Page 1

KARRIEREMESSE

I0

SICEF’


Velkommen

1

Program og standplan

8

Bliv klar til messen

16

Foredrag og events

22

Udstillere p책 SICEF

36

Tiden efter SICEF

102

Samarbejdspartnere og sponsorer

116

Retningsrelevans

133


1 | SICEF

Tag skeen i den anden hånd, se fremtiden i øjnene og få boostet din karriere!

For få år siden flokkedes organisationer om os nyuddannede og studerende. I dag har det ændret sig markant og årsagen – tjah, lad os undlade at nævne den. Det sker nemlig alt for ofte, at vi forsøger at finde undskyldninger, der kan begrunde vores situation. Eller måske endnu værre, at vi kommer til at grave os ned i et sort hul uden at se lys for enden af tunnelen. Forsvundet er den glæde og gejst vi havde som små, når vi med en lille gul plastikske insisterede på at grave et hul i sandkassen, som skulle føre os helt ned til kineserne. Nuvel, det er måske lidt naivt at tro, at man kan grave sig til Kina. Og ja, der vil nok også blive kigget skævt til dig, hvis du som nyuddannet satte dig i en sandkasse og begyndte at grave (eller også ville det være en alternativ måde at skabe et personligt brand). Men symbolikken bør vi hæfte os ved. Der er grund til optimisme, at tro på tingene, at se lyst på fremtiden. Det er det vi med årets SICEF vil hjælpe på vej med. Siden januar har et team af engagerede frivillige brugt deres fritid på at udtænke koncepter og ideer, der gør det mere interessant og attraktivt at gå på karrieremesse – trods et vanskeligt jobmarked. Væk med pessimismen og frem med de positive briller. ”Karriere i øjenhøjde” har været arbejdstitlen, og vi har målrettet arbejdet på at gøre det noget flyvske ’karriere’ mere nærværende. Derfor håber vi, at tiltag som Speed Dating og Kompetence Camp falder i din smag og kan

give dig et karriereboost. Her kan du få inspiration og mulighed for at styrke din profil, finpudse CV’et, gode råd til din fremtoning og klarhed omkring brugen af LinkedIn – dit online netværk. Der er fri adgang til det hele, uanset om du er bachelor, kandidat eller dimittend. Læs mere om det her i kataloget. Samtidig har vi arbejdet på at kunne præsentere en række interessante foredrag, hvor du både kan få indsigt i virksomheder og lade dig inspirere af interessante personligheder. Dog er de kun at finde i København. Læg fx vejen forbi oplægget om ”Den store præstation”, der sætter fokus på, hvordan vi kommer til at præstere bedre – uden nødvendigvis at arbejde mere. Du får gode råd fra en elitechef og inputs fra direktøren for verdens bedste restaurant, NOMA. Riv derfor et par timer ud af kalenderen og læg vejen forbi SICEF karrieremesse. Dels for at lade dig inspirere, dels for at få et boost til din karriere, som kan give dig et lyst, optimistisk og energifuldt syn på fremtiden. Tag skeen i den anden hånd, se fremtiden i øjnene og boost din karriere! Velkommen … De bedste hilsner - og tak til alle, som har arbejdet for messen i år, særligt de frivillige og ansatte i DJØF.

Kristoffer Drachmann Projektleder


SICEF | 2

Take the bull by the horns, face the future and boost your career A few years back the organisations where fighting over fresh graduates and students. Today things have changed dramatically and the reason – well, let’s not mention that. Too often, we try to find excuses to explain our situation, or even worse, we accidently dig a hole for ourselves and are unable to see light at the end of the tunnel. Gone is the joy and zest we had when we were little, digging a hole in the sand box with a little yellow plastic spoon insisting to dig all the way to China. Well, it may be slightly naïve to believe that you can dig all the way to China. And yes, people would probably look at you at askance if you, as a fresh graduate, took place in the sand box and started digging your way to China (or it would be an alternative way to create your personal brand). However, we should note the symbolic meaning of this. There is reason for optimism, to believe in things and to be positive. This is what we want to help you with at this year’s SICEF. Since January, a team of engaged volunteers have spent their spare time coming up with concepts and ideas which can make it more interesting and attractive to visit a career fair – despite the difficult job market. Forget pessimism and put on the positive glasses. “Career at eye level” has been the working title and we have been determined when working on making the fluffy concept ‘career’ more present. Therefore, we hope that initiatives like Speed Dating and Competence Camp suit your taste and can give your career a boost. You can get

inspiration and an opportunity to strengthen your profile, fine-tune your CV, good advice regarding your appearance and understanding about the use of LinkedIn – your online network. You have free access to everything mentioned above, whether you are a bachelor student, a graduate student or a fresh graduate. Read more in this catalogue. Simultaneously, we can present a range of interesting presentations where you can get an insight in companies and let yourself get inspired by interesting personalities. However, these will only be present at the fair in Copenhagen. You can, for example, join the presentation, “The Great Performance”, which will focus on how we can perform better without necessarily working any harder. You will get some good advice from an Elite Manager and valuable input from the Director of the world’s best restaurant, NOMA. So, make room in your schedule and visit us at SICEF career fair. Partly, to let yourself get inspired, and partly to boost your career and get a positive, optimistic and energetic view of the future. Take the bull by the horns, face the future and boost your career! Welcome… Best wishes - and thanks to everyone who has worked for the fair this year, especially the volunteers and employees in DJØF.

Kristoffer Drachmann Project Manager


3 | SICEF

Kom godt i gang med karrieren Velkommen til DJØFs karrieremesse SICEF.

Et velkommen der gælder, uanset om du er på messen for at hente inspiration til din jobsøgning. Eller om du er fra en af de mange fremsynede virksomheder, som har valgt at præsentere sig på messen. Jobsøgning under de aktuelle økonomiske konjunkturer kan desværre være op ad bakke. Du skal måske søge lidt flere job og gå til lidt flere samtaler end tidligere, før jobbet er i hus. Men klø bare på. Når du søger job skal du nemlig have liggende i baghovedet, at virksomhederne har brug for dig. Virksomheder, der ansætter højtuddannede, klarer sig bedre end virksomheder uden. En højtuddannet medarbejder med en erhvervsøkonomisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse – en djøfer – løfter virksomhedens produktivitet 3,2 gange så meget som medarbejdere uden højere uddannelse. Det viser en undersøgelse fra DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi. Undersøgelsen dokumenterer, at der er brug for djøfernes kompetencer ude i virksomhederne, hvis Danmark igen skal kravle op ad ranglisterne, når det handler om produktivitet, innovation og konkurrencekraft. Din uddannelse kan være med til at udvikle virksomhedernes potentialer og fremtidssikre

ledelse, produktudvikling, markedsføring mv. I et trængt jobmarked med mange ansøgere til hvert job, gælder det om at skille sig ud. Og her kan du drage fordel af DJØFs professionelle rådgivning. Som medlem af DJØF bliver du en del af Danmarks stærkeste netværk. Du kan deltage i DJØFs mange forskellige kurser og tilbud, der kan hjælpe dig med tips og tricks til jobsøgningen og med at blive afklaret på dig selv og din fremtidige karrierevej. Langt de fleste af tilbuddene er gratis for dig. Du har allerede betalt via dit kontingent. Har du brug for individuel sparring på dit cv eller en konkret ansøgning, er DJØFs konsulenter klar til at tale med dig. Og når ansættelseskontrakten er i hus, er det en god ide at lade DJØF tjekke alt det, der står med småt, inden du skriver under. Du kan måske også få en mentor, en erfaren djøfer, du kan sparre med i din jobsøgning og den første tid på jobbet. Mulighederne er mange. Du finder hele kataloget af tilbud på djoef.dk. Held og lykke med jobsøgningen. Allan Luplau Formand for DJØF Privat


SICEF | 4


5 | SICEF

SICEF teamet SICEF karrieremesse arrangeres af frivillige studerende fra DJØF studerende – en studenterorganisation under DJØF Som studerende har vi et godt billede af, hvad vores medstuderende ønsker, og vi arbejder hele tiden på at udvikle messen og følge de tendenser og trends, vi oplever i det daglige. Samtidig gør det frivillige engagement og vores netværk, at vi kan trække på et stort antal frivillige medhjælpere til messen,

og yde en høj service for alle vores udstillere samt de besøgende. SICEF inviterer dig indenfor til en dag med mulighed for at møde mange spændende virksomheder, deltage i Speed Dating, Kompetence Camp, interessante foredrag, som alle er gratis for dig, som besøgende på messen.

SICEF teamet 2010.


SICEF | 6

SICEF teamet København Bagerst, fra venstre: Kristoffer Drachmann, Kristine Pedersen, Anders Jacobsen, Iben Møller Larsen Nederst, fra venstre: Cecilie Hansen, Nina Weimann, Katrine Sun Jensen (Ikke til stede: Lise Kraglund Kristiansen, Sette Larsen, Kathrine Holk, Anders Rauer, Johannes Leidesdorff-Madsen)

SICEF teamet Århus Fra venstre: Anne-Sofie Børresen, Malene Poulsen, Astrid Storm Jensen, Charlotte Nielsen, Johanne Snog Gillesberg, (Ikke til stede: Marianne Pedersen)


Program og standplan


9 | SICEF

Program Århus Åbningstid: Kl. 10:00 – 17:00 Foredrag – Kl. 12-13: Sociale medier i virksomheder – hvordan?

Speed Dating (tilmelding på sicef.dk) – – – – –

Kl. 11-12: HR Kl. 13-14: Marketing Kl. 14-15: Kommunikation Kl. 15-16: Økonomi Kl. 16-17: Jura

OBS: Programmet kan ændre sig. Tjek facebook.com/karrieremesse for det endelige Speakers Corner (på KompetenceCamp) – – – – – – –

Kl. 10:30 & Kl. 14.00: Do’s & Dont’s til jobsamtalen Kl. 11.00 & Kl. 14.30: LinkedIn – hvad, hvorfor, hvordan Kl. 11.30 & Kl. 15.00: I job og barsel – rettigheder og muligheder Kl. 12.00 & Kl. 15.30: Elevatortalen – sælg dig selv Kl. 12.30 & Kl. 16.00: Mentorordning – værdifuldt? Kl. 13.00 & Kl. 16.30: Lønforhandling Kl. 13.30: Fra studie til job – muligheder og vilkår

Der kan forekomme ændringer i programmet.

Besøg Kompetence Camp’en

Kompetence Camp er din mulighed for at få boostet din karriere. Her har du mulighed for at få hjælp til CV-skrivning, få gode råd til jobsamtalen og få taget et professionelt billede til CV’et eller LinkedIn. På Kompetence Camp’en er der Speakers Corner, hvor du kan høre korte interessante oplæg om fx Do’s and Dont’s til jobsamtalen, job og barsel, lønforhandlinger, elevatortalen mv.


SICEF | 10

Standplan Århus Ridehuset, 21. september 2010 ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

 ,QIR

3

 

6SHHG'DWLQJ

 

 

)RUHGUDJ

 

.RPSHWHQFH&DPS……‡–—”‡ ƒ†‡‹‡”‡•Ǧƒ••‡ȋȌ ”‹–‹•Š‡”‹…ƒ‘„ƒ……‘ Š‡‹‘˜ƒ 

 ‘”•˜ƒ”‡–

”‡‡Žƒ†‘–”ƒ…–‘”•

–‡”ƒ–‹‘ƒŽ– ‘”—

˜§”•§––‡”‘”¤†‡ ‘„‹•–ƒ–‡ ¤Ƭ’ƒ”ƒȋ„ƒƒˆ–ƒŽ‡”Ȍ ”‹…‡™ƒ–‡”Š‘—•‡‘‘’‡”• ƒ„ÞŽŽ ‡‰‹‘‹†– ‹‡‡•‹†‘™‡” ¤‘‰‡ŽŽ‡•–‘”‡‹”•‘Š‡†‡”ǡ̵‡”‡ ‡•–ƒ• %”Š—•‘—‡ ‘’‡–‡…‡ƒ’‰‹˜‡”†‹‰ ’‡ƒ‡”•‘”‡” ƒ””‹‡”‡‘’ƒ••‡– Ƭ•Þ‰‹‰ ‹‡†  ‘–‘‰”ƒˆ †‡”Ǧ•–—†‹‡–Ǧ—Ž‹‰Š‡†‡” ”‡–‘‹‰Ƭ–‡‡„”—‰ ސƬ‘–”ƒ– ‡–‘”Ƭ‡–˜§”

ͳͲ ͸ ͳ ͵ ʹͳ ͷ ʹʹ ͳʹ ʹ͵ ʹͶ ʹͲ ͳͻ ʹ ʹͷ ͳͷ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳͶ


11 | SICEF

Program København Åbningstid: Kl. 10:00 – 17:00 Foredrag – – – –

Kl. 10.30-11.30: Vestas (m. kåring af ”Student of the Year”) Kl. 11.30-12.30: A.P. Møller – Mærsk Kl. 13-14: Den Store Præstation Kl. 14.30-15.30: Sociale medier i virksomheder – hvordan?

Speed Dating (tilmelding på sicef.dk) – – – – – –

Kl. 11-12: HR Kl. 12-13: Ingeniør Kl. 13-14: Marketing Kl. 14-15: Kommunikation Kl. 15-16: Økonomi Kl. 16-17: Jura

OBS: Programmet kan ændre sig. Tjek facebook.com/karrieremesse for det endelige Speakers Corner (på KompetenceCamp) – – – – – – –

Kl. 10:30 & Kl. 14.00: Do’s & Dont’s til jobsamtalen Kl. 11.00 & Kl. 14.30: LinkedIn – hvad, hvorfor, hvordan Kl. 11.30 & Kl. 15.00: I job og barsel – rettigheder og muligheder Kl. 12.00 & Kl. 15.30: Elevatortalen – sælg dig selv Kl. 12.30 & Kl. 16.00: Mentorordning – værdifuldt? Kl. 13.00 & Kl. 16.30: Lønforhandling Kl. 13.30: Fra studie til job – muligheder og vilkår

Der kan forekomme ændringer i programmet.

Besøg Kompetence Camp’en

Kompetence Camp er din mulighed for at få boostet din karriere. Her har du mulighed for at få hjælp til CV-skrivning, få gode råd til jobsamtalen og få taget et professionelt billede til CV’et eller LinkedIn. På Kompetence Camp’en er der Speakers Corner, hvor du kan høre korte interessante oplæg om fx Do’s and Dont’s til jobsamtalen, job og barsel, lønforhandlinger, elevatortalen mv.


SICEF | 12

Standplan København Øksnehallen, 23. september 2010 &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

……‡–—”‡ ƒ†‡‹‡”‡•Ǧƒ••‡ȋȌ ǤǤގŽ‡”Ǧ§”• ”‹–‹•Š‡”‹…ƒ‘„ƒ……‘ ޔ•‡ȋƒ„‘‡‡–••ƒŽ‰Ȍ ƒˆ‘•• ‡ ‘”‡‡†‡ƒ’˜ƒ•‡”‹‡”  ‘”•˜ƒ”‡–

–‡”ƒ–‹‘ƒŽ– ‘”—˜Ǥ 

˜§”•§––‡”‘”¤†‡ ‘„‹•–ƒ–‡ ‘’‡–‡…‡ƒ’‰‹˜‡”†‹‰ ’‡ƒ‡”•‘”‡” ƒ””‹‡”‡‘’ƒ••‡– Ƭ•Þ‰‹‰ ‹‡†  ‘–‘‰”ƒˆ †‡”Ǧ•–—†‹‡–Ǧ—Ž‹‰Š‡†‡” ”‡–‘‹‰Ƭ–‡‡„”—‰ ސƬ‘–”ƒ– ‡–‘”Ƭ‡–˜§”

%

͵Ͳ ͵͵ ͳ ͳ ͳͳ ͵Ͳ ͵ͳ ʹͲ ͳʹ ʹͷ ͵ ͵ʹ ͳͲ

—†‡Ƭ‘Ǥ ބ‡Šƒ˜•‘—‡ ¤Ƭ’ƒ”ƒȋ„ƒƒˆ–ƒŽ‡”Ȍ §‰‡”†‡ ”§•‡” ‘”†‡ƒ Š‹ŽŽ‹’‘””‹• ”‹…‡™ƒ–‡”Š‘—•‡‘‘’‡”• ƒ„ÞŽŽ ‹‰•”‡˜‹•‹‘‡ ¤‘‰‡ŽŽ‡•–‘”‡‹”•‘Š‡†‡”ǡ̵‡”‡ ”›‰ ‹˜‡”•— ‡•–ƒ• 

ʹ͵ ʹͶ ͵Ͷ ʹͳ ʹ͵ ͵Ͷ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹͶ ʹʹ ͵


TyveTi

13 | SICEF

Der er studiestart. (QYHOO\NNHWVWXGLHWLGNU YHUHQVW UNRJGULIWVVLNNHUFRP SXWHUGHULNNHO QVHUGLQNRQWR2JVnJ¡UGHWMRKHOOHULNNH QRJHWDWGHQVDPWLGLJHUHQIHGXQGHUKROGQLQJVPDVNLQH 9 UVJRGHQQ\H0DFERRN(QGGDPHGVWXGLHUDEDW

0DF%RRNIUDNU

ZZZHSOHKXVHWGN .¡EHQKDYQ. cUKXV& 5RVNLOGH 6ODJHOVH

)UHGHULNVERUJJDGH 6NW&OHPHQV7RUY $OJDGH 9HVWVM OODQGVFHQWUHW

7OI 7OI 7OI 7OI Studierabat kræver gyldigt studiekort, legitimation samt man skal være fyldt


SICEF | 14

Og der er jobstart. 1XHUGHWWLGWLODWJn3UR0DFERRN3UR(QVW UNDUEHMGVKHVW VRPNODUHUGHWKHOH'HQHUVNnUHWLHWVW\NNHDOXPLQLXPGHU J¡UGHQEnGHUREXVWRJVPXNDWVHSn2JVnNDQGXVWDGLJIn GHQPHGVWXGLHUDEDWKYLVGXKDUGLWVWXGLHNRUW

0DF%RRN3URIUDNU

18 år. 'HUWDJHVIRUEHKROGIRUXGVROJWHYDUHUSULV QGULQJHURJWU\NIHMO


Bliv klar til messen


17 | SICEF

Bliv klar til messebesøget

Årets tema for messen er ”karriere i øjenhøjde” og handler om at skabe en uformel dialog mellem studerende og erhvervsliv og om at få øjnene op for alternative karrieremuligheder i en tid, hvor ønskejobbet måske ikke lige hænger på træerne. Men hvordan skabes denne uformelle dialog. Det kan føles svært som besøgende at få taget kontakt til de rette udstillere og få åbnet denne dialog. Derfor lister vi her ”hjælp til selvhjælp” for at du som besøgende kan få det bedste udbytte af din rejse rundt på messen.

netop dig fra SICEF karrieremesse. Derfor bør du inden besøget undersøge de virksomheder, du ønsker at besøge eller som du er blevet anbefalet at besøge på Personal Shopstanden. Her i kataloget og på www.SICEF. dk eller facebook.com/karrieremesse finder du en komplet liste over de deltagende virksomheder, hvilke profiler de søger og meget mere. Dermed er du sikker på at kunne stille relevante og skarpe spørgsmål, der giver dig en fordel i forhold til andre jobsøgende.

Hvad ønsker du at opnå med dit messebesøg? Der kan være mange årsager til, at du vælger at besøge SICEF karrieremesse, for messen er fuld af muligheder. Men inden du kommer på messen, er det en rigtig god idé for dig at gøre det klart, hvad du ønsker at få ud af dit besøg. På den måde kan du gå mere målrettet til værks, hvad enten du ønsker tætte relationer til virksomhederne gennem en uformel dialog, generel inspiration, idéer og kontakter til din næste store opgave eller dit fremtidige job med videre. Når du har et klart mål, er det lettere for dig at få et godt resultat med hjem fra dit messebesøg.

