Page 1

პარტნიორი 2016

სპეციალური გამოცემა

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წლიური ანგარიში

GCCI annual report


გამომცემელი

PUBLISHER

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

Georgian Chamber of Commerce and Industry Ltd. GCCI service

შპს. "ჯი სი სი აი" სერვისი

მთავარი რედაქტორი კახა ბაინდურაშვილი

EDITOR IN CHIEF

სარედაქციო საბჭო კახა ბაინდურაშვილი ნინო ჩიქოვანი ნატო ჩიქოვანი

EDITORIAL BOARD

დიზაინი ნინო ფერაძე

DESIGN

სტამბა

PRINTING HOUSE

Kaha Baindurashvili

Kaha Baindurashvili Nino Chikovani Nato Chikovani

Nino Peradze

შპს „ფავორიტი სტილი“

ვრცელდება უფასოდ

DISTRIBUTED FREE OF CHARGE

საავტორო უფლებები დაცულია. ჟურნალში გამოქვეყნებული მასალის ნაწილობრივ ან სრულად გამოყენება აკრძალულია.

Copyright 2016 "Partner" All rights reserved

მისამართი ბერძნის ქ. 29 0114 თბილისი საქართველო partner@gcci.ge

ADDRESS 29 Berdzeni Str. 0114 Tbilisi Georgia partner@gcci.ge


IMPORTANT CONTENTS

მნიშვნელოვანი თემების სარჩევი პალატის შესახებ

4

ABOUT THE CHAMBER

ახალი საექსპორტო პოტენციალის ათვისება

11

NEW EXPORT POTENTIAL

ევროკავშირი

11

THE EUROPEAN UNION

ჩინეთი

16

CHINA

მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა

22

SME support

„ღია დიალოგი ბიზნესთან“

22

OPEN DIALOGUE WITH BUSINESS

ბიზნეს-ფორუმები

30

business forums

საქართველოში ჩატარებული გამოფენები და ბიზნეს დელეგაციების ვიზიტები

51

FAIRS AND BUSINESS DELEGATIONS HOSTED IN GEORGIA

საქართველოს საარბიტრაჟო საერთაშორისო ცენტრი

76

Georgian International Arbitration Center

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საერთაშორისო აღიარება

80

GCCI – International Recognition


4

PARTNER

პალატის შესახებ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ქართული ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობაზე ზრუნავს. ამისთვის ჩვენი გუნდი წლების განმავლობაში სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს. პალატა ინტენსიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ და უცხოელ პარტნიორებთან, გეგმავს და მართავს ბიზნეს-ფორუმებს, აკავშირებს უცხოურ კომპანიებს ქართველ მეწარმეებთან და თითოეულ მათგანს საქმიანობაში წარმოქმნილი სირთულეების დაძლევაში ეხმარება. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გუნდი ღია დიალოგს ანიჭებს უპირატესობას და ბიზნეს-სექტორს საკუთარი პრობლემების შესაბამის ადრესატამდე მიტანასა და მოგვარებაში ეხმარება. პალატა განსაკუთრებით აქტიურია საერთა­ შორისო ასპარეზზე. ამის ნათელი მაგალითია პარტნიორებთან ერთად დაგეგმილი და ჩატარე-

2016

დეკემბერი

December

The Georgian Chamber of Commerce and Industry supports development of the Georgian business sector. Our team implements various projects in the course of years. The Chamber works in close cooperation with local and foreign partners, plans and manages business forums, links foreign companies with Georgian entrepreneurs, supports them in overcoming different challengies. The team of the Georgian Chamber of Commerce and Industry favors open dialogue, supports the business sector in reaching its voice to the relevant authorities, as well as helping resolving them. The Chamber is especially active on the international arena. A clear example is a significant number of activities managed and carried out with our partners. Close contacts with foreign Chambers and business forums are an evident result of many years of our extensive work. Because of these networks, companies


PARTNER

ბული ღონისძიებების სიმრავლე. ბიზნეს ფორუმები და თანამშრომლობა უცხოურ პალატებთან ჩვენი მრავალწლიანი მუშაობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო შედეგია. სწორედ ამ მჭიდრო საერთაშორისო კონტაქტების გამო ანიჭებენ მეწარმეები უპირატესობას საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრობას, რაც მათ უცხოელი პარტნიორების მოძიების შესაძლებლობას აძლევს. პალატას გაფორმებული აქვს ათობით მემორანდუმი სხვადასხვა ქვეყნების პალატებთან და ამ დოკუმენტების ფარგლებში მრავალ პროექტს ახორციელებს. პალატის მიზანი მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერით ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაა. გარდა ბიზნესის ინტერესების დაცვისა, პალატა ქართველი მეწარმეებისთვის წარმოშობის სერთიფიკატებსა და სხვა მსგავს დოკუმენტებს გასცემს. პალატის მიერ დაარსებული ორგანიზაციები კი ბიზნეს-სექტორისთვის დამატებითი და საჭირო მომსახურების გაწევას უზრუნველყოფენ. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატ­ ის სტრუქტურა ქვეყნის ტერიტორიული მო­წყ­ობ­ის პრინციპზეა აგებული. სისტემაში არსებობს ცენტრალური პალატა, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და რეგიონების პალატები.

5

advantage membership of the Georgian Chamber of Commerce and Industry. This enables them to find foreign partners. The Chamber has signed dozens of memorandums with foreign Chambers and in the framework of these documents we carry out various projects. Objective of the Chamber is to facilitate economic growth of the State through supporting the entrepreneurs. Besides representing interests of the business, the Chamber issues a certificate of origin, and other similar documents. Organizations founded by the Chamber provide additional and significant services for the business sector. Structure of the Chamber is based on the principle of administrative division of the State. The system consists of the central Chamber of Commerce and Industry, chambers of autonomous republics and regional chambers. In contrast to the majority of the European countries, membership of the Georgian Chamber of Commerce and Indutry is voluntary for the business sector.

ევროპის ქვეყნების ძირითადი ნაწილისგან განსხვავებით, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრობა ბიზნეს-სექტორის წარმომადგენელთათვის ნება­ყოფლო­ბითია.

დეკემბერი

December

2016


6

PARTNER

პალატის მმართველობის ორგანოები: GOVERNING BODIES OF THE CHAMBER: პრეზიდენტი

PRESIDENT

პალატის საქმიანობას ხელმძღვანელობს პრეზი­ დენტი, რომელიც აირჩევა 4 წლის ვადით საერთო კრების მიერ. მმართველობითი ფუნქციები ასევე გადანაწილებულია პალატის ვიცე-პრეზიდენტსა და გენერალურ დირექტორზე.

The Chamber is led by the President, who is elected by the General Assembly for a 4-year term. Governing functions are also delegated to the Vice-President and Director General.

საერთო კრება

GENERAL ASSEMBLY

საერთო კრება საქართველოს სავაჭრო სამრე­წ­ ველო პალატის უმაღლესი ორგანოა. ის პალატის ლეგიტიმაციის მთავარი წყაროა და მასში საქა­რთველოს ყველა ადმინისტრაციული რაიონის ბიზნეს სუბიექტები არიან წარმოდგენილნი. კრება შედგება თითოეული რაიონიდან 2, თვითმმართველი ქალაქიდან 4 და დედაქალაქიდან 10 დელეგატისგან. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა და ცხინვალის რეგიონი საერთო კრებაზე ორ-ორი დელეგატით არიან წარმოდგენილნი.

General Assembly of the Georgian Chamber of Commerce and Industry (GCCI) is the supreme governing body. It is the main source of legitimacy for the GCCI and it unites business representatives from all regions of Georgia. The Assembly consists of 2 delegates from each region, 4 delegates from each municipality and 10 delegates from the capital of Georgia. Until the restoration of Georgia’s territorial integrity, 2 delegates are represented in the Assembly from Abkhazia and Tskhinvali regions. The person who provides first at least 10 signatures from business entities operating in Georgia is considered as a delegate in the Assembly. The delegates for the General Assembly are elected for 4 years.

დელეგატად არჩეულად ითვლება ის პირი, რომელიც პირველი წარმოადგენს არანაკლებ 10 მეწარმე სუბიექტის ხელმოწერას. საერთო კრების დელეგატები აირჩევიან 4 წლის ვადით. საერთო კრების უფლებამოსილება:

THE COMPETENCE OF THE GENERAL ASSEMBLY: •

Adopts the charter of the Chamber and makes amendments;

ამტკიცებს პალატის წესდებას და ცვლილებები შეაქვს მასში;

ირჩევს პრეზიდენტს ღია კენჭისყრით 4 წლის ვადით - დამსწრე დელეგატების ხმათა უმრავლესობით;

Elects President of the Chamber for 4 years by majority votes of attendees of the Assembly;

Listens to and adopts the reports of the Council on activities of the Chamber;

ისმენს და ამტკიცებს საბჭოს ანგარიშს საქმიანობის შესახებ;

Reviews proposals related to the entrepreneurial activity, issues and problems.

განიხილავს სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებულ წინადადებებს, საკითხებსა და პრობლემებს.

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

7

პალატის საბჭო GCCI BOARD საბჭო საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პოლიტიკის განმსაზღვრელი ძირითადი ორგანოა, რომელიც განიხილავს და იღებს გადაწყვეტილებას პალატის ძირითად პრიორიტეტებზე, მიზნებსა და სტრატეგიაზე. კანონის თანახმად, ყველა მოქმედ ბიზნეს ასოციაციას შეუძლია წარმოდგენილი იყოს პალატის საბჭოში. საბჭოს შემადგენლობაში შედიან სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტების გაერთიანების (ასოციაციის) წარმომადგენლები და პალატის პრეზიდენტი. საბჭოს წევრთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 10-ზე ნაკლები. პალატის საბჭოს მოწყობის პრინციპი უზრუნველყოფს პალატის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და მის მუშაობაში საქართველოს ბიზნეს სექტორის ჩართულობას. შესაბამისად, იგი არის კოორდინაციისა და დიალოგის ეფექტური პლატფორმა. პალატის საბჭოში ამჟამად წარმოდგენილია 35 ბიზნეს გაერთიანება და სექტორული ასოციაცია: 1. 2. 3. 4.

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია საქართველოს ბანკების ასოციაცია საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია 5. საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაცია 6. ამერიკის სავაჭრო პალატა 7. საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაცია 8. ნავთობ პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი 9. საქართველოს მეფუტკრე ფერმერთა გაერთიანება “ქართული ფუტკარი“ 10. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 11. საქართველო-შვეიცარიის ბიზნეს ასოციაცია 12. საქართველოს მენაშენეთა ასოციაცია 13. ფერმერული წარმოების რძის პროდუქტების ხელშეწყობის ფონდი

The Board is the main body to determine the policy of the Chamber. It examines and makes decisions on main objectives, priorities and activities of the Chamber. According to the law all business associations are qualified to be the members of the GCCI Board. The Board consists of various business unions (Associations) and President of the Chamber. The number of Council members should not be less than 10.The structure of the Board ensures the participation of the Georgian Business sector in formation of the Chamber policies and its daily activities; therefore it is an effective platform for coordination and dialogue. CURRENTLY THE BOARD CONSISTS OF 35 BUSINESS AND SECTORAL ASSOCIATIONS:

1. Georgian Chamber of Commerce and Industry 2. Georgian Small and Medium Enterprises Association 3. Georgian Banks Association 4. Association of Georgian Tea-Producers 5. Shepherds Association of Georgia 6. American Chamber of Commerce in Georgia 7. Association of Freight Forwarders of Georgia 8. Georgian Union of Oil Products Importers 9. Georgian Beekeepers Association "Georgian Bee" 10. Business Association of Georgia 11. Georgian Swiss Business Association 12. eorgian Developers Association 13. Foundation for Promotion of Farm-produced Diary Products 14. Georgian Wine Association 15. Georgian Incoming Tour Operators Association 16. Georgian Vocational Education Foundation 17. Georgian Professional Footballers Association 18. Cement Producers Association of Georgia დეკემბერი

December

2016


8

PARTNER

14. ასოციაცია „ქართული ღვინო“ 15. საქართველოს შემომყვან ტურ-ოპერატორთა ასოციაცია 16. საქართველოს პროფესიული განათლების ფონდი 17. საქართველო პროფესიონალ ფეხბურთელთა ასოციაცია 18. საქართველოს ცემენტის მწარმოებელთა ასოციაცია 19. საქართველოს გიდების ასოციაცია 20. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობის ასოციაცია 21. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 22. საქართველოს სასტუმრო და სარესტორნო ფედერაცია 23. საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაცია 24. საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საბჭო 25. საქართველოს ქალთა ბიზნეს ასოციაცია 26. საქართველოს ხარისხის ასოციაცია 27. ტრეინინგებისა და განვითარების ასოციაცია 28. უძრავი ქონების რეალტორთა ასოციაცია 29. ბიზნეს სამართლის ასოციაცია 30. ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი 31. იურიდიულ ფირმათა ასოციაცია 32. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია 33. საერთაშორისო ასოციაცია ქალი და ბიზნესი 34. საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაცია 35. ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია პალატას შემუშავებული აქვს სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომლის შესაბამისად ის წარმარ­ თავს თავის საქმიანობას. კანონის შესაბამისად და სტრატეგიული გეგმიდან გამო­მდინარე, აღებული ფუნქცია-მოვალეობების გა­ნხო­რციელებას უზრუნველყოფენ პალატის სტრუქტურული დანაყოფები - დეპარტამენტები და რეგიონული პალატები. ამასთანავე, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სერვისების კერძო სექტორისთვის მიწოდების მიზნით პალატას დაფუძნებული აქვს რამდენიმე ორგანიზაცია, ესენია :

2016

დეკემბერი

December

19. Georgian Association of Guides 20. Georgian Microfinance Association 21. Georgian Farmers Association 22. Georgian Hotel and Restaurant Federation 23. Georgian Insurance Association 24. Council of Information Technologies and Communication 25. Georgian Women Business Association 26. Georgian Association for Quality 27. Association for Training and Development 28. Real Estate Realtors Association 29. Business Law Association 30. Institutional and Capacity Development Center 31. Association of Law firms 32. Infrastructure Construction Companies Association 33. International Association "Woman and Business" 34. Hazelnut Processors and Exporters Association of Georgia 35. Association of Georgian and Turkish businessmen. The Chamber has elaborated strategic development plan and conducts its activities in accordance with it. Functions and responsibilities, set forth in the law and the strategic plan, are carried out by the structural units of the Chamber – departments and regional chambers. Moreover, for provision of various significant services to the private sector the Chamber has founded a number of organizations, including: • • • •

Nonprofit organization “Georgian International Arbitration Center” Nonprofit organization “Georgian Chamber of Culture” “Geoexpertise” Ltd. “GCCI Service” Ltd.


PARTNER

ააიპ „საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი“;

ააიპ „საქართველოს კულტურის პალატა“;

შპს „საქექსპერტიზა“ - სასაქონლო და დოკუმენტური ექსპერტიზა ;

შპს „ჯი სი სი აი სერვისი“ - შტრიხკოდების მინიჭება.

დეკემბერი

December

9

2016


10

PARTNER

2016 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

11

ახალი საექსპორტო პოტენციალის ათვისება ევროკავშირი ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეწყობა ევროკავშირთან გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობ­ის შეთანხმებით მიღებული სავაჭრო პრეფე­რენციების რეალურ გამოყენებასა და სარგე­ბლის მიღებაში ქართული კომპანიების და­ხმა­რება პალატის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. 2016 წლის 28 ნოემბერს, GIZ-ის (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზო­­გა­დოე­ბა) „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ პროექტსა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას შორის ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს. დოკუმენტით განისაზღვრა თანამშრომლობის მიმართულებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) განხორციელებასთან დაკა­ვშირებული საკონსულტაციო და სასწავლო სერვისების განვითარების კუთხით. პროექტი ასევე ითვალისწინებს სავაჭრო-სამრეწველო პალატ­ის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებას. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში საქა­რთველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ 2016 წელს 5 DCFTA საინფორმაციო ცენტრი დააფუძნა: თბილისში, ქუთაისში, სიღნაღში, გორსა და ზუგდიდში. ამ ცენტრების მეშვეობით ბიზნესი, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები მიიღებენ კვალიფიციურ ინფორმაციას DCFTA-სთან დაკავშირებით. პროექტის შედეგად გადამზადდა და დასაქმდა 5 გრძლევადიანი ექსპერტი, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ მეწარმეებთან და აწვდიან მათ ამომწურავ ინფორმაციას ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ.

PROMOTION OF FREE TRADE WITH THE EUROPEAN UNION Assistance to Georgian companies in benefiting from Deep and Comprehensive Free Trade Area with the EU is one of the main priorities of the Chamber. On November 28, 2016, GIZ’s (German Society for International Cooperation) "SME development and DCFTA in Georgia" project and the Georgian Chamber of Commerce and Industry signed Memorandum of Understanding on establishing cooperation in view of consultancy and training services regarding the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). The project also aims to strengthen institutional capacity of the Georgian Chamber of Commerce and Industry. In the framework of this project the Georgian Chamber of Commerce and Industry established 5 DCFTA Information Centers in Tbilisi, Kutaisi, Sighnaghi, Gori and Zugdidi. In these Centers business representatives, especially small and medium-sized companies can obtain relevant information regarding the DCFTA. დეკემბერი

December

2016


12

PARTNER

DCFTA-ს საინფორმაციო ცენტრის გრძელვადიანი ექსპერტები პირადად ან ცხელი ხაზის მეშვეობით ინდივიდუალურ კონსულტაციებს უწევენ მცირე და საშუალო მეწარმეებს. საკითხის უკეთესად გასაცნობად და შესაფასებლად, მათ გაიარეს მოკლე სასწავლო კურსი სახელმწიფო სააგენტოებში. იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული თემა კომპლექსურ­ ია, მეწარმეები გადამისამართდებიან შესაბამის კომპეტენტურ ორგანიზაციებში. ცენტრის ოფიცრები ვალდებულნი არიან მცირე და საშუალო მეწარ­ მეებს მხარდაჭერა აღმოუჩინონ ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოების, ასევე პროდუქციის საექსპორტოდ მომზადების პროცესში . პროექტი ასევე ხელს უწყობს სავაჭრო-სამრეწ­ვე­ ლო პალატის ინსტიტუციურ განვითარებას EFQM (ხარისხის მართვის ევროპული ფონდის) მოდელ­ ის დანერგვის გზით, რაც პალატის მიერ EFQM-ის „მაღალი ხარისხის ერთგულების“ (“Committed to Excellence”) სტანდარტის მოპოვების მიზანს ემსახ­ ურება. პროექტი „მცირე და საშუალო მეწარმეობის გან­ ვითარება და DCFTA საქართველოში“ მიმდინარ­ ეობს ევროკავშირის თანადაფი­ნანსებით და მას ახორციელებს GIZ-ის პროგრამა „კერძო სექტორ­ ის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში“ გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარებ­ ის ფედერალური სამინისტროს (BMZ) სახელით. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ინიციატივის „EU4Business” (მცირე და საშუალო მეწარ­მეობისა და კერძო სექტორის ხელშეწყობა) ფარგლებში. აღნიშნული ინიციატივა აერთიანებს ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტებს „აღმოსავლ­ ეთ პარტნიორობის“ ექვს ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. „EU4Business”-ის მიზანია ბიზნ­ ეს გარემოს გაუმჯობესების, ბიზნეს სექტორში ცოდნისა და უნარების განვითარებისა და ფი­ ნანსებთან ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის გზ­ ით დაეხმაროს მცირე და საშუალო მეწარმეებს ისარგებლონ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით.

