Page 1


L ’ Éc ol eNat i onal eSupér i eur e d’ Ar c hi t ec t ur ePar i s Val deSei ne L ' ENSAPar i s Val deSei nees tunét abl i s s ementpubl i cà c ar ac t èr eadmi ni s t r at i fpl ac és ousl at ut el l eduMi ni s t èr e del aCul t ur eetdel aCommuni c at i on, Di r ec t i on génér al edespat r i moi nes . ééeen2001, l ' Ec ol es ' es ti ns t al l éeena vr i l 2007dans Cr unnouv eaubât i mentr éal i s éparl ' ar c hi t ec t eF r édér i c Bor el . Cet t er éal i s at i onmêl el ar éhabi l i t at i ondel ahal l e etdel ac hemi néedel aSUDAC( anc i enneus i ned' ai r c ompr i médat antduXI Xèmes i èc l e) , i ns c r i t esà l ' i nv ent ai r es uppl ément ai r edesmonument s hi s t or i ques , etl ac r éat i ond' unbât i mentneufdes ept ét ages . L ' Ec ol es edépl oi el el ongdel aSei nedansl enouv eau quar t i erMas s énac ons t r ui ts urd' anc i ennesf r i c hes i ndus t r i el l esetf er r ovi ai r es . L epr ogr ammede c onc ept i ondel aZAC, c oor donnéparl ' ar c hi t ec t e Chr i s t i andePor t z ampar cetl epa y s agi s t eThi er r yHuau, yf ai tc ohabi t erdesédic esi ndus t r i el sr es t r uc t ur ésa v ec l ' ar c hi t ec t ur el apl usc ont empor ai ne. L af onc t i onuni v er s i t ai r ees tl amar quedec equar t i er a v ecl ' i mpl ant at i ondel ' uni v er s i t éPar i s7Deni sDi der ot , del ' I NAL CO( I ns t i t utNat i onal desL angueset Ci vi l i s at i onsOr i ent al es )etdel apr es t i gi eus e bi bl i ot hèqueDouc et( f ondsl i t t ér ai r eetar t i s t i que) . I l doi tac c uei l l i ràt er mepl usde30000ét udi ant s . L ' i mpor t anc edess ur f ac esaffec t éesauxpr ogr ammesde f or ma i onetder ec her c he, l eséqui pement s mt d' ac c ompagnement , l esl ogement sét udi ant setl es l i euxc ul t ur el sf ontdec equar t i erunnouv eaupôl e uni v er s i t ai r epourl ' es tpar i s i en. Surc es i t e, l esét udi ant sdel ' Ec ol es ontac c uei l l i sdans desc ondi t i onsex c ept i onnel l esa v ecdess er vi c esetdes équi pement sdet outpr emi erpl an.

www. par i s val des ei ne. ar c hi . f r


Lesét udes L enouveaupr ogr ammepédagogi quer éaffir mel apl ac ees s ent i el l edel a démar c hedepr oj etdansl ' ens ei gnementdel ' ar c hi t ec t ur e. I l offr eégal ementà l ' ét udi antdedeux i èmec y c l el apos s i bi l i t édedé ni runpar c our sper s onnal i s é par mi l adi ver s i t édesens ei gnement spr opos ésaus ei ndedi ffér ent sdomai nes d' ét ude. L ' ac qui s i t i ondesc onnai s s anc esetdus avoi r f ai r emi senœuvr edansl e pr oj et , d' uns oc l ec ul t ur el s ol i de, as s oc i éeàl ' enc our agementd' unr egar dc r i t i que as s ur eauxf ut ur sdi pl ômésl ac apac i t éd' ex er c erd' unemani èr ei nvent i veet r es pons abl edesmi s s i onsdi ver s iées .