Gør dig klart hvad dine kompetencer er, og hvad du kan tilbyde virksomhederne. Dermed kan du på messen være sikker på, at du får vist, hvem du er. Det er en god idé at have udarbejdet et CV allerede på forhånd, hvor du har listet dine kompetencer og erfaringer så de matcher virksomhedens rekrutteringsprofil. Hvis du målretter CV’et til den enkelte virksomhed, kan du gøre det mere specifikt og dermed øge din chance for, at du fanger virksomhedernes opmærksomhed. Vi opfordrer også til, at du besøger vores Kompetence Camp, hvor du kan få hjælp til CV’et og tips til, hvordan du bedst muligt kan booste dig selv.

Forberedelse inden messebesøget

Forbered konkrete spørgsmål

Det handler om at være velforberedt, hvis du virkelig vil have arbejdsgiverne til at huske

Find ud af hvad du gerne vil vide om den konkrete virksomhed. Hvis du har forberedt

Hvilke kompetencer har du?


SICEF | 18

spørgsmål og måske øvet dig på dem på forhånd bliver det nemmere at indlede samtalen med virksomheden, og du fremstår på den måde som en person med stort engagement og med interesse for den specifikke virksomhed. Virksomhederne bemærker, når de besøgende er forberedte, så det er indsatsen værd, hvis du ønsker at få det optimale ud af dit messebesøg. Vi har på næste side listet en række spørgsmål, som du med fordel kan bruge når du snakker med virksomhederne.

Forbered dig som skulle du til en almindelig jobsamtale Medarbejderne på standene taler med utrolig mange besøgende og derfor stiller det krav til dig som besøgende om at være knivskarp. Det er derfor en rigtig god idé at forberede dig, som skulle du til en rigtig jobsamtale. Forbered en præsentation af dig selv, der kort og præcist fortæller, hvad du kan tilbyde virksomheden. Jo mere du har undersøgt om virksomheden, jo mere præcis kan du fremhæve lige netop de kompetencer, du har og som virksomheden søger.

Vær åben og tænk over din fremtoning Selv om du på messen har forberedt dig grundigt i forhold til, hvilke virksomheder du ønsker at tage kontakt til, er det en rigtig god idé at være åben over for andre virksom-

heder, der ikke lige står på din liste. Mindre og mellemstore virksomheder kan have ligeså meget at byde på, som de store internationale virksomheder. Spørg gerne til råds i Personal Shop-standen, de kan helt sikkert give dig gode råd om, hvem der vil være relevant at tale med. Så hvem ved, om det er her drømmejobbet skal findes? Tænk også over din fremtoning, når du kommer på messen. Du har få minutter til at sælge dig selv og det er ærgerligt, hvis din fremtoning giver virksomhederne et negativt indtryk. Derfor bør du være lyttende og afvente med at stille spørgsmål, til du føler, der er en naturlig overgang til det og bevar et åbent sind til det, virksomhederne fortæller dig.

Hvem og hvad har I talt om? Det kan være svært at huske, hvem og hvad, man har talt om med de mange virksomheder, når du kommer hjem fra messen. Det en rigtig god idé at spørge efter et visitkort, fordi du så har et bedre overblik over, hvem du har talt med, når du kommer hjem. Men husk også at notere ned, hvad du har snakket med de forskellige virksomheder om. Noter, evt. bag på visitkortet eller på notesiderne bag i messekataloget, hvem du har talt med, og hvad I har aftalt. På den måde har du styr på det når, du kommer hjem, og det er derfor meget nemmere at sende det helt rigtige brev og CV i dagene efter.


19 | SICEF

10 gode spørgsmål til at få virksomheden i øjenhøjde

• • • • • • • • • •

Inden for hvilke fagområder rekrutterer jeres virksomhed? Hvilke personlige egenskaber og kvalifikationer søger I hos jeres fremtidige ansatte? Hvordan forløber en typisk ansættelsesprocedure fra første kontakt til ansættelse? Hvordan opfatter I uopfordrede ansøgninger? Hvad fokuserer I på under en jobsamtale? Hvordan vil du beskrive en typisk arbejdsdag? Hvordan vil du beskrive jeres virksomhedskultur? Hvordan er mulighederne for videreuddannelse? Hvordan ser et karriereforløb ud i jeres virksomhed for en person med min baggrund? Hvor forestiller I jer, at jeres virksomhed befinder sig om fem år?


*¡UNDUULHUHLHQELOIUD$OSKDEHW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = $ % & ' ( 2 3 4 ) / ( ( 7 ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

;

<

=

$

%

&

'

(

$OSKDEHW $%0:*URXS'LYLVLRQ %RUJPHVWHU&KULVWLDQVHQV*DGH .¡EHQKDYQ‘ 7HO )D[ (PDLOLQIRGN#DOSKDEHWFRP ,QWHUQHWZZZDOSKDEHWFRPGN

0

$

1

$

*

(

0

(

1

7

2

3

4

5

$OSKDEHWHUHQGHODI%0:*URXSPHQWLOE\GHU OHDVLQJRJ)OHHW0DQDJHPHQWDIDOOHELOP UNHU 9RUHVNXQGHUHUW\SLVNVW¡UUHYLUNVRPKHGHUGHU ¡QVNHUDWGHUHVILUPDELOHUHUPLOM¡YHQOLJHVLNUHRJ LNNHPLQGVW¡NRQRPLVNHIRUEnGHYLUNVRPKHGHQRJ EUXJHUHQ9LWLOE\GHUOHDVLQJDIVMRYHUHELOHUWLOI UUH SHQJH 9LKDUIOHUHHQGELOHUL(XURSDRJKDU GHUIRUVWRULQWHUQDWLRQDOHUIDULQJPHGOHDVLQJRJ )OHHW0DQDJHPHQW .RQWDNWRVIRUDWK¡UHPHUHRPKYRUGDQGXNDQIn XGE\WWHDIHWVDPDUEHMGHPHG$OSKDEHW

,PDJH$Q]HLJHYLQGG6


Foredrag og events


23 | SICEF

KompetenceCamp – få boostet din karriere

Kom og få boostet din karriere! Få bl.a. hjælp og inspiration til CV, ansøgning og jobsamtale, lær at udnytte din LinkedIn profil optimalt, bliv stylet og få taget et billede af en professionel fotograf og find ud af hvordan du konkret kan bruge en mentor og et netværk – og meget mere. Vi udvider i år sidste års succes med karrierevejledning på SICEF karrieremesse. På årets KompetenceCamp kan du få hjælp og hente inspiration til din videre karrierevej, og vi tilbyder i alt otte forskellige ’boosts’. 8 boosts til din karriere + lidt ekstra

KarriereKompasset KarriereKompasset giver dig inspiration og vejledning til din videre karriere – på dine præmisser. Lær at sætte ord på dine kompetencer, styrker og svagheder og find ud af hvilken vej du vil i din videre karriere. Vores karrierevejledere kan hjælpe dig på vej.

CV og ansøgning Her kan du få konkrete råd og vejledning til dit CV og ansøgning. Står du og skal søge et job, men mangler blot den sidste finish før den skal sendes af sted? Medbring dit CV og ansøgning på print eller USB og få præcis det boost du behøver, for at komme et skridt nærmere drømmejobbet.

LinkedIn LinkedIn er morgendagens måde at komme i kontakt med din nye arbejdsgiver - nemlig via dine relationer. Kom forbi og få at vide, hvorledes du kan profilere dig, pleje dit netværk og optimere brugen af LinkedIn.

Fotograf Bliv stylet af en af vores stylister og få taget et professionelt billede til din LinkedIn profil eller dit CV. Henvend dig på messen og hør nærmere.

Under-studiet-muligheder Mød studenterforeninger og karrierecentre, som kan give dig indblik i, hvordan du under studiet kan booste dine kompetencer og skabe et uvurderligt netværk. Ved at være engageret under studiet, rykker du dig selv længere frem i køen – og det kan give bonus når jobbet skal findes. Se på de sidste sider under ”Udstillere”, hvem du kan finde på denne stand.

Fremtoning og stemmebrug Bliv skarp på din fremtoning og stemmebrug med hjælp fra retorikere og kommunikationskonsulenter og bliv bedre til fx præsentation, samtale og personlig fremtoning. Få indblik i, hvordan du kan forbedre din fremtoning over for fremmede i pressede situationer og bliv mere sikker på dig selv.


SICEF | 24

Løn og kontrakt Her kan du få gode råd til lønforhandling som nyuddannet og få en snak om, hvorvidt dette lade sig gøre som studentermedhjælper. Få styr på om du ligger rigtigt i løntabellen, hvilke rettigheder du har til fx ferie og fridage samt din ansættelseskontrakt.

Mentor og netværk Få styr på dine fordele med en mentorordning og et godt netværk og kom et skridt foran de andre i karriereforløbet. Hvem kan få en mentor og hvordan fungerer det i praksis? Og hvordan deltager man i og udnytter aktivt et netværk? Kom og få en snak om hvad der kræves og kan opnås.

Speakers Corner

Speakers Corner (på Kompetence Camp) ‡ Kl. 10:30 & Kl. 14:00: Do’s & Dont’s til jobsamtalen ‡ Kl. 11:00 & Kl. 14:30: LinkedIn – hvorfor og hvordan? ‡ Kl. 11:30 & Kl. 15:00: I job og barsel – hvad så? ‡ Kl. 12:00 & Kl. 15:30: Elevatortalen – sælg dig selv

På Speakers Corner kan du høre korte oplæg relevant for dig som studerende eller nyuddannet. Oplæggene tager udgangspunkt i vores 8 boosts. De begynder hver hele og halve time og har varighed af ca. 20 min. Kom og bliv inspireret!

‡ Kl. 12:30 & Kl. 16:00: Mentorordning – værdifuldt?

Vi glæder os til at se dig på SICEF KompetenceCamp!

‡ Kl. 13:30: Fra studie til job – muligheder og vilkår

‡ Kl. 13:00 & Kl. 16:30: Lønforhandling


25 | SICEF

Udstillere på Kompetence Camp’en Komeptence Camp’en byder på forskellige stande, hvor du kan få boostet din karriere. Herudover vil du også kunne finde standen ”Under-studiet-muligheder”, hvor du kan møde studenterforeninger og karrierecentre. De vil give dig indblik i, hvordan du under studiet kan forbedre dine muligheder og styrke din karriere. Her vil du bl.a. kunne finde:


SICEF | 26

DJØF Studerende

DSE

Studietiden er den første del af din karriere. Og uanset hvor langt du er i studiet, arbejder DJØF for at sikre dig udvikling og tryghed. Vi er 70.000 medlemmer i Danmark som alle er højtuddannede og ambitiøse akademikere inden for økonomi, business, jura og samfundsvidenskab. Det gør DJØF til et gigantisk netværk, der giver dig mange spændende muligheder. DJØF Studerende er drevet af frivillige, som er organiseret i syv regionale netværk på landets uddannelsessteder; Hovedstaden, Slagelse, Odense, Herning, Sønderborg, Århus og Ålborg. De regionale netværk er uafhængige af studieretninger og studenterpolitiske organisationer og det primære formål er at sikre størst mulig værdi for DJØFs medlemmer regionalt. De regionale netværk er baseret på frivillige medlemmer i DJØF der ønsker at skabe værdi til andre djøfere ved at give deres tid og ressourcer til at servicerer medlemmerne i regionen, målrette og tilbyde ydelser og aktiviteter efter regionale behov og skabe en dynamisk kultur, som inddrager og engagerer frivillige medlemmer i regionen

De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) er en selvstændig, upolitisk og økonomisk uafhængig studenterforening repræsenteret på Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet. Foreningens formål er at formidle kontakt imellem de studerende og erhvervslivet for på den måde at skabe en dialog, der gør det muligt for begge parter at holde sig orienteret om udviklingen indenfor hinandens områder. Dette gøres gennem studierelevante virksomhedspræsentationer kaldet Fokusaftener, virksomhedshåndbogen Pejling samt de to karrieremesser: DSE Messe Jobtræf Aalborg og DSE Messe Lyngby – Danmarks største job- og karrieremesse.

Læg vejen forbi os på SICEF’s Kompetence Camp, og hør om dine muligheder for at blive frivillig i et netværk – det giver dig de bedste forudsætninger for at udfordre dig selv, udbygge dit netværk og booste dig til karrieren.


27 | SICEF

CBS’ Career Center I CBS Career Center hjælper vi dig, når du skal finde dit første relevante studiejob og/ eller fuldtidsjob. Vi kan hjælpe dig med at få lavet et godt cv, en ansøgning der gør en forskel, forberede dig på jobsamtaler og give dig kompetenceafklaring omkring, hvad du skal og hvor du vil hen. Vi giver dig gode råd om jobsøgning og netværk samt mulighed for deltagelse i spændende virksomhedsevents og seminarer.”

RUC’s Studie- og Karrierevejledning Er du RUC’er? Går du med tanker om fremtiden, det at blive færdig og karriere? Hvad kan man egentlig som RUCer? Hvordan kommer jeg i gang med jobsøgning? Hvor kan jeg søge arbejde? Kom forbi os og få en snak om specialeprocessen, det at blive færdig og vejen ud på arbejdsmarkedet. Spøg løs og lad os få en snak om dine muligheder. Studie- og Karrierevejledningen tilbyder vejledning til både ansøgere til og studerende på RUC. Vores funktion er at vejlede og støtte ansøgere og studerende, og hos os er ingen spørgsmål for dumme. Vi er til for at hjælpe dig, og alle forespørgsler og problematikker er velkomne. De fleste vejledere er studerende mens nogle er færdiguddannede, og tilsammen kender vi derfor til mange af de udfordringer, der kan melde sig i et studieforløb, fra man søger om optagelse til man har afleveret specialet. Vi ved, at der går mange tanker gennem hovedet, når man er ved at afslutte sin uddannelse og står på tærsklen til arbejdslivet. Vi hjælper gerne med din afklaring omkring karriere og arbejdsliv. Hvis vi ikke kan svare på dine spørgsmål, så ved vi, hvem der kan.


SICEF | 28

Karriereinspiration i Kubulus – Københavns Universitets alumneforening Hvis du er studerende eller dimittend fra Københavns Universitet, kan du hente inspiration til din kommende karriere i universitetets alumneforening Kubulus. Vi bygger bro mellem studier og arbejdsliv, og vores aktiviteter hjælper dig godt på vej med dine karriereovervejelser og fremtidsplaner. Sæt karrierevalg tidligere på dagsordenen Kubulus er et mødested for studerende og færdige kandidater på Københavns Universitet.

Her kan du bl.a.: • bygge netværk og skabe kontakter til erhvervslivet eller til andre studerende/ dimittender. • få en karrierementor i vores mentorprogram fra en virksomhed/branche, der er attraktiv for dig – og sparre omkring dine karriereplaner. • møde spændende virksomheder på vores to årlige karrierebørser og høre mere om jobmuligheder, praktikpladser osv. hos dem.

På vores stand Besøg vores stand og hør mere om efterårets nye karrieretilbud såsom netværksarrangementer og netværksmiddage, hvor du kan få karrieretips fra færdiguddannede fra dit fag. Hør også om vores øvrige aktiviteter: Karriereportrætter, Bogsalon, 3-5 årlige medlemsarrangementer m.v. Læs mere på vores hjemmeside: www.alumni.ku.dk


29 | SICEF

Personal Shop – find de rette virksomheder for dig!

Find vej til de virksomheder, der matcher dine kompetencer Når du træder ind af døren på en messe, kan det ved første blik virke en anelse uoverskueligt og især to spørgsmål kan trænge sig på:

Hvem skal jeg besøge? Hvad skal jeg spørge om? Spørgsmålene kan være svære at besvare, men på SICEF karrieremesse vil vi med Persona Shop-standen gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig på rette vej. Standen er bemandet med DJØF’s rådgivere, der står klar til at hjælpe dig godt på vej. Idéen bag konceptet er at give dig som besøgende størst muligt udbytte af dit besøg. Karriererådgiverne på Personal Shop-standen foretager en hurtig screening af, hvem du er, hvad du læser samt hvad dine kompetencer består i og finder derudfra en håndfuld virksomheder, som er interessante for netop dig med din specifikke profil. Konsulenterne på standen kan give dig råd og vejledning, idet de har et fuldt overblik over de deltagende virksomheder og de kompetencer, de efterspørger. Denne mulighed giver dig en chance for at gøre dit messebesøg mere målrettet.

Hvordan foregår det? Konceptet er enkelt og hurtigt: Du henvender dig til en Personal Shop-stand på messen,

besvarer nogle korte spørgsmål og karriererådgiveren matcher dig derefter med en håndfuld virksomheder, som du finder på messen. Med listen i hånden og et par gode råd med på vejen, kan du bevæge dig rundt til de udvalgte udstillere, som du nu ved efterspørger dine kompetencer, og få en nærmere snak med dem – uformelt, uforpligtende og naturligvis helt uden beregning. Får du i løbet af dit besøg brug for råd og vejledning efter at have besøgt virksomhederne, vil vi i øvrigt foreslå, at du benytter dig af Kompetence Camp’en. Her kan du få gode råd og vejledning om bl.a. CV & ansøgninger, fremtoning og retorik samt karrierekompasset hvor du kan lære at sætte ord på dine kompetencer.

Hvor og hvornår? Du finder Personal Shop-standen på messen, tæt ved indgangen, og du kan henvende dig til dem under hele messens åbningstid. Er du i tvivl, kan du kigge forbi SICEF-infostanden ved indgangen – vi er der for din skyld. ”Jeg fik nogle virksomheder peget ud, som jeg ikke selv havde opdaget. Jeg blev positivt overrasket over de muligheder, der er ved at arbejde i fx det offentlige, som jeg ikke var klar over.” Bjørn Petersen. Datalog.


SICEF | 30

”Personal Shop var fint og målrettet! Godt at være forbi den stand! Århus messen er overskuelig, men der er ikke nogen grund til at spilde tiden. Der er et godt flow, så udstillerne er gode til at tage sig tid selvom de ved, der ikke er jobs lige nu.” Kristina Dyrgaard Jensen. Markedsføringsøkonom.


31 | SICEF

Speed Dating Speed dating er SICEF karrieremesses bud på et anderledes møde med erhvervslivet. Kom og få en uformel snak med repræsentanter fra forskellige virksomheder, dog alle inden for det fagområde, der interesserer netop dig. Arrangementet faciliteres af erfarne netværkskonsulenter fra DJØF så vi sikrer, at du som deltager såvel som virksomhedsrepræsentanterne får et godt udbytte.

Seks netværk – ét formål Vi afholder seks netværk, hvor du kan møde folk der arbejder inden for hhv. HR, ingeniør, marketing, kommunikation, økonomi og jura. Du får mulighed for at møde repræsentanter fra erhvervslivet i øjenhøjde og få en anderledes snak om alt fra typiske arbejdsopgaver til et generelt indblik i fagområdet – og opdag hvor mange muligheder der er. Få inspiration til din videre karrierevej med hjælp fra andres erfaringer.

Speed date erhvervslivet på 1 time Første del af arrangementet vil være struktureret og foregå i bedste Speed dating-ånd, hvilket giver dig en unik mulighed for at komme tæt på flere virksomhedsrepræsentanters erfaringer på kort tid. Efterfølgende vil der være mulighed for yderligere samtale med virksomhedsdeltagerne i mere frie rammer. Hele arrangementet har varighed af ca. 1 time.

Hvor og hvornår? Arrangementet finder sted på messen i et aflukket område (se standolan) og vil have varighed af ca. 1 time.

Nedenfor kan du se hvornår dit fagområde finder sted: • • • • • •

Kl. 11-12: HR Kl. 12-13: Ingeniør (kun KBH) Kl. 13-14: Marketing Kl. 14-15: Kommunikation Kl. 15-16: Økonomi Kl. 16-17: Jura

Tilmelding Har du lyst til at speed date erhvervslivet og få indsigt i erfaringer, der kan hjælpe dig til din videre karrierevej? Send en mail til Iben Møller Larsen på imla@stud.djoef.dk – men skynd dig, da der er et begrænset antal pladser. Husk at skrive hvilket netværk du ønsker at deltage i og om det er i Århus (d. 21.sep.) eller København (d. 23.sep.).


