Page 1

Nina Kranjĉec

ThinkFree - Web servis za obradu dokumenata

SEMINARSKI RAD

Sveuĉilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Boţidar Jaković

Broj indeksa autora: Nina Kranjĉec 0067458892

Koprivnica, listopad 2013.


Sadržaj

1. UVOD .................................................................................................................................... 3 1.1. Predmet i cilj rada ............................................................................................................ 3 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ............................................................................. 3 1.3. Sadrţaj i struktura rada .................................................................................................... 3 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA............................................................................................ 5 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa ............................................................................... 5 2.2. Link Web servisa ............................................................................................................. 5 2.3. Ekranski prikaz (engl. Screenshot) poĉetne Web stranice servisa .................................. 5 3. TEHNOLOŠKI OKVIR ......................................................................................................... 6 4. KRATAK RAZVOJ ............................................................................................................... 8 5. OPIS PROBLEMA .............................................................................................................. 10 6. DETALJNA RAZRADA TEME ......................................................................................... 12 6.1. Detaljne funkcionalnosti web servisa ............................................................................ 12 6.2. Mogućnost aplikacije na primjeru ThinkFree Office .................................................... 18 6.3. Primjeri drugih desktop raĉunalnih aplikacija ............................................................... 20 6.3.1. LibreOffice .............................................................................................................. 20 6.3.2. OpenOffice .............................................................................................................. 21 6.3.3. IBM Lotus Symphony............................................................................................. 21 7. KREIRANJE PROFILA ...................................................................................................... 22 8. POSLOVNA PRIMJENA .................................................................................................... 27 9. KONKURENCIJA ............................................................................................................... 28 9.1. Zoho Virtual Office ....................................................................................................... 28 9.2. Open Xchange ............................................................................................................... 28 9.3. Google Apps .................................................................................................................. 29 9.4. Campfire ........................................................................................................................ 30 9.5. Glip ................................................................................................................................ 31 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE ....................................................................... 33 11. SWOT ANALIZA .............................................................................................................. 34 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST ...................................... 35 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI .............. 36 I


14. ZAKLJUฤˆAK .................................................................................................................... 37 15. LITERATURA I POPIS SLIKA ........................................................................................ 38 16. ลขIVOTOPIS ....................................................................................................................... 41 17. SAลขETAK .......................................................................................................................... 43

II


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada

U ovom radu opisati ću funkcionalnosti i mogućnosti kod korištenja web servisa za obradu dokumenata- ThinkFree. Nastojati ću razjasniti i prikazati naĉin registracije i upotrebe samog web servisa, sve njegove mogućnosti koje on pruţa kod besplatnog korištenja, kao i mogućnosti koje on pruţa prilikom kupnje samog programa te njegovog

korištenja u

potpunosti.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Glavninu

podataka

preuzela

sam

sa

sluţbenog

web

portala

ThinkFree-a

(http://www.thinkfree.com/main.jsp), kao i s drugih internetskih portala gdje sam prouĉavala usporedbe ThinkFree-a, Zoho, Google Docs i Open Office-a. TakoĊer, velik dio podataka prikupila sam zahvaljujući ĉestim razgovorima s agentom koji radi u ThinkFree-u, imenom Benjamin Lee (ĉlan Hancom Thinkfree Cloud Solution tima). Razgovori su se odvijali putem e-maila te putem Google+ chat-a.

1.3. Sadržaj i struktura rada U 1. poglavlju sam prikazala predmet i cilj rada, tj. nastojanje da objasnim sve funkcionalnosti web servisa za obradu dokumenata. U 2. poglavlju sam opisala glavne funkcionalnosti ThinkFree-web servisa. Ovaj uredski alat omogućuje online kreiranje, pregledavanje i ureĊivanje dokumenata u najĉešćim formatima ukljuĉujući i jedan gigabajt prostora za pohranu te automatsko sinkroniziranje svih dokumenata. Koristan je i za poslovanje u pokretu obzirom da postoji Android aplikacija koja omogućava jednostavno pristupanje sadrţaju. U 3. poglavlju sam opisala na kojim platformama ThinkFree funkcionira te u kojem skriptnom jeziku je program napravljen. U 4. poglavlju sam prikazala povijest razvoja ThinkFree-a u sklopu poduzeća Hancom. 3


U 5. poglavlju sam opisala sve mogućnosti rada ThinkFree-a te mogućnost njegove primjene u edukaciji. U 6. poglavlju sam nabrojala sve funkcionalnosti web servisa, prikazala mogućnosti aplikacije na jednom primjeru te sam opisala 3 primjera desktop aplikacije koje mogu posluţiti u uredskom poslovanju te sam za svaku priloţila ekranski prikaz. U 7. poglavlju sam opisala postupak registracije na Thinkfree. U 8. poglavlju sam opisala poslovnu primjenu web aplikacije, kao u obrazovanju, tako i u poslovanju. U 9. poglavlju sam analizirala konkurentske primjere. U 10. poglavlju sam odredila pozitivne i negativne strane ThinkFree aplikacije. U 11. poglavlju sam analizirala snage, slabosti, prilike i prijetnje samog poduzeća. U 12. poglavlju sam opisala troškove korištenja s korisniĉke strane. U 13. poglavlju sam opisala na koji naĉin bi se ThinkFree web servis mogao poboljšati te koje funkcionalnosti bi mogao uvesti radi boljeg poslovanja. U 14. poglavlju sam opisala svoja zakljuĉna razmatranja, stavove i mišljenja o web servisu. 15. poglavlje sadrţi literaturu. 16. poglavlje sadrţi moj Europass ţivotopis. 17. poglavlje sadrţi saţeti cjelokupni rad.

4


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa

ThinkFree je uredski program koji omogućuje kreiranje dokumenata, proraĉunskih tablica i prezentacija. On je idealan za meĊusobnu poslovnu suradnju, kao online ured u krugovima poduzeća ili jednostavno za osobnu upotrebu. ThinkFree omogućuje besplatnu pohranu podataka od 1GB i pristup putem mobilne aplikacije koja omogućuje pregledavanje, ureĊivanje i dijeljenje vaših dokumenata u bilo kojem trenutku. Konstantnim nastojanjem za povećanjem produktivnosti, ThinkFree je osmislio virtualne urede koji su u mogućnosti komunicirati sa svim vrstama ureĊaja koji su spojeni na prilagoĊene cloud servere kako bi zadovoljili potrebe poduzeća. Thinkfree Online je izdanje bazirano na web-u koji ukljuĉuje Write, Calc, Show i Note u pregledniku koristeći kombinaciju Jave i AJAX tehnologije.