Lesi ns cr i pt i ons

L ac a ndi da t ur epourl ' i ns c r i pt i onen1èr ea nnéeàl ' E NS APa r i s Va l deSei nees t ouv er t eàt outt i t ul a i r ed' unba c c a l a ur éa tf r a nç a i soud' undi pl ômef r a nç a i sou ét r a ngeréqui v a l ent . L esmoda l i t ésd' i ns c r i pt i ons ontdét a i l l éess url es i t ei nt er net del ' E c ol e . I l es téga l ementpos s i bl e , s ousc er t a i nesc ondi t i ons , des ' i ns c r i r eàl ' E c ol eenc our sde c y c l e . Unedema ndede« v a l i da t i ondesét udes , del ' ex pér i enc epr of es s i onnel l eou desa c qui sper s onnel s   »dev r aêt r edépos éepa rl ec a ndi da t , f r a nç a i souét r a nger , di pl ômé , pour s ui v a ntdesét udesdel ' ens ei gnements upér i eurouj us t ia ntd' une ex pér i enc epr of es s i onnel l es i gnic a t i v e . L esc a ndi da t sét r a nger st i t ul a i r esd' undi pl ômedél i v r épa runét a thor sUni on eur opéenneouhor sE s pa c eéc onomi queeur opéendoi v ents ui v r eunepr oc édur e pr opr eàl eurs i t ua t i on, déc r i t es url es i t ei nt er netdel ' E c ol e .


Ledi pl ômed’ ét udesenar chi t ect ur e c onf ér a ntl egr a dedel i c enc e( ba c+3a ns )

Cepr emi erc y c l edef or ma t i oni ni t i a l ees tor ga ni s éen6s emes t r es . L ec y c l el i c enc eper metàl ' ét udi a ntd' a c quér i rl esba s esd' unec ul t ur ea r c hi t ec t ur a l e a i ns i quel esout i l s , l esc onc ept setl amét hodol ogi equi l ui s ontnéc es s a i r espour dév el opperunehy pot hès ea umoy end' unedéma r c hedepr oj etma î t r i s é . I l s ef ondes url esens ei gnement sdel apr a t i quedupr oj etd' a r c hi t ec t ur eet d' ur ba ni s me , del at héor i edel ' a r c hi t ec t ur eetdel ' hi s t oi r edel ' a r c hi t ec t ur eetdel a v i l l e , c ompl ét éspa rdesens ei gnement ss péc iquesr el a t i f sàl at ec hni que , a uxa r t set a uxs c i enc es . Cec y c l ec ompr enddeuxs t a ges: uns t a geouv r i eroudec ha nt i eretuns t a gedi t« de pr emi èr epr a t i que  » .

Ledi pl ômed’ Et atd’ ar chi t ect e c onf ér a ntl egr a dedema s t er( ba c+5a ns )

L esf or ma t i onsdi s pens éesda nsc edeux i èmec y c l es ' i ns c r i v ents i mul t a némentda ns desper s pec t i v esd' i ns er t i onda nsl esdi ffér ent smét i er sdel ' a r c hi t ec t ur e , del ama î t r i s e d' œuv r eetdel ar ec her c he . edi pl ômed' É t a td' a r c hi t ec t es ' a ffir mec l a i r ementc ommeuneét a pes a nc t i onna ntun L ni v ea ud' ét udess upér i eur es , etnonpa se x c l us i v ementc ommeundi pl ôme pr of es s i onnel . I l per metàl ' ét udi a nt , enl ui offr a ntunl a r geév ent a i l d' ens ei gnement s a ut ourdedoma i nesd' ét ude , dec ons t r ui r el as péc ic i t édes adéma r c hea ur ega r ddes ques t i onsdel ' époque . Qua t r edoma i nesd' ét udes ontpr opos ésàl ' E c ol e: -Gr a ndeéc hel l edesét a bl i s s ement shuma i nsVi l l e/T er r i t oi r es t ér i a l i t édel ' édic e-F or me/Us a ge/T ec hni que -Ma -Pa t r i moi ne-Rec onv er s i on/T r a ns f or ma t i on -Pr oc es s usdec onc ept i on-Mét hodesets uppor t st héor i ques L edi pl ômed' É t a tc ompr end, out r el av a l i da t i ondespr oj et setens ei gnement sc hoi s i s , l ar éda c t i ond' unmémoi r e , unPr oj etdeF i nd' É t udespr és ent édev a ntunj ur yetun s t a gedef or ma t i onpr a t i quedehui ts ema i nesmi ni mum. esdi pl ôméspeuv ente x er c erunea c t i v i t és a l a r i éeda nsl esa genc esd' a r c hi t ec t ur e , l es L e nt r e pr i s e s , l e ss e r v i c e spubl i c soue nc or el e sc ol l e c t i v i t é sl oc a l e s , e nqua l i t éd' a r c hi t e c t e .