Foredrag:

SICEF | 32

Den Store Præstation Et foredrag om hvordan du skaber den store præstation

GYLDEN DA

L BUSIN

ESS

Direktøren fra NOMA, Peter Kreiner, lægEt inspirationsforedrag om hvordan du, ger vejen forbi, og fortæller, hvordan det er med enkle midler, løfter din egen – eller din lykkedes at få verdens bedste restaurant – i virksomheds – præstation fra det nuværende Danmark. niveau til et højere og bedre niveau. Det handler ikke om at arbejde mere, men om at præstere bedre! Det kan alle lære! Og der Tidspunkt: er brug for det i Danmark. Vi bliver nød til at 23. september kl. 12.30 – 13.00 lære at skelne skarpt imellem det gode resulSted: Foredragslokale i Øksnehallen tat og den store præstation. Det gode resultat Entré: Gratis kan nemt klares med en middelmådig præstation. Det er bare ikke holdbart i længden. ALL AN LE Et godt resultat kan skyldes tilfælVANN + M IK AEL TR digheder eller held, som hvis en OLLE virksomhed falder over et uopdaget marked. Det kan der være god forretning i en periode, men når konkurrenterne først melder sig på banen, bliver man med stor sandsynlighed udkonkurreret, med mindre man forstår at forbedre sit produkt eller ydelse. Og den del handler netop om at præstere. Hør og lær hvordan man går fra den gode præstation til den store præstation. Foredraget byder ikke alene på gode råd til, hvordan du som person – enten i forhold til dig selv eller dit job – formår at yde den store præstation. Du får også lejlighed til at lade dig inspirere af, hvordan andre har ydet den store præstation.

S T O E PRÆSTATR IO DEN

Anbefalinge

r til menne

sker og orga ni

sationer de

N

r vil præster e bedre


33 | SICEF

Foredrag: Sådan bruges sociale medier effektivt i virksomhederne Facebook, LinkedIn, Twitter, Blogs, Flickr, YouTube. Vi vælter os i dem på nettet – de sociale medier. Fra vores bærbar eller mobil, er vi flere gange i døgnet forbi vores profil, for at give updates og følge med i vores venners og netværks liv. Grænsen for, hvad der er privat og offentligt er under forandring – og det slår sig også igennem på vores arbejdsplads. De sociale medier skaber helt nye betingelser for virksomhederne. På den ene side giver de adgang til nye kommunikationsmuligheder og markedsføringskanaler, som kan være med til at styrke virksomhedens salg, brand og kundeloyalitet. På den anden side, tilbringer mange af virksomhedens medarbejdere også en del af deres tid disse steder. Og ikke nødvendigvis kun i deres fritid. Til dette foredrag får du et interessant indblik i, hvordan IBM har taget udviklingen med de sociale medier til sig. Hør, hvordan virksomheden arbejder med sin tilstedeværelse på de forskellige platforme og hvordan det slår sig igennem over for medarbejdere og kunder. Michael Holm, Employer Branding Manager, giver indblik i, hvordan de sociale medier bruges i IBM – og er klar til at svare på spørgsmål fra dig.

Tidspunkt: 21. september kl. 12.00 – 13.00 Sted: Foredragslokale ved Ridehuset 23. september kl. 14.30 – 15.30 Sted: Foredragslokale i Øksnehallen Fri entré.

TM


SICEF | 34

POWER YOUR LIFE - Optimér dine muligheder som Vestas Graduate! På SICEF karrieremesse i København vil du få en unik mulighed for at komme tættere på Vestas og ikke mindst på dine internationale karrieredrømme. Gennem et særligt oplæg for SICEF besøgende, vil du have mulighed for at få større indsigt i, hvad der udgør en god Graduate hos Vestas, hvordan du kvalificerer dig, og hvordan det er at være en del af en global virksomhed med fokus på at skabe en bæredygtig fremtid. Vestas’ Graduate Program er en vigtig del af strategien for at finde fremtidens ledere, ingeniører, og projektledere; talentfulde individer der søger spændende og globale karrieremuligheder. Vestas optager nye Graduates to gange årligt, hvoraf næste ansøgningsfrist er den 3. oktober 2010. ”Vestas Graduate Program giver fantastiske muligheder for at udforske virksomheden fra mange forskellige vinkler. Som Grauduate arbejder du i forskellige lande og funktioner samt får mulighed for at arbejde med både tekniske og ledelsesmæssige udfordringer” – Gabrielle Rampinelli, Ingeniør Graduate hos Vestas. Mere information om Vestas’ Graduate Program findes på www.vestas.com/jobs

Tidspunkt: 10:30 – 11:30 Sted: Foredragslokale, Øksnehallen

If you thought Maersk Line was just about ships, think again With a revenue base of USD 20 billion and boasting 3,500 personnel, Maersk Line's global finance team is a key business partner to the world's largest container shipping company. Covering the full scope of financial and economic activities - from basic accounting and controlling, to worldwide strategic change projects - finance in Maersk Line carries a true, cross-functional reach. Bo Holse Rasmussen, a senior finance director in Maersk Line, will present his personal experience of a career in the finance business of the A.P. Moller - Maersk Group's shipping arm. Bo's curriculum vitae lists postings from several parts of the world and in many positions, both routine and highly complex, and covering both emerging markets and the huge US economy; as well as his time as head of the biggest strategic finance project ever undertaken in Maersk Line.

Tidspunkt: 11:30 – 12:30 Sted: Foredragslokale, Øksnehallen


Udstillere p책 SICEF


A challenging future The future poses new and interesting challenges and opportunities for A.P. Moller - Maersk. In order to meet these challenges and develop the company even further, we are constantly on the lookout for new talented colleagues. In a dynamic and fast paced environment you will be joining forces with 110,000 colleagues in 130 countries to ensure that we meet our future goals.

Personal development and continuous learning Recruiting, training and developing an employee is a longterm investment. Our learning philosophy is that practical work experience, combined with relevant courses at the right time, is the most efficient learning method. Our employees are given significant responsibility early on in their careers. This provides excellent opportunities for you to develop your personal and professional skills. Additionally, the many different areas within the international A.P. Moller - Maersk Group make it possible to find a job that matches your specific career goals. For more information please visit www.maersk.com


SICEF | 38

A.P. Møller - MĂŚrsk The A.P. Moller-Maersk Group is a worldwide organisation with about 115,000 employees and offices in around 130 countries with global headquarters in Copenhagen. In addition to owning one of the worldâ&#x20AC;&#x2122;s largest shipping companies, we are involved in a wide range of activities within the energy, retail and manufacturing industries.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? The A.P. Moller-Maersk Group offers its employees an exciting and challenging working environment. Please stop by our stand, have a chat with us, and learn more about our world of opportunities.

Gode rĂĽd til arbejdssøgende studerende We believe people thrive best when they are in charge of their career paths and professional growth. Weâ&#x20AC;&#x2122;ll give you responsibility from day one and expect you to excel at your job and be accountable for your results. Visit our job portal via www. maersk.com.

Lillian Klinghoffer HR Consultant

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

BRANCHE Shipping, Transport, Logistics, Energy, Retail & Manufacturing HOVEDAKTIVITETER Shipping, Transport, Logistics, Energy, Retail & Manufacturing

ANTAL ANSATTE I DK Approximately 110.000 employees globally OMSĂ&#x2020;TNING I DK Approximately USD 48.5 Mio. (2009) KONTAKT Lillian Klinghoffer lillian.klinghoffer@maersk.com +45 33635164 www.maersk.com UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Nej Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Nej Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Naturvidenskab Ja Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Nej

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja


-XVWDQRWKHUGD\DWWKH RIILFHIRUDKLJKSHUIRUPHU

&KRRVH$FFHQWXUHIRUDFDUHHUZKHUHWKHYDULHW\RI RSSRUWXQLWLHVDQGFKDOOHQJHVDOORZV\RXWRPDNHD GLIIHUHQFHHYHU\GD\$SODFHZKHUH\RXFDQGHYHORS \RXUSRWHQWLDODQGJURZSURIHVVLRQDOO\ ZRUNLQJ DORQJVLGHWDOHQWHGFROOHDJXHV7KHRQO\SODFHZKHUH \RXFDQOHDUQIURPRXUXQULYDOOHGH[SHULHQFHZKLOH

KHOSLQJRXUJOREDOFOLHQWVDFKLHYHKLJKSHUIRUPDQFH ,I WKLV LV \RXU LGHD RI D W\SLFDO ZRUNLQJ GD\ WKHQ $FFHQWXUHLVWKHSODFHWREH

9LVLWDFFHQWXUHMREGN

Â&#x2039; $FFHQWXUH $OOULJKWVUHVHUYHG

,W©VQRWZKHUH\RXVWDUWHG LW©VZKHUH\RX©UHJRLQJWKDWPDWWHUV


SICEF | 40

Accenture Accenture er en førende virksomhed inden for management consulting, teknologi og outcourcing. Vores forretningsmodel er udviklet med fokus pü vores kunders behov for vÌkst, konkurrenceevne og systemoptimering. Vi er mere end 190.000 medarbejdere i over 52 lande og har et stÌrkt fagligt globalt netvÌrk, hvor kolleger inspirerer hinanden til at yde det bedste.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Vores medarbejdere vil fortÌlle om karrieremulighederne og arbejdskulturen i Accenture. Herunder mulighederne for en international karriere samt om mulighederne for at blive faglig ekspert eller leder.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Holdt fast i din nysgerrighed og lysten til at udvikle gode ideer og føre dem ud i livet. Accenture ansÌtter personer, som kan og vil gøre en forskel.

Sara M. Christensen Rekrutterings Specialist

KĂ&#x2DC;BENHAVN

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

&DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

$

.RPSHWHQFH&DPS% $ $

 $

%

/RXQJH

/RXQJH

%

6SHHG'DWLQJ

 

% $

$

3 ,QIR

 

%

$

6SHHG'DWLQJ

,QIR

3

%

%

 

)RUHGUDJ 

)R\HU

)RUHGUDJ

 

 Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;.RPSHWHQFH&DPSBRANCHE Konsulentbranchen HOVEDAKTIVITETER Management consulting, teknologi og oursourtcing

ANTAL ANSATTE I DK 550/190.000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK Globalt: US$21.58 mia. (regnskabsĂĽret 2009) KONTAKT Rekrutteringsafdelingen 72288188 Accenturejob.dk

UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Nej Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Nej Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Nej Marketing Nej Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Ja ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja


SICEF | 42

Akademikernes A-kasse Som landets største akademiske a-kasse for alle akademikere kan vi til en attraktiv pris tilbyde dig økonomisk tryghed pü et jobmarked, som altid er i bevÌgelse. Fü büde dagpenge og bliv matchet i job af vores virksomhedskonsulenter. Derudover tilbyder AAK kurser, som forbereder dig pü vejen imod dit nÌste drømmejob.

BRANCHE A-kasse HOVEDAKTIVITETER Udbetaling af dagpenge, jobsøgningskurser, jobmatch. imelleledige og virksomheder ANTAL ANSATTE I DK Ca. 100

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Du har büde mulighed for at tale med en af vores virksomhedskonsulenter om jobmatch igennem AAK eller tale med en forsikringsrüdgiver om muligheden for dagpenge under ledighed. Gü heller ikke glip af at deltage i vores konkurrence og fü muligheden for at vinde en lÌkker prÌmie.

OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Lisbeth Keinicke lik@aak.dk 33950395 www.aak.dk

KĂ&#x2DC;BENHAVN

Ă&#x2026;RHUS 8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

&DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Lisbeth Keinicke Ingeniør Ja Projektkonsulent IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; ͳͲ Naturvidenskab Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ͸ Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

ʹͳ  Sundhedsvidenskab Ja ͡ ,QGJDQJ %

/RXQJH

/RXQJH

 

%

%

$

6SHHG'DWLQJ

6SHHG'DWLQJ

,QIR

3

%

$

 

% $

$

3 ,QIR

%

 

)RUHGUDJ

 )R\HU

)RUHGUDJ

 Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022; ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021; Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤ Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D; ÇŚ § Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160; Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â? Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â? ǤÂ&#x2DC; 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E; Â&#x2039; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013; Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2019; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2030;Â&#x2039; Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022; Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â? ĆŹ Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x192;Â?Â? Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D; §Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤ Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄ ĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021; ĆŹ Â&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

.RPSHWHQFH&DPSÂ&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͳ͝ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Trainee Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Graduate-program Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Do you want to join

Our Global Group of individuals?

´7KHJUHDWSHRSOHZRUNLQJDW%$7PDNHV WKHFRPSDQ\DJUHDWZRUNLQJSODFH¾ 0DQDJHPHQW7UDLQHH

British American Tobacco is the worldâ&#x20AC;&#x2122;s most international tobacco group with over 300 brands and business spanning some 180 markets worldwide. We employ more than 50,000 people around the world and our workforce is strongly multi-cultural. In Denmark we employ 250 people. Visit www.bat.com to learn more about us

BRING YOUR DIFFERENCE

DENMARK


SICEF | 44

Britisk America Tobacco British American Tobacco is the worldâ&#x20AC;&#x2122;s second largest quoted tobacco group by global market share, with brands sold in more than 180 markets. With over 300 brands in our portfolio, we make the cigarette chosen by one in eight of the worldâ&#x20AC;&#x2122;s one billion adult smokers. We hold robust market positions in each of our regions and have leadership in more than 50 markets.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? You will meet fun and dedicated employees from BAT who would like to tell you more about how it feels to work for BAT and what motivates them to work in a challenging environment like tobacco. You can also hear about our graduate programme which we are recruiting for at the moment.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende You need to have an international mindset and appreciate a challenging working environment You will succeed at BAT if you are driven, open minded and enjoy meeting people from all over the world

Nina Forsberg Human Resources Business Partner

KĂ&#x2DC;BENHAVN

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

&DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

$

.RPSHWHQFH&DPS% $ $

 $

%

/RXQJH

/RXQJH

%

6SHHG'DWLQJ

 

% $

$

3 ,QIR

 

%

$

6SHHG'DWLQJ

,QIR

3

%

%

 

)RUHGUDJ 

)R\HU

)RUHGUDJ

 

 Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;.RPSHWHQFH&DPSBRANCHE Tobacco industry HOVEDAKTIVITETER Manufacturing and selling tobacco products.

ANTAL ANSATTE I DK Denmark 200, Northern Europe OMSĂ&#x2020;TNING I DK 450 and Globally 50.000+. ÂŁ40,713 Globally KONTAKT Nina Forsberg nina_forsberg@bat.com 39 55 62 90 www.batdenmark.com / www.bat.com UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Nej Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Nej Ingeniør Nej IT Nej Nationaløkonomi Nej Naturvidenskab Nej Samfundsvidenskab Nej Sundhedsvidenskab Nej Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; ͳͲ Jura Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ͸ Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Kommunikationͳ; Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; 

Í´Íł Marketing Ja ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja


Gør en forskel - det gør vi...

Plads til faglig og personlig udvikling i et stærkt fagligt miljø med udfordrende opgaver giver dig grobund for din karriere.

Cheminova søger løbende dygtige og talentfulde akademikere med baggrund som f.eks. kemiingeniør, cand.scient. i kemi m.fl. For yderligere information om fremtidige jobmuligheder er du velkommen til at kontakte HR-direktør Ole Zinck på tlf. 9690 9690 eller ole.zinck@cheminova.com. Cheminova er en international konkurrencedygtig kemisk virksomhed med en stærkt faglig baggrund inden for crop protection. Cheminova beskæftiger 2000 medarbejdere, har datterselskaber i 23 lande og har en årlig omsætning på ca. 5,5 milliarder kroner. Aarhus Universitets forskningsfond er hovedaktionær i koncernen. Find flere oplysninger på vores hjemmeside.

Hu man re spo n sibilit y... cheminova. dk

auriga.dk


SICEF | 46

Cheminova Cheminova er en international konkurrencedygtig kemisk virksomhed, der udvikler, producerer, registrerer og sÌlger plantebeskyttelsesmidler. Vi har datterselskaber i mere end 23 lande. Over 1 mia. mennesker sulter. Vores produkter medvirker til at forøge udbytte og kvalitet af landbrugets afgrøder, sü verdens fødevarebehov kan dÌkkes.

Pü vores stand vil du møde 3 medarbejdere: Peter, Henrik og Anne-Mette. Du kan fü mulighed for at høre lidt om, hvordan det er at arbejde i Cheminova, og vi für lejlighed til at høre, hvad der er vigtigt for dig - hvem ved, hvad det kan føre til.

OMSĂ&#x2020;TNING I DK ca. 5,5 mia DKK

Gode rĂĽd til arbejdssøgende studerende Du skal udvise initiativ og gĂĽ-pĂĽ-mod i fht. Cheminova. Det er vigtigt, at du bruger lidt tid pĂĽ at sĂŚtte dig ind i, hvad vi er for en virksomhed. Du er altid velkommen til at kontakte os â&#x20AC;&#x201C; ogsĂĽ under dit studie.

Anne-Mette Novrup HR Konsulent

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ ,QIR

3

 

6SHHG'DWLQJ

 

 

)RUHGUDJ

  

.RPSHWHQFH&DPS

HOVEDAKTIVITETER Udvikling, produktion og salg af plantebeskyttelsesmidler

ANTAL ANSATTE I DK 800/2000

Hvad für man ud af at besøge jeres stand?

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

BRANCHE KemiskKONTAKT Anne-Mette Novrup Anne-Mette.Novrup@cheminova.com 9690 9245 www.cheminova.dk UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Nej Ingeniør Ja IT Ja Jura Nej Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Nej Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Nej Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Nej ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja


UNDSKYLD, ER DU SØD AT BRUGE DIN CYKELHJELM! VI KAN NÅR SOM HELST FÅ BRUG FOR DINE EVNER.

Vi søger med jævne mellemrum nyuddannede kandidater, som har viljen og evnerne til at ændre verden. Læs om mulighederne på cowi.dk


SICEF | 48

COWI COWI er en førende nordeuropÌisk rüdgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende pü sit felt, fordi vores 6.000 medarbejdere hver isÌr er det pü deres.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Man møder en ung fra COWI, der brÌnder for sit fagfelt. Man für en hyggelig snak om jobmuligheder, karriereveje og hvordan det er at arbejde som rüdgiver. Vi glÌder os til at møde dig.

BRANCHE RĂĽdgivning HOVEDAKTIVITETER RĂĽdgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi ANTAL ANSATTE I DK 2.700 / 6.000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK 4 mia. kr.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Vi har dedikeret en del af vores hjemmeside til unge ansøgere. Klik pü jobsektionen pü www.COWI.dk og dyk ned i en sektion fyldt med information om livet i COWI.

Søren Adamsen Regionsdirektør

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ ,QIR

3

 

6SHHG'DWLQJ

 

 

)RUHGUDJ

  

.RPSHWHQFH&DPSKONTAKT Søren Adamsen sqa@cowi.dk 29 23 77 64 www.cowi.com UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Ja ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Solutions Ready Solutions for the climate today through products, knowledge and dialogue.

Be challenged by your job Work with skilled colleagues Train with your eyes on the future Work abroad for a new perspective See the company from every angle Gain insights into working practice

www.jobs.danfoss.com

2328

• • • • • •


SICEF | 50

Danfoss Dansk og global. Danfoss er Danmarks største industrikoncern med mere end 100 salgsselskaber i hele verden. Vi er førende inden for udvikling, fremstilling og salg af højteknologiske apparater, der bruges til at effektivisere industri, spare energi og sikre miljøet. Vores position blev skabt af pionerer og udviklet af visionÌre og engagerede medarbejdere.

Hvad fĂĽr man ud af at besøge jeres stand? Mød os â&#x20AC;?liveâ&#x20AC;?. Du fĂĽr lejlighed til at møde os â&#x20AC;?liveâ&#x20AC;? og fĂĽ en snak med medarbejdere omkring job- og karrieremulighederne i Danfoss. Bl.a. vil du blive prĂŚsenteret for vores Graduateprogram .

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Undersøg hvem vi egentlig er, overvej jeres mobilitet, nationalt og globalt og vÌr klar til at arbejde i en meget foranderlig organisation. Teknisk interesse og indsigt er ikke et krav, men det skader ikke.