2.2. Link Web servisa http://www.thinkfree.com/main.jsp

2.3. Ekranski prikaz (engl. Screenshot) početne Web stranice servisa

Slika 1. Početna web stranica ThinkFree

5


3. TEHNOLOŠKI OKVIR

Thinkfree Office je uredski paket programiran u Javi za Windows, Linux, Macintosh i Android platforme. Javascript je skriptni jezik koji se najviše koristi u izradi Internet stranica. Ovaj jezik je razvijen od strane Netscape-a pod nazivom „Mocha“, te je kasnije naziv promijenjen u „LiveScript“ i na kraju tek u „Javascript“. Javascript se pri svojem izvoĊenju oslanja na svoju okolinu, najĉešće na internet preglednik. Ovaj jezik na internet stranicama komunicira sa DOM-om (eng. Document Object Model). DOM je platformski neovisan standard za prezentiranje strukture HTML ili XML dokumenta. Pošto se Javascript kod moţe izvršavati u korisnikovom internet pregledniku, a ne preko servera, moţe vrlo brzo reagirati na zahtjeve ĉime se postiţe bolji osjećaj i brzina korištenja aplikacije. Osim toga javascript ima mogućnost detekcije radnji korisnika, koje HTML ne moţe. Ovu prednost uvelike iskorištavaju web mail servisi poput Gmail-a i Yahoo Mail-a i to konkretno dajući korisniku da si sam definira i radi kratice (eng. hotkey) i pripadajuće dogaĊaje kojima će bolje i brţe koristiti navedene servise. Pošto je Javascript jezik koji se moţe izvršavati unutar Internet preglednika ili unutar operativnog sistema, postoje veliku rizici od neţeljenih napada i virusa. Uĉitavanjem odreĊene Internet stranice moţe se pokrenuti neţeljeni kod koji će se izvršiti unutar preglednika, te zatim zahvatiti odreĊene dijelove operativnog sistema korisnika. Autori Internet preglednika vode velike brige da se to ne dogodi. Oni ograniĉavaju Javascript kodu domenu izvršavanja i to samo na elemente stranice, tj. DOM-a. Jedna od glavnih mana Javascript-a je što se izvršava drugaĉije unutar svakog preglednika i ne postoje sve funkcije u svakom pregledniku. Kako bi se programerima olakšao rad s Javascript-om, razvijeni su razliĉiti razvojni okviri koji provjeravaju koji internet preglednik koristi korisnik i time prilagoĊavaju Javascript kodove kako bi radili isto na svim preglednicima. Thinkfree Online je izdanje bazirano na web-u koji ukljuĉuje Write, Calc, Show i Note u pregledniku koristeći kombinaciju Jave i AJAX tehnologije. Pošto sam već navela glavne karakteristike Jave, AJAX se znaĉajno nadovezuje na nju samu. AJAX je sinonim za asinkrono korištenje Javascript-a i XML-a (eng. „Asynchronous JavaScript And XML“). To nije programski jezik već tehnika izrade dinamiĉkih i bogatih internet stranica (eng. „Rich Internet Application“). Ovom tehnologijom moguće je prihvaćati podatke, asinkrono sa

6


trenutno otvorenom stranicom, s web servera, bez da se bilo što promijeni na trenutnoj stranici, ili jednostavnije reĉeno, prihvaćanje podataka bez osvjeţavanja Internet preglednika. Glavne prednosti korištenja AJAX-a su u tome što je preko AJAX-a moguće jednostavno promijeniti samo jedan element na stranici, bez da se osvjeţavaju svi ostali, stari, elementi. Osim toga, omogućena je i puno veća interaktivnost izmeĊu korisnika i same Internet stranice. Glavni nedostatak je što nije moguće staviti „bookmark“ na stranicu, jer se ne mijenja adresa stranice, već samo sadrţaj, a bookmark je vezan samo uz adresu. TakoĊer nije podrţana povijest pregledavanja stranice (eng. browsing history). Internet pretraţivaĉi, poput Google-a, ne mogu indeksirati, tj. pretraţivati sadrţaj stranice koji se dobiva preko AJAX-a. Dakle prilikom izrade Internet aplikacije mora se paziti o prednostima i nedostacima svake od korištenih tehnologija, kao i o njihovim snagama i manama. Nakon toga je već moguće izgraditi siguran i kvalitetan proizvod.

7


4. KRATAK RAZVOJ Hancom, Inc. je osnovan 1990. godine i proslavio se svojim radom kao program za obradu teksta. Poduzeće ima ThinkFree Office zajedništvo proizvoda ukljuĉujući ThinkFree Online (prvi online ured u svijetu koji je baziran na web-u), ThinkFree Mobile Office koji se pokreće u razliĉitim platformama te ThinkFree Server (uredsko rješenje bazirano na web-u koji se lako sjedinjuje sa lokalnim i cloud serverom). Datoteke se spremaju u poznatim zajedniĉkim Microsoft-ovim formatima .doc, .xls i .ppt te svi ti programi nude istu razinu funkcionalnosti kao i njihovi konkurenti iz Microsoft-a. Thinkfree Office je poĉeo s radom kao uredski paket za raĉunala, napravljen u Javi 2001. godine. Javno je objavljen u travnju 2008. godine. Thinkfree Office posjeduje Haansoft Thinkfree Co. Ltd., podruţnica od poduzeća koji se naziva Hancom. Hancom je smješten izvan Juţne Koreje i poznat je po korejskom proizvodu naziva Hangul- raĉunalna programska oprema za ureĊivanje i formatiranje teksta. 7.svibnja 2007. godine uvodi mogućnost da korisnici pretraţuju, dijele, oznaĉavaju i objavljuju Microsoft Office i ThinkFree dokumente u online društvenoj zajednici, kao što Flickr omogućuje fotografima da objave i dijele fotografije. Najveći broj korisnika dolazi iz 5 regija: Sjedinjenih Drţava, Juţne Koreje, Brazila, Ujedinjenih Naroda i Kanade. Te iste godine objavljuju ostvarenje nove suradnje, partnerstva sa TnC-om (Team and Concepts Limited). Ugovor daje mogućnost ThinkFree-u da zamijeni trenutni Quick Edit Calc sa naprednijim EditGrid-om, kada su se pojavile i brojne nadogradnje samog programa. 2008. godine uprava ThinkFree-a odabire Hong-Gu Kang-a za operativnog direktora, Su-Jin Kim-a za predsjednika uprave i Benedict Ji-a za marketinškog menadţera. 2008. godine Thinkfree integrira online uredski servis pod nazivom Thinkfree Workspace. Te iste godine izašla je nadogradnja ThinkFree Office-a i ThinkFree Manager na verziju 3.5.2. 21. listopada 2008. godine na trţište je puštena ThinkFree verzija za netbook. Par dana nakon toga izašla je ekstenzija za Firefox nazvana ThinkFreeFox. U studenom te iste godine na trţište je lansiran ThinkFree PDF preglednik te mogućnost prijave unutar programa putem Google raĉuna. 25. studenog dodijeljen im je „Izvrstan“ (eng. excellent), softverski certifikat od Findmysoft.com. 2009. godine je izašla nadogradnja ThinkFree Power Tool za Windows verzije, predstavljaju aplikaciju za mobilni ured za Qualcomm MID na CTIA 2009: Demo Footage. Nakon toga na trţište izlazi ThinkFree mobilni ured, verzija za Androide te ThinkFree Mobile Netbook za Windows-e, Linux i Mac izdanja koji su dostupni krajnjim korisnicima. U lipnju 2009. je pušten ThinkFree server za poduzeća. Te iste godine ThinkFree 8


smanjuje troškove u licenciranim uredskim izdanjima omogućavajući komunikaciju bez diskontinuiteta kod dijeljenja dokumenata i zajedniĉke suradnje. Izašla je i nadogradnja za Mac, verzije 1.0.1.6. 2010.godine ThinkFree najavljuje tehnološko partnerstvo sa tvrtkom Samsung Electronics. Hancom-ov ThinkFree mobilni preglednik je predodreĊena uredska aplikacija koja originalno dolazi sa Google Nexus S pametnim telefonima. 2011. godine ThinkFree Mobile osvaja nagradu Mobile Technology (obile Technology Awards). Thinkfree je dostupan na 21 jeziku i distribuiran u više od 16 zemalja. 2011. je bila priliĉno profitabilna godina za Hancom, kada je poduzeće zaradilo na prodaji Thinkfree linije proizvoda. 2012.godine Hancom sudjeluje na MWC 2012 i VMworld 2012.