2016

დეკემბერი

December

In the framework of the project, 5 long-term experts were employed and trained. The officers have direct contact with entrepreneurs and provide them with information on any questions regarding free trade with the European Union. The officers of DCFTA information Centers personally or via hotline hold consultations for small and mediumsized enterprises. For better understanding and assessment of the topic, Center officers went through short training courses in State Agencies. In case a specific topic is too complex, entrepreneurs shall be redirected to the competent organizations that can handle the request. Furthermore, entrepreneurs shall be provided with contact information of the relevant person/department in charge. One of the main objectives of the Center is to provide comprehensive information on specific issues, or identify relevant organization which is relevant in this matter. Centers officers are obliged to support small and medium-sized entrepreneurs in approximation to EU standards, as well as in the process of preparing products for export. The project also contributes to institutional development of the Georgian Chamber of Commerce and Industry by introducing EFQM (European Foundation for Quality Management) model. The Chamber shall aim to obtain EFQMs “commitment to excellence” standard. The project "SME development and DCFTA in Georgia" is being co-financed by the European Union and implemented by GIZ's program "Private Sector Development in the South Caucasus,", in the name of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The project is being implemented in the framework of EU initiative EU4Business.This initiative brings together EU-funded projects in six "Eastern Partnership” countries, including Georgia. The goal of EU4Business is to help SMEs to benefit from the DCFTA between the EU and Georgia through improving the business environment, knowledge and skills development and access to finance.


PARTNER

13

ევროპალატა ახორციელებს ევროკომისიის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში მიმდინარე პროექტს East-Invest. პროექტის მიზანია აღმოსავლეთ სამეზობლო რეგიონის ქვეყნების (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდავეთის რესპუბლიკა და უკრაინა) ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა.

“East Invest” is a regional investment and trade facilitation project for the economic development of the Eastern Neighbourhood region (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine), launched in the framework of the European Eastern Partnership initiative. It is managed by the EUROCHAMBRES.

„East Invest 2“-ის ერთ-ერთი მიზანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ბიზნესის ხელშემწყობი ორგანიზაციების (BSO) შესაძლებლობების გაზრდა, რათა მათ უკეთესი სპეციალიზირებული სერვისები მიაწოდონ წევრ მცირე და საშუალო საწარმოების წარმომადგენლებს, აგრეთვე მეწარმეების ცნობიერების გაზრდა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცისა (DCFTA) და ევროკავშირის კანონმდებლობის შესახებ.

One of the objectives of "East Invest 2" is to increase capacity of BSOs in Eastern Partnership countries to provide better specialized services for member small and medium-sized enterprises, as well as to raise awareness on the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) and the EU legislation.

ამ პროექტის ფარგლებში პალატა, პარიზის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან ერთად, ახორციელებს 20 თვიან თვინინგ პროგრამას, რომლის საბოლოო მიზანია DCFTA საინფორმაციო ცენტრის შექმნა. პროექტის ფარგლებში 2016 წლის 12-14 აპრილს თბილისს ეწვია პარიზის პალატის ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც ადგილზე გაეცნო DCFTA იმპლემენტაციის მიმდინარეობას და ქართული კომპანიების საჭიროებებს. განისაზღვრა სამომავლო თანამშრომლობის ჩარჩოები. 2017 წლის 17-20 იანვარს DCFTA საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლები პარიზში ადგილზე გაეცნობიან მსგავსი ცენტრების მუშაობას, ექსპორტ-იმპორტთან დაკავშირებულ ევროპულ კანონმდებლობასა და რეგულაციებს.

Within the framework of the project, the GCCI together with the Paris Chamber of Commerce and Industry is conducting a 20-month twinning program with the ultimate goal to create DCFTA information centers. On April 12-14, 2016, group of experts from Paris Chamber visited Tbilisi to inspect the progress of the implementation of the DCFTA and the necessities of the Georgian companies. Future framework of cooperation shall be defined during the visit in Paris, in January 17-20, 2017. Staff will get familiar with the work of such information centers, export-related European legislation and regulations. In the framework of "East Invest 2" training course "SME Academy” has begun in November, 2015. The five topics chosen with focus on the agro-food sector were: •

DCFTA, implications at national level and road maps for implementation დეკემბერი

December

2016


14

PARTNER

აგრეთვე „East Invest 2“-ის ფარგლებში გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო ტრეინინგების კურსი “SME Academy”. კურსისთვის შერჩეული იქნა აგრო-სურსათის სექტორთან დაკავშირებული 5 თემა: •

DCFTA, შედეგები ეროვნულ დონეზე და განხორციელების გზები

ევროკავშირის რეგულაციები და ტექნიკური სტანდარტები, განსაკუთრებით აგროსურსათისა და სურსათის გადამუშავების სექტორში

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ბიზნესების მზაობა ექსპორტისთვის

მარკეტინგი და კომუნიკაცია - როგორ წარვადგინოთ პროდუქცია უცხოურ ბაზარზე

გამოფენებში მონაწილეობა, ნეთვორქინგი, პოტენციურ ბიზნეს პარტნიორებთან კომუნიკაცია.

ტრეინინგების შემდეგი რაუნდი, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით, გაიმართა 2016 წლის 13-15 აპრილს თბილისში, სასტუმროში „ციტრუსში“ სადაც მონაწილეობდა აგრო-სასურსათო და საკვების გადამამუშავებელი სფეროს მცირე და საშუალო კომპანიების 27 წარმომადგენელი. აღნიშნული ტრეინინგის თემას წარმოადგენდა წვდომა უცხოურ ბაზრებზე. ტრეინინგის მიზანი გახლდათ ევროკავშირში ექსპორტის მსურველების დეტალური ინფორმირება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილის, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ძალაში შესვლის შემდეგ ამოქმედებული მოთხოვნების შესახებ. ექსპორტის პოტენციალისა და უცხოურ ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, დამსწრე აუდიტორია გაეცნო ევროკავშირის კანონმდებლობას, ბაზრის სტრუქტურასა და ევროკავშირში ექსპორტთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს ქართული კომპანიებისათვის. ტრეინინგის ფარგლებში, მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ ინტერაქტიული ლექციები სხვადასხვა საკითხებზე (ტექნიკური სტანდარტები, ექსპორტისათვის მზაობა, მარკეტინგი და ა.შ.),

2016

დეკემბერი

December

EU regulations and technical standards, especially in the agro-food and food processing sectors;

Businesses readiness for export in Eastern Partnership countries;

Marketing and communication - how to present products at foreign markets;

Participation in Trade Fairs, Networking, Communication with potential business partners.

Next round of the training was organized by the Georgian Chamber of Commerce and Industry on April 13-15 2016 in hotel Citrus, Tbilisi, with involvement of 27 small and medium-sized company representatives of agricultural and food processing sectors. The topic of the training was an access to foreign markets. Great importance was attributed to providing the Georgian SMEs with an overview on the structures and functioning of the European Union market, familiarising them with the obligations and opportunities deriving from the DCFTA agreements and thus improving their export potential and their competitiveness. This was the objective of the three-day training sessions – SME Academy. Within the framework of the training, participants had the opportunity to acquire first-hand information from the EU experts (from Latvia, Belgium, Italy and Austria) regarding DCFTA’s implications on national level, EU regulations and technical standards, export readiness, marketing and networking. The third round is scheduled in March 2017. It is foreseen that the GCCI will continue the SME training as a service after the support of East Invest comes to an end. In the framework of East Invest 2 training courses - BSO Academy - were also provided to business support organizations. 30 Georgian business association representatives successfully participated in 4 of these courses held in Westerham, Germany in 2016. Each training took 3 days and focused on the following topics: 1. Advocacy and Representation - How to make your voice heard. January 5-8.


PARTNER

15

რომლებსაც უძღვებოდნენ ევროკავშირის ექსპერტები ლატვიიდან, ბელგიიდან, იტალიასა და ავსტრიიდან.

2. Skilled workforce to drive BSO reforms (including in the context of DCFTA), February 9-12

ტრეინინგების მესამე რაუნდი დაგეგმილია 2017 წლის მარტში.

3. A sustainable BSO model-income generation and services. June 20-23

პროექტის დასრულების შემდეგ პალატა აპირებს ტრეინინგებისა და კონსულტაციების ინტეგრაციას თავის სერვისებში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის.

4. Operating in a competitive market: preserving current and attracting new members. 29 November -2 December

„East Invest 2”-ის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების სასწავ­ ლო კურსები - BSO Academy. პალატის ორგანიზებით მასში მონაწილეობა მიიღო 30 ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენელმა. მიმდინარე წელს გაიმართა 4 ასეთი ტრეინინგი გერმანიის ქ. ვესტერჰამში. თითოეული 3 დღეს მიმდინარეობდა და ფოკუსირებული იყო შემდეგ თემებზე: 1. ადვოკატირება და წარმომადგენლობა. 2016 წლის 5-8 იანვარი. 2. ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციის რეფორმირება. 9-12 თებერვალი 3. მდგრადი ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციის მოდელი: შემოსავლის გენერაცია და სერვისები. 20-23 ივნისი 4. კონკურენტულ ბაზარზე ოპერირება: არსებულის შენარჩუნება და ახალი წევრების მოზიდვა. 29 ნოემბერი-2 დეკემბერი.

დეკემბერი

December

2016


16

PARTNER

ჩინეთი პალატა აქტიურად არის ჩართული „ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივის განხორციელებაში, რომელიც ისტორიული აბრეშუმის გზის ქვეყნებს შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობას ითვალისწინებს. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პალატა ნაყოფიერად თანამშრომლობს ჩინეთის მხარესთან. გაიმართა რამდენიმე ვიზიტი როგორც საქართველოში, ისე ჩინეთში.

საქართველო-ჩინეთის მეგობრობის ასოციაცია 2016 წელს ხელი მოეწერა საქართველოჩინეთის მეგობრობის ასოციაციის დაფუძნების ოქმს. დოკუმენტი ასოციაციის დამაარსებლებმა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ და საქართველო-ჩინეთის ეკონომიკურ-კულტურული თანამშრომლობის ცენტრმა გააფორმეს. ორგანიზაციის მიზანი ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური, სამეცნიერო, კომერციული, საგანმანათლებლო, სოციალური და კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებაა. ასოციაციას უფლება აქვს გაწევრიანდეს სხვადასხვა ორგანიზაციებში, ჰქონდეს პირდაპირი საერთაშორისო ურთიერთობები, დადოს შეთანხმებები. ასოციაციის წესდების თანახმად, მისი ძირითადი მოვალეობა ბიზნეს, სასწავლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა იქნება. ასოციაციის საპატიო პრეზიდენტი ჯიანჯუნ ზან­ გი ჩინეთში კომპანია CEFC CHINA ENERGY COMPANY LIMITED-ის აღმასრულებელი დირექტორია CEFC CHINA ENERGY COMPANY

2016

დეკემბერი

December

The Chamber is actively involved in implementation of the One Belt, One Road initiative that envisages enhancement of economic and trade relations between the Silk Road States. During the last year, the GCCI fruitfully cooperated with the Chinese counterparty – several visits were exchanged both in Georgia and China.

GEORGIAN-CHINESE FRIENDSHIP ASSOCIATION The protocol between the Georgian Chamber of Commerce and Industry and the Chinese Economic and Cultural Cooperation Center on the establishment of Georgian – Chinese Friendship Association was signed in 2016. The Association aims to facilitate the further deeening of economic, scientific, educational, commercial, social and cultural relations between the two countries. The Association has the right to become a member of different organizations, also to take the practical steps towards the development of international relations and to sign other agreements. According to the charter the main responsibilities of the Association are to organize business and educational events and promote investments.


PARTNER

LIMITED ჩინეთში 10 ყველაზე გავლენიან კომპანიას შორის ერთ-ერთია. მისი ძირითადი საქმიანობის სფერო ელექტროენერგია და გაზია, თუმ­ ცა კომპანია საქმიანობს ასევე სატრანსპორტო, ტურისტულ და საფინანსო სექტორში. კომპანიას განხორციელებული აქვს ინვესტიციები აღმოსავ­ ლეთ ევროპაში. იგი საქართველოში 10 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის ინვესტიციის ჩადებითაა დაინტერესებული.

ჩინეთში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლობების გახსნასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები დაიწყო 2016 წლის სექტემბერში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის ნინო ჩიქოვანის ჩინეთში ვიზიტისას გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა ჩინეთში, სინძიანის პროვინციაში პალატის წარმომადგენლობა გაიხსნას. ვიზიტის ფარგლებში ქ-ნი ნინო ჩიქოვანი შეხვდა „ხინ ჯიანგ ლინ ჯუნ ში იე ჰოლდინგის“ დამფუძნებელს, რომელიც ხელმძღვანელობს სერვის ცენტრის პროექტს. აღნიშნულ სერვის ცენტრში „ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივაში ჩართული 25-მდე ქვეყნის წარმომადგენლობა იმუშავებს. 2016 წლის 8-12 დეკემბერს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანი ვიზიტით ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუს ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში ევრაზიის სავაჭრო ცენტრის შენობაში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლობისთვის ფართის გადმოცემის შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყო. ფართი პალატას 3 წლის ვადით უსასყიდლოდ გადმოეცემა და იქ საქართველოს სავაჭროსამრეწ­ველო პალატის წარმომადგენლობა შეიძლება განთავსდეს, რაც ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების გა­ ღრმავებას შეუწყობს ხელს.

17

The Honorary President of the Association is the Executive Director of CEFC CHINA ENERGY COMPANY LIMITED, MrZang Jianjun. CEFC CHINA ENERGY COMPANY LIMITED is one of the 10 most influential companies of the People’s Republic of China.The main responsibility of the company is the production of electricity and gas. However, the company deals with the activities connected to transport, tourism and finance. The company invests in Eastern Europe and is interested in investing 10 billion US dollars in Georgia.

NEGOTIATIONS STARTED ON OPENING THE GEORGIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY REPRESENTATIONS IN CHINA During the visit of the GCCI President, Mrs. Nino Chikovani in China in September 2016, Memorandum of Understanding was concluded, as a result of which GCCI Representation might open in China, XinJiang Shihezi province. On the sidelines of the visit, Nino Chikovani held a meeting with a founder of Xin Jiang Lin Jun Shi Ye Holding, which manages the service center project. In the mentioned service center representations of up to 25 countries, participating in One Belt, One Road initiative, will operate. During December 8-12, 2016, the GCCI President Nino Chikovani, visited Chinese city Guangzhou. Within the framework of the visit, the negotitions started on the handling of the office space to the GCCI in Eurasian Trade Center building. The office space will be granted to the GCCI free of charge, for a 3-year term, to accommodate GCCI Representation. It shall promote further enhancement of trade and economic relations between the two countries.

დეკემბერი

December

2016


18

PARTNER

ღვინის ექსპორტი ჩინეთში

On August 8, 2016 for the first time with the support of the Georgian Chamber of Commerce and Industry, Georgian wine has been exported to the People’s Republic of China. Focused on the further enhancement of economic relations between the two countries, both sides organized the meeting in Customs Clearance Zone and witnessed the registration process of the first 10 Georgian wine containers.

Wine export to China

The representatives of the Georgian Chamber of Commerce and Industry have ensured the Georgian wine to be placed in special customs warehouse in the city of Yiwu. The warehouse was inaugurated by the President of the Georgian Chamber of Commerce and Industry Nino Chikovani in the framework of her visit in spring, 2016.

2016 წლის 8 აგვისტოს, პირველად საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მხარდაჭერით, საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტზე გავიდა ქართული ღვინით დატვირთული კონტეინერები. სიმბოლურად პროექტში ჩართული მხარეები გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში შეიკრიბნენ და პირველი 10 კონტეინერის გაფორმების პროცესს დაესწრნენ. ღვინო საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლობის მიერ ჩინეთის ქალაქ იუში გახსნილ სპეციალურ საბაჟო საწყობში განთავსდა. საწყობი 2016 წლის გაზაფხულზე, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის ნინო ჩიქოვანის ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში გაიხსნა. საწყობში განთავსებული პროდუქტით „ქართული ღვინის სახლები“ მომარაგდნენ. 10 მსგავსი სახ­ლი ჩინეთში მას შემდეგ გაიხსნა, რაც ჩინური კომპანია „სუოლუნ“-ის ხელმძღვანელი საქართველ­ოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომად­გენელი გახდა. 10 კონტეინერის გაფორმების პროცესის პა­ რალელ­ურად საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ­ ველო პალატის პრეზიდენტმა ნინო ჩიქოვანმა დამსწრეებს პროექტის ისტორია და ჩინეთში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლის საქმიანობა გააცნო.

2016

დეკემბერი

December

Georgian Wine Houses were supplied with the products stored in warehouse. Ten other similar houses have been opened after the Director General of the Chinese “Suolun Company” became the representative of the Georgian Chamber of Commerce and Industry. During the registration process of 10 containers, the attendees have been informed about the history of the ongoing project, as well as the activities implemented by the representative of the Georgian Chamber of Commerce and Industry to the People’s Republic of China. The process was led by the President of the Georgian Chamber of Commerce and Industry Nino Chikovani.


PARTNER

აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატა ჩინეთთან აქტიური თანამშრომლობის ნათელი მაგალითია ასევე მუდმივი კონტაქტი აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატასთან. 2016 წლის 6-7 სექტემბერს, ჩინეთში, ქ. სიანში აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატ­ ის (SRCIC) ორგანიზებით, გაიმართა აბრეშუმის გზის ქვეყნების „ბიზნეს ლიდერთა სამიტი 2016” და აბრეშუმის გზის საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ყოველწლიური კონფერენცია. ღონისძიებაში აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა. სამიტში ასევე მონაწილეობა მიიღეს მთავრობისა და კერძო სექტორის, მათ შორის მსხვილი კორპორაციებისა და საფინან­სო ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა როგორც ჩინეთიდან, ასევე 40-ზე მეტი ქვეყნიდან. აბრეშუმის გზის ქვეყნების ეროვნული პროდუქტ­ ების ფართო აუდიტორიისთვის გაცნობისა და პირდაპირი ბიზნეს მოლაპარაკებების დამყარების მიზნით, სამიტის ფარგლებში გაიმართა გამოფენა. წელს, აღნიშნული გამოფენა მიეძღვნა ღვინისა და ჩაის სექტორებს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინო. ღონისძიებაში პალატის მოწვევით მონაწილეობა მიიღო 6-მა ქართულმა კომპანიამ.