Allan Eriksen HR-konsulent

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

BRANCHE Produktion og udvikling HOVEDAKTIVITETER Fremstilling, udvikling og salg af komponenter

ANTAL ANSATTE I DK 5.500/20.000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK 1/25 mia KONTAKT Allan Eriksen eriksen@danfoss.com +45 7488 3631 / +45 4015 6675 www.danfoss.com UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Nej Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Nej Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Naturvidenskab Ja Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Nej

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022; ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021; Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤ Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D; ÇŚ § Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160; Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â? Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â? ǤÂ&#x2DC; 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E; Â&#x2039; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013; Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2019; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2030;Â&#x2039; Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022; Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â? ĆŹ Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x192;Â?Â? Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D; §Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤ Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄ ĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021; ĆŹ Â&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej


+YRUVHUGXGLJVHOY" 

S AL VICE G SER ndekontakt / kundebesøg / CR Ku

ng kli

INDK

U R Kontrakte OD r o g ove PR ren r Udd s k de ing a n o n else ms he imer s opt te p dig lan ces r Rekrutterin yn er g Pro 1 800 S1 Tra i n SA e efo et rlø OH alit b kv Per s o n a og leb nrum lad Re P/ ktledelse oje Pr Med HA CC

N KTIO

H

6RPWUDLQHHKRVRV InUGXPDQJHPXOLJKHGHU

MILJ Ø

Ko nta ISO-ce r t k i f tt ice rin il g m Arbe j d sm iljø / Hyg iej ne

ehold edlig og v n tio lla ing sta vikl n I Ud olitik edsp erh k sik ort ITupp IT-s

Ledelse

else tled er bejd udvi ar

IT

jek

sser Me

ler

R www MA et & n . a Xtr ter M, onsora CR / Sp ner ag mp Ka

ning / Relationsp følg leje Op t r n a o k k t e f r og a ng aft dli a an Pr se l o e ng Med k li

ING K ET

ØB U d v i kl i n go sorti g regu men ler in g t Leverand ørko af nta kt /C SR Kvalite tsko ntr ol Fo rh Projek tle d er bejd udvi ar

M materiale / Sa s g l a S lgst / ekn bud ik Ud u t d k v u i k d l o i n r g P


SICEF | 52

De Forenede Dampvaskerier A/S De Forenede Dampvaskerier A/S er en af Danmarks mest succesrige servicevirksomheder inden for vask og tekstiludlejning med 12 afdelinger fordelt over hele landet. Virksomheden er familieejet og blev grundlagt i 1958. Vi har en effektiv og flad organisation med vÌrdibaseret ledelse, hvor medarbejderne har en høj grad af indflydelse.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Du møder medarbejdere med en akademisk baggrund, der selv startede hos DFD som enten trainee eller i en fast jobfunktion. De brÌnder alle efter at fortÌlle deres historie og om, hvorfor de mener, DFD er en spÌndende og udfordrende arbejdsplads.

Gode rĂĽd til arbejdssøgende studerende â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

VĂŚr indstillet pĂĽ at blive udfordret VĂŚr indstillet pĂĽ at give lidt af dig selv VĂŚr indstillet pĂĽ masser af frihed under ansvar

Nynne J. Dujardin HR

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

BRANCHE Servicevirksomhed HOVEDAKTIVITETER Tekstiludlejning

ANTAL ANSATTE I DK 1.100 OMSĂ&#x2020;TNING I DK 700 mio kr. KONTAKT Nynne J. Dujardin njd@dfd.dk +45 4528 0733 www.dfd.dk UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Nej Erhvervssprog Nej Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Nej Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Nej Naturvidenskab Nej Samfundsvidenskab Nej Sundhedsvidenskab Nej

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022; ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021; Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤ Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D; ÇŚ § Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160; Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â? Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â? ǤÂ&#x2DC; 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E; Â&#x2039; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013; Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2019; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2030;Â&#x2039; Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022; Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â? ĆŹ Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x192;Â?Â? Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D; §Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤ Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄ ĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021; ĆŹ Â&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej


IdĂŠ Overblik Klimaaftale International Omhu Sporskifte

1426_HR_messe_ann_130x190.indd 2

16-08-2010 14:44:48


SICEF | 54

DSB DSB er en selvstÌndig offentlig virksomhed. Vi sørger for over 195 millioner rejser til vores kunder hvert ür. Vi er godt pü vej mod det internationale marked i Sverige og Tyskland. Vi har en rÌkke datterselskaber, herunder DSB S-tog a/s, DSBFirst og Kort & Godt A/S.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Kom og bliv overrasket over hvor mange forskellige typer stillinger vi har i DSB. Lige fra togpersonale til akademikere. Mød nogle af medarbejderne, og hør deres historie om bl.a. de mange udviklingsmuligheder, der er i virksomheden.

BRANCHE Service / Transportvirksomhed HOVEDAKTIVITETER Togrejser i Danmark og udlandet

ANTAL ANSATTE I DK 9.300 medarbejdere OMSĂ&#x2020;TNING I DK 10 mia. kr.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Hvis vi ikke har et job her og nu, kan du lÌre os bedre at kende, og fü flere informationer om hvem vi er. Du kan fü gode rüd om, hvordan du kan skrive en god ansøgning og skille dig ud af mÌngden, blandt de mange ansøgere vi har.

Anne Hornum, Karin Dupont, Annabeth Haumann HR Chefkonsulent / HR Konsulent

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

KONTAKT Karin Dupont / Tessa Jacobsen kadu@dsb.dk / teja@dsb.dk 2468 4364 / 2468 2437 www.dsb.dk/job UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Naturvidenskab Ja Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Nej

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja


Danmarks Tekniske Universitet er en arbejdsplads med 6.200 studerende og 4.500 medarbejdere. Omkring halvdelen af de ansatte arbejder med forskning og undervisning, mens den anden halvdel udgøres af en bred vifte af teknisk/administrative medarbejdere: Færgeførere, regnskabsmedarbejdere, dyrepassere, HR-partnere, webdesignere, gartnere, laboranter og historikere, for bare at nævne et par stykker. En væsentlig del af DTU’s alsidige virksomhed inden for uddannelse, forskning, innovation og myndighedsrådgivning understøttes, faciliteres eller udføres hver dag af tekniske og administrative medarbejdere. Vores fælles målsætning, uanset arbejdsområde og baggrund, er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet.

På DTU er der stor fleksibilitet i jobbet, handlerum og frihed under ansvar, og der praktiseres selvledelse på alle niveauer i virksomheden. Vi har også gode karrieremuligheder med masser af lederjobs inden for de administrative funktioner. Vi søger løbende nye medarbejdere til at varetage økonomi, HR, kommunikation, IT og håndværk. Du kan få meget mere at vide om os på www.dtu.dk, og du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Ansættelse på DTU - det bli’r til noget!


SICEF | 56

Danmarks Tekniske Universitet DTU er et universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation, der dÌkker de fleste ingeniørfaglige discipliner. Innovationssystemet omfatter patentering og licensering samt industrielt samarbejde: Myndighedsbetjeningen indebÌrer rüdgivning af ministerier og styrelser samt danske og internationale organisationer.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Du kan møde en økonomichef, en ph.d.-studerende og en rekrutteringskonsulent, der hver isÌr kan fortÌlle om DTU fra deres perspektiv samt det hav af muligheder vi kan tilbyde büde tekniske og administrative medarbejdere samt videnskabelige medarbejdere.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Hvis du gerne vil søge job pü DTU, sü er det en god ide at oprette en jobagent pü dtu.dk/vacancy, hvorefter du für informationer nür der er en ledig stilling inden for dit omrüde. Vi søger løbende efter medarbejdere med büde en teknisk og administrativ samt en videnskabelig baggrund.

Koncern HR Rekruttering

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

BRANCHE Undervisning og forskning HOVEDAKTIVITETER Uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation.

ANTAL ANSATTE I DK 4500 OMSĂ&#x2020;TNING I DK 3,7 mia. kr. KONTAKT Anne Junker MĂśrck-Larsen ajje@adm.dtu.dk 5115 7453 www.dtu.dk UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Naturvidenskab Ja Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Ja

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej


– Step into a world of opportunities

TWO TRAINEE PROGRAMMES DESIGNED TO MOVE YOU… …ECCO® Sko A/S is looking for talented, adventurous and proactive young people who aims to continue growth within all areas of the organisation – Design, Sales & Marketing, Product Development, Production, Retail, IT, Logistic, Finance and Human Resources. ECCO INTERNATIONAL TRAINEE EDUCATION (EITE)

WOULD YOU LIKE TO BECOME AN ECCO TRAINEE?

Are you ready for exciting challenges? Would you like the chance

– Check out our website www.ecco.com/eite

to travel the world? Do you have a high school background? - Then we have the programme for you!

For further information contact ECCO Human Resources.

The EITE programme is a three-year programme beginning August

Bente Jensen Ovesen, Phone: +45 74 91 1602 E-mail: bej@ecco.com

1st, 2011. During our three-year programme you get to travel the world, experience new exiting cultures, meet new people and get practical experience. As an EITE trainee you will also study a Higher National Diploma from Brighton School of Business, to get the theoretical background you need for a future within ECCO. GRADUATE TRAINEE PROGRAMME The Graduate Trainee Programme is a two-year programme beginning August 1st, 2011. The programme is a combination of training in our company headquarters in Denmark, as well as in one of our production and sales facilities located around the world. As a Graduate Trainee, you will also participate in soft-skill personal development training, preparing you for a bright future within ECCO. Would you like the chance to travel the world? Do you have a Master’s degree? If you said yes to these questions, then ECCO is offering you an exclusive trainee programme! ECCO offers you a challenging career opportunity, with a high

ECCO has since 1963 created its own identity in the shoe business.

degree of independence and contact to many people every day,

This identity is based on a strong historical background which gives a

in an international environment, where we give each other a helping

good foundation to build our future upon. In another way, ECCO has

hand and show flexibility - and no two days are alike.

created a culture we like to protect and continue to build on.


SICEF | 58

BRANCHE Production and retail industry

ECCO ECCO is a modern Danish industrial adventure; a world leading brand within innovative and comfortable quality shoes. We are offering two International Trainee Educations combining practical experiences with theoretical knowledge.

HOVEDAKTIVITETER Production, Design, Retail, Sales, Branding, Marketing, Finance, PR, Product Development, HR

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? We are looking for trainees for our three trainee programs Graduate, EITE and Specialist. Let us introduce you to the World of ECCO

ANTAL ANSATTE I DK 16.000 employees worldwide

Gode rüd til arbejdssøgende studerende

OMSĂ&#x2020;TNING I DK 5 Bn DKK

We look for people with an international mindset which are comfortable in an ever-changing environment

KONTAKT Bente Jensen Ovesen BEJ@ecco.com 74911602 www.ecco.com/eite

Bente Jensen Ovesen HR, Training & Education Consultant

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ ,QIR

3

 

6SHHG'DWLQJ

 

 

)RUHGUDJ

  

.RPSHWHQFH&DPSUDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Ja ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej


-2%,)2569$5(7 )RUVYDUHWHUHQVWRURJDQGHUOHGHVDUEHMGVSODGVGHUEHVN IWLJHURYHU P QGRJNYLQGHU9LDUEHMGHUIRUHQIUHGHOLJRJGHPRNUDWLVN XGYLNOLQJLYHUGHQRJHWVLNNHUWVDPIXQGL'DQPDUNRJGHUHU DIRVGHUJnUSnDUEHMGHXGHQXQLIRUP )RUVYDUHWEHVN IWLJHUHQPHJHWEUHGYLIWHDIIDJJUXSSHURJWLOE\GHU HWPHQLQJVI\OGWMREPHGPDVVHUDIXGIRUGULQJHUPHQQHVNHOLJHDU EHMGVWLGHURJJRGHNDUULHUHPXOLJKHGHU)RUVYDUHWVRPIDWWHQGHHIWHU RJYLGHUHXGGDQQHOVHVSURJUDPVLNUHUDWGXKHOHWLGHQNDQVW\UNHGLW &9RJNRPSHWHQFHUEnGHSnGHWPHQQHVNHOLJHRJIDJOLJHSODQ

ZZZMRELIRUVYDUHWGN


SICEF | 60

Forsvaret Forsvaret uddanner og udsender soldater til at varetage alle opgaver i forbindelse med nationale og internationale aktioner.

BRANCHE Forsvaret â&#x20AC;&#x201C; offentlig institution HOVEDAKTIVITETER Uddanner og udsender soldater til nationale og internationale aktioner aktioner

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Fü et overblik over de beskÌftigelsesmuligheder Forsvaret tilbyder.

ANTAL ANSATTE I DK Ca. 25.000 heraf ca. 7000 civile (uden uniform)

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Hold øje med aktuelle ledige stillinger pü job-i-forsvaret.dk

OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Forsvarets Personeltjeneste fpt@mil.dk 3266 5000 Job-i-forsvaret.dk

Forsvarets Personeltjeneste

KĂ&#x2DC;BENHAVN

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

&DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

$

.RPSHWHQFH&DPS% $ $

 $

%

/RXQJH

/RXQJH

%

6SHHG'DWLQJ

 

% $

$

3 ,QIR

 

%

$

6SHHG'DWLQJ

,QIR

3

%

%

 

)RUHGUDJ 

)R\HU

)RUHGUDJ

 

 Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;.RPSHWHQFH&DPSUDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing ja Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab ja ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej


/PLEVELSER¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ FOR¬LIVET )NUUNERMUT¬MISIGISASSAT


SICEF | 62

BRANCHE Servicevirksomhed

Greenland Contractors Greenland Contractors (GC) er et interessentskab bestĂĽende af MT Højgaard a/s og Inuit Service Company A/S. GC udfører service, drift og vedligehold pĂĽ Thule Air Base i Grønland for US Air Force. Det er GCâ&#x20AC;&#x2122;s opgave at drive Thule Air Base og alle de støttefunktioner, der er nødvendige for driften. GC beskĂŚftiger ca. 440 medarbejdere pĂĽ basen.

HOVEDAKTIVITETER Drift og vedligehold af det dansk/amerikanske forsvarsomrüde Thule Air Base i Grønland. ANTAL ANSATTE I DK 13/440

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Du für et indblik i en helt unik arbejdsplads, hvor opgaverne med at drive Thule Air Base spÌnder vidt. GC beskÌftiger medarbejdere inden for nÌsten alle tÌnkelige funktioner.

OMSĂ&#x2020;TNING I DK -

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Besøg vores hjemmeside pü www.gc.gl og lÌs mere om GC og Thule Air Base. Besøg vores stand og fü en snak med vores reprÌsentanter om dine muligheder. Hold dig opdateret omkring ledige stillinger pü hjemmesiden.

Greenland Contractors I/S

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ ,QIR

3

 

6SHHG'DWLQJ

 

 

)RUHGUDJ

  

.RPSHWHQFH&DPSKONTAKT Greenland Contractors I/S job@gc.gl 3634 8000 www.gc.gl UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Nej Humaniora Ja Ingeniør Ja Jura Nej Kommunikation Nej Marketing Nej IT Ja Nationaløkonomi Nej Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Nej Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Nej Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Nej ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja


63 | SICEF

Inter Resource Internationalt Forum (Ă&#x2026;rhus) The InterResource project is funded by the European Social Fund and Region Midt and managed by higher educational institutions in Aarhus and Herning. It encourages international students to continue their lives in Denmark after graduation. Furthermore, the project intermediate between international students and Danish corporate society.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? At our stand students will be introduced to a variety of different initiatives making it easier for international students to navigate at the Danish labor market; including how to use your talent in Denmark, networking, being involved sports and voluntary opportunities

BRANCHE Collaborative project HOVEDAKTIVITETER Creating links between international students

ANTAL ANSATTE I DK More than 15.000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Jane Meldgaard Johansen janemj@asb.dk www.au.dk/interresource

Gode rĂĽd til arbejdssøgende studerende â&#x20AC;˘ Learn Danish - Studying the language will lead to a better understanding of the culture as well. â&#x20AC;˘ Get a Danish network - Interact with Danes outside school and work. â&#x20AC;˘ Balance your personal, study, and social life - Make sure to have time for social and personal actives in between the studies. Jane Meldgaard Johansen Project Manager, InterResource

PARTNERS AU â&#x20AC;&#x201C; Aarhus University AU-IBT â&#x20AC;&#x201C; Institute of Business and Technology, Faculty of Social sciences, Aarhus University AAA â&#x20AC;&#x201C; Aarhus School of Architecture ASB â&#x20AC;&#x201C; Aarhus School of Business, Aarhus University Studenterhus Aarhus

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ ,QIR

3

 

6SHHG'DWLQJ

 

 

)RUHGUDJ

  

.RPSHWHQFH&DPSÂ&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; 

 Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

ͳͲ ͸ ͳ ; ʹͳ ͡ ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜


SICEF | 64

Internationalt Forum (København) The ISIC Project is organized by Trade Unions, Labor Unions and Higher Educational Institutions in Copenhagen. It encourages international students to continue their lives in Denmark after graduation. Furthermore, the project involves the corporate life in order to facilitate the meeting between international students and Danish corporate society.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? At our stand students will be introduced to a variety of different initiatives making it easier for international students to navigate in the Danish jungle. These range from how to use your talent in Denmark to sports and voluntary opportunities

Gode rĂĽd til arbejdssøgende studerende â&#x20AC;˘ Learn Danish â&#x20AC;˘ Get a Danish network â&#x20AC;˘ Balance your personality, study, and social life

Sune Maegaard Løvsø Projektassistent, ISIC

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

BRANCHE Collaborative project HOVEDAKTIVITETER Use your talent in Denmark

ANTAL ANSATTE I DK More than 15.000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Annette Askholm aa@ida.dk 38185550 www.danishcareer.dk PARTNERS DTU - Technical University of Denmark KU - University of Copenhagen CBS - Copenhagen Business School Niels Brock Copenhagen University College of Engineering ITU - IT University of Copenhagen


65 | SICEF

IvĂŚrksĂŚtteromrĂĽde (København) Projekt â&#x20AC;?Next Generation â&#x20AC;&#x201C; højtuddannede ivĂŚrksĂŚttere og intraprenører i Region Hovedstadenâ&#x20AC;? er det hidtil største innovationssamarbejde i Danmark. KU, DTU og CBS arbejder sammen med Fonden for Entreprenørskab, Symbion Management, KEC og Venture Cup om at skabe en ny virkelysten generation af højtuddannet arbejdskraft. Projektet skal styrke de studerende og nyuddannedes evner til at skabe vĂŚkst, ikke blot som ivĂŚrksĂŚttere, men ogsĂĽ som agenter for innovation og udvikling i eksisterende virksomheder.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Man kan fü mere at vide om projektet og høre, hvilke tilbud Next Generation har til studerende. Man kan høre hvordan man kommer videre med en god idÊ eller hvordan man bliver bedre til at fü idÊer.

Gode rĂĽd til arbejdssøgende studerende Next Generation er et projekt, der tilbyder undervisning, kurser, workshops og sommerskoler for studerende, der gerne vil mere med den viden, de fĂĽr fra universiteterne. SĂĽ hvis du har en god idĂŠ eller gerne vil vide mere om, hvordan du bliver bedre til at fĂĽ idĂŠer â&#x20AC;&#x201C; eller bliver mere attraktiv for arbejdsmarkedet â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ besøg vores stand! Jane SøgĂĽrd Hansen Projektleder for Next Generation

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

BRANCHE Universiteter HOVEDAKTIVITETER Undervisning, workshops, konkurrencer, sommerskoler, vejledning og rĂĽdgivning ANTAL ANSATTE I DK OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Jane SøgĂĽrd Hansen jsha@adm.ku.dk 28754251 www.nxtgen.dk UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Naturvidenskab Ja Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Ja

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej


SICEF | 66

ENTREPRENĂ&#x2DC;RSKAB IvĂŚrksĂŚtteromrĂĽde (Ă&#x2026;rhus) Fonden for Entreprenørskab- Young Enterprise er en non-profit organisation, der har til formĂĽl at fremme unges kompetencer inden for selvstĂŚndighed, innovation og ivĂŚrksĂŚtteri. Fonden fungerer som serviceorganisation for uddannelsessteder og regionale støtteforeninger, som igangsĂŚtter unge under uddannelse med etablering og drift af selvstĂŚndig virksomhed eller gennemfører andre kompetenceformidlende aktiviteter. Fondens midler skal medfinansiere projekter og aktiviteter, der fremmer visionen om at pĂĽvirke holdninger til og interesse for ivĂŚrksĂŚtteri, selvstĂŚndighed og innovation, primĂŚrt gennem indsats i uddannelsessektoren

BRANCHE Uddannelse HOVEDAKTIVITETER Konkurrencer, Sparring, forretningsudvikling, netvĂŚrk, undervisning ANTAL ANSATTE I DK OMSĂ&#x2020;TNING I DK -

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Sparring og information om uddannelse i entreprenørskab. Er uddannelse i entreprenørskab og innovation noget for dig? Hvordan kan du bruge studentervÌksthusene?