9


5. OPIS PROBLEMA

ThinkFree je jedna od onih tehnologija sa izvrsnim edukacijskim mogućnostima. S mogućnošću društvene povezivosti i online uredskim komponentama, ThinkFree mnogo obećava obrazovnoj zajednici. Omogućava profesorima i studentima da oblikuju globalnu zajednicu u kojoj će suraĊivati u projektima razliĉitih tipova, dijeliti ideje, raspored i planiranje nastave te savjete, ujedno i uĉeći. ThinkFree je besplatan online program koji omogućava korisnicima da stvore nove word dokumente u svojem obradniku teksta, da prezentiraju svoje radove u aplikaciji Show, da stvaraju proraĉunske tablice u Calc-u te da pišu izvješća koristeći Note, koja mogu biti vidljiva (koja se mogu proslijediti) svakome tko ima pristup internetu i korisniĉki raĉun na ThinkFree-u. Putem e-maila, autori takvih dokumenata su bili u mogućnosti podijeliti ih, dok ThinkFree nije prekinuo takav naĉin, stvarajući efikasnije naĉine izbacivanjem posrednika. Više nije potrebno priloţiti dokument i poslati ga putem e-maila, riskirajući naĉin da osoba koja mora dati povratnu informaciju neće biti u mogućnosti otvoriti i pregledati dokument zbog komplikacija s odreĊenom verzijom programa operativnog sustava. Jednom kada korisnici ThinkFree-a kreiraju svoju listu kontakata, tada mogu podijeliti svoj dokument ili prezentaciju na lakši i efikasniji naĉin. Još jedna pozitivna stvar koju ThinkFree pruţi je da omogućuje drugim korisnicima da daju povratnu informaciju ili da urede vaš rad. Korisnici koji su odabrani da vide kreirane dokumente redovito su obavješteni od strane ThinkFree-a kako je dokument s njima podijeljen i da im je dana mogućnost da dodaju, uklone ili komentiraju odreĊeni rad. Sve napravljene promjene se prate i snimaju tako da stvaratelj dokumenta moţe izabrati da ĉi će zadrţati ili odbaciti napravljene promjene. Svi dokumenti koji su stvoreni i podijeljeni su smješteni na poĉetnoj stranici ThinkFree-a, ukljuĉujući „radni prostor“ koji sadrţi sve projekte u izradi i „Moj uredski prostor“ (eng. My Office Space) za sve završene i spremljene dokumente. Još jedna zanimljiva znaĉajka je „Dashboard“ unutar radnog prostora koja omogućuje korisnicima da detaljno planiraju zadatke i da preraĊuju projekte u izradi. ThinkFree je program koji je kreiran da olakša kreiranje i dijeljenje dokumenata, prezentacija, proraĉunskih tablica i izvješća. Njegov najvaţniji cilj je da pruţi usluge bez ograniĉenja. Program povezuje vaš mreţni i izvanmreţni posao i takoĊer vas nastoji drţati organiziranima s odvojenim poslovnim i uredskim poslom. ThinkFree cilja na usluţivanje korisnika s 10


pristupom iz bilo kojeg dijela svijeta i na stabilno i korisno povezivanje s drugima po cijelom svijetu.

11


6. DETALJNA RAZRADA TEME

6.1. Detaljne funkcionalnosti web servisa ThinkFree se dijeli na 4 funkcionalnosti: ThinkFree Office, ThinkFree Online, ThinkFree Mobile i ThinkFree Server. Koristeći ThinkFree Online (mreţni ured), moţete uţivati u korištenju uredskog programa putem web preglednika bez instaliranja odvojenog uredskog programa na vašem raĉunalu. ThinkFree Mobile omogućuje pregledavanje i ureĊivanje uredskih dokumenata koristeći vaš pametni telefon (eng. smartphone). ThinkFree Server se povezuje na sistem poslovanja vaše tvrtke da stvori okruţenje u oblaku (eng. cloud) u kojem ćete vi i vaši suradnici moći raditi na istom dokumentu. Ukratko, ThinkFree proizvodi omogućuju savršeno okruţenje „uredskog oblaka“ (eng. cloud office). ThinkFree Office je uredski program koji omogućuje kreiranje dokumenata, proraĉunskih tablica i prezentacija. Organiziran je u 3 programa: Write, Calc i Show. ThinkFree Office je iznimno kompatibilan s uredskim programima koje pruţaju konkurenti. TakoĊer, ThinkFree pruţa prijateljski oblikovano korisniĉko suĉelje. Snaga ThinkFree Ofiice-a premašuje prethodno navedene dvije karakteristike. Razliĉit je od obiĉnog uredskog programa koji mora biti instaliran na raĉunalo prije same upotrebe.

12


Slika 2. Početna stranica ThinkFree Office nakon logiranja

Slika 3. Prozor koji u Javi otvara ThinkFree Office nakon odabira Write, Calc ili Show

ThinkFree Write ima sve osnovne funkcije kao i Microsoft Word, ukljuĉujući i visoko kvalitetnu provjeru pravopisa i mogućnost nalaţenja dijakritiĉkih oznaka. ThinkFree write baš i nema visoku funkcionalnost provjere gramatiĉkih grešaka niti se mogu ubaciti slike kao što to moţe Zoho. Unatoĉ tim ograniĉenjima, ThinkFree Write ima veću mogućnost opcija od 13


Google Docs i pruţa suĉelje sliĉno onome od Microsoft Word-a. Eksportiranje PDF-a je jako jednostavno i brzo, samo što je potrebno malo više vremena (2-3min) izmeĊu premještanja odabira obrade teksta i funkcije izbornika. Da bi se ThinkFree Write mogao pokrenuti, morate imati instaliranu posljednju verziju Jave.

Slika 4. ThinkFree Write dokument

ThinkFree Calc je aplikacija za izradu tablica i dio ThinkFree Online uredskog paketa. Izgledom jako sliĉi Microsoft Excel-u. Ima sve jednake tipke, izgled i osnovne funkcije. ThinkFree Calc omogućuje izradu proraĉunskih tablica te njihovo oblikovanje, dijeljenje i mreţno pohranjivanje tabliĉnih datoteka i daje mogućnost pohrane podataka do 1GB.

14


Slika 5. ThinkFree Calc

ThinkFree Show je aplikacija za izradu prezentacija. Omogućuje njihovo ureĊivanje, oblikovanje i online dijeljenje i pohranjivanje. Potrebno je neko vrijeme da se dokument nasnimi pošto je sve formirano u Javi.

Slika 6. ThinkFree Show

15


ThinkFree Online je uredski web servis. Jednostavnim pristupom na online.thinkfree.com iz vašeg preglednika, moţete pisati, spremati, dijeliti i otvarati dokumente na internetu bez prethodnog instaliranja programa na vaše raĉunalo. Usluga je besplatna, tako da je moţete koristiti bez ograniĉenja. Sve što korisnik treba uĉiniti je da se registrira i s time će dobiti slobodan prostor za pohranu podataka koji se naziva „My Office“. Dokumenti iz prostora My Office mogu biti vidljivi u bilo koje doba za pregledavanje ili ureĊivanje putem aplikacije ThinkFree Mobile. ThinkFree Online ukljuĉuje besplatan i siguran prostor za pohranu podataka veliĉine do 1GB; ThinkFree Web ured (eng. ThinkFree Web Office) koji ukljuĉuje program za ureĊivanje dokumenata putem interneta gdje se mogu kreirati dokumenti koji su kompatibilni s MS Office-om bez prethodnom instaliranja uredskog softvera na raĉunalo; Uni-Paper Web Office, program za pregledavanje dokumenata na internetu, s kojim moţete pregledavati bilo koju vrstu dokumenta putem vašeg web preglednika bez instaliranja odvojenog uredskog softvera na vašem raĉunalu; podrška namijenjena zajedniĉkom radu na dokumentima gdje je korisnicima omogućeno dijeljenje dokumenata s ostalima te upravljanje tim dokumentima putem mobilne aplikacije na pametnom telefonu.

Slika 7. ThinkFree Online početna stranica

16


ThinkFree Mobile je uredska aplikacija koja omogućuje slobodno pregledavanje i ureĊivanje uredskih dokumenata koristeći vaš mobilni ureĊaj. Uz povezivost sa ThinkFree Online dolazi do

mogućnosti otvaranja, ureĊivanja, dijeljenja i distribuiranja dokumenata putem

korisnikovog prostora My Office koristeći korisnikov mobitel, tablet i sl. ThinkFree Mobile omogućuje pogodno korisniĉko suĉelje, omogućavajući korisnicima da jednostavno ureĊuju dokumente s malog zasloga njihovog mobilnog ureĊaja.

Slika 8. Početna stranica ThinkFree Mobile

Thinkfree server je uredsko rješenje bazirano na web-u. Bez prethodnog instaliranja odvojenog uredskog programa na korisnikovom raĉunalu, korisnik moţe ureĊivati svoje dokumente i ĉak se ukljuĉiti u zajedniĉku suradnju izrade odreĊenog dokumenta putem servera. S menadţerskog gledišta, svi izvori dokumenata poduzeća mogu biti smješteni na jedno mjesto da poboljšaju sigurnost i sprijeĉe gubitak podataka. Nadalje, ThinkFree server omogućuje pokretni rad u okruţenju optimiziran za okruţenje u oblaku (eng. cloud environment).