19

Silk Road Chamber of International Commerce (SRCIC) A good example of partnership with China is a consistent contact with the Silk Road Chamber of International Commerce. On September 6-7, 2016, in Xi’an, China, SRCIC organized Summit of Business Leaders of the Silk Road Countries 2016 and annual conference. The Georgian Chamber of Commerce and Industry has been actively involved in the process. It was attended by the Governmental representatives and private sector, including large corporations and financial institutions from China, as well as from other more than 40 countries.The fair was held to introduce national products of Silk Road countries and to establish business negotiations. This year, the Fair was devoted to wine and tea sectors. Georgian wine was represented at the Fair. Following the invitation from the Georgian Chamber of Commerce and Industry 6 companies took part in the conference. In 2016 the Chairman of the SRCIC paid two visits to Georgia. Recent visit in October was hosted by the Georgian Chamber of Commerce and Industry. The Delegation of the Silk Road Chamber was comprised of the Chairman of the Chamber, Mr. LU Jianzhong, Secretary General LI Zhonghang and other representatives of the management. დეკემბერი

December

2016


20

PARTNER

აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატის თავმჯდომარე საქმიანი ვიზიტით 2016 წლის განმავლობაში ორჯერ იმყოფებოდა საქართველო­ში. ოქტომბრის თვეში, ბოლო ვიზიტ­ის დროს მისი მასპინძელი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ­ველო პალატა იყო. აბრეშუმის გზის პალატის დელეგაცი­ის წევრებს შორის იყვნ­ენ: პალატის თავმჯდომა­რე ლუ იანზონგი, გენერალუ­ რი მდივა­ნი ლი ჯონჯანი და სხვა ხელმძღვანელი პირები. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა SRCIC-ს წევრი 2016 წლის აპრილში გახდა, როდესაც თბილისს საერთაშორისო ვაჭრობის აბრეშუმის გზის პალატის თავმჯდომარე ლიუ იანზონგი პირველად ეწვია. 2016 წლის 5 აპრილს ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ორ პალატას შორის. ამასთანავე, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანი არჩეულ იქნა საერთაშორისო ვაჭრობის აბრეშუმის გზის პალატის ვიცე-პრეზიდენტად. 9-10 დეკემბერს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ­ ველო პალატის პრეზიდენტმა ქ. სიანში აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატის (SRCIC) კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა, სადაც შეჯამდა მიმდინარე წელს გაწეული საქმიანობა და განისაზღვრა მომავალი წლის აქტივობები. 11-12 დეკემბერს გაიმართა პირისპირ შეხვედრები აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატ­ ის თავმჯდომარესთან და სხვა ოფიციალურ პი­ რებთან, ასევე სხვადასხვა ჩინური კომპანიების ხელმძღვანელებთან. საუბრის თემები იყო ელ­ ე­­­ქტრონუ­ლი ვაჭრობა და ქართული ღვინის ჩინეთში იმპორტის ხელშეწყობა, აბრეშუმის გზის საინფორ­მაციო ცენტრი.

2016

დეკემბერი

December

The SRCIC was established in December 2015 in Hong Kong Special Administrative Region, jointly by the International Chamber of Commerce (ICC), the World Chambers Federation (WCF) and the Chambers of Silk Road Countries. The Chamber includes the largest companies from 36 countries. The Georgian Chamber of Commerce and Industry is a member of the SRCIC since April 2016. Memorandum of Understanding was signed between the Chambers in Georgia on April 5, 2016 during the first visit of the Chairman of the SRCIC, Mr. LU Jianzhong. Moreover, President of the Georgian Chamber of Commerce and Industry, Mrs. Nino Chikovani was elected as Vicepresident of the SRCIC. During December 9-10, the President of the GCCI participated in a conference of the Silk Road Chamber of International Commerce (SRCIC), where matters of current year were assessed and future activities were defined. On December 11-12, individual meetings were held with the Chairman of the SRCIC , as well as representatives of Chinese companies. Main topics of the discussion were e-commerce, promotion of import of Georgian wine and Silk Road Information Center.


PARTNER

თბილისში „აბრეშუმის გზის საინფორმაციო ცენტრი“ გაიხსნება მალე საქართველოში „აბრეშუმის გზის საინფორმაციო ცენტრი“ გაიხსნება. პროექტს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა და აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატა (SRCIC) ერთობ­ ლივად განახორციელებენ. ამ საკითხზე ჩინეთის ქალაქ სიანში ორი პალატის ხელმძღვანელმა პირებმა - ნინო ჩიქოვანმა და ლუ იანზონგმა იმსჯელეს. „აბრეშუმის გზის საინფორმაციო ცენტრის“ გახსნის იდეა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით გადაწყდა. პროექტში ჩართული მხარეები მიიჩნევენ, რომ ბოლო წლებში, ჩინეთსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის კუთხით ურთიერთობა განსაკუთრებით გააქტიურდა, რასაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ჩინეთის პრეზიდენტის ინიციატივა „ერთი გზა-ერთი სარტყელი“ და თავის­ უფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ძალაში მალე შევა. პროექტის მიხედვით, საინფორმაციო ცენტრის ძირითადი საქმიანობა ორი ქვეყნის მეწარმეთათვის ექსპორტ-იმპორტის პოტენციალის გაცნობა და ამ კუთხით ხელშეწყობა იქნება. საინფორმაციო ცენტრი აქტიურად იმუშავებს პოტენციური ბიზნეს-პარტნიორების ერთმანეთთან დაკავშირების, საინვესტიციო პროექტების გაცნობისა და ქართული პროდუქციის ჩინეთში ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებებით.

21

SILK ROAD INFORMATION CENTER TO BE OPENED IN TBILISI

Soon, the Silk Road Information Center will be opened in Georgia. The project is jointly being implemented by the GCCI and the SRCIC.The topic was discussed by the heads of the two chambers Mrs. Nino Chikovani and Mr. LU Jianzhong – at the Xiang meeting. The idea of the Silk Road Information Center was born out of the desire to enhance economic partnership between the two States even more. Participating parties assume that, lately, trade relations between Georgia and China have become especially active, which will be facilitated even further by the One Belt, One Road initiative of the President of China and the Free Trade Agreement, which is scheduled to enter into force shortly. According to the project, the main activities of the Information Center will include introducing EXIM potentials to the entrepreneurs of both States and providing support in this direction. Information Center will be proactive with regard to connecting potential business partners, introducing investment projects and facilitating export of Georgian goods to China.

დეკემბერი

December

2016


22

PARTNER

მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა SME Support „ღია დიალოგი ბიზნესთან“ OPEN DIALOGUE WITH BUSINESS

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

საქართველოს რეგიონები სოციალურ-ეკონომიკურად განხვავდებიან ერთმანეთისგან, ამ არათანაბარი განვითარების მთავარი გამომწვევი მიზეზია მათი გეოგრაფიული ზონირება, ასევე დემოგრაფიული ვითარება, კომანდიტური ეკონომიკ­ ის ნგრევის შედეგად დარჩენილი ადგილობრივი კრიზისული ფონი და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი ინფრასტრუქტურა. ტერიტორიული სიდიდის მიხედვით საქართველ­ ოს რეგიონებს შორის კახეთი ლიდერობს, ხოლო ყველაზე მცირე ზომის რეგიონი - გურიაა. მეტ-ნაკლებლად შესაბამისად არის განაწილებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიც (გამოკვეთილად მაღალ-მთიანი რეგიონების გარდა) და მსგავსია რეგიონების ეკონომიკური პროფილიც, ანუ იმ რეგიონებში, სადაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დიდი ფართობები მოიპოვება, სოფ­ლის მეურნეობა მეტად არის განვითარებული.

23

Various regions of Georgia differ from a socioeconomic viewpoint. The key reason of such unequal development must be sought in their geographic zoning, as well as demographics, crisis environment, a residue of a command economy’s collapse and infrastructure on different levels of development. From the territorial scale point of view, Kakheti is a leader among Georgian regions, while Guria being the smallest. Agricultural lands are distributed more or less correspondingly (except for clearly distinguished mountainous regions) and so are economic profiles of regions, i.e. regions with vast agricultural lands have more sophisticated agriculture. In 2016, the Georgian Chamber of Commerce and Industry implemented an Open Dialogue with Business project. Key objectives of the project

დეკემბერი

December

2016


24

PARTNER

2016 წლის განმავლობაში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ განახორციელა პროექტი „ღია დიალოგი ბიზნესთან“. პროგრამის მიზანია უფრო ეფექტიანი გახდეს რეგიონებში არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესიდან პრ­ ობლემატიკის მიღება, ასევე სისტემური კვლევა და სათანადო რეაგირების მექანიზმების ჩამოყალიბება, რომელიც შეიძლება იყოს შემდგომი დიალოგი მთავრობასთან, პარტნიორებთან დაკავშირება, რეგიონზე ორიენტირებული პალატის კონკრეტული სერვისების გაძლიერება და სხვა. „ღია დიალოგი ბიზნესთან“ - ფარგლებში პალატ­ ამ შეხვედრები გამართა საქართველოს ყველა რეგიონში. პალატის მენეჯმენტმა უშუალოდ მოისმინა ის თემები, რაც აქტუალურია ადგილობრივი ბიზნესისთვის. 16 სექტემბერს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით, თბილისში რეგიონული ბიზნესის ფორუმი გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს ყველა რეგიონიდან 250 მეწარმე დაესწრო. ფორუმი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პროექტის „ღია დიალოგი ბიზნესთან“ დასკვნითი ღონისძიება იყო, რომელიც ბიზნესის პრობლემების მთავრობისთვის გაცნობას ემსახურებოდა. რეგიონული ბიზნესის ფორუმს ქვეყნის პირველი ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრები, ასევე სხვადასხვა სამთავრობო უწყებების ხელმძღვანელი პირები ესწრებოდნენ. ფორუმი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა ნინო ჩიქოვანმა გახსნა, შემდეგ კი საზოგადოებას სიტყვით ქვეყნის პირველ­ მა ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა მიმართა. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო სამ­ თავრობო უწყებების პრეზენტაციები რეგიონებში ჩატარებული შეხვედრების დროს წამოწეული პრობლემატიკის შესაბამისად. ღონისძიების ძირი­ თა­დი ნაწილი დაეთმო ღია დიალოგის ფორმატს, რომლის ფარგლებშიც თითოეულ მეწარმეს საშუალება ჰქონდა საკუთარი ხმა მთავრობისთვის მიეწვდინა და პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ მათთან ერთად ემსჯელა. პალატის მიერ რეგიონებში ჩატარებული შეხვედ­ რების შედეგად გამოკვეთილი პრობლემატური საკითხების მიხედვით შეირჩა რამდენიმე სა­მთა­

2016

დეკემბერი

December

include efficient gathering of problems SMEs face in the regions, conducting system research and developing proper response mechanisms, which may be further dialogue with government, building bridges to partners, strengthening regionoriented services of the GCCI and so on. Under the Open Dialogue with Business project the Chamber held meetings in all regions of Georgia.The management of the GCCI personally inquired about main problematic issues of local businesses. On September 16, GCCI organized regional business forum in Tbilisi. An event was attended by 250 entrepreneurs representing all districts. The forum was a conclusive event of the Open Dialogue with Business project, which served the purpose of conveying main problems of regional businesses to the Government. Regional Business Forum was attended by the First vice Prime Minister, Ministers of Energy and Agriculture, as well as high-ranking officials of various government bodies. The Forum was opened by the GCCI President, Mrs. Nino Chikovani, who was followed by the speech of the Vice Premier, Minister of Economy and Sustainable Development Mr. Dimitry Kumsishvili. Various government bodies delivered presentations regarding issues raised during the regional meetings. The most of the Forum was dedicated to the Open Dialogue format, which provided each entrepreneur an opportunity to address the Government and discuss resolutions to the problems with its representatives. Considering main problematic issues, identified during the GCCI regional inquiry, several government agencies were selected to deliver a presentation after an hour-and-a-half Open Dialogue. LEPL National Food Agency was selected with regard to the honey and hazelnut related problems, which are generally identified in Samegrelo region. Product quality monitoring mechanisms is relevant for all regions. LEPL


PARTNER

ვ­რო­ბო უწყება, რომელთა პრეზენტაციებიც გაიმართა საათნახევრიანი ღია დიალოგის შემდეგ. სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“ - თაფლისა და თხილის წარმოებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეირჩა, რომლებიც თავს ძირითადად სამეგრელოში იჩენენ. პროდუქციის ხარისხის კონტროლის მექანიზმები თითქმის ყველა რეგიონშია აქტუალური.სსიპ „ქონების ეროვნული სააგენტო“-ს პრეზენტაცია სასოფლო-სამეურნეო მიწის პრივატიზაციასთან დაკავშირებით ხშირად დასმული კითხვების გამო გახდა აქტუალური. რაც შეეხება სსიპ „მეწარმეობის განვითარების სა­ აგენტო“-ს, ის მეწარმეთა იაფი სესხებით დაინტერესების გამო შეირჩა. ასევე საქართველოს რეგიონებში მოღვაწე მეწარმეთა კითხვები ხშირად მიწის რეგისტრაციას უკავშირდება, რის გამოც ღონისძიებაზე ერთ-ერთი პრეზენტატორი სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“ იყო. სა­გად­ ა­­სახადო თემატიკის კუთხით დასმულ კითხვებს კი რეგიონული ბიზნესის ფორუმის ფარ­გლებში სსიპ „შემოსავლების სამსახური“- ის ხელმძღვანელ­მა პირებმა უპასუხეს.

25

National Agency of State Property was asked to deliver a presentation due to FAQs regarding Privatization of Agricultural Lands, as for the LEPL Entrepreneurship Development Agency – it was selected due to entrepreneurs’ interest in cheap loans. Another significant issue for regional SMEs is related to the land registration, which was addressed by the presentation of the LEPL National Agency of Public Registry. As for the tax-related questions, they were answered by the LEPL Revenue Service Officials.

დეკემბერი

December

2016


26

PARTNER

მსოფლიო მცირე და საშუალო საწარმოების ფორუმი WORLD SME FORUM

2016 წლის ივლისის თვეში თბილისს მსოფლიო მცირე და საშუალო საწარმოების ფორუმის ხელმძღვანელი ბატონი ტუნჩ უიანიკი ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში ტუნჩ უიანიკი პალატის საბჭოს წევრ ბიზნეს-ასოციაციებს შეხვდა. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტთან ნინო ჩიქოვანთან შეხვედრისას მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა, სადაც ფორუმი საპილოტე პროექტს განახორციელებს. პროგრამა სამ ნაწილს აერთიანებს, ესენია: ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა, საერთაშორისო ბაზრებში ჩართულობა და ელექტრონული ვაჭრობის პლატფორმა. პროგრამის განხორციელებას საფუძვლად ის დიაგნოსტიკური კვლევა დაედება, რომელსაც ფორუმი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან ერთად 2017 წელს ჩაატარებს. მცირე და საშუალო საწარმოების მსოფლიო ფორუმი მსოფლიოს დიდი ოცეულის ინიციატივის ფარგლებში გასულ წელს დაარსდა. მისი მიზანი მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებ­ ის ხელშეწყობაა. ფორუმის მუშაობას აქტიურად უჭერენ მხარს საერთაშორისო ორგანიზაციები: მს­ოფლიო ბანკი, საერთაშორისო ვაჭრობის ცე­ ნტრი, ევროკომისია, ეკონომიკური კოოპერაციისა და განვითარების ცენტრი და სხვა.

2016

დეკემბერი

December

In July 2016, Tbilisi hosted Mr. Tunc Uyanık, head of the World SME Forum. Under the framework of a visit, Mr. Tunc Uyanik met member-associations of the Chamber. During a meeting with the GCCI President Nino Chikovani, parties reached an agreement, which envisages Georgia to become the first country, where the Forum will implement its pilot project.The Project comprises of three elements, namely: access to financing, international market inclusion and digital trading platform. The foundation to the program implementation will be laid by the diagnostic research, scheduled to be conducted in 2017 by the GCCI and the World SME Forum. World SME Forum was established last year, under the initiative of the G20. Its primary objective is to promote SME development. Forum enjoys prominent support of international organizations:World Bank, International Trade Center, Economic Cooperation and Development Center and etc.


PARTNER

27

მიუნხენისა და ზემო ბავარიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მიუნხენისა და ზემო ბავარიის სავაჭრო-სამრეწ­ ველო პალატასთან (IHK Munich) 2015 წლის აგვისტოდან თანამშრომლობს.

Cooperation between the Georgian Chamber of Commerce and Industry and Chamber of Commerce and Industry for Munich and Upper Bavaria (IHK Munich) initiated in August 2015.

ერთობლივი პროექტი ქართული მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას და შრომითი ბაზრის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. პროექტის ვადა 3 (+3) წელია და მის მიზანს ასევე საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის სა­ინფორმაციო, საკონსულტაციო და სხვა სერვისების გაუმჯობესებ­ აც წარმოადგენს.

The joint project envisages promotion of the SME and improvement of the labor market. The project term is 3 (+3) years with an additional objective of improving GCCI information, consulting and other available services.

IHK Munich-ის გრძელვადიანი ექსპერტის მიერ, (რომელიც საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში მუშაობს) 2016 წლის თებერვლიდან, არჩეული იქნა რამდენიმე მიმართულება. მისი და პალატის გუნდის ერთობლივი მუშაობით დაიგეგმა თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიებები. როგორიცაა: სემინარები, ტრეინინგები, გადამზადების პროგრამები და ა.შ. შედგა მრავალი სასწავლო ტური და კურსი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თანამშრომლებისა და მენეჯერებისათვის, ასევე, პალატის საბჭოს წევრებისთვის, რომლებიც ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სექტორს წარმოადგენენ. ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, საქართ­ ველო­­სა და მიუნხენის სავაჭრო-სამრეწველო პალატები თანამშრომლობენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან- პროფესიული განათლების რეფორმის კუთხით. კერძოდ, დუალური პროფესიული განათლების სისტემის იმპლემენ­ტაციაში პალატა აქტიურად მონაწილეობს.

IHK Munich long-term expert (who works at the GCCI) selected several fields in February 2016. He joined efforts with the GCCI to plan Personnel Proficiency Enhancement events, such as: seminars, workshops, training programs and etc. Numerous study tours were carried out for GCCI regulars and officials, as well as for the members of the Chamber Council, representing tourism and agricultural fields. Under the framework of the joint project, GCCI and IHK Munich cooperate with the Ministry of Education and Science on vocational education. To be more specific, the GCCI is proactively engaged in the implementation of the dual vocational education system. Quality assurance service had been elaborated for the Georgian Railway. Railway personnel visited Munich for training courses in two waves. With the project’s support, GCCI was successful in establishing DCFTA information centers. The project also supported Georgian International Arbitration Center in a cause of raising awareness regarding the arbitration system.

დეკემბერი

December

2016


28

PARTNER

„საქართველოს რკინიგზისთვის“ შემუშავებული იქნა ხარისხის უზრუნველყოფის სერვისები. რკინიგზის თანამშრომლები გადამზადების კურსზე მიუნხენში ორ ნაკადად გაემგზავრნენ. პროექტის მხარდაჭერით, პალატამ წარმატებით განახორციელა DCFTA საინფორმაციო ცენტრებ­ ის დაფუძნება. პროექტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს საერ­ თაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრს საარბიტრაჟო სისტემის პოპულარიზაციაში. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ცნობადობის გასაზრდელად მიუნხენისა და ზემო ბავარიის პალატამ დააფინანსა ორი მედიატური ცენტრალური და რეგიონული მედიისთვის. ერთობლივი პროექტის მხარდაჭერით, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ, მთავრობისთვის სერვისების მიმწოდებელთან ერთად (მაგალითად G2G, B2B ღონისძიებები) მთავრობისა და ბიზნესის დამაკავშირებლის როლიც შეიძინა. გაიზარდა თანამშრომლობის ხარისხი კერძო სექტორთან, რაც გამოიხატა ღია დიალოგის ფორმატის ღონისძიებებით.