KONTAKT Pül Simon Fernvall fern@tietgen.dk +45 2445 7675 www.fondenforentreprenørskab.dk

PĂĽl Fernvall Projektleder

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ ,QIR

3

 

6SHHG'DWLQJ

 

 

)RUHGUDJ

  

.RPSHWHQFH&DPSUDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Ja ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

-


En god start på din karriere begynder i staten Brænder du også for at være med, hvor det sker? Med et job i staten kan du komme helt tæt på den politiske proces, få udfordrende arbejdsopgaver, mulighed for internationale erfaringer og gode løn- og ansættelsesvilkår.

Mød ansatte fra mange ministerier på vores stand job-i-staten.dk

Kort sagt begynd din karriere med at gøre en forskel


SICEF | 68

Job i staten Staten bestür af 19 koncerner(ministerier), som leverer professionelle løsninger til gavn for samfundet og os borgere. Der er et vÌld af spÌndende arbejdsopgaver inden for miljø, sundhed, uddannelse, sikkerhed, økonomi, socialomrüdet samt ledelse, medarbejderudvikling, organisatorisk innovation og drift. I alt er der godt 1500 attraktive arbejdspladser i staten.

Vi stiller med medarbejdere fra en lang rĂŚkke ministerier, der kender til alt inden for deres ministerium. Vi kan svare pĂĽ alt, fra ledige stillinger(og de er der) til studiejobs, praktikpladser, karrieremuligheder, arbejdsopgaver og arbejdspladserne osv. osv.

OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT www.job-i-staten.dk

Gode rĂĽd til arbejdssøgende studerende â&#x20AC;˘

Tjek ministeriernes jobsites, hvor I kan lĂŚse mere om den enkelte arbejdsplads Tjek job-i-staten.dk, hvor I finder alle ledige stillinger i staten

Mülret jeres ansøgning til den ledige stilling, og forbered jer grundigt til samtalerne.

KĂ&#x2DC;BENHAVN

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

&DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

$

.RPSHWHQFH&DPS% $ $

 $

% /RXQJH

%

6SHHG'DWLQJ

 

% $

$

3 ,QIR

 

%

$

6SHHG'DWLQJ

,QIR

3

%

/RXQJH

%

 

)RUHGUDJ

 

)R\HU

)RUHGUDJ Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

HOVEDAKTIVITETER Innovation og drift i forhold til statens arbejdspladser og det danske samfund. ANTAL ANSATTE I DK 175.000

Hvad für man ud af at besøge jeres stand?

â&#x20AC;˘

BRANCHE -.RPSHWHQFH&DPSUDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Ja ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Nej Ja Ja ja


Ønskehallen

Vi vil gerne i kontakt med dig, der ved, at der skal lidt mere til.

Kunde & Co er et integreret reklame-, marketing- og webbureau, der vil måles på de resultater, som vi skaber for vores kunder. Vi lægger stor vægt på arbejdet med konceptudvikling og marketingstrategi. Markedsføring betragter vi som et hækkeløb, hvor alle hække skal passeres fejlfrit for at opnå det optimale resultat. Kunde & Co løser opgaver nationalt og internationalt for en lang række kendte mærkevarer og kunder. Vi er godt 150 mennesker fordelt på tre landekontorer. Læs mere om vores bureau på www.kunde.dk. østerfælled torv 4 · 2100 københavn ø · tel. 35 44 12 00 · info@kunde.dk · www.kunde.dk


SICEF | 70

Kunde & Co. Kunde & Co er et full-service marketing-, reklame- og webbureau med danske og internationale kunder. Fra vores kontorer i København, Dßsseldorf og Zßrich arbejder vi 150 mand fordelt pü 12 nationaliteter med at skabe resultater for vores kunder.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Kunde & Co lever af at bygge stÌrke markedspositioner for vores kunder. Vi tror pü, at god markedsføring hører uløseligt sammen med strategisk rüdgivning. Kom og hør, hvad vi tror pü og se nogle af vores nationale og internationale resultater.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Hos Kunde & Co samler vi pü mennesker med talent, engagement og commitment. Sü er du üben og parat til at knokle pü, sü giver Kunde & Co dig mulighed for at udvikle dig fagligt i et professionelt og uhøjtideligt miljø.

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

BRANCHE Markedsføring HOVEDAKTIVITETER Full-service marketing-, reklame- og webbureau 150 ANTAL ANSATTE I DK OMSĂ&#x2020;TNING I DK 209.696.000 kr KONTAKT info@kunde.dk 35 44 12 00 www.kunde.dk

UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Nej IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Nej Naturvidenskab Nej Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Nej

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej


NAD<M9J:=B<=E=< 9LM<NACD=C¦:=F@9NF7 7oKoIJXIVIXNSFM/ FIRLEZRW/SQQYRISKFPMZIRHIPEJ (ERQEVOWWX VWXIEVFINHWTPEHW 0ŸWQIVISQHMRIQYPMKLIHIVTo[[[OOHONSF


SICEF | 72

Københavns Kommune Københavns Kommune er landets største arbejdsplads. Vi für hovedstaden til at fungere og gør os umage for at give københavnerne en god og kvalificeret service. Fordelt pü 7 forvaltninger løfter vi de opgaver, der er med til at udvikle et moderne samfund. DÊt giver mening og skaber sammenhold pü tvÌrs af kolleger og faggrupper.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Du für et godt indblik i, hvilke job- og udviklingsmuligheder vi tilbyder, og hvordan vores hverdag er. Vi kan ogsü fortÌlle, om vi har nogen ledige stillinger, der matcher dig, og give gode rüd om, hvordan du kommer tÌttere pü en karriere i Københavns Kommune. Besøg www.kk.dk/job, hvor vi slür alle vores ledige stillinger op. Her kan du ogsü tilmelde dig vores e-mail-service.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Drop fordommene om den kommunale sektor, og gü efter et job med indflydelse pü en af verdens bedste byer.

Brit Buchhave Employer Brand Manager

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

BRANCHE Offentlig sektor HOVEDAKTIVITETER Vi udvikler landets hovedstad og servicerer over 500.000 københavnere. ANTAL ANSATTE I DK 45.000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK 43,3 mia. kr. KONTAKT Brit Buchhave Brit.Buchhave@okf.kk.dk 33 66 26 99 www.kk.dk UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Naturvidenskab Ja Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Ja

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej


Kan du levere den store præstation? SICEF byder på et spændende foredrag om ”Den Store Præstation”. Torsdag d. 23. september kl. 13.00 – 14.00 i København

GYLDENDAL BUSINESS

ALLAN LEVANN + MIKAEL TROLLE

STORE PRÆSTATION DEN

Anbefalinger til mennesker og organisationer der vil præstere bedre


SICEF | 74

LÌger uden GrÌnser NødhjÌlp til de mest udsatte Vores primÌre formül er at yde nødhjÌlp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? En mulighed for at opdage, at LÌger Uden GrÌnser ogsü sender administratorer, logistikere, ingeniører, bygningskonstruktører og andet ikke medicinsk personale ud.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende

BRANCHE HumanitĂŚr HOVEDAKTIVITETER Yder medicinsk nødhjĂŚlp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. ANTAL ANSATTE I DK 20 OMSĂ&#x2020;TNING I DK N/A

Undersøg hvilke fagomrüder vi rekrutterer pü www.msf.dk KONTAKT Jo Gudman Rasmussen jr@msf.dk +45 3977 5600 www.msf.dk

LĂŚger Uden GrĂŚnser

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Naturvidenskab Nej Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Ja

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja


studiekonto.dk

Gå ind på studiekonto.dk og bestil Danmarks bedste studiekonto

Dine studier bliver sjovere med den rigtige studiekonto DJØF tilbyder i samarbejde med Lån & Spar en studiekonto, der er svær at matche. Som studerende under DJØF får du favorable renter, priser og produkter, og du opnår en lang række fordele, som du kan beholde i op til tre år efter, du har afsluttet din uddannelse. Se alle dine fordele på studiekonto.dk – eller kontakt os på: Telefon: 3378 1975 Mail: djoef@lsb.dk

12089_DJØF_studie_Helsideannonce_Messekatalog.indd 1

Lønkonto med høj indlånsrente Kassekredit på op til 50.000 kr. med lav rente Gratis Visa/Dankort og MasterCard uden årligt kortgebyr – også til din samlever/ægtefælle Netbank Mobilbank BetalingsService og e-boks Behold din studiekonto i tre år efter endt uddannelse Nemt at skifte bank

17-08-2010 14:38:16


SICEF | 76

BRANCHE Banker, sparekasser & andelskasser

Lün & Spar Bank I Lün & Spar Bank har vi stor faglig stolthed. Det betyder, at vi tager ansvaret for, at du forstür tingene til bunds, og føler dig i trygge hÌnder. Vi vil vÌre din personlige bank, og opbygge et gensidigt tillidsforhold, som er vigtigt nür vi skal samarbejde om noget sü personligt som din økonomi og dine drømme.

HOVEDAKTIVITETER Finansiel formidling

Hvad für man ud af at besøge jeres stand?

ANTAL ANSATTE I DK 350

Gør Studiekontoen til din nye bedste ven. Kom forbi Lün & Spar og se hvilke fordele vi kan tilbyde netop dig som studerende.

OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Jan Friis Fauerby jlf@lsb.dk 33782000 www.lsb.dk

KĂ&#x2DC;BENHAVN

UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Bachelor Erhvervssprog Erhvervsøkonomi Humaniora Sarah Sylvest Ingeniør Marketingkonsulent IT Jura Kommunikation Marketing Nationaløkonomi Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; ͳͲ Naturvidenskab Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ͸ Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

ʹͳ  Sundhedsvidenskab ͡

Ă&#x2026;RHUS

,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

&DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $ %

/RXQJH

/RXQJH

 

%

%

$

6SHHG'DWLQJ

6SHHG'DWLQJ

,QIR

3

%

$

 

% $

$

3 ,QIR

%

 

)RUHGUDJ

 )R\HU

)RUHGUDJ

 Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022; ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021; Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤ Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D; ÇŚ § Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160; Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â? Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â? ǤÂ&#x2DC; 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E; Â&#x2039; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013; Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2019; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2030;Â&#x2039; Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022; Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â? ĆŹ Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x192;Â?Â? Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D; §Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤ Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄ ĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021; ĆŹ Â&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

.RPSHWHQFH&DPSÂ&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͳ͝ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Trainee Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Graduate-program Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

-


Invest in your future - start a career in Nordea The will and ambition to develop and build a career are important. When you grow as a person, we also grow. Nordea, the leading financial services group in the Nordic and Baltic Sea Region, offers a wide range of career opportunities.

The breadth and diversity of our business give our employees great possibilities to develop and pursue a variety of careers locally, nationally or internationally. Speed date our employees on nordea.com/career and learn more about working in Nordea.

You invest your talent â&#x20AC;&#x201C; we grow together Making it possible


SICEF | 78

Nordea Nordea er den førende finanskoncern i Norden. Vi beskĂŚftiger os med alt fra rĂĽdgivning af privat- og erhvervskunder og handel pĂĽ de internationale børser til salg og investering af pensionsopsparinger og kapitalforvaltning. Nordeas vision er at vĂŚre â&#x20AC;&#x2122;En â&#x20AC;?Great European bankâ&#x20AC;?, anerkendt for sine medarbejdere, der skaber markant vĂŚrdi for kunder og aktionĂŚrerâ&#x20AC;&#x2122;.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Du für mulighed for at fü en uformel snak med nogle medarbejdere fra forskellige forretningsomrüder. De kan give dig et indblik i vores karrieremuligheder og svare pü spørgsmül omkring hverdagen i Nordea.

Gode rĂĽd til arbejdssøgende studerende Hold dig opdateret omkring studenteraktiviteter og rekruttering til vores â&#x20AC;?Graduate Programmeâ&#x20AC;? pĂĽ vores student hjemmeside nordea.com/student. Du kan ogsĂĽ lĂŚse mere om karrieremuligheder i Nordea pĂĽ nordea.com/career

Nina Worsøe Employer Branding Manager

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

BRANCHE Finans HOVEDAKTIVITETER Retail, Private, Investment & Corporate Banking, Asset Management & Life ANTAL ANSATTE I DK 8.500 / 33.500 OMSĂ&#x2020;TNING I DK Se www.nordea.com/investor KONTAKT Nina Worsøe Nina.worsoe@nordea.com +45 33 33 37 75 www.nordea.com UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Nationaløkonomi Ja Naturvidenskab Ja Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Nej Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja


NORDIC MANAGEMENT TRAINEE YOU

are an enthusiastic, self-motivated entrepreneur who is attracted by a dynamic, fast-paced work environment in a constantly evolving industr y. You are one of those rare leaders who possess the self assurance to stand up for their ideas. You have a goal and a solutions oriented mind and have the ambition to grow with us, in the Nordics or inter nationally. Fur ther you should have: s s s s

!CADEMIC $EGREE IN "USINESS !DMINISTRATION 3CIENCE OR SIMILAR %XCELLENT COMMUNICATION SKILLS &LUENT IN %NGLISH AND IN ONE OF THE OTHER .ORDIC LANGUAGES -OBILITY BOTH GEOGRAPHICALLY AND hCROSS FUNCTIONALv

%XPER IENCE IN MARKETINGSALES OF PREFERABLY &-#' PRODUCTS OR 2ETAIL BUSINESS AND INTER NATIONAL EXPERIENCE OR EXPERIENCE AT A global company is considered a merit.

T HE O PP O R TU NIT Y $UR ING THE TWO YEAR -ANAGEMENT 4RAINEE PROGRAM YOU WILL ACQUIRE KNOWLEDGE IN THE DIFFERENT DEPARTMENTS 3ALES -ARKETING AND #ORPORATE !FFAIRS SPENDING APPROXIMATELY MONTHS IN EACH ASSIGNMENT WHERE ONE ASSIGNMENT IS IN ANOTHER .ORDIC COUNTR Y

YOU s s s s s

will: 0REPARE AND PARTICIPATE IN SALES AND MARKETING ACTIVITIES 0ERFOR M ANALYSES PREPARE REPOR TS AND DEVELOP COMMENTAR Y 0REPARE AND DELIVER PRESENTATIONS ON BUSINESS PROJECTS 'AIN EXPOSURE TO BUSINESS CRITICAL INFOR MATION TECHNOLOGY TOOLS #OLLECT DATA CONDUCT RESEARCH AND ANALYZE INFOR MATION TO SUPPORT BUSINESS DECISIONS AND PROBLEM SOLVING ACTIVITIES

W H AT WE O FF E R 9/5 WILL BE PART OF A STRUCTURED TRAINEE PROGRAM ENSURING FAST TRACK DEVELOPMENT OPPORTUNITIES WITH EXPOSURE TO MULTIPLE areas, local and inter national trainings and the support of a dedicated mentor. Following successful completion of the program, you will be offered a managerial position to foster your growth and further development. You will be a part of a challenging and rewarding business environment with competitive salar y and benefits.

WHO WE ARE 0HILIP -ORRIS )NTERNATIONAL 0-) IS THE LEADING INTERNATIONAL TOBACCO COMPANY WITH SEVEN OF THE WORLDS TOP BRANDS INCLUDING THE WORLDS NUMBER ONE BRAND 0-) HAS MORE THAN  EMPLOYEES AND ITS PRODUCTS ARE SOLD IN APPROXIMATELY COUNTRIES 4HE #OMPANY HELD AN ESTIMATED  SHARE OF THE INTER NATIONAL CIGARETTE MARKET OUTSIDE OF THE 5NITED 3TATES IN 

HOW TO A PPLY 7ANT TO DISCOVER YOUR POTENTIAL #OME JOIN OUR TEAM Apply at www.pmicareers.com. Please attach your cv, cover letter, and academic transcripts. Our next trainee program will start June 2011, therefore please apply no later than Feb 28th 2011.


SICEF | 80

Phillip Morris Philip Morris International (PMI) is the leading international tobacco company, with products sold in approximately 160 countries. We own seven of the top 15 brands in the world, including the worldâ&#x20AC;&#x2122;s number one brand, and have a strong mix of international and local products.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Come get to know us. We will happily tell you more about our company, corporate culture, careers and more. We aim to meet and recruit talented students for our Nordic Management Trainee program and other open positions.

BRANCHE FMCG / Tobacco HOVEDAKTIVITETER Operations, Sales, Marketing, Research & Dev, CA, Finance, HR, IS, Law ANTAL ANSATTE I DK 42 / 76 000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK - /$ 25.0 Billion

Gode rüd til arbejdssøgende studerende If you show determination, ambition and professionalism PMI can offer you endless career possibilities. Do not consider your entry position as your final destination. We invest in those who pursue possibilities.

Anna Thorslund HR Specialist

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

KONTAKT Anna Thorslund Anna.thorslund@pmintl.com +46 (8) 440 5940 www.pmi.com www.pmicareers.com UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Nej Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Nej Ingeniør Nej IT Nej Jura Nej Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Nej Naturvidenskab Nej Samfundsvidenskab Nej Sundhedsvidenskab Nej

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej


pwc.dk/karriere


SICEF | 82

PricewaterhouseCoopers Hos PwC i Danmark er vi flere end 1.600 medarbejdere og globalt flere end 163.000. Dette gør os til verdens største revisions- og rüdgivningsfirma. Hos os er den viden og rüdgivning, vi tilbyder vore kunder, essentiel, og vi sørger for, at alle vore medarbejdere løbende videreuddanner sig, sü vi altid kan tilbyde den mest kvalificerede

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Kom og fü indblik i, hvilke muligheder, verdens største revisions- og rüdgivningsfirma har til dig. Det er en oplagt mulighed for at møde os i uformelle rammer, hvor alle spørgsmül er velkomne. Vi sparrer gerne med dig omkring karrieremuligheder m.m.

Gode rĂĽd til arbejdssøgende studerende Gør dig tanker om, hvad du vil og hvor du vil bevĂŚge dig hen i din karriere. Vi stiller krav til dig og vi har en forventning om, at du ogsĂĽ stiller krav til os. Ă&#x2026;ben dialog er vigtig for fremtidig udvikling, som er det, der skaber vores forretning.

Martin Skyum Funch Senior HC Consultant

KĂ&#x2DC;BENHAVN

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

&DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

$

.RPSHWHQFH&DPS% $ $

 $

,QIR

3

%

/RXQJH

%%

$

6SHHG'DWLQJ

6SHHG'DWLQJ

 

% $

$%

/RXQJH

3 ,QIR

%

 

)RUHGUDJ 

)R\HU

)RUHGUDJ

 

 Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;.RPSHWHQFH&DPSBRANCHE Revision og rĂĽdgivning HOVEDAKTIVITETER Revision, skat og rĂĽdgivning

ANTAL ANSATTE I DK 1.624/163.000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK DKK 1.618.000.000/KONTAKT Martin Skyum Funch mty@pwc.dk 39453641 www.pwc.dk UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Nej Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Nej Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Nej Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Nej ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja


PROJEKTER I VERDENSKLASSE KRÆVER ANDET END TALENT Du skal også have fagligheden i orden og mod på en fremtid som konsulent. Hos Rambøll Management Consulting bliver du en del af et professionelt miljø, hvor din læringskurve vil være stejl og dine opgaver inspirerende. Vi løser projekter inden for blandt andet beskæftigelse, integration, uddannelse, it, ledelses- og kompetenceudvikling. Vi søger løbende nye kolleger. Se mere på: www.ramboll-management.dk


SICEF | 84

Rambøll Rambøll Management Consulting leverer managementkonsulentydelser dÊr, hvor politik, teknologi, forretningssystemer og mennesker mødes. Rambøll Management Consulting er et internationalt konsulentfirma, der leverer konsulentydelser af høj kvalitet til büde den offentlige og den private sektor.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Pü vores stand kan du møde managementkonsulenter fra forskellige forretningsomrüder og medarbejdere fra vores HR & Kommunikationsafdeling. Du kan blandt andet høre mere om vores praktikantforløb, karrieremuligheder og om Rambøll som arbejdsplads.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Du skal vÌre indstillet pü varierende og fagligt udfordrende opgaver, der løses i projektteams, hvor du vil fü et stort ansvar fra første dag. Vi har fokus pü dine udviklingsmuligheder, socialt engagement og et godt arbejdsmiljø med en uformel tone.