L ’ habi l i t at i onàexer c er l amaî t r i s ed’ œuvr eens onnom pr opr e( HMONP)

L ' a r c hi t ec t edi pl ôméd' E t a ts ouha i t a nts ' i ns c r i r eàl ' Or dr edesa r c hi t ec t esetr éa l i s er unpr oj ets ouss apr opr er es pons a bi l i t é , c ' es t à di r es i gnerunper mi sdec ons t r ui r e , doi ts ui v r eunef or ma t i onc ompl ément a i r ed' unea nnéequi c ompr end150heur es def or ma t i on, di s pens éesena l t er na nc ea v ecunemi s eens i t ua t i onpr of es s i onnel l e d' unmi ni mum de6moi s . L aHMONPper meta uxa r c hi t ec t esd' a ppr of ondi retd' a c t ua l i s erl eur sc onna i s s a nc es da nsc i nqc ha mpss péc iques: l esc ondi t i onsd' ex er c i c e; l esmi s s i onsdel ama î t r i s e d' oeuv r e; l emont a ged' opér a t i on; l ' ex éc ut i ondest r a v a ux; l ec a dr el éga l de l ' ex er c i c edel apr of es s i onr égl ement ée . L ' ha bi l i t a t i ones tdéc er néepa runj ur y , c ompos éa umi ni mum dec i nqmembr es dontdeuxt i er ss onta r c hi t ec t espr a t i c i ens . L af or ma t i ones touv er t ea uxt i t ul a i r esdudi pl ômed' É t a td' a r c hi t ec t e , oud' un di pl ômeéqui v a l enteur opéen, di s pos a ntd' unc ont r a tdet r a v a i l a us ei nd' une s t r uc t ur ed' a c c uei l enma î t r i s ed' oeuv r e .

Lesmas t er sdes péci al i s at i on

L ' E c ol epr opos e , enc oha bi l i t a t i ona v ecdesuni v er s i t és , a uxét udi a nt sdi pl ômésa u gr a dedema s t erdeuxma s t er sdes péc i a l i s a t i on: -Mas t er« Aménagement , ur bani s meetdur abi l i t édest er r i t oi r es   »enpa r t ena r i a t a v ecl ' Uni v er s i t éPa r i sOues t Na nt er r eL aDéf ens e . Cema s t erpr opos edeuxpa r c our s pr of es s i onnel setdeuxpa r c our sr ec her c he . Rec r ut ement: t i t ul a i r esdudi pl ômed' É t a td' a r c hi t ec t e/E ffec t i f: 25ét udi a nt s/Dur ée: 1a n

-Mas t er« Hi s t oi r eetc i vi l i s at i onc ompar ées , s péc i al i t ér ec her c he, vi l l e, ar c hi t ec t ur eetpat r i moi ne  »enpa r t ena r i a ta v ecl ' Uni v er s i t éPa r i s7Deni sDi der ot . Rec r ut ement: t i t ul a i r esdudi pl ômed' É t a td' a r c hi t ec t e/E ffec t i f: 25ét udi a nt s/Dur ée: 1a n

L esc a ndi da t ur ess ontéga l ementr ec ev a bl esdèsl a nde1èr ea nnéedema s t er .


