet meer mogelijk en is de toucher een “gewone “ bowl geworden. Veel bowlsplezier, Ton Harte


Mijmeringen Vijf jaar lang schreef Wim Smit stukjes voor Between Ends, het clubblad van Bowlsclub Oudenrijn, twee en een half jaar onder het kopje Mijmeringen. Toen was hij uitgemijmerd en ging hij over op de actualiteit van het moment. Dat duurde maar even omdat het risico groot was dat leden zouden worden gekwetst en dat is voor een clubblad niet wenselijk. Ruim een jaar geleden is hij gestopt. In Jack High zijn vanaf nu enkele van zijn leukste Mijmeringen te lezen.

die sidderen bij de gedachte dat zij stevig door de mangel gaan. Dat is niet leuk, dat is verschrikkelijk ! Maar nog erger is, als je niet besproken wordt. Dat betekent dat je niet meetelt. Elk nadeel heb z’n voordeel, sprak eens ene J.C. Een zeer kundig man. Taalkundig niet zo sterk, maar wel een warm pleitbeat wij binnen de bowlswereld node mis- zorger van het Panel-isme. Het zal U ook opvallen sen is een Panel. Een Panel ? Jazeker dat de taal die gebezigd wordt, doet vermoeden dat je academisch gevormd moet zijn om de sport te een Panel ! Willen wij de bowlssport kunnen beoefenen. Men benadert het spel uiterst opstoten in de vaart der sporten, dan wetenschappelijk. Dat moet ... anders maakt het kunnen wij niet buiten een Panel. U weet wel, zo’n groepje mannen die pretenderen verstand van bowls geen indruk. U dacht dat bowls zomaar een spelletje was. Dat is niet juist. Bowls is een wetenschap ! De te hebben. Zo’n college bestaat doorgaans uit drie Bond moet nu echt haast maken met het installeren tot vier personen en komt eens per week bijeen om de wedstrijden van de afgelopen week te bespreken. van zo’n gezelschap. Doet zij dat niet, dan tonen we Bij voorkeur houden zij die bespreking voor de tele- de sportwereld dat wij onszelf niet serieus nemen. Spoed is geboden ! ag ik U een geheimpje verklapvisie. U moet zich eens voorstellen; U zet op zonpen ? Ik kom de laatste weken de deur niet meer dagavond de televisie aan en in beeld verschijnen drie keurig in het pak gestoken heren, vergezeld van uit. Ik zit aan de telefoon gekluisterd, in de hoop een gespreksleider die zegt ook verstand van bowls gebeld te worden door een bondsbestuurder die mij te hebben. Zij beginnen alle “ins en outs” te bespre- vraagt zitting te nemen in zo’n Panel. Het zal je toch gebeuren ! Het bowlsleven is ken van de in de voorbije week gespeelde al een feest, maar dan wordt wedstrijden. Oh heerlijk ! Men aarzelt niet het één grote knalfuif! de gedragingen van een aantal spelers tot op het bot te analyseren. Daarbij hanteert Wim Smit men de leus; “streng maar rechtvaardig”. Je kunt je voorstellen dat er spelers zijn Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

W

NIOBB

7


Plagiaat?

P

lagiaat? Je zou het kunnen denken, maar we bekijken dat als bowlsclub natuurlijk sportief! Tien jaar geleden – eind 2003 – b verscheen voor de leden van Bowls Club mer van een Heerhugowaard (BCH) het eerste nummer ack High, eenvoudig clubbulletin onder de naam Jack uitgevoerd in A5 formaat, een dubbelgevouwen A4tje. Er bleek behoefte te bestaan aan het op schrift stellen van de diverse bezigheden van onze club en het bulletin doet sinds het eerste nummer dienst als ‘reminder’ voor de data van speeltijden, toernooien en andere zaken BCH. betreffende. In die A5-vorm verschijnt het bulletin nog steeds. Daarnaast is er nu een groter, fraaier uitgevoerd bondsmagazine en onze redactie is er eigenlijk

trots op dat dit blad bewust of onbewust de naam heeft overgenomen of gekozen. Een goede keuze! De redactie van de ‘kleine’ Jack high, bestuur en leden van Bowls Club Heerhugowaard wensen de redactie van de ’grote’ Jack High veel succes! Proficiat, we zien uit naar de volgende nummers! Namens BCH, Hans de Koning (secr/red.)