Charlotte Blumensaadt HR konsulent

KĂ&#x2DC;BENHAVN

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

&DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

$

.RPSHWHQFH&DPS% $ $

 $

,QIR

3

%

/RXQJH

%%

$

6SHHG'DWLQJ

6SHHG'DWLQJ

 

% $

$%

/RXQJH

3 ,QIR

%

 

)RUHGUDJ 

)R\HU

)RUHGUDJ

 

 Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;.RPSHWHQFH&DPSBRANCHE Management Consulting HOVEDAKTIVITETER Analyse og rĂĽdgivning

ANTAL ANSATTE I DK 400 faste medarbejdere og 300 projektassistenter OMSĂ&#x2020;TNING I DK I Danmark 264 mio. DKK, totalt 354 mio. DKK. KONTAKT Rambøll Management Consulting info@ramboll-management.dk 5161 1000 www.ramboll-management.dk UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Nej Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Ja ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja


INFORMATIONSSTYRING ER MIDTPUNKTET I FREMTIDSPLANERNE

Peter Devantier Sønderskov Fuldmægtig i Koncernøkonomi

et arbejde med hjerne og hjerte

midtjob .dk

Region Midtjylland arbejder for at fremme muligheden for sundhed, trivsel og velstand hos mere end 1,2 mio. borgere. Det er vores bidrag til velfærd.


SICEF | 86

Region Midt En region er en politisk styret organisation, der har tre hovedopgaver indenfor velfĂŚrd og udvikling. Nemlig sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handikappede samt at vĂŚre en politisk drivkraft for vĂŚkst gennem regional udvikling.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Du für et indblik i, hvad for en organisation Region Midtjylland er, hvad det vil sige at arbejde i en offentlig organisation, hvad vi har at tilbyde af forskellige jobretninger og jobmuligheder samt hvad der gør Region Midtjylland til en attraktiv arbejdsplads.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Størrelsen af arbejdspladser giver nogle helt unikke udfordringer og karrieremuligheder. Vi tilbyder attraktive ansÌttelsesvilkür med gode pensionsordninger, attraktive barselsordninger og en lang rÌkke personalegoder.- Du skal vÌre interesseret i at gøre en engageret indsats og i at gøre livet bedre for borgerne i vores region.

Susanne Hyldborg Jensen Organisationskonsulent.

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ ,QIR

3

 

6SHHG'DWLQJ

 

 

)RUHGUDJ

  

.RPSHWHQFH&DPSBRANCHE Offentlig administration, sundhedsvĂŚsen, socialomrĂĽdet, regional udvikling. HOVEDAKTIVITETER Sundhed, psykiatri og social, regional udvikling, stabsfunktionerne. ANTAL ANSATTE I DK 31.000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Susanne Hyldborg Jensen Susanne.hyldborg@stab.rm.dk 87285579/20731497 http://www.rm.dk/job UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Ja ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej


t t t t t t


SICEF | 88

Rigsrevisionen Rigsrevisionen er en uafhÌngig institution under Folketinget. Vi reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber og gennemgür regnskaber, hvortil staten har ydet tilskud o.l. Vi udfører ürsrevision og større undersøgelser. Resultaterne af revisionen offentliggøres i form af notater og beretninger til Folketingets statsrevisorer.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Pü vores stand vil man fü prÌsenteret en teambaseret virksomhed med mange unge akademikere, hvor nogle har revisionsmÌssig baggrund og mange andre en bred samfundsvidenskabelig uddannelse.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Vi ansÌtter ofte nyuddannede akademikere, sü kom forbi vores stand og fortÌl, hvem du er. Pü www.rigsrevisionen.dk kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og fü besked om nye jobs.

Samuel Holm HR FuldmĂŚgtig

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

BRANCHE Offentlig revision HOVEDAKTIVITETER -

ANTAL ANSATTE I DK 270 â&#x20AC;&#x201C; alle i København OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Samuel Holm sh@rigsrevisionen.dk 33 92 85 18 www.rigsrevisionen.dk UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Nej Erhvervssprog Nej Erhvervsøkonomi Nej Humaniora Nej Ingeniør Nej IT Nej Jura Nej Kommunikation Nej Marketing Nej Nationaløkonomi Ja Naturvidenskab Nej Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Nej

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej


Vedvarende energi vil få en hastigt stigende betydning i fremtidens energiforsyning – og vindkraft spiller en afgørende rolle i denne udvikling. Hvis du har lyst til at gøre en forskel for et renere miljø og samtidig blive fagligt udfordret på højt niveau, har vi mulighed for at opfylde begge hos Siemens Wind Power. Vi arbejder i et åbent, inspirerende og internationalt arbejdsmiljø med stort potentiale for personlig udvikling. Hvor du starter i dag, og hvad du arbejder med i morgen, afhænger af dine kvalifikationer og personlige mål. Vi søger løbende talentfulde medarbejdere til en lang række spændende jobs inden for bl.a. forskning, udvikling, salg, indkøb, produktion, projektledelse, service og administration. Sats på fremtiden – find dit nye job på www.siemens.com/jobswindpower

Answers for energy.


SICEF | 90

Siemens Wind Power Siemens Wind Power er en af verdens største vindmølleproducenter og førende pü markedet for havmølleparker. Vi beskÌftiger over 6.200 medarbejdere globalt. Vores globale hovedkontor ligger i Brande, og vi har vingefabrikker placeret i Aalborg, Engesvang og USA. Hos os für du mulighed for at gøre en forskel for klimaet og din karriere.

BRANCHE Vindmølleproduktion HOVEDAKTIVITETER Udvikling, salg, produktion og service af vindmøller til hele verden ANTAL ANSATTE I DK 6.200 globalt / 4.200 Danmark

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Hos os er medarbejderne den vigtigste ressource. Vi arbejder hele tiden med kompetenceudvikling, projektarbejde, efteruddannelse og udstationeringer. Kom og hør nÌrmere om dine muligheder pü standen.

OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Line Saaeby Hyldgaard Line.hyldgaard@siemens.com 99 42 25 96 www.siemens.com/jobswindpower

Line Saaeby Hyldgaard Strategic Recruiting Specialist

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ ,QIR

3

 

6SHHG'DWLQJ

 

 

)RUHGUDJ

  

.RPSHWHQFH&DPSUDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Nej Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Nej Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Nej Marketing Nej Nationaløkonomi Nej Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Nej Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Nej Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Nej ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Få sparring og personlig udvikling Kom forbi SICEF’s Kompetence Camp – og kom et skridt foran de andre i karriereforløbet.


SICEF | 92

SmĂĽ og Mellemstore Virksomheder SmĂĽ og Mellemstore Virksomheder Besøg forskellige SmĂĽ og Mellemstore Virksomheder (SMVâ&#x20AC;&#x2122;ere), og hør om de muligheder, som en mindre virksomhed kan give dig. Virksomhederne spĂŚnder fra forskellige brancher og har forskellige behov, sĂĽ tag en snak med de forskellige reprĂŚsentanter pĂĽ standen, og bliv klogere.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Man für indsigt i, at der findes nogle anderledes og spÌndende karrieremuligheder for akademikere i mindre virksomheder. Oftest vil arbejdsopgaverne og ansvarsomrüderne vÌre store og fulde af udfordringer.

BRANCHE Diverse HOVEDAKTIVITETER AfhĂŚnger af den enkelte virksomhed

ANTAL ANSATTE I DK OMSĂ&#x2020;TNING I DK -

Gode rüd til arbejdssøgende studerende TÌnk ud af boksen og lad vÌre med at vÌre fastlüst pü kun at søge karrieremuligheder hos store virksomheder. LÌg vejen forbi standen og snak med de forskellige virksomhedsreprÌsentanter og tjek www.akademikerbasen.dk

KĂ&#x2DC;BENHAVN

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

&DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

$

.RPSHWHQFH&DPS% $ $

 $

,QIR

3

%

/RXQJH

%%

$

6SHHG'DWLQJ

6SHHG'DWLQJ

 

% $

$%

/RXQJH

3 ,QIR

%

 

)RUHGUDJ 

)R\HU

)RUHGUDJ

 

 Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;.RPSHWHQFH&DPSKONTAKT www.akademikerkampagnen.dk

UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Samfundsvidenskab Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Íľ 

Í´Íł Sundhedsvidenskab Ja ͡ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Trainee Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; Graduate-program ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej


Giver du tryghed videre? Vis os hvordan p책 tryg.dk


SICEF | 94

Tryg Tryg er Nordens ledende tryghedsleverandør. Hver dag arbejder mere end 4.300 kolleger pü at gøre tryghed til virkelighed for 2,7 millioner privatkunder og over 100.000 virksomheder i Norden. Tryg lÌgger vÌgt pü mangfoldighed af medarbejdere og kompetencer pü tvÌrs af fagomrüder, landegrÌnser, kulturer og sociale grupper.

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Hør om en fantastisk arbejdsplads der rummer flere muligheder end du formentlig tror.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende VÌr üben og nysgerrig.

BRANCHE Forsikring/Finans HOVEDAKTIVITETER Salg & marketing, produktudvikling, økonomi, HR og meget mere ANTAL ANSATTE I DK 2.200/4.300 OMSĂ&#x2020;TNING I DK 9,5 milliarder/18,3 milliarder (2009) KONTAKT Rekrutteringsafdelingen 70 11 20 20 www.tryg.com og www.tryg.dk

Michael Meyer Nordisk Rekrutteringschef

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Nej Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Ja Naturvidenskab Nej Samfundsvidenskab Ja Sundhedsvidenskab Nej

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja


$UH\RXDQ DWWUDFWLYH HPSOR\HU" 8QLYHUVXP723 %XVLQHVV

8QLYHUVXP723 (QJLQHHULQJ

9HVWDV $30¡OOHU0 UVN /HJR &DUOVEHUJ 1RYR1RUGLVN 8GHQULJVPLQLVWHULHW /ҋ2UpDO 0F.LQVH\ &RPSDQ\ 'DQVNH%DQNNRQFHUQHQ %DQJ 2OXIVHQ

1RYR1RUGLVN 1RYR]\PHV &RZL .¡EHQKDYQV8QLYHUVLWHW 9HVWDV 5DPE¡OO 6LHPHQV +/XQGEHFN 0LOM¡PLQLVWHULHW /HJR

)LQGRXWPRUHDW ZZZXQLYHUVXPJOREDOFRP

81,9(5680LV7KH*OREDO(PSOR\HU%UDQGLQJ/HDGHU:HGULYHWKHLQGXVWU\IRUZDUGKDYLQJIRFXVHGH[FOXVLYHO\ RQ(PSOR\HU%UDQGLQJ (% IRUFORVHWR\HDUV:HDUHDWUXVWHGSDUWQHUWRRYHUFOLHQWVZRUOGZLGH LQFOXGLQJPDQ\)RUWXQHFRPSDQLHV:HKHOSHPSOR\HUVWRXQGHUVWDQGDWWUDFWDQGUHWDLQFXUUHQWDQGIXWXUH LGHDOHPSOR\HHVXWLOL]LQJRXUH[SHULHQFHNQRZOHGJHDQGVHUYLFHVZLWKLQUHVHDUFKVWUDWHJLFFRQVXOWLQJDQG FRPPXQLFDWLRQVROXWLRQV


SICEF | 96

Universum Universum is an international company that specialises in the field of employer branding. Universumâ&#x20AC;&#x2122;s mission is two-folded: 1) help employers excel in attracting and retaining their talent, 2) assist students and young professionals with one of their most important decisions in life â&#x20AC;&#x201C; their career choice. On an annual basis, the company surveys approximately 400,000 students and professionals worldwide. For more information, go to www.universumglobal.com

BRANCHE Employer Branding HOVEDAKTIVITETER Research, Consulting and Communications Solutions

ANTAL ANSATTE I DK -

Hvad für man ud af at besøge jeres stand? Students will have the possibility to get: i) a free membership to an innovative online application that helps students discover and get in contact with potential ideal employers ii) Information about career expectations and career goals of Danish students, a summary from the 2010 Universum Student Survey

Cecilia DahlstrĂśm Global Marketing Manager

KĂ&#x2DC;BENHAVN &DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

/RXQJH

%

$

.RPSHWHQFH&DPS

% $ $

OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Kirstine Kragh Kjeldsen Kkraghk@universum.se +45 30 22 51 20 www.universumglobal.com UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Nej Bachelor Nej Erhvervssprog Nej Erhvervsøkonomi Nej Humaniora Nej Ingeniør Nej IT Nej Jura Nej Kommunikation Nej Marketing Nej Nationaløkonomi Nej Naturvidenskab Nej Samfundsvidenskab Nej Sundhedsvidenskab Nej

%

$

%

/RXQJH

%

$

6SHHG'DWLQJ

% $

$

3 ,QIR

)R\HU

)RUHGUDJ

Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

%

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Trainee Graduate-program Fuldtidsstilling Udlandsophold

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej


Arbejd for Vestas – og gør en forskel Vores vindmøller producerer CO2 -neutral elektricitet til millioner af husstande over hele verden.

Læs mere og ansøg på vestas.com/jobs Power your life. Vestas tilbyder dig udfordrende karrieremuligheder i en global virksomhed. Som verdens førende leverandør af vindkraftløsninger har vi leveret flere end 40.000 vindmøller i 65 lande. Flere end 20.000 medarbejdere glæder sig til at byde nye, engagerede kolleger velkommen på vores rejse til en mere bæredygtig fremtid. Vil du med?


SICEF | 98

Vestas Som verdens førende leverandør af vindkraftløsninger har vi installeret over 40.000 vindmøller i 65 lande. Vores vision: Vind, Olie og Gas er et udtryk for, at vi strÌber efter at gøre vindenergi til det foretrukne supplement til olie og gas.

Hvad fĂĽr man ud af at besøge jeres stand? Kom og mød Vestasâ&#x20AC;&#x2122; medarbejdere og fĂĽ en snak om, hvordan det er at vĂŚre ansat i en bĂŚredygtig virksomhed, om de globale karrieremuligheder i Vestas samt muligheden for job og praktik.

BRANCHE Vindenergi HOVEDAKTIVITETER Vores kerneomrĂĽde omfatter udvikling, fremstilling, salg, markedsføring og vedligeholdelse af vindkraftsystemer, der udnytter vindens energi til at producere elektricitet. ANTAL ANSATTE I DK 7.000/20.000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK EUR 6,6 mia.

Gode rüd til arbejdssøgende studerende Vestas har mulighed for at tage dig i betragtning til et job.

KONTAKT Vestas Wind Systems A/S Vestas.com/jobs 9730 0000 Vestas.com

Karina Boldsen Director, Talent Attraction

KĂ&#x2DC;BENHAVN

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ

&DIp

$ $ $

% %

$ $

%

%

%

% %

%

$

.RPSHWHQFH&DPS% $ $

 $

,QIR

3

%

/RXQJH

%%

$

6SHHG'DWLQJ

6SHHG'DWLQJ

 

% $

$%

/RXQJH

3 ,QIR

%

 

)RUHGUDJ 

)R\HU

)RUHGUDJ

 

 Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; ǤǤĂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚ§Â&#x201D;Â&#x2022;Â? Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Ă&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Č&#x152; Â&#x192;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;  Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2DC;Ǥ 

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013;

;Ͳ ;; ͳ ͳ ͳͳ ;Ͳ ;ͳ ʹͲ ͳʹ ʹ͡ ; ;ʹ ͳͲ

Ă&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2DC;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021; ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; §Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x201D;§Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â? Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;ĆŹÂ&#x2018;Ǥ Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2030; Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; 

ʹ͜ ;͜ ʹͳ ʹ; ;͜ ͳͲ ʹͲ ͳͳ ʹʹ ʹ; ʹ͜ ʹʹ ;.RPSHWHQFH&DPSUDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Ja Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Ja Nationaløkonomi Nej Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; ͳͲ Naturvidenskab͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Nej Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Samfundsvidenskab Íľ 

Í´Íł ͡ Sundhedsvidenskab Nej Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Trainee Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Graduate-program Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja


ee Ådrhus rudm Vtæ vikl il at

DDUKXVNRPPXQHGNMRE


SICEF | 100

Ă&#x2026;rhus Kommune Ă&#x2026;rhus Kommune servicerer hver dag borgere og erhvervsliv i Ă&#x2026;rhus. Hvad enten det drejer sig om børn, ĂŚldre, kultur, byudvikling, kollektiv trafik eller noget helt sjette er Ă&#x2026;rhus Kommune en vigtig spiller â&#x20AC;&#x201C; i visse tilfĂŚlde den eneste. Ă&#x2026;rhus skal vĂŚre en god by for alle, og skal vi leve op til den mĂĽlsĂŚtning, har vi brug for mange dygtige ansatte.

Hvad fĂĽr man ud af at besøge jeres stand? Hør om Ă&#x2026;rhus Kommunes muligheder for samarbejde, mens du endnu er studerende og om en eventuel karriere efter studielivet. Vore engagerede kolleger pĂĽ standen kan fortĂŚlle om typiske arbejdsopgaver og om, hvad du kan gøre for at fĂĽ fingrene i dem.

Gode rĂĽd til arbejdssøgende studerende Ă&#x2026;rhus Kommune lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, og vi gør meget gerne brug af studerende i det omfang, det er praktisk muligt. Se aktuelle stillingsopslag pĂĽ aarhuskommune.dk eller tag kontakt til en ønsket arbejdsplads.

Rikke Stengaard Madsen Chef for HR og Integration, Ă&#x2026;rhus Kommune

Ă&#x2026;RHUS ,QGJDQJ

8GJDQJWLO 6SHHG'DWLQJ )RUHGUDJ ,QIR

3

 

6SHHG'DWLQJ

 

 

)RUHGUDJ

  

.RPSHWHQFH&DPSBRANCHE Offentlig forvaltning HOVEDAKTIVITETER -

ANTAL ANSATTE I DK Ca. 30.000 OMSĂ&#x2020;TNING I DK KONTAKT Erling G. Rasmussen egr@aarhus.dk +45 8940 2300 www.aarhuskommune.dk UDDANNELSESRETNINGER Kandidat Ja Bachelor Ja Erhvervssprog Nej Erhvervsøkonomi Ja Humaniora Ja Ingeniør Ja IT Ja Jura Ja Kommunikation Ja Marketing Nej Nationaløkonomi Ja Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021; NaturvidenskabͳͲ͸ Ja Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Č&#x2039;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2018; Íł Ja Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192; Samfundsvidenskab Íľ 

Í´Íł ͡ Sundhedsvidenskab Ja Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;

Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?

Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?Â&#x2022;§Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;¤Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? ¤Â?ĆŹÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â?Č&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152; Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x192;Â?Â&#x201E;Ă&#x17E;Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2013; Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D; Â?¤Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄĚľÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022; %Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2021;

ʹʹ ͳʹ ʹ; ʹ͜ ʹͲ ͚ ʹ ʹ͡ ͳ͡ ͳͺ ͳ͸ ͳͳ ͳ͜

MULIGHEDER Studiejob Opgaveskrivning Praktik/internship Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; Trainee Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2013; ĆŹÂ?Â&#x2022;Ă&#x17E;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Graduate-program Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2020; Â? Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Fuldtidsstilling Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇŚÂ?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2030;ĆŹÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030; Udlandsophold Ă&#x17E;Â?ĆŹÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013; Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ĆŹÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2DC;§Â&#x201D;Â?

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej


Tiden efter SICEF


103 | SICEF

Tiden efter SICEF – hvad kan du gøre?

Tiden efter SICEF Dit besøg på SICEF karrieremesse har givet dig muligheden for et personligt møde med erhvervslivet, for at skabe relationer og blive inspireret. Messen er dog kun den indledende og første fase af et spændende forløb, der gerne skulle resultere i, at du får dit drømmejob. Efter SICEF karrieremesse er det derfor vigtigt at fortsætte arbejdet, så du opnår konkrete resultater.