Lesr el at i onsi nt er nat i onal es L ' ouv er t ur ei nt er na t i ona l ec ons t i t ueunec a r a c t ér i s t i quef or t edel af or ma t i onàl ' E NS A Pa r i s Va l deSei net a ntpa rl enombr ed' ét udi a nt spa r t i soua c c uei l l i squepa rl av a r i ét é desét a bl i s s ement spa r t ena i r es . Mobi l i t éet udi ant e Desc onv ent i onsd' éc ha ngel i enta c t uel l ementl ' E c ol e , da nsl ec a dr edupr ogr a mme E r a s mus , à24éc ol esetf a c ul t ésd' a r c hi t ec t ur edepa y seur opéens( I t a l i e , E s pa gne , Por t uga l , Al l ema gne , Aut r i c he , Bel gi que , F i nl a nde , S uède , Gr èc e , Rouma ni e , Pol ogne , Républ i quet c hèque) . Desc onv ent i onsbi l a t ér a l esdemobi l i t éontéga l ementét és i gnéesa v ecdeséc ol es d' a r c hi t ec t ur eenAr gent i ne , Aus t r a l i e , Br és i l , Cor éeduS ud, E t a t s Uni s , Ma r oc , Mex i que , S ui s s e , Venez uel a . Cesc onv ent i onsper met t entàdenombr euxét udi a nt sdés i r euxd' ét udi eràl ' ét r a nger d' êt r eex onér ésdesdr oi t sd' i ns c r i pt i onda nsl ' ét a bl i s s ementd' a c c uei l , debéné c i er d' unebour s edemobi l i t éetdev a l i deràl eurr et ourl esmodul esobt enus . Réc i pr oquement , l ' E c ol ea c c uei l l ec ha quea nnéedesét udi a nt sdesét a bl i s s ement sa ux quel sel l e es tl i ée . Desc our sde« f r a nç a i sl a ngueét r a ngèr e  »l eurs ontdi s pens ésandef a c i l i t er l euri ns er t i onda nsl ' ét a bl i s s ement . Coopér at i onss c i ent iquesetpédagogi ques L ’ E c ol enouea us s i despa r t ena r i a t sr el a t i f sàdest r a v a uxder ec her c heoudesa c t i ons péda gogi quess péc iques . Desc onv ent i onsbi l a t ér a l esl i enta i ns i l ' E NS APa r i s Va l de Sei nea uxéc ol esd’ a r c hi t ec t ur eetd' ur ba ni s med' Al ger( Al gér i e) , deWuha n( Chi ne) , d' I nc heon( Cor éeduS ud) , deNa goy a( J a pon) , deBey r out h( L i ba n) , deRa ba t( Ma r oc ) , a uxuni v er s i t ésd' E r ev a n( Ar méni e) , deRi odeJ a nei r o( Br és i l ) , d' Ur bi noetdeL a Sa pi enz a( I t a l i e)etàl ' éc ol ed' i ngéni eur sdeBa ma k o( Ma l i ) .


Ladi ffus i on del acul t ur ear chi t ect ur al e L ' E NS APa r i s Va l deSei nedi s pos ededeuxs a l l esd' ex pos i t i ond' unes ur f a c et ot a l ede750m² etdet r oi sa mphi t héâ t r espouv a nta c c uei l l i r600per s onnes . E l l epr opos et r èsr égul i èr ementdesc onf ér enc esdepr of es s i onnel s( a r c hi t ec t es , c her c heur s , i ngéni eur s , a r t i s t es )pourc ompl ét erl esens ei gnement s . E l l eor ga ni s eoua c c uei l l edes c ol l oquesets émi na i r ess c i ent iquesout ec hni ques . Desma ni f es t a t i onspubl i quesper met t entdev a l or i s erl esdi ffér ent espr oduc t i onsdes ét udi a nt s: c r éa t i onsor i gi na l es , t r a v a uxr éa l i s ésda nsl ec a dr edev oy a gesd' ét ude , Pr oj et sde F i nd' É t udes . L ' E c ol eor ga ni s eéga l ement , a v ecdespa r t ena i r espubl i c setpr i v és , d' a mbi t i eus es ex pos i t i onst héma t i quesa ut ourdel ' a r c hi t ec t ur e( monogr a phi esd' a r c hi t ec t es , c onc our s pr of es s i onnel s )oudesBea ux Ar t s( phot ogr a phi e , a r t spl a s t i ques ) .


Lesr es s our c es aus er vi c edel apédagogi e Lamat ér i aut hèque, c ent r eder es s our c est ec hni quesett ec hnol ogi ques , offr ea ux ét udi a nt sunout i l a nc r éda nsl ar éa l i t épr of es s i onnel l eeti ndus t r i el l eetpa r t i c i pe c ommer el a i sl ogi s t i queàl ' ens embl edespr oj et sdel ' E c ol e . Onyt r ouv epl usde 15000pr odui t setma t ér i a uxex pos ésdontpl us i eur sma quet t es , 600Cdr om demi s e enœuv r e , 26000r éf ér enc esc ons ul t a bl esda nsl esouv r a gest ec hni ques . Labi bl i ot hèquepr opos eunf ondsdepl usde18000ouv r a gesetunec ent a i ne d' a bonnement sàdesr ev uess péc i a l i s éesf r a nç a i s esetét r a ngèr es . L esPr oj et sdeF i n d' É t udesetl ' i nt égr a l i t édesmémoi r esys ontéga l ementc ons er v és . L ec a t a l ogue i nf or ma t i s ées tc ons ul t a bl eàpa r t i rdus i t ei nt er netdel ' E c ol e . Lel abor at oi r ephot ovi déoes tdot éd' a ppa r ei l sphot osa r gent i quesetnumér i ques , dec a mér a setdeba nc sdemont a gea na l ogi quesetnumér i quesdes t i nésà l ' i ni t i a t i onetàl apr a t i quequot i di ennedel aphot oetdel av i déo. L esét udi a nt s peuv entypr a t i querl ar éa l i s a t i ondemont a ges , depr és ent a t i ondepr oj et s , de di pl ômes . Less al l esi nf or mat i quesetc el l esdess t r uc t ur esdepr oj etc ompor t ent140pos t es dot ésdel ogi c i el spr of es s i onnel sena c c èsl i br epourl esét udi a nt s .