8


Bowlsspel van hoog niveau

D

enk je rustig een partijtje bowls te kunnen spelen, wordt je betrapt door een sateliet die op enkele honderden kilometers hoogte boven je hoofd hangt en fotografisch alles ongenadig vastlegt. Maar wie iets te verbergen heeft, kan gerust zijn: we kunnen niet zien wie het zijn. Wel duidelijk is dat het hier om de gezellige, intieme locatie van Bowls Club Best op het terrein van Best Golf gaat waar een singlepartijtje wordt gespeeld met twee spelers in het wit en een marker in het rood. De satelietbeelden die Google Map online zet, zijn in de regel enkele jaren oud. Dus

wanneer deze foto is gemaakt, weten we niet. Zo te zien is het wel in het vroege voorjaar want de bomen zijn nog kaal. Aan de andere kant zou het best wel eens hartje winter kunnen zijn als we naar de lange schaduwen kijken. Hoe dan ook, als iemand zich op deze plaat herkent, dan horen we dat graag. Peter Snel

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

9


Quick 1888 kiest de buitenlucht

Q

uick 1888 uit Nijmegen is waarschijnlijk de enige bowlsclub in ons land waar een zomerstop van kracht is. Dat komt door de Internationale Wandelvierdaagse die jaarlijks in Nijmegen plaatsvindt. De sporthal en sportvelden van Quick 1888 zijn dan volledig in bezit van het wandellegioen. Zo kan er dus onmogelijk bowls worden gespeeld in de hele maand juli. De afdeling bowls van deze omnivereniging gaat dan (bij goed weer) ieder jaar buiten spelen op de golfbaan van Nistelrode. Daar zijn we dit jaar op 11 juli gaan spelen. Het is dan altijd een doldwaze en superleuke gezellige dagvoor de bowlsmensen uit Nijmegen. Jan Boersbroek

10


NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

11


Hong Kong bowlers onder handen genomen door coach Lachlan Tighe

W

12

ie de gelauwerde bowlscoach Lachlan Tighe in huis haalt, kan rekenen op niet mis te verstane opmerkingen. Dat weten ze nu bij het nationale bowlsteam van Hong Kong. Daar moeten ze meer als een team werken, aggresiever zijn en werken aan hun technische capaciteiten. Tenminste, als ze betere internationale resultaten willen behalen. De geboren Welsh-

man Tighe heeft recht van spreken: hij werkte eerder al in MaleisiĂŤ, Canada, India and Nieuw Zeeland. De foto en de Engelstalige tekst werden naar ons opgestuurd door Ralph de Rooij, de Nederlandse bowlstopper die geregeld op de greens van Hong Kong is te vinden. Lachlan Tighe is kort geleden aangesteld als hoofdcoach van de Melbourne Lawn Bowls Club in AustraliĂŤ.


Lawn bowls weer vertegenwoordigd op de Gemenebest Spelen 2014

Z

et de periode van 23 juli tot 3 augustus 2014 maar vast in uw agenda en noteer daarbij dat dan de top van de bowlswereld verzameld is in Schotland. De twintigste Commonwelth Games worden dan gehouden in Glasgow met lawn bowls als een van de vaste sporten. Gouden medailles zijn er te winnen in de disciplines single, pairs, triples en fours bij zowel de mannen als dames. Traditiegetrouw wordt er ook gestreden tussen bowlers met een visuele of andere fysieke beperking. Het geheel wordt gehouden in het schitterend gelegen Kelvingrove Lawn Bowls Centre, naast het onlangs gerenoveerde Kelvingrove Art Gallery and Museum. Deelnemden landen zijn onder andere AustraliĂŤ, Engeland, Nieuw Zeeland, Schotland, Zuid Afrika, MaleisiĂŤ en Wales.