Nu ved virksomheden, hvem du er – hvad så? På SICEF karrieremesse har virksomheden fået sat ansigt på dig, og de har haft mulighed for at vurdere dine grundlæggende kompetencer og egenskaber. Når du søger et job udelukkende via en skriftlig jobansøgning kan det være svært at skille sig ud. Ved i stedet først at have gjort opmærksom på dig selv og din personlighed på en messe, kan du ofte komme foran i køen.

SICEF og DJØF – rejsen starter hos os Efter dit besøg på SICEF karrieremesse skal de nye kontakter udnyttes. Dette kan være en uoverskuelig proces, men også her er der hjælp at hente. I DJØF bestræber vi os på at give dig de bedste forudsætninger for, at du i fremtiden opnår dit drømmejob. Herunder har vi listet et udpluk af de tiltag DJØF stiller til rådighed, så du står langt bedre stillet i din

fremtidige jobsøgning, samt når du har fået drømmejobbet. Vi giver værdi i hverdagen fra studiestart og gennem hele arbejdslivet. Rejsen starter hos DJØF.

Karriererådgivning Hos DJØF’s karriererådgivere har du mulighed for at få klarhed over din jobmæssige situation. Der er vide rammer for, hvad den individuelle rådgivning kan handle om. Det kan være selve jobsøgningen, hvor du får hjælp til, hvilke redskaber og teknikker du skal tage i brug. Det kan være de udfordringer, der opstår i forbindelse med dit nye job, hvad skal du tage højde for, når du starter på et nyt job osv. Det kan være kompetenceafklaring, problemer med chefen, kollegaer, opgaver og meget mere. DJØF’s jurister har også mulighed for at gennemlæse din ansættelseskontrakt og er derfor vant til at stille skarpt på de uklarheder, som der kan være i en kontrakt. Derudover har karriererådgiverne også mulighed for at hjælpe dig med at sikre, at du får den optimale løn. De giver dig de rette værktøjer til lønforhandlingen, som sikrer den rigtige løn. Dette sker blandt andet gennem lønstatistik og kurser.

Kandidatnetværk DJØF og DJØF studerende giver kandidatstuderende mulighed for at tage del i et professi-


SICEF | 104

onelt netværk med andre ligesindede. Ved at deltage i et netværk vil du møde studerende fra en lang række andre studieretninger. Til møderne vil I kunne udfordre hinanden, udvide hinandens horisont og få vigtige inputs til store beslutninger omkring karrierevalg, karriereudvikling og personlige kompetencer. Ved at deltage i et DJØF Netværk kan du sparre med andre studerende om vigtige beslutninger, blive udfordret i de valg, du træffer, og herigennem få overblik over den situation, du befinder dig i for øjeblikket. Gennem netværk kan man spare tid og penge, da et større netværk kan åbne ellers lukkede døre og kan bruges som videreuddannelse, da man kan lære af andres erfaringer og kompetencer. Stine McBean er med i DJØF studerendes kandidatnetværk og har fået utrolig meget ud af det – især i forhold til den sparring, netværket giver: ”Jeg har fået afklaret, hvilke job, der matcher min personprofil, og igennem sparring med de andre i netværket har jeg fundet frem til, hvor disse jobmuligheder findes”. Sparring i netværket sker, når et medlem kaster en problemstilling på bordet og alle deltager med gode råd og forskellige syn på sagen. Hun mener, at netværkets diversitet er en stor styrke. ”Det er jo ikke noget problem at møde studerende fra ens egen studieretning, men det at kunne favne bredere

og sparre med en gruppe mennesker, som har vidt forskellige forudsætninger, erfaringer og udannelsesmæssige baggrund, ser jeg som en styrke for det fremtidige fundament for netværket”, siger hun. Kandidatnetværksforløbet strækker sig over seks netværksmøder på et halvt år og henvender sig til studerende, der har omkring ½-1 år tilbage af studietiden. Kandidatnetværket er gratis og udbydes i København, Århus, Ålborg og Odense.

Kontakt Er du interesseret i at være med, så kontakt Sara Motka, 33 95 99 35, sam@djoef.dk eller læs mere på www.djoef.dk/netvaerk. Vi håber at høre fra dig!

Kandidatmentorordning Mentorordningen for kandidater er designet til dig, der følger en overbygningsuddannelse. Som studerende har du typisk en masse overvejelser om, hvad der venter dig, når du er færdig, og hvad der kræves af dig i erhvervslivet. Samtidig har du måske brug for en sparringspartner omkring studiestrategiske valg under uddannelsen.


105 | SICEF

Tiden efter SICEF – hvad kan du gøre?

Hvad kan du få sparring om? • Arbejdsmarkedet: Hvilke jobs findes inden for dit område? • Konkret jobindhold i forskellige jobs • Hvilke kompetencer der er efterspurgte/ vigtige i erhvervslivet • Hjælp til selvindsigt og afklaring om fremtidsønsker • Opmærksomhed, støtte og opmuntring i en ensom specialeskrivningstid • Hvordan du opbygger et netværk på arbejdsmarkedet • Hvordan du prioriterer din tid mellem studie, job og fritidsinteresser, så det fremmer karrieren mest • Hvordan du kommer i betragtning til dit første fuldtidsjob Mentorordningen for kandidater giver dig et introduktionsmøde med en mentor samt 4 egentlige mentormøder, hvor I arbejder med dig og din kommende karriere. Du bliver matchet med en mentor, der bor eller arbejder tæt på dig, så der ikke er væsentlige rejseomkostninger forbundet med dit forløb. For at kunne bruge ordningen skal du selvfølgelig være medlem af DJØF Studerende eller DJØF. Samtidig følger du en overbygningsuddannelse, eller du er netop dimitteret og har endnu ikke fået dit første job.

Kurser og foredrag der gavner dig Udover ovenstående arrangerer DJØF løbende en bred vifte af både kurser, foredrag og efteruddannelse. I efteråret kan du blandt mange deltage i følgende kurser: ”Iværksætterikursus” København d. 7. oktober – tilmelding nødvendig. ”Lønforhandlingskursus” Århus d. 13. oktober – tilmelding nødvendig. ”At komme til orde” København d. 26. november – tilmelding nødvendig. Du kan læse mere om de nævnte kurser samt alle de andre kurser DJØF kan tilbyde dig på www.djoef.dk, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig kurserne.


SICEF | 106

Tre ting at afklare i karrieren og jobsøgningen

Påstanden bag denne model er enkel: Du kan trives, når du har et arbejde, hvor det du kan, og det du vil, passer med det, der er brug for på din arbejdsplads.

Spørgsmålet er så: Ved du, hvad du vil og kan – og hvad virksomhederne har brug for?

Kunsten at blive bemærket i bunken Din ansøgning skal give et billede af ”dig i jobbet”. Det gør du bedst ved at rette dit fokus på de arbejdsopgaver, du skal løse, og vise, hvordan du griber dem an. Din ansøgning skal være åbenlyst relevant for den aktuelle stilling. Jo mere selektiv og relevant du er, jo mere målrettet og kompetent fremstår du. Tænk hele tiden på, hvordan du kan vise, at du er svaret på de spørgsmål, virksomheden søger svar på. Ansøgningen skal være fremadrettet og fortælle, hvordan du vil bruge dine kompetencer og erfaringer i det konkrete job, og de relevante oplysninger skal fremgå både i ansøgningen og CV’et. På en side skal du vække interesse for din

person og give et billede af, hvorfor du er den rette person for virksomheden. Kom med konkrete eksempler på din kunnen og undgå floskler.

Motivér din ansøgning Hvorfor søger du jobbet? Forsøg så oprigtig som muligt gennem hele ansøgningen at fortælle, hvorfor du er interesseret i stillingen. Giv nogle gode konkrete motiver og kom også med begrundelser, som får virksomheden til at se dig som et aktiv. Vis på alle måder, at du har forstået, hvad jobbet går ud på. Giv eventuelt korte og konkrete eksempler på, hvordan du vil løse nogle af opgaverne, så du tegner et billede af, hvem du er, og hvordan du tænker. Hvis du har


107 | SICEF

Tre ting at afklare i karrieren og jobsøgningen

konkrete eksempler på løsning af lignende arbejdsopgaver i dit CV, er det lige i øjet, og så bør du referere til det i din ansøgning.

Målret dit CV Ansøgning og CV er to lige vigtige dokumenter i jobsøgningen. Men på hver sin måde. Et CV er bagudrettet. Det fortæller, hvad du har lært – og hvad du kan - på baggrund af din uddannelse og dine erfaringer fra studiet og studiejobs. CV’et er en slags dokumentation på, hvem du er. Og det underbygger de forhold, du nævner i din ansøgning. Specielt som nyuddannet skal du fremhæve de relevante faglige kompetencer, du har med dig fra studiet. Du kan ikke regne med, at arbejdsgiveren kender alle uddannelsesretninger især ikke, hvis du har taget en nyere overbygning. Undersøgelser viser, at ca. halvdelen af personerne i et ansættelsesudvalg laver førstesorteringen af ansøgerbunken på baggrund af ansøgningen. Den anden halvdel sorterer på baggrund af CV´et. Derfor er det afgørende, at du både i ansøgningen og med CV´et formår at kommunikere, at du har forstået, hvad det kommende job går ud på.

Brug dit brutto-CV Dit brutto-CV, hvori du løbende opskriver, hvor du er, og hvad du laver og lærer, er det råmateriale, du skal sortere i, så du får et målrettet CV til det specifikke job, du vil søge. Det

konkrete CV skal afspejle, at du har forstået, hvilke kompetencer og erfaringer der er vigtige for at løse arbejdsopgaverne i det job, du søger. Hver gang du sender et CV af sted, skal du derfor nøje overveje, hvilke af dine erfaringer og kompetencer der er relevante i det kommende job. På den måde er du med til at styre det billede, modtageren sidder tilbage med efter endt læsning.

Det kronologiske cv med kompetencebeskrivelse I DJØF anbefaler vi det kronologiske CV – det årstalsopbyggede, klassiske CV, som de fleste benytter og kender. Her fremhæver du de relevante perioder i dit uddannelsesforløb, din erhvervserfaring og andre relevante aktiviteter, som fx foreningsarbejde, men også fritidsinteresser, som sportsudøvelse på eliteplan m.v. Husk at bruge en omvendt kronologisk rækkefølge. Arbejdsgiverne er altid interesserede i at læse om det, du lavede sidst og dermed tættest på en eventuel ansættelse. Under hver aktivitet beskriver du kort de væsentligste opgaver og erfaringer. Du kan vælge at krydre det kronologiske CV med dine vigtigste kompetencer og et resume, hvor du ridser de kompetencer og erfaringer – faglige såvel som generelle og personlige – op, der er relevante for netop det job, du skal til at søge.

Resultater eller metoder

Det er lidt af en smagssag, hvorvidt man un-


SICEF | 108

der de enkelte punkter i sit CV fremhæver de resultater, man har opnået – eller de metoder, man behersker. Her er det igen vigtigt at se på, hvad der er det essentielle i jobbet, og hvordan man opnår det bedste match. Leg med dit CV og se, hvad der passer bedst i det konkrete tilfælde. Endelig skal du ikke være bange for at mikse begge dele i det samme CV.

Jobsamtalen Du har lært at skrive den gode ansøgning og det interessante CV. Så de bare må møde dig! Uanset hvordan du bliver indkaldt til samtale, er det en god ide at bekræfte, at du kommer – telefonisk eller på mail. Samtidig kan du undersøge, hvor mange der skal deltage i samtalen, så du ikke bliver forskrækket, hvis du skal interviewes af en større forsamling. Undersøg også, hvor længe samtalen forventes at vare, så du kan disponere din tid. På den måde sikrer du, at du kan bidrage til styring af samtalen, så du, når samtalen er slut, har nået at stille dine spørgsmål eller sige det, der er vigtigt for dig.

Forbered dig og øv dig! Forberedelse er det halve arbejde! En del af forberedelsen er naturligvis at have surfet rundt på virksomhedens hjemmeside. Det gjorde du også i forbindelse med din ansøgning, men det kan jo være, det skal gentages. Find ud af, om du kender nogen, som kender nogen i virksomheden, som du kan kontakte

og høre lidt nærmere om virksomheden – og deres job. Det kan også være en god ide at orientere sig om branchen; hvordan ser konkurrenterne ud, hvad er tendenserne, markedsudviklingen m.m. Det gælder både for den offentlige og private sektor! Ud over at have styr på alt det, du skrev i din ansøgning og CV, skal du have styr på dig selv. Det betyder, at du viser selvindsigt og refleksion, når du er til samtalen. Ganske ofte vil du blive stillet spørgsmål om dine styrker og svagheder, succeser og fiaskoer. Og i stedet for at fyre flosker af, bør du vise, at du faktisk har tænkt over det og har selvindsigt. En måde at opnå det på kan være ved at bede om at få feedback fra dine omgivelser: Det kan være en kollega fra dit studiejob, en studiekammerat eller…. Saml feedback ind og brug det som input til din refleksion over dig selv, således at du har nuancerede svar til samtalen. Alle dine notater har du skrevet ned. Dem organiserer du, så du har overblik over, hvad du gerne vil sige, stikord til spørgsmål, stikord til den videre proces osv. Nu er du klar til at øve dig. Start gerne med radiatoren. Tal til den, som var den din potentielle nye arbejdsgiver. Hør dig selv sige de ting, du har tænkt, HØJT. Når du synes, at nu lyder det rigtigt, er du klar til at øve dig over for en anden person.


109 | SICEF

Tre ting at afklare i karrieren og jobsøgningen

Øve-spørgsmål:

Gode råd til jobsamtalen

• Hvorfor skal vi lige præcis ansætte dig? • Hvad finder du særligt interessant i jobbet?45 • Hvilke betænkeligheder har du med jobbet? • Giv et eksempel på, hvordan du typisk vil løse en sådan opgave (afhængig af jobind holdet) • Hvordan kan man se, at du er xx (nogle af de tillægsord, som du har omtalt i ansøgningen fx. resultatorienteret, fleksibel, dynamisk eller…). • Hvad anser du for din største styrke, og hvordan kommer den til udtryk? • Hvad anser du som din største svaghed (udviklingspunkt), og hvordan kommer det til udtryk? • Hvilke forventninger har du til din fremtidige chef? • Hvordan vil du bidrage til teamets udvikling?

I jobsamtalen føler arbejdsgiveren dig på tænderne. Du er sat i en kunstig situation, hvor en række af dine sociale færdigheder testes, bl.a. din evne til at lytte, tale og tage initiativ. Øvespørgsmålene vil du ofte møde og derudover er følgende råd gode at skrive sig bag øret:

Tænk også over dit tøjvalg. I nogle virksomheder har det stor betydning. Du skal have tøj på, du føler dig godt tilpas i, og som i stil svarer nogenlunde til virksomhedens kultur. Er du i tvivl, så hellere lidt for pæn.

• Mød til tiden og husk kopi af stillingsop slaget, din ansøgning, evt. eksamenspapirer, anbefalinger, referencenavne m.v. (stil mobilen på lydløs). • Vær dig selv, selv om du er nervøs • Hold øjenkontakt med alle. Det virker forkert, hvis du kun ser på én person. • Vær opmærksom på dit kropssprog – det skal hænge sammen med det, du siger. • Vent med at svare, til spørgsmålet er stillet færdigt, så du ikke afbryder. • Pauser er helt ok. Det viser refleksion og omtanke og er ikke pinlige. • Brug listen med dine spørgsmål, især i den sidste halvdel af samtalen. • Vær forberedt på at uddybe relevante punkter i din ansøgning. • Lad dig ikke provokere af skarpe spørgs mål, måske skal din reaktion testes.


SICEF | 110

• Hvis du fornemmer, at noget i jobbet er anderledes end din hidtidige opfattelse, så prøv at få det uddybet. • Vær forberedt på spørgsmål om dit privatliv, fritidsinteresser og personlighed. • Træk ikke tiden ud, når intervieweren lægger op til en afslutning. • Hvis ikke intervieweren selv siger noget, så spørg til sidst om den videre procedure – om de vil indkalde til anden runde og om, hvornår du kan vente en tilbagemelding. • Hvis du søger flere job på samme tid, må du overveje, om du på opfordring vil op lyse om dette. I reglen er det bedst at være ærlig. Efter samtalen er det vigtigt, at du også evaluer både den og dig selv: Hvilken fornemmelse har du af jobbet, hvad gjorde indtryk på dig, hvordan synes du, at du præsterede – skriv dine notater ned, så du kan fastholde dine overvejelser. For husk: Det kan godt være, at de vil have dig, men vil du også have dem? Du har krav på en grundig tilbagemelding (samtale), uanset om du får jobbet eller ej.

På www.djoef.dk kan du downloade DJØF’s karriereguide, der giver dig et væld af gode råd og redskaber, der kan hjælpe dig på vej i din jobsøgning. Du kan også deltage i DJØF’s mange forskellige kurser og tilbud, der kan hjælpe dig med at blive afklaret på dig selv og din fremtidige karrierevej. Har du brug for individuel sparring, er DJØF’s konsulenter ligeledes klar til at tale med dig.


111 | SICEF

Sådan hænger vi sammen

Danmarks Jurist- og Økonomforbund forkortet DJØF - er en faglig organisation, der indgår i Akademikernes Centralorganisation. DJØF tæller idag 70.301 medlemmer, heraf 17.082 studerende, som studerer eller arbejder inden for områder som økonomi, jura, forvaltning, planlægning, udvikling, strategi, ledelse, kommunikation, markedsføring, salg, undervisning og forskning på højt niveau i enten den offentlige eller private sektor. DJØF har kun et formål, og det er at fremme medlemmernes – dine – muligheder og vilkår i studielivet og på arbejdsmarkedet. Det gør vi ved at yde Danmarks bedste faglige service, når du har brug for hjælp eller et godt råd om job og karriere. Vi arbejder målrettet på at styrke netværkene mellem medlemmerne, så du får bedre muligheder for at spare med ligesindede, udveksle erfaringer og udvikle dig fagligt. Og samtidig bruger vi vores indflydelse til at påvirke love og regler, der sætter rammerne for arbejdsog studielivet - til gavn for medlemmerne

DJØF studerende er en del af DJØF. Det er en forening for studerende med uddannelsesretninger inden for samme arbejdsområder, som DJØF repræsenterer. DJØF studerende er drevet af frivillig arbejdskraft fra studerende. Det er en landsdækkende studenterorganisation, som arbejder i uddannelsesregioner spredt ud over Danmark. DJØF studerende arbejder for, at medlemmerne får et spændende og udfordrende studium både fagligt og socialt, og at de får det bedst mulige udgangspunkt for et aktivt og interessant arbejdsliv.

SICEF karrieremesse hører også under DJØF. SICEF karrieremesse blev startet i 1997 af en gruppe studerende i C3 studerende. Med tiden har messen vokset sig større og er blevet mere professionelt drevet. SICEF er i dag en del af DJØF studerende, efter fusionen i januar 2010 mellem DJØF og C3 Ledelse og økonomi. Den fungerer dog som sin egen afdeling med en ihærdig projektleder og en stab af entusiastiske og hårdtarbejdende frivillige. Kompetencegivende kurser og sociale arrangementer DJØF Studerende tilbyder en lang række kompetencegivende faglige og sociale kurser og arrangementer, som er relevante for dig både i din studietid og i din fremtidige karriere.

Virksomhedsforedrag - og events Vore virksomhedsforedrag- og events giver dig en dybere indsigt i virksomhedernes arbejdsområder, markedsvilkår og forventninger til dig som fremtidig medarbejder. Du får en enestående chance for at spørge ind til, hvad virksomhederne efterspørger og kan tilbyde, hvilket kan gavne dig, når du selv skal ud på arbejdsmarkedet. Vi styrker dine kompetencer

Meld dig ind i DJØF studerende og få del i alle fordelene. Læs mere på www.djoef.dk/studerende.


SICEF | 112

Frivillig i DJØF Studerende

At være frivillig i DJØF Studerende er en måde at søge indflydelse, få en masse spændende udfordringer og erfaringer og samtidig være med til at forbedre studiemiljøet og studietiden for dine medstuderende. Du bliver frivillig i DJØF Studerende ved at kontakte og engagere dig i de Regionale Netværk eller Frontgrupper på dit uddannelsessted.