17


Slika 9. ThinkFree server- način rada

Slika 10. ThinkFree Server- pokretanje servera

6.2. Mogućnost aplikacije na primjeru ThinkFree Office Kao što smo već napomenuli da je ThinkFree Office organiziran na 3 programa (ThinkFree Write, ThinkFree Calc, ThinkFree Show), sada ćemo detaljno prikazati na koji naĉin moţemo formirati i ureĊivati dokument u Write-u. Ulogiravanjem na ThinkFree Online, odabirete opciju „Create a document“ (Slika 11).

18


Slika 11. Kreiranje dokumenta

Nakon što ste odabrali opciju „Create a document“, u Javi se otvara prozor u kojem je prazan dokument za rad. Kada ste završili s pisanjem ili ureĊivanjem dokumenta, odaberete opciju „File“ i dobivate mogućnost da snimite dokument u .docx ili u PDF formatu (Slika 12).

Slika 12. Snimanje dokumenta

Odabirom ţeljene opcije otvara se prozor koji prikazuje ţeljenu destinaciju na koju moţete nasnimiti vaš dokument (My Office, slika 13).

19


Slika 13. Odabir željene destinacije snimanja dokumenta

Nakon što ste svoj dokument nasnimili, moţete ga sa svojeg raĉunala uĉitati u My Office, tako da i druge osobe (ovisno kojima date dopuštenje za gledanje i ureĊivanje dokumenata) mogu pregledavati i komentirati vaš dokument.

6.3. Primjeri drugih desktop računalnih aplikacija 6.3.1. LibreOffice

Thinkfree je web servis za obradu dokumenata kojemu moţete pristupiti putem interneta, no postoje i desktop aplikacije srodne ThinkFree-u kojima nije potreban internet pristup. Jedna od takvih aplikacija je LibreOffice. LibreOffice je uredski paket koji sadrţi programe za obradu teksta, tabliĉne obrade podataka, izradu prezentacija i dr. Projekt LibreOffice je nastao krajem 2010. odvajanjem (en. fork) od projekta OpenOffice.org zbog nezadovoljstva zajednice Oracleovim voĊenjem projekta OpenOffice.org. U tu svrhu osnovana je i organizacija Document Foundation kao pravni subjekt koji će podrţavati razvoj projekta LibreOffice. LibreOffice se sastoji od više programa: Writer (program za pisanje i obradu teksta), Calc (program za obradu tabliĉnih podataka, odnosno proraĉunskih tablica), Impress (program za izradu, ureĊivanje i pregledavanje prezentacija), Draw (program za crtanje), Base (razvoj baza podataka) i Math (ureĊivaĉ matematiĉkih formula). LibreOffice koristi format ODF kao osnovni format za snimanje dokumenata, ali podrţava i Microsoftove formate 20


datoteka iz Microsoft Officea te razne druge formate koji su prikladni za pojedinu vrstu dokumenta. 6.3.2. OpenOffice OpenOffice.org je skup uredskih aplikacija otvorenog koda, a sadrţi alate za obradu teksta, tabliĉne kalkulacije, izradu prezentacija, grafike, baze podataka i sl. Dostupan je na mnogo jezika

(pa

i

hrvatskom)

te

radi

na

gotovo

svim

uobiĉajenim

platformama

(Linux/Windows/BSD/itd.). Sprema sve podatke u meĊunarodno priznati otvoreni format (ODF), a moţe takoĊer ĉitati i pisati u datoteke drugih formata, pa i onih zatvrenih (kao iz MS Office paketa). Dostupan je besplatno pod licencom LGPL pod kojom je moguće besplatno preuzimanje, daljnja distribucija, modificiranje i uparivanje s drugim aplikacijama. 6.3.3. IBM Lotus Symphony IBM Lotus Symphony je IBM-ov uredski paket, ĉesto alternativa uredskom paketu OpenOffice.org. Sastoji se od skupa programa za obradu teksta, izradu prezentacija i rad s tablicama. Pisan je u Javi.

21


7. KREIRANJE PROFILA Ţelite li postati ThinkFree korisnik, prvo što trebate uĉiniti je da se registrirate. To ćete uĉiniti unošenjem web adrese (http://www.thinkfree.com/), nakon uĉitavanja web stranice, odabire se opcija padajućeg izbornika „ThinkFree Product Line“ gdje odabirete opciju „ThinkFree Online“ (slika 14).

Slika 14. Registracija na ThinkFree Online

Tada vam se otvaraju prazne kućice za login, no, vi nećete ispuniti ta prazna polja već ćete odabrati opciju „Sign Up“ (Slika 15).

22


Slika 15. Odabir registracije

Nakon odabira opcije „Sign Up“, otvorit će vam se prozor s praznim poljima gdje morate upisati svoje korisniĉke podatke s kojima ćete se ubuduće ulogirati. Nakon ispunjenja, oznaĉavate kućicu „Secure sign up“ i kliknete na opciju „Sign up“ (Slika 16).

Slika 16. Ispunjavanje registracijskog obrasca

Nakon toga na vašu e-mail adresu stiţe potvrda da je zaprimljena vaša registracija te priloţeni linkovi za odreĊeni tip operativnog sustava koji koristite na raĉunalu za instaliranje platforme

23


pri korištenju servera. Nakon odabira kreće download samog serverskog paketa (Slika 17 i 18).

Slika 17. Potvrda registracije

Slika 18. Skidanje serverskog paketa

Nakon uspješne registracije, moguće se sa svojim korisniĉkim podacima ulogirati na ThinkFree Online i koristiti sve dostupne funkcionalnosti. To ćete uĉiniti ponovnim odlaskom na sluţbenu stranicu ThinkFree-a i odabirom opcije ThinkFree Online. Tada ćete ispuniti

24


podatke (vaša e-mail adresa i lozinka) i biti ćete automatski preusmjereni na My Office, gdje ćete odabrati opciju koju ţelite koristiti (Slika 19).

Slika 19. Dobrodošlica korisniku nakon uspješne registracije

Ukoliko ţelite koristiti naprednije opcije ThinkFree-a (besplatna verzija ThinkFree Servera vam dopušta besplatno korištenje od 30 dana ), tada moţete birati izmeĊu 5 opcija koje se plaćaju: Standard, Integrator, Enterprise, Conversion Server i Zimbra Solution. Ako se odluĉite za opciju Standard, koja ukljuĉuje Standardni server na kojem moţete otvarati, ureĊivati i snimati dokumente uz godišnju licencu i link za download, tada ćete izdvojiti 208.50 EUR (1,590.10kn)(Slika 20).

25


Slika 20. Narudžba paketa standardnog servera

Ako se korisnik odluĉi na kupnju „Integrator“ paketa koji ukljuĉuje i mobilni uredski paket , odabirom opcije „Buy“, otvara vam se novi prozor gdje ispunjujete narudţbu i ovdje nije moguće vidjeti cijenu. Ako se korisnik pak odluĉi na kupnju „Enterprise“ paketa, tada kupuje serverski paket za suradnju unutar cijelog poduzeća po cijeni od 331.70 EUR (2,529.71kn). Prilikom kupnje „Conversion Server“ paketa, korisnik kupuje pretvorbeni server za brzo i uĉinkovito pretvaranje dokumentacije, gdje cijena nije vidljiva već se mora ispuniti narudţbenica i dalje sve ide postupkom dogovora s agentom. Ako se korisnik odluĉi na kupnju paketa „Zimbra Solution“, takoĊer popunjava zahtjev za kupnju (gdje cijena nije vidljiva) i paket ukljuĉuje ThinkFree Server (Web uredsko poslovanje) koji moţe biti integriran s VMware-ovim Zimbra e-mail klijentom.