Een artists impression van het bowlsstadion in Glasgow.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

13


14


NIOBB promoot de bowlssport op de 50 Plus Beurs 2013 in Utrecht

D

e vrijwilligers van de NIOBB die vijf dagen lang de stand op de 50 Plus Beurs hebben bemenst, hebben de handen vol gehad om alle belangstellenden van dienst te zijn. De NIOBB was samen met het NOC*NSF en enkele andere sportbonden aanwezig op de beurs om de bowlssport te promoten. Zonder vooruit te lopen op de resultaten, kan worden gezegd dat dat in ieder geval is gelukt. Vijf dagen lang, van het openen van de beurs tot de sluiting waren de vrijwilligers druk met uitleg, demonstreren en doorsturen van ge誰nteresseerden naar de bowlsclubs. Dankzij hen kunnen we nu al zeggen dat de 50 Plus Beurs, die in september in de Utrechtse Jaarbeurs werd gehouden, een groot succes is geworden. Het NOC*NSF was zo onder de indruk van de drukte op de NIOBB stand, dat er volgend jaar vermoedelijk meer ruimte voor de NIOBB wordt ingeruimd. Sinds de 50 Plus Beurs 2013 zijn er weer een paarhonderd mensen meer die weten wat bowls is. En dat is het begin wellicht van een groot aantal nieuwe leden voor de Nederlandse bowlsclubs. Peter Snel

Vrijwilligers van Bowlsclub Woods uit Apeldoorn (foto links), NIOBB-voorzitter Jan Lenselink (foto boven) helpen veel belangstellenden op weg in de stand van de NIOBB.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

15


World Bowls president Joe Aaron brengt bezoek aan Nederland

16

Dat er een bestuurswisseling zou plaats vinden bij World Bowls was ons bekend. Tijdens het Wereldkampioenschap bowls in december 2012 gehouden in Adelaide – Australië, stond een bestuursvergadering geagendeerd. Omdat ons Nederlandse damesteam deelnam aan dit WK en dus in Adelaide verbleef, heeft de NIOBB Corrie Windle volmacht gegeven namens de NIOBB deze vergadering te bezoeken, waarbij het kiezen van een nieuwe voorzitter World Bowls het belangrijkste agendapunt was. Vóór deze verkiezing werd door de drie genomineerde kandidaten een felle verkiezingscampagne gehouden. Joe Aaron, Australiër van geboorte, sprong er volgens de NIOBB uit door telefonisch contact met ons te zoeken, waarbij hij in een drietal aangename gesprekken met de secretaris van de NIOBB een heldere kijk toonde op de ontwikkelingen en hervormingen, die bij World Bowl hoog nodig zijn, immers ook daar is een tendens van terugloop van leden merkbaar met alle vooral financiële gevolgen van dien en dat vraagt om een efficiënte aanpak van de organisatie. Voor ons kleine Nederland, wel een bijzonder zeer gewaardeerd lid van World Bowls, was dit aanleiding onze stem uit te brengen op Joe Aaron. Hij werd tijdens genoemde vergadering met grote meerderheid verkozen tot nieuwe president. Corrie Windle moest namens hem zijn dank overbrengen aan de NIOBB voor onze support. Wat schertst onze verbazing, dat vrijdagavond voorafgaand aan het Nederlandse Kampioenschap triples de telefoon ging bij de secretaris en zij Joe Aaron aan de lijn had. Natuurlijk stelde zij de vraag: Joe waar ben je, vanwaar dit telefoon-