2016

დეკემბერი

December

For raising awareness on the Georgian Chamber of Commerce and industry, Chamber of Commerce and Industry for Munich and Upper Bavaria funded two media tours – one for central, and another for the regional media. With the support of the joint program, along with the role of a service provider to the government (e.g.: G2G, B2B events), the GCCI took up the mandate of a liaison between the government and the business. Cooperation with private sector intensified, which was reflected in events with an Open Dialogue format.


PARTNER

29

ეკონომიკურ-სამართლებრივი საკითხები Economics-related Legal Issues 2016 წელს პალატისა და „EY“-საქართველოს ერთობლივი ინიციატივით, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში ეკონომიკურ-სამართლებრივ საკითხთა კომიტეტი შეიქმნა. კომიტეტის მთავარი ამოცანა, ბიზნეს წრეებთან საუბრების და შეხვედრების გზით მათთვის პრობლემატური საკითხების აღმოჩენა და გადაწყვეტის გზების მოძიებაა. კომიტეტის წევრები არიან სხვადასხვა წამყვანი აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანიების წარმომადგენლები. კერძოდ, მის შემადგენლობაშ­ ია 10 წევრი, მათ შორის EY, PwC, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, PMCG, BDO, Kreston International, GF Capital. პალატა კომიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფს ფორუმების ორგანიზებას, რომელზეც შესაძლებელი იქნება არსებული პრობლემების საჯარო სექტორ­ თან ერთად გაანალიზება და მათი აღმოფხვრის გზების შესახებ დისკუსიის გამართვა. ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რაზეც მსჯელობა შედგა, „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ იყო. კანონის ამოქმედების ზოგად ვადად 2017 წლის სექტემბერი მოიაზრება. პროექტი ეხება ისეთ კომპან­ იებს, რომლებიც გარემოზე ზეგავლენას ახდენენ. კომიტეტის ფარგლებში მსჯელობა გაიმართა დაბეგ­ვრის ესტონურ მოდელთან დაკავშირებით. 2016 წლის 9 დეკემბერს გაიმართა შესაბამისი სამუშაო სემინარიც, სადაც მსხვილი, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ძირითადი აქცენტი რეგიონულ ბიზნესზე გაკეთდა. სემინარზე სპიკერებად საქართველოში წამყვანი საკონსულტაციო კომპანიების წარმომადგენლები მოიწვიეს , რომლებიც ამომწურავად პასუხობდნენ საგადასახადო სისტემასთან დაკავშირებულ ყველა კითხვას. სემინარის პირველ ნაწილში განხილული იქნა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონი, რომელიც ამოქმედდება 2017 წლიდან; მეორე ნაწილში კი საუბარი საგადასახადო სისტემის ესტონურ მოდელს შეეხო.

In 2016, through joint initiative of the GCCI and EY an Economic-Legal Committee was established. The key objective of the newly founded body is to identify main problems of the business circles through intense dialogue and search for solutions. Members of the Committee are representatives of leading audit and consulting companies. Committee counts 10 members, including - EY, PwC, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, PMCG, BDO, Kreston International, GF Capital During the Committee meetings various issues are being discussed. Following such discussions, the Chamber, under the Committee’s authority, organizes forums, where the issue is brought to public’s attention for analyzing and finding ways to eliminate problems. One of the first issue brought to the Committee’s judgement was the Environmental Assessment Code. The law is known to enter into force from September 2017. The project refers to companies, having an impact on the environment. The Committee discussed Estonian model of taxation as well. Corresponding workshop was also held, engaging representatives of large, medium and small-sized enterprises. The focus of the workshop was business in regions. Invited speakers represented leading consulting companies of Georgia, who provided exhaustive answers to all raised questions. The first part of the workshop was dedicated to the Law on Accounting, Reporting and Audit, which is scheduled to enter into force from year 2017. As for the second part – discussion circled around the Estonian model of the Tax System.

დეკემბერი

December

2016


30

PARTNER

ბიზნეს ფორუმები BUSINESS FORUMS საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2016 წლის განმავლობაში საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 20-ზე მეტი ბიზნეს-ფორუმი გაიმართა:

იზნეს-ფორუმები, ბიზნესის სხვადასხვა ტიპის შეკრებები საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალა­ტა ბიზნეს-ფორუმებს მაღალი ინტენსივობით არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც მართავს.

THROUGHOUT THE YEAR 2016 THE GEORGIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ORGANIZED MORE THAN 20 BUSINESS FORUMS BOTH INSIDE AND OUTSIDE GEORGIA:

One of the major functions of the GCCI is organization of

business forums. The Chamber is active in this regard both in Georgia and abroad.

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

იანვარი ორშ

სამ

ოთხ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ივლისი ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

სამ

ოთხ

ხუთ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

სექტემბერი პარ

შაბ

კვ

ნოემბერი პარ

ოთხ

ივნისი

აგვისტო

ოქტომბერი ორშ

ოთხ

მაისი

აპრილი ორშ

მარტი

თებერვალი ხუთ

31

ორშ

სამ

ოთხ

დეკემბერი ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

დეკემბერი

December

2016


32

PARTNER

10 თებერვალი, თბილისი/ FEBRUARY 10, TBILISI

საქართველო-ჩეხეთის ბიზნეს-ფორუმი • GEORGIAN – CZECH REPUBLIC BUSINESS FORUM 2016 წლის 8-10 თებერვალს თბილისს ეწვია ჩეხეთის ბიზნეს დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ჩეხეთის რესპუბლიკის ვაჭრობისა და მრეწველობის მინისტრი იან მლადეკი. 10 თებერვალს გაიმართა ბიზნეს-ფორუმი, რომლის მიზანი გახლდათ ორ ქვეყ­ ანას შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება და პარტნიორული ურთიერთობების გააქტიურება ქართველ და ჩეხ ბიზნესმენებს შორის. ფორუმზე გაკეთდა პრეზენტაციები საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და სახელმწიფო პროექტების შესახებ. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ ჩეხური კომპანიებისთვის რელევანტურ პარტნიორ­ თა მოძიების შედეგად, ფორუმს დაესწრო 100-მდე ქართული კომპანიის 200-ზე მეტი წარმომადგენელი. ფორუმის ფარგლებში გაიმართა 200-მდე პირისპირ შეხვედრა ქართულ და ჩეხურ კომპანიებს შორის.

2016

დეკემბერი

December

On February 8-10, 2016,Tbilisi hosted Czech business delegation, led by Jan Mladek, Minister of Trade and Industry of Czech Republic. On February 10, a business forum was held with the objective to broaden economic relations between the two countries, and to intensify partnership relations between Georgian and Czech businessmen. At the forum presentations were delivered concerning investment opportunities and ongoing public projects in Georgia. As a result of the GCCI’s identification of relevant potential partners for Czech companies, the forum was attended by more than 200 representatives of up to 100 Georgian companies. Up to 200 B2B meetings between Georgian and Czech companies were held in the framework of the forum.


PARTNER

33

საქართველო-ესტონეთის ბიზნეს-ფორუმი • GEORGIA – ESTONIAN BUSINESS FORUM 10 თებერვალი, ტალინი/ FEBRUARY, TALLINN 2016 წლის 10 თებერვალს ქ. ტალინში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძ­ ის ესტონეთში ვიზიტის ფარგლებში, გაიმართა საქართველო-ესტონეთის ბიზნეს-ფორუმი. აღნიშნულ ფორუმზე დამსწრე აუდიტორიას სიტყვით მიმართეს საქართველოსა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, ესტონეთისა და საქართველ­ ოს ეკონომიკის, საინვესტიციო შესაძლებლობების, ტურისტული პოტენციალისა და ბიზნეს-კლიმატის შესახებ პრეზენტაციები გამართეს ესტონეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის გენერალურმა დირექტორმა მაიტ პალტსმა, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გენერალური დირექტორის მოადგილ­ემ ნატო ჩიქოვანმა, საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს დირექტორმა გიორგი პერტაიამ და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს უფროსის პირველმა მოადგილემ რუსუდან მამაცაშვილმა. ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს 10 ქართული და 25 ესტონური კომპანიის წარმომადგენლებმა. გაიმართა 30-მდე პირისპირ შეხვედრა საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს შორის. ფორუმის ძირითად სფეროებს წარმოადგენდა: ნავთობპროდუქტები, სოფლის მეურნეობა, ალკოჰოლური სასმელები, ფინანსები, საკვები პროდუქტები, მშენებლობა, უძრავი ქონება, რძის პროდუქტები და სხვ.

On Fabruary 10, 2016, in Tallinn, a Georgia-Estonia business forum was held in the framework of the visit of Mr. Mikheil Janelidze, the Minister of Foreign Affairs of Georgia. The Ministers of Foreign Affairs of Georgia and Estonia addressed the audience at the forum. Presentations regarding economic potential, tourism, investment opportunities and business climate of Estonia and Georgia were delivered by Mr. Mait Palst, the Director General of Estonian Chamber of Commerce and Industry, Mrs. Nato Chikovani, the GCCI Deputy Director General, Mr. Giorgi Pertaia, the Director of the Georgian National Investment Agency, Mrs. Rusudan Mamatsashvili, the First Deputy head of the Georgian National Tourism Administration. The forum was attended by representatives of 10 Georgian and 25 Estonian companies. Up to 30 B2B meetings were held among representatives of business. Up to 30 B2B meetings between Georgian and Estonian companies were held in the framework of the forum. The key fields represented at the forum included: oil products, agriculture, alcoholic beverages, finances, food products, construction, real estate, dairy products and etc.

დეკემბერი

December

2016


34

PARTNER

საქართველო ბელარუსის ბიზნეს-ფორუმი GEORGIA – BELARUS BUSINESS FORUM 23 მარტი, მინსკი/MARCH 23,MINSK საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ბელარუსში ვიზიტის ფარგლებში ქ. მინსკს ეწვია საქართველოს ბიზნეს დელეგაცია.

During the Prime-Minister Mr. G. Kvirikashvili’s visit to Belarus, he was accompanied by the Georgian business delegation.

საქართველოს ბიზნეს დელეგაციის შემადგენლობაში იყო 29 კომპანიის 36 წარმომადგენელი შემდეგი სექტორებიდან: ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელები, კვების პროდუქტები, საინფორმაციო და ტელეკომუნიკაციები, დაზღვევა, ალტერნატიული ენერგია, ფარმაცევტიკა, ნავთობპროდუქტები, ბანკები და ფინანსები.

The business delegation counted 36 representatives of 29 companies from the following fields: alcoholic and non-alcoholic beverages, food products, information and telecommunications, insurance, alternative energy, pharmaceuticals, oil products, banks and finances.

23 მარტს გაიმართა საქართველო-ბელარუსის ბიზნესფორუმი, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ბელორუსიის პრემიერ-მინისტრმა ანდრეი კობიაკოვმა გახსნეს. ფორუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა ნინო ჩიქოვანმა და ბელარუსის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარემ მიხაილ მიატლიკოვმა.

On March 23, a Georgia-Belarus business forum was held, which was opened by the Georgian PM Mr. G. Kvirikashvili and his Belarusian peer – Andrey Kobiakov. Participants were addressed by the GCCI President Mrs. Nino Chikovani and the Chairman of the Belarus Chamber of Commerce and Industry, Mr. Mikheil Myatlikov.

ფორუმზე გაკეთდა პრეზენტაციები საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების, ტურისტული პოტენციალის, სოფლის მეურნეობის სფეროში მიმდინარე პროცესებისა და დაგეგმილი პროექტების შესახებ.

Presentations regarding Georgian investment opportunities, tourism potential, ongoing processes in agricultural field and scheduled projects were delivered for the audience at the forum.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა ქართული პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაცია, რომელზეც წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინო, კონიაკი, ლუდი, ლიმონათი, მინერალური სასმელები, ჩაი, კონსერვირებული პროდუქცია. გამოფენაში მონაწილეობა მიიღეს კომპანიებმა: „კახური ტრადიციული მეღ­ვინეობა”, „სარაჯიშვილი”, „კულა”, „ნაბეღლავი”, „ლომისი”, „თბილისის ღვინის მარანი”, „არეანი”, „უშბა”, „ზეარისი”, „ნაღდი მარანი”, „ქობულეთის ჩაი”, „ეპიკ ჯგუფი”. გამოფენა-დეგუსტაციის შემდეგ გაიმართა 100-მდე პირისპირ შეხვედრა ქართველ და ბელარუს ბიზნესმენებს შორის.

2016

დეკემბერი

December

On the sidelines of the forum, Fair and tasting of Georgian products were held,which offered Georgian wine, cognac, beer, lemonade, mineral waters, tea and canned products. Kakhetian Traditional Winemaking, Sarajishvili, Kula, Nabeghlavi, Lomisi, Tbilisi Wine Cellar, Arean, Ushba, Zearis, Naghdi Marani, Kobuleti Tea, Epic Group participated in the Fair. Fair and tasting were followed by up to 100 B2B meetings between Georgian and Belarusian businessmen.


PARTNER

35

საქართველო-იორდანიის ბიზნეს-ფორუმი • GEORGIA – JORDAN BUSINESS FORUM 27 მარტი, თბილისი/ MARCH 27, TBILISI

მარტში საქართველოს იორდანიელ ბიზნესმენ­ თა დელეგაცია ეწვია. მათ შეხვედრები გამართეს სახელმწი­ფო სტრუქტურებთან. გაიმართა ბიზნესფორუ­მი, სადაც 32-მა ქართულმა კომპანიამ მიიღო მონა­წილეობა. იორდანიელ ბიზნესმენთა ინტერესის სფეროებს წარმოადგენდა: ენერგეტიკა, ტურიზმი, ტექსტილის წარმოება, სოფლის მეურნეობა და საბანკო საქმე.

In March the delegation of Jordanian businessmen visited Georgia. The delegation held meetings with the State Institutions. The business forum was also organized within the framework of the visit. The forum was attended by 32 Georgian companies. Jordanian businessmen were interested in broad range of fields, including: energy, tourism, textile production, agriculture and banking.

დეკემბერი

December

2016


36

PARTNER

თბილისი-კალინინგრადის ბიზნეს-ფორუმი • TBILISI – KALININGRAD BUSINESS FORUM 13 აპრილი, თბილისი/APRIL 13, TBILISI კალინინგრადის ოლქის ბიზნესდელეგაცია 20 კომპანიის წარმომადგენლებისგან შედგებოდა. მათი ძირითადი საქმიანობის სფერო ავეჯის წარმოება, ბიზნეს-კონსალტინგი, საფინანსო მომსახურება, დისტრიბუცია, მშენებლობა და სოფლის მეურნეობა იყო. ქართული მხრიდან ფორუმს 40-მდე სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენელი დაესწრო.

2016

დეკემბერი

December

Kaliningrad Oblast Business Delegation consisted of 20 members operating in the fields such as furniture production, business consulting, financial services, distribution, construction and agriculture. Georgian side was represented by 40 different companies at the forum.


PARTNER

37

აზია-წყნარი ოკეანეთის სავაჭრო პალატების კონფედერაციის (CACCI) ბიზნეს-ფორუმი CONFEDERATION OF ASIA-PACIFIC CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY (CACCI) BUSINESS FORUM 22-25 მაისი, თბილისი/MAY 22-25, TBILISI 22-25 მაისს თბილისში, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ უმასპინძლა აზია-წყნარი ოკეანეთის სავაჭროსამრეწველო პალატების კონფედერაციის (CACCI) დელეგაციას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა კონფედერაციის პრეზიდენტი ჯემალ ინაიშვილი. დელეგაციის შემადგენლობაში იყვნენ როგორც CACCI-ს ხელმძღვანელი პირები, ასევე ჰონგ კონგის, პაკისტანისა და ბანგლადეშის სავაჭრო პალატებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები.

On May 22-25, 2016, the GGCI hosted delegation of the Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry (CACCI), led by the President of the Confederation – Jemal Inaishvili. The Delegation included CACCI high-ranking officials, as well as representatives of Hong-Kong, Pakistan and Bangladesh Chambers of Commerce and Industry and private sector.

ვიზიტის ფარგლებში, 24 მაისს ტექნოპარკში გაიმართა დელეგაციის შეხვედრა სამთავრობო სტრუქტურების, ფონ­დებისა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლებთან. დამსწრე აუდიტორიას სიტყვით მიმართეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ბოჭორიშვილმა, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენ­ტმა ნინო ჩიქოვანმა და CACCI-ს პრეზიდენტმა ჯემალ ინაიშვილმა. შეხვედრაზე გაიმართა პრეზენტაციები საქარ­თველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს, თანაინვესტირების ფონდისა და საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის წარმომადგენლების მიერ. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ პირველი წყაროდან მიეღოთ ინფორმაცია საქართველოში ეკონომიკური პროცესებისა და ბიზნეს-კლიმატის შესახებ, აგრეთვე და განეხილათ საქმიან წრეებთან თანამშრომლობის პერსპექტივები. მათ ასევე დაათვალიერეს ტექნოპარკი და ადგილზე მოინახულეს ქართული კომპანიები შემდგომში ბიზნეს ურთიერთობების დამყარების მიზნით.

On May 24, under the framework of the visit, Technopark hosted meetings of the delegation with representatives of government bodies, funds and the GCCI. Attendants were addressed by the Deputy Minister of Economy and Sustainable Development Mrs. Ketevan Botchorishvili, the GCCI President Mrs. Nino Chikovani and CACCI President Mr. Jemal Inaishvili. Presentations were delivered by the Georgian National Investment Agency, Co-investment Fund and the Georgian Industrial Development Group. Guests had an opportunity to receive information about economic developments and business climate in Georgia from primary sources and discuss prospectives of cooperation with the Georgian bodies. They also took a tour around the Technopark and visited Georgian companies on the ground in order to establish business relations. დეკემბერი

December

2016


38

PARTNER

თბილისი-როსტოვის ბიზნეს-ფორუმი • TBILISI – ROSTOV BUSINESS FORUM 26-მაისი 3 ივნისი, თბილისი/MAY 26 – JUNE 3, TBILISI ბიზნეს-ფორუმის ფარგლებში საქართველოში როს­ ტოვის ოლქიდან 8 ბიზნესმენი ჩამოვიდა. მათი საქმიანობის სფეროები იყო ბიზნეს-კონსალტინგი, ტურიზმი, ნარჩენების გადამუშავება და სოფლის მეურნეობა.

2016

დეკემბერი

December

The business forum was attended by 8 representatives of business circles from Rostov Oblast. The fields of their interest included: business consulting, tourism, waste management and agriculture.