26


8. POSLOVNA PRIMJENA

ThinkFree je namijenjen upotrebi u uredskom poslovanju, kako bi poduzeće moglo uĉinkovito izvršavati svoje zadatke bez opterećivanja, kao što je to pisanje dokumenta, njegovo spremanje na raĉunalo, uĉitavanje samog dokumenta u e-mail aplikaciji te slanje odabranoj osobi. Uz korištenje ThinkFree servera, nakon što korisnik napiše ili uredi ţeljeni dokument, dalje moţe proslijediti dokument ili ga uĉitati u My Office, gdje moţe odabrati nekolicinu ljudi s kojima ţeli podijeliti odreĊene informacije te kojima dozvoljava ureĊivanje i pregledavanje samog dokumenta, bez prethodnog snimanja i slanja putem maila. Kako ne moţemo cijele dane boraviti na poslu, ThinkFree se pobrinuo da moţemo uvijek imati dostupne poslovne podatke putem aplikacije ThinkFree Mobile. Pošto je priliĉno velika konkurencija od strane Microsoft Office-a, ThinkFree nastoji zauzeti jedan dio trţišta koji ukljuĉuje poduzeća i privatne korisnike. Poduzećima i privatnim korisnicima daju probni rok korištenja njihovih alata u roku od mjesec dana, da mogući korisnici mogu istraţiti njihov svijet i iskušati se u pogodnostima koje ThinkFree besplatne verzije nude samim korisnicima. Primjer korištenja ThinkFree-a u poslovanju moţe imati znatan utjecaj. Ako kojim sluĉajem doĊe do udruţivanja dvaju poduzeća, s time da je jedno u Kini, a drugo u npr. Francuskoj, ako jedno poduzeće koristi ThinkFree web servis, tada se ono drugo poduzeće moţe „osloniti“ na njihov server bez ikakvih komplikacija. Ako bi poduzeće u Kini bilo aktivan korisnik ThinkFree-a i ako bi ţeljeli podijeliti odreĊene dokumente, proraĉunske tablice, prezentacije i sl., tada bi svoje podatke podijelili s poduzećem u Francuskoj, gdje bi se drugo poduzeće (Francuska) povezalo na kineski server i tako bi stvorili odreĊenu zajednicu gdje bi mogli koristiti dokumente bez njihovog prethodnog slanja putem mail-a i sliĉnih aplikacija, što je priliĉno riskantno kod poduzeća takve udaljenosti. Tako bi poduzeće u Francuskoj zahvaljujući ThinkFree-u moglo pregledavati ili ureĊivati dokumente samim spajanjem na zajedniĉki server, po relativno niskim cijenama.

27


9. KONKURENCIJA 9.1. Zoho Virtual Office Zoho Virtual Office je skup online uredskih alata (Slika 21). Aplikacije se mogu pronaći na internetskoj stranici www.zoho.com. Kao online word procesor Zoho vam omogućava da pregledavate, ureĊujete, spremate i kopirajte svoje dokumente s bilo kojeg raĉunala bilo od kuće, iz ureda ili neke druge lokacije kao što je cybercafé. Sve to vas u isto vrijeme oslobaĊa hrpe raznih dokumenata koje su razbacane posvuda po raĉunalu (raĉunalima) koje sablaţnjavaju svakog ozbiljnijeg pisca. Moţete stvoriti, urediti i re-formatirati dokumente sa WYSIWYG editorom, omogućiti raznim korisnicima da rade na jednom dokumentu u isto vrijeme, postoji mogućnost importiranja Microsoft Word (DOC), OpenOffice text (ODT & SXW), HTML, RTF, JPG, GIF PNG datoteke, dijeljenja dokumenata sa prijateljima ili pak mogućnost javnog objavljivanja dokumenata da ih svi mogu pogledati. U usporedbi sa ThinkFree-om, Zoho daje utisak kao razvijeniji sustav, upravo zbog svoje popularnosti, no, poboljšanim oglašavanjem ThinkFree-a, to će se promijeniti. Zoho pruţi većinu istih opcija kao i ThinkFree, samo što cjelokupni sustav brţe radi.

Slika 21. Zoho- početna stranica

9.2. Open Xchange Open Xchange je skup online uredskih alata otvorenog koda. Aplikacije se mogu pronaći na internetskoj stranici http://www.open-xchange.com. Većina korisnika uredskih alata voli 28


dodatne mogućnosti koje pruţa “cloud” servis. Iako će se neki poslovi odraĊivati iskljuĉivo na raĉunalu, odreĊene zadatke, poput grupnog rada na dokumentima ili rada na više udaljenih raĉunala, cloud servis unutar Open Xchange-a moţe postati priliĉno moćan saveznik. Open Xchange sadrţi jednostavno korisniĉko suĉelje koje postaje osnova za daljnju suradnju sa svojim korisnicima. Razlika od ThinkFree-a je u tome što se Open Xchange bazira na e-mail klijentu te na „cloud“ poslovanju, s ciljem probijanja svoje pozicije na trţištu. Open Xchange se posvećuje poslodavcima i trgovcima te njihovom boljem pozicioniranju na trţištu zahvaljujući OX-ovim aplikacijama.

Slika 22. Open Xchange- početna stranica

9.3. Google Apps Googleov paket uredskih aplikacija besplatan je za neprofitne organizacije s manje od 3000 zaposlenih, a ukljuĉuje e-mail, kalendare, dokumente i još mnoge opcije. Aplikacije se mogu pronaći na internetskoj stranici www.google.co.uk/Apps/Business. Google Apps nudi i mogućnost on-line suradnje u stvarnom vremenu, chat, video konferenciju i sve to potpuno besplatno. Google Apps sadrţi veći spektar ponude od ThinkFree-a. TakoĊer, aplikacije su mnogo kvalitetnije i brţe, kao i poznatije. Google Apps se orijentira na cijeli aspekt poslovanja, ukljuĉujući i okolinu, dok je ThinkFree ograniĉen po pitanju poslovanja.

29


Slika 23. Google Apps- početna stranica

9.4. Campfire Campfire je online alat za dijeljenje datoteka i za raspravu. Ovaj online alat se moţe pronaći na internetskoj stranici www.campfirenow.com. Korisnici Campfire-a imaju prednost korištenja programa putem iPhone-a, prijenosnog raĉunala ili stolnog raĉunala. Campfire takoĊer omogućuje usluge online razgovora (chat) i dijeljenje podataka koje je brzo i sigurno. Korisnici mogu raspravljati o kvaliteti slika, pregledavati dokumente i zajedno donositi odluke o ureĊivanju dokumenata. Razlika od ThinkFree alata je u tome što Campfire ne nudi potpuno korištenje uredskih alata poput pisanja proraĉunskih tablica, dokumenata i prezentacija već korisnici samo dobivaju mogućnost njihovog pregledavanja i ureĊivanja.

30


Slika 24. Campfire- početna stranica

9.5. Glip Glip je uĉinkovita platforma koja skuplja i povezuje dijelove posla, tako da timovi u poduzeću mogu suraĊivati s bilo kojeg mjesta, pa tako i s bilo kojom drugom skupinom ljudi koju oni odrede. Ova aplikacija se moţe pronaći na internetskoj stranici www.glip.com. Glip poboljšava te omogućava timski rad. Glavna srţ su tekstualni i video razgovori pomoću kojih se mogu skratiti sastanci, mogu se brţe donositi odluke i garantirane su bolje povratne imformacije u kraćem vremenu. Glip se uveliku razlikuje od ThinkFree-a jer je većinom baziran na sastanke, no ne i na samu izradu projekata unutar poduzeća. Kako je Glip orijentiran na komunikaciju izmeĊu timova u poduzeći i izvan njega, tako je ThinkFree orijentiran na samo obavljanje uredskih zadataka unutar i izvan poduzeća.