St r uct ur esder echer che Labor at oi r eAr c hi t ec t ur eVi l l eUr bani s meEnvi r onnement( LAVUE)

Uni t éMi x t edeRec her c hen°7218duCNRSa s s oc i a ntl esuni v er s i t ésdePa r i s8Vi nc ennes Sa i nt Deni setPa r i sOues t-Na nt er r eL aDéf ens e , etl eséc ol esna t i ona l ess upér i eur es d' a r c hi t ec t ur edePa r i s L aVi l l et t eetPa r i s Va l deSei ne .

L eL a v uec ompt e165membr espr ov ena ntdedi v er s esdi s c i pl i nes( s oc i ol ogues , a r c hi t ec t es , géogr a phes , ur ba ni s t es , phi l os ophes , a nt hr opol oguesethi s t or i ens ) , r épa r t i sen5équi pes . Sest r a v a uxpor t ents url esdy na mi quesdepr oduc t i onetd’ év ol ut i ondesf or mes a r c hi t ec t ur a l esa i ns i ques url esr a ppor t sdesc i t a di nsàl ’ es pa c eur ba i n. L eL a v uees t l ’ unedeséqui pesd’ a c c uei l del ' éc ol edoc t or a l e395« Mi l i eux , Cul t ur esetSoc i ét ésdu Pa s s éetduPr és ent   »( Uni v er s i t éPa r i sOues t-Na nt er r eL aDéf ens e) . www. l a v ue . c nr s . f r Cent r edeRec her c hes url ' Habi t at( CRH) Cons t i t ut i fets i ègedel ’ UMRL a v ue , l eCRHes tr a t t a c héàl ' E NS APa r i s Va l deSei ne . F ondéen1986, i l c ompt eunes oi x a nt a i nedemembr es . Sest r a v a uxpor t ent pr i nc i pa l ements url apr oduc t i onetl ages t i onduc a dr ebâ t i , l aqua l ic a t i ons oc i a l e deses pa c esur ba i nsa i ns i ques url esenj euxpr opr esa uxes pa c espubl i c sur ba i ns . www. c r h. a r c hi . f r pac eVi r t uel deConc ept i onAr c hi t ec t ur al eetUr bai ne( EVCAU) Es L el a bor a t oi r e , qui c ompt e21membr es , mènedesr ec her c hesda nsl ec ha mpdel a v i l l eetdel ' a r c hi t ec t ur el i éesàl ami s eenœuv r edesdi ffér ent sout i l setdi s pos i t i f s numér i ques . Sesr ec her c hess ec onc r ét i s entpa rdesdéma r c hesd' a na l y s edes c ont enusets enspor t éspa rl espr a t i quesetpa rdesr éa l i s a t i onsàéc hel l er éel l e . www. ev c a u. a r c hi . f r

I NFORMATI ONSPRATI QUES É c ol eNa t i ona l eS upér i eur ed’ Ar c hi t ec t ur ePa r i s Va l deS ei ne 3/ 15qua i Pa nha r detL ev a s s or75013Pa r i s T él éphone: 0172696300 T él éc opi e: 0172696381 www. pa r i s v a l des ei ne . a r c hi . f r Chi ffr es20102011 -1850ét udi ant si ns c r i t sdont344en1èr eannée -225ens ei gnant s Ac c ès mét r oetRE R: l i gne14etRE RC : s t a t i on«   Bi bl i ot hèqueF r a nç oi sMi t t er r a nd  » bus: l i gnes62, 64, 89, 132, 325etPC2


Valdeseine  
Valdeseine  

présentation of the Val de Seine arhitecture school in Paris.

Advertisement