PARTNER

39

ბიზნეს ასოციაციების შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან. თემა: „ეკონომიკური დიპლომატია“ • THE MEETING BETWEEN BUSINESS ASSOCIATIONS AND THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF GEORGIA. TOPIC: ECONOMIC DIPLOMACY 31 მაისი, თბილისი/MAY 31, TBILISI საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორ­ გა­ნიზებით, საბჭოს წევრი ბიზნეს-ასოციაციების წა­ რმომადგენლე­ბი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდნ­ენ. ბ-ნმა მიხეილ ჯანელიძემ ღონისძიების მონაწილეებს „ეკონომიკური დიპლომატიის სამოქმედო გეგმა“ გააცნო. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრი ბიზნეს-ასოციაციების წარმომადგენლებს პრეზენტაციის შემდეგ საშუალება ჰქონ­დ­­ათ პროცესში ჩარ­თვის პერსპექტივების შესახებ ინფორმაცია სამინისტროსა და პალატის წარმომადგენ­ლებისგან მოესმინათ. პრეზენ­ ტაციის შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხ­ის რეჟიმში წარიმარ­ თა და 3 საათს გაგრძელდა.

The GCCI organized a meeting between its Board member Business Associations and the Minister of Foreign Affairs of Georgia Mr. Mikheil Janelidze. The Minister introduced Economic Diplomacy Action Plan to the participants. After the presentation, representatives of Business Associations had an opportunity to receive information regarding their future participation in the process from the Ministry and the GCCI. The presentation was followed by the 3-hour Questions and Answers session.

დეკემბერი

December

2016


40

PARTNER

საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს-ფორუმი • GEORGIAN – AUSTRIAN BUSINESS FORUM 3 ივნისი, ვენა/JUNE 3,VIENNA 2016 წლის 3 ივნისს, ავსტრიაში, ქალაქ ვენაში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის ვიზიტის ფარგლებში, გაიმართა საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს-ფორუმი. ღონისძიების ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა და ავსტრიის ეკონომიკური ფედერალური პალატა. ფორუმზე დამსწრე აუდიტორიას სიტყვით მიმართეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა ნინო ჩიქოვანმა, ავსტრიის მეცნიერების, კვლევისა და ეკონომიკის ფედერალური სამინისტროს საერ­თაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების გენერალურმა დირექტორმა ფრანც ვესიგმა და ავსტრიის ეკონომიკის ფედერალური პალატის ვიცე-პრეზიდენტმა მარტა შულცმა. საქართველოში არსებული ბიზნეს კლიმატის შესახებ პრეზენტაციები გააკეთეს საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა. საქართველოსა და ავსტრიის ბიზნეს ურთიერთობების შესახებ ისაუბრეს ავსტრიის სავაჭრო მრჩეველმა და კომპანია SKIDATA AG-ის წარმომადგენელმა. ორი ქვეყნის ენერგეტიკული სექტორის შესახებ პრეზენტაციები გააკეთეს ავსტრიის სოფლის მეურნეობის, ტყის, გარემოსა და წყლის მენეჯმენტის ფედერალური სამინისტროს, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს, OeEB Development Bank of Austria-სა და Schulze Global Investments Limited-ის წარმომადგენლებმა. ფორუმს დაესწრნენ 8 ქართული კომპანიის და 50-მდე ავსტრიული კომპანიის წარმომადგენლები. ღონისძიების ფარ­გლებში გაიმართა პირისპირ შეხვედრები ქართული და ავსტრიული კომპანიის წარმომადგენლებს შორის.

2016

დეკემბერი

December

On June 3, 2016, Austrian capital, Vienna hosted the Georgia–Austria business forum, held under the framework of the Minister of Foreign Affairs of Georgia Mr. Mikheil Janelidze’s visit. The event was organized by the GCCI and the Austrian Federal Economic Chamber (WKO). The audience was addressed by the Minister of Foreign Affairs of Georgia, Mr. Mikheil Janelidze, GCCI President Mrs. Nino Chikovani, Director General of International Economic Relations of Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy Mr. Franz Wessig and WKO Vice-President Mrs. Martha Schultz. Presentations regarding Georgian business climate were delivered by the representatives of the Georgian National Investment Agency and National Tourism Administration of Georgia. Georgia-Austrian business relations were discussed by the Trade Counselor of Austria and representative of the SKIDATA AG. Presentations about energy sector of the two countries were delivered by the representatives of the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management of Austria, Ministry of Energy of Georgia, OeEB Development Bank of Austria and Schulze Global Investments Limited. The forum was attended by representatives of 8 Georgian and up to 50 Austrian companies. The event hosted B2B meetings between the companies of the two countries.


PARTNER

41

საქართველო-ყაზახეთის საინვესტიციო ფორუმი • GEORGIA – KAZAKHSTAN INVESTMENT FORUM 6 ივნისი, თბილისი/JUNE 6, TBILISI ღონისძიების მიზანი საქართველოსთვის პოზიტიური საინვესტიციო იმიჯის შექმნა იყო. მონაწილეებმა წარადგინეს კონკრეტული საინვესტიციო პროექტები ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, უძრავი ქონებისა და სხვა ეკონომიკური სფეროებიდან. ღონისძიების გამართვის იდეა Forbes Georgia-ს აქციონერს და Forbes Kazakhstan-ის გამომცემელსა და აქციონერს არმანჟან ბაიტასოვს ეკუთვნის. ის ფორუმის ერთ-ერთი მოდერატორი იყო. ფორუმში მონაწილეო­ბა საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ღონისძიებას დაესწრნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციების წარმომად­გენლები.

Key objective of the Georgia – Kazakhstan Investment Forum was to establish positive investment image of Georgia. Participants presented specific investment projects from fields such as agriculture, tourism, real estate and so on. The mind behind the event was a shareholder of the Forbes Georgia and publisher and shareholder of Forbes Kazakhstan – Armazhan Baitasov. He acted as one of the forum’s moderator. Members of the GoG economic team as well as accredited diplomatic corp and representatives of financial IOs participated in the forum.

დეკემბერი

December

2016


42

PARTNER

საქართველო-ისლანდიის ბიზნეს-ფორუმი • GEORGIA – ICELAND BUSINESS FORUM 7 ივნისი, თბილისი/JUNE 7, TBILISI

„ისლანდია და მისი გამოცდილება განახლებად ენერგეტიკაში“- სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით ამ თემაზე ბიზნეს-ფორუმი გაიმართა. ღონისძიება საქართველოში ისლანდიის დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში დაიგეგმა. სემინარი ენერგეტიკის სფეროს შეეხებოდა და მასში მონაწილეობა ისლანდიის დელეგაციის 10-მდე წევრმა და საქართველოს ბიზნესსექტორის 40-მდე წარმომადგენელმა მიიღო. ფორუმის მთავარი თემა ჰიდროელექტროსადგურები და გეოთერმული ენერგია იყო. ასევე მონაწლეებმა განიხილეს ჰიდროპროექტებში საქართველოსა და ისლანდიის თანამშრომლობა და ჩვენს ქვეყანაში გეოთერმული ენერგიის განვითარების შესაძლებლობები. მაღალი რანგის ოფიციალური პირები ისლანდიიდან საქართველოში კომპანია „LP-Verkis LLC“ - ის წარმომადგენლობის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალზე ჩამოვიდნენ, რომელიც სემინარის დასრულებისთანავე გაიმართა.

2016

დეკემბერი

December

Iceland and its experience with renewable energy – was the main topic of the GCCI-organized business forum. The event was planned as a sideline to the visit of Iceland delegation to Georgia. It was attended by up to 10 members of Iceland delegation and up to 40 representatives of Georgian business sector. The key topic of the forum was Hydro Power Plants and geothermal energy. Participants also discussed prospective cooperation of Georgia and Iceland in energy field and opportunities of geothermal energy in our Country. High-ranking officials came from Iceland to Georgia to attend opening ceremony of LP – Verkis LLC Georgian Representation, which immediately followed the forum.


PARTNER

43

„საქართველო კონტრაფაქციის წინააღმდეგ“ - ფორუმი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და საქპატენტის ორგანიზებით • GEORGIA AGAINST CONTRAFACTION – FORUM ORGANIZED BY GCCI AND GEOPATENT 1 აგვისტო, ბათუმი/AUGUST 1, BATUMI

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულებასთან დაკავშირებული ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტებისა და გამოცდილების გაზიარების მიზანს ემსახურებოდა ბათუმში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო - კონტრაფაქციის წინააღმდეგ“. შეხვედრა 1 -2 აგვისტოს გაიმართა და მისი ორგანიზატორები საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი -საქპატენტი და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა იყვნენ. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ქართული და უცხოური კერძო კომპანიების, მათ შორის იურიდიული ფირმების წარმომადგენლები.

International conference – Georgia Against Contrafaction –held in Batumi, served the purpose of sharing European and international standards and the best practices related to exercising intellectual property rights. The meetings were held on August 1 - 2 and was organized by the National Center of Intellectual Property of Georgia – GeoPatent and the Georgian Chamber of Commerce and Industry. The Conference was attended by representatives of the GoG, IOs, Georgian and foreign companies, including legal firms. Inviting representatives of business sector was a responsibility of the GCCI.

დეკემბერი

December

2016


44

PARTNER

საქართველო-თურქეთის აგრობიზნეს-ფორუმი • GEORGIAN – TURKEY AGRICULTURAL BUSINESS FORUM 16 აგვისტო, თბილისი/AUGUST 16, TBILISI ქართულ-თურქული ბიზნეს-ფორუმი თურქეთის სოფ­ლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრის საქარ­თველოში ვიზიტის ფარგლებში დაიგეგმა. პრეზენტაციების ფორმატში მხარეებმა ერთმანეთს სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგროვილი გამოცდილება გაუზიარეს. შემდეგ გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის. ღონისძიებას 120-მდე ქართული და 43 თურქული კომპანიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათ შორის იყვნ­ენ რძის, მარცვლე­ ულის, თევზის, კვერცხის, სასმელ­ის, ხორცის, ცხო­ ველ­უ­რი საკვების, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიები.

2016

დეკემბერი

December

Georgia – Turkey agricultural business forum was scheduled in the framework of the visit ofTurkey’s Agriculture and Food Minister to Georgia. Through presentations, the Parties shared experience in the agricultural field. Presentations were followed by B2B meetings. The forum was attended by up to 120 representatives of Georgian and 43 Turkish companies. Companies represented fields such as production of dairy products, as well as cereals, fish, eggs, beverages, meat, animal food, agricultural machinery and poultry breeders.


PARTNER

45

საქართველო-ბელარუსის საქმიანი საბჭოს პირველი შეხვედრა • THE FIRST MEETING OF THE GEORGIA – BELARUS BUSINESS COUNCIL 1 სექტემბერი, თბილისი/SEPTEMBER 1, TBILISI

საგამოფენო ცენტრში „ექსპო ჯორჯია“ საქმიანი საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა, სადაც სიტყვით საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმ­სიშვილი, ბელარუსის ვიცე-პრემიერი მიხაილ რუსი, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატ­ ის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანი და ბელარუსის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარის მოადგილე ვიაჩესლავ ბრილი გამოვიდნენ. საბჭოს სხდომაზე განხილულ იქნა ორი ქვეყნის ბიზნეს სექტორში მიმ­დინარე აქტუალური საკითხები. გაკეთდა მოხსენებები და პრეზენტაციები. გაიმართა ქართული და ბელარუსული საწარმოების ორმხრივ, სავაჭრო-ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ცალკეული საკითხების განხილვა შემდეგ თემებზე: •

• • •

„საქართველოსა და ბელარუსის თანამშრომლობა საქართველოს მიერ DCFTA-ის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების გათვალისწინებით“ „სოფლის მეურნეობა და სურსათი“ „რეგიონებს შორის თანამშრომლობა სავაჭროსამრეწველო პალატების მაგალითზე“. „ბელარუსის ეროვნული ბანკის“ შესაძლებლობები.

Expo-Georgia hosted the first meeting of the Business Council, which was addressed by the First Vice PM of Georgia, Mr. Dimitry Kumsishvili, Vice PM of Belarus, Mr. Mikhail Rus, President of GCCI, Mrs.Nino Chikovani, Deputy Chair of Belarusian Chamber of Commerce and Industry – Vyacheslav Bril. The Council discussed relevant issues of the business sectors of both countries. Several reports and presentations were delivered. After presentations, specific issues, related to bilateral, trade and economic activities of Georgian and Belarusian enterprises, were discussed. Key topics were as follows:

• Georgia-Belarus Cooperation with consideration of Georgia’s obligations under DCFTA.

• Food and agriculture. • Cooperation between the regions with the example of Chambers of Commerce and Industry.

• Abilities of the National Bank of Belarus. After the Council meeting B2B meetings were held between 110 representatives of 18 Belarusian and 80 Georgian companies.

საბჭოს სხდომის ბოლოს გაიმართა ორმხრივი (B2B) შეხვედრები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 18 ბელარუსული და 80 ქართული კომპანიის 110 წარმომადგენელმა. დეკემბერი

December

2016


46

PARTNER

საქართველო-ესტონეთის ბიზნეს-ფორუმი GEORGIAN – ESTONIAN BUSINESS FORUM 20 სექტემბერი, თბილისი/SEPTEMBER 20, TBILISI

საქართველო-ესტონეთის ბიზნეს-ფორუმი საქა­ რთ­­ვ­ე ­­ლ­­­­ოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და საქარ­­თველოს ეროვნული საინვესტიციო სა­ აგენტოს ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართა. ესტონურბიზნეს-დელეგაციას ესტონეთის ყოფი­­ლი პრეზიდენტი არნოლდ რუტელი ხელმძღვანელობდა და მის შემადგენლობაში იყვნენ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, ხე-ტყის რბილი ავეჯისმწარმოებელი კომპანიები, აგრეთვე, მებაღეობის სექტორის სა­ განმანათლებლო ბიზნესის, მშენებლობისა და ბიზნეს-ინკუბა­ტორების წარმომადგენლები. ფორუმის ფარგლებში გაიმართა ორი ქვეყნის ბიზნეს წრეების პირისპირ შეხვედრები.

2016

დეკემბერი

December

Georgia-Estonia business forum was organized by joint efforts of the GCCI and the GNIA. Estonian business delegation was led by ex-President of Estonia, Arnold Ruutel and consisted of representatives of agricultural machinery manufacturers, forestry companies, padded furniture manufacturers, horticulture companies, educational business, construction and business-incubators. B2B meetings between the business circles of the two countries were also held at the forum.


PARTNER

47

ჩინეთის საინვესტიციო ფორუმი • CHINA INVESTMENT FORUM 26 სექტემბერი, თბილისი/SEPTEMBER 26, TBILISI

2016 წლის 25-27 სექტემბერს თბილისს ეწვია დელეგაცია ჩინეთიდან, საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოს ვიცე-თავმჯდომარის, ვანგ ძინჭენის ხელმძღვანელობით. აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში, გაიმართა კონფერენცია „ინვესტიცია საქართველოში.“ ღონისძიების თანაორგანიზატორი იყო საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა. კონფერენციასა და პირისპირ შეხვედრებზე მონაწილეობის მისაღებად ქართული მხრიდან დარეგისტრირდა 47 კომპანიის 64 წარმომადგენელი. კონფერენციაზე დამსწრე აუდიტორიას სიტყვით მიმართეს ჩინეთის ელჩმა საქართველოში, ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოს ვიცე-თავმჯდომარემ და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა. გაკეთდა პრეზენტაციები ორ ქვეყანაში არსებული ბიზნეს კლიმატისა და შესაძლებლობების შესახებ, რის შემდეგაც ქართული კომპანიების წარმო­მადგენლებ­ს საშუალება მიეცათ პირისპირ შეხვედროდნენ ჩინური კომპანიების ხელმძღვანელებს მომავალში პარტნიორული ურთიერთობების დამყარების მიზნით.

On September 25-27, 2016 the Chinese delegation, spearheaded by Wang Jinzhen, Vice-Chairman of China Council for the Promotion of International Trade visited Georgia. In the framework of the visit, a conference - Investing in Georgia was held. The event was co-organized by the GCCI. 64 representatives of 47 Georgian companies registered for the conference and B2B meetings. The audience was addressed by H.E. Chinese Ambassador to Georgia,Vice-Chairman of China Council for the Promotion of International Trade and the GCCI President. Presentations regarding business climate in both countries were followed by the B2B meetings, which gave representatives of Georgian companies an opportunity to meet heads of Chinese companies for purposes of establishing business relations in the future.

დეკემბერი

December

2016


48

PARTNER

საქართველო-კატარის ბიზნეს-ფორუმი • GEORGIA – QATAR BUSINESS FORUM 5 ოქტომბერი, დოჰა/OCTOBER 5, DOHA

2016 წლის 5 ოქტომბერს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანი ეწვია კატარს (ქ. დოჰა). ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოსა და კატარის პალატებს შორის. ორი ქვეყნის კერძო სექტორს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით გაიმართა საქართველო-კატარის ბიზნეს ფორუმი, სადაც ქარ­ თველი მეწარმეები შეხვდნენ კატარის შესაბამისი სფეროს კომპანიების წარმომადგენლებს და მათთან განიხილეს სამომავლო საქმიანი ურთიერთობები. ფორუმზე წარმოდგენილი სფეროები განისაზღვრა ქართული მხარის ინტერესების მიხედვით. ქ. დოჰაში ბიზნეს-ფორუმზე გაემგზავრა 5 ქართული კომპანიის წარმომადგენელი, რომლებიც წარმოად­ გენდნენ შემდეგ სფეროებს: სოფლის მეურნეობა, საკვები პროდუქტები, სამშენებლო და იურიდიული.

2016

დეკემბერი

December

The GGCI President, Mrs. Nino Chikovani, visited the capital of Qatar (Doha) on October 5, 2016. In the framework of the visit, a Memorandum of Understanding was signed between the Chambers of Commerce and Industry of Georgia and Qatar. On the sideline, Georgia – Qatar business forum was held, serving the purposes of deepening trade-economic relations between business sectors of both countries. Georgian entrepreneurs met with their counterparts from the relevant fields and discussed future business relations. Fields the forum focused on were determined by manifested interests of the Georgian companies. Representatives of 5 Georgian companies departed to Doha, representing the following fields: agriculture, food, construction and legal services.


PARTNER

49

საქართველო-უკრაინის ბიზნეს-ფორუმი • GEORGIA – UKRAINE BUSINESS FORUM 30 ნოემბერი, თბილისი/NOVEMBER 30, TBILISI

2016 წლის 30 ნოემბერს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ­ ველო პალატის ორგანიზებით, საქართველო-უკრაინის ბიზნეს-ფორუმი გაიმართა. ქართული მხრიდან ბიზნესის ორმხრივ შეხვედრებში მონაწილეობა 30-ზე მეტმა კომპანიამ მიიღო. გაიმართა ათობით პირისპირ შეხვედრა. უკრაინის ბიზნეს-დელეგაციის შემადგენლობაში 20-მდე კომპანიის წარმომადგენელი იყო. მათ შორის „ლნვ ლიმიტედი“, რომელიც აწარმოებს და ექსპორტზე გააქვს პროდუქცია “Nemiroff”-ის ბრენდის ქვეშ, ასევე, „ვინიცას ეთერზეთების კომბინატი“ - ერთ-ერთი დიდი და ძლიერი საწარმო ევროპაში, რომელიც ამუშავებს ზეთოვან კულტურებს და აწარმოებს მცენარეულ ზეთებსა და ცხიმებს უკრაინაში. დელეგაციის შემადგენლობაში იყო „არგანა ფრუტ უკრაინა“-ც, რომელიც წარმოადგენს ერთერთ ყველაზე მსხვილ საწარმოს უკრაინაში, რომელიც სპეციალიზირდება ხილისა და კენკრის დამუშავებაში და შეიცავს სრულ ციკლს - ნედლეულის საწყის დამუშავებას წარმოებიდან მზა პროდუქციის მიღებამდე.