tje? Ïk ben in Amsterdam, hotel Krasnapolsky, waar kan ik jullie ontmoeten? Goede raad was duur, we speelden het NK de volgende dag! Geen probleem voor Joe en zijn vrouw, we komen wel naar Haarlem met de trein, immers, wij stonden op de baan! Met dank aan de echtgenoot van Corrie Windle, die het echtpaar van de trein haalde hebben zij die dag genoten van het Nederlandse bowlsspel en complimenteerden ons met de accommodatie , de bowlsgreen aan de Zomervaart te Haarlem. Joe was goed op de hoogte, dat de Stichting City-Bowls Haarlem aldaar hun 1e internationale toernooi had gehouden in 2012 en voornemens is dit toernooi in 2014 weer te organiseren, wat hij groots toejuichte ter promotie van de bowlssport. De avond hebben we doorgebracht met elkaar, wij werden uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Hierbij werden wij goed geïnformeerd over de actuele gebeurtenissen in de organisatie van World Bowls en hoe hij denkt de organisatie te vereenvoudigen en te moderniseren om de financiële status van World Bowls te versterken. Hiertoe had hij een bezoek gebracht aan het kantoor van World Bowls in Schotland om goed op de hoogte te zijn van de status aldaar en lukte het hem extra tijd te vinden Nederland te bezoeken alvorens naar Australië af te reizen. Als NIOBB, een betrekkelijk kleine bond binnen World Bowls, kunnen we daar alleen maar trots op zijn dat een nieuwe president zich goed wil oriënteren en zijn reisschema dermate had aangepast om ons een bezoek te brengen. We kunnen terugkijken op een aangenaam contact en een zeer onderhoudend gesprek met de nieuwe president van World Bowls. Nederland staat weer goed op de kaart bij World Bowls. Rita Schrijber


Regio Zuid Open Pairs Toernooi De gedachte achter het idee was simpel: organiseer een toernooi en nodig clubs uit die niet zijn aangesloten bij de NIOBB. Zo, immers, moest het toch mogelijk zijn om deze verenigingen weer enthousiast te maken voor een lidmaatschap. De Regio Zuid nam de uitdaging aan en organisseerde het Open Regio Zuid Pairs Toernooi op 21 september in Tilburg. Met 32 teams was dat een goed bezet toernooi, maar alleen bowlsclub De Zwake uit ‘s Gravenpolder had als ‘ongebonden club’ met vier teams ingeschreven. Dat neemt niet weg dat het

toernooi zeer geslaagd was, dankzij een vlekkeloze organisatie van de Technische Commissie van de Regio Zuid. Het NIOBB bestuur zet ondertussen de pogingen om de bond groot en sterk te maken onverdroten voort. Peter Snel

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

17


Bowlsreis naar Potters Engeland Bowlsvrienden, Wederom bied ik voor de liefhebbers de mogelijkheid je in te schrijven met een team voor een fours bowls toernooi bij Potters in oktober of november 2014. Voor het inchecken op de boot moet de naam op de boardingpas hetzelfde zijn als hetgeen op je paspoort of identiteitskaart staat vermeld. Dit geldt hoofdzakelijk voor dames waarvan tegenwoordig alleen de meisjesnaam op paspoorten en identiteitskaarten moet worden vermeld.

18

ARRANGEMENT Het totale arrangement bestaat uit twee delen. 1. Stena line ■ Retourpassage met de nachtboot inclusief 1-2 of 4 pers. hut ■ Busvervoer maandag Harwich – Potters 2. Potters ■ Verblijf in 1-2 of 3 pers. bungalow standaard, -plus of hotel-accomodatie. ■ Alle maaltijden vanaf de lunch op maandag t/m de lunch op vrijdag. ■ Deelname fours bowls toernooi. ■ Activiteiten en entertainment gedurende het verblijf. ■ Busvervoer op vrijdag Potters – Harwich met onderbreking. ■ Alle niet genoemde maaltijden zijn voor eigen rekening. Een juiste prijs voor het komende toernooi heb ik vanuit Engeland nog niet doorgekregen maar de totale kosten van de laatste reis bedroegen voor het volledige arrangement rond de € 515.= p.p. waarvan ik verwacht dat het niet veel hoger zal worden. Een hotelkamer kost ongeveer € 75.= p.p. extra. De uiterste inschrijfdatum is 15 januari 2014. Waarschijnlijk ben je verbaasd dat er zo vroeg in de tijd hierover al een beslissing