Som frivillig i DJØF Studerendes frontgrupper skaber du dig et netværk - såvel på dit eget studie og universitet som i erhvervslivet og blandt studerende ved andre uddannelsessteder. Derudover opbygger du, som frivillig eventmager i DJØF Studerende, en række færdigheder som du kan bidrage med i dit nuværende og/eller kommende arbejde.

Frontgrupper

Regionale Netværk

Frontgrupperne favner nuværende og potentielle medlemmer, og bidrager til at styrke og synliggøre DJØF Studerende i politiske sammenhænge samt lokalt på studierne. DJØF Studerende stræber efter at have frontgrupper på alle studiesteder i hele landet, for derigennem at sikre størst mulig værdi til medlemmerne.

DJØF Studerende er regionalt repræsenteret ved syv regionale netværk på landets uddannelsessteder; Hovedstaden, Slagelse, Odense, Herning, Sønderborg, Århus og Ålborg. De regionale netværk er uafhængige af studieretninger og studenterpolitiske organisationer. Hvert netværk har sin egen selvstændige økonomi, som er reguleret på baggrund af medlemstal, og som dækker både drift, udvikling og afvikling af aktiviteter

Læs mere om arbejdet som frivillig i DJØF Studerende på næste side eller få en snak med dem på SICEF messen.


113 | SICEF

Frivillig i DJØF - Spændende udfordringer og nyt netværk

Marianne Grønlund Pedersen 26 år, studerende Cand.it – IT, kommunikation og organisation

Hvordan blev du introduceret til DJØF Studerende? Jeg kom i kontakt med det daværende C3 Studerende på studiestartsmesen på Handelshøjskolen, da jeg startede på min kandidatuddannelse, og meldte mig straks som frivillig. Jeg synes det lød enormt spændende og tænkte, at det var en rigtig god måde at møde nye mennesker og udvide mit netværk på. Mine første opgaver var i forbindelse med afholdelse af et VP arrangement (virksomhedspræsentation). Her hjalp jeg med en række praktiske opgaver så som at opfordre mine medstuderende til at deltage i arrangementet, stille mad frem til den efterfølgende netværks-buffet og rydde op efter arrangementet. Efter nogle måneder som aktiv hørte jeg om SICEF karrieremesse og var straks solgt. Tanken om at skulle arbejde tæt sammen med en lille gruppe ildsjæle, der lagde alle kræfter i at gøre SICEF 2010 til en anderledes karrieremesse var ekstremt motiverende.

Hvad er dine arbejdsopgaver i DJØF Studerende? Hele 2010 har jeg hovedsageligt beskæftiget mig med SICEF. Her sidder jeg bl.a. i webudvalget, der har til opgave i samarbejde med den webansvarlige i DJØF at skrive tekster om SICEF messen på SICEF’s hjemmeside og bestemme layoutet af siden. Derudover sidder jeg i det udvalg, der skal sørge for mad til udstillere og frivillige på messen, og endelig er jeg her i slutningen af projektperioden blevet medansvarlig for at finde deltagere til vores speeddating arrangement. Speeddating arrangementet er et netværksarrangement, der har til formål at give de studerende indblik i forskellige karrieremuligheder inden for deres fagområde, ved at de i løbet af en time får en fem minutters samtale med omkring ti medarbejdere fra vidt forskellige virksomheder og med forskellig uddannelsesbaggrund og karrierehistorie.

Hvad er dit personlige udbytte af arbejdet med SICEF karrieremesse? Én af de vigtigste årsager til, at jeg har valgt at involvere mig i DJØF Studerende er det netværk, jeg opbygger gennem tiden, dels til


SICEF | 114

de studerende fra andre studieretninger og uddannelsesinstitutioner end ens egen, man arbejder sammen med i det daglige, og dels de virksomheder, man kommer i kontakt med gennem fx SICEF og VP arrangementer. Gennem disse mange nye kontakter får jeg udvidet min horisont i forhold til helt konkret at løse en bestemt opgave eller mere abstrakt i forhold til karrieremuligheder, fordi vi alle kommer med forskellige baggrunde og erfaringer. Derudover synes jeg, at det har været meget givende og udfordrende at være med i så stort et projekt som SICEF stort set fra start til slut, og ud fra et studiemæssigt perspektiv har det været interessant for mig at se, hvordan det hele er blevet koordineret og tilrettelagt. DJØF Studerende og SICEF giver mig ligeledes mulighed for at arbejde med en masse anderledes opgaver end i mit studiejob, og jeg er langt hen ad vejen selv herre over, hvad jeg har lyst til at beskæftige mig med, hvilket giver et helt andet drive, fordi det ene og alene er lysten der skal drive værket.


Samarbejdspartnere og sponsorer


117 | SICEF

Tak til vores samarbejdspartnere Frivillighed i højsædet med fantastisk støtte At skabe relationer er ikke kun nødvendigt for jobsøgende studerende. For at etablere SICEF karrieremesse er det alfa omega at have et tæt samarbejde med erhvervslivet for at realisere visionen om at skabe en fantastisk messe. SICEF bygger på frivillige kræfter og

på trods af vores brændende engagement og drive, ville vi aldrig nå hertil uden støtte fra vores samarbejdspartnere. Derfor skal der lyde en kæmpe tak til følgende samarbejdspartnere på vegne af hele SICEF-teamet 2010.


SICEF | 118

DG Media as

Universum

- vi leverer målrettet kontakt DG Media as' mål er at skabe lønsom kommunikation for vores kunder, hvilket betyder, at vi varetager annoncesalg for solide og seriøse fagblade og specialmagasiner, udvikling af kommercielle internetløsninger samt sponsorhvervning for en række foreninger og konferencearrangører. DG Media as er etableret i år 2000 og er siden vokset til at være Danmarks største annoncebureau. Vi repræsenterer i dag over 100 magasiner, blade og årsudgivelser, med over 1.000 udgivelser om året. Herudover repræsenterer vi 13 forskellige faglige jobportaler. I samarbejde med størstedelen disse kunder har vi udviklet www.profiljob.dk, som i dag er blandt de største jobportaler i Danmark. Mange af de magasiner og blade vi repræsenterer, måles i Index Danmark/Gallup. Samtidig gennemføres løbende page-trafficanalyser/læseranalyser for at teste annonceringens effekt. DG Media as er en del af Datagraf-koncernen, én af Danmarks førende virksomheder i design og produktion af blade. Vi er i DG Media as 40 dygtige, ambitiøse og resultatorienterede medarbejdere, og i hele Datagraf-koncernen er vi 210 medarbejdere.

As pioneers in the employer branding industry, Universum has helped thousands of companies attract and retain talent. Today, through its research, consulting and communication solutions services, Universum helps over 1200 companies worldwide, including many of the Fortune 500 companies. Universum Research services helps companies understand how they are perceived in the talent market, how to communicate their employer brand and discover what are the career preferences and career goals of students and professionals. Universum Consulting services is a strategic partner to companies in all industries across the globe and has a track record of taking companies to the next step in employer attractiveness by helping define and develop their employer brand. Universum Media has an extensive portfolio of online and offline successful media products that help companies communicate their employer brand to their preferred talent group. For more information about Universum, please visit www.universumglobal.com


119 | SICEF

PromotionBag.dk

ISIC

Promotion Bag

ISIC is short for ‘International Students International Career’. The ISIC Project was initiated in early 2009 in Copenhagen. It encourages International Students from all study programs of the involved Institutions in Greater Copenhagen to continue their life in Denmark after graduation. Furthermore, the project involves corporate life in Greater Copenhagen in order to facilitate the meeting between international students and Danish corporate society. The ISIC Project is organized by Trade Unions, Labour Organizations and Higher Educational Institutions in Greater Copenhagen.

Promotion Bag er din professionelle leverandør af fleksible reklametaske- og poseløsninger. Vi er specialister i at levere poser og tasker med tryk i enhver form. De miljøvenlige promotion bags har en stor reklameværdi og udgør en ideel og billigt måde at få opmærksomhed på. Ved anvendelse af vores genanvendelige promotion bags bidrager din virksomhed ligeledes til at nedbringe brugen af engangsemballage og hjælper således miljøet.

En række af de øvrige fordele er:

The SICEF career fair has had great success in attracting Danish students. This year the ISIC project will be present at the fair, together with various other initiatives helping international students in Denmark

- Bredt udvalgt af materialer og trykmuligheder - Minimumskvantum fra kun 1.000 stk. - Yderst konkurrencedygtige priser - Kunderne forvandles til omvandrende reklamesøjler

The ISIC project is co-funded by The European Social Fund and the Capital Region of Denmark.

Vi er stolte af at samarbejde med SICEF og håber de besøgende vil tage godt imod dette års messetasker. Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os på: Telefon: 70 25 85 35 e-mail: info@PromotionBag.dk Du kan ligeledes finde mere information og se billeder på: www.PromotionBag.dk


SICEF | 120

Tak til sponsorer I SICEF er vi glade og stolte over den opbakning vi har fra erhvervslivet. At vi selv synes, vi kæmper for en god sag, er én ting, men at vi også har sponsorer, der mener det samme, og som hjælper os på vej med støtte, er vi yderst taknemmelige for. På de følgende sider finder du derfor en oversigt over årets sponsorer – store som små – og der skal herfra lyde en stor tak til dem alle. Vi er taknemmelige for den opbakning, vi har oplevet, og vil gerne sige jer alle stor tak. SICEF gruppen 2010


121 | SICEF

Hovedsponsor:

Storsponsor:

At British American Tobacco we acknowledge that the success of our company depends on our ability to attract and retain the best talents. Graduate recruitment and development is part of our business strategy, ensuring we have the necessary pipeline of future managers to build our future. This is why we prioritise our co-operation with universities and student organisations. We have been the main corporate partner for SICEF with great pleasure since 2008 and prior to that as House of Prince. We see SICEF as one of the leading career fairs in Denmark and we highly value the voluntary work the students behind SICEF are doing. Due to the fact that we are a fairly new company in Denmark and work in a regulated industry, we are often not as well known as other fast moving consumer goods companies. SICEF is a good way to increase our awareness among the students because we have the opportunity to start a dialogue and tell more about our company as a potential future employer. This year, we hope to meet many talented and motivated students at the SICEF Fair both in Copenhagen and Aarhus as we have done at the previous SICEF Career Fairs.

Bliv sikret dagpenge efter studieexit, og få den mest kvalificerede sparring på dit drømmejob. Som specialister på det akademiske arbejdsmarked er vi din medspiller, og indgår i jobjagten via vores jobservice som sætter fokus på din akademiske karriere - gennem kvalificeret rådgivning og jobrelaterede temaarrangementer. Kom også i spil i forhold til det direkte match med et relevant akademikerjob. AAK er landets største akademiske a-kasse for alle akademikere og har derfor en attraktiv pris - og gratis medlemskab for studerende.

British American Tobacco

Akademikernes A-kasse (AAK)


SICEF | 122

Sponsor:

Sponsor:

Med et dagligt oplag på 72.490* eksemplarer serverer dagbladet Børsen alle hverdage en bred vifte af aktuelle erhvervsnyheder og det seneste nye på kulturfronten for sine 215.000** læsere.

Selvom vi er verdens største, kommer du aldrig til at føle dig lille.

Børsen

Børsens Multimedieabonnement dækker alle platforme Med Børsens multimedieabonnement bliver alle abonnenter klædt på til både erhvervslivet og livet efter arbejdstid. De får den daglige avis, de eksklusive Business og Pleasure magasiner, den digitale avis – Børsen lørdag – samt en lang række værdifulde værktøjer på borsen.dk. Derudover er der via mobil.borsen. dk adgang til nyheder, kurslister, artikelarkiv mm. direkte fra mobiltelefonen. Børsen har ni faste ugentlige sektioner - Privatinvestor, Digital, VækstDanmark, MedieMarked, FødevareSundhed, Ejendomme, Executive, PrivatBolig og Weekend – samt en række ad hoc-udgivelser, der giver læserne mulighed for at fordybe sig i særlige interesseområder. Hvert år udgiver Børsen 15 eksklusive livsstils-magasiner Pleasure, hvor læseren henter inspiration til den næste rejse, de nye møbler og køb af bil mv. Årligt udgiver Børsen ligeledes 7 Business-magasiner, hvor vi går i dybden med emner som f.eks. erhvervsejendomme, firmabiler og investeringer m.m. Kilde: * Dansk oplagskontrol: Oplag 2. halvår 2009 ** Indeks DK/Gallup Marketing 4+1 kvartal.

PricewaterhouseCoopers

Fleksible Dagene er aldrig ens, når du arbejder hos os. Arbejdsopgaverne ændres, og du vil arbejde med forskellige kollegaer og forskellige kunder kryds og tværs af virksomheden. Der er mulighed for at gå mange karriereveje hos os, afhængig af hvad du ønsker, og hvordan din livssituation ser ud. Udfordrende Det er vigtigt at blive udfordret i sit arbejde. Derfor har vi hos PwC fokus på, at du kommer til at arbejde med både varierende og udfordrende arbejdsopgaver. Internationale Hos os har du kollegaer over hele verden. Hos os har vi kunder over hele verden. Hos os er der mulighed for ind- og udstationeringer. Vi er en del af en global verden. Læs mere om PwC og dine muligheder hos os på www.pwc.dk/karriere. Du er også velkommen til at kontakte Senior HC Consultant Peter Lyager på e-mail ply@ pwc.dk eller Senior HC Consultant Martin Skyum Funch på e-mail mty@pwc.dk.


123 | SICEF

Sponsor:

Sponsor:

Lån & Spar – Din personlige bank.

Profiljob - Danmarks vigtigste jobportaler for specialister og ledere profiljob-netværket er et samarbejde mellem nogle af Danmarks mest betydningsfulde faglige organisationer. På netværkets respektive jobportaler finder du jobannoncer fra organisationernes fagblade. Dertil kommer jobannoncer som udelukkende er oprettet online. Netværket omfatter bl.a.:

Lån & Spar Bank

Er du kommet ind på eller i gang med dit drømmestudie, og har du brug for penge til bøger, flytning eller bare til at forsøde hverdagen, så gør Lån & Spar til din nye bedste studiekammerat gennem hele din studietid, og få en masse fordele både under og efter studiet. I Lån & Spar er vi godt klar over, at selvom man bliver færdig med studiet, er det ikke ensbetydende med, at pengene straks vælter ind. Derfor giver vi dig mulighed for at have din studiekonto med alle fordelene i op til 3 år efter endt studiestart, så du er sikret en god start som færdiguddannet. Gå ind på www.studiekonto.dk for at se mere om alle de fordele som Lån & Spar kan tilbyde dig.

Profiljob.dk

• www.jobunivers.dk (DJØF) • www.magisterjob.dk (Dansk Magisterforening) • www.finansjob.dk (Finansforbundet) • www.danskekommunerjob.kl.dk (KL) • www.it-jobdatabasen.dk (PROSA) • www.gymnasieskolejob.dk (Gymnasieskolernes Lærerforening)

Først med jobannoncerne Fordi vi har den direkte kontakt til de virksomheder og rekrutteringsbureauer, som annoncerer efter nye medarbejder er vi også først på nettet med jobannoncerne.

Et nyt job kommer ikke af sig selv Hold fast i ambitionerne, - også når det går godt på jobbet. På vores jobportaler kan du nemt og hurtigt oprette jobagenter og CV’er, så du ikke går glip af drømmejobbet når det annonceres.


PRØV BØRSEN OG EXECUTIVE I 2 UGER

– GRATIS

Besøg Børsen på stand

A11

KICKSTART DIN KARRIERE Børsen giver dig alle muligheder for at holde fingeren på pulsen, når det gælder dansk erhvervsliv og dine karrieremuligheder. Vi har i vores faste fredagssektion Executive masser af spændende artikler om danske topvirksomheder og topledere, og samtidigt fungerer sektionen som landsdækkende jobmarkedsplads.

Bestil på borsen.dk/sicef Abonnementet stopper automatisk efter de 2 uger. Tilbuddet gælder ikke for husstande og virksomheder, der har haft abonnement på Børsen i de sidste 6 mdr. Der betales porto til udlandet.


125 | SICEF

Sponsorer: Promotion Bag

Promotion Bag er din professionelle leverandør af fleksible reklametaske- og poseløsninger. Vi er specialister i at levere poser og tasker med tryk i enhver form.

PromotionBag.dk L’Oréal

At L'Oréal, we have made cosmetics the focus of all our energy and know-how for nearly a century. We are fully committed to putting our expertise and research resources to work for the well-being of men and women.

Mobilstar.dk

Mobilstar er et nyt mobilselskab for studerende og alle andre, der elsker faste lave priser og som hader grimme overraskelser, når regningen skal betales.


SICEF | 126

Eplehuset Eplehuset hjælper dig med at finde den Mac, som dækker alle dine behov. Vi tilbyder god service og rådgivning, et større udvalg af produkter og hurtige reparationer til både private og erhvervskunder

Nodes

Facebook, Open Source, Twitter eller blogging. Hver dag bringer nye online begreber og buzzwords. En del bliver aldrig til mere end flygtige begreber, andre ændrer selve måden vi agerer på - online såvel som offline. Vi hjælper jer med at navigere strategisk i online universet

Alphabet Alphabet er en del af BMW Group, men tilbyder leasing og Fleet Management af alle bilmærker.


127 | SICEF

Noter


SICEF | 128

Noter


129 | SICEF

Noter


SICEF | 130

Noter


131 | SICEF

Noter


SICEF | 132

Noter


[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

*UHHQODQG&RQWUDFWRUV

[ [ [

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

[ [

[ [

[ [ [ [

[ [ [

[ [

[

&KHPLQRYD

(&&2

[ [

[ [

'H)RUHQHGH'DPSYDVNHULHU [ [ [ [

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

'DQIRVV

[

&2:,

[

%ULWLVK$PHULFDQ7REDFFR

[

'6% [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

[ [ [

[

[ [

$FFHQWXUH

[ [ [

'78

[

[ [ [ [ [ [ [ [

[

[ [

$30¡OOHU0 UVN

,Y UNV WWHURPUnGH

[ [ [

)RUVYDUHW

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

.DQGLGDW %DFKHORU (UKYHUYVVSURJ (UKYHUYV¡NRQRPL +XPDQLRUD ,QJHQL¡U ,7 -XUD .RPPXQLNDWLRQ 0DUNHWLQJ 1DWLRQDO¡NRQRPL 1DWXUYLGHQVNDE 6DPIXQGVYLGHQVNDE 6XQGKHGVYLGHQVNDE

133 | SICEF

Retningsrelevans


7U\J

cUKXV.RPPXQH

[ [ [ [

[

6LHPHQV:LQG3RZHU

[ [ [

5LJVUHYLVLRQHQ

[

[

[

5HJLRQ0LGW

[ [ [ [ [ [ [ [

5DPE¡OO [ [

[ [ [ [ [ [

[ [ [ [

3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

[

[ [

3KLOOLS0RUULV

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

1RUGHD

[

[ [

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

/ JHU8GHQ*U QVHU

[ [

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

.¡EHQKDYQV.RPPXQH

[ [

[

[ [ [ [

[ [ [ [ [

.XQGH &R

[

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

-RELVWDWHQ

[ [ [ [ [ [

9HVWDV

[ [

.DQGLGDW %DFKHORU (UKYHUYVVSURJ (UKYHUYV¡NRQRPL +XPDQLRUD ,QJHQL¡U ,7 -XUD .RPPXQLNDWLRQ 0DUNHWLQJ 1DWLRQDO¡NRQRPL 1DWXUYLGHQVNDE 6DPIXQGVYLGHQVNDE 6XQGKHGVYLGHQVNDE

SICEF | 134


Do you want to join

a Challenging Environment? ´7KLVLVDFKDOOHQJLQJSURJUDPPHZKHUH \RXJHWUHVSRQVLELOLW\IURPGD\RQHµ )RUPHU0DQDJHPHQW7UDLQHH

British American Tobacco is the world’s most international tobacco group with over 300 brands and business spanning some 180 markets worldwide. We employ more than 50,000 people around the world and our workforce is strongly multi-cultural. In Denmark we employ 250 people. Visit www.bat.com to learn more about us

BRING YOUR DIFFERENCE

DENMARK

SICEF Messekatalog 2010  

Messekatalog