31


Slika 25. Glip- poÄ?etna stranica

32


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE POZITIVNO 1. Većina programa besplatna (70%) 2. Pohrana podataka do 1GB 3. Mogućnost dijeljenja dokumenata s odabranim korisnicima 4. Direktan upload dokumenata, prezentacija i tablica u ThinkFree My Office 5. Mogućnost spajanja na zajedniĉki server 6. Stalan pristup aplikacijama web servisa 7. Mogućnost pregleda i ureĊivanja dokumenata putem ThinkFree mobilne aplikacije 8. Obavještavanje o svakoj promjeni u korisnikovom radnom prostoru 9. Uvijek dostupna mogućnost korištenja ureĊivaĉa teksta 10. Bez nepotrebnih instalacija programa na raĉunalo

NEGATIVNO 1. Kod besplatnog korištenja je prisutna sporost tijekom ureĊivanja dokumenata 2. Ograniĉene mogućnosti prilikom ureĊivanja teksta 3. Za potpuno korištenje potrebno platiti do 2000kn za paket 4. Nemogućnost otvaranja kompliciranijih tablica 5. Nemogućnost unošenja pozadinskih slika u ThinkFree Show 6. Problemi s konverzijom podataka (PDF) 7. Povremeno smrzavanje programa 8. Za ureĊivanje dokumenata potrebno prethodno instalirati najnoviju verziju Jave 9. Nedostatak gramatiĉkog ispravljanja kod ureĊivanja dokumenata 10. Nemogućnost sviranja audio isjeĉaka u prezentacijama koje su napravljene u Power Pointu

Tabela 1. Pozitivne i negativne strane

33


11. SWOT ANALIZA

SNAGE 1. Mogudnost korištenja besplatnog programa

SLABOSTI 1. Sporost programa

2. Konstantne nadogradnje programa

2. Nepoznat među populacijom

3. Mogudnost obavljanja cjelokupnog posla na jednom mjestu

3. Neraspoređeni serveri (po svijetu)

4. Konstantna dostupnost i ljubaznost osoblja prema korisnicima

4. Rok od mjesec dana za besplatno korištenje programa

5. Ured u oblaku (eng. cloud office) omoguduje stalnu povezivost i dijenjenje podataka

5. Nepouzdanost zbog povremenog rušenja programa

PRILIKE

PRIJETNJE

1. Mogudnost proširenja na tržište Europe

1. Prevelika konkurencija od strane MS Office

2. Veda ulaganja u oglašavanje

2. Kompetitivno tržište

3. Mogudnost implementacije u sustav obrazovanja s besplatnim periodom od godine dana

3. Programi iste tematike s jeftinijom i kvalitetnijom ponudom

4. Proširenje programa na mogudnost korištenja video konferencijskih sastanaka

4. Nezainteresiranost potrošača za nepoznat proizvod

5. Povedanje kompatibilnosti s drugim formatima

5. Pojava sličnih programa s funkcionalnijim uređivačem teksta, koji de na izbor imati više svjetskih jezika

Tabela 2. Swot analiza

34


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST

Prema statistiĉkim pokazateljima, ThinkFree posluje popriliĉno profitabilno. Sa svojim velikim financijskim zaleĊem- tvrtkom Hancom, ThinkFree je imao resurse za izradu programa i sam poĉetak funkcioniranja web servisa. Ako se korisnik odluĉi na korištenje ThinkFree proizvoda, tada moţe birati izmeĊu besplatne i plaćene verzije. Kod uzimanja besplatne verzije, korisniku je omogućen mjesec dana besplatnog korištenja, nakon ĉega moţe uzeti paket po odreĊenoj cijeni. Ţeli li korisnik zapoĉeti s korištenjem ThinkFree mobilne aplikacije, korištenje uredskog preglednika teksta će biti besplatno, no naplaćuje se ThinkFree Mobile Tablet po cijeni od $21.99 te ThinkFree Mobile $21.99. Ukoliko ţelite koristiti naprednije opcije ThinkFree-a (besplatna verzija ThinkFree Servera vam dopušta besplatno korištenje od 30 dana ), tada moţete birati izmeĊu 5 opcija koje se plaćaju: Standard, Integrator, Enterprise, Conversion Server i Zimbra Solution. Ako se odluĉite za opciju Standard, koja ukljuĉuje Standardni server na kojem moţete otvarati, ureĊivati i snimati dokumente uz godišnju licencu i link za download, tada ćete izdvojiti 208.50 EUR (1,590.10kn). Ako se korisnik odluĉi na kupnju „Integrator“ paketa koji ukljuĉuje i mobilni uredski paket , odabirom opcije „Buy“, otvara vam se novi prozor gdje ispunjujete narudţbu i ovdje nije moguće vidjeti cijenu. Ako se korisnik pak odluĉi na kupnju „Enterprise“ paketa, tada kupuje serverski paket za suradnju unutar cijelog poduzeća po cijeni od 331.70 EUR (2,529.71kn). Prilikom kupnje „Conversion Server“ paketa, korisnik kupuje pretvorbeni server za brzo i uĉinkovito pretvaranje dokumentacije, gdje cijena nije vidljiva već se mora ispuniti narudţbenica i dalje sve ide postupkom dogovora s agentom. Ako se korisnik odluĉi na kupnju paketa „Zimbra Solution“, takoĊer popunjava zahtjev za kupnju (gdje cijena nije vidljiva) i paket ukljuĉuje ThinkFree Server (Web uredsko poslovanje) koji moţe biti integriran s VMware-ovim Zimbra e-mail klijentom. Mjeseĉne statistike (readwrite.com) govore da ThinkFree pohranjuje preko 654 000 podataka od 189 GB podataka; ThinkFree broji preko 300 000 registriranih korisnika, od kojih pola ostaje dulje od 10min i otprilike ¼ se vraća dan za danom. ThinkFree postavlja i kreira 60000-80000 novih datoteka.

35


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

13.1. Smjer razvijanja u budućnosti ThinkFree bi kao uredski web wervis mogao znaĉajno poboljšati svoje poslovanje. Iako u paketu nude većinu pogodnosti potrebnih za uredsko poslovanje, još ima par sitnica koje bi uvelike pomogle da ThinkFree pridobije veće trţište i da svojim suĉeljem zaintrigira veći broj korisnika. ThinkFree bi se u budućnosti trebao orijentirati na 2 grane primjene: poslovnu i edukativnu. Na taj naĉin bi suzili ciljano trţište i lakše bi oblikovali svoje proizvode pomoću istraţivanja na odreĊenoj populaciji. Npr., uvodeći video konferencije, konstantno bi poboljšavali program uz proširenje mogućih funkcija. Primjenjujući ThinkFree u edukaciji, škole i fakulteti bi bili osigurani osnovnih alatima za rad poput ThinkFree Write, Calc i Show. Na taj naĉin bi sklapali dugoroĉne ugovore s ThinkFree-om od kojih bi ThinkFree imao velike (financijske) koristi.

13.2. Moguće buduće funkcionalnosti ThinkFree-a Pogodnosti koje ima web servis „Glip“, uvelike bi obogatile ponudu proizvoda ThinkFree-a. Uz postojeće mogućnosti kreiranja i ureĊivanja tekstova, proraĉunskih tablica i prezentacija, ThinkFree bi mogao uvesti program (aplikaciju) za video konferencije. Time bi poduzeća u suradnji mogla (osim zajedniĉkog povezivanja na server i dijeljenja podataka) vizualno komunicirati izmeĊu grupa zaposlenika, ĉime bi se znatno olakšala meĊusobna komunikacija. TakoĊer, trebalo bi uvelike poboljšati cijeli rad sistema. Prilikom korištenja ThinkFree-ovih aplikacija, treba neko vrijeme da se otvori ţeljena aplikacija u Javi, a nakon samog otvaranja, dolazi do takozvanih „lagova“, gdje treba 1-2min da program prihvati unešenu promjenu. Ono što bi takoĊer trebalo promijeniti je prilikom odabira vrste fonta, ne moţete upisati poĉetna slova ţeljenog stila fonta već morate pomicati (scrollati) kursorom do ţeljenog stila, što je jako nepraktiĉno jer oduzme previše vremena. Spremanje promjena ili pretvaranje formata dokumenta u PDF traje izuzetno dugo, što je takoĊer potrebno promijeniti.