On September 30, 2016, Georgia – Ukraine business forum was organized by the GCCI. The Georgian side was represented by more than 30 companies. Dozens of B2B meetings were held. Ukrainian business delegation was comprised of up to 20 representatives of the Ukrainian business sector.Among Ukrainian companies there was LNV Ltd., which produces and exports Nemiroff products, as well as Vinitsa Essential Oil Plant, one of the largest and the most powerful enterprises in Europe, which distills vegetable oils and fats in Ukraine. The Delegation also included Argana Fruit Ukraine, which is one of the largest enterprises in Ukraine, which specializes in fruit and berry processing and employees the full cycle – from harvesting the materials till the manufacturing of a final product. Key fields of Ukrainian Delegation’s interest included agriculture, alcoholic drinks and construction.

უკრაინული ბიზნეს-დელეგაციის ძირითად ინტერესის სფეროს სოფლის მეურნეობა, ალკოჰოლური სასმელები და სამშენებლო სექტორი წარმოადგენდა.

დეკემბერი

December

2016


50

PARTNER

„კორეის დღე“ • KOREA DAY 1 დეკემბერი, თბილისი/DECEMBER 1, TBILISI 30 ნოემბრიდან 2 დეკემბრის ჩათვლით საქართველოში კორეის რესპუბლიკის ბიზნეს-დელეგაცია იმყოფებოდა, დელეგაციის შემადგენლობაში 9 კომპანიის წარმომადგენლები იყვნენ, რომელთა მიზანს ქართულ კომპანიებთან პარტნიორული ურთიერ­თობების დამყარება წარმოადგენდა. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით, გაიმართა ქართული და კორეული საქმიანი წრეების წარმომადგენელთა შეხვედრა, სადაც მხარეებს საშუალება ჰქონდათ პირისპირ გაემართ­ ათ მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ბიზნესფორუმის ფარგლებში გაიმართა პრეზენტაციები. საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებ­ ის შესახებ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს წარმომად­გენლებ­მა ისაუბრეს. 9 კორეული კომპანია სამშენებლო მასალების, წყლის გამათბობელი სისტემის, სტომატოლოგიური იმპლანტების, ავტონაწილებისა და კოსმეტიკის წარ­ მოების სფეროს წარმოადგენდა. მათი ინტერესის სფერო ფარმაცევტიკა და ნარჩენების გადამუშავება იყო. ბიზნეს-ფორუმში მონაწილეობა 60-მდე ქართული კომპანიის წარმომადგენელმა მიიღო.

2016

დეკემბერი

December

From November 30 till December 2, Korean business delegation visited Georgia. The delegation included representatives of 9 companies, who sought establishing partnership ties with Georgian companies. The GCCI organized meetings between representatives of Georgian and Korean business circles, where Parties had an opportunity to conduct B2B negotiations regarding future cooperation. The Georgian Chamber of Commerce and Industry and the Georgian National Investment Agency also delivered a presentation regarding investment opportunities of Georgia. 9 Korean companies represented different fields, such as: construction materials, water heating systems, orthodontal implants, car parts and cosmetics.They also were interested in pharmaceuticals and waste management. The Georgian side was represented by up to 60 companies.


PARTNER

51

გამოფენები და ბიზნესდელეგაციები საქართველოში FAIRS AND BUSINESS DELEGATIONS HOSTED IN GEORGIA

დეკემბერი

December

2016


52

PARTNER

იანვარი ორშ

სამ

ოთხ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ივლისი ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

2016

სამ

ოთხ

დეკემბერი

ხუთ

December

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

სექტემბერი პარ

შაბ

კვ

ნოემბერი პარ

ოთხ

ივნისი

აგვისტო

ოქტომბერი ორშ

ოთხ

მაისი

აპრილი ორშ

მარტი

თებერვალი ხუთ

ორშ

სამ

ოთხ

დეკემბერი ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ


PARTNER

53

ბელარუსის ნაციონალური გამოფენა NATIONAL FAIR OF BELARUS 1-4 სექტემბერი, თბილისი/SEPTEMBER 1-4, TBILISI

ბელარუსის რესპუბლიკის ეროვნული გამოფენის ჩატარება დაიგეგმა ჯერ კიდევ 2015 წლის აპრილში, ბელარუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, ალექსანდრე ლუკაშენკოს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ნაციონალური გამოფენა წლის განმავლობაში ბელარუსის რესპუბლიკის მიერ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დაგეგმილ ღონისძიებებს შორის ყველაზე მასშტაბური იყო. მის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო ბელარუსში წარმოებული პროდუქცია და კულტურული პროგრამა, სადაც მონაწილეობდნენ ბელარუსში მოღვაწე არტისტები. გამოფენაზე წარმოდენილი იყო ბელარუსის მანქანათმშენებლობა, სოფლის მეურნეობა, ნავთობ-ქიმიური მრეწველობა, ხისა და სამშენებლო მასალები, ჯანდაცვა, სპორტი, ტურიზმი, ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, სამეცნიერო მიღწევები და საგანმანათლებლო სერვისები, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სამომხმარებლო საქონელი და სხვ. ბელარუსის ნაციონალური გამოფენა 1-4 სექტემბერს საგამოფენო ცენტრ „ექსპო-ჯორჯიაში“ გაიმართა. მასშტაბური გამოფენა-გაყიდვა ითვალისწინებდა საქართველოსა და ბელარუსს შორის იმპორტ-ექსპორტის ხელშეწყობას და ქვეყნების ბიზნეს სექტორის დაახლოებას. ღონისძიება ოფიციალურად საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გ. კვირიკაშვილმა გახსნა. ცერემონიას ესწრებოდნენ მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებიც.

National Fair of Belarus was planned back in 2015, during the official visit of the President of Belarus, Mr.Alexander Lukashenko to Georgia. National Fair was the largest among the events planned by the Republic of Belarus outside the country during the year. Belarus-made products and a cultural program, which was delivered by the Belarussian artists were presented at the Fair. Businesses represented car manufacturing, agriculture and oil and chemical industry, production of wooden and construction materials, healthcare, sport, tourism, transport and logistics, scientific achievements and educational services, IT, consumer goods and etc. The National Fair was hosted by the Expo-Georgia Fair center during September 1-4. The event was planned to serve the purpose of promoting export-import of goods between Georgia and Belarus and approximating business societies of both countries. The event was officially opened by the Georgian Prime Minister, Mr. Giorgi Kvirikashvili.

დეკემბერი

December

2016


54

PARTNER

ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენა • FAIR OF CHINESE EXPORT GOODS 27 სექტემბერი, თბილისი/SEPTEMBER 27, TBILISI საქართველოსა და ჩინეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატების ორგანიზებით, საგამოფენო ცენტრში „ექსპო-ჯორჯია“ ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენა გაიმართა. გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაზე სიტყვით საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გენერალური დირექტორის მოადგილე ნატო ჩიქოვანი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლ. კერესელიძე და ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე უანგ ჟინჩენი წარდგნენ. გამოფენაში 80-მდე ჩინური კომპანია მონაწილეობდა მათ შორის, სოფლის მეურნეობის, ტექსტილის, ელექტრონული ტექნიკის, სამედიცინო მოწყობილობების, საოჯახო პროდუქციისა და აქსესუარების მწარ­ მოებლები. ღონისძიების პარტნიორები საქართველოს ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები იყვნენ. გამოფენა 2016 წლის 30 სექტემბრამდე გაგრძელდა.

2016

დეკემბერი

December

With joint efforts of Georgian and Chinese Chambers of Commerce and Industry, Expo-Georgia hosted the Fair of Chinese Export Goods. During the opening ceremony, the audience was addressed by the GCCI Deputy Director General, Nato Chikovani, Deputy Minister of Agriculture L. Kereselidze and Wang Jinzhen, Vice-Chairman of China Council for the Promotion of International Trade Up to 80 Chinese companies participated in the Fair. Exhibited fields included agriculture, textile, electronics, medical equipment, household appliances and accessories. Partners of the event were Ministries of Economy and Agriculture. The Fair concluded on September 30, 2016.


PARTNER

55

2016 წელს პალატამ უმასპინძლა და ორგანიზება გაუკეთა შემდეგი უცხოური ბიზნეს დელეგაციების ვიზიტებს საქართველოში IN 2016 THE CHAMBER HOSTED AND ORGANIZED VISITS OF THE FOLLOWING DELEGATIONS TO GEORGIA

ერაყი/ Iraq 24-29 აპრილს, საქართველოს ერაყელ ბიზნესმენთა დელეგაცია ეწვია. მათ ინტერესს ძირითადად ქარ­ თუ­ლი რძის პროდუქტების, ყველისა და ცოცხალი ცხვრის ერაყში ექსპორტი, ასევე, სასტუმროებისა და საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა წარმოადგენდა. ერაყელმა ბიზნესმენებმა, სა­ქართ­­ ველ­ოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგა­ ნიზებით, შეხვედრები გამართეს სახელმწიფო უწყე­ ბებთან. ასევე, შეხვდნენ სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლებს მათთვის საინტერესო სფეროების შესაბამისად.

On April 24-29, the delegation of Iraqi businessmen visited Georgia. Their key interest was export of Georgian dairy products, cheese and live sheep to Iraq. The delegation was also interested in construction of hotels and residential complexes.The GCCI organized meetings of the delegation with government bodies, as well as with representatives of different companies, according to the fields of their interest.

დეკემბერი

December

2016


56

PARTNER

თურქეთი/Turkey 21-22 აგვისტოს საქართველოში თურქეთის ბი­ზნესდელეგაცია იმყოფებოდა. მათ ზოგადად საქართველოს ბიზნესგარემო აინტერესებდათ. ამ მიზნით გაიმართა შეხვედრები სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან და სხვადასხვა კომპანიებთან.

On August 21-22, Georgia hosted Turkish business delegation. They were interested in the Georgian business environment in general. They held meetings with government and business representatives.

ლიბანი/Lebanon 22-25 აგვისტოს საქართველოში ლიბანელ ბიზნესმენ­ თა დელეგაცია იმყოფებოდა. მათი ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა მრეწველობა, ინფრასტრუქტურა, ნავთობი, სამშენებლო და წყლის პროექტები.

2016

დეკემბერი

December

On August 22-25, the Lebanese businessmen visited Georgia. The key fields of interests were: industry, infrastructure, oil, construction and water projects.


PARTNER

57

იაპონია/ Japan 3 ნოემბერს, საქართველოს იაპონიის საგარეო ვაჭრობის ორგანიზაცია (JETRO) ეწვია. 3-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში იაპონური დელეგაციის წევრები მთავრობის წევრებთან და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან საქმიან შეხვედრებს მართავდნენ. JETRO-ს დელეგატებისთვის საქართველოს საინვეს­ ტიციო გარემოს შესახებ სპეციალური პრეზენტაციები მოეწყო თბილისში, ფოთსა და ბათუმში. იაპონური დელეგაციის წევრები წარმოადგენდნენ შემდეგ სფეროებს: ვაჭრობა, ნავთობი, მშენებლობა, მძიმე მრეწველობა, საკვები და სასმელი პროდუქცია. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგა­ნიზებ­ით, გაიმართა ბიზნესის ორმხრივი შე­­ ხვედრ­ები. საქარ­თველოში ინვესტირებით დაინტერეს­ ებული იაპონელი ბიზნესმენები შეხვდნენ ქართული ბიზნეს სექტორის 23 წარმომადგენელს შესაბამისი სფეროებიდან.

On November 3, Georgia hosted Japan External Trade Organization (JETRO). During a 3-day trip, the Japanese delegation held meetings with government and business representatives. Special presentations about the Georgian investment environment were deliveredin Tbilisi, Poti and Batumi. Members of the Japanese delegation represented following fields: trade, oil, construction, heavy industry, production, food and beverages. The GCCI organized B2B meetings. Prospective Japanese investors met with 23 Georgian business representatives from a respective fields and conducted face-to-face negotiations.

დეკემბერი

December

2016


58

PARTNER

ბელგია /Belgium 8 ნოემბერს საქართველოში ბელგიის სავაჭრო მისია იმყოფებოდა. მათი ძირითადი ინტერესის სფეროს სამედიცინო სფერო წარმოადგენდა. მოინახულეს რამდენიმე კლინიკა და მონაწილეობა მიიღეს ტექნოპარკში მათთვის დაგეგმილ ღონისძიებაში, სადაც საქართველოს ეკონომიკისა და საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ რამდენიმე პრეზენტაცია იყო წარმოდგენილი.

Belgian Trade Mission visited Georgia on November 8. Main field of their interest was medical activities. They visited several hospitals and participated in a event at the Technopark, designated exclusively for them, where several presentations were delivered to them.

14 ნოემბერს ქართული და რუსული კომპანიების წარმომადგენელთა შეხვედრა გაიმართა. 10 რუსული კომპანია წარმოადგენდა შემდეგ სექტორებს: სამშენებლო, სატრანსპორტო, სარეკლამო სფერო, საკონსულტაციო დარგი, საკანალიზაციო სისტემების წარმოება, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი და დისტრიბუცია და სხვ. რუსულმა კომპანიებმა ორმხრივი შეხვედრები გამართეს შესაბამისი სფეროების ქართულ კომპანიებთან. მათთან შეხვედ­რით 51 ქართული კომპანია დაინტერესდა.

On November 14, meetings were held between representatives of Georgian and Russian companies. 10 participating Russian companies represented different fields: construction, transport, advertising, consulting, sewer systems, import and distribution of agricultural goods and etc. Russian companies met with Georgian counterparts from respective fields. Overall 51 Georgian companies expressed their interest in meeting with Russian counterparties.

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

59

ურთიერთგაგების მემორანდუმები ქ

ვეყნების ბიზნეს წრეებს შორის საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ხელშეწყობის მიზნით პალატა აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან. ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება როგორც ქართული, ასევე უცხოური კომპანიების სავაჭრო საინვესტიციო წინადადებების და სხვა ბიზნეს ინფორმაციის გაცვლა. განსაკუთრებით იმ ეტაპზე, როდესაც ზოგიერთ ქვეყანასთან მჭიდრო საინვესტიციოსავაჭრო ურთიერთობები არ არსებობს, საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატა მიზანშეწონილად მიიჩნევს თავისი პარტნიორ პალატებთან აქტიური თანამშრომლობის გზით ხელი შეუწყოს ქართული კომპანიებისთვის ახალი ბაზრების მოძიებასა და საქმიანი ურთიერთობების არეალის გაფართოებას.

MEMORANDUMS OF UNDERSTANDING

T

he Chamber intensively works with Chambers of Commerce and Industry of various states for the purposes of promoting business relations between business societies. The intended aim is to exchange trade and investment offers, as well as other information on both Georgian and foreign companies, on a daily basis. The GCCI deems it feasible to promote search of new markets and broaden business outreach of Georgian companies, through utilizing ties with partner chambers, especially on the stage when tight investment and trade relations with some countries are absent.

დეკემბერი

December

2016


60

PARTNER

იანვარი ორშ

სამ

ოთხ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ივლისი ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

2016

სამ

ოთხ

დეკემბერი

ხუთ

December

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ხუთ

პარ

შაბ

კვ

სექტემბერი პარ

შაბ

კვ

ნოემბერი პარ

ოთხ

ივნისი

აგვისტო

ოქტომბერი ორშ

ოთხ

მაისი

აპრილი ორშ

მარტი

თებერვალი ხუთ

ორშ

სამ

ოთხ

დეკემბერი ხუთ

პარ

შაბ

კვ

ორშ

სამ

ოთხ


PARTNER

61

მოლაპარაკებებისა და ურთიერთშეთანხმების შედეგად პალატამ 2016 წელს გააფორმა თანამშრომლობისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმები: Memorandums of Understanding and Cooperation, signed in 2016 as a result of GCCI negotiations:

1 თებერვალი, თბილისი/FEBRUARY 1, TBILISI ►► ურთიერთგაგების

მემორანდუმი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის „Black Business Council” - თან

►►

Memorandum of Understanding between the Black Business Council and the GCCI

►►

Memorandum of Understanding between the Czech Chamber of Commerce and the GCCI

►►

Memorandum of Understanding between the Kyrgyzstan Chamber of Commerce and Industry and the GCCI

►►

Memorandum of Understanding between Cape Town Chamber of Commerce and Industry and the GCCI

10 თებერვალი, თბილისი/FEBRUARY 10, TBILISI ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი ჩეხეთის სა-

ვაჭრო პალატასთან (CCC)

15 მარტი, თბილისი/MARCH 15, TBILISI ►► ურთიერთგაგების

მემორანდუმი ყირგიზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან (CCI KR)

17 მარტი, თბილისი/MARCH 17, TBILISI ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი კეიპ თაუნის

სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან

დეკემბერი

December

2016


62

PARTNER

22 მარტი, მინსკი/MARCH 22, MINS ►► შეთანხმება საქართველო-ბელარუსის ბიზ-

►►

Agreement on establishment of the Georgia – Belarus Business Council

►►

Memorandum of Understanding between the Silk Road Chamber of International Commerce and the GCCI

►►

Memorandum of Understanding between China Council for the Promotion of International Trade and the GCCI

►►

Strategie Cooperation Agreement between Yiwy Municipal People's Government and the GCCI

►►

Memorandum of Understanding between the Croatian Chamber of Economy and the GCCI

►►

Memorandum of Understanding between the Kazakhstan Chamber of International Commerce and the GCCI

ნეს-საბჭოს შექმნის შესახებ

5 აპრილი, თბილისი/APRIL 5, TBILISI ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი აბრეშუმის

გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატას­ თან (SRCIC)

აპრილი-მაისი, თბილისი/APRIL -MAY, TBILISI ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი ჩინეთის სა-

ერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოსთან (CCPIT)

მაისი, ჩინეთი, ქალაქი იუ /MAY, CHINA,YIWY ►► სტრატეგიული თანამშრომლობის

შეთანხმება ჩინეთის ქალაქ იუს მუნიციპალიტეტთან.

