Page 1

REGULAMIN KONKURSU § 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez firmę Websoul Agencja marketingu społecznościowego, ul. Zofii Nałkowskiej 8/20 85-866 Bydgoszcz (zwaną dalej Organizatorem), organizowanego w za pośrednictwem aplikacji Fanpoint.com 1.2 Konkurs ten nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, wspierany czy administrowany lub powiązany z platformą społecznościową i odbywa się na dedykowanej aplikacji. Wszelkie dane uzyskane od Uczestnika nie są przetwarzane przez portal społecznościowy, a jedynie przez Organizatora w celu dostarczenia nagród. 1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 1.4. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Konkurs – konkurs promocyjny organizowany przez Organizatora; 2) Zadanie konkursowe - jego wypełnienie (oraz uzupełnienie odpowiednich pól w aplikacji konkursowej) warunkuje udział w Konkursie; 3) Użytkownik – osoba spełniająca warunki określone w Regulaminie; 1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 13.01.2013 do 20.01.2013. Podanie wyników nastąpi do dnia 21.01.2013. Nagrody zostaną przekazane po konsultacji ze zwycięzcami za pośrednictwem poczty e-mail. 1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. W takim wypadku, uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie http://www.facebook.com/OstatniaSpowiedz. 1.7. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzania konkursu. Organizator informuje, że nie będzie wykorzystywał danych w celach marketingowych W razie pomyłki w danych, Uczestnik do daty zakończenia konkursu, tj. do 20.01.2013 może zgłosić zmianę danych Organizatorowi, pod adresem: kontakt@websoul.pl


§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zadania konkursowego będącym przedmiotem,

o

którym

mowa

w

pkt.

1.4.

na

stronie

http://www.facebook.com/OstatniaSpowiedz w zakładce konkurs, oraz podanie adresu e-mail

Uczestnika. 2.2. Poprzez przystąpienie do wypełnienia danych osobowych i tym samym do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby fizyczne zameldowane w Polsce i mające co najmniej 18 lat, a także osoby mające co najmniej 13 lat – za zgodą rodziców. 2.4. Pracownicy Organizatora jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu nie mogą w nim uczestniczyć. 2.5. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie http://www.facebook.com/OstatniaSpowiedz. 2.8. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z poświadczeniem prawdziwości zdań: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych przez Websoul Agencja marketingu społecznościowego, ul. Zofii Nałkowskiej 8/20 85-866 Bydgoszcz, w celach i w zakresie związanym z Konkursem promocyjnym i w celu przekazania mi nagrody. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądanie ich usunięcia.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU 3.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator umożliwia głosowanie na pracę Uczestników, stanowiące przedmiot zadania konkursowego zawartego w punkcie 1.4.


3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału i przebiegu Konkursu Organizator przekazuje uczestnikom w formie publikacji na stronie internetowej poświęconej Konkursowi. 3.3. Każdy z Uczestników ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia do udziału w Konkursie. 3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem których Organizator kontaktuje się z Uczestnikami; możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego a także do profilu Organizatora na portalu społecznościowym. Nie ponosi odpowiedzialności również za: za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i prawidłowe działanie aplikacji konkursowej za pośrednictwem której Uczestnik bierze udział w Konkursie. 3.6. W trakcie trwania konkursu głosy są ujawniane.

§ 4. NAGRODY 4.1. Każdy z Uczestników ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę . 4.2. Opisy nagród ufundowanych przez osoby powiązane z Organizatorem znajdują się na stronie internetowej poświęconej udziałowi w Konkursie. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody. 4.3. Nagrody: I miejsce – bon o wartości 100zł na zakupy w perfumeriach Douglas II miejsce – bon o wartości 50zł na zakupy w perfumeriach Douglas 4.4.

Laureaci

zostaną

ogłoszeni

na

stronie

internetowej

http://www.facebook.com/OstatniaSpowiedz nie później niż dnia 22.01.2012. 4.6. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora Konkursu o wyniku także pocztą elektroniczną. Jeśli nie uda się skutecznie powiadomić Uczestnika poprzez pocztę e-mail, Uczestnik traci prawo do nagrody. Powiadomienie za pomocą poczty e-mail uważa się za bezskuteczne jeżeli Laureat nie jest osiągalny za pomocą podanego adresu e-mail (np. gdy email zostaje zwrócony) lub gdy brak jest jego reakcji na co najmniej dwa wezwania do podania aktualnego adresu w celu dostarczenia nagrody, dokonane za pośrednictwem poczty e-mail w okresie dwóch tygodni od wyłonienia Laureatów.


4.7. W ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureatów Konkursu, Laureaci Konkursu zobowiązani są wysłać na adres:

kontakt@websoul.pl

wiadomość e-mail, zawierającą następujące dane: - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 4.8. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres

kontakt@websoul.pl

z dopiskiem „Konkurs, Ostatnia spowiedź”.

Przyjmowanie reklamacji następuje nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie rozpatrywana przez Organizatora. 5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu. 5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji. 5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Organizatora zostanie przesłana Uczestnikowi pocztą elektroniczną.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Organizator podejmuje decyzje w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu. 6.2. Decyzje o których mowa w ust. 6.1. mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub gdy jego działania mogą naruszać interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu. 6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.

Regulamin  
Regulamin  

Regulamin monkursu

Advertisement