36


14. ZAKLJUČAK

ThinkFree-web servis za obradu dokumenata je, po meni, nedovoljno istraţen od strane korisnika. Da bi se testirali svi aspekti cjelog skupa aplikacija, korisniku bi trebalo biti omogućeno dulje vrijeme besplatnog korištenja navedenog servisa. Ipak, 2.000,00 kn nije sitnica za platiti odreĊeni proizvod, a opet teba pomno istraţiti da li nam je takva vrsta uredskih alata potrebna. Nakon tjednog istraţivanja cjelokupnog paketa proizvoda koje ThinkFree nudi, došla sam do zakljuĉka da se ne bih odluĉila na kupnju ni jednog paketa, iz razloga što sam isprobala „trial“ verziju i nisam uopće bila oduševljena. Kao prvo, sam proces registracije mi je trajao dulje od oĉekivanog jer sam oĉekivala da ću se moći spojiti na neki probni server da vidim kako bi to moglo funkcionirati unutar poduzeća. Nakon skidanja serverskog paketa poveće veliĉine i odabirom opcije pokretanja servera, otvara se command prompt koji nastoji pronaći dostupan server na koji bih se spojila, ali to je bilo nemoguće pošto uz samu registraciju nisam dobila odreĊene podatke za spajanje na neki probni server. Preporuĉila bih ovaj web servis na korištenje samim poĉetnicima sa velikim strpljenjem. Komunicirajući s djelatnikom ThinkFree-a (Benjamin Lee), reĉeno mi je da dolazi do sporosti prilikom korištenja Write, Calc ili Show aplikacije, ali samo prva dva puta. Uvjerila sam se upravo u suprotno, koristila sam aplikaciju Write oko 6 puta i ni jednom me nije iznenadila besprijekornim radom i ĉekanjem na prihvaćanje odreĊene promjene kraće od 1min. TakoĊer, nakon završetka ureĊivanja dokumenta, spremila sam ga na radnu površinu s namjerom njegova uĉitavanja u My Office, ali bezuspješno jer mi se konstantno javljala greška uĉitavanja. Sve u svemu, osnovna ideja ThinkFree-a je savršena, ali treba još mnogo posla u usavršavanju samih aplikacija, upravo zbog njihove sporosti, ĉemu je uvelike zasluţna Java na koju se ThinkFree oslanja, bez alternative u mogućnosti izrade desktop aplikacija.

37


15. LITERATURA I POPIS SLIKA I TABLICA 15.1. Literatura 

http://www.thinkfree.com

http://en.wikipedia.org/wiki/ThinkFree_Office

http://thinkfree-calc.appappeal.com/

https://wiki.itap.purdue.edu/pages/viewpage.action?pageId=5479208

http://kalsey.com/2006/12/thinkfree_making_it_hard_to_sign_up/

http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=5399&review=ThinkFree+Offi ce+Online+Beta+Review

https://app.box.com/services/thinkfree_office

http://www.koreaittimes.com/story/19539/hancom-takes-vision-informationindependence-globe

http://cdn.hancom.com/link/docs/Gartner_Hancom_issue2.pdf

http://cdn.hancom.com/link/docs/Gartner_Hancom_issue1.pdf

http://office-suites.findthebest.com/compare/20-21/ThinkFree-Online-Office-vs-ZohoOffice-Suite

http://tech.slashdot.org/story/08/07/17/2255226/gdocs-vs-thinkfree-vs-zoho-vs-msoffice

http://techjotter.com/2010/06/07/comparing-zoho-google-adobe-and-thinkfree-onlineword-processors/

http://www.webjunction.org/documents/webjunction/Comparing_Online_vs_Tradition al_Office_Software.html

http://www.trustedreviews.com/opinions/5-best-free-office-2010-alternatives_Page-6

http://www.scribd.com/doc/89497626/Osnovne-Tehnologije-Za-Izradu-Web-Stranica

38


15.2. Sadržaj slika: Slika 1. Poĉetna web stranica ThinkFree ................................................................................... 5 Slika 2. Poĉetna stranica ThinkFree Office nakon logiranja .................................................... 13 Slika 3. Prozor koji u Javi otvara ThinkFree Office nakon odabira Write, Calc ili Show ....... 13 Slika 4. ThinkFree Write dokument ......................................................................................... 14 Slika 5. ThinkFree Calc ............................................................................................................ 15 Slika 6. ThinkFree Show .......................................................................................................... 15 Slika 7. ThinkFree Online poĉetna stranica ............................................................................. 16 Slika 8. Poĉetna stranica ThinkFree Mobile ............................................................................ 17 Slika 9. ThinkFree server- naĉin rada ...................................................................................... 18 Slika 10. ThinkFree Server- pokretanje servera ....................................................................... 18 Slika 11. Kreiranje dokumenta ................................................................................................. 19 Slika 12. Snimanje dokumenta ................................................................................................. 19 Slika 13. Odabir ţeljene destinacije snimanja dokumenta ....................................................... 20 Slika 14. Registracija na ThinkFree Online ............................................................................. 22 Slika 15. Odabir registracije ..................................................................................................... 23 Slika 16. Ispunjavanje registracijskog obrasca......................................................................... 23 Slika 17. Potvrda registracije ................................................................................................... 24 Slika 18. Skidanje serverskog paketa ....................................................................................... 24 Slika 19. Dobrodošlica korisniku nakon uspješne registracije ................................................. 25 Slika 20. Narudţba paketa standardnog servera ....................................................................... 26 Slika 21. Zoho- poĉetna stranica .............................................................................................. 28 Slika 22. Open Xchange- poĉetna stranica............................................................................... 29 Slika 23. Google Apps- poĉetna stranica ................................................................................. 30 Slika 24. Campfire- poĉetna stranica ....................................................................................... 31 Slika 25. Glip- poĉetna stranica ............................................................................................... 32

39


15.3. Popis tablica Tabela 1. Pozitivne i negativne strane ...................................................................................... 33 Tabela 2. Swot analiza.............................................................................................................. 34

40


16. ŽIVOTOPIS

OSOBNE INFORMACIJE

Kranjčec Nina 10 / Cvjetna, 48000 Koprivnica (Hrvatska) nina.kranjcec@gmail.com Skype ninakc91 Spol Ţensko | Datum roĎenja 05/03/1991 | Drţavljanstvo Hrvatsko

ŢELJENO RADNO MJESTO

Economist

RADNO ISKUSTVO 2011–2013

Rad na stroju, rad u skladištu Carlsberg Croatia Danica ulica 3, 48000 Koprivnica (Hrvatska) rad na strojevima, pakiranje pive, prepakiravanje praznih boca u sanduke, izlijevanje pive Djelatnost ili sektor Ostale Usluţne Djelatnosti

08–danas

Avon Lady Avon kozmetika, Zagreb (Hrvatska) prodavač kozmetike

2013–2013

Rad u skladištu Danica mesna industrija d.o.o., Koprivnica (Hrvatska) Pakiranje pašteta i srodnih suhomesnatih i mesnatih proizvoda za izvoz.

2013–2013

Rad u skladištu i u trgovini Müller Hrvatska, Koprivnica (Hrvatska) Slaganje robe u skladištu, punjenje polica proizvodima, zamatanje poklona.

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 2009 Ekonomski fakultet Zagreb, centar Koprivnica, (Hrvatska) Poslovna ekonomija

05–09 Gimnazija Fran Galović, Koprivnica (Hrvatska) Jezična gimnazija

41


97–05 Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica (Hrvatska) OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija Govorna produkcija

engleski

C2

C2

C2

C2

C2

francuski

B1

B2

A2

A2

A2

Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Organizacijske / rukovoditeljske vještine Poslovne vještine

Računalne vještine

Ostale vještine

-timski duh stečen kroz brojne seminare, projekte i slobodne aktivnosti - dobre komunikacijske vještine stečene tijekom studija i rada u Avonu - sposobnost komunikacije na francuskom jeziku (Delf diploma)

- smisao za organizaciju i voĎenje grupnih zadataka, vještine u radu s timovima

- stečena sposobnost rada na stroju kroz rad kao pomoćni radnik na stroju u pivovari - sposobnost pakiranja i ljepljenja (rad u skladištu: Carlsberg Croatia, Danica) - stečene komunikacijske vještine tijekom rada u trgovini Muller - stečene prodajne vještine tijekom dugogodišnjeg bavljenja prodajom kozmetičkiih proizvoda - vješto baratanje Microsoft Office alatima - poznavanje Microsofta - vještine u korištenju Photoshopa - izvanredno snalaţenje i pretraţivanje Internet portala - znanje u korištenju online uredskih alata

- sposobnost za trgovinu stečena radom u kozmetičkoj kompaniji Avon - vještina crtanja olovkom (portreti, mrtva priroda, predmeti) stečena kroz slobodne aktivnosti