5 მაისი, თბილისი/MAY 5, TBILISI ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი ხორვატიის

ეკონომიკის პალატასთან (CCE)

10 ივნისი, ასტანა /JUNE 10, ASTANA ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი ყაზახეთის

საერთაშორისო ვაჭრობის პალატასთან

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

63

18 ივლისი, ქ.ლუბლიანა /JULY 18, LUBLJANA ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი სლოვენიის

►►

Memorandum of Understanding between the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the GCCI

►►

Memorandum of Understanding between the Zambia Chamber of Commerce and Industry and the GCCI

►►

Memorandum of Understanding between the Qatar Chamber of Commerce and the GCCI

►►

Memorandum of Understanding between the Montenegro Chamber of Economy and the GCCI

►►

Memorandum of Understanding between the San Paolo Chamber of Commerce and the GCCI

სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან (CCIS)

26 ივლისი, /JULY 26, ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი ზამბიის სა-

ვაჭრო-სამრეწველო პალატასთან

5 ოქტომბერი, ქ.დოჰა/OCTOBER 5, DOHA ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი ყატარის სა-

ვაჭრო პალატასთან

2016 ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი მონტენე-

გროს ეკონომიკურ პალატასთან

2016 ►► ურთიერთგაგების მემორანდუმი სან პაო-

ლოს სავაჭრო პალატასთან

დეკემბერი

December

2016


64

PARTNER

ქართული კომპანიების ინფორმირება და მონაწილეობა საერთაშორისო ღონისძიებებში ს

აქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა რეგულარულად აწვდის ქართულ ბიზნესს ინფორმაციას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ბიზნეს ღონისძიებების თაობაზე, რათა ქართულმა ბიზნესმა შეძლოს მათში მონაწილეობის მიღება შემდგომში სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარების მიზნით. მიმდინარე წელს პალატამ გაავრცელა ინფორმაცია შემდეგი საერთაშორისო ღონისძიებების შესახებ

INFORMING GEORGIAN COMPANIES ON UPCOMING INTERNATIONAL EVENTS AND FACILITATING PARTICIPATION Georgian Chamber of Commerce and Industry regularly updates Georgian business society on upcoming significant events worldwide, so that Georgian business has an opportunity to participate in them and build trade and economic relations:

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

65

15-18 ნოემბერი, დოჰა, ყატარი / NOVEMBER 15-18, DOHA, QATAR ►► გამოფენა „Made in China” ►►

Fair „Made in China”

21-23 ოქტომბერი, ერევანი, სომხეთი/ OCTOBER 21-23, YEREVAN, ARMENIA ►► სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გამოფენა „ArmProdExpo“ და კონფერენცია “ArmAgroForum” ►►

Fair of agricultural goods – „ArmProdExpo” – and a conference – „ArmAgroForum”

12-13 ოქტომბერი, ტაშკენტი, უზბეკეთი/-OCTOBER 12-13, TASHKENT, UZBEKISTAN ►► ბამბის და ტექსტილის საერთაშორისო ბაზრობა ►►

Cotton and Textile International Fair

17-20 ნოემბერი, ტორონტო, კანადა/NOVEMBER 17-20, TORONTO, CANADA ►► „Gourmet Food and Wine Expo”- ყოველწლიური გამოფენა ►►

„Gourmet Food and Wine Expo” – annual Fair

1-31 იანვარი, 2017, სერე ბანგლა ნაგარი, ბანგლადეში/JANUARY 1-31, 2017, SERE BANGLA NAGAR, BANGLADESH ►► საერთაშორისო სავაჭრო გამოფენა „22nd Dhaka International Trade Fair” ►►

International trade fair - „22nd Dhaka International Trade Fair”

22-24 ნოემბერი, ბაქო, აზერბაიჯანი/NOVEMBER 22-24, BAKU, AZERBAIJAN ►► უძრავი ქონებისა და ინვესტიციების გამოფენა „RecExpo” ►►

Real Estate and Investment Fair - „RecExpo”

8-11 ნოემბერი, მინსკი, ბელარუსი/NOVEMBER 8-11, MINKS, BELARUS ►► საერთაშორისო სპეციალიზებული გამოფენა-გაყიდვა „პროდექსპო-2016“ ►►

International Specialized Fair – „Sale ProdExpo 2016”

დეკემბერი

December

2016


66

PARTNER

22-28 აგვისტო, თეირანი, ირანი/AUGUST 22-28, TEHRAN, IRAN ►► ხელით ნაქსოვი ხალიჩების 25-ე გამოფენა ►►

The 25th Persian Handmade Carpet Grand Exhibition

26-28 ოქტომბერი, 2016, ასტანა, ყაზახეთი/OCTOBER 26-28, 2016, ASTANA, KAZAKHSTAN ►► სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო გამოფენები „KazAgro/KazFarm2016” ►►

International agricultural fairs - „KazAgro/KazFarm2016”

6-10 ოქტომბერი, 2016, ინდოეთი/OCTOBER 6-10, 2016, INDIA ►► ელექტრო ინჟინერიისა და ინოვაციების გამოფენა „Swich Global Expo 2016” ►►

Mechanical engineering and innovations’ fair - „Swich Global Expo 2016”

5-8 ნოემბერი, 2016, კუნმიმი, ჩინეთი/NOVEMBER 5-8, 2016, CUNMIM, CHINA ►► კუნმიმის საერთაშორისო სოფლის მეურნეობის გამოფენა ►►

Cunmim international agricultural fair

3-5 ოქტომბერი, 2016, მეხიკო, მექსიკა/OCTOBER 3-5, 2016, MEXICO, MEXICO ►► საგარეო ვაჭრობისა და ინვესტიციების საერთაშორისო გამოფენა ►►

International foreign trade and investments fair

15-18 ივლისი, 14-18 ოქტომბერი, 2016, დელი, ინდოეთი/JULY 15-18, OCTOBER 14-18, 2016, DELI, INDIA ►► „ინდოეთის მე-4 საერთაშორისო გამოფენა “IHGH Fair-Autumn” ►►

„4th edition of the India International coir Fair”, “IHGH Fair-Autumn”

15-17 სექტემბერი, 2016, ერევანი, სომხეთი/SEPTEMBER 15-17, 2016, YEREVAN, ARMENIA ►► საერთაშორისო გამოფენა - „Made in Armenia” ►►

International fair - „Made in Armenia”

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

67

10-18 სექტემბერი, 2016, თესალონიკი, საბერძნეთი/SEPTEMBER 10-18, 2016, THESSALONIKI, GREECE ►► თესალონიკის საერთაშორისო გამოფენა „TIF- HELEXPO” ►►

Thessaloniki international fair - „TIF- HELEXPO”

20-24 ოქტომბერი, 2016, ჯონჯუ, კორეა/OCTOBER 20-24, 2016, JEONJU, KOREA ►► საერთაშორისო გამოფენა „International Fermented Food Expo” ►►

International fair - International Fermented Food Expo

4 ივნისი, 2016, აშხაბადი, თურქმენეთი/JUNE 4, 2016, ASHGABAT, TURKMENISTAN ►► საფეიქრო პროდუქციის საერთაშორისო გამოფენა ►►

International exhibition of textile products

27-29 ოქტომბერი, 2016, ტალინი, ესტონეთი/OCTOBER 27-29, 2016, TALLINN, ESTONIA ►► გამოფენა „Tallinn FoodFest” ►►

Fair - „Tallinn FoodFest”

1-3 ივნისი, 2016, ოდესა, უკრაინა/JUNE 1-3, 2016, ODESSA, UKRAINE ►► საერთაშორისო სატრანსპორტო კვირეული-გამოფენა ►►

International transport week and fair

19-21 მაისი, 2016, ბაქო, აზერბაიჯანი/MAY 19-21, 2016, BAKU, AZERBAIJAN ►► საერთაშორისო გამოფენა „Caspian Agro” ►►

International fair - „Caspian Agro”

8-11, 8-10 დეკემბერი, 2016, ასტანა, ყაზახეთი/DECEMBER 8-11, 8-10, 2016, ASTANA, KAZAKHSTAN ►► საიუველირო გამოფენა „Are-Astana 2016”, სილამაზის ინდუსტრიის საერთაშორისო გამოფენა

„SuluExpo”

►►

Jewelry exhibition - „Are-Astana 2016”, Beauty Industry International Fair – „SuluExpo”

დეკემბერი

December

2016


68

PARTNER

22-24 სექტემბერი, 2016, ოსტროდა, პოლონეთი/SEPTEMBER 22-24, 2016, OSTRODA, POLAND ►► საერთაშორისო გამოფენა-კონფერენცია „Asia Trade Know-How” ►►

International fair – Conference “Asia Trade Know-How”

23-25 ივნისი, 2016, სეული, კორეა/JUNE 23-25, 2016, SEOUL, KOREA ►► საერთაშორისო გამოფენა „Import Goods Fair 2016” ►►

International fair - „Import Goods Fair 2016”

20-25 სექტემბერი, 2016, ურუმჩი, ჩინეთი/SEPTEMBER 20-25, 2016, URUMQI, CHINA ►► ჩინეთი-ევრაზია ექსპო ►►

China-Eurasia Expo

12-16 ოქტომბერი, 2016, ჯაკარტა, ინდონეზია/OCTOBER 12-16, 2016, JAKARTA, INDONESIA ►► „Trade Expo Indonesia” ►►

„Trade Expo Indonesia”

28-29 ოქტომბერი, 2016, ვარშავა, პოლონეთი/OCTOBER 28-29, 2016, WARSAW, POLAND ►► გამოფენა-ბაზრობა „Wine Expo Poland & Warsaw Oil Festival” ►►

Exhibition Fair - „Wine Expo Poland & Warsaw Oil Festival”

7-9 სექტემბერი, 2016, ბაღდადი, ერაყი/SEPTEMBER 7-9, 2016, BAGHDAD, IRAQ ►► სოფლის მეურნეობისა და კვების პროდუქტების საერთაშორისო გამოფენა ►►

International exhibition of agriculture and food products

7-11 მარტი, 2016, ნაო-მი-ტოკი, ბრაზილია/MARCH 7-11, 2016, NÃO-ME-TOQUE, BRAZIL ►► საერთაშორისო სასოფლო-სამეურნეო გამოფენა ►►

International agricultural fair

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

69

18-20 მაისი, 2016, ტაშკენტი, უზბეკეთი/MAY 18-20, 2016, TASHKENT, UZBEKISTAN ►► გაზისა და ნავთობის საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა

„OGU 2016” ►►

International conference and fair dedicated to gas and oil-related issues - „OGU 2016”

29-31 მარტი, 2016, მინსკი, ბელარუსი/MARCH 29-31, 2016, MINSK, BELARUS ►► მსუბუქი მრეწველობისა და ტექსტილის წარმოების საერთაშორისო საბითუმო გამოფენა-გაყიდვა

„BelTexLegProm Vesna” ►►

The 38th international exhibition of goods of the light and textile industries - „BelTexLegProm Vesna”

28-29 მაისი, 2016, თურქმენეთი/MAY 28-29, 2016, TURKMENISTAN ►► საერთაშორისო გამოფენა „თურქმენული ხალიჩა თურქმენეთის სულია“ ►►

31. International exhibition „Turkmen Carpet - Soul of Turkmen People”

7-9 ივნისი, 2016, თუზლა, ბოსნია-ჰერცოგოვინა/JUNE 7-9, 2016, TUZLA, BOSNIA-HERZEGOVINA ►► გამოფენა „International Energy Fair” ►►

Fair - „International Energy Fair”

27-29 აპრილი, 2016, მუმბაი, ინდოეთი/APRIL 27-29, 2016, MUMBAI, INDIA ►► ფარმაცევტიკისა და ჯანდაცვის გამოფენა „IPHEX” ►►

Pharmaceutical and healthcare fair - „IPHEX”

20-25 აგვისტო, 2016, გორნია რადგონა, სლოვენია/AUGUST 20-25, 2016, GORNJA RADGONA, SLOVENIA ►► სოფლის მეურნეობისა და სურსათის საერთაშორისო გამოფენა - „AGRA” ►►

International fair of agricultural and food products - „AGRA

16 -19 მარტი, 2016, სტამბოლი, თურქეთი/MARCH 16-19, 2016, ISTANBUL, TURKEY ►► „მერსედეს ბენსის 2016 წლის მოდის კვირეული“ ►►

„Mercedes Benz Fashion Week 2016”

დეკემბერი

December

2016


70

PARTNER

16-18 ნოემბერი, 2016, კრაკოვი, პოლონეთი/NOVEMBER16-18, 2016, KRAKOW, POLAND ►► საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვა გასტრონომიულ პროდუქტების შესახებ ►►

International grocery fair

10-12 მაისი, 2016, კრაკოვი, პოლონეთი/MAY 10-12, 2016, KRAKOW, POLAND ►► საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვა თამბაქოს პროდუქტების შესახებ - „Tea and Coffee World Cup“ ►►

Tobacco international fair - „Tea and Coffee World Cup”

16-18 მაისი, 2016, კრაკოვი, პოლონეთი/MAY 16-18, 2016, KRAKOW, POLAND ►► ღვინის საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვა ►►

International wine exhibition and sale

23 ივნისი, 2016, სოფია, ბულგარეთი/JUNE 23, 2016, SOFIA, BULGARIA ►► ,,The Balkan Conference of SMEs- Sofia 2016’’- მცირე და საშუალო ბიზნესის კონფერენცია ►►

„The Balkan Conference of SMEs- Sofia 2016’’

25 მაისი, 2016, კიევი, უკრაინა/MAY 25, 2016, KIEV, UKRAINE ►► საერთაშორისო გამოფენა სახელწოდებით: ,,Innovative Solution for Flexible Packaging’’ ►►

„Innovative Solution for Flexible Packaging”

7-9 თებერვალი, 2017, ესენი, გერმანია/FEBRUARY 7-9, 2017, ESSEN, GERMANY ►► ყოველწლიური საერთაშორისო გამოფენა- „E-world” ►►

Annual international fair - „E-world”

28 თებერვალი, 2016, თეირანი, ირანი/FEBRUARY 28, 2016, TEHRAN, IRAN ►► ავტომშენებლობის ინდუსტრიის განვითარების გამოფენა ►►

Automotive Industry's Capabilities Exhibition

13 ოქტომბერი, 2016, ბრიუსელი, ბელგია/OCTOBER 13, 2016, BRUSSELS, BELGIUM ►► რიგით მეოთხე „მეწარმეობის ევრო პარლამენტი,“ ►►

4th European Parliament of Enterprises

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

71

8-10 ნოემბერი, 2016, კიევი, უკრაინა/NOVEMBER 8-10, 2016, KIEV, UKRAINE ►► XIV საერთაშორისო ფორუმი „უკრაინის საწვავ-ენერგეტიკული კომპლექსი: აწმყო და მომავალი“ ►►

XIV International Forum „Fuel and Energy Complex of Ukraine: the present and the future”

1-3 ნოემბერი, 2016, მინსკი, ბელარუსი/NOVEMBER 1-3, 2016 MINSK, BELARUS ►► მე-8 საერთაშორისო სპეციალიზირებული გამოფენა „ადამიანი და უსაფრთხოება“ ►►

8th specialized international fair – „Man and Security”

3-5 თებერვალი, 2017, დელი, ინდოეთი/FEBRUARY 3-5, 2017, DELI, INDIA ►► სამედიცინო აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების შესახებ საერთაშორისო გამოფენა

კონფერენცია ►►

International exhibition and conference on medical equipment and technology

3-5 ნოემბერი, 2016, კასტორია, საბერძნეთი/NOVEMBER 3-5, 2016, KASTORIA, GREECE ►► ბეწვეულის შოპინგ ფესტივალი ►►

Fur shopping festival

15-18 ნოემბერი, 2016, დოჰა, კატარი/NOVEMBER 15-18, 2016, DOHA, QATAR ►► საერთაშორისო გამოფენა- „დამზადებულია ჩინეთში“ ►►

International fair - „Made in China”

16 ნოემბერი, 2016, სტამბოლი, თურქეთი/NOVEMBER 16, 2016, ISTANBUL ►► საქართველო-თურქეთი-აზერბაიჯანის ბიზნესფორუმი ►►

Georgia – Turkey – Azerbaijan business forum

18-20 მარტი, 2017, ათენი, საბერძნეთი/MARCH 18-20, 2017, ATHENS, GREECE ►► სურსათისა და სასმელის საერთაშორისო გამოფენა ►►

Food Expo 2017

დეკემბერი

December

2016


72

PARTNER

2016 წელს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ თანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა საქართველოს სხვადასხვა უწყებებთან THE GEORGIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY CONCLUDED MEMORANDUMS OF COOPERATION WITH VARIOUS LOCAL BODIES IN 2016

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

73

მემორანდუმი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შორის • MEMORANDUM BETWEEN THE GCCI AND THE STATE PROCUREMENT AGENCY 12 ივლისი, 2016/JULY 12, 2016

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტის მიხედვით, მხარეები განახორციელებენ ერთობლივ აქტი­ ვობებს, დაგეგმავენ სამუშაო შეხვედრებს, ფორუმებს, ბიზნესკონფერენციებს, სიმპოზიუმებსა და სემინარებს. ასევე, მემორანდუმის შინაარსის გათვალისწინებით, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ერთობლივ ღონისძიებებსა და აქტივობებში საკუთარი წევრების, მოწვეული ექსპერტებისა და დარგის სპეციალისტების ჩარ­ თულობას უზრუნველყოფს. თანამშრომლობის ფარგლებში სააგენტო და პალატა მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად ერთობლივ პროექტებს განახორციელებენ. მათ შორის, სააგენტო აქტიურად ჩაერთვება თბილისსა და რეგიონებში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში ბიზნესსექტორთან, რომელიც მეწარმეთა პრობ­ ლემების გამოვლენასა და მათ მოგვარებას ემსახურება. დოკუმენტის მიხედვით, ერთობლივ აქტივობებში ჩართული იქნება საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატის აკადემიაც, რომელიც ერთობლივი სასწავლო კურსებისა და სემინ­ არების დაგეგმვასა და ორგანიზებაზე იქნება ორიენტირებული. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შორის მემორანდუმის ხელმოწერა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრაზე შედგა, სადაც სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციების, სამოქალაქო სექტორისა და ბიზნეს საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.

The GCCI and the State Procurement Agency concluded a Memorandum of Cooperation. According to the document, the Parties will carry out joint activities, plan workshops, forums, business conferences, symposiums and seminars. Besides GCCI shall ensure inclusion of its members, guest experts and field professionals in such joint events. Under the framework of the cooperation, the Agency and the Chamber will implement joint projects in aid to SMEs. Thereby, the Agency will actively participate in GCCIorganized meetings with both Tbilisi and regional business societies, which aim to identify and eliminate problems entrepreneurs face. According to the document, GCCI Academy shall also engage in joint activities, being oriented on planning and organizing joint educational courses and seminars. Memorandum of Cooperation between the Georgian Chamber of Commerce and Industry and the State Procurement Agency was signed during the consultative briefing organized by the latter party, which was attended by representatives of procuring government bodies, civil and business societies.

