Page 1

T6: TIPUS DE MERCATS: Mercat de competencia perfecta Tipus de mercats en relació a la competència:

Monopoli Mercat de competencia imperfecta:

Oligopoli M. competència monopolística

Criteris de classificació dels mercats: Grau de concentració: Nombre d’oferents i demandants. Influència sobre el preu: Capacitat que té cada oferent per influir sobre el preu del mercat. Grau d’homogeneïtat del producte: Si les característiques del producte d’un oferent són iguals a les dels altres. Intensitat de la competència: Si els oferents apliquen estratègies empresarials agressives per competir amb la resta d’oferents. Grau de transparència: Si els oferents i els demandants coneixen la informació del mercat. Barreres d’entrada i sortida: Si existeixen barreres per entrar a formar part del mercat. D’entrada: Avantatge en costos(costos unitaris per clasificar 1 unitat de producte.) Diferenciació de producte: clients molt fidelitzats. Barreres:

Intervencions del capital: indústria dels automòbils del s automòbils.

De sortida: inversions de capital fetes.


MONOPOLI: Característiques: Grau de concentració: Molt alt, hi ha pocs oferents. Influència sobre el preu: l’empresa decideix el preu. Grau d’homogeneïtat del producte: és homogeni (un únic producte). Intensitat de la competència: no n’hi ha. Grau de transparència: no hi ha transparència en el mercat. Barreres d’entrada i sortida: si que n’hi ha : avantatge en costos/ drets legals(patents i concessions administratives).

Funcionament: -L’empresa decideix el preu i la quantitat, tendeix a posar preus alts i a produir quantitats petites. -Els consumidors surten perjudicats igual que altres empreses que volen entrar al mercat.

OLIGOPOLI: Característiques: Grau de concentració: hi ha concentració perquè hi ha poques empreses oferents. Influència sobre el preu: tenen poder d’influir sobre el mercat. Intensitat de la competència: el producte és homogeni en les diferents empreses Grau de transparència: no hi ha transparència en el mercat. Barreres d’entrada i sortida: hi ha barreres d’entrada i sortida degut a fortes inversions en capital.


Funcionament: -Hi ha una incertesa de com anirà el mercat, i una interdependència entre les empreses: el funcionament sense col·lusió i el funcionament amb col·lusió (càrtel).

Mercat de competència perfecta: Característiques: Grau de concentració: poca concentració (molts oferents). Influència sobre el preu: poca capacitat d’influïr sobre el preu del mercat. Grau d’homogeneïtat: els productes són homogenis: difícil diferenciar-los. Intensitat de la competència: Molta competència, però estratègies poc agressives (es posen d’acord). Grau de transparència: hi ha transparència en la formació del mercat. Barreres d’entrada i sortida: no hi ha barreres.

Funcionament:

Els oferents són PREU ACCEPTANTS. -El productor no pot decidir el preu, sinó que te que acceptar el que fixa el mercat. Nomès decideix quina quantitat produir. -No obtenen un gran benefici a llarg termini degut al cicle: creixement, saturació, estancament, estabilització. -Per intentar trencar amb aquest cicle viciós, els productors buscaran una diferenciació del seu producte (grau d’homogeneïtat). -Els oferents solen agrupar-se o associar-se per obtenir més grans beneficis i aconseguir intentar arribar a ser un monopoli.


Mercat de competència monopolística: Característiques: Grau de concentració: Moltes empreses oferents però no tanta com en el mercat de la competència perfecta. Influència en el preu: Tenen certa influència en el preu del mercat. Grau d’homogeneïtat: Producte homogeni però intenten diferenciar-lo. Competència: Alta intensitat de competència (publicitat i altres estratègiescomercials). Grau de transparència: No hi ha transparència d’informació. Barreres: La diferenciació i fidelització del client suposa barrera d’entrada.

Funcionament:

Mercat amb molta competència que per mantenir beneficisalts: (No preu acceptants)

Diferenciació Actuen Fidelització del client.

Com?

Publicitat i altres estratègies comercials.

tema 6  

Tipus de mercat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you