42


17. SAŽETAK

ThinkFree je uredski program koji je idealan za poslovnu ili za osobnu upotrebu. Od velike je pomoći u poslovanju jer omogućuje izradu i ureĊivanje dokumenata, proraĉunskih tablica i prezentacija koji su uvijek prisutni u svakom poduzeću. ThinkFree se dijeli na 5 funkcionalnosti: ThinkFree Office, ThinkFree Online, ThinkFree Mobile i ThinkFree Server. Koristeći ThinkFree Online (mreţni ured), korisnik moţe koristiti uredski program putem web preglednika bez instaliranja odvojenog uredskog programa na vašem raĉunalu. ThinkFree Mobile omogućuje pregledavanje i ureĊivanje uredskih dokumenata koristeći pametni telefon (eng. smartphone). ThinkFree Server se povezuje na sistem poslovanja korisnikove tvrtke da stvori okruţenje u oblaku (eng. cloud) u kojem će sam korisnik i njegovi suradnici moći raditi na istom dokumentu. Ukratko, ThinkFree proizvodi omogućuju savršeno okruţenje „uredskog oblaka“ (eng. cloud office). Thinkfree Online je izdanje bazirano na web-u koji ukljuĉuje Write, Calc, Show i Note u pregledniku koristeći kombinaciju Jave i AJAX tehnologije. TakoĊer, neki primjeri drugih desktop raĉunalnih aplikacija povezani sa uredskim poslovanjem su LibreOffice, Open Office i IBM Lotus Symphony. Korisnici imaju mogućnost korištenja besplatnog programa, ali u periodu od mjesec dana, a dalje izabirete jedan od ţeljenih paketa po razliĉitim cijenama. Ukoliko ţelite koristiti naprednije opcije ThinkFree-a, tada moţete birati izmeĊu 5 opcija koje se plaćaju: Standard, Integrator, Enterprise, Conversion Server i Zimbra Solution. Cijene se kreću izmeĊu 1000 i 2500kn. ThinkFree ima svoje pozitivne i negativne strane. U pozitivne ulazi besplatna pohrana podataka do 1GB, dijeljenje dokumenata u bilo kojem trenutku s odabranim korisnicima, nije potrebna instalacija prije korištenja programa već direktno nakon registracije putem Jave ulazite u ţeljeni program. U negativnu stranu ulazi ĉesta sporost rada programa, ograniĉene mogućnostikod ureĊivanja teksta (nemogućnost gramatiĉkog ispravljanja) ze nemogućnost konverzije podataka. ThinkFree trenutno broji preko 300.000,00 registriranih korisnika, dok ta brojka svakim danom sve više raste. ThinkFree se nastoji fokusirati na manji dio trţišta s namjerom da zadovolje svoje korisnike i da im uvijek budu dostupni za mogući problem.

43


1. 2. 3. 4. 5.

Nina Kranjčec

Nina Kranjčec

Rođena: 05.03.1991.

INFORMACIJE O AUTORU LINK WEB SERVISA OPIS WEB SERVISA- THINKFREE REGISTRACIJA NA THINKFREE FUNKCIONALNOSTI THINKFREE-a 5.1. ThinkFree Office 5.1.1. ThinkFree Write 5.1.2. ThinkFree Calc 5.1.3. ThinkFree Show 5.2. ThinkFree Online 5.3. ThinkFree Mobile 6. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE THINKFREE-a

http://www.thinkfree.com/main.jsp

Osnovno obrazovanje: OŠ Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica

Srednjoškolsko obrazovanje: Jezična gimnazija „Fran Galović” Koprivnica Fakultetsko obrazovanje: Ekonomski fakultet Zagreb: Poslovna ekonomija

*Unošenjem web adrese thinkfree.com, odabirete opciju u padajućem izborniku „ThinkFree Online”

*uredski program koji omogućuje kreiranje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija

*omogućuje besplatnu pohranu podataka od 1GB *pristup putem mobilne aplikacije (pregledavanje, uređivanje i dijeljenje dokumenata)

*virtualni uredi koji su u mogućnosti komunicirati sa svim vrstama uređaja koji su spojeni na prilagođene cloud servere, za potrebe poduzeća

44


*Nakon popunjavanja, označavate kućicu „Secure sign up“ i *Ne popunjujete podatke u prozoru, već odabirete opciju

„Sign up”, tada se otvara prozor u kojem upisujete svoje korisničke podatke s kojima ćete se ubuduće ulogirati

kliknete na opciju „Sign up“

*e-mail adresu stiže potvrda o registraciji te priloženi linkovi za određeni tip OS-a koji koristite

*uredski program koji omogućuje kreiranje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija

1.ThinkFree Office 2.ThinkFree Online 3.ThinkFree Mobile 4.ThinkFree Server

*ima sve osnovne funkcije i sučelje kao i Microsoft Word *mogućnost eksportiranja u PDF format *Prije pokretanja, potrebno je instalirati Javu

*organiziran u 3 programa: Write, Calc i Show *nije potebno prethodno instaliranje na računalo

*aplikacija za izradu tablica i dio ThinkFree Online uredskog paketa *izgledom jako sliči Microsoft Excel-u *omogućuje izradu proračunskih tablica te njihovo oblikovanje, dijeljenje i mrežno pohranjivanje tabličnih datoteka i daje mogućnost pohrane podataka do 1GB

45


*aplikacija za izradu prezentacija *omogućuje njihovo uređivanje, oblikovanje i online dijeljenje i pohranjivanje

*Uredski Web servis *Iz preglednika možete možete pisati, spremati, dijeliti i otvarati

dokumente na internetu bez prethodnog instaliranja programa na vaše računalo

*Besplatna usluga prvih mjesec dana nakon registracije *besplatan i siguran prostor za pohranu podataka veličine do 1GB *Sadrži Uni-Paper Web Office, program za pregledavanje dokumenata na internetu

*uredska aplikacija koja omogućuje slobodno pregledavanje i

uređivanje uredskih dokumenata koristeći vaš mobilni uređaj

*distribuiranje dokumenata putem korisnikovog prostora My Office koristeći korisnikov mobitel, tablet i sl.

*uredsko rješenje bazirano na web-u *Korisnik se može uključiti u zajedničku suradnju izrade određenog dokumenta putem servera

*svi izvori dokumenata poduzeća mogu biti smješteni na jedno mjesto da poboljšaju sigurnost i spriječe gubitak podataka

*pogodno korisničko sučelje

*omogućuje rad u okruženju optimiziran za okruženje u oblaku (eng. cloud environment)

POZITIVNO

NEGATIVNO

1. Većina programa besplatna (70%)

1. Kod besplatnog korištenja je prisutna sporost tijekom uređivanja dokumenata

2. Pohrana podataka do 1GB

2. Ograničene mogućnosti prilikom uređivanja teksta

3. Mogućnost dijeljenja dokumenata s odabranim korisnicima

3. Za potpuno korištenje potrebno platiti do 2000kn za paket

4. Direktan upload dokumenata, prezentacija i tablica u ThinkFree My Office

4. Nemogućnost otvaranja kompliciranijih tablica

5. Mogućnost spajanja na zajednički server

5. Nemogućnost unošenja pozadinskih slika u ThinkFree Show

6. Stalan pristup aplikacijama web servisa

6. Problemi s konverzijom podataka (PDF)

7. Mogućnost pregleda i uređivanja dokumenata putem ThinkFree mobilne aplikacije

7. Povremeno smrzavanje programa

8. Obavještavanje o svakoj promjeni u korisnikovom radnom prostoru

8. Za uređivanje dokumenata potrebno prethodno instalirati najnoviju verziju Jave

9. Uvijek dostupna mogućnost korištenja uređivača teksta

9. Nedostatak gramatičkog ispravljanja kod uređivanja dokumenata

10. Bez nepotrebnih instalacija programa na računalo

10. Nemogućnost sviranja audio isječaka u prezentacijama koje su napravljene u Power Pointu

46

21kc_kranjcec_thinkfree.com  

ThinkFree- web servis za obradu dokumenata

Advertisement