დეკემბერი

December

2016


74

PARTNER

მემორანდუმი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და საქპატენტს შორის MEMORANDUM BETWEEN THE GCCI AND THE GEOPATENT 1 აგვისტო, 2016/AUGUST 1, 2016

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატასა და „საქპატენტს“ შორის თანამშრომლობის დოკუმენტი ფორმდა, რომელიც პარტნიორობას და ინფორმაციის გაცვლას ითვალისწინებს. მემორანდუმის შესაბამისად, მხარეები საერთო პროექტებს განახორციელებენ. დოკუმენტის მიხედვით, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის მოქმედების (DCFTA) ფარგლებში პალატის მიერ დაგეგმილ აქტივობებში „საქპატენტიც“ მიიღებს მონაწილეობ­ ას. კერძოდ, უწყება ინტელექტუალურ საკუთრება­ სთან დაკავშირებული საკითხების უზრუნველ­ ყოფა­ზე იზრუნებს. „საქპატენტი“ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრ მეწარმესუბ­იექტებს კონსულტაციას გაუწევს. დოკუმენტის მიხედვით, „საქპატენტი“ უზრუნველ­ ყოფს პალატის ინფორმირებულობას მის საქმიანობაში შემავალი პროდუქტების შესახებ. ასევე, უფლებას აძლევს ბეჭდურ და ვებ-გამოცემებში მისგან მიღებული ინფორმაცია გამოიყენოს. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენ­ ტმა ნინო ჩიქოვანმა და ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ გოგილიძემ მოაწერეს. ხელმოწერის ცერემონია ქალაქ ბათუმში, სასტუმრო „შერატონში” „საქართველო კონტრაფაქციის წინააღმდეგ“ ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა, რომელიც საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე საქართველოში“, ასევე საქპატენტისა და საერთაშორისო სავაჭრო პალატ­ ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის მიერ იყო ორგანიზებული.

2016

დეკემბერი

December

The Georgian Chamber of Commerce and Industry and the GeoPatent concluded an agreement on cooperation, which envisages partnership and exchange of information. According to the Memorandum, the Parties shall implement joint projects. The document states that GeoPatent shall also participate in activities, to be planned and carried out by the GCCI in the framework of the DCFTA implementation, namely: the former shall handle intellectual property-related issues. The GeoPatent will provide consulting to the members of the GCCI. According to the Document, GeoPatent shall advise the Chamber on products related to its activities. The Center also authorizes the GCCI to use information received from the former in printed or web-media. The Memorandum of Cooperation was signed by the GCCI President, Mrs.Nino Chikovani and Head of the National Center of Intellectual Property – Nikoloz Gogilidze. Signing ceremony was held at Batumi Sheraton Hotel, in the framework of the Georgia Against Contrafaction event, which was organized with joint efforts of the Georgian Chamber of Commerce and Industry, EU funded project – SME Development and Deep and Comprehensive Free Trade Area in Georgia – as well as the GeoPatent and Georgian National Committee of the International Chamber of Commerce.


PARTNER

75

მემორანდუმი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის • MEMORANDUM BETWEEN THE GCCI AND THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE 26 აგვისტო, 2016/AUGUST 26, 2016 საქართველოს განათლების სამინისტროში ხელი თანამშრომლობის დოკუმენტს მოეწერა, რომელიც პროფესიული განათლების დარგის განვითარებას შეუწყობს ხელს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2013 წლის 26 დეკემბრის N300 ბრძანებით დამტკიცდა ,,პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია (2013-2020 წლები)“, რომელ­ის განხორციელების სამოქმედო გეგმა პროფესიული განათლების სისტემის საუკეთესო საერთაშორისო სისტემის შესაბამისად მოდერნიზებას ისახავს მიზნად. მემორანდუმი მხარეებს შორის სწორედ პროფესიული განათლების რეფორმის ფარგლებში გაფორმდა. მემორანდუმის მიხედვით საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ­ ველო პალატა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივად იმუშავებენ შემდეგ მიმართულებებზე: • პროფესიულ განათლებაში კერძო სექტორის ჩართულობის გაძლიერება; • პროფესიული განათლების სისტემაში დუალური პროფესიული განათლების მსგავსი, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და ადამიანური რესურსის მომზადება. • მეწარმეობა, ინოვაცია და სტარტაფების (start-ups) გან­ ხორციელების ხელშეწყობა; • პროფესიული ორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვის სერ­ვისის გაუმჯობესება; • არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების უზრუნველყოფა; • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პროფესიული განათლების შესახებ; თანამშრომლობის ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით, ორივე მხარე წარადგენს პასუხისმგებელ პირს, რომლებიც სამუშაო დონეზე პასუხს აგებენ პირდაპირ კომუნიკაციასა და ინფორმაციის გაცვლაზე. დოკუმენტს ხელი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მხრიდან პრეზიდენტმა ნინო ჩიქოვანმა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან კი მინისტრის პირველმა მოადგილემ ქეთევან ნატრიაშვილმა მოაწერეს.

A cooperation document was signed at the Ministry of Education and Science, which shall facilitate development of vocational education. Georgian PM Order #300 of December 26, 2013 approved the Vocational Education Reform Strategy (2013-2020), with its Action Plan aiming at bringing vocational education system in harmony with the best international system. The Memorandum was concluded precisely in the framework of the aforementioned reform. The Memorandum sets areas of cooperation between the Chamber and the Ministry:

• Strengthening engagement of a private sec•

• • • •

tor in vocational training; Creation of a suitable environment in the vocational education system for workbased education, similar to the dual vocational education and training of relevant human resources; Supporting entrepreneurship, innovation and start-ups; Professional orientation and improvement of a career planning service; Ensuring recognition of informal vocational education; Raising public’s awareness regarding vocational training;

For purposes of ensuring efficiency and transparency of the cooperation, both parties shall designate a responsible employee, who shall bear responsibility regarding direct communication and information exchange. The Memorandum of Cooperation was signed by the GCCI President, Mrs. Nino Chikovani and the First Deputy Minister, Mrs. Ketevan Natriashvili.

დეკემბერი

December

2016


76

PARTNER

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი 2016 წლის განმავლობაში, გარდა შემოსული საარბიტრაჟო დავების ადმინისტრირებისა აქტიურად იყო ჩართული სხვადასხვა ღონისძიებებში, რომელიც საქართველოში არბიტრაჟის ინსტიტუტის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით, 2016 წლის 4 ივლისს გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ბიზნეს სექტორთან, თემაზე ,,ბიზნეს დავების გადაწყვეტა: რეალობა და პერსპექტივები“. შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდა 100-მდე კომპანია. ასევე მოწვეულები იყვნენ საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე ძირითადად განხილულ იქნა სასამართლო სისტემის გადატვირთულობიდან გამომდინარე წარმოქმნილი პრობლემები. ასევე, ამ კუთხით არბიტრაჟის უპირატესობები. შეხვედრას უძღვებოდა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი და ეკონომიკური საბჭოს მდივანი გიორგი გახარია. წლის განმავლობაში ცენტრის მიერ დაიგეგმა არაერთი შეხვედრა ბიზნესსექტორთან. შეხვედ­ რების მიზანს კომპანიების პოტენციური დავების საარბიტრაჟო წესით გადაწყვეტის პოპულარიზაცია წარმოადგენდა. აღნიშნულ შეხვედრაზე ბიზნესს დეტალურად მიეწოდა საქართველოს საერთაშორისო დავების და ზოგადად არბიტრაჟის შესახებ ინფორმაცია. ცენტრისა და დისტრიბუტორთა ასოციაციის ერთობლივი ინიციატივით გაიმართა შეხვედრა დისტრიბუტორებთან, რა დროსაც გაკეთდა ცენტრის დეტალური პრეზენტაცია. ასევე გაიმართა დისკუსია მათ სფეროში არსებულ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. დისტრიბუტორთა დიდმა ნაწილმა არბიტრაჟის მეშვეობით დავების გადაწყვეტის სურვილი გამოთქვა. დაჩქარებული საარბიტრაჟო წარმოების წესების შემუშავება: ცენტრის მიერ დასრულდა მუშაობა ახალ საარბიტრაჟო წესებზე, რომელიც არსებულ საარბიტრაჟო წესებთან ერთად კიდევ

77

In year 2016, besides administering submitted Arbitration claims, Georgian International Arbitration Center actively engaged in various events, promoting Arbitration institution in Georgia. With joint efforts of the GCCI and the GIAC, a workshop - Resolution of Business Disputes: Reality and Opportunities - for the business society was held on July 4, 2016.The workshop was attended by up to 100 companies. Representatives of civil and private sectors were also invited. The key discussion topic was the problems raising due to overflow of a Judiciary system’s caseload, as well as advantages of Arbitration from this viewpoint. The meeting was led by the GCCI President. The audience heard out the Minister of Justice Mrs. Thea Tsulukiani and the Secretary of Economic Council Mr. Giorgi Gakharia. Numerous meetings with business sector were planned throughout the year. Those meetings served the purpose of promoting Arbitration for business-related dispute resolution. During such meetings, business society was provided with precise details on International Dispute Resolution in Georgia, as well as on Arbitration in general. With the joint initiative of the GIAC and Distributers’ Association, a meeting with distributors was held, where detailed presentation was delivered. The presentation was followed by the discussion focusing on problems specific to the field. Large portion of distributors expressed their interest in resolving outstanding disputes via Arbitration. Elaboration of Expedited Arbitration Procedures - the GIAC concluded working on new Arbitration rules, which combined with existing arbitration procedures, will promote dispute resolution even more through arbitration. To be more specific – according to the Expedited Arbitration Procedures, terms for all arbitration procedures are reduced by half, along with the fees payable for the disputes, which do not exceed the prescribed sum. The GIAC participated in several meetings with Judges, arranged under the joint UNDP-EU project. Mentioned conferences aimed at discussing arbitration issues in judiciary practice with the judges. By the GIAC initiative, financially backed by the joint UNDP-EU project, as well as joint GCCI and the დეკემბერი

December

2016


78

PARTNER

უფრო შეუწყობს ხელს ბიზნესდავების გადაწყვეტას. უფრო კონკრეტულად, დაჩქარებული საარბიტრაჟო წესების მიხედვით, ნახევრდება საარბიტრაჟო საწარმოების ყველა ვადა და საარბიტრაჟო გადასახადი იმ დავებზე, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება განსაზღვრულ ოდენობას. საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის მონაწილეობით გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა მოსამართლეებთან, რომელიც ორგანიზებული იყო გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. შეხვედრის მიზანი მოსამართლეებთან ერთად სასამართლო პრაქტიკა­ში არსებუ­ლი საარბიტრაჟო საკითხებ­ ის შესახებ დისკუსია იყო. ცენტრის ინიციატივით, გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის, ასევე მიუნხენისა და ზემო ბავარიის პალატისა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ერთობლივი პროექტის ფინანსური მხარდაჭერით, შეიქმნა არბიტრაჟის განმარტებითი ლექსიკონი, რომლის უპირატეს მიზანს საერთაშორისო და ადგილობრივ არბიტრაჟში გავრცელებული ტერმინოლოგიის ქართულ ენაში გადმოტანა და დამკვიდრება წარმოადგენს. გარდა ამისა, სხვადასხვა ტერმინთა განმარტება დამატებით შეუწყობს ხელს აღნიშული დარგის ცნობადობის ამაღლებას. ცენტრის მიერ საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის შედეგად, შემუშავებულ იქნა 10-პუნქტია­ ნი რეკომენდაცია საქართველოში არბიტრაჟისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის მიზნით აუცილებელი პირობების შესახებ. აღნიშნული, რეკომენდაციები ერთი დოკუმენტის სახით მიწოდებულ იქნა ეკონომიკური საბჭოს აპარატ­ ისთვის და ასევე ინვესტორთა საბჭოსთვის. მომზადდა წინადადებები არბიტრაჟის შესახებ საქართველოს კანონში შესაძლო ცვლილებების შესახებ. წინადადებები ეხება კანონში ისეთი ცვლილებების შეტანას, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს როგორც საერთაშირისო დავების განმხილველ რეგიონალურ ცენტრად ჩამოყალიბებას. მომზადდა ჩარჩო-კონცეფცია საქართველოში დავების გადაწყვეტის მექანიზმების ფუნქცი­ ონირების, მათი განვითარებისა და გამოყენების

2016

დეკემბერი

December

Chamber of Commerce and Industry of Munich and Upper Bavaria project, Arbitration Defining Vocabulary was created, with the main purpose of borrowing and incorporating international and local arbitration terms. Moreover, definition of other, related terms, will additionally help to raise awareness on the field. Examination of international practice led GIAC to develop 10-bullet recommendation for creation of favorable environment for arbitration in Georgia. Mentioned recommendations, unified in a single document, were handed to the Economic Council office, as well as to the Investors’ Council. Legislative proposals regarding possible amendments to the Law of Georgia on Arbitration have been elaborated. Proposals envisage making the changes which will facilitate Georgia’s transformation into a regional center for International Dispute Resolution. A draft concept was elaborated concerning conducting analysis of the efficiency of dispute resolution mechanisms’, their development and use in Georgia. The primary objective of the research is to identify efficiency of alternative dispute resolution mechanisms in Georgia, which will give an answer to numerous essential questions and enable us to develop a future strategy. With the financial support of the joint UNDP-EU project, the GIAC employees held essential meetings with Vienna International Arbitration Center and Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce and Industries. During the meetings, both organizations shared their practices.


PARTNER

79

კვლევითი ანალიზის ჩატარების შესახებ. კვლევის ჩატარების უპირველეს მიზანს საქართველო­ ში დავის ალტერნატიული მექან­იზმების მდგომარების გარკვევა წარმო­ადგენს, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდება არაერთ მნიშვნელოვან კითხვაზე პა­სუხ­ის გაცემა და სამომავლო სტრატეგიების დასახვა. გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ფინანსური მხარდაჭერით, ცენტრის თანამშრომლებმა მნიშნველოვანი შეხვედრები გამართეს ვენის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრსა და სტოკჰოლმის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის სა­ არბიტრაჟო ინსტიტუტთან. შეხვედრების დროს გაზიარებულ იქნა მათი პრაქტიკა.

დეკემბერი

December

2016


80

PARTNER

საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატის საერთაშორისო აღიარება 2

016 წელი მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისთვის საერთა­ შორისო აღიარების მოპოვების კუთხით.

GCCI – International Recognition 2

016 was a significant year for the Georgian Chamber of Commerce and Industry in terms of its recognition internationally.

2016

დეკემბერი

December


PARTNER

81

ევროპალატა

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ბიზნეს საზოგადოებასთან კავშირების გაღრმავების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ინსტიტუტი - ევროპალატაა, რომელშიც გაერთიანებულნი არიან ყველა ევროპული და ევროპის აღმოსავლეთის სამეზობლო ქვეყნების პალატები. შესაბამისად, ევროპალატასთან მუშაობა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ­ ველო პალატის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. 2016 წელს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანი ევროპალატის დირექტორთა საბჭოს წევრად აირჩიეს. 4 კანდიდატის არჩევა ქალაქ ბრიუსელში გამართულ ევროპალატის აფილირებული კორესპონდენტი წევრების კომიტეტის შეხვედრაზე მოხდა. ქ-ნი ნინო ჩიქოვანი ევროპალატის დირექტორთა საბჭოს წევრი მეორე ვადით გახდა.

EUROCHAMBERS is one of the institution that supports deepening cooperation between European Union and member state businesses. EUROCHAMBERS unites Chambers of all European and Eastern Neighborhood countries. Accordingly, partnership with EUROCHAMBERS is one of the priorities of the Georgian Chamber of Commerce and Industry. In 2016, the President of Georgian Chamber of Commerce and Industry, Mrs. Nino Chikovani was elected as a member of the Board of Directors. Four candidates were elected during the meeting of affiliated corresponding members of the EUROCHAMBERS in Brussels. Nino Chikovani became a member of the Board of Directors for the second term.

დეკემბერი

December

2016


82

PARTNER

ნინო ჩიქოვანი მსოფლიო პალატების ფედერაციის გენერალური საბჭოს წევრი გახდა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი - ნინო ჩიქოვანი მსოფლიო პალატების ფედერაციის (WCF) გენერალური საბჭოს წევრად აირჩიეს. ხმის მიცემის პროცედურა 2016 წლის ნოემბერში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა. მასში 125 ქვეყნიდან 1200-მა წევრმა პალატამ მიიღო მონაწილეობა. კენჭისყრის შედეგად მთელი მსოფლიოდან გენერალური საბჭოს 20 წევრი შეარჩიეს, რომლებიც WCF-ს 2 წლის განმავლობაში - 2019 წლამდე უხელმძღვანელებენ. ხმის მიცემის პროცედურის მონაწილეებმა საბჭოს წევრები 48 წარდგენილი კანდიდატიდან შეარჩიეს. ნინო ჩიქოვანის როლი და უფლებამოსილება გენერალურ საბჭოში უახლოეს მომავალში განისაზღვრება. გენერალური საბჭოს პირველი შეხვედრა 2017 წლის 1 მარტს - პარიზში, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC) ცენტრალურ ოფისში გაიმართება. მსოფლიო პალატების ფედერაცია საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC) შემადგენელი ნაწილია, რომელშიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან 1200 პალატაა ჩართული. ფედერაციის საქმიანობის მთავარ მიზანს პალატების ეფექტიანი მუშაობის ხელშეწყობა წარმოადგენს. გაერთიანება აქტიურად მუშაობს წარმოშობის სერთიფიკატების მიმართულებით. შემუშავებული და დადგენილი აქვს მსოფლიოს მასშტაბით მათი გაცემის პროცედურები. გაერთიანება აქტიურად მუშაობს ე.წ. „ატა კარნეტის“ სისტემით, რაც სხვადასხ­ვა­ ქვეყნებში საქონლის გარკვეული სახეობების წარმოშობის საერთაშორისო სერთიფიკატის მეშვეობით დროებით შეტანას გულისხმობს. ფედერაცია წარმოადგენს პლატფორმას პალატებს შორის აქტიური კომუნიკაციისთვის, რაც პარტნიორული ურთიერთობების გამყარებას უზრუნველყოფს. ამის ერთ-ერთი მაგალითია ონლაინ-პლატფორმა „საერთაშორისო პალატების ქსელი“, რომელიც ემსახურე­ბა ბიზნესპოტენციალის პოპულარიზაციას და ასევე მოიცავს აკრედიტაციის სისტემის ონლაინ-რეჟიმში მართვას. ფედერაციის საქმიანობა განსაკუთრებით არის ორიენტირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერაზე.

2016

დეკემბერი

December

The GCCI President, Mrs. Nino Chikovani was elected as WCF General Council member. The voting took place in November 2016 and was carried out gradually.The participants of the voting counted 1200 members from 125 countries. As a result, 20 members of the General Council were elected from all over the world, who will spearhead the WCF for 2 years – till the year 2019. Voters had to make a choice among the 48 nominees. Position and authority of Nino Chikovani within the General Council will be determined shortly. The first General Council meeting is scheduled for March 1, 2017 at International Chamber of Commerce (ICC) central office, Paris. WCF is a member of the ICC, with 1200 chambers from various countries of the world. The primary objective of the Federation is to facilitate more efficient work of the chambers.The Union works proactively on the Certificate of Origin-related issues. International procedure for issuing the certificate had been elaborated and put in place. The Union operates using an ATA Carnet system that envisages temporary access of some goods to the specific market on the basis of the International Certificate of Origin. The Federation is a platform for active communication among the chambers, which ensures further strengthening of partnerships. One of the good examples is the online-platform – International Chambers’ Network – which serves a cause of promoting business-potential and enables online management of the accreditation system. The key focus of the Federation falls on support of SMEs.


DCFTA საინფორმაციო ცენტრები

DCFTA information Centers

ზუგდიდი

ZUGDIDI

ქუთაისი

KUTAISI

გორი

GORI

თბილისი TBILISI

სიღნაღი

SIGNAGI


თქვენი მეგზური ბიზნესში YOUR COMPANION IN BUSINESS

WWW.GCCI.GE

GCCI, Partner, annual raport 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you