genomen moet worden maar dat is nodig om zeker te weten dat er plaats voor ons is. Het is problematisch omdat Engelse clubs al opties voor het volgende jaar nemen maar dat eigenlijk niet nodig hebben. Vervolgens ligt het boekingssysteem bij Potters tot de 2e helft van maart stil. Dan is het voor hen pas duidelijk hoeveel aanbetalingen er binnen zijn en hoeveel accomodaties er dan nog vrij zijn voor verhuur. Om voor januari 2014 een optie te kunnen plaatsen zou ik graag willen weten om hoeveel deelnemers het zal gaan. In geval de inschrijvingen het betreffende aantal gaat overschrijden wordt er een reservelijst aangelegd. De datum en ontvangst van het inschrijvingsformulier zal bepalend zijn voor deelname; oftewel.., wie het eerst komt…, het eerst maalt..!! Graag ingevulde formulieren retour naar het onderstaande adres. Annie Harte, Rustenburgerweg 213, 1703 RV Heerhugowaard. E-mail: gmharte@hetnet.nl Mobiel: 06 222 733 04


Aanmeldingsformulier voor een fours bowls toernooi bij Potters Hr./Mw.………………………………………………..................Meisjesnaam……………………………........................... Adres…………………………………………............................PC/Woonplaats…………………………………................ Nationaliteit……....Telefoon……………………….E-mail……………………………………….......................................... Geeft zich op als speler / niet speler voor de reis van oktober / november 2014 Accommodatie Potters (0 a.u.b. keuze maken) 0 1-pers. | 0 2-pers. | 0 3-pers. | 0 Bungalow standaard | 0 Bungalow plus | 0 Double bed | 0 Twin bed (gescheiden bedden) | 0 2 slaapkamers met 1 badkamer | 0 Hotelkamer Stena line retour passage (0 a.u.b. keuze maken) Je bent verplicht een hut te reserveren; is ook retour. 0 1-p. binnenhut | 0 2-p. binnenhut | 0 4-p. buitenhut ► i.g.v. 2- of 4 p. hut even aangeven met wie je deze gaat delen. ► Ik ga een hut delen met………………………….................................................................... Gegevens van de 2e en/of 3e persoon met wie je een onderkomen bij Potters zal gaan delen: Wel/geen speler = w/g w / g Naam………………………………………………..Roepnaam………………………… w / g Naam………………………………………………..Roepnaam……………………........ Adres (indien afwijkend)…………………………… PC/Woonplaats………………………... Adres (indien afwijkend)…………………………… PC/Woonplaats………………………... Nationaliteit…….Telefoon………………….E-mail…………………………………………...

► Gelieve de aanbetaling van € 75.00 p.p. voor 30 januari 2014 over te maken naar rekeningnummer 8447940 van Bowls Club Heerhugowaard o.v.v. Potters.

Nationaliteit…….Telefoon………………….E-mail…………………………………………... Eventuele bijzonderheden; dieet, handicap (rolstoel nodig in terminal), vragen, wensen, etc. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 0 Ik/wij vormen een team met 1……………………………..2………………………………. 3……………………………..4………………………………. 0 Ik/wij heb(ben) geen team en heb(ben) geen bezwaar om met anderen een team te vormen. Datum en Handtekening........................................ ..............................................................

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

19


Reilen en zeilen Iedereen weet wel hoe het in zijn of haar eigen bowlsclub toegaat. Maar hoe het reilt en zeilt in andere verenigingen gaat vaak aan ons voorbij. Vandaar in iedere uitgave van Jack High en op deze plek een greep uit de clubbelevenissen, ‘gepikt’ uit de clubbladen of van het internet. QUICK 1888 125 JAAR Quick 1888 uit Nijmegen is een zogenaamde omnivereniging met ondermeer een bowlsclub. In Nijmegen is Quick 1888 de oudste club, landelijk staat de vereniging in de top tien wat betreft leeftijd. In 2013 vierde de vereniging het 125 jarig bestaan. Gedurende het hele jaar hebben de diverse sportverenigingen spellen, demonstraties en toernooien georganiseerd. De afdeling bowls vierde het jubileum met ondermeer een triple bowlstoernooi. GROTE SCHOONMAAK De matten van bowlsclub Woods uit Apeldoorn kuunen weer tegen een stootje. Dertien vrijwilligers hebben deze zomer zo hard staan zuigen, dat de stoppen af en toe doorsloegen. ‘Onze stoppen niet’, schrijft Piet Mantel in het clubblad. ‘al waren wij wel een beetje teleurgesteld dat het altijd dezelfde mensen zijn die klaarstaan om te helpen.’ Hoe dan ook, de matten zijn weer brandschoon, de punten zijn weer gewit en alles ziet er pico bello uit.

20

BLOOT Bovenstaand plaatje kwam de redactie van Jack High tegen in ‘t Stouwetje, het clubblad van bowlsvereniging Stouw End. De inzender van de foto vroeg zich af of dit het nieuwe tenue van Stouw End wordt. Een antwoord hebben we nog niet, al laat zich dat makkelijk raden. ‘t Is gewoon te koud hier. BUITENLANDS BEZOEK Bowlsvereniging Oud Beijerland en Bowlsclub Schouwen hebben begin september bezoek gehad van bowlsspelers van Paddock Wood uit Engeland. Er werd vriendchappelijk gestreden op de banen in de sporthal in Burgh Haamstede. Vorig jaar bezochten de Nederlandse bowlers het in het graafschap Kent gelegen dorpje Paddock Woods en de gelijknamige bowlsclub.


HOLLANDS GLORIE In de kantine van Edwardstown Bowling Club in het Australische Adelaide hangt een prachtig, oranje bowlsshirt te pronken. Edwardstown was de hostclub van het Nederlands damesteam tijdens het WK dat in Adelaide is gehouden. Als dank voor de goede verzorging en de aanmoedigingen tijdens de wedstrijden, liet Ineke Nagtegaal de shirts van Ons Kinnehim en de NIOBB achter. (Bron: Nieuwbrief Ons Kinnehim)

Op 27 oktober organiseert ABC weer een Australian pairs toernooi. Aan dit toernooi zijn geen bekers verbonden, maar een bescheiden prijzengeld voor de eerste drie plaatsen. Het bestuur had verwacht dat er 24 teams konden worden ingeschreven, echter hebben zich uiteindelijk 18 teams aangemeld. Desalniettemin willen we het toernooi toch door laten gaan. We hopen er een gezellig

CLINIC ENGELSE SPORTEN Maandag 2 september heeft een groep vrijwilligers van BCO een clinic gegeven voor zo’n zeventig medewerkers van het Utrechts Archief. Deze mensen hadden hun jaarlijks bedrijfsuitje en konden op de velden van Kampong een clinic volgen voor croquet, cricket en bowls. Wij werden vriendelijk ontvangen en konden clinics geven op op vier rinks. De rinks waren van kort geschoren gras en moeilijk bespeelbaar en er stond behoorlijk wat wind. Ondanks deze handicap werd er enthousiast en met veel plezier gespeeld. Voor een extra spelletje bowls na afloop was nog veel belangstelling. De vrijwilligers van BCO hebben een leuke dag gehad en hebben er lekker gegeten en gedronken. Het was een een lange en vermoeiende dag maar het heeft ook nog wat opgeleverd voor de kas van BCO.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

21


Wie een appartement huurt in de Glades Golf & Country Club, Naples, Florida in Amerika, krijgt er een privé bowlsrink bij. Het Vistabella Sports Complex, Costa Blanca, Spanje.

Green, green grass of home... Bowls wordt over de hele wereld gespeeld. Van noord tot zuid, van oost tot west. In de zon of de regen. Op tapijt, kunstgras of echt gras of op zomaar een stukje grond. Hoe dan ook, plezier wordt bijna altijd beleefd aan deze wonderschone sport. Op deze pagina´s foto´s van zomaar enkele fraaie greens.

Onder: De greens, met beschermingsmatten, van Bowls Mt Maunganui op het Noordereiland, Nieuw Zeeland.

Foto boven: Victoria Park Bowling Greens in Leamington Spa, Warwickshire tijdens de openingsceremonie voor het Women’s World Bowls in 2004.

22


Northenden Social Club, Northenden nabij Manchester, Engeland.

Bowls in het Athena Beach Hotel in Pafos, Cyprus.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

23


N IOBB 24 Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

Jack High nr 2 oktober 2013  
Jack High nr 2 oktober 2013  

Magazine voor bowlsspelend Nederland